РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 ЮЛИ 2018г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

3.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето Красимир Красимиров Лазаров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

4.      Предложение относно приемане на начален ликвидационен баланс, доклад към него и годишен финансов отчет за 2017 г. на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

5.      Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС на ул. Ал. Стамболийски № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект - ученически стол в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху общински ПИ с идентификатор 87374.22.954 в землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж. к. „Зорница“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване на предварително съгласие от ОбС Ямбол за изработване на ПУП на основание чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на община Ямбол за 2018 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 311 "Детски градини"

Намалява § 10-00 Издръжка с 4 300 лева.

Дофинансиране

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 4 300 лева.

2. Одобрява промяна в стойността на капиталов обект по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2018 г.: „Подмяна на аварирал топлопровод в ОУ "Димчо Дебелянов"", § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40 от 33 600 лева на 37 900 лева.

           3. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           4. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Ганка Христова Георгиева, Таня Панайотова Нанева, Антон Златков Георгиев, Атанас Христов Стоянов, Петя Стоянова Атанасова, Руско Кръстев Петров, Петко Василев Чирпанлиев, Атанас Атанасов Калоянов, Мима Георгиева Иванова, Генчо Павлов Генчев.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето Красимир Красимиров Лазаров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Красимир Красимиров Лазаров с адрес  - гр. Ямбол, к-с  „Златен рог”  11-А-22.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на начален ликвидационен баланс, доклад към него и годишен финансов отчет за 2017 г. на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 270, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 6 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1. Приема начален ликвидационен баланс на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация към 30.01.2018 г.

2. Приема доклад, поясняващ началния ликвидационен баланс на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация.

3. Приема Годишния финансов отчет на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД в ликвидация за 2017 г.

4. Освобождава от отговорност бившия управител на „Дентален център № 1 - Ямбол” ЕООД д-р Христо Атанасов Желев.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС на ул. Ал. Стамболийски № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Висш съдебен съвет, ЕИК 121513231, с адрес: гр. София, ул.„Екзарх Йосиф“ №12, представляван от Боян Магдалинчев, за нуждите на Административен съд – Ямбол, временно и безвъзмездно право на управление върху застроен поземлен – частна общинска собственост с идентификатор 87374.537.71, с площ 424 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, ведно с построената в имота двуетажна административна сграда с идентификатор 87374.537.71.1  със ЗП 258 кв.м. и РЗП 767 кв.м., в това число сутерен с площ 164.50 кв.м., актуван с АОС № 2216/12.07.2018г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ №4, гр. Ямбол, за срок от 5 (пет) години, считано от 20.08.2018г.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект - ученически стол в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем №2 от 09.09.2013г. сключен между ЕГ „Васил Карагьозов”-гр. Ямбол, ЕИК 000962421, с адрес: ж.к. ”Златен рог” №110, гр. Ямбол и НУ „Проф. Нойков“-гр. Ямбол, ЕИК000965467, с адрес:гр. Ямбол, ж.к.“Златен рог“ от една страна и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова“, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ бл.153, представляван от Дурдане Мустафова Инджова – от друга страна, за предоставена под наем част от обект, представляваща помещение – ученически стол с обща площ 230.00 кв. м., от които: помещение за приготвяне на храна-106.00 кв.м., помещение за офис-7.6 кв.м, складови помещения-86.00 кв.м и сервизни помещения-30.4 кв.м находящ се в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов” и НУ „Проф. Нойков, в  ж. к.” Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС №80 /23.07.1999г., 5 /пет/ години, считано от 09.09.2018г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху общински ПИ с идентификатор 87374.22.954 в землището на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 12 от Закона за пчеларството:

1. Учредява възмездно право на ползване на Даниела Димитрова Томова живуща в гр. Ямбол, ж. к. „Граф Игнатиев“ бл. 94, вх. А, ап. 40, имот общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 87374.22.954 с площ 3.466 дка и НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, м. Сухото дере в землището на гр. Ямбол.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи с Даниела Димитрова Томова договор за възмездно право на ползване върху имота описан в т. 1 за срок от 10 /десет/ години, при годишна цена 20.84 (двадесет лева и осемдесет и четири стотинки) на декар без ДДС, платими годишно за срока на договора, съгласно Приложение № 1, т. 57 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж. к. „Зорница“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.544.47 с площ 372 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , последно изменена със заповед КД-14-28-27/25.01.2012 г. на началника на СГКК Ямбол,  за който е отреден УПИ I за „КОО“, квартал 4 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XI-10 от 19.11.2004 г. находящ се в ж.к. „Зорница“, актуван с АОС 1206/13.01.2006 г. в размер на 26 835.00 (двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и пет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на ЕООД „ЕВА-И“, ЕИК 201797088, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Дружба“ № 49, представлявано от управителя Елка Христова Добрева.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г.,  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” ,

Буква Б „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП.

Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, като допълва следните имоти:

 

76.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189

 

457 кв.м.

 

 

Акт № 1953 за частна общинска собственост от 27.11.2015 г.

 

Ул. Боровец

град Ямбол

77.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.161

 

635 кв.м.

Акт № 1955 за частна общинска собственост от 27.11.2015 г.

Ул. Боровец

 град Ямбол

78.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.971 

4 268 кв.м.

Акт №  2078 от 02.06.2017 г.

м. Чатал могила

79.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.973 

2 564 кв.м.

Акт №  2079 от 02.06.2017 г.

м. Чатал могила

           

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.186, с площ 449.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ за ЖС в кв.85 находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1951 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена за имота  30 942.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 15 000.00 лв.

 

2.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена за имота  40 954.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20 000.00 лв.

3.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189, с площ 457.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ XI 578 в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г

Начална тръжна цена за имота  30 605.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 15 000.00 лв.

4.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.161, с площ 635.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен идентичен с УПИ V в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1955 от 27.11.2015г. 

Начална тръжна цена за имота  43 249.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 21 500.00 лв.

5.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.971  с площ 4 269 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за производствен складов обект, находящ се в землището на гр. Ямбол, м. Чатал могила, актуван с АОС 2078 от 02.06.2017 г.

Начална тръжна цена за имота  41 550.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20 500.00 лв.

6.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.42.973  с площ 2 564 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за производствен складов обект, находящ се в землището на гр. Ямбол, м. Чатал могила, актуван с АОС 2079 от 02.06.2017 г.

Начална тръжна цена за имота  24 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 12 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Решение на Общински съвет - Ямбол № XXXIV-10/28.06.2018 г., Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с който ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 се изключват от границите на населеното място като се запазва устройствения статут на имотите, засегнати от изменението на ОУП: за ПИ 87374.519.107 – устройствен режим – разсадник; за ПИ 87374.519.14 -  устройствена зона за спорт и атракции /Оса/; за част от ПИ 87374.519.16 - за улична мрежа.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.134, ал.3 от ЗУТ, Решение на Общински съвет - Ямбол № XXXIV-5/28.06.2018 г. Общински съвет – Ямбол одобрява проект за изменение на  Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.69.145 по ККарта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“, с който се променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствен режим – територии с допустима промяна на предназначението за предимно – производствени дейности.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на предварително съгласие от ОбС Ямбол за изработване на ПУП на основание чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. чл. 29, ал. 1 от Закон за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава предварително съгласие на „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078 гр. София за изработване на подробен устройствен план - Парцеларен план на подобекти „Реконструкция и почистване на р. Азмак от моста на пътя с. Кабиле - с. Жельо войвода до заустването й в р. Тунджа“  и  „Корекция на „Азмак дере“ от моста на пътя с. Кабиле - с. Жельо войвода до с. Глуфичево“, част от строеж /обект/ „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване на наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280“ по ПМС №201/14.07.2011 г., за имоти на територията на Община Ямбол публична общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 87374.14.72 – общинска публична собственост, територия на транспорта, с начин на трайно ползване „за местен път” с площ 36.570 дка, засегната площ 0,382 дка. Срокът на валидност на предварителното съгласие е 2 години.