РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 5 СЕПТЕМВРИ 2018г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно внасяне на непарична вноска в капитала в МБАЛ „СВ. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.8 и УПИ І, кв.9 по плана на гр. Ямбол ж.к. "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

 1. Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ I 116, кв. 123, одобрен с Решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС - Ямбол и прекратяване на собственост в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно обявяване на имот ЧОС за имот ПОС ПИ с идентификатор 40484.1.173, по КК на с. Кукорево, община Тунджа за гробищен парк находящ се в м. „Велев бряст“. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС, находящ се в ж.к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на имоти - ПОС находящи се на ул. „Хан Тервел“ № 2 и ул. „Търговска“ № 79 за безвъзмездно управление на НУ „СВ. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Хр. Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов      

 1. Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов      

 1. Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

        

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно внасяне на непарична вноска в капитала в МБАЛ „СВ. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с Решение по точка първа на Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г., в  Раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата  т.“Б“ с „Внасяне на непарична вноска с прехвърляне на собственост върху недвижи имот“: Поземлен имот с идентификатор 87374.525.25,  с площ 42 368  кв.м. по КК на град Ямбол, идентичeн с УПИ II 25  „за болничен комплекс“ в кв. 331 по плана на града, одобрен с решение по т. 8 на 34 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.06.2018 г., ведно с построената в имота "топла връзка", представляваща двуетажна сграда с идентификатор 87374.525.25.6  със ЗП 374  кв.м., изградена в груб строеж по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актувани с АОС 2263/21.08.2018г..

 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.51б, ал.1, изречение първо от Закона за общинската  собственост, във връзка с чл. чл. 72, ал. 2 ТЗ, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛЗ,

 Дава съгласие Община Ямбол да апортира в капитала на АД - МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Ямбол общински Поземлен имот с идентификатор 87374.525.25,  с площ 42 368  кв.м. по КК на град Ямбол, идентичeн с УПИ II 25  „за болничен комплекс“ в кв. 331 по плана на града, одобрен с решение по т. 8 на 34 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.06.2018 г., ведно с построената в имота "топла връзка", представляваща двуетажна сграда с идентификатор 87374.525.25.6  със ЗП 374  кв.м. изградена в груб строеж по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актувани с АОС 2263/21.08.2018г., с балансовата стойност на общинския имот, в размер на 728 567.80 лв. /седемстотин двадесет и осем хиляди петстотин шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки/

3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извършва последващи действия по увеличаването  на капитала на община Ямбол в АД  МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно проект за изменение на действащите ПУП - ПУР за улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП - ПРЗ на УПИ І, кв.8 и УПИ І, кв.9 по плана на гр. Ямбол, ж.к. "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59, ал.1, предложение второ от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл.134, ал.4, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол отказва одобряване на Проекта за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354  и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“, придружен от схеми ВиК и трасировъчен план.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ I 116, кв. 123, одобрен с Решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС - Ямбол и прекратяване на собственост в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл.36, ал.1, т.1 и т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ I, кв.123, по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м. „Под язовира“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007г. на ОбС и прекратяване съсобствеността, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на дела на Община Ямбол както следва:

1. Павел Александров Стоянов с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Русе“ № 24 получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.570.341, целият с площ 848 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.570.340 с площ 26 кв.м., които ще бъдат обединени в нов поземлен имот по КККР на град Ямбол идентичен с УПИ I, кв.123 , по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м. „Под язовира“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол и който остава изцяло негова собственост.

2.Община Ямбол получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.570.342 с площ 18 кв.м., който ще бъде обединен с ПИ 87374.570.261 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване за второстепенна улица.

3. За уравнение на дяловете Павел Александров Стоянов да заплати на Община Ямбол сума в размер на 1 713.80  лв. без ДДС, в т.ч. 1 544.80 лв. за 290/866 и.ч. от ПИ с проектен идентификатор 87374.570.341, целият с площ 848 кв.м. и 169.00 лв. без ДДС за ПИ с проектен идентификатор 87374.570.340 с площ 26 кв.м.

Договор за доброволната делба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.1 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно обявяване на имот ЧОС за имот ПОС ПИ с идентификатор 40484.1.173, по КК на с. Кукорево, община Тунджа за гробищен парк находящ се в м. „Велев бряст“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост обявява за публична общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 40484.1.174, по КК на с. Кукорево,  Община Тунджа,  с площ 27 865 кв.м., начин на трайно ползване – за гробищен парк, находящ се в м. „Велев бряст“, идентичен с  УПИ I 1174, за гробищен парк в масив 1, по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0704 от 17.07.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС, находящ се в ж.к. „Диана“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 3 от НРПУРОИ  определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 5.00 кв.м. върху ПИ 87374.547.66 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - комплексно застрояване, идентичен с УПИ XII в кв. 13 по регулационния на град Ямбол, с площ 270 кв.м., за обект: „Промяна на предназначението на сграда за КОО – магазин за промишлени стоки /сграда с идентификатор 87374.547.66.1/ в „кафе – сладкарница“, находящ се в ж.к. „Диана“, град Ямбол, в размер на 770.00 лв. без ДДС, равна на 924.00 лв. с ДДС, на която цена учредява вещното право на Стефан Вълев Стефанов, живущ в град Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 155.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 34, ал. 7 от ЗОС. 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне на имоти - ПОС находящи се на ул. „Хан Тервел“ № 2 и ул. „Търговска“ № 79 за безвъзмездно управление на НУ „СВ. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Хр. Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закон за общинската собственост, Заповед № РД-14-74 от 12 юли 2018г. и  Заповед № РД-14-76 от 12 юли 2018г. на Министъра на образованието и науката, предоставя безвъзмездно за управление на общински училища, имоти – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Имот с идентификатор 87374.526.31 по КК на град Ямбол, състоящ се от дворно място с площ 14965 кв.м., масивна триетажна сграда със ЗП 1560 кв.м., физкултурен салон с РЗП 445 кв.м. и котелно със ЗП 51.60 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.,,Търговска“ № 79, актуван с Акт за публична общинска собственост № 257 от 20.07.2001г. на Основно училище ,,Христо Смирненски“ гр.Ямбол.

1.2. Имот с идентификатор 87374.538.122 по КК на град Ямбол, състоящ се от дворно място 7120 кв.м., масивна триетажна сграда със ЗП 880 кв.м, физкултурен салон със ЗП 517.80 кв.м., масивна сграда – кабинети със ЗП 175.80 кв.м., масивна работилница със ЗП 119.12 кв.м., масивен гараж със ЗП 57.24 кв.м., масивна работилница със ЗП 46 кв.м., работилница със ЗП 44 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.,,Хан Тервел“ № 2, актуван с Акт за публична общинска собственост № 84 от 10.11.1999г. на Начално училище ,,Св. св. Кирил и Методий“ Ямбол.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия, като след влизане в сила на решението, имотите по т.1.1 и т.1.2 да бъдат предадени на директорите на ОУ ,,Христо Смирненски“ и НУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ от служители от Дирекция ,,Общинска собственост и икономически дейности“ при Община Ямбол с приемо-предавателен протокол.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На   основание   чл.76,   ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл, 28 от Закона за нормативните актове и чл, 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол.

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването и в местен вестник и на интернет страницата на Община Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Чаргански път“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава  на Иван Трендафилов Узунов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „База за търговия и производство с нехранителни продукти”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-13 в кв. (масив) 25.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  дава съгласие за продажбата чрез публични търгове на следните земеделски земи – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 696 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1413/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 569.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 800.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.110 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 1 061 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1385/13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 088.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 100.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.111 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 622 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1384/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 189.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 600.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.112 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 977 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС № 1357/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 5 010.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 500.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.149 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 555 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1350/23.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 1 162.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 600.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.233 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 482 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС № 1689/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 472.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 240.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.235 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 337 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС № 1690/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 1 728.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 870.00 лв.

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.40, ал.1, § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, приема План за действие за концесии на територията на Община Ямбол за периода 2018-2020г. /включително/.

 

           

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На  основание  чл.76,  ал.3 от Административнопроцссуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местен вестник и на интернет страницата на Община Ямбол.