ПРОТОКОЛ № ХХХV­ІІ

 

            Днес, 30.10.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10120/23.10.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов и Димитър Стоянов.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и седмото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01 за изпълнението на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-Втора фаза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

6.      Предложение относно промени в структурата на общинската администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2018/2019г. в СУ "Пиер дьо Кубертен", гр. Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир"; 2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

11.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.239 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ,  като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане крайния баланс на „ДЦ-1 Ямбол“ ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на имот, находящ се на ул. "Търговска" № 27, гр. Ямбол, за нуждите на Общински детски комплекс (ОДК) - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в НУ "Св. св. Кирил и Методий".  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Комунални и обредни дейности" и "Комплекс за социални услуги за деца и възрастни".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - Агенция "Пътна инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.Г, ет.8, ап.90.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хр. Ботев", бл.24, вх.Б, ет.1, ап.13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" № 52, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ПИ 87374.537.52 за обект на ул. "Кабиле" № 38 вх. А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иви-6"ООД за обект на ул. "Гарабчи войвода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата  Господинка и Генчо Миткови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

28.  Предложение относно отпускане ЕФП на Анастасия Костова Кунева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 34            против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01 за изпълнението на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-Втора фаза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

6.      Предложение относно промени в структурата на общинската администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2018/2019г. в СУ "Пиер дьо Кубертен", гр. Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир"; 2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

11.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.239 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ,  като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане крайния баланс на „ДЦ-1 Ямбол“ ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на имот, находящ се на ул. "Търговска" № 27, гр. Ямбол, за нуждите на Общински детски комплекс (ОДК) - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в НУ "Св. св. Кирил и Методий".  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Комунални и обредни дейности" и "Комплекс за социални услуги за деца и възрастни".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - Агенция "Пътна инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.Г, ет.8, ап.90.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хр. Ботев", бл.24, вх.Б, ет.1, ап.13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" № 52, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ПИ 87374.537.52 за обект на ул. "Кабиле" № 38 вх. А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иви-6"ООД за обект на ул. "Гарабчи войвода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата  Господинка и Генчо Миткови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

28.  Предложение относно отпускане ЕФП на Анастасия Костова Кунева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01 за изпълнението на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-Втора фаза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 5                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Стоев – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг:

1.                  Община Ямбол да сключи анекс към договор за кредит № 717/04.02.2015 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да удължи срока на поетия дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г. „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - Втора фаза”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“.

2.                  Общински съвет – Ямбол изменя и допълва Решение от Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол/11.10.2013г. и решение от Дванадесетото заседание на Общински съвет Ямбол/28.09.2016г., както следва:

2.1.            Текстът в т.1 на Решението, подточка Условия за погасяване, се изменя по следния начин:

          - Срок на погасяване – до 25.12.2020г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

3.                  Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за анекс към кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекса към договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – Искам да споделя становището на нашата ГС от БСП относно отчета за изпълнението на бюджета за 2017г. Отчетът на бюджета за 2017г. няма качества на документ, в който управляващите да се отчели работата си  като поставени цели и постигнатите резултати. Липсва анализна част, от която да са видни причините за несъбраните приходи. Липсва оценка за ефекта върху общността от извършените разходи. Прочита на документа налага няколко извода – първо, приетият от ОбС Бюджет за 2017 г. не е изпълнен от кмета на община Ямбол. При план 53 833 258 лв., отчета е 47 171 052 лв. Отчитаме провал в изпълнението на Инвестиционната програма, реализираните инвестиции са на 50% от предвидените. Второ, в Община Ямбол липсва ефективен механизъм за събиране на собствените приходи. Факт е, че са събрани с 2.5 млн. лв. по-малко, без обяснение в документа. Трето, вътрешната структура на събраните приходи от данъци и такси не е отчетена и така тя не е достъпна за гражданите, т.е. колко са събрани от дължимите данъци и такси за 2017г.и колко са събрани от дължими от предишни години? Тази информация е индикатор доколко ефективно работи администрацията и затова тя е нужна на гражданите. Очакванията на гражданите, не са реализирани, което води до разочарование. Няколко конкретни факта в подкрепа на тези изводи - При план за приходи от данък върху превозните средства 3 300 000лв са събрани само 2 904 768 лв. При приемане на бюджета кмета защитаваше този план с тезата, че постоянното се увеличава броя на автомобилите. Числата оборват тезата му. Падат и доводите за постоянното разширение на Синя зона, където основния мотив беше същия - нарастване на броя на автомобилите. Няма обяснение защо не са събрани тези приходи. На следващо място - събрани са с 500 хил. лв. по малко от планираните приходи от собственост. Няма обяснение защо при сключени договори за наем на земя и имущество, не са събрани приходите, какви мерки са взети не само са събиране на дължимите суми, но и за прекратяване на договорите с неизрядните ползватели. На следващо място - с 400 хил. лв. по малко от планираното са приходите от такса битови отпадъци. Няма яснота какъв е размера на приходите събрани от дължимата такса за 2017г.и  какъв е размера на събраните приходи от дължима такса за предишни години. На следващо място - предоставената целева субсидия от държавата в размер на 409 700 лв. не е усвоена изпяло, а само 362 401 лв. Това е потенциална причина държавата да намали финансирането през следващите години.

Не по-малка значимост има и състоянието на активите на общината, а това е важно за съветниците.  Не става ясно какви инвестиции са извършени от ВиК ЕООД, по силата на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията на територията на общината. Какъв е размера на инвестицията? Какви ползи е допринесла за по- доброто качество на предоставената услуга на гражданите? Това е важна информация на фона на ежедневните ВиК аварии в града. И при годишната инвентаризация на дълготрайните активите не е отчетен наличен актив - подземна инфраструктура в имот от 42 дка, внесен като непарична вноска в МБАЛ „ Св. Пантелеймон " ЕАД . Стойността на внесения имот е 728 567.80 лв. и в нея не е включена наличната подземна инфраструктура, изградена преди година. Това доведе до намалена стойност на апортната вноска, спрямо действителната и съответно се отразява на размера на притежаваните дялове на общината в дружеството.

За поредна година, вече 10-та, не са изискани отчети от дружествата, в които общината има дялове под 20%  - „Общинска банка" АД, „Йордан Мишев" АД, МБАЛ „Св, Пантелеймон"АД, „Обществен паркинг" АД и поради тази причина не са взети счетоводни операции. Общинското ръководство проявява незаинтересованост към работата на тези търговските дружества вече 10 години. Прегледът на всички финансови отчети на общината за 10 годишен период назад доказват това. Не били представяни отчетите от тези дружества и затова. Недопустимо е за една община, да не говорим как ще се грижи за развитие и някакви приходи, за ефектино управление на ОС. С тези доводи групата на БСП няма да подкрепи отчета на бюджета за 2017 г.

Славов - Тъй като, както и всяка година по закон се изисква от администрацията и от кмета да внесе този отчет за изпълнение на бюджета в съответните срокове. Както всяка предходна година, така и тази ние сме си го внесли в сроковете, които са изискуеми по закон. Аз съвсем съзнателно, тъй като доста обстойно сме описали онова, което мислим и абсолютно всички числа са свалени, защото това е официална информация, която освен в ОбС ние постоянно, цялата отчетна информация на общината по закон сме длъжни да я предаваме на всяко тримесечие на Министерство на финансите и накрая, когато се направи този отчет той ще се предава на Министерство на финансите, т.е. в действията на Община Ямбол по закон има пълна прозрачност. Числата са такива, няма никаква деформация по тях такива, каквито ние ги подаваме и официално в Министерството на финансите, което е крайния орган, който обобщава, отчита, обобщава и съответно качва на сайта на Министерство на финансите отчетите на различните общини. Защо казвам всичко това, защото току що прочетения под формата на декларация дълъг списък на групата на БСП с доводи, с които те няма да подкрепят отчета на бюджета за 2017 г. И то това е отчет за касовото изпълнение имат разлика между едното и другото по начин, който е изцяло манипулативен прочит на числата. Напълно разбираемо, ако аз бях на мястото на БСП и бях едно от лицата на БСП, със сигурност щях да направя възможното да прочета тези числа така, че да се харесам на хората или по-скоро на ямболии или по-скоро да ги убедя колко моите опоненти са прави и колко много са ги ощетили. Не е приятно обаче, когато откровено се деформират числата и за тях се правят изводи, които нямат нищо общо с истината. Тъй като беше прочетено много бързо и при най-голямото ми желание да запиша поне по-голямата част от тях, ще ги коментирам едно след друго и ще обясня за всяко едно от тях защо това не е истина и защо това, което се говори по този начин няма нищо общо с реалността поне доколкото ги запомних. Първо, че отчета няма характер на документ за отчет. Не, той е издържан по всичките правила и изисквания на Министерството на финансите. Това е форма, която не община Ямбол преценя и определя каква да бъде, това е законовата форма. Ако твърдението на БСП е такова, да го подаде към Министерство на финансите, а Министерство на финансите да си я смени, защото излиза, че всичките 265 общини вкарват документ, който няма характер на отчет. Два милиона по-малко събрани приходи. Да, факт е и всяка година ги отчитаме. Не само 2017 г., а всяка предходна година с малки изключения има несъбрани приходи от продажба на собственост най-вече. В останалата си част най-значимите приходи на общината, тези от собственост, тези от моторни превозни средства, тези от придобиване на имущество са максимално близки до плана, който ние сме направили и това е най-радващото, защото това е план. Нека да коментираме нещо, което се опитват да деформират колегите. Това е план, това не е заковано число, което трябва на 100% да се изпълни. Не, ние планираме във всяка година в началото какво бихме направили заедно с вас, с администрацията и вие накрая вземайки решение, какво бихме направили, какво бихме събрали като пари и как бихме ги похарчили в полза на града. Но това е план, това не е гарантирано на 100% като числа и в едната посока и в другата посока. Бюджета сам по себе си е план. И тъй като този план ние може да го изпълним и на 110%, ако занижим и числата, но то няма да е коректно към града. Затова сме си вдигнали с малко летвата, за да гоним постоянно едни по-високи приходи. Но нашето изпълнение общо на данъците от имущество на хората, на автомобили, те са в случаите и над 100% или близки до 100%. Общата събираемост на приходната част е около 90% и сме едни от най-добре събиращите в приходната си част пари общини в България. Много ще се радвам, ако се направи едно сравнение от колегите щом толкова детайлно са го прочели. Цялата информация е налична на сайта на Министерство на финансите за всички общини и всички общини са длъжни да си качват тези отчети на сайтовете. Така че, бързо и лесно могат да вземат тази информация и да видят кой как си е изпълнил бюджета. И да видят, че Община Ямбол стои изключително добре на общия фон и много добре сме планирали, защото тук става дума за планиране, 400 хил. лв. по-малко събрани от такса битови отпадъци, колко са от текущата година, колко са от старите по-малко събрани приходи от собственост. Аз това го обясних преди малко, колко са от текущата и колко са от старите години. Това е план, който ние в началото на годината правим и всичко влиза в това число, което залагаме. За мен лично не е чак толкова интересно колко са от текущата и колко са от старите години, защото ние, когато сме правили бюджета и ако тогава сте питали щеше да бъде отговорено, колко залагаме от старите като план. Ако сега бяхте попитали, пак щяхме да ви кажем колко сме заложили от старите като план и колко сме изпълнили. Но никой от вас не попита и щяхте да имате отговор на въпроса. А това, че с 400 хил. лв. на база 4 млн. лв., които сме заложили в такса битови отпадъци за събиране, значи сме максимално близо до истината, че събираме около 90% от данъците, което е една изключително добра събираемост на фона на всичките 265 общини в държавата, всички останали са доста по-назад. Цитирам ви конкретни числа, за данък недвижими имоти, данък превозни средства и средна събираемост на данъка. За Ямбол средна събираемост за всичките като недвижима собственост 76,8%, средната за държавата е 72,3%. Вие си направете сметката къде е общината. За превозни средства, за Ямбол е 69,7%, за средна събираемост на държавата 69,1%, изключително прецизно сме си планирали. Средна събираемост на двата данъка за община Ямбол 73,2%, средна събираемост за държавата, за общините 70,7%. Е ако кажете, че община Ямбол работи зле, защото е твърдо и явно над средната събираемост от всичките 265 общини в държавата, значи здраве му кажи. Не знам какво трябва да направим, за да вървим напред и нагоре във вашите очи. Ние и без да се доказваме във вашите очи, защото нямаме нужда, правим всичко необходимо, за да се докажем в очите на ямболии. И за мен най-добрия критерий за това доколко те ни вярват и колко не е са данъците, които плащат, а както виждате щом имат доверие, повече от средното за страната, значи ни имат доверие хората. Най-вероятно, защото виждат как им се харчат средствата. Инвестициите във В и К сектора, много дълбока материя. Аз ви препоръчвам недейте да навлизате в нея, защото там е доста сложно и доста объркано с В и К асоциациите, и със всичко онова, което община Ямбол има като инвестиции вътре, а те са огромни. И с водния цикъл, който приключихме, и всички останали, които сме на правили и това, което вие коментирате в момента е ей така просто да впишете една точка вътре. По същия начин МБАЛ не била включена подземната инфраструктура, аз като ги слушах всичките се чудех докъде ще стигнете. В МБАЛ не била включена подземната инфраструктура, която е изградена, с което щели сме да завишим нашето дялово участие в болницата. Знаете ли, аз искам община Ямбол да няма никакво дялово участие в болницата, защото по закон, ако на утрешния ден държавата извади 15 млн. лв. надявам се или 16, 17 млн. лв., колкото е необходимо за болницата,  община Ямбол спрямо своето си дялово участие трябва да извади тези пари и всяка една друга община, защото всичките пет общини са съдружници или са част от дружеството като съдружници, всяка една община спрямо дяловото си участие трябва да извади тези пари. Значи ние трябва да извадим над милион и половина лева в момента за да ги дадем на болницата, за да може да се завърши новата сграда. Не мога да разбера от къде с бюджета, който има община Ямбол ще го извади този 1 500 000 лв. Ако някой от вас го вижда, добре дошли. А тази подземна инфраструктура е трябвало в момента, в който и това се е случвало по времето на г-жа Николина Хаджигеоргиева. В момента, в който болницата е била почти на 100% завършена, за съжаление не довършена и след това разграбена, тази подземна инфраструктура е трябвало да бъде завършена и узаконена. Тъй като тя не е узаконена и не е завършена, ние нямаме какво да импортираме, защото импортирането, както вие казвате, т.е. внасянето като дялово участие на тази земя с подземната инфраструктура става на база документи. А документи от времето на г-жа Николина Хаджигеоргиева, когато е трябвало да бъде завършено това и от времето на колегата след това, ако е имал някаква възможност да завърши нещо, няма. Ние по наше време не сме имали възможността да инвестираме, затова по мое предложение и с ваше съгласие, защото и вие гласувахте 100% съгласие на ОбС, в предния мандат, дарихме сградата. А сега и без вашето съгласие, както видяхме дарихме и терена, т.е. и без вас живота ще си продължи, и то в полза на гражданите. Защото опита да го спънете е толкова прозрачен, че не може да бъде и то не работи за никого. То не работи и за вас, защото и вие отивате в тази болница да се лекувате. И не мога да разбера, защо правите всичко възможно, за да не се случи…(Георгиева – от място).

Ибришимов – Г-жо Георгиева, правя Ви забележка да не говорите от място. Друга забележка няма да Ви направя.

Славов – И не мога да приема, че в анализите към отчета на бюджета вие вкарвате това. В това има само политиканстване и грам, нито законово, нито реално смисъл да го споменавате дори, както и следващото. Дружествата, от които общината като един голям безхаберник и кмета не си е потърсила дивидента, защото тя има участие. Общината е в Общинска банка и аз съм я унаследил такива още от времето веднага след демократичните промени, даже не съм убеден дали не е пак по времето на г-жа Николина Хаджигеоргиева не сме влезли на обслужване пак в тази банка, може и преди това да е било. Нашето процентно участие е 0,0018% преди вдигането на капитала, т.е. не знам вече дали има и 1/10 от % или 1/1000 от %, вече е мога да кажа след вдигането на капитала, какво е дяловото участие на общината. Някъде там назад във времето, когато общината е имала доста сериозно участие може би, а и би било редно да задавате въпроса към г-жа Хаджигеоргиева и след това към г-н Тодоров, който беше кмет преди аз да вляза в общината, защото аз заварих дяловото участие на общината с 0,0018%, което е нищо. Не е под 1%, а много под 1%. Механизма за разпределяне на дивиденти и търсене, и искане, изобщо независи от желанието на един съдружник, който има 0,00 и не знам си колко 0%. А зависи от решението на събранието, на това търговско дружество дали ще раздава дивиденти или няма да ги раздава и как ще инвестира печалбата, която реализира в края на годината. Изобщо не зависи от волята на кмета на община, която е с такова малко дялово участие. А колкото до МБАЛ, тук има пак някакво голямо неразбиране и според мен не е случайно, че веднъж се споменава болницата, втори път се споменава болницата, може би и трети път да имаше, защото МБАЛ не е търговско дружество в смисъла на търговските дружества в закона. То не може да разпределя печалба независимо от дяловото участие на общината, защото е факт, че общината има най-голямо дялово участие момента в болницата, след тази апортна вноска, която направи, но не може да разпределя печалба. По закон цялата печалба, ако има такава изобщо това дружество се реинвестира в работата на дружеството в полза на гражданите, които обслужва, а това са основно гражданите на област Ямбол. А това пък няма абсолютно никакво отношение към касовото изпълнение на бюджета, който ние сме представили на вашето внимание. Като заключение искам да кажа, честно казано нямах никакво намерение и желание да ставам, затова и казах, че нямаме нито допълнение, нито корекции, нито каквото и да е към тази точка на бюджета, разписана е по правилата на Министерство на финансите, по формата, която тя пуска за всичките 265 общини от това по-разбираемо няма. Но политическия прочит, които направи групата на БСП, както и политическото гласуване на първата точка за удължаване на парите да реализираме пречиствателната станция, която в началото на декември ще рестартира като проект, говори само едно за мен. Опит още от сега да започне да се спъва администрацията и живота на града по всякакъв начин, защото следващата година има два пъти избори. Защото сега, ако се спъне изпълнението на проекта за пречиствателната станция, което е в ущърб на целия град и 7 човека от БСП гласуваха твърдо „против“ това да продължи работата на пречиствателната станция по водния цикъл, значи това говори само 100% БСП гласуват срещу града. С този прочит на бюджета това означава опит да се политизира нещо, което е само числа.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 8                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2017 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението, заедно с допълнението, което имате. (приложени протоколи)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя с допълнението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 9                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 7                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

  Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на община Ямбол за 2018 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи с 9 000 лева.

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

Дейност 998 "Резерв"

Намалява § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 9 000 лева.

  Одобрява промяна в стойността на капиталов обект по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2018 г.: „Довеждащ път и паркинги в ПИ 87374.73.665 по КК на гр. Ямбол - първи етап", § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40 от 150 000 лева на 159 000 лева.

            2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 8                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

Георгиева – След дълго пътуване по коридорите на Общината, нашето предложение днес ще се разглежда на заседание на ОбС. Нашето предложени, на групата съветници на БСП е за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, което предвижда отпадане на таксите за детски градини и ясли в нашия град. Предложението ни си поставя големи задачи - да се обхванат всички деца на територията на общината от най-ранна детска възраст в детските заведения, да се осигури равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите, да се повиши посещаемостта, да се създадат предпоставки за задържане на младите хора в общината, да се подпомогнат семействата с малки деца до 7-годишна възраст; да се насърчи раждаемостта.

Демографската статистика е стряскаща. Ямбол е с характеристики на неблагоприятно демографско и социално-икономическо развитие.  От 2010 година до декември миналата година градът е намалял с 6896 души, механичният ни прираст за 2017 год. (заселени - изселени) е минус 455. Мисълта за бъдещето на този град и тези данни трябва да ни държат будни и да предприемаме стъпки за решаване на сериозните системни проблеми.

Зная, че отпадането на таксите в детските заведения е лява стъпка, на според нас, съветниците от БСП е единствената възможна. Необходима е устойчива, последователно провеждана демографска и социална политика, независимо от политическите промени и конюнктура на общинско ниво. Плахи опити ако правим, не дават резултати.

С отпадането на таксите местното управление ще покаже отношение към младите семейства. И давам един конкретен пример с областната болница. Между другото, г-н Славов, страшно съм шокирана от това, което казахте че не искате да имаме участие в болницата, защото, ако държавата даде едни 15 млн. лв. ние трябва да извадим милион и половина от бюджета, това ми звучи като абдикация пред един много сериозен проблем. Областната болница е със затихващи функции, няма лекари, акушери, медицински сестри, децата ни се раждат в Сливен, Бургас и други градове на страната. И ако в държавната болница нямаме кой знае какви механизми за влияние, то безплатният достъп до детски градини и ясли е изцяло в правомощията на нас, общинските съветници от  Общинския съвет Ямбол.

През месец април, 2017 год. социологическата агенция „Алфа рисърч" проведе едно мащабно представително проучване, обхващащо 1022 пълнолетни граждани в страната. Трима от всеки четирима анкетирани смятат, че детската градина трябва да е безплатна, 64 % твърдят, че семейните им бюджети ще се облекчат; 47% от родителите твърдят, че ще се чувстват подкрепени; 20 % - че ще се увеличи делът на работещите родители. Няма лошо до си признаем, че жизнената среда в Ямбол не е достатъчна за обезпечаване на положителния естествен прираст на населението на Ямбол. Продължава изселване на младо население, което и занапред ще има неблагоприятно отражение върху сегашното и бъдещото естествено възпроизводство. Според нас от БСП жизнената среда не е само инфраструктура. Управлението на г-н Славов смята инфраструктурата от изключително значение. Необходимо да осигурим  условия за развитието на инфраструктура. И отпадането на таксите е част от тези условия. Хубаво е да има Център, Парк, но ще мине време и няма да има кой да минава там.  Безплатните детски градини и ясли, според нас, са инвестиция с висока възвращаемост, а не просто разход за общинския бюджет. Нека да го погледнем като инвестиция. Всяко дете ще има достъп до образование, независимо дали родителите могат да си го позволят. Ще се увеличат трудовите доходи и заетостта. Повече години в детската градина ще означават и по-високи образователни резултати, Ямбол напоследък е на последните места по образователни резултати, повече квалифицирана работна ръка.

Парите откъде ще се вземат, това ще е основния въпрос. Ще имаме ли куража за вземем едно такова визионерско решение? След това вярвам, че кметът и ОА ще ни предложат вариант и ние ще гласуваме финансирането на една такава социална политика. Следващата точка е за приемане структурата на ОА, дофинансираме една сериозна бройка общинска администрация, т. е., ако решим, че трябва да отделим 700 хил. за безплатни детски заведения другата година  ще има откъде да ни ги предложат.

Надяваме се общинските съветници на Ямбол да погледнат загрижено в утрешния ден, да излязат от удобството си да гласуват само предложенията на кмета и да подкрепят нашето предложение за отпадане на таксите за детски заведения в Ямбол. Разчитам на една смислена дискусия, а не остра и наистина ви призовавам да подкрепите нашето предложение.

Костов – ПК БФ не приема предложението. Г-н Додов имаше предложение за нова методика за изчисляване на таксите в детските градини, която да подпомогне социално слабите семейства. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 9                          против – 19                           въздържали се – няма

            Не се приема.

            Банков – Гласувах „за“.

Стеф. Стоянов – Гласувах „за“.

Д. Тодоров – Гласувах „против“.

П. Панайотова – Гласувах „против“.

Ибришимов – Гласовете „за“ стават 11, „против“ – 21.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

Янева – отр. вот – Искам да обясня защо гласувах против отмяната на таксите в ДГ и ясли. Много внимателно се запознах с предложението, изслушах изказването на вносителите, което беше доста емоционално, но моята професионална логика не обяснява защо в предложението се припокриват нещата със закона за училищно и предучилищно образование – за равен достъп на децата до качествено образование и приобщаване на всяко дете, за равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищно и предучилищно образование. Знаете силата на един закон и той се спазва. Искам да припомня на колегите, г-н Банков, г-н Стоянов, които гледахме децата си при условията на социализма, когато всичко беше осигурено. Моето семейство плащаше 30 лв. при 200 лв. заплата, сега доходите са доста по-високи, таксите са почти същите. В община Тунджа има деца, които не плащат, но 120 от тях плащат и учат в Ямбол. Мисля, че таксата не може да задържи децата в учебните заведения. Предучилищната е задължителна от 5 г. , как ще ги задължим родителите да си дават децата от по-ранна възраст, кои сме ние? Детските градини се ползват от хората, които имат нужда, плаща се една трета от издръжката на децата, 38 лв. в ДГ . Модела на община Тунджа не е най-добрия, мисля, че няма друга община с безплатни ДГ.

Георгиева – като предс. ГС – Искам пред вас да заявя, а чрез вас и до избирателите, граждани на община Ямбол - от 2020г. детските градини и ясли ще бъдат безплатни в община Ямбол.

Костов - като предс. ГС - Докато за председателя на ГС БСП гражданите на Ямбол са избиратели, за мен са наши съграждани и ние сме длъжни да мислим за тях, както сме се заклели и най-вече за нашите деца. Затова станах от името на ГС ГЕРБ, че ние винаги поддържаме този достъп до образование, качествено образование, достъп до всички ДГ. Много деца от община Тунджа са предпочели по-доброто образование. Моето семейство изгледа нашите деца когато г-н Банков беше зам.-кмет и въпреки, че беше платено при почти същите цени и при доста по-ниска заплата, смятам че моите деца са получили едно добро образование, искам и децата на община Тунджа да го получават.

Бакърджиев – отр. вот –  Гласувах против, защото, както знаете няма нищо безплатно, дори по времето на социализма, когато всички беше безплатно. По отношение на един от мотивите, струва ми се странно, че при положение, че община Тунджа от дълго време е обявила, че ДГ са безплатни не виждам да се е увеличил прираста на населението, младите хора. Факт е обаче, че една четвърт от децата, които живеят в община Тунджа, независимо от това, че родителите плащат и транспортни, водят децата си в ДГ и ДЯ в община Ямбол. Госпожа Георгиева си изпусна нервите като стана и направи този предизборен лозунг. На всички вече е ясно, че това е поредната предизборна димка от страна на БСП.

 

           

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промени в структурата на общинската администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 21                        против – 9                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Д. Петрова – Гласувах „за“.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Одобрява, считано от 01.11.2018 г. обща численост на персонала на общинската администрация - 177 щатни бройки.

2. Одобрява, считано от 01.11.2018 г. структура на общинската администрация – Приложение № 1.

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2018/2019г. в СУ "Пиер дьо Кубертен", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 12 през учебната 2018/2019 година в СУ «Пиер дьо Кубертен», гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2018/2019 година ще се  осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – С това предложение всъщност отново, защото такова гледахме и преди няколко месеца, отново кмета иска с наше съгласие от резервната сметка, в която имаме 3 млн. лв. и която е предназначена основно за бъдещи инвестиции, за инфраструктура свързана с управлението на отпадъците, ние да отделим 750 хил. лв. ориентировъчно, за да се разплащат дейности по разделното сметосъбиране, сепариране на отпадъци. Парите в тази сметка на нас са ни изключително нужни за това, което в бъдеще ще се развива като инфраструктура. А регионалното депо, което е изградено има проблем. Всички знаем, че има предписание на Басейнова дирекция Пловдив, които са сериозни и не са изпълнени. Всички знаем, че капацитета вече е запълнен и сме пред опасността за санкции, за нарушение на комплексното разрешително. Преди известно време, когато поставихме проблема, кмета говореше за евентуално началото за разглеждане на проблема за изграждане на клетка две. От протоколите за работата на сдружението на общините виждаме, че се говори за изграждане на пречиствателна станция. Тези пари и всичко трябва да дойде от тези средства основно. Значи ние не можем да ги харчим за дейности, които са странични и допълващи, каквато е тази дейност за разплащане на фирмата за сепариране на отпадъка. От тези средства ние трябва да планираме да си изграждаме собствена сепарираща инсталация, защото няма до безкрайност да даваме тези пари на частна фирма и на всичкото отгоре да и подаряваме пластмасата, хартията и всичкия отпадък, който тя отделя. Така че, парите в тази сметка са ни изключително важни и ние трябва да ги ползваме точно затова, за което те са предназначени основно по закон, а не да се търсят вратичките, защото явно номера минава за разплащане на такива странични дейности. Едно източване на тази сметка, което фактически със съгласието ни искат да направим е изключително недалновидно решение за бъдещото развитие на инфраструктурата в нашия град. Пари ще ни трябват и проблема чука на вратата ни, така че не трябва от тази сметка да теглим пари и да ги ползваме за такива странични дейности. Затова групата на БСП в ОбС ще гласува „против“ осигуряването на тези средства и източването на тези средства от сметката ни.

Ив. Йорданов – репл. - Г-жо Сивкова, много ми е интересна тезата основно за източването на сметката, в нея има събрани сама казахте над 3 млн. лв. А сума, която, както е за инвестиции в инфраструктурата така и за форсмажорни обстоятелства по самата дейност мисля, че е напълно достатъчна сума на този етап, която може да обгърне ситуация, в която може да се случи форсмажорно обстоятелство и да стигнем до там, че дейността не може да се изпълнява. Другото, което е, ако искате можем да направим и инфраструктурата на човека, на който му узаконихте къщата на времето, да му направим и пътя около депото. Мисля, че това е основната Ви цел за реализация на инфраструктурата. А що се отнася до тезата Ви, че не трябва да се дават тези пари, много ми е интересно каква позиция взехте на цялата сесия, Вие сте против болницата, против пречиствателната станция, против това да бъде дадена тази сума на общината, за да може дейността да бъде качествена, т.е. Вие не заемате нито една градивна позиция в цялата общинска сесия. Много хубаво, когато ние като граждани живеем тук, а Вие като човек, който не живеете в този град може така да си тръгнете след края на заседанието, а пък ние да гледаме как примерно контейнерите приливат с боклук. Затова ще гласувате най-вероятно „против“, за да може да се случи това нещо и да се наслаждавате в Бургас във Фейсбук на снимки, на боклук, който прилива от контейнерите. За съжаление няма да стане. Аз призовавам всички, колеги да гласуват „за“.

Сивкова – дупл. - Г-н Йорданов, аз от Вас разбирам, че контейнерите в Ямбол преливат от боклук, явно не действа системата за сметосъбиране. Искам да направя категорично, че нашата група на БСП никога не е била и не е гласувала „против“ болницата, и налагането на такива тези в ОбС за нас са изключително неприемливи. Изказването Ви няма да го коментирам повече, защото явно не сте наясно каква инфраструктура се финансира от тези средства.

Ив. Йорданов - Понякога наистина се изумявам от това г-жо Сивкова, как Вие наистина не следите мисълта на хората. Сякаш предварително и как ставате, и изказвате теза, която е от общо име. Исках да кажа, че, който гласува „против“ тази точка г-жо Сивкова, както Вашето мнение е деградивно, т.е. ще стигнем до там, че вашето желание ще се случи да се виждат контейнерите, от които излиза сметта, да не може общината да си изпълнява ангажиментите. Но това не е редно да става и е нормално да се гласува „за“ тази точка и призовавам колегите да го направят.

Банков – репл. - Аз не знам, обвинявате, че когато имало мисъл, дали си хващате мисълта в изказването. Но какво общо има това, което се предлага с контейнерите и преливането? Тук става въпрос за едни средства, които ние ще ги дадем на този, който експлоатира инсталацията на депото. Това са чисти средства, които се гласуват тук още с план-сметката за такса смет. А не е ли по-добре тези 3 млн. лв. да се използват, за да си направим инсталация? И вместо да даваме всяка година по 600/ 700 хил. лв., ние си извършваме обработката. И това, което идва в плюс, което идва в минус. Така че, трябва наистина да се помисли за какво се използват средствата. Така е най-лесно, сега да се осигурят 700 хил.лв., на калпак да се даде на изпълнителя, знам го кой е. Това нещо не може повече да продължава, няколко години вече този въпрос се поставя и никой не е „против“. Но ние сме „за“ една перспектива, която да има за града ни специално в това отношение, а не, че контейнерите да преливат. Извинявайте за 2 млн. лв. никога няма да прелеят. Вие знаете от 700/ 800 хил. лв., сега сме на 4 млн. лв. да чистим града. Така че, парите се прибират, боклука е златото. Там се прибира, там пък отделно се прибира, няколко пъти плащаме, отделно от сметището точим вода и някой си направи бизнес, и с цистерните изнася филтрат. Така че, всичко това излиза от джоба на данъкоплатеца, от нашия съгражданин. И това го имайте в предвид, че това ще бъдат темите, които есента  на 2019 г. ние ще трябва да защитавате. И това ще бъде също една от точките от 2020 г. да се представи с това източване на общинския бюджет. Затова става въпрос.

Славов - Аз констатирах в началото на сесията, че е започнала вече предизборната кампания за БСП. Г-н Бакърджиев затвърди това мое усещане, когато анализира второто изказване на г-жа Сивкова. Това, което г-н Банков току що направи категорично, безапелационно дава основание на всички вече да се убедени, че централното окръжно, което бе пуснато от БСП – София се изпълнява стриктно от колегите им в ОбС – Ямбол. Защо го казвам, защото във всичко онова, което се изговори има много повече политика, отколкото смисъл за гражданите на Ямбол, независимо от начина, по който г-жа Сивкова се опита да го представи. Първо да започнем от там, че няма как да не взема отношение, защото става дума за средства, които кмета чрез вас иска и те ще бъдат разходвани единствено, и само в полза, и интерес на гражданите на Ямбол. И ще започна с това, което е факт. Предписания на Басейнова дирекция, които не са изпълнени и за които ние спорим с Басейнова дирекция, защото те са абсолютно неоснователни и незначителни, и не са в техните правомощия. Ще продължим да си спорим, опита показва, че дотук в по-голямата си част, да не кажа на 100% ние си печелим споровете с всички институции. Капацитета на депото, да това, което е вписано в комплексното разрешително изтича. Пуснали сме процедура за увеличаване обема, защото по проект и това е много важно да се знае. По проект депото е изградено така, че да има за още 7 години капацитет, но на документи, защото трябваше да ползваме стария проект на Община Ямбол, а не новия, който реално БСП спънаха, за да се реализира и ще обясня след малко защо. Затова по проект имаме още за 7 години място, но на документи имаме да речем за още година или месеци. Но така или иначе този дисбаланс ще бъде преодолян от нас. Друг е въпроса, че въпросния господин, който живее на 200 м. от там и както добре забеляза тук г-н Йорданов, БСП в Община „Тунджа“ незаконно му узакониха къщата, в момента жали и прави всичко възможно това да не се случи. Изцяло срещу интереса на гр. Ямбол и другите общини, които депонират там без никакво основание. Това, което каза г-жа Сивкова, повтори го и г-н Банков, че тези средства се източват според тях и че тези средства трябва да бъдат използвани за изграждане на сепарираща инсталация, че е крайно време община Ямбол, а и не само. И петте общини, които сме част от това сдружение, защото община Ямбол не е сама, там са Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа, трябва да вземат в свои ръце тази дейност. Но аз връщам 2009, 2010 г. може би ще сбъркам годините, 2011 г. по-скоро, която беше изцяло предизборна година, така както и тази вече започна явно предизборната политическа година от страна на БСП. Когато аз като кмет внесох искане, ние можеше да започнем и двата проекта, водния цикъл на кв. „Каргон“ и депото. БСП, тъй като тогава трябваше съфинансиране, БСП и г-н Банков лично тръгнаха да искат провеждането на референдума. Г-н Димитров, този същия, който живее на 200 м. от депото, на който според мен това, което чувам от гражданите на Ямбол, не според мен, а това, което хората говорят, е че БСП в община „Тунджа“ незаконно му е узаконила къщата. Поискаха референдум с една единствена цел, да блокират стартирането на този проект. В този проект, когато аз предлагах 2011 г., който заради тези действия на БСП и на въпросния човек в пълен синхрон с БСП, беше провален. В този проект тогава влизаше и сепарираща инсталация, и всички други необходими за един цялостен всеобхватен проект. И тогава община Ямбол заедно с другите четири общини щеше да извършва всичките тези дейности сама. Но с активната помощ на БСП, г-н Банков и всички останали към него момент, това не се случи. Сега същите хора, които провалихте тогава този проект, казвате: „Крайно време е и ние да направим сепарираща инсталация“, ама вие с вашите действия го провалихте. И това е документирано на сесиите на съвета, начина по-който спряхте целия проект, след това с всичките жаления 3 години от страна на г-н Димитров и независимо от всичко депото пак се случи. Независимо от всичко гражданите на Ямбол получават качествена услуга в най-общия смисъл почистване на града. И всеки един, който дойде в града, гост на града, остава впечатлен от чистотата в Ямбол и то е факт, независимо от опитите това да се политизира. Общината има много добре изграден механизъм да се реагира на всяко едно нещо, което е проблем в този сектор. Защо казвам, че това в момента е повече политика, отколкото каквото и да е друго от страна на БСП. Тези средства 600/ 700 хил. лв., които ние искаме, както казахте за сепарираща инсталация, те не са за сепарираща инсталация, а за сепариране на отпадъка, са в разчета, който ние си правим, така че да не лишим ямболлии, първо от качество на услугата и второ да останат достатъчно средства, които да бъдат използвани след това за дейността по строителство или разширение на втора клетка, изграждане на други системи и всичко останало. Но какво се случва, ние в момента по закон, т.е. имаме право като бенефициенти да направим компостираща инсталация, само община Ямбол, без другите общини, с ваше решение на съвета закупихме терен, стартирахме процедурата. И какво се оказва, същия този господин, който вие подкрепяхте, който живее на едни 200 м. от депото и на който БСП – Тунджа незаконно му узакониха къщата, така както говорят хората със стара дата жали, абсолютно неразбираемо. Искахме да направим нещо, което да е в полза на целия град, но той жали. В това нещо има само 100% политика. По същия начин, този същия човек жали обема на клетката, защото той реално има такъв на проект и реално има такъв обем, но трябва и на документи да се синхронизира, жали. Г-жа Сивкова, пуска сигнали персонално по същия начин, за да се блокира този процес, да се нагнети някакво напрежение след това в гражданите и да се каже: „Ето те не могат.“ И много правилно каза г-н Банков, 2019 г. сигурно това ще е една от темите на местните избори. И аз ще се постарая без значение кой ще е тогава кандидат за кмет, ще се постарая цялата тази история да бъде извадена с конкретните реплики на г-н Банков, на всичките останали хора активно действащи и пречещи на Ямбол да има сепарираща инсталация и цялостен проект, който да работи за гражданите на Ямбол, за да им стане ясно на всички за какво иде реч, а не сега тук да вадим от контекста разни думички да ги слагаме и да политиканстваме. А колкото до подаряването на едни пари на фирмата, аз оставам учуден, че иззехте инициативата на АБВ в лицето на колегата, който беше най-активен в тази посока. Може би вече работите заедно и сте се разбрали кой какво да говори и как да говори, но това показва и от ваша страна пълно неразбиране на темата за предварително третиране, т.е. предварително обработване на отпадъка и след това депониране. Така, както е по закон и с финансовите разчети, такива каквито всеки нормален човек може да направи, за да види, че няма нито щета, нито облагодетелстване, на когото и да е било. И като завършек искам да кажа, че с това мое искане, така както го направихме и миналата година, не ощетяваме никого, то ни помага само да работим в интерес на гражданите на Ямбол, правейки си правилно разчетите, оставяйки си достатъчно резерв, за да може да изградим всичко необходимо в бъдеще, така че пак да бъдат защитите интересите на града, а единственото доказателство неоспоримо, затова че работим единствено и само в интерес на гражданите, не политиканстваме и не се опитваме да се заиграваме с ямболлии, а напротив, откровени сме и гледаме в очите, защото сме си извършили и свършили добре работата е факта, че трети пореден мандат ГЕРБ управлява Ямбол, и че няма не само финансови злоупотреби в общината, а общината е една от най-добре стоящите финансово и си изпълняваме всички задължения. Всичко останало са опити за политика твърде рано, има още цяла година, докато дойдат изборите и не редно, и не е коректно спрямо ямболлии да бъдат подвеждани, и да бъдат лъгани по толкова безочлив начин.

Банков - Колеги, меко казано кмета, каза не истини по този начин. Защо, защото нямаме информация, нямаме нищо пред себе си, така било 2011 г. Благодаря за оценката, че сме имали такова голямо влияние. Ние бяхме мисля, че 8 човека в 37 членен ОбС, но никога не е провеждано и не е искано провеждане на такъв референдум за това сметище. Няма такова нещо и ако го извади, най-добре е да го извади да го видим наистина кой какво е говорил тогава и как е било. Напротив, тогава имаше натиск да финансираме едни проекти от хора близки до определени министри. Това беше и ние го направихме, когато правехме единия бюджет. Направихме една крачка, но кмета съответно не отговори за другите, защото беше такава ситуацията. Но 2011 г. е интересна и наистина, ако искате влезте в архивите на протоколите да видите как се развиваха нещата 2011 г. С променливо едно плаващо различно мнозинство, но тогава много неща можеха да се решат, но така или иначе се намериха силовите методи, за да не се решат. Кое е основното тук, тука пак се заобикаля, обикаля, обикаля, даваме едни пари на едни хора, които вече колко години стоят на гърба ни. По 300 хил. лв., 500 хил. лв., сега 700 хил. лв. И това са пари, които излизат от нашите съграждани. И сега ние ще кажем, не ние не ги взимаме от нашите съграждани, ние ги взимаме от тази сметка, но тази сметка трупаме парите, там пак от нашите съграждани ги взимаме и ги внасям за тази такса. Така че, те са на едни и същи хора, парите, които ги даваме, но просто ей така ги даваме, защото тези хора обслужват определени интереси разбира се. Айде да ги видим кои са. Забравихте ли още като дойде кмета в началото на кметуването в Ямбол какво каза: „Кой ще чисти града за 1 млн. лв.“ и веднага направи поръчката и сливенлията отчете 150/160 хил. лв. печалба от такса смет, нещо което никъде го няма. Но той беше принуден и притиснат да покаже доходи, и ги показа. Никой нищо разбира се, едни следствия и т.н. вървяха, и накрая не се доказа, защото няма интерес, той човека е починал. Сега по същия начин, колко дадохме за почистване, колко милиона даваме вече и какъв е резултата, и тук е тънката част, че ние продължаваме да точим. А с тези 3 млн. лв. наистина ние можем да изградим тази инсталация и аз ви го казвам вече няколко години този въпрос, когато обсъждаме бюджета, когато обсъждаме такса смет. Ние групата на БСП, ако трябва така да говорим, макар че само кмета говори политически украсено, ние ви го предлагаме този въпрос, че можем сами да си направим сепариращата инсталация. Тези средства, които сега даваме, ние с половината ще поддържаме и ще осигурим работни места, ще поддържаме и наистина ще обслужваме, и другите общини, дори ще взимаме от тях средства. Може накрая да излезем и на печалба. Но така или иначе, защото ние сега плащаме отделно това, което казах за отводняването 130 хил. лв. сигурно някъде до 200 хил. лв. ще стигне до края на годината, което е допълнителен разход в резултат на това изпълнение на депото и това е само за нашата община. Това е също източване, ето това е също източване на бюджета, макар привидно законно, но ние даваме едни големи пари, даваме 1 млн. лв. ще дадем ей така на някой да ни прави някаква услуга, която по изкуствен начин е създадена за мен. И това, което кмета го казва, хубаво е да се отвори проекта, по който той ръководи, като община ръководи изграждането на клетка едно и да види, че в проекта е записано, и средства са предвидени, разработване на тръжна документация за технологично оборудване и механизация за съоръжение за компостиране и експатриране на производство на РДФ, това което говорим за инсталацията, така че това е предвидено в тези 31 млн. лв. Не съм сигурен, защото тук никой не може да каже какво се прави в общината. Дали е разработено, защото да се отчете проекта сигурно трябва да е разработено и ще бъде пък още по-голямо престъпление, ако има такава разработка, а тя не се реализира, защото е по-удобно да се точат едни пари и да се пращат по някакви договори, които вие тук потвърждавате с вашето гласуване. Но така или иначе 2019 г. идва , 2020 г. няма да случва това бъдете сигурни.

Костов – репл. - На тази сесия се наслушахме на предизборни обещания, на предизборна кампания. Г-н Банков, току що даде едно, г-жа Свикова малко преди това направи една политическа декларация, кмета говорил политически и всеки, който стане се изказва от името на групата на ГЕРБ. Колко председателя сте в тази група не можах да разбера?.. (Георгиева – от място – Имаме обща позиция.)… Не ми репликирайте от място г-жо Георгиева. Знаете, че подобен начин на комуникация, това веселяшко поведение, което е нормално за Вас, за мен не е. Та г-жа Георгиева я пропуснахме преди малко и тя даде едно предизборно обещание за 2020 г., за детските градини. Г-н Банков, за разлика от други колеги тук, аз бях общински съветник в края на 2011 г. и имаме тези спомени, за които Вие говорите. Тогава с това плаващо мнозинство, за което Вие говорите, ние го знаем колко беше плаващо. Вие бяхте един голям ръководител на едно много сериозно мнозинство, събрано от много хора, част от които в момента са в една организация, която си мени имената и пише постоянно сигнали различни, част от тях. Тогава поредното благодарение на вас, „против Ямбол“, вие провалихте реално този проект. Той да, включваше сепарираща и компостираща инсталация, така беше. Успяхте не само него, аз мога да ви припомня и проекта за бизнес инкубатора. Тогава един от вашите съмишленици питаше какво ще люпим там. Толкова бяхте смели. Само ви припомням, че все пак в тази зала има хора, които помнят 2011 г., знаем за какво говорите. Не изкривявайте истината и аз деликатно да се изразя.

 

Бакърджиев – репл. - Винаги, когато изляза виждам, че г-н Банков, го хваща лека амнезия по отношение на някои неща, които свърза. Много често си спомня милионите, но например забрави един много любопитен факт, че когато се отхвърли идеята за депото и за изграждане на депо, тогава той гласува заедно с останалите общински съветници за една супер интересна идея. Имаше идея да се направи специален атомен завод за пречистване на боклуци, като тогава даже във вестниците вървеше дебата, че подобен имало някакъв самолетоносач. Тогава се вадеха коренно интересни и различни идеи, с идеята само и само да не се направи това депо. Това може да го прочетете във в. „Делник“, ако се върнете примерно не повече от 10 години назад. И това, което каза г-н Костов, явно наистина е почнала предизборната кампания и смятам, че БСП от тук нататък ще предложат дори безплатен транспорт до Марс, само и само, за да спечелят изборите. Така че, от тук нататък може да очакваме всякакви такива популистки идеи без значение какви са те с една опция, че някога във времето ще се случат.

Ибришимов – Г-н Бакърджиев, ще Ви помоля да не правите реклама на местни издания.

Банков – дупл. - Аз рядко взимам отношение, но ми прави удоволствие да слушам, когато има такива реплики, безсмислени. Просто, за да кажат нещо и просто, за да уязвят човека, който преди това е говорил. Но аз съм високо над тези хора, които се изказаха и въобще не могат да ме засегнат. Да, това с атомния завод веднага можете да прецените другото колко е вярно, което се казва. Повече не коментирам. След като това е прочел това е видял, това е в главата му, значи аз повече не коментирам. Г-н Костов, няма провален проект по този начин, по който кмета и Вие го потвърждавате, това може да се види от протоколите и ще бъда доволен, ако лично ми ги покажете, следващия път ще стана и ще кажа: „Извинявайте колеги, не е така“. Но да ми говорите на гърба, без да ми кажете, този номер аз съм го правил много пъти, така че и кмета пробва вече да го прави. И аз ви казвам, дайте ми документите и няма проблем относно политиката, така че няма такова решение, а пък най-малкото референдум, а пък още повече пък за атомен завод. Относно политиката, всяко наше действие, колеги запомнете го е политика. Недейте да мислите, че вие тук гласувате нещо. Това нещо, което всяко гласуване се отразява на хората. То се отразява на техния живот, отразява се на техния доход, който имат, особено на дохода се отразява. Така, че недейте да мислите, че няма политика. И е хубаво, че тук се изказвате, аз съм много доволен по тези въпроси, защото нека хората да видят, че вие искате платени детски градини, ние искаме безплатни детски градини. Ето това е политиката. Вие искате да плащате едни средства на едни олигарси, които да приберат тези пари, по един млн. лв., а ние искаме това нещо да се прекрати да се източва бюджета. Това е разликата и това е хубавото, че излиза.

Ибришимов – Искате да бъде безплатно и някой друг да го плати. Най-добре беше да кажете: „Да, БСП ние плащаме“. Тогава да, с чужда пита, помен правите от 1944 г., така всеки може…(Сивкова – от място) Правя, каквото си искам г-жо Сивкова, защото аз съм Председател на ОбС и Вие вече веднъж ми поискахте оставката за нещо, което Вие нарушавахте.

Банков – проц. – Уважаеми г-н Председател, процедурата ми е да Ви помоля да не нарушавате Правилника. Не може да говорите каквото си искате. Вие като вземете думата и вашите хора си говорят каквото си искат…

Ибришимов – Не, там е работата, че аз не взимам думата.

Банков – Но не бива да го заявявате, кажете го под друга форма…

Ибришимов - Лошото е, че аз не взимам думата, но явно ще трябва да взимам думата…

Банков - Правете според Правилника…

Ибришимов - Защото ви спестявам много работи, но занапред няма да бъде така. Днес аз ще обещая, че от тук нататък няма да ви спестявам нищо по Правилника, защото аз ви търпя наистина много…

Банков – Ама разбира се, ама и с право…

Ибришимов – Спестявам ви изключително много неща, от тук нататък ви обещавам, защото явно днес е ден за обещания, че това няма да продължи.

Банков - Сега ще си наложите ли едно наказание, че ме прекъснахте? Наложете си едно наказание.

Ибришимов – Значи следващия път ще ви наложа наказание, каквото заслужавате на Вас и Ви го обещавам. Днес ви обещавам, че от тук нататък ще си получавате наказанията, забележките…(Банков – от място)… Да така е, но ви обещавам, защото днес е явно ден за обещания, че това няма да продължи. Г-жо Георгиева, нали чухте добре. (Георгиева – от място – Да.)… Добре.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 9                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 10                           въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24, ал.1, т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), Общински съвет дава съгласие част от натрупаните от Община Ямбол средства по реда на чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Стара Загора, в размер на 627 069.01 (шестстотин двадесет и седем хиляди и шестдесет и девет лева и една стотинка) и 125 413.82 (сто двадесет и пет хиляди четиристотин и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки), начислен и внесен ДДС от Община Ямбол, съгласно разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС да се разходват за възстановяване на разходите, направени от Община Ямбол за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.),

II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне и подаване на заявление по чл.25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир"; 2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Емилия Пейчева Христова разрешение за изработване на:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир",

            необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на  База за каменоделни услуги, паметници и плочи”. 

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план План за регулация и застрояване за УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, ПИ 87374.511.462 и част от ПИ 87374.511.21;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 и 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.  2  и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на “ДК-ЯМБОЛ” ЕООД, ЕИК 201713663, гр. Ямбол разрешение за изработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план  План за регулация и застрояване за УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, ПИ 87374.511.462 и част от ПИ 87374.511.21.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.239 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 и чл.110, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Геновева Илиева Стоянова  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането База за промишлена дейност, търговия и услуги”.

         При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II -574.239 в кв. (масив) 574.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно-транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ,  като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 9

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за Изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПУР /План за улична регулация/, ПЗ /План за застрояване/ и ПР /План за регулация/ в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част и  ж.к. „Васил Левски“ в гр. Ямбол“.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка чл. 150, ал. 1 от ЗУТ,  при спазване изискванията на чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за Изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПУР /План за улична регулация/, ПЗ /План за застрояване/ и ПР /План за регулация/ в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част  и  ж. к. „Васил Левски“ в гр. Ямбол“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане крайния баланс на „ДЦ-1 Ямбол“ ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

І. Приема пояснителен доклад на ликвидатора за счетоводен баланс към 30.09.2018г.;

II.  Приема Краен ликвидационен баланс на дружеството;

ІІI. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Дентален център № 1 Ямбол” ЕООД в ликвидация;

ІV. На основание чл. 273, ал.1 от Търговския закон Антон Димитров Гонев да предприеме необходимите действия за вписване заличаването на „Дентален център № 1 Ямбол” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър;

V. След реализиране условието по т.ІV - освобождава Антон Димитров Гонев от длъжност „ликвидатор” на „Дентален център № 1 Ямбол” ЕООД в ликвидация.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот, находящ се на ул. "Търговска" № 27, гр. Ямбол, за нуждите на Общински детски комплекс (ОДК) - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Костов – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост, предоставя безвъзмездно за управление на Общински детски комплекс – Център за подкрепа на личностното развитие гр. Ямбол, ЕИК 128513604, имот публична общинска собственост, а именно: имот с идентификатор 87374.537.122 по КК на град Ямбол, целия с площ 1765 кв.м., в т.ч. незастроена площ 1276 кв.м. и училищна сграда на два етажа, със сутерен със ЗП 489 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 27, актуван с акт за публична общинска собственост № 82 от 26.07.1999г.

 

 

            Ибришимов – Часът е единадесет, обявявам десет минути почивка.

            След почивката кворум 27 съветника.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в НУ "Св. св. Кирил и Методий".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 4.00 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – НУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Ямбол, с адрес: ул. ”Хан Тервел” №2, гр. Ямбол, актуван с АОС №84/10.11.1999г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 14.28лв., без ДДС /определена по т.1 и т.11  от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 100.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за търговска дейност - книжарница, с площ 18.27 кв. м., находящ се на първи етаж в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов“ - Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, актуван с АОС № 80/23.07.2018г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 48.96 лв., без ДДС /определена по т.8 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност – книжарница и копирни услуги;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 300.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 29, гр. Ямбол:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Лек автомобил Ситроен, модел Берлинго

 

1 броя

9 480.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Комунални и обредни дейности" и "Комплекс за социални услуги за деца и възрастни".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960142, с адрес: ул. „Търговска“ № 120, гр. Ямбол:

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Автомобил /БУС/ с падащ борд - Mercedes-Benz, модел 311 CDI

1 брой

15 000.00

 

II. ОП „Комунални и обредни дейности“, ЕИК 0009704960123, с адрес: ж.к. „Златен рог“ № 2, гр. Ямбол.

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Пътно-маркировъчна машина, марка Graco, модел Linelazer 250 DC

1 брой

41 280.00

 

ІІI. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звената на бюджетна издръжка се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - Агенция "Пътна инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Това е изключително важна точка за бъдещото развитие на града ни. АПИ искат прехвърляне на собствеността на части от имоти ПОС, които касят обходен път Юг – част от проект, върху който АПИ работи от години. Обхваща обходен път Юг и достига до гр. Средец. Използва се когато има проблеми по магистралата. Изключително важна инфраструктура е за града ни. Създават се предпоставки за много сериозно развитие на промишлена зона около обходен път Юг. Това налага преструктуриране на собствеността и прехвърляне на АПИ. Молба ми е да проявите мъдрост и да гласувате „за“ предложението, особено ГС на БСП, които вече се обявиха против т.1 и т.12, против интересите на града. Надявам се да проявите разум и да гласувате „за“.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Благодаря на г-н Славов за съвета да проявим мъдрост, той беше категорично излишен. Още миналата година, когато се провеждаха национални парламентарни избори БСП, спец за Ямбол представи няколко приоритета и един от тях беше обходен път Юг. Така, че никога не сме имали съмнения и когато се подготвяхме за това заседание, и когато сме  разглеждали този въпрос, че той трябва да получи категорична подкрепа.

Костов – репл. – Благодаря, че казахте, че ще подкрепите това предложение. Съвсем основателни бяха съмненията на г-н Славов, защото през 2004г., когато това беше лот 7 от транзитни пътища 5, при вашето правителство, при двама министри, уж от Ямбол, при областен управител от БСП, този път беше изключен от тази програма. Тя завърши и  той не можа да бъде реализиран. Само в Ямбол БСП работи по този начин. Вашите съпартийци, например в родния град на г-жа Сивкова, продължиха това, което бяха започнали преди тях и сигурно  обходния път на Ловеч вече е завършен, г-жа Сивкова ще ме подкрепи в това което казах.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Напомням, че е необходимо мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците за приемането на предложението. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1 и чл.43“б“ от Закона за държавната собственост

1. Обявява за частна общинска собственост засегнатите части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в землище гр. Ямбол, в съответствие с действащите към момента ПУП - ПП и ПУП-ПР за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, а именно:

 

 

 

 

 Идентификатор на  ИМОТА

ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ОБЩА ПЛОЩ НА ИМОТА             /дка/

ТРАЙНО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ            /дка/

 

7374.43.284

Селскостопанска територия

Полски път

1.312

0.775

 

87374.43.360

Селскостопанска територия

Полски път

0.670

0.640

 

87374.43.420

Селскостопанска територия

Полски път

7.667

0.130

 

87374.514.17

Урбанизирана територия

Пустееща                                   необр. земя

9.700

0.071

 

87374.516.65

Урбанизирана територия

Пустееща                                   необр. земя

9.740

0.137

 

87374.516.45

Урбанизирана територия

За транспорт

15.575

0.040

 

87374.516.63

Урбанизирана територия

За улици

1.468

0.052

 

87374.516.47

Урбанизирана територия

За улици

1.065

0.121

 

87374.516.51

Урбанизирана територия

Изолац.           озеленяване

4.080

3.967

 

 

2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата - Агенция „Пътна инфраструктура“, в качеството й на друго ведомство на бюджетна издръжка, на всички засегнати части от имоти-общинска собственост, землище гр. Ямбол, в съответствие с действащите към момента ПУП - ПП и ПУП-ПР за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, а именно:

 

Идентификатор НА ИМОТА

ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ОБЩА ПЛОЩ НА ИМОТА             /дка/

ТРАЙНО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ            /дка/

87374.43.284

Селскостопанска територия

Полски път

1.312

0.775

87374.43.360

Селскостопанска територия

Полски път

0.670

0.640

87374.43.420

Селскостопанска територия

Полски път

7.667

0.130

87374.514.24

Урбанизирана територия

Складова база

0.746

0.103

87374.514.17

Урбанизирана територия

Пустееша                                   необр. земя

9.700

0.071

87374.516.65

Урбанизирана територия

Пустееша                                   необр. земя

9.740

0.137

87374.516.45

Урбанизирана територия

За транспорт

15.575

0.040

87374.516.63

Урбанизирана територия

За улици

1.468

0.052

87374.516.47

Урбанизирана територия

За улици

1.065

0.121

87374.516.51

Урбанизирана територия

Изолац.           озеленяване

4.080

3.967

 

 

3. Упълномощавана кмета на община Ямбол, в изпълнение на настоящото решение, да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на засегнатите части от имоти-общинска собственост в полза на държавата – Агенция „Пътна инфраструктура“

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.Г, ет.8, ап.90.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 и от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.21.9.90 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка двадесет и едно точка девет точка деветдесет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 432 за частна общинска собственост от 07.01.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Диана”, бл. 21, вх. Г, ет. 8, ап. 90,  с площ 64.12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет/ кв.м., прилежащо мазе № 44, с площ 2.36 /две цяло тридесет и шест/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 8 /осми/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.21.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.21 по КК на град Ямбол, в размер на 25 200.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Събина Велчева Мрънкова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Диана”, бл. 21, вх. Г, ет.8, ап. 90.

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хр. Ботев", бл.24, вх.Б, ет.1, ап.13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 и от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.520.2.2.13 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и двадесет точка две точка две точка тринадесет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 1103 за частна общинска собственост от 11.08.2004 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 13,  с площ 110.16 /сто и десет цяло и шестнадесет/ кв.м., прилежащо мазе № 1, с площ 11.86 /единадесет цяло осемдесет и шест/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 /първи/ етаж в сграда с идентификатор 87374.520.2.2 построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.520.2 по КК на град Ямбол, в размер на 41 300.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Юсеин Ахмедов Хасанов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 13.

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" № 52, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.69 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка шестдесет и девет/, с площ  529 /петстотин двадесет и девет/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ II /римски две/ за КОО, квартал 15 /петнадесет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-714/14.10.2003 г., находящ се в ж.к. „Диана“ № 52, актуван с АОС № 2301 от 04.10.2018 г., в размер на  32 400 лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на „Еко Маркет“ ЕООД, ЕИК: 104596381, представлявано от Иван Аврамов Кънев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ПИ 87374.537.52 за обект на ул. "Кабиле" № 38 вх. А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.37, ал.4 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 8.50 кв.м, върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.52 по КК на град Ямбол, целия с площ 1316.00 кв.м., за обект ,,Помещение за триколка на инвалид под стълба към офис и магазин за компютърна и битова техника“, с адрес гр. Ямбол, ул. „Кабиле“ № 38, вх.А, в размер на 1 381.86 лв. (хиляда триста осемдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС, равна на 1 658.23 лв. (хиляда шестстотин петдесет и осем и двадесет и три стотинки) с ДДС, на която цена учредява вещното право на Иван Желев Павлов.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.34, ал.7 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Костадинов - Нямаше да се изказвам, но някои от колегите ме провокираха да направя това изказване. Ще използвам и думите на г-н Славов. Преди малко той заяви, че колегите от БСП гласуваха против пречиствателната станция, против проект на моста, а сега ми е интересно как ще гласувате колеги, защото на точката за обсъждане на касовото изпълнение на бюджета за миналата година ваш колега каза, че не е изпълнена капиталовата програма относно постъпленията от продажба на ОС. Сега ми е интересно, как ще постъпите, след като критикувахте, че не са постъпили достатъчно средства от продажба на ОС.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Буква Б „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

 

30.

Клуб – ресторант, с административен адрес град Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5

396 кв.м.

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.464 с площ 4487 кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване -за друг вид производствен складов обект, идентичен с УПИ LXVIII 511.464 - за производствена складова и търговска дейност, квартал 159 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XV-9 от 29.12.2016 г., находящ се в индустриална зона, гр. Ямбол, актуван с АОС 2089 от 30.06.2017 г.

Начална тръжна цена за имота   45 632.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 22 500.00.00 лв.

Изместването на съществуващите в имота водопровод ф400Е  и улична канализация, съгласно предвижданията на действащия ПУП ПРЗ е за сметка на купувача на имота и задължението да бъде вписано като условие в договора.

 

2. Клуб – ресторант, представляващ: едноетажна сграда за обществено хранене с идентификатор 87374.537.63.1 по КК и КР на града и застроена площ 215 кв.м., едноетажна сграда  - склад с идентификатор 87374.537.63.2 по КК и КР на града и застроена площ 38.00 кв.м. и покрита лятна градина върху площ от 143.00 кв.м.,    актуван с АОС 1916 от 08.07.2015 г., с административен адрес град Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5. 

Начална тръжна цена за имота  369 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 180 000.00 лв.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Точката ми дава повод да помоля всички съветници от БСП, така и така сте започнали предизборната кампания явно, бъдете така добри като сте хванали канавата на предизборната кампания, да вървите по нея или поне имайте смелостта или доблестта да отстоявате това. Поредната точка е за разпореждане с ОС, на другите досега гласувахте против, на предната, явно провокирани от г-н Костадинов, въобще не гласувахте. Но това не ви попречи да обясните на точката за отчета на бюджета, че програмата на общината за управление на ОС не е изпълнена, което е един голям проблем на кмета на общината. Нали разбирате колко циничност и алогичност има в тези действия. Кажете си направо - ние сме против развитието на града защото не гласувахме за пречиствателната станция, ние сме против развитието на града, защото не гласувахме да има нов мост на река Тунджа, което ще даде възможност за развитие на града в тази му част, ние сме против развитието на града, защото парите идват от продажба на собственост.  Вие разбирате от продажби на ОС, г-н Банков е от пионерите в тази област. Най-скъпите имоти са продадени от БСП по време на управлението на г-н Банков и г-жа Хаджигеоргиева. Ако ги имахме сега, можехме да печелим много само то наемите. Защо когато продадохте най-хубавото и апетитното сега сте против продажба? На фона на онова което сте продали това е нищо. Не мога да хвана логиката, защото тя е сто % политика и е против интересите на града. Против е била и когато сте ги продавал, защото сега града можеше да печели от тях десети години и векове напред.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Банков – Всеки път се убеждавам, че това демагогията и казването на неистини се е превърнало в поведение на нашия кмет, защото това, че не гласувахме, не значи че сме против продажбите, а защото я няма перспективата за управление на ОС, най-лесно е да се продава. Това, че не гласуваме не значи, че не се взима решение, но това че е некадърна администрацията да ги продаде е факт и затова не се изпълнява касовия бюджет. Относно добрия наем, този обект носеше добър наем, сега се предлага за четиристотин хиляди да се продаде, но никой няма да го купи за толкова. Това е политика виждате капацитета е толкова. Не може да ни обвинявате за това. Колеги, не гледайте как ние гласуваме, не се подвеждайте от това, гледайте как вие гласувате, защото преди малко гласувахте децата да си плащат таксите, гласувахте да дадем един милион на  разни олигарси, които кръжат около боклука. Така че това е вашето гласуване. Дори и да обясним какво гласуваме и защо, няма значение за вас, защото вие предварително сте натиснали копчето.

Бакърджиев – репл. – Ще се върна на това, че г-н Банков каза че много персонално съм се обърнал към него. Много избирателно ползва информацията и историята. Най-хубавите и апетитни имоти бяха продадени по негово време, когато беше  зам.-кмет  по ОС. Таке че в момента тази му позиция звучи много въздушна. Г-н Банков, кой каквото прави на този свят, той оставя диря след себе си. Прочете в-к Делник от онова време, Неделник беше преди, какво  пише за вас, мисля, че ще намерите много интересни неща.

Костов – репл. – Покажете вашата програма когато продадохте имотите в Ямбол, или общинските предприятия, нека се поучим от вашия челен отпит, няма да ни е излишно. И аз ще се съглася, че не трябва да се изпълнява програмата за управление на ОС и трябва да следваме вашата визия за България. В този дух беше и вашето изказван на историческата поляна, г-жо Георгиева.

Банков – дупл. – Колега Бакърджиев, мога да ви кажа, че зад това което съм направил стоя с името си. Това, което четете по вестниците си е ваш проблем. Вървя си спокойно по улиците. Относно продажбите, имаше един закон за приватизацията, вземете го прочетете най-накрая. По-голямата част, 80-90 %  от имотите са продаден от съда, не от Банков, той не може да взема решения, общински съвет взема решения. Върнете се и вижте протоколите, тогава говорете кой какво продава. Да, скъпо се продават, но това беше на подход, но сега скъпо се продават, но не се купуват. Ако искате нещо да научите четете в протоколите на ОбС не във вестниците. Вие явно нямате работа и четете вестници. Аз стоя с името си зад всичко което съм направил, пожелавам ви и вие да стоите с името си зад всяко изказване тук.

Ив. Йорданов – Излиза, че използвате съда за полезни цели, за депото по същия начин процедирате, искате сепарираща инсталация, компостираща инсталация, а от другата страна слагате един човек, който постоянно да ги жали. Вкарвате общината в едни порочен кръг. Като слушам сега и преди все съда е продавал, г-н Банков не е участвал и въобще не знае за какво става въпрос.

Банков – репл. – Напротив господине, знаех много добре за какво става въпрос и си направихме добре приватизация. Не съм имал проблеми със съда за вече продадени имоти. Макар че от други политически сили бяха и областния управител и др. Вашите думи говорят за някакви ваши виждания, които имате за имуществото на този град. По някакъв начин да се печели от него. Вие тръгнахте да чертаете квадрати и да печелите пари от хората, плащат си да си държат колите пред къщи. Иначе трябва да направите някаква програма която наистина да донесе някаква полза от управлението на общинските имоти. Продажбата е най лесното, но когато се забавите много няма да можете и да го продадете.

Бакърджиев – лично засегнат – Тъй като г-н Банков каза, че стои зад всяко едно нещо с името си, нека се сети какъв прякор бяха закачали след името си.

(Банков, Георгиева от място)

Георгиева – предс. ГС – Уважаеми г-н Председател, обръщам се към вас като председател на ГС БСП.  Много моля, да обърнете внимание на тези общински съветници, които вече на няколко заседания, в свои изказвания, реплики и дуплики си позволяват да отправят лични определения, изнасят лична информация за членове на нашата група. За мен това е абсолютно недопустимо, това е една ефектна  дъвка, г-н Бакърджиев, но те не означават абсолютно нищо, просто показвате една посредственост. Много моля, нека когато водим политически битки, спорове и идеи да не намесваме лични неща. Моето дете къде учи вас не ви интересува. Това не е предмет на разговора в тази зала. Какъв банков кредит има г-жа Йоргова вие не може и не трябва, като интелигентен човек, да си позволите да го правите от тук. Това къде живее г-жа Сивкова няма никакво значение. Къде ходи с личния си автомобил, вие какво, следите ли общинските съветници от БСП къде ходят? Мога да посоча кой и кога е дал лични определения на съветниците от БСП. Това не са способи на противоборство, на нормален спор. Нека да вдигнем малко нивото. Няма лошо от закачките  кой започнал политическа кампания. Защото ние също знаем за всекиго по нещо, ние сме малък град. Много моля, г-н Председател, вярвам във вашето възпитание, деликатност, нека не го позволяваме повече това. Всеки един от нас е дал нещо за този град, не съм адвокат на г-н Банков, но е направил много за този град. Когато и друг направи толкава, тогава може да дава оценки на г-н Банков.

Ибришимов – Сега излизате с едно лице, а преди няколко сесии помните ли какво говорехте за мен, и сега абсолютно обратното. От три години се опитвам да вдигна нивото на общинския съвет, а насреща какво получавам, никой не ми помага и накрай ми искахте и оставката, че нарушавам правилника, въпреки, че ви давам да говорите повече от позволеното. И вие, и г-жа Сивкова го правите.

Костов – предс. ГС – Като председател на група към председател на група. Всяко едно изказване на общински съветник от ГЕРБ, което сте приели като изнасяне на лична информация можете да ми го споделите и може да поспорим дари е лична информация, и аз ще се извиня лично на съветника за когото става въпрос, ако е така. Лична информация ли е, това което г-н Банков ми каза, че не съм бил в пътното, наистина от града на люляците аз познавам много стойности хора, но те продължиха действията на предходната власт, ако нещо считате, че е лична информация, ще се извиним.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  дава съгласие за продажбата чрез публични търгове на следните земеделски земи – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 554 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1376/ 11.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 841.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 400.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.240 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 676 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1691/02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 3 880.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 000.00 лв.

  

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иви-6"ООД за обект на ул. "Гарабчи войвода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Ставам отново за точка, която не би трябвало да предизвика, надявам се, някакви сериозни политически реакции, но тя е поредната, която касае продажба или отдаване под наем  общинско имущество и събирането на средства, с които да изпълним гласувания от вас в Б18г. Получих не малко критики от страна на БСП за неизпълнение в частта за управление на ОС, план за продажба, приходи от ОС, затова молбата ми към тях е не както до сега гласуваха против или не гласуваха по някои точки, а да гласуват да влязат средства, за да решим реалните проблеми на града. Г-жа Георгиева се опита д внесе смут у тези, които говорят тук – аз като кмет и вие като общински съветници сте публични личности. Не можем да се сърдим, че се обсъждат части от личния ни живот. И какво работим, и къде живеем, и какво сте вършили със стара дата, и къде учат децата ви и всичко останало е публична информация. И така е по закон.  По силата на това г-н Банков и други членове на вашата група пускаха сигнали и образуваха дела срещу мене, защото съм публична личност на публично място. Ще дойде време да им потърся отговорност за това. Нямаме право да се сърдим, че части от личния живот стават публични. Аз нямам какво да крия, надявам се, че и вие нямате какво да криете, не се притеснявам и не съм нито къде учат децата ми, нито къде живея, нито за нещо друго. Не се притеснявайте  и вие, щом излизате и много сериозно защитавате тази теза и се притеснявате значи имате какво да криете. Аз и групата на ГЕРБ не се притесняваме.

Ибришимов - Г-жо Георгиева, не говорете от място. Ако искате напуснете.

В правилника пише, че лична информация не може да се изнася за граждани, не пише за общински съветници. За каква точка говореше и г-жа Георгиева, за тази говорим.

(Г-н Банков и г-жа Георгиева говорят от място)

Ибришимов - За нарушаване на реда ви отстранявам от залата. Имате право да искате мнението на общинския съвет. Моля напуснете залата. Направих това, което не исках да правя, но благодарение на Вас направих това което трябваше да направя. Имам пред вид и предни сесии. Днеска ви обещах и така ще бъде занапред. Ще спазвам правилника, точно така, многократни забележки съм ви направил и назад във времето. Благодаря за това, че напускате залата.

Реда в залата е възстановен, така че можем да продължим напред.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3422 от 12.12.2013г. с „Иви-6” ООД, ЕИК128625770 представлявано от Ивайло Васков Василев, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. ”Васил Левски” бл.14-Д-4-7, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – помещение за търговска дейност с промишлени стоки – частна общинска собственост, находящ се в кв.18, парцел IV, ул. „Гарабчи войвода“, гр. Ямбол, площ 133.00 кв.м., в т.ч търговска площ - 44.00 кв.м. и складова площ – 89.00кв.м., до реализиране на застроителния план, но не по повече от 5 (пет) години, считано от 12.12.2018г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата  Господинка и Генчо Миткови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Господинка Ангелова Миткова и Генчо Ангелов Митков с адрес - гр. Ямбол, ул. „Витоша”  № 10.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно отпускане ЕФП на Анастасия Костова Кунева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XХIХ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2018г. отпуска еднократна финансова помощ на Анастасия Костова Кунева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Георги Кондолов“ № 23 А в размер на 100 лв. (сто лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и седмото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                         д-р Д. Ибришимов

                                              

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова