РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 24 АПРИЛ 2014г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - "за жилищен комплекс, гаражи и КОО", кв.1 по плана на гр. Ямбол - ж. к. "Златен рог 2" по искане от ЕТ "Диагал - Георги Петков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на ел. кабел за захранване на обект складове за селскостопанска техника и продукция в ПИ 87374.71.1 по КК на гр. Ямбол" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно съгласие за водовземане от подземни води в общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП - ПРЗ на ж. к. "Златен рог", част от ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, по искане от Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж по искане от Данчо Григоров Виденов за имот на ул. "Серес" № 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов Юсеинов за обект павилион на ул. „Ст. Параскевова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2013г. на читалищата в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

10.  Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - общинска собственост, находящ се на ул. "Елховско шосе", гр. Ямбол на новосъздаденото предприятие ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2014 - 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2014 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя наименованието на капиталов обект от Разчета за финансиране на капиталовите разходи в §52-00, Функция ІV „Здравеопазване”, Дейност 431, с бюджетен план  в размер на 4 000лв.,  както следва: било „Аспиратори за Детска кухня”, става „Аспиратори 2 бр. за ДЯ № 7 „Мечо Пух” и ДЯ № 8 „Майчина ласка””.

           3. Одобрява промени по приходната и разходната част на бюджета на Община Ямбол за 2014 г. по Приложение № 6 - Численост на персонала и разходи за заплати, Приложение № 8 - Бюджет на ОП „Комунални и обредни дейности” за  2014 г. и Приложение № 9 - Бюджет на ОП „Паркове и зони за отдих” за 2014 г., приети по точка втора на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014 г.

           4. Утвърждава численост на персонала за дейн. 878 „Приюти за безстопанствени животни” 3 бройки и разходи за заплати 17 816 лв. Корекцията да се отрази по бюджета на Община Ямбол, функция „Икономически дейности и услуги”, дейн. 878 „Приюти за безстопанствени животни” както следва:

          - Увеличава § 01-00 „Заплати и възн. за персонала, нает по трудови и служ. правоотношения” с 17 816 лв.;

          - Увеличава § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с 3 225 лв.;

          - Намалява § 10-00 „Издръжка” с 21 041 лв.

          5. Одобрява промяна в наименованието на капиталовия обект „Изграждане на 10 бр. открити площадки за игра /детски площадки и зони за отдих/, фигуриращ в първоначалния разчет за финансиране на капиталовите разходи в §52-06, дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустрояването и регионалното развитие", като наименованието на обекта придобива вида: „Изграждане на 12 бр. открити площадки за игра /детски площадки и зони за отдих/”. Запазват се размера на предвидения бюджет и източниците на финансиране, според първоначалния разчет.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 13.02.2015г.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - "за жилищен комплекс, гаражи и КОО", кв.1 по плана на гр. Ямбол - ж. к. "Златен рог 2" по искане от ЕТ "Диагал - Георги Петков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот ІІ „за жилищен комплекс, гаражи и КОО”, кв. 1 по плана на  гр. Ямбол – „Златен рог 2”

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на ел. кабел за захранване на обект складове за селскостопанска техника и продукция в ПИ 87374.71.1 по КК на гр. Ямбол" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Продан Радев Гагов от гр. Ямбол, ул. „Добруджа” № 9 за прокарване на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 по КК на град Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.71.672 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 2 082 кв.м., дължина на трасето 391.90 м. и площ на сервитута  1 354 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.71.636 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 18 298  кв.м, дължина на трасето 10.90 м. и площ на сервитута 27.00 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.71.659 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 7 84.00  кв.м, дължина на трасето 311.00 м. и площ на сервитута 778.00 кв.м.

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласие за водовземане от подземни води в общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП - ПРЗ на ж. к. "Златен рог", част от ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, по искане от Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 (1) от Закона за общинската собственост и чл.60 (6) т.1 от Закона за водите дава съгласие на Галина Марчева Маринова, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Силиврия” № 26, за разполагане на съоръжения за водовземане (2 броя сондажни кладенци) в общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП ПРЗ на ж.к. „Златен рог”, част от поземлен имот 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, целият с площ 51721 кв.м. в който имот ще бъде изграден втори етаж и складове в подпокривно пространство над част от сграда с идентификатор 87374.560.24.53 и възлага на кмета на Община Ямбол да й предостави нотариално завереното писмено съгласие.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж по искане от Данчо Григоров Виденов за имот на ул. "Серес" № 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински ПИ 87374.543.542 по КК на град Ямбол, с площ 514.00 кв.м., за който е отреден УПИ VІІ 1343, кв. 20 по РП на града, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Серес” № 25-25 А, актуван с АОС 1844/24.03.2014 г. за изграждане на обект „Допълващо застрояване – гараж и лятна кухня”, с разгъната застроена площ  120 кв.м. (гараж за 2 (3) автомобила с РЗП 95 кв.м. и лятна кухня  с РЗП 25 кв.м.), в размер на 8 268.00 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов Юсеинов за обект павилион на ул. „Ст. Параскевова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3024/17.03.2005г., Анекс № 1049/12.05.2008г. и Анекс № 1040/17.08.2011г. с Февзи Мехмедов Юсеинов, с адрес гр. Ямбол, ул. ”Яне Сандански” № 33, за отдаден под наем обект – Павилион за производствена дейност, монтиран в имот 87374.536.22 по кадастралната карта на град Ямбол, находящ се на ул. „Стилияна Параскевова” до бл.4, гр. Ямбол, с обща площ 25.00 кв. м., с  1/една/ години, считано от 01.04.2014г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2013г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.2 ЗБППМН приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2013г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2013г. на читалищата в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2013 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира – 2012”.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - общинска собственост, находящ се на ул. "Елховско шосе", гр. Ямбол на новосъздаденото предприятие ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал.4 и чл.53, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Ямбол реши:

 

1. Предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” гр. Ямбол имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Елховско шосе” /ул. „Граф Игнатиев” 100 по КК на гр. Ямбол/, представляващ, имот с обща площ 25 073 кв.м., с идентификатор 87374.34.216, с АОС № 54/10.03.1999г. – частна общинска собственост.

 

2. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на ОП „Паркове и зони за отдих” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имота, описан по т.1, което да се удостовери с предавателно - приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

 

            3. Задължава ОП „Паркове и зони за отдих” да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативно обслужване на предоставения безвъзмездно за управление имот по т.1 с грижата на добър стопанин.

 

            4. Недвижимият имот по т.1. да бъде предаден на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” след приключване на ликвидационната процедура на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, като до тогава предоставените на общинското предприятие товарни автомобили и друга техника временно да се съхраняват в складовата база на ИССИ при „Комунални и обредни дейности” гр. Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2014 - 2015г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Годишен плана за развитие на социалните услуги на територията на община Ямбол през 2014 – 2015г.

2. Възлага на кмета на община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Ямбол през 2014 – 2015г. в 14 дневен срок от неговото приемане.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общинска програма за закрила на детето през 2014г.