ПРОТОКОЛ № ХХХVІ

 

           

            Днес, 28.05.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0007/20.05.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34, отсъства 3 – Емилия Кремъкова, Стефан Бакърджиев и Стоян Проданов.

            На заседанието присъства г-жа Ил. Бицова – зам. - кмет на община Ямбол.

Кворум в 15.00 часа 29 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и шестото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпи писмо от председателя на ГС „ГЕРБ” относно промени в ръководството и попълване състава на групата. – Чете писмото. (приложено към материалите по заседанието)

            Имаме и покана от кмета на общината във връзка с честването на 2 юни – Чете поканата. (приложена)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Стоянка Божидарова Радославова, Радослав Божидаров Радославов, Мария Радославова Божидарова, Минка Божидарова Радославова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Глория Тодорова Тодорова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Георгиева Георгиева и Живка Ташкова Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно утвърждаване на решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

6.      Предложение относно промяна на решение по т.13 от ХХХІІІ заседание на О/С Ямбол от 26 март 2014г. за предварително съгласие за изработване на ПУП- ПП за обект "Път ІІ-53 "Ямбол - Средец", участък "Обходен път на Ямбол - юг" от км. 146+594,69 до км. 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на търговски дружества със 100% общинско участие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прехвърляне вземанията на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация на Община Ямбол като едноличен собственик на капитала на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І за ТПК "Глория-СД" и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на града - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от "Спектър 93" ООД за обект в ж. к. "Г. Бенковски" № 254.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕООД "Ветрук" за имот на ул. "Цар Иван Шишман" № 10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" № 38, вх. А, ет. 6, ап. 22, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 19, вх. Б, ет. 11, ап. 77, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 18, вх. В, ет. 8, ап. 63, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Миланов – Предлагам като последна точка в дневния ред да влезе предложение относно ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

            Петкова – Няма други предложения, заповядайте да мотивирате предложението си.

            Миланов – Включването на тези точка се налага, тъй като ликвидацията на дружеството се забави доста, поради различни причини, една от които е връщането за преразглеждане от областния управител. Трябва да дадем възможност на ликвидатора да работи по експедитивно.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов за нова т15.

            Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване целия дневен ред с допълнението.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 5

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Стоянка Божидарова Радославова, Радослав Божидаров Радославов, Мария Радославова Божидарова, Минка Божидарова Радославова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Глория Тодорова Тодорова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Георгиева Георгиева и Живка Ташкова Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно утвърждаване на решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

6.      Предложение относно промяна на решение по т.13 от ХХХІІІ заседание на О/С Ямбол от 26 март 2014г. за предварително съгласие за изработване на ПУП- ПП за обект "Път ІІ-53 "Ямбол - Средец", участък "Обходен път на Ямбол - юг" от км. 146+594,69 до км. 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на търговски дружества със 100% общинско участие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прехвърляне вземанията на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация на Община Ямбол като едноличен собственик на капитала на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І за ТПК "Глория-СД" и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на града - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от "Спектър 93" ООД за обект в ж. к. "Г. Бенковски" № 254.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕООД "Ветрук" за имот на ул. "Цар Иван Шишман" № 10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" № 38, вх. А, ет. 6, ап. 22, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 19, вх. Б, ет. 11, ап. 77, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 18, вх. В, ет. 8, ап. 63, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно провеждане ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Стоянка Божидарова Радославова, Радослав Божидаров Радославов, Мария Радославова Божидарова, Минка Божидарова Радославова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Д-р Антонова представи предложението по приложения материал. Няма допълнения.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Стоянка Божидарова Радославова, Радослав Божидаров Радославов, Мария Радославова Божидарова, Минка Божидарова Радославова от гр. Ямбол, ул. „Сакар планина” № 37.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Глория Тодорова Тодорова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Д-р Антонова представи предложението по приложения материал. Няма допълнения.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Глория Тодорова Тодорова  от гр. Ямбол, ул. „Преслав” № 56, ет.2, ап.2. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Георгиева Георгиева и Живка Ташкова Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Д-р Антонова представи предложението по приложения материал. Няма допълнения.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Росица Георгиева Георгиева от гр. Ямбол, живуща в к-с „Г. Бенковски” 18-В-3 в размер на 20 лв. (двадесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Живка Ташкова Димитрова, живуща на ул. „Страхил войвода” № 23, ет.3, ап.8 в размер на 50 лв. (петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно утвърждаване на решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Д-р Антонова представи предложението по приложения материал. Няма допълнения.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.4 от ПОРНОЕФПСЗП  Общински съвет  - Ямбол утвърждава решенията на ПК ЗСД за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ на Кръстина Николова Узунова, Щерьо Михайлов Щерев, Стоян Ангелов Бандров, Татяна Стоянова Христова, Ташка Димитрова Танева, Марийка Ганева Иванова, Зюмбюла Никова Генчева, Янка Стоянова Георгиева, Гинка Стоянова Иванова, Николинка Иванова Колева,   Димитър Великов Фотев, Йордан Илиев Илиев, Кръстина Николова Узунова, Руско Кръстев Петров, Петранка Димитрова Цветкова поради липса на спешни здравни проблеми.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

Г-жа Бицова представи предложението по приложения материал. Няма допълнения.

Тодоров – ПК ОКСМД приема предложението.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол” за 2014г. Славка Калчева за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на решение по т.13 от ХХХІІІ заседание на О/С Ямбол от 26 март 2014г. за предварително съгласие за изработване на ПУП- ПП за обект "Път ІІ-53 "Ямбол - Средец", участък "Обходен път на Ямбол - юг" от км. 146+594,69 до км. 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Променя решение по т.13 на 33 заседание на ОбС Ямбол от 26.03.2014 г. основно в частта му за засегнат ПИ 87374.43.420, а в ПИ 87374.43.284 и ПИ 87374.43.360 за закръгляне на площите до цяло число и решението придобива следния вид:

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония”  № 3, представлявана от Стефан Чайков – председател на Управителния съвет, за изработване на ПУП ПП  на обект Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, участък „Обходен път на Ямбол-юг” от км 146+594,69 до км 148+890,35 през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.43.420, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 7 667.00 кв. м, засегната площ 130.00 кв. м. и остатъчна площ 7 537.00  кв. м.

            ПИ с идентификатор 87374.43.284, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 1 312.00 кв. м,  засегната площ 775.00 кв. м. и остатъчна площ 537.00 кв. м.

            ПИ с идентификатор 87374.43.360, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 670.00 кв. м,  засегната площ 640.00  кв. м. и остатъчна площ 30.00 кв. м.

            2. Определя срок на предварителното съгласие – безсрочно.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на търговски дружества със 100% общинско участие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                        против – 3                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                         против – 1                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл. 137,  ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2013г. на:

             1.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

             1.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            2. Определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

              2.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

              2.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

         3. Определеният дивидент за „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД да бъде приведен в срок до 30 юни 2014г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            4. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2013г., реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД, на дружеството за закупуване на апарат за измерване на костна плътност  - остеоденситометър.

            5. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2013г. управителите на:

             5.1.„ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

             5.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прехвърляне вземанията на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация на Община Ямбол като едноличен собственик на капитала на дружеството.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Бицова – Като вносител искам да направя корекции в проекторешението по т.8 от дневния ред на днешното заседание, поради факта, че са настъпили промени във финансовите отношения ликвидатор – длъжници след датата на депозиране на предложението по т.8 в канцеларията на ОбС. Предвид настъпилите обстоятелства, във връзка с процедурите по събиране на вземанията и образуваните изпълнителни дела с номера 907, 908 е извършено погасяване на задълженията към дружеството от длъжниците. Поради това отпада необходимостта от прехвърлянето на задълженията на община Ямбол като едноличен собственик на капитала на дружеството, тоест отпада предложението на ликвидатора неиздължените вземания да се прехвърлят на община Ямбол със сключване на договор за цесия. Затова оттеглям от проекта за решение т.I, 1,2, т.II, т.III и т.IV.

Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

      Костадинов – Имам предложение за изменение на останалата за гласуване т.V. Искам да направя предложение за изменение на т.V, предвид това че са настъпили фактическите изменения относно погасяване на задълженията на длъжниците спрямо кредиторът ,,Комуналуниверс” и необходимостта от удължаване на договора за управление на ликвидатора, за да може той да предостави годишен счетоводен баланс и да направи искане за заличаване на дружеството в търговския регистър. Във връзка с това ще настъпят и промени в основанието, като на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.266, ал.2 от ТЗ във връзка с чл.270, ал.1 и ал.2 от ТЗ, предлагам следното изменение – да бъде удължен срока по ликвидация на ,,Комуналуниверс” ЕООД – в ликвидация до 30.06.2014г., като Стоян Христов Стоянов, на длъжност ликвидатор на ,,Комуналуниверс” ЕООД – в ликвидация, да предостави окончателен счетоводен баланс на дружеството пред ОбС – Ямбол и да направи искане за заличаване. Упълномощаваме кмета на община Ямбол да сключи допълнително споразумение към договор № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на ,,Комуналуниверс” ЕООД, с ликвидатора Стоян Христов Стоянов.

      Банков - Нова ликвидационна процедура ли приемаме? Ние с ликвидацията отдавна приключихме. Беше проблема с ликвидаторът какво да направим. Кое ми прочетохте от Търговския закон? Махнете си листчето и ми кажете, защото едва ли хората тук ще знаят за какво става въпрос, едва ли комисията го е видяла това нещо. Като искахте в комисията можеше да го внесете. Там съвсем ясно се казва, че с ликвидаторът приключваме. Ние не приключваме с ликвидацията. Ликвидацията отдавна сме я свършили. Ако искате нова ликвидация, да обявяваме нова процедура, е друго. Но вие не може да я удължавате. Ние сме я приключили ликвидацията. Всички срокове минаха отдавна. Ако си спомняте предния месец не можа да се получи това решение, знаете – връщания и други неща. За какво става въпрос? Сега предлагате да направим нова ликвидация. Извинявайте, ако искате да направите нещо такова, вкарайте си го в комисията да се гледа и да се види. Не тук да ми четете някакви буквички и цифри и да казвате, че това е нещо което трябва да направим. То си пише кога е приключила. Ако трябва да откриваме нова ликвидация. С два – три месеца назад  ще откриваш ликвидация. Млади хора сте, хубаво е, разбирам че четете различни членове, гледате ги, но гледайте закона като цяло. Търговския закон е по-специален закон от другите закони. Така че, ако искате нова ликвидация, бъдете ясен и точен. Правим глупости, но в края на краищата – не се учудвам.

            Костадинов – репл. - Необходимо е да удължим договора за ликвидация на ликвидатора, защото той трябва да предостави годишен счетоводен баланс и да направи искане за заличаване. Г-жа Бицова изрично каза, че са настъпили фактически изменения, тоест ние днес трябваше да приемем един договор за цесия, за да се прехвърлят тези вземания, които ,,Комуналуниверс” има от своите длъжници. Длъжниците са си погасили задълженията. Така или иначе тези пари ще влязат в сметките на ,,Комуналуниверс”. Нали той трябва да изготви годишен счетоводен баланс и затова на чл.266 от ТЗ се казва, че при необходимост може да се иска удължаване, както и чл.270 от ТЗ казва, че ликвидаторът трябва да предостави годишен счетоводен баланс, ал.2 казва, че за да го освободим от отговорност – той трябва да го предостави и да направи искане за заличаване в търговския регистър. Явно на вас някои неща не са ви ясни.

            Банков – дупл. - Проблема е такъв, че след като ликвидацията е приключила, той си приключва със ликвидационния баланс, младо момче. Той е длъжен. Той може още една година да не го приключи. Какво правим? Ще му удължаваме договора ли? Спомняте ли си от кога го удължаваме? От декември месец му изтече срока. Кой месец сме сега? Шест – седем месеца. Така че вие сте в правото си, в мнозинството си, да решите каквото си искате. Друго е дали това е законно или не е законно. Това е друг проблем, но той не ви интересува. Проблема е друг, че когато искате да направите нещо, го внесете където трябва да се гледа. Бъдете сигурни – г-н Миланов ги гледа много добре и там си ги гледаме нещата, когато ги внесете. Така че, ако искате нова ликвидация, няма нищо общо с това, със задължението му да предостави ликвидационен баланс. Той няма какво повече да събира, той просто ще продължи да харчи. Ако това ви трябва, това е друг проблем. Той баланса е длъжен да го направи. Когато го внесе и го приемем, тогава ще го освободим от отговорност. Това са съвсем различни неща. Това че вие искате да му го удължите, от декември му го удължаваме. Сега ми излизате с номера, че не си е направил ликвидационния баланс, ами какво е правил досега? Когато идва ред да вземаме задължения, да вземаме и другите неща. В баланса му ще излезе че няма задължения, а пък досега в баланса му излиза че има задължения, които не ги дава. За какво става въпрос? За месеци наред ли?

      Сивкова - Приемам измененията в частта основание, но не мога да разбера защо се внася нещо, което фактически според мен съществува като решение в точката. В точката се казва, че освобождава Стоян Стоянов от длъжността ликвидатор на ,,Комуналуниверс”- в ликвидация след изготвяне и представяне пред ОбС - Ямбол на окончателен баланс на дружеството за приключила ликвидационна процедура и след публикуване в търговския регистър. Дали са оправени задължения или не, така или иначе го освобождаваме след като той си представи баланса. Какъв е проблема? След това наше решение, той има задължението, колкото по-бързо си го приключи и внесе, нещата да се случат. Така че аз предлагам да гласуваме това, което ни е предложено.

            Папашимов - Аз съм абсолютно съгласен с изказването на госпожа Сивкова. Този абзац, че ликвидаторът трябва да внесе, е абсолютно точен. Но по старото решение, което ние сме гласували, имаше фиксирана дата, така че сега Стоян Стоянов не е ликвидатор. За да не изпадаме в ситуация на кое да се доверяваме, аз не виждам какъв е проблема да удължим срока на ликвидатора до някаква дата, за да не стане така, че това тълкуване, което е включено в т.V да бъде неправилно.

            Миланов - И аз много се колебах дали да остане този текст само или да приемем това което предложи г-н Костадинов. По Търговския закон, в тази си част, в ликвидацията на едно дружество, което е общинска собственост, има 120 юристи, които имат 220 тълкувания в тази си част. Може би г-н Банков е прав, че е незаконно, може пък и да не е прав. Аз мисля че е по-коректно да удължим срока. Как свършва една ликвидация? С това че е записано в някакъв преамбюл, на някакво писмо или с приемането от органа на управление или собственика, в нашия случай – окончателен счетоводен баланс. Ликвидацията ще приключи в момента, когато този, одобрен от нас окончателен счетоводен баланс, заедно с искането за ликвидация, бъде внесен в съответното място за прекратяване на дружеството. Даже не съм убеден, че и тогава ще приключи ликвидацията, но там е съвсем трети въпрос за спорове. А в крайна сметка този човек също трябва да живее, да работи, да получава пари и да храни семейство. Ако някой има желание да свърши тази работа без пари, да стане, ще сменим името на Стоян Стоянов.

            Банков – репл. - Г-н Миланов, веднага ви задавам казус - удължавате с 2 месеца и той не прави това, което му казваме, както и досега не го е направил. Не си прави баланс. Какво правим? Ще го освобождаваме или няма да го освобождаваме? Сега сме в тази ситуация. Ние го удължаваме, той нищо не е направил. Хайде с още два месеца, да му платим, защото човека трябва да храни семейство. Ами пак ще минат 2 месеца, той пак няма да го направи. Какво правим? Ние сме го освободили вече, ако трябва да назначаваме нов.  (изказвания от място)   Значи сега работи без договор, без пари работи. Това е. Ще си приключи работите без пари. Досега за какво е взимал пари?

            Миланов – дупл. - Основният въпрос беше какво е направил този ликвидатор, че да му удължаваме срока. Г-жа Бицова стана и ви обясни какво е направил. Направил е необходимото, за да изпълни задълженията си по търговския закон и да събере вземанията, които има да взема. В 98 % го е изпълнил, точно в този период, в който не е имал договор, но все още е ликвидатор, защото ние тук сме го определили за такъв. Все още има едни 1200 лв., за които в настоящия момент, този ликвидатор, който няма договор, но е ликвидатор, е предприел действия за да получи съдебен лист, изпълнителен лист, за да може отново да прехвърли и тези 1200 лв., едва след изпълнителния лист, на община Ямбол. В тази връзка, аз питам кой от вас ще работи за без пари? Той отиде, свърши си работата, докара 18 000 лв., а ние казваме – не, ще го направиш без пари, защото на г-н Банков не му харесвало. Да го сменим, друг да го направи без пари. Ние само удължаваме срока на ликвидацията, упълномощаваме кметът да подпише договор. Ако той не си върши работата, кметът може спокойно да каже – уважаеми общински съветници, този човек не работи, прекратявам му договора, изберете друг. Не съм чул такова нещо. Г-жа Сивкова е права, но не съм сигурен, че това е по-точно изчистено от това, което предложи г-н Костадинов. Повярвайте, юристите имат спор, аз не съм юрист.

            Костов – процедура - Не трябва да позволяваме на следизборната емоция да ни държи. Виждам, че г-н Банков още поддържа този огън. Съвсем нормално е ликвидаторът на ,,Комуналуниверс” да вземе заплата през това време, за което ще ликвидира. Едно правителство вече една година взема заплати без да прави нищо. Хората му викат – оставка, обаче те продължават да стоят и да вземат заплати. В тази връзка искам да предложа да прекратим дебатите и да гласуваме тази точка.

            Георгиева – противно мнение - Правя обратно предложение – да продължим коментарите по тази точка. Г-н Костов, искам само да ви кажа, че вие излязохте на тази трибуна просто да се похвалите за един изборен резултат, а във вечерта когато се правихте на победители, дори и не дойдохте да се изправите пред гражданите на Ямбол в една местна телевизия, защото чакахте някой да ви разреши от София.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 20                        против – 9                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Банков – процедура - Г-жо Председател, извинявайте, че тук пред всички го казвам, но три години не се научихте да водите този общински съвет. Не може някой да говори тук и двоен аршин да ми прилагате. Да излиза един председател на група за процедура, а да говори за някакви политически резултати и победи, а вие да стоите безмълвна и с влажен поглед да го гледате. Извинявайте, това е недопустимо, като председател на ОбС. Крайно време е да си прочетете Правилникът и наистина да го спазвате, ако искате да бъдете председател. Нямате право, когато е по процедура, политически излияния да излизат тук. Не сте се научили и явно няма да се научите да бъдете Председател на ОбС, ако продължавате по този начин.

            Петкова - Ако сте слушали, аз направих два пъти забележка на г-н Костов, че не е по процедурата. Колеги, отправям забележка към всички – ако продължаваме така да нарушаваме реда в залата, ще прекъсна заседанието.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Костадинов.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 17                         против – 11                           въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20                         против – 2                             въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Костов – процедура - Предлагам да прегласуваме тази точка, съгласно чл.8.1 от нашият правилник, тъй като имам съмнения за неточност или неяснота на предмета на решението. Мисля, че не стана ясно на всички какво точно гласуваме, тъй като не можахме да разберем дали имаше предложение от страна на г-жа Сивкова или нямаше. Така че нека да изчистим тази неяснота и да прегласуваме тази точка.

Банков – противно мнение - Предлагаш да я прегласуваме. От правилникът прочете основанията за прегласуване, сигурно са така. Ако вие наистина не сте разбрали това нещо, язък за всичко което беше досега. Проблемът е този, че вие забравяте, че правим две гласувания и вие сега ако предлагате да прегласуваме последното решение, което взехме, трябва да прегласуваме това, което е предложението на кмета. Не бъркайте точка и решение. Това е нещо, което не ви е ясно. Процедурата ми е, че не е необходимо да се прегласува, защото ние реално ще гласуваме това, което е заложено от кмета. Нищо друго не може да гласуваме.  

            Костов - Мисля, че бях много ясен в процедурата си какво точно предлагам и визирах изказванията на г-жа Сивкова и г-н Костадинов. Не сме имали изказвания между последните две гласувания, така че предложих прегласуване на цялата точка.

Миланов - не може да започне изказването си, поради шум в залата.

Банков  - Като какъв му давате думата? По какъв начин?

Петкова – Г-н Банков, отстранявам Ви от заседанието, вече две забележки Ви направих и пак продължавате да говорите от място.

Миланов – Аз също съм бил председател и искам да ви кажа, че всяко гласуване е само за себе си. Прегласуване се прави на гласуване, веднага след като е минало, а сега е минало и второ гласуване, може да прегласуваме последното.

ГС БСП напусна заседанието, както и някои съветници от другите групи.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костов.

            Гласували      за – 17                         против – 5                             въздържали се – 2

            Приема се.

Прегласуваме проекторешението на вносителя, това беше последното гласуване.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 16                         против – 4                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Папашимов – отр. вот – Веднага след гласуването на първото предложение г-н Костов поиска думата, но не му дадохте и му отговорихте, че сме в процедура на гласуване, как да поиска прегласуване? Затова той стана, когато му дадохте думата. Предлагам да прегласуваме предложението на Н. Костадинов.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 16                         против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

Петкова – Подлагам на прегласуване предложението на Н. Костадинов

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 17                         против – 3                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Петкова – Подлагам на прегласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 8                           против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Проверка на кворума – 19 съветника са в залата.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І за ТПК "Глория-СД" и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на града - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 18                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Миланов – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за урегулирането на нова улица с нови осови точки в ПИ 87374.511.7 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, и указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването, съгласно чл. 135, ал. 3 и 4 от ЗУТ, на проекта за изменение на действащия ПУП–ПРЗ на УПИ І за ТПК „ГЛОРИЯ-СД” и на съществуващата обслужваща улица в кв. 160 по плана гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от "Спектър 93" ООД за обект в ж. к. "Г. Бенковски" № 254.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински ПИ 87374.521.49 по КК на град Ямбол, с площ 5 379.00 кв.м., за който е отреден УПИ І, кв. 76 „б”, ж.к. „Г. Бенковски” за КОО по РП на града, за пристройка с площ 78.30 кв.м. към  „Магазин за оформление и обзавеждане за дома” – сграда с идентификатор 87374.521.49.5, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол,  ж.к. „Г. Бенковски”  № 254, в размер на 9 495.80 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕООД "Ветрук" за имот на ул. "Цар Иван Шишман" № 10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1,  т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.537.197 по кадастралната карта на гр. Ямбол като на ЕООД „Ветрук”, ЕИК 202160386, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 19, ет.2, ап.6, представлявано от Калоян Иванов Куртев, се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  167/824 /сто шестдесет и седем от осемстотин двадесет и четири/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.197 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и седем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с с площ 824 кв. м., находящ се на ул. „Цар Иван Шишман” № 10, идентичен с  УПИ І за ОДО в кв.10, по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., при граници на имота ПИ 87374.537.18, ПИ 87374.537.21, ПИ 87374.537.22 и ПИ 87374.537.19, актуван с АОС 1761 от 28.01.2013 г., за сумата от 14 100.00 (четиринадесет хиляди и сто) лв.  без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" № 38, вх. А, ет. 6, ап. 22, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.66.1.22 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка шейсет и шест точка едно точка двадесет и две), с площ 44.00 /четиридесет и четири/ кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 6 етаж от сграда с идентификатор 87374.535.66.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.535.66 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Н. Петрини” № 38, вх. А, ет.6, ап.22 в размер на 23 500  лв., на  която цена го продава на Антоанета Желязкова Генчева с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул. „Н. Петрини” № 38, вх. А, ет.6, ап.22.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 19, вх. Б, ет. 11, ап. 77, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.18.1.77 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка осемнадесет точка едно точка седемдесет и седем), с площ 66.20 /шейсет и шест точка двадесет/ кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 80, с площ 3.97 кв. м., находящ се на 11 етаж от сграда с идентификатор 87374.547.18.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.18 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Диана” № 19, вх. Б, ет.11, ап.77 в размер на 29 000  лв., на  която цена го продава на Надка Иванова Цивкова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Диана” № 19, вх. Б, ет.11, ап.77.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 18, вх. В, ет. 8, ап. 63, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.8.1.63 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка осем точка едно точка шейсет и три), с площ 103.49 /сто и три точка четиридесет и девет/ кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 4, находящ се на 8 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.8.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.8 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Г. Бенковски” № 18, вх. В, ет.8, ап.63 в размер на 32 100  лв., на  която цена го продава на Мима Господинова Антонова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Г. Бенковски” № 18, вх. В, ет.8, ап.63.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            Миланов – Имам допълнение към проекторешенията, тъй като с един месец се забави ликвидацията, поради връщането на решението от областния управител. Предлагам проекторешението в предложението да стане т.1 и да приемем нова т.2 - На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/05-00045 от 07.05.2014г. за възлагане на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация продължава срока за завършване на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация с 1 (един) месец, като упълномощава кмета на общината да сключи допълнително споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

 

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок двете точки. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 19                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.1, т.14 и чл.69, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, за целите на ликвидационната процедура и удовлетворяване на кредиторите, Общински съвет – Ямбол дава съгласие ликвидатора на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация да извърши продажба на имуществото на дружеството /движимо и недвижимо/, без търг или конкурс, след преговори с потенциални купувачи, по приетите с решение по точка седемнадесета на двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Ямбол от 11 декември 2013г. начални тръжни цени.

 

 

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/05-00045 от 07.05.2014г. за възлагане на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация продължава срока за завършване на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация с 1 (един) месец, като упълномощава кмета на общината да сключи допълнително споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и шестото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

 

                                                                                  Д. Събев