ПРОТОКОЛ № ХХХV

 

            Днес, 27.07.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10087/23.07.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 31. Отсъстваха Антоанета Антонова, Елица Главчева, Капка Йоргова, Павел Додов, Пламен Проданов, Ясен Киров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 29 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и петото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

3.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето Красимир Красимиров Лазаров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

4.      Предложение относно приемане на начален ликвидационен баланс, доклад към него и годишен финансов отчет за 2017 г. на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

5.      Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС на ул. Ал. Стамболийски № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект - ученически стол в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху общински ПИ с идентификатор 87374.22.954 в землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж. к. „Зорница“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване на предварително съгласие от ОбС Ямбол за изработване на ПУП на основание чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Сивкова – Г-н Ибришимов имаме предложение от групата общински съветници от  Българска социалистическа партия в дневния ред на заседанието да влезе точка за обсъждане оставката на председателя на общински съвет Ямбол. Искаме оставката Ви, д-р Ибришимов, защото системно нарушавате няколко основни закона, първо правилника за …

ИбришимовГ-жо Сивкова, само за момент, нека да видим дали има други предложения и тогава мотивите.

Сивкова – Предишния път, когато направих предложение на сесията за временна комисия, тогава в нарушение на всичко, само и само да затворите устата на опозицията не ми дадохте думата да се обоснова, затова държа няколкото изречения които имам да кажа да ги кажа защото рискуваме отново с незаконни действия ваши да не допуснете да се чуят някои неща ..

ИбришимовСега в момента нарушаваме правилника и то вие го нарушавате. В момента вие нарушавате правилника, отнемам ви думата защото нарушавате правилника, ще изчакаме други колеги, ако имат предложения да направят по дневния ред, ако нямат тогава ще ви дам думата за мотивация. Това е по правилник иначе вие казвате, крадеца вика – дръжте крадеца вашата приказка е такава.

Сивкова – Ако ми гарантирате, че ще ми дадете думата аз ….

Ибришимов – Когато е по правилник винаги ви давам думата, г-жо Сивкова, и не само на вас. Когато нарушавате правилника, разбира се че няма да ви дам думата. Колеги, имате думата по дневния ред. Няма желаещи, давам думата на г-жа Сивкова да мотивира предложението.

Сивкова – мотивиране на предложението - Искаме оставката Ви, д-р Ибришимов, като председател на Общински съвет- Ямбол, защото Вие системно нарушавате:

1.Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, като от избирането Ви през 2015 г. до момента не сте свикал нито веднъж председателски съвет за обсъждане на дневния ред на заседанията, и го определяте еднолично.

Не осигурявате пълнота на протоколите от заседанията на ОбС, като в тях не се отразява поименното гласуване, т.е. от протоколът не става ясно кои общински съветници как са гласували поименно.

Продължително време не публикувате за обществено обсъждане внесено предложение за отмяна на таксите в детските заведения, което е с изключителен социален ефект върху младите семейства.

Не определяте конкретни срокове, в които кмета да дава писмените си становища по внесени предложения (намаляване обхвата на Синя зона) и така протакате разглеждането на наболели проблеми на гражданите.

Прехвърляте задължения на администрацията на общината по въпроси от компетентността само на ОбС като искате например становища дали ОбС да прави свои временни комисии.

Еднолично, без да информирате ОбС, решавате и обжалвате пред по-горна инстанция решения на съда, с които се отменят актове на общински съвет, атакувани от прокуратурата - такса в детските заведения и такси за Синя зона. С действията си обслужвате администрацията, която събира незаконно, през този период, такси от гражданите.

2. Закона за местното самоуправление и местната администрация, като от избирането Ви през 2015 г. до момента не сте внесъл нито един отчет за дейността на съвета и неговите комисии.

3. Конституцията на РБългария, като допускате да се отварят и четат писма (кореспонденция), адресирани до общински съветници, които се получават в канцеларията на ОбС Ямбол, след което се предоставят на общинския съветник.

Само за 1 година и половина са факт 9 решения на съда, с които се отменят незаконни текстове в Наредби на ОбС. През м. ноември се очаква ВАС да потвърди отмяната на таксите за Синя зона на АС Ямбол, а през последния месец по сигнал на прокуратурата са заведени още две дела, едното от които е за незаконосъобразни текстове в Правилника за работа на ОбС .

Това е резултатът от липсата на предварителен, юридически контрол върху предложенията, които се внасят в ОбС.

Нито едно решение на съда не сте прочели на заседание на ОбС, изключая касаещите Референдума за заема и не сте поискали мнението, а ни представлявате пред органите. И днес не прочетохте решението на ВАС от преди три дни за отмяна на таксата от 10 лв. в детските заведение в Ямбол.

С тези си действия Вие, като председател на ОбС, не можете да гарантирате законност в работата на ОбС като самостоятелен демократичен орган на местното самоуправление и го превръщате в подчинена структура на администрацията. Групата съветница от БСП искаме оставката Ви!

Ибришимов – Ако може да прочетете точно точката … Заповядайте г-н Костадинов.

Костадинов - Благодаря Ви, г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н кмет. Добре слушах обосновката на г-жа Мариета Сивкова, но считам че тази обосновка е несъстоятелна и не се посочва точно кои членове от правилника за организацията и дейността на Общински съвет нарушава г-н Ибришимов с работата си. Освен това считам че за пореден път се опитвате да манипулирате гражданите на Ямбол, във връзка с това че община Ямбол събира незаконосъобразни такси. Това беше един от вашите мотиви с които искате оставката на г-н Ибришимов, в тази връзка пред мен е тълкувателно решение от Върховния административен съд от 27.06.2016 г. всеки общински съветник може да се запознае с това тълкувателно решение, в което е разискван въпросът, когато със съдебно решение е отменена правна норма дължат ли се обезщетение за вреди и как, в този период дали правната норма е законосъобразни или не. Зачитам дословно тълкувателното решение – „Подлежат ли на обезщетение за вреди по реда на закона за отговорност на държавата за вреди причинени от държавата на граждани или юридически лица при или по повод изпълнението, действието на подзаконов нормативен акт в периода преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен. Поставеният въпрос съдебните състави приемат че държавата и общините не дължат обезщетение на основание чл. 1, ал. 1 по закона за отговорност на държавата за вреди претърпени от ищците преди отмяната или обявяването за нищожен по съответния ред на подзаконов нормативен акт чиито приложение е довело до настъпването им.“ Тези състави считат че съдебното ……… Да, точно това твърдите г-жо Сивкова, Вие твърдите че с ……. Моето мнение е обратно, защо не трябва да влезе …….. тези състави считат че съдебното решение с което обявяваме ще обявяваме нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт нямат обратно действие по чл. 191, ал. 1 от АПК, до отмяната му актът поражда правни последици съществуването на тези последици не засягат отмяната на нормативния акт, т.е. изричната разпоредба на чл. 191, ал. 1 от АПК, казва че развилите се в периода на неговото действие правоотношения се считат за законосъобразни, т.е. през този период от време в което са събирани тези такси, които казвате г-жо Сивкова, са законосъобразни …….. Не, това е свързано защото вие твърдите, че г-н Ибришимов не спазва правилника за организация и дейността на общинския съвет.

Д. Стоянов - Уважаеми колеги наистина много сериозен проблем се поставя. Иска се оставката на Председателя на общински съвет, аз като коректен и съвестен гражданин искам да ви кажа, че да, това е много сериозно искане и много сериозен акт, ние сме една група общински съветници, които сме дошли тук, които получаваме заплата, за да работим, да бъдем коректни, точни и най-вече професионални. Независимо какво ще бъде решението да влезе или да не влезе точката, г-жа Сивкова поставя едни въпроси, които ще се плъзгат в пространството и ние като общински съветници според мен сме длъжни по всяка една от тези точки, които тя е казала да преценим каква е истината, т.е. всеки един от нас в момента, според мен, тъй като това е един водораздел, да отстраним Председателя на общински съвет, би трябвало много точно и ясно да прецени, и оцени неговата работа, и да вземе съответното решение. Аз ви приканвам за безпристрастност, за коректност, за професионално решение и най вече да удовлетворим това за което хората са ни избрали тук в този общински съвет. Благодаря.

Костов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми колеги. Аз не съм съгласен с това предложение на г-жа Сивкова и с мотивите, които тя предложи. Като започнем със свикването на председателски съвет и стигнем до последната й опорна точка това са неща, които явно целят разколебаване и пречка в работата на нашия общински съвет, ние сме се събрали тук, както каза и инженер Стоянов, да работим в интерес на гражданите, а не да удовлетворяваме нашите лични амбиции и нашите лични копнежи, така че аз ви призовавам да не подкрепите тази точка да влезе в общинския съвет. Като примери мога да говоря по всяка една от точките, но много ще разводним заседанието, най-малкото председателския съвет е един помощен орган на председателя и едва ли е нужно на всяко заседание да се определя дневния ред, той се определя от точките, които са влезли в канцеларията на общински съвет и са разгледани от комисиите, а и все пак този дневен ред ние го приемаме тук на заседанието на общински съвет. Благодаря.

Ибришимов - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова да влезе като т.13 в дневния ред.

Гласували      за – 7              против – 20                           въздържали се – 2

Не се приема.

Ибришимов - Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 27            против – няма                       въздържали се – 5

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

13.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

15.  Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето Красимир Красимиров Лазаров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

16.  Предложение относно приемане на начален ликвидационен баланс, доклад към него и годишен финансов отчет за 2017 г. на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

17.  Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС на ул. Ал. Стамболийски № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект - ученически стол в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху общински ПИ с идентификатор 87374.22.954 в землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж. к. „Зорница“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно даване на предварително съгласие от ОбС Ямбол за изработване на ПУП на основание чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението и допълнението. (приложени протоколи)

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, нямах допълнения и корекции но искам да разясня за какво става дума. Всъщност корекцията на бюджета касае основно ремонта на 2-3 училища, ОУ „Хр. Смирненски“ и ОУ „Димчо Дебелянов“, така както аз и екипа на общината направихме предложение и вие приехте на предна сесия, така както аз и екипа на общината обещахме на учителските колективи на тези училища, както и на училище „Кирил и Методий“, че ще направим всичко възможно да приведем материалната база в удовлетворително състояние, което да дава възможност за започване и протичане на учебния процес през следващата 2018 – 2019 учебна година. С това предложение прецизираме и конкретизираме финално разходването на средствата, така както изисква от нас закона и правилата на сметната палата. С допълнението което направихме се прецизира ремонта на топлопровода на ОУ „Димчо Дебелянов“, тъй като фирмата с която има сключен договор за ремонтиране на този топлопровод, след като разкри и видя състоянието се оказа, че една част от капаците на бетоновия кожух, в който е положен този топлопровод е увредена, предполагахме че няма да могат да се използват, но се оказа че на 100% тези капаци са разбити и не могат да бъдат използвани, затова една сума в порядъка на 4 300 лв. се налага да се отдели допълнително, за да може да се извърши качествено ремонт и да бъде защитен този топлопровод, а целта на този ремонт е да се приведе във функционална пригодност физкултурния салон на ОУ „Димчо Дебелянов“, който до момента заради повреда в топлопровода не беше използван, за да може нашите деца на Ямбол от училище „Кирил и Методий“, които до момента нямаха физкултурен салон, а ползваха една стая в старата сграда на училището, да ползват истинско функционално пригодно съоръжение за физкултурните занимания, нещо което е от особена важност, както за учебния процес така и за здравето и физическата пригодност на нашите деца. И като допълнение само и с молба да подкрепите тази корекция на бюджета мое лично становище и виждане е, че последните две седмици съм разговарял с доста мои колеги кметове в държавата и то на немалки градове, това което днес се случва с искането на оставка на председателя на общинския    съвет е масова акция на БСП за дискредитиране на управлението на ГЕРБ по места. Така че аз лично изобщо не му обръщам внимание защото и аргументите бяха много смешни. Благодаря ви.

 

 

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя в допълнителното предложение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя в допълнителното предложение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя в основното предложение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 2                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

Д. Петрова – Гласувах „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя в основното предложение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот?

Н. Костадинов – Гласувах „за“.

Т. Петкова – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на община Ямбол за 2018 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 311 "Детски градини"

Намалява § 10-00 Издръжка с 4 300 лева.

Дофинансиране

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 4 300 лева.

2. Одобрява промяна в стойността на капиталов обект по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2018 г.: „Подмяна на аварирал топлопровод в ОУ "Димчо Дебелянов"", § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40 от 33 600 лева на 37 900 лева.

           3. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           4. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Ганка Христова Георгиева, Таня Панайотова Нанева, Антон Златков Георгиев, Атанас Христов Стоянов, Петя Стоянова Атанасова, Руско Кръстев Петров, Петко Василев Чирпанлиев, Атанас Атанасов Калоянов, Мима Георгиева Иванова, Генчо Павлов Генчев.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето Красимир Красимиров Лазаров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Красимир Красимиров Лазаров с адрес  - гр. Ямбол, к-с  „Златен рог”  11-А-22.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на начален ликвидационен баланс, доклад към него и годишен финансов отчет за 2017 г. на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Ибришимов – Няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 270, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 6 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1. Приема начален ликвидационен баланс на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация към 30.01.2018 г.

2. Приема доклад, поясняващ началния ликвидационен баланс на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация.

3. Приема Годишния финансов отчет на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация за 2017 г.

4. Освобождава от отговорност бившия управител на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД д-р Христо Атанасов Желев.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС на ул. Ал. Стамболийски № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Висш съдебен съвет, ЕИК 121513231, с адрес: гр. София, ул.„Екзарх Йосиф“ №12, представляван от Боян Магдалинчев, за нуждите на Административен съд – Ямбол, временно и безвъзмездно право на управление върху застроен поземлен – частна общинска собственост с идентификатор 87374.537.71, с площ 424 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, ведно с построената в имота двуетажна административна сграда с идентификатор 87374.537.71.1  със ЗП 258 кв.м. и РЗП 767 кв.м., в това число сутерен с площ 164.50 кв.м., актуван с АОС № 2216/12.07.2018г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ №4, гр. Ямбол, за срок от 5 (пет) години, считано от 20.08.2018г.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект - ученически стол в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем №2 от 09.09.2013г. сключен между ЕГ „Васил Карагьозов”-гр. Ямбол, ЕИК 000962421, с адрес: ж.к. ”Златен рог” №110, гр. Ямбол и НУ „Проф. Нойков“-гр. Ямбол, ЕИК000965467, с адрес:гр. Ямбол, ж.к.“Златен рог“ от една страна и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова“, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ бл.153, представляван от Дурдане Мустафова Инджова – от друга страна, за предоставена под наем част от обект, представляваща помещение – ученически стол с обща площ 230.00 кв. м., от които: помещение за приготвяне на храна-106.00 кв.м., помещение за офис-7.6 кв.м, складови помещения-86.00 кв.м и сервизни помещения-30.4 кв.м находящ се в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов” и НУ „Проф. Нойков, в  ж. к.” Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС №80 /23.07.1999г., 5 /пет/ години, считано от 09.09.2018г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху общински ПИ с идентификатор 87374.22.954 в землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – В текста на решението е допусната техническа грешка и трябва да се добави текста от мотивацията – на декар и годишно.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Д. Петрова – Гласувах „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя с направената корекция от ПК.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 12 от Закона за пчеларството:

1. Учредява възмездно право на ползване на Даниела Димитрова Томова живуща в гр. Ямбол, ж. к. „Граф Игнатиев“ бл. 94, вх. А, ап. 40, имот общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 87374.22.954 с площ 3.466 дка и НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, м. Сухото дере в землището на гр. Ямбол.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи с Даниела Димитрова Томова договор за възмездно право на ползване върху имота описан в т. 1 за срок от 10 /десет/ години, при годишна цена 20.84 (двадесет лева и осемдесет и четири стотинки) на декар без ДДС, платими годишно за срока на договора, съгласно Приложение № 1, т. 57 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж. к. „Зорница“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.544.47 с площ 372 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , последно изменена със заповед КД-14-28-27/25.01.2012 г. на началника на СГКК Ямбол,  за който е отреден УПИ I за „КОО“, квартал 4 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XI-10 от 19.11.2004 г. находящ се в ж.к. „Зорница“, актуван с АОС 1206/13.01.2006 г. в размер на 26 835.00 (двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и пет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на ЕООД „ЕВА-И“, ЕИК 201797088, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Дружба“ № 49, представлявано от управителя Елка Христова Добрева.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

Костов – Гласувах „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г.,  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” ,

Буква Б „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП.

Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, като допълва следните имоти:

 

76.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189

 

457 кв.м.

 

 

Акт № 1953 за частна общинска собственост от 27.11.2015 г.

 

Ул. Боровец

град Ямбол

77.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.161

 

635 кв.м.

Акт № 1955 за частна общинска собственост от 27.11.2015 г.

Ул. Боровец

 град Ямбол

78.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.971 

4 268 кв.м.

Акт №  2078 от 02.06.2017 г.

м. Чатал могила

79.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.973 

2 564 кв.м.

Акт №  2079 от 02.06.2017 г.

м. Чатал могила

           

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.186, с площ 449.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ за ЖС в кв.85 находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1951 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена за имота  30 942.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 15 000.00 лв.

 

2.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена за имота  40 954.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20 000.00 лв.

3.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189, с площ 457.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ XI 578 в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г

Начална тръжна цена за имота  30 605.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 15 000.00 лв.

4.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.161, с площ 635.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен идентичен с УПИ V в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1955 от 27.11.2015г. 

Начална тръжна цена за имота  43 249.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 21 500.00 лв.

5.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.971  с площ 4 269 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за производствен складов обект, находящ се в землището на гр. Ямбол, м. Чатал могила, актуван с АОС 2078 от 02.06.2017 г.

Начална тръжна цена за имота  41 550.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20 500.00 лв.

6.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.973  с площ 2 564 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за производствен складов обект, находящ се в землището на гр. Ямбол, м. Чатал могила, актуван с АОС 2079 от 02.06.2017 г.

Начална тръжна цена за имота  24 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 12 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Решение на Общински съвет - Ямбол № XXXIV-10/28.06.2018 г., Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с който ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 се изключват от границите на населеното място като се запазва устройствения статут на имотите, засегнати от изменението на ОУП: за ПИ 87374.519.107 – устройствен режим – разсадник; за ПИ 87374.519.14 -  устройствена зона за спорт и атракции /Оса/; за част от ПИ 87374.519.16 - за улична мрежа.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.

 

 

            Сивкова – отр. вот - Г-н Председател, колеги общински съветници, гласувах отрицателно защото според мен не е спазена процедурата по чл. 127 от Закона за устройство на територията при процедирането на този устройствен план. Решението за разработване на такъв план сме взели на миналата сесия. Общият устройствен план е най-тежкият от плановете по закона за устройство на територията като процедура и защото е най-перспективен в годините напред, той се изменя по реда на неговото приемане и в чл. 127 е изписано, че проекта трябва да се публикува, трябва да се направи обществено обсъждане, да се приеме на общински експертен съвет по устройство на територията и след като има всички документи да се внесе в общински съвет за разглеждане. Това което ни е представено, тази хвърчаща картинка, която е просто копие на самия план с написано на ръка нещо си, без да има задължителните атрибути по наредбата за обхвата и съдържанието на устройствените планове, без да има кой го е проектирал, това е буквално подигравка с нас като общински съветници. Затова гласувах против, защото считам че решението по тази точка би било незаконосъобразно, ако се приеме както и по следващата точка която предстои, там нещата са по същия начин. Благодаря.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.134, ал.3 от ЗУТ, Решение на Общински съвет - Ямбол № XXXIV-5/28.06.2018 г. Общински съвет – Ямбол одобрява проект за изменение на  Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.69.145 по ККарта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“, с който се променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствен режим – територии с допустима промяна на предназначението за предимно – производствени дейности.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.

 

 

            Сивкова – отр. вот - Г-н Председател, колеги общински съветници, за да влезе тук точката също считам, че не е спазена процедурата по чл. 127 от Закона за устройство на територията, също сме приели решение за изготвянето на този план на миналото заседание на общински съвет не е публикуван, не е проведено обществено обсъждане, не е съгласуван с институциите и няма данни да е разглеждан на експертен съвет по устройство на територията, тук съответно лицето, което касае, частника той ще си направи съответния извод, но по предишното решение, което касае общински имот, самия факт че там визираме, че искаме заради частен инвестиционен интерес да го направим атрактивен с такова незаконно решение, слагаме такава тежест върху имота и потенциален проблем за купувача който ще го купи. С такива мотиви гласувах против решението, което ни се предлага.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на предварително съгласие от ОбС Ямбол за изработване на ПУП на основание чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Д. Петрова – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. чл. 29, ал. 1 от Закон за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава предварително съгласие на „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078 гр. София за изработване на подробен устройствен план - Парцеларен план на подобекти „Реконструкция и почистване на р. Азмак от моста на пътя с. Кабиле - с. Жельо войвода до заустването й в р. Тунджа“  и  „Корекция на „Азмак дере“ от моста на пътя с. Кабиле - с. Жельо войвода до с. Глуфичево“, част от строеж /обект/ „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване на наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280“ по ПМС №201/14.07.2011 г., за имоти на територията на Община Ямбол публична общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 87374.14.72 – общинска публична собственост, територия на транспорта, с начин на трайно ползване „за местен път” с площ 36.570 дка, засегната площ 0,382 дка. Срокът на валидност на предварителното съгласие е 2 години.

 

 

 

 

 

Ибришимов – Давам думата на г-н Кърцъков да огласи питане.

Ив. Кърцъков – Чете питане. (приложено към материалите по заседанието)

Георгиева – проц. – Искам да направите проверка на присъстващите в залата съветници, тъй като повечето напуснаха преда да закриете заседанието.

Ибришимов – Проверка на кворума, гласувайте със „за“ на ел. система. Присъстват 7 съветника. (приложена разпечатка от електронната система)

 

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и петото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколист:

 

                                                                                  Ил. Иванова