РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 МАЙ 2014г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Стоянка Божидарова Радославова, Радослав Божидаров Радославов, Мария Радославова Божидарова, Минка Божидарова Радославова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Глория Тодорова Тодорова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Георгиева Георгиева и Живка Ташкова Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно утвърждаване на решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

6.      Предложение относно промяна на решение по т.13 от ХХХІІІ заседание на О/С Ямбол от 26 март 2014г. за предварително съгласие за изработване на ПУП- ПП за обект "Път ІІ-53 "Ямбол - Средец", участък "Обходен път на Ямбол - юг" от км. 146+594,69 до км. 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на търговски дружества със 100% общинско участие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прехвърляне вземанията на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация на Община Ямбол като едноличен собственик на капитала на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І за ТПК "Глория-СД" и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на града - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от "Спектър 93" ООД за обект в ж. к. "Г. Бенковски" № 254.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕООД "Ветрук" за имот на ул. "Цар Иван Шишман" № 10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" № 38, вх. А, ет. 6, ап. 22, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 19, вх. Б, ет. 11, ап. 77, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 18, вх. В, ет. 8, ап. 63, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно провеждане ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Стоянка Божидарова Радославова, Радослав Божидаров Радославов, Мария Радославова Божидарова, Минка Божидарова Радославова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Стоянка Божидарова Радославова, Радослав Божидаров Радославов, Мария Радославова Божидарова, Минка Божидарова Радославова от гр. Ямбол, ул. „Сакар планина” № 37.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Глория Тодорова Тодорова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Глория Тодорова Тодорова  от гр. Ямбол, ул. „Преслав” № 56, ет.2, ап.2. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Георгиева Георгиева и Живка Ташкова Димитрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Росица Георгиева Георгиева от гр. Ямбол, живуща в к-с „Г. Бенковски” 18-В-3 в размер на 20 лв. (двадесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Живка Ташкова Димитрова, живуща на ул. „Страхил войвода” № 23, ет.3, ап.8 в размер на 50 лв. (петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно утвърждаване на решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.4 от ПОРНОЕФПСЗП  Общински съвет  - Ямбол утвърждава решенията на ПК ЗСД за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ на Кръстина Николова Узунова, Щерьо Михайлов Щерев, Стоян Ангелов Бандров, Татяна Стоянова Христова, Ташка Димитрова Танева, Марийка Ганева Иванова, Зюмбюла Никова Генчева, Янка Стоянова Георгиева, Гинка Стоянова Иванова, Николинка Иванова Колева,   Димитър Великов Фотев, Йордан Илиев Илиев, Кръстина Николова Узунова, Руско Кръстев Петров, Петранка Димитрова Цветкова поради липса на спешни здравни проблеми.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол” за 2014г. Славка Калчева за значителен принос в развитието на града.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на решение по т.13 от ХХХІІІ заседание на О/С Ямбол от 26 март 2014г. за предварително съгласие за изработване на ПУП- ПП за обект "Път ІІ-53 "Ямбол - Средец", участък "Обходен път на Ямбол - юг" от км. 146+594,69 до км. 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Променя решение по т.13 на 33 заседание на ОбС Ямбол от 26.03.2014 г. основно в частта му за засегнат ПИ 87374.43.420, а в ПИ 87374.43.284 и ПИ 87374.43.360 за закръгляне на площите до цяло число и решението придобива следния вид:

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония”  № 3, представлявана от Стефан Чайков – председател на Управителния съвет, за изработване на ПУП ПП  на обект Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, участък „Обходен път на Ямбол-юг” от км 146+594,69 до км 148+890,35 през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.43.420, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 7 667.00 кв. м, засегната площ 130.00 кв. м. и остатъчна площ 7 537.00  кв. м.

            ПИ с идентификатор 87374.43.284, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 1 312.00 кв. м,  засегната площ 775.00 кв. м. и остатъчна площ 537.00 кв. м.

            ПИ с идентификатор 87374.43.360, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 670.00 кв. м,  засегната площ 640.00  кв. м. и остатъчна площ 30.00 кв. м.

            2. Определя срок на предварителното съгласие – безсрочно.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на търговски дружества със 100% общинско участие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл. 137,  ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2013г. на:

             1.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

             1.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            2. Определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

              2.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

              2.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

         3. Определеният дивидент за „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД да бъде приведен в срок до 30 юни 2014г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            4. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2013г., реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД, на дружеството за закупуване на апарат за измерване на костна плътност  - остеоденситометър.

            5. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2013г. управителите на:

             5.1.„ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

             5.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прехвърляне вземанията на "Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация на Община Ямбол като едноличен собственик на капитала на дружеството.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І за ТПК "Глория-СД" и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на града - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за урегулирането на нова улица с нови осови точки в ПИ 87374.511.7 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, и указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването, съгласно чл. 135, ал. 3 и 4 от ЗУТ, на проекта за изменение на действащия ПУП–ПРЗ на УПИ І за ТПК „ГЛОРИЯ-СД” и на съществуващата обслужваща улица в кв. 160 по плана гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от "Спектър 93" ООД за обект в ж. к. "Г. Бенковски" № 254.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински ПИ 87374.521.49 по КК на град Ямбол, с площ 5 379.00 кв.м., за който е отреден УПИ І, кв. 76 „б”, ж.к. „Г. Бенковски” за КОО по РП на града, за пристройка с площ 78.30 кв.м. към  „Магазин за оформление и обзавеждане за дома” – сграда с идентификатор 87374.521.49.5, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол,  ж.к. „Г. Бенковски”  № 254, в размер на 9 495.80 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕООД "Ветрук" за имот на ул. "Цар Иван Шишман" № 10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1,  т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.537.197 по кадастралната карта на гр. Ямбол като на ЕООД „Ветрук”, ЕИК 202160386, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 19, ет.2, ап.6, представлявано от Калоян Иванов Куртев, се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  167/824 /сто шестдесет и седем от осемстотин двадесет и четири/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.197 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и седем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с с площ 824 кв. м., находящ се на ул. „Цар Иван Шишман” № 10, идентичен с  УПИ І за ОДО в кв.10, по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., при граници на имота ПИ 87374.537.18, ПИ 87374.537.21, ПИ 87374.537.22 и ПИ 87374.537.19, актуван с АОС 1761 от 28.01.2013 г., за сумата от 14 100.00 (четиринадесет хиляди и сто) лв.  без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" № 38, вх. А, ет. 6, ап. 22, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.66.1.22 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка шейсет и шест точка едно точка двадесет и две), с площ 44.00 /четиридесет и четири/ кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 6 етаж от сграда с идентификатор 87374.535.66.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.535.66 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Н. Петрини” № 38, вх. А, ет.6, ап.22 в размер на 23 500  лв., на  която цена го продава на Антоанета Желязкова Генчева с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул. „Н. Петрини” № 38, вх. А, ет.6, ап.22.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 19, вх. Б, ет. 11, ап. 77, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.18.1.77 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка осемнадесет точка едно точка седемдесет и седем), с площ 66.20 /шейсет и шест точка двадесет/ кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 80, с площ 3.97 кв. м., находящ се на 11 етаж от сграда с идентификатор 87374.547.18.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.18 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Диана” № 19, вх. Б, ет.11, ап.77 в размер на 29 000  лв., на  която цена го продава на Надка Иванова Цивкова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Диана” № 19, вх. Б, ет.11, ап.77.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 18, вх. В, ет. 8, ап. 63, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.8.1.63 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка осем точка едно точка шейсет и три), с площ 103.49 /сто и три точка четиридесет и девет/ кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 4, находящ се на 8 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.8.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.8 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Г. Бенковски” № 18, вх. В, ет.8, ап.63 в размер на 32 100  лв., на  която цена го продава на Мима Господинова Антонова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Г. Бенковски” № 18, вх. В, ет.8, ап.63.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.1, т.14 и чл.69, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, за целите на ликвидационната процедура и удовлетворяване на кредиторите, Общински съвет – Ямбол дава съгласие ликвидатора на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация да извърши продажба на имуществото на дружеството /движимо и недвижимо/, без търг или конкурс, след преговори с потенциални купувачи, по приетите с решение по точка седемнадесета на двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Ямбол от 11 декември 2013г. начални тръжни цени.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/05-00045 от 07.05.2014г. за възлагане на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация продължава срока за завършване на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол в ликвидация с 1 (един) месец, като упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.