ПРОТОКОЛ № ХХХV­І

 

            Днес, 05.09.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10104/29.08.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов и Татяна Петкова.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 34 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и шестото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно внасяне на непарична вноска в капитала в МБАЛ „СВ. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.8 и УПИ І, кв.9 по плана на гр. Ямбол ж.к. "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

 1. Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ I 116, кв. 123, одобрен с Решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС - Ямбол и прекратяване на собственост в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно обявяване на имот ЧОС за имот ПОС ПИ с идентификатор 40484.1.173, по КК на с. Кукорево, община Тунджа за гробищен парк находящ се в м. „Велев бряст“. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС, находящ се в ж.к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на имоти - ПОС находящи се на ул. „Хан Тервел“ № 2 и ул. „Търговска“ № 79 за безвъзмездно управление на НУ „СВ. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Хр. Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов         

 1. Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов         

 1. Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33            против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно внасяне на непарична вноска в капитала в МБАЛ „СВ. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.8 и УПИ І, кв.9 по плана на гр. Ямбол ж.к. "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

 1. Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ I 116, кв. 123, одобрен с Решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС - Ямбол и прекратяване на собственост в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно обявяване на имот ЧОС за имот ПОС ПИ с идентификатор 40484.1.173, по КК на с. Кукорево, община Тунджа за гробищен парк находящ се в м. „Велев бряст“. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС, находящ се в ж.к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на имоти - ПОС находящи се на ул. „Хан Тервел“ № 2 и ул. „Търговска“ № 79 за безвъзмездно управление на НУ „СВ. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Хр. Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов         

 1. Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов         

 1. Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 5                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

        

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно внасяне на непарична вноска в капитала в МБАЛ „СВ. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 1                 въздържали се – 4

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя. (От място се говори.)

Процедурата мина и я приехте. Не можахте да гласувате всички ли?. Като председател мога да предложа да прегласуваме. Подлагам отново на гласуване трите точки на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с Решение по точка първа на Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г., в  Раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата  т.“Б“ с „Внасяне на непарична вноска с прехвърляне на собственост върху недвижи имот“: Поземлен имот с идентификатор 87374.525.25,  с площ 42 368  кв.м. по КК на град Ямбол, идентичeн с УПИ II 25  „за болничен комплекс“ в кв. 331 по плана на града, одобрен с решение по т. 8 на 34 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.06.2018 г., ведно с построената в имота "топла връзка", представляваща двуетажна сграда с идентификатор 87374.525.25.6  със ЗП 374  кв.м., изградена в груб строеж по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актувани с АОС 2263/21.08.2018г..

 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.51б, ал.1, изречение първо от Закона за общинската  собственост, във връзка с чл. чл. 72, ал. 2 ТЗ, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛЗ,

 Дава съгласие Община Ямбол да апортира в капитала на АД - МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Ямбол общински Поземлен имот с идентификатор 87374.525.25,  с площ 42 368  кв.м. по КК на град Ямбол, идентичeн с УПИ II 25  „за болничен комплекс“ в кв. 331 по плана на града, одобрен с решение по т. 8 на 34 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.06.2018 г., ведно с построената в имота "топла връзка", представляваща двуетажна сграда с идентификатор 87374.525.25.6  със ЗП 374  кв.м. изградена в груб строеж по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актувани с АОС 2263/21.08.2018г., с балансовата стойност на общинския имот, в размер на 728 567.80 лв. /седемстотин двадесет и осем хиляди петстотин шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки/

3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извършва последващи действия по увеличаването  на капитала на община Ямбол в АД  МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.8 и УПИ І, кв.9 по плана на гр. Ямбол ж.к. "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Запознах се с доклада на кмета на общината и правя напълно противоположно предложение, а именно да бъде одобрен внесения от инвеститора проект за изменение на действащите: Подробен устройствен план /ПУП/ - План ш улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349. 358 до О.Т. 354 и ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ І в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Ямбол - ж.к. „Христо Ботев".

Мотивите ми: От доклада Стана ясно, че административната процедура е достигнала до своя последен етан. Припомням, че на заседание на Общински съвет -Ямбол, проведено на 25.04.2016 г. се взе решение за разрешаване на изработването на проект за изменение на действащите: Подробен устройствен план /ПУП/ и План за улична регулация  - ПУР но плана на гр. Ямбол  ж.к. ..Христо Ботев". Техническият орган на общината - Общинския експертен съвет но устройство на територия е приел представения от възложителя проект. Налице са всички предвидени в чл.129 от ЗУТ предпоставки за неговото одобряване от Общински съвет- Ямбол. Всякакви други решения биха били в противоречие със ЗУТ и с извършените до момента действия от община Ямбол. Държа да отбележа, че започналата процедура за установяване на незаконно строителство няма нищо общо с процедурата по одобряване на изменение на действащ ПУП. Законът е категоричен, че когато се констатира, че определени строежи са построени без одобрени строителни книжа, се влиза в процедура за тяхното премахване. С одобряването на внесения проект за изменение на ПУП но никакъв начин не би могло да се узаконят незаконно изградени обекти. Узаконяване на незаконно изградени обекти е невъзможно и недопустимо съгласно действащия ЗУТ. Считам, че при наличието на всички тези обстоятелства вземането на решение различно от това да бъде одобрен проект би било немотивирано и незаконосъобразно. Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следното решение - На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59, ал.1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс и чл.129. ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол одобрява Проект за изменение на действащите: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - План за регулация и застрояване ни УПИ І в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана па гр. Ямбол - ж.к. „ Христо Ботев ".

Ив. Йорданов – Аз ще изразя противно мнение на г-жа Сивкова и ще си изразя моето мнение като председател на ресорната комисия. Първата теза, че двете процедури нямат нищо общо е напълно неоснователна, тъй като от констатациите на община Ямбол и служителите й, за наличието на сгради, които са с липсващи строителни книжа и обявени за незаконни, ЯАС е обявил с решение, че те са такива. Също има потвърдени и три решения на ВАС, за което. От там всички сгради, които попадат в трита имота, които са предмет на ПУП-а, това са двата имота на „Сакарела“ и общинския път, противоречат на закона на чл. 134, ал.4, т.1 от ЗУТ, който гласи, че влезли в сила ПУП-ове не могат да бъдат изменяни с цел узаконяване на незаконно изградени строежи. Именно тези строежи и петте са с решение на ЯАС. Още веднъж ще повторя и с три потвърждавания на ВАС са обявени за незаконни. Т.е. противоречието към този закон е двусмислено. И от там връзката между двете процедури е абсолютна и няма как да бъде одобрен ПУП при условие, че има сгради, които противоречат на закона. Втората теза, че има подписан предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ от кмета на общината и допускане за изработване на ПУП, г-жа Сивкова, като специалист в тази област, много добре знае, че процедурата за одобряване на един ПУП, първо, първия етап е допускане на ПУП-а, ако всичко е наред с него, следва и одобряване. Т.е. тезата, че ОбС на 25.04.2018 г. е приел този ПУП е абсолютно невярна, преди малко го каза г-жа Сивкова. Наистина можем да позволим и ОбС като такъв орган, принципал на общинската собственост, може да си позволи някой да си изработи ПУП, но, ако процедурата в този период е противозаконна вие като общински съветница може да откажете съответния ПУП в последствие. Иначе с чиста съвест на 25 април никой от вас не е знаел, че съществуват такива сгради, които сега към този момент, след като са факт, можем с чиста съвест да откажем ПУП-а, тъй като той е, не просто морално или етика да търсим, а той е противозаконен. Що се отнася до предварителния договор. Когато сме дали разрешение за допускане и за изработване, кмета на общината е подписал този предварителен договор, който е във връзка с чл.15. Този предварителен договор има права за страните единствено след одобряването на ПУП-а, той няма права преди това. Това не е стандартен предварителен договор, в който две юридически лица сключват сделка за прехвърляне на право на собственост, който едната може да го обяви за окончателен. Т.е. кмета като такъв не е принципал на общинската собственост, за да може да докара договора до край. И г-жо Сивкова, относно Вашето предложение. Тук не се касае дали кмета ще внесе предложение за отхвърляне на ПУП-а или за одобряване и в двата случая ПУП-а е незаконен и той трябва да бъде отказан. Дали ще бъде гласуван със „за“, това решение, което ни е предложено или с „против“ това решение, което вие предлагате трябва да бъде отказан поради наличието на чл.134, ал.4, т.1 от ЗУТ. Що се отнася до морала и етиката ОбС трябва да откаже ПУП-а, заради създаване на практики, за чадъри, за протекции, за ощетяване на отделни дружества за сметка на други. Ощетяването също е свързано и с общинския бюджет. Представете си, ако тези сгради бяха законно построени в този период колко данъци щяха да влязат в общинската хазна. Във връзка с всичко казано до тук, призовавам колегите да гласуват със „за“ на така предложеното ми решение..

Сивкова – репл. – Г-н Йорданов, може би не сте ме слушали. Казах, че на заседание на 25 април е прието решение за разработване на ПУП-а, а не е приет проект за одобрение на ПУП. Това е съвсем в резона на всичко, което правим и в това няма нищо укорително, ние сме взели правилно решение, тъй като такива решения взимаме на всяка сесия на ОбС и никога никой не ни докладва и не пита дали, след като се предлага това решение е направена проверка дали вътре има незаконно строителство. Това наше решение е правилно и по никакъв начин това не го оспорвам. Не знам защо Вие искате да оправдавате, че едва ли не, че някой нещо не е знаел. Решението е правилно и няма проблем в него. Когато в един имот се констатира незаконно строителство, Вие знаете ОбС не се произнася по незаконно строителство, това си е процедура, която се води от администрацията. Констатира се незаконно строителство по действащия от няколко години Закон за устройство на територията, когато няма строителни книжа или е в нарушение на устройствен план се стига до събаряне. Това е категорична и ясна процедура, няма процедура по узаконяване, така че да се ползва чл.134, ал.1 и да се казва, че Подробни устройствени планове не могат да се приемат с цел узаконяване на незаконно изградени сгради, това не може да се каже към днешния момент, защото не може да има такава цел., защото не може да има такава процедура по узаконяване. Това действаше до преди две, три години, когато беше амнистията, до преди три години амнистията последната и когато някои хора с изградени имоти 2001 г. ги декларираха, и после правиха предложение за изменение на ПУП, за да могат тези сгради да ги узаконят, да ги поставят в законно разположение спрямо регулацията. Този текст сега е неприложим.

Ив. Йорданов – дупл. – Г-жо Сивкова, буди голям интерес в мен самата Ви теза. Според Вас вие знаехте ли на 25 април, че има такива сгради? Ако сте знаели аз, мисля че тогава всички единодушно допуснаха ПУП-а, защото казахте, че се оправдаваме с това. А то не е оправдание, просто е ситуация, в която недвусмислено е ясно, че управителя на „Сакарела“ към него момент е подвел общинските съветница, защото е знаел фактическата обстановка, знаел е, че има такива сгради и е допуснал, и е входирал този ПУП като възложител. Така че, няма тук ситуация, в която някой се оправдава или нещо подобно, ситуацията е такава, че към този момент е констатиран този факт и ние като общински съветници, които трябва да защитаваме интереса на общината и да не позволяваме нелоялна конкуренция трябва да откажем този ПУП. Заради това, че иначе има практика да даваме стимул на определени търговци да извършват незаконни дейности свързани със строителството. Това е точно и ясно казано.

Додов – Аз виждам във въпросната точка, която в момента дискутираме три аспекта. Единия е законосъобразен, другия е административен и третия е икономически. В случая възниква казуса до колко е законосъобразно действието на частен икономически интерес. В качеството си на представляващ икономическите среди и предприемачество в този град, аз имам лично отношение към въпросната фирма в предвид, че работя с не я и би следвало да усещам някаква съпричастност. В този случай обаче не искам да заемам страна, защото тук има нарушение на закона, но от представената ни предварителна документация и в този ред на мисли смятам, че икономически изгодно за нашия регион и специално за града ни да се постигне някакво споразумение въпреки, че тук има нарушаване на законодателството. Ако е възможно смятам, че можем да дадем някаква макар и не дълга отсрочка в рамките на два месеца, това естествено ще кажат юристи и съответната дирекция УТС, дали е възможно да се постигне споразумение в предвид, че реално все па тук става въпрос и за някаква стратегия, която се осъществява на територията на гр. Ямбол. В този ред на мисли аз ще гласувам „въздържал се“ и приканвам и другите колеги това да направят. Въпросът ми към г-н Кмета е възможно ли е да се постигне някакво споразумение, което да е от ползва, както за общината, така и да има законодателно оформен интерес?

Ибришимов – репл. – Г-н Додов, от правна гледна точка все едно да кажете, че един човек, който е лошия в едно село да кажем и за всички ще бъде изгодно този човек да го няма. и Вие да кажете да го премахнем. Нещо подобно като пример Ви давам. И казвате, че законите трябва да се нарушават и след време каквото стане. Интереса на града трябва да бъде единствено под шапката на закона, а всичко друго вече е пожелателно.   

Додов – от място - Ние търсим баланс, с който да се постигне споразумение, което да угодно, както в интерес на общината,така и в интерес на гражданите.

Ибришимов – Всички граждани трябва да спазват законите по всяко време, а не понякога.

Додов – от място - С това съм съгласен. Не го оспорвам.

Ибришимов - Да, точно така.

Славов – Явно тази точка предизвиква малко повече емоции в залата. Надявам се те да са предизвикани наистина от това всеки един да е с усещането и съвестта да бъде спазен закона, а не с някакви други мотиви, които в основата си да се заобиколи закона, но да се угоди на частния инвеститор, който иска тази промяна на ПУП-а, която в момента се дебатира. Преди да отговоря на конкретния въпрос, който г-н Додов зададе искам да успокоя г-жа Сивкова, да и кажа, че за всеки един ПУП, който се внася без значение на кой етап дали за предварително одобрение или окончателно, т.е. разрешение за изработване или окончателно ОА извършва задължителна проверка за законност за изградените сгради вътре, физическа, персонална, за всеки един такъв случай. Това е част от задълженията на администрацията, за да може да се обследва в пълнота и искането за ПУП и да не се подвежда никой,м нито в залата, нито и в последствие, тъй като тези решения във всеки един момент след това подлежат и на допълнителен контрол. От тази гледна точка не мога да се съглася, че в други случаи, когато тук в залата са се внасяли такива предложения от страна на администрацията, които се гласуват всяка сесия буквално и което е хубаво, това означава, че има инвестиционен интерес в нашия град, а те не са обследвани предварително, но щом като няма отразено, че има незаконно строителство то просто няма такова. Изрично, упоменаваме само тогава като администрация, когато има констатирано незаконно строителство. Този случай е такъв и това, което г-н Додов зададе като човек, който както той сам се изрази представлява икономическите среди и бизнеса, което е факт, че е човек на бизнеса от дълги години. А и града ни не е толкова голям, всички се познаваме и имаме отношение някакво. За съжаление не мога да направя нищо в повече от това, което, нито администрацията, нито който и да е от това, което закона изрично е разписал. Така, както преди малко тече дебата и всяка от страните си каза позициите, категорично има констатирано незаконно строителство. Процедурата, както сте я прочели в материала е започнала преди година. Минали са съдебните решения на всички инстанции, ЯАС е констатирал и потвърдил констатациите на администрацията за незаконно строителство. ВАС окончателно е взел решение за първите три от над десет обекта, които администрацията е констатирала като незаконни, затова че тези първи три са незаконно изградени. И тук извън законовата страна, която г-н Йорданов подробно сподели тук с вас и която аз също споделям и администрацията също. Ако сте прочели правилно материала, вътре по описано становище на вещо лице по експертизата за едно от делата на вече констатираните незаконни строителства във ВАС, в което изрично се споделя точно тази констатация на вещото лице, че това се иска с цел узаконяване на вече построените постройки. Но извън това за мен и предполагам за всеки един ямболлия, предполагам и за вас, би трябвало водещо да бъде основанието и морала, защото в бизнеса има морал. Г-н Йорданов, много добре го каза, това са над 10 незаконни обекта, ако те бяха изградени законно, при спазване на закона, никой нямаше да каже нищо. Тук в момента водим дебат, не защото закона не се спазва и предложението, което администрацията е внесла не е правилно, а защото един човек на бизнеса в пълно съзнание незаконно е построил над 10 обекта. В пълно съзнание незаконно ги е експлоатирал във времето без да плаща данъци, в пълно съзнание след окончателно решение на ВАС продължава да ги използва, при положение, че е длъжен по закон да ги събори, за което ние сме го уведомили и в пълно съзнание тогава, когато е внасял окончателното искането, както и ние го внесохме в ОбС и завършването на процедурата, в пълно съзнание, че незаконно е построил обекти е подвел всички. Значи извън всичко останало, когато сме една общност и когато има закони, които всички спазваме, морално е те да бъдат спазвани, неморално е, когато не се спазват. От тази гледна точка аз самия не мога да направя нищо повече, за да намеря някакъв баланс, защото администрацията е призована в нейните си задължения и правомощия, изрично да спазва закона и ние, изрично спазвайки закона, без да го превишим и на йота, сме удовлетворени от това. ВАС са с крайно решение и е потвърдил нашата констатация като администрация за незаконно с пълно съзнание изграден строеж и то три вече, има още десетина. От тази гледна точка няма как, нито юридически, а мисля, че и нито морално, по какъвто и да е друг начин да се толерират и да се подпомагат подобни действия, на който и да е, без значение, че в случая става дума за един конкретен субект в бизнеса, който и да е. И би било правилно решението на ОбС според мен така, както администрацията го е предложила и аз, да бъде отказано.

Ибришимов – Няма повече желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова. (Говори се от място.) Председателят изчита предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 11                        против – 18               въздържали се – 5

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – 9                 въздържали се – 6

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59, ал.1, предложение второ от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл.134, ал.4, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол отказва одобряване на Проекта за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354  и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“, придружен от схеми ВиК и трасировъчен план.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ I 116, кв. 123, одобрен с Решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС - Ямбол и прекратяване на собственост в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя..

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

М . Янева – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл.36, ал.1, т.1 и т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ I, кв.123, по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м. „Под язовира“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007г. на ОбС и прекратяване съсобствеността, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на дела на Община Ямбол както следва:

1. Павел Александров Стоянов с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Русе“ № 24 получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.570.341, целият с площ 848 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.570.340 с площ 26 кв.м., които ще бъдат обединени в нов поземлен имот по КККР на град Ямбол идентичен с УПИ I, кв.123 , по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м. „Под язовира“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол и който остава изцяло негова собственост.

2.Община Ямбол получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.570.342 с площ 18 кв.м., който ще бъде обединен с ПИ 87374.570.261 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване за второстепенна улица.

3. За уравнение на дяловете Павел Александров Стоянов да заплати на Община Ямбол сума в размер на 1 713.80  лв. без ДДС, в т.ч. 1 544.80 лв. за 290/866 и.ч. от ПИ с проектен идентификатор 87374.570.341, целият с площ 848 кв.м. и 169.00 лв. без ДДС за ПИ с проектен идентификатор 87374.570.340 с площ 26 кв.м.

Договор за доброволната делба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.1 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно обявяване на имот ЧОС за имот ПОС ПИ с идентификатор 40484.1.173, по КК на с. Кукорево, община Тунджа за гробищен парк находящ се в м. „Велев бряст“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост обявява за публична общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 40484.1.174, по КК на с. Кукорево,  Община Тунджа,  с площ 27 865 кв.м., начин на трайно ползване – за гробищен парк, находящ се в м. „Велев бряст“, идентичен с  УПИ I 1174, за гробищен парк в масив 1, по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0704 от 17.07.2017г.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС, находящ се в ж.к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 3 от НРПУРОИ  определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 5.00 кв.м. върху ПИ 87374.547.66 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - комплексно застрояване, идентичен с УПИ XII в кв. 13 по регулационния на град Ямбол, с площ 270 кв.м., за обект: „Промяна на предназначението на сграда за КОО – магазин за промишлени стоки /сграда с идентификатор 87374.547.66.1/ в „кафе – сладкарница“, находящ се в ж.к. „Диана“, град Ямбол, в размер на 770.00 лв. без ДДС, равна на 924.00 лв. с ДДС, на която цена учредява вещното право на Стефан Вълев Стефанов, живущ в град Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 155.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 34, ал. 7 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне на имоти - ПОС находящи се на ул. „Хан Тервел“ № 2 и ул. „Търговска“ № 79 за безвъзмездно управление на НУ „СВ. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Хр. Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закон за общинската собственост, Заповед № РД-14-74 от 12 юли 2018г. и  Заповед № РД-14-76 от 12 юли 2018г. на Министъра на образованието и науката, предоставя безвъзмездно за управление на общински училища, имоти – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Имот с идентификатор 87374.526.31 по КК на град Ямбол, състоящ се от дворно място с площ 14965 кв.м., масивна триетажна сграда със ЗП 1560 кв.м., физкултурен салон с РЗП 445 кв.м. и котелно със ЗП 51.60 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.,,Търговска“ № 79, актуван с Акт за публична общинска собственост № 257 от 20.07.2001г. на Основно училище ,,Христо Смирненски“ гр.Ямбол.

1.2. Имот с идентификатор 87374.538.122 по КК на град Ямбол, състоящ се от дворно място 7120 кв.м., масивна триетажна сграда със ЗП 880 кв.м, физкултурен салон със ЗП 517.80 кв.м., масивна сграда – кабинети със ЗП 175.80 кв.м., масивна работилница със ЗП 119.12 кв.м., масивен гараж със ЗП 57.24 кв.м., масивна работилница със ЗП 46 кв.м., работилница със ЗП 44 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.,,Хан Тервел“ № 2, актуван с Акт за публична общинска собственост № 84 от 10.11.1999г. на Начално училище ,,Св. св. Кирил и Методий“ Ямбол.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия, като след влизане в сила на решението, имотите по т.1.1 и т.1.2 да бъдат предадени на директорите на ОУ ,,Христо Смирненски“ и НУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ от служители от Дирекция ,,Общинска собственост и икономически дейности“ при Община Ямбол с приемо-предавателен протокол.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На   основание   чл.76,   ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл, 28 от Закона за нормативните актове и чл, 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването и в местен вестник и на интернет страницата на Община Ямбол.

 

 

            Сивкова – отр. вот – Гласувах „против“ със следните мотиви. Първо, липсва абсолютно правно основание да се приема такава Наредба. На следващо място, създават се допълнителни регулаторни режими, които ще натоварят възложителите. И на последно място, съгласно Закона за нормативните актове, този документ не е публикуван на изискващите се по закона места, за да добие достатъчно публичност. По ЗНА чл.26, когато съставителя на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации. Съгласно чл.38 от ЗМСМА орган на изпълнителната власт в общината е кмета на общината. Така че, тази Наредба, както и други общини правят, трябваше да се публикува в срока, в който е стояла на страницата на общината, затова време да стои и на портала за обществени консултации, който е сайт на Министерски съвет. Позволих си да направя справка и имам официален отговор, че такъв документ няма публикуван на портала за обществени консултации, поради което тази Наредба се приема в нарушение на ЗНА.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – Имам въпрос към г-н Славов. Направена ли е в този имот предварителна проверка за незаконно строителство?

Ив. Йорданов – репл.  – Г-жо Сивкова, изумен съм как ми следите мисълта и на нас като общински съветници, и на кмета като такъв. Кмета на общината в изказването си недвусмислено Ви каза, че проверката за незаконно строителство е в етап, който е между допускането и между одобряването. А сега ние разрешаваме изработване за проект, т.е. този гражданин сега ще пристъпи към изработване на този ПУП, общинската администрация ще отиде на място, ще провери дали има незаконно строителство и когато дойде време за одобряването ще бъде предложен на нас като общински съветници. Но Вие ми следите мисълта.

Сивкова – дупл. – Г-н Йорданов, противоречите си. Да не стане така че, когато се внесе проекта за одобряване на ПУП пак да кажете, ама ние тогава не сме знаели. След като г-н Славов го декларира тук, че преди да се внесат нещата при нас те се проверяват за незаконно строителство, нека така да е добър да ми отговори на въпроса. Извършена ли е проверка за незаконно строителство след като на нас той ни предлага да вземем такова решение? Такова решение, такива решения вземаме постоянно. Следващия етап е одобрим ПУП-а, тогава вече е късно.

Ив. Йорданов – Г-жо Сивкова, имам чувството, че Вие сте един програмиран компютър, който предварително някой Ви е задал някакви параметри като програма и говорите едно и също без да вниквате в нещата.

Ибришимов – Г-н Йорданов, ако обичате без лични определения.

Ив. Йорданов – Извинявам се, г-н Председател.

Ибришимов – Правя Ви забележка.

Ив. Йорданов – Пак ще повторя. Проверката от ОА по заповед на ресорния кмет или зам.-кмет, който отговаря за това е в промеждутъка между допускането за изработване и между самото одобряване на ПУП-а. Така че, г-жо Сивкова, сега е момента, след като живот и здраве, апелирам всички да одобрят това допускане, за да може гражданина да си изпълни ангажиментите, да си смени предназначението на земята, ще бъде проверен и самия имот. И ако всичко е наред ще бъде представен на нас като общински съветници да го одобрим. Така че, мисля че всичко е наред по точката и няма проблем да гласувате със „за“.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – 1                             въздържали се – 7

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава  на Иван Трендафилов Узунов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „База за търговия и производство с нехранителни продукти”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-13 в кв. (масив) 25.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок точките от проекторешението. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  дава съгласие за продажбата чрез публични търгове на следните земеделски земи – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 696 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1413/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 569.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 800.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.110 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 1 061 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1385/13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 088.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 100.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.111 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 622 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1384/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 189.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 600.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.112 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 977 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС № 1357/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 5 010.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 500.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.149 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 555 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1350/23.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 1 162.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 600.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.233 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 482 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС № 1689/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 472.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 240.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.235 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 337 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС № 1690/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 1 728.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 870.00 лв.

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници. Доста сме изненадани от представения план за действие за общинските концесии на Община Ямбол за 2018 – 2020г., нещо което до този момент ние в тази зала не сме коментирали, спортната политика и въобще отношението към спортната инфраструктура на територията на Ямбол и то в посока на концесиите има доста въпросителни, а много би ми се искало, ако може да го отложим този план и да го разгледаме малко по-подробно. Струва ми се, че така Общината абдикира от едно свое публично задължение, а именно да стопанисва, да обгрижва, да организира спортна дейност на територията на самата общината разбира се, без да подценявам публично-частното партньорство, един от елементите на които са концесиите. И все пак, за да бъдем пунктуални виждам, че в многофункционален спортен комплекс „Диана“  - изграждане на нова зала, преустройство, реконструкция, укрепване на съществуваща спортна зала „Диана“ в гр. Ямбол, в строителство и услуги които ще се възложат с концесията, в т. 1 имаме проектиране във всички необходими части на новата пристройка и т. н., нека това да отпадне защото знаете, че в крайна сметка ние дадохме едни 240 000 лв. затова, дори документа в момента не е прецизен и не отразява това, което е извършила Общината в тази посока.

Ибришимов - Точно предложението може ли да ми кажете какво предлагате. Разбрах че предлагате … подчертайте ми го точно искам да прочета какво предлагате. Разбирам, че имате предложение нали така?

Д. Стоянов - На всички ви е ясно, че в света има изключително много излишни пари и един от проблема на тези свободни пари е да бъдат намерени къде да бъдат инвестирани, но както каза преди малко г-н Додов и аз като човек който се занимавам с бизнес, изключително внимателно хората които имат пари, особено излишни пари, а излишните пари са страшно много пак повтарям по света, много внимателно се анализира и се преценя как да бъдат инвестирани или оползотворени тези пари, да не говорим само, че с процеса на принадената стойност всички едни пари се влагат някъде, за да се спечели от тях, но много внимателно се процедира и по отношение на това къде се влагат тези пари, тъй като заедно с парите има и много други неща който водят към себе си освен печалбата. Аз съм човек който подкрепя концесиите и смятам, че концесиите са една от формите, чрез които могат да бъдат привличани много свободни пари, защото обикновено концесиите, говоря не за концесии за добив на злато, тук имаме едни конкретни неща, говоря за този тип концесии които са свързани с житието и битието на хората, че инвеститорите са склонни да дават пари за тези неща, тъй като освен елемента печалба голяма част от тях търсят и другия, социалния ефект със който те да покажат, че техните пари работят не само за печалба, а работят и в името на хората. Затова подкрепям концесиите които са свързани с хората, но тук в момента явно знаем че има няколко основни проблема. Спорта, децата е нещо страшно, приветствах стадиона, приветствах „Георги Дражев“, затревяване, приветствам всичко което е свързано със спорт за деца. Децата са изключително важно нещо, но за спорта се дават много трудно пари ако няма социален ефект. Това е единия проблем, втория проблем е р. Тунджа. За Ямбол спорта с тази р. Тунджа със залата и стадиона, които са така географски разположени не вървят, просто инвеститора ще бяга да дойдат чужди отбори след като видят р. Тунджа и им замирише р. Тунджа и т. н. Затова моето конкретно предложение е към т. 1 „Многофункционален спортен комплекс Диана – Изграждане на нова спортна зала, преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „Диана“ гр. Ямбол“ да бъде добавено „  … поддържане и експлоатация на р. Тунджа в участъка от съоръжение до подстанция „Златен рог“ до моста на централен вход на Градски парк“. И втората концесия да бъде допълнена с изречението „ от главния вход на р. Тунджа до съоръжението „Златен Рог“.“ Благодаря. Като тука извинявайте ми изскочи малко мисълта, защо имах предвид това нещо, значи и двете съоръжения са доста добри и за производство и на ел. енергия. Значи има доста сериозни разработки, в които и двете съоръжения този концесионер би могъл чрез производство на ел. енергия да си взема част от разходите, които ще направи.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. Радвам се че този план за концесии предизвиква дебат, защото темата която сме заложили в плана за концесии наистина е много важна, деликатна, но и много истинска за града и е сериозен проблем. Става дума за спорт, закона дава възможност, а последните изменения в закона са направени тази година, дава възможност общински съвет да приеме план за концесии, който да важи следващите години. И тук веднага искам да кажа, че закона за концесиите е един инструмент, който дава възможност общината да привлече външен ресурс, както каза г-н Стоянов, това е класическа форма на публично-частно партньорство с бизнеса и публичен ресурс. В случая това, което общината предлага, т. е. аз предлагам в качеството на кмет представляващ общината, на вас като общински съветници да гласувате е два сериозни обекта, които са два от сериозните проблеми на града. Едното е стадиона, който е останал в този вид от времето на социализма и след това не е пипан, и другото е зала „Диана“  която също не беше пипана от времето на социализма т.е. преди 90г. Първият ремонт които беше направен все пак за въвеждане на някакви по-съвременни, т.е. адаптиране на по-съвременни изисквания в залата – санитарни възли, осветление, тавани, изобщо някакъв вид ремонт, какъвто и да е той правен след построяването й, т.е. след 90г. беше извършен 2009г. в първия мандат, в който аз имах възможност да бъда кмет на града. За твърде малко пари, тъй като общината нямаше повече ресурси, но тогава правехме едни много сериозни разчети, че само за ремонта на старата зала както се оказа в последствие от проекта който изготвяхме са необходими между 1,5 и 3 млн. лв. в зависимост от обхвата на интервенцията която искаме да направим. От тази гледна точка и двата обекта са изключително важни за града по разчети на проекта, който вече се финализира за зала „Диана“ са необходими между 15 и 20 млн. лв., а за стадиона най-вероятно следващата година ще минем към изработване на проект, тъй като и самия проект струва не малко средства, няма да са необходими по-малко от тези, тъй като там почти нищо не е изградено след намерението в края на 80г. на миналия век. Общината не разполага с такива средства, няма как да отделим такъв ресурс, това което успяхме да привлечем от държавата сме го инвестирали, мисля че достатъчно добре и в тревно игрище на стадиона, както и със собствени средства игрището на площадка „Георги Дражев”, дори и на тази сесия гласувахте средства фургон – съблекалня, който да дообурудва спортното игрище на площадка „Георги Дражев”. Онова което иска г-жа Катя Георгиева – да се отложи, за да могат да се запознаят общинските съветница - ако сте прочели внимателно мотивите и нашата обосновка с които внасяме нашето предложение вътре е написано, че по изискване на закона в преходните и заключителни разпоредби, който влиза от 20 юни тази година, има даден три месечен срок в който всяка една община може да одобри план за концесии, ако ние не одобрим такъв план като община, а той се одобрява от общински съвет това означава че излизаме от рамките на закона да ползваме този закон следващите години. Нямаше възможността и времето, а и не беше логично да предлагаме на сесия юли, а август нямаше сесия, тъй като това са най-отпускарските месеци и затова предлагаме сега този план на вашето внимание. Достатъчно време е имало според мен, тъй като материалите са внесени навреме по правилник в канцеларията на общински съвет, да бъдат разгледани от всеки един общински съветник, да се запознае подробно, обстойно, това е работата на всеки един общински съветник и ако има въпроси или неясноти да се потърси отговор до започване на сесията. Такива въпроси не са постъпили от администрацията, нито от г-жа Георгиева, нито от който и да е друг, които да ни дадат на нас пък индикация или основание ние да направим по обстойни и по-подробни разяснения защо включваме точно тези два обекта и по този начин. Затова не мога да го приема като основание, по-скоро ако това го изпълним и аз имам усещането че г-жа Катя Георгиева го прави в пълно съзнание, това значи общината да остане без такъв план защото ние до 20 септември най-вероятно няма да имаме друга сесия което значи за мен индиректно опит да бъде ощетена общината от това предложение което направи г-жа Катя Георгиева. Колкото до проекта на зала „Диана” – да, ние имаме проект, който мина след достатъчно широк публичен конкурс, появиха се много добри проекти накрая с решение на съда след обжалвания процедурата приключи и мисля че имаме един стойностен проект. Но когато става дума за концесия, която не е ясно точно кога и как ще стартира и имайте предвид, че стигне ли се до процедура за концесия тогава трябва да има изрично решение на общинския съвет за цялостно описаната концесия със всички детайли вътре. Но ако се стигне до там може да се прецени, че в интерес на града и на бъдещия концесионер, който и да е той има необходимост да бъде препроектирано или допълнен проекта с части и дейности или неще които да направят възможна и работеща такава концесия, затова е включено и това изискване за проектиране, не че нямаме проект и не че ей така сме хвърлили на вятъра едни пари, напротив, този проект ще ни бъде изключително важен, ако стартираме такава концесия. Колкото до това което г-н Стоянов предложи аз се радвам че той подкрепя идеята за концесиите първо и затова че за него това е един инструмент, който може да помогне на града и на общността, но в тази си част р. Тунджа, ако нормално завърши процедурата която в момента е в ход за избор на изпълнител за почистване на реката от съоръжението на подстанцията до съоръжението в Златен рог, т. е. двата шлюза което надявам се в рамките на седмица – две да приключи процедурата по избран изпълнител, то тогава тази част на реката ще бъде изцяло почистена, след което за мен поне, най-логично звучи тази част от реката да се поддържа в последствие от ОП което поддържа и парка. Тя няма как да се погрижи за почистването на дъното на реката тъй като течението там е изключително слабо заради което според мен не съм хидрогеолог или човек който разбира от ВЕЦ-ове но според мен със това никакво течение което има и заради което се наслагва толкова много тиня по бетонираното корито, няма как да се добива ел. енергия. Може би в други части на реката да, знаем че надолу в елховско има такива, може би и по-нагоре по течението има, но точно в тази част поради ниския наклон не е възможно, поне ако беше съм убеден много отдавна щеше да има такива инвестиционни намерения внесени и в общината. Такива няма все още. А самото поддържане и експлоатация в тази си част мисля, че е по-целесъобразно да бъде оставено на предприятието, което може да я  поддържа визуално да е добре, но не и да изгребва тинята, която в годините е натрупана и която изисква много сериозна и специализирана механизация и работници които да извършват такъв вид дейност. И само като финал искам да кажа че аз като кмет и екипа не сме се отказали да искаме подкрепа от страна на държавата за ремонта на старата зала „Диана” и изграждането на новото спортно игрище, което да превърне новото и старото в един спортен комплекс. Надявам се това да се случи, но както навсякъде така и за мен като кмет, и за града надявам се има приоритети, и в момента сме вложили всички усилия, и моите и на екипа да стартираме финалното довършване и изграждане на новата болница. Ако това се случи и държавата в лицето на мин. председател, в лицето на финансов министър, на здравен министър, дадат парите, който сме си обещали и които сме ангажирали взаимно с много усилия при моите лични разговори с всеки един от тях, това би ни освободило ресурса и възможностите да продължим с търсене подпомагане от страна на държавата и за зала „Диана”, и за стадиона на града. Но до тогава мисля, че е редно и хубаво да си оставим алтернатива и възможности да използваме инструмента на концесията, за да търсим и дай боже да намерим сериозен инвеститор, който да инвестира и в стадиона, и в залата. Това ще бъде само в интерес на града и на нашите деца. Благодаря ви.

Банков - Уважаеми колеги, аз мисля че от това действие което Вие ще приемете сега с този план няма нищо да произтече, защото ако някой казва, че с това ние имаме план за общинските концесии дълбоко се лъже. Защото замисъла на закона е при нас наистина да стане един дебат кои дейности и кои обекти публични бихме могли по този начин да стопанисваме. Тука такъв дебат няма, тука, за да влезем в някакъв срок ни се предлагат два обекта и ни се казва това ще бъдат общинските концесии. И действително общината и ръководството на екипа, който води тази община, така често повтаряно, имаше намерение да стане един добър план за подпомагане на общината, за стопанисването на тези обекти и развиването на тези дейности, през тези три месеца щяха да се предложат наистина на обсъждане кои дейности. Защото имаме ОП, чийто дейности може да бъдат вид концесия, но е по-добре да имаме определен брой служители, да бъдем работодатели и тия хора да ни вършат някаква определена работа в определени моменти.

Ибришимов - Г-н Банков, моля говорете по същество.

Банков - Аз по същество говоря, значи това което говорихме, поддържането може да бъде концесия. За това говоря за обектите а това че някой предлага залите по 25 млн. кой ще ти ги даде? И какво ще получи? Нали казахме пари дейност или обект пари прим, откъде ще дойдат? И ето обаче възникна един друг въпрос тука, много интересно нещо се каза, че при първото проучване залата е милион до 3 млн. Ами тези 3 млн. ги имаше, само че никой не си направи усилията да ги усвои, искаха 5 – 10 за усвояване, а не за ремонт. Имаше ги парите, но не искам да влизам в този проблем….

Ибришимов - Това сме го обсъждали ….

Банков - Но парите ги имаше, бяха отпуснати половината, половината за Индже войвода, половината за това, но парите за залата не се усвоиха ….

Ибришимов - Това сме го обсъждали г-н Банков и не е точно така както го казвате.

Банков - Абе правите ми забележка, ако искате с вас можем да проверим дали са били отпуснати или не, дали са били тука или не, но парите ги имаше.

Ибришимов - Добре приемам това предложение.

Банков - До 3 млн. говорим, до 3 млн. Бяха осигурени, но никой не ги прави. Сега предлагайки тука тези концесии, виждам още нещо - ами ние за 240 направихме един проект, ами защо не направим още един за 200 – 300 хил. лв. много лесно се усвояват тези, но просто преминахме на друга вълна от строителство тъй като понамаля. А общинските имоти какво ги правим - от публични ги правим частни, за да можем да ги продаваме, а не да ги стопанисваме, да носят нещо за общината, някакъв приход за тази общност тука. Да, вярно е и частни правим публични но това са гробищата, а те на всички са необходими. Така че с това виждане на този екип, с това виждане на тази администрация ще имаме такъв план. Ето това вие наричате план за концесиите, 2-3 години след нас които ще бъдат избрани ще изпълняват, това просто е как да го кажа вътрешно, да мисли всеки от вас който ще натиска копчето. Дуплика няма да правя.

Ибришимов -Добре ще изчакаме и ще видим

Костов – репл. - Уважаеми колеги, г-н Банков, това че няма да станете на дуплика няма да ме въздържи да направя това което преди няколко сесии казах на вашата цялата група, че ще ставам всеки път и ще казвам, че лъжете когато лъжете, а вие после казвайте, че ще отидем в съда и т.н. Вие излъгахте г-н Банков, никога не е имало гласуване на средства за зала „Диана“. Вярвайте ми, лично бях заинтересуван когато излезе това министерско постановление 2014 г., тогава пари за зала „Диана“ нямаше, тогава имаше пари за първи етап на „Индже войвода“. Да, тогава по другите общини имаше гласувани пари за Веселиново –  Завой - Жельо войвода, тогава вашето правителство решихте, че Ямбол няма нужда от болница и направихте Ямбол -  Веселиново – Жельо войвода. Заради това нямаме нито един проект по регионалната пътна инфраструктура по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020г.“. Просто вие тогава решихте да накажете ямболлии – е успяхте, ние сега го направихме част от ……

Ибришимов -  Г-н Костов, моля по същество да говорите.

Костов - Той беше тогава предвиден в това министерско постановление, за което вие говорите. Но пари за зала „Диана“ нямаше г-н Банков, и вие от тази трибуна излъгахте. Благодаря.

Ибришимов -  Да, това казах и аз, че това сме го обсъждали и че не е точно както го казахте. Аз затова казах, че ще изчакам, защото съм сигурен че ще направите, но първо ще дам думата за втората реплика на г-н Бакърджиев.

Бакърджиев – репл. - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми колеги. За мен беше малко странно, че именно г-н Банков излезе да говори за концесиите, защото ако се върнем малко назад във времето и прочетем във вестниците ще си спомним онази най-плачевна концесия по времето когато той беше зам. кмет по отношение на парка и вие знаете какво се случи - просто превърнахме един парк в градска джунгла именно защото г-н Банков беше един от радетелите на тази концесия за даването на парка. Така че г-н Банков, мисля че по-добре да не се изказвате.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първо постъпилото предложение на г-жа Георгиева - изчита предложението.

Гласували      за – 11                        против – 20                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване предложение на г-н Д. Стоянов - изчита предложението.

Гласували      за – 16                        против – 8                             въздържали се – 8

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.40, ал.1, § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, приема План за действие за концесии на територията на Община Ямбол за периода 2018-2020г. /включително/.

 

           

 

            Йоргова – отр. вот - Г-н Славов, г-н Ибришимов, колеги. Може би в залата присъстват една голяма част като бивши спортисти, аз не съм съгласна с този план за действие. И да се върнем малко назад във времето 2015г., ако се сещате тук приехме един проект който внесохме на 15.08.2015г. в Министерски съвет, точно план и проект за пистата на стадиона. В последствие г-н Кралев, тогава беше министър на младежта и спорта, отпусна средства за тревната площ и тогава тенденцията беше да се почне отвътре – навън, за да се прави и нормално е нали едно такова строителство да се прави, да се почне от тревната площ и да се тръгне към пистата. Направи се тревната площ, вие сте свидетели  … и се спря до там. Парите които трябваше да се отпуснат за пистата, може би никои от общинска администрация не се заинтересова, за да може да се продължи този проект и в разговори със служители от тази администрация даде ми се да разбера, че това не било приоритет за г-н Славов. От днешния документ ние вече виждаме, че наистина от държавата вече средства явно няма да се искат и понеже ние сме може би единственият областен град в който няма писта и стадион явно вече … при приема който вие гласувахте с този материал ще се даде на някой концесионер и може би гражданите така по-трудно ще съумяват да ползват тези съоръжения. А помисли ли се и за спортните клубове, практиката показва в държавата че когато такива спортни съоръжения се дават на концесионери там възниква проблема и за спортните клубове. Но може би това не се е обмисляло и накрая мога да кажа че … попитаха ли се и спортните среди може би трябваше да има едно по-широко обсъждане за да се стигне за проектирането на този план за  действие. Това е, не съм съгласна, това е моя отрицателен вот и явно спортните деятели които присъстват тук в залата са съгласни за отдаването на тези съоръжения на концесия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Костадинов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет. Аз ще взема отношение относно законосъобразността, на проекта за изменение и допълнение на наредбата като считам, че съгласно чл. 26 от закона за нормативните актове е спазен реда за изработването му и съгласно чл. 26, ал. 2, изречение второ – когато съставителя на проекта е орган на изпълнителната власт публикуването се извършва на портала на обществени консултации, а когато е орган на местно самоуправление на сайта на съответната община или на общинския съвет. Тази разпоредба ни препраща към закона за администрацията, съгласно чл.19, ал.1, органите на изпълнителната власт са централни и териториални. Централните органи на изпълнителната власт са министерски съвет, министър - председателят, зам. - министъра и председателите и министрите. Териториалните органи на изпълнителната власт са областните управители и кметовете на общини, т.е. спазени са всички нормативни изисквания относно публикуването на проекта на страницата на Община Ямбол. Уважаеми колеги благодаря Ви, че сте разбрали че преди три предходни точки ваш колега се опита да ви заблуди и да ви каже че предходната наредба която приехме не са спазени нормативните изисквания по чл. 26, ал. 2, изречение второ. Явно колегата не прави разлика между това кои органи са на изпълнителната власт, между държавни и териториални, защото кмета като орган на изпълнителната власт е териториален орган, тоест не е необходимо да се качва на портала на обществените консултации проекта за изменение и допълнение към наредбата. За пореден път вие се убеждавате в некомпетентността на един общински съветник защото…

Ибришимов - Г-н Костадинов, правя ви забележка, д-р Антонова правя ви и на вас забележка, защото вие говорите от място, г-н Банков и на вас правя забележка, че говорите от място. Имате я и да знаете, че следваща забележка няма да има макар и на последна точка. … Еми, ако искате следващия път ще ви дам две дуплики, ще наруша правилника както го нарушавам като ви търпя да говорите от място. Г-н Костадинов, ако обичате говорете по точката.

Костадинов – Колеги, считам че ви стана напълно ясно, че безспорно са спазени всички нормативни изисквания относно изменението и допълнението на тази наредба, относно приемането на нов проект за наредба за предходната точка, която гласувахме и надявам се че вие ще гласувате „за“ и ще подкрепите това предложение на общинската администрация.

Ибришимов - Г-н Костадинов, вас ще ви помоля когато видите такъв проблем още на същата точка да кажете това на вашите колеги. Както и да е, макар и късно уточнихме нещата.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На  основание  чл.76,  ал.3 от Административнопроцссуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местен вестник и на интернет страницата на Община Ямбол.

 

 

 

Сивкова – отр. вот - Г-н Председател, както колегата тук потвърди, кмета на общината е териториален орган на изпълнителната власт, а също така по закона за местното самоуправление и местната администрация, специалния закон, по чл. 38, той е орган на изпълнителната власт в общината, закона за нормативните актове чл. 26 не дели органите на централни и териториални и казва, че когато съставителя на проекта е орган на изпълнителната власт публикуването се извършва на портала на обществени консултации на Министерски съвет. Гласувах против, защото това изискване не е изпълнено, ако някой не знае и не се е запознал с този портал, той е въведен отскоро, да се запознае  - там всички общини от цялата страна публикуват проекти за изменение на нормативни актове, нормативни актове, програми, стратегии и абсолютно всичко, така че с този мотив аз гласувах против. Никога не съм си позволявала да отправям лични обиди за некомпетентност към общинските съветници и към когото и да е, смятам че това е въпрос на култура.

 

 

Ибришимов – Преди да закрия заседанието ще обявя отговор на питане от гражданин – Ив. Кърцъков. – Чете становище. (приложено)

Костов – проц. – Очевидно по-голямата част от колегите са запознати с материала, който четохте и напуснаха заседанието, настоявам да направите проверка на кворума.

Ибришимов – Проверка на кворума, гласувайте със „за“ на ел. система. Присъстват 14 съветника. (приложена разпечатка от електронната система)

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред и липса на кворум закривам тридесет и шестото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ан. Господинова

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Р. Георгиева