РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ОКТОМВРИ 2018г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01 за изпълнението на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-Втора фаза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

6.      Предложение относно промени в структурата на общинската администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2018/2019г. в СУ "Пиер дьо Кубертен", гр. Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир"; 2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

11.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.239 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ,  като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане крайния баланс на „ДЦ-1 Ямбол“ ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на имот, находящ се на ул. "Търговска" № 27, гр. Ямбол, за нуждите на Общински детски комплекс (ОДК) - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в НУ "Св. св. Кирил и Методий".  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.  

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Комунални и обредни дейности" и "Комплекс за социални услуги за деца и възрастни".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - Агенция "Пътна инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.Г, ет.8, ап.90.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хр. Ботев", бл.24, вх.Б, ет.1, ап.13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" № 52, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ПИ 87374.537.52 за обект на ул. "Кабиле" № 38 вх. А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иви-6"ООД за обект на ул. "Гарабчи войвода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата  Господинка и Генчо Миткови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

28.  Предложение относно отпускане ЕФП на Анастасия Костова Кунева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01 за изпълнението на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-Втора фаза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг:

1.                  Община Ямбол да сключи анекс към договор за кредит № 717/04.02.2015 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да удължи срока на поетия дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г. „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - Втора фаза”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“.

2.                  Общински съвет – Ямбол изменя и допълва Решение от Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол/11.10.2013г. и решение от Дванадесетото заседание на Общински съвет Ямбол/28.09.2016г., както следва:

2.1.            Текстът в т.1 на Решението, подточка Условия за погасяване, се изменя по следния начин:

          - Срок на погасяване – до 25.12.2020г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

3.                  Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за анекс към кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекса към договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2017 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

  Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на община Ямбол за 2018 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи с 9 000 лева.

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

Дейност 998 "Резерв"

Намалява § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 9 000 лева.

  Одобрява промяна в стойността на капиталов обект по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2018 г.: „Довеждащ път и паркинги в ПИ 87374.73.665 по КК на гр. Ямбол - първи етап", § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40 от 150 000 лева на 159 000 лева.

            2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промени в структурата на общинската администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Одобрява, считано от 01.11.2018 г. обща численост на персонала на общинската администрация - 177 щатни бройки.

2. Одобрява, считано от 01.11.2018 г. структура на общинската администрация – Приложение № 1.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2018/2019г. в СУ "Пиер дьо Кубертен", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 12 през учебната 2018/2019 година в СУ «Пиер дьо Кубертен», гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2018/2019 година ще се  осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24, ал.1, т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), Общински съвет дава съгласие част от натрупаните от Община Ямбол средства по реда на чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Стара Загора, в размер на 627 069.01 (шестстотин двадесет и седем хиляди и шестдесет и девет лева и една стотинка) и 125 413.82 (сто двадесет и пет хиляди четиристотин и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки), начислен и внесен ДДС от Община Ямбол, съгласно разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС да се разходват за възстановяване на разходите, направени от Община Ямбол за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.),

II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне и подаване на заявление по чл.25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир"; 2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Емилия Пейчева Христова разрешение за изработване на:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир",

            необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на  База за каменоделни услуги, паметници и плочи”. 

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план План за регулация и застрояване за УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, ПИ 87374.511.462 и част от ПИ 87374.511.21;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 и 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.  2  и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на “ДК-ЯМБОЛ” ЕООД, ЕИК 201713663, гр. Ямбол разрешение за изработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план  План за регулация и застрояване за УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, ПИ 87374.511.462 и част от ПИ 87374.511.21.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.239 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 и чл.110, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Геновева Илиева Стоянова  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането База за промишлена дейност, търговия и услуги”.

         При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II -574.239 в кв. (масив) 574.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно-транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ,  като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

 

РЕШИ:

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за Изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПУР /План за улична регулация/, ПЗ /План за застрояване/ и ПР /План за регулация/ в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част и  ж.к. „Васил Левски“ в гр. Ямбол“.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка чл. 150, ал. 1 от ЗУТ,  при спазване изискванията на чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за Изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПУР /План за улична регулация/, ПЗ /План за застрояване/ и ПР /План за регулация/ в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част  и  ж. к. „Васил Левски“ в гр. Ямбол“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане крайния баланс на „ДЦ-1 Ямбол“ ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

І. Приема пояснителен доклад на ликвидатора за счетоводен баланс към 30.09.2018г.;

II.  Приема Краен ликвидационен баланс на дружеството;

ІІI. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Дентален център № 1 Ямбол” ЕООД в ликвидация;

ІV. На основание чл. 273, ал.1 от Търговския закон Антон Димитров Гонев да предприеме необходимите действия за вписване заличаването на „Дентален център № 1 Ямбол” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър;

V. След реализиране условието по т.ІV - освобождава Антон Димитров Гонев от длъжност „ликвидатор” на „Дентален център № 1 Ямбол” ЕООД в ликвидация.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот, находящ се на ул. "Търговска" № 27, гр. Ямбол, за нуждите на Общински детски комплекс (ОДК) - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост, предоставя безвъзмездно за управление на Общински детски комплекс – Център за подкрепа на личностното развитие гр. Ямбол, ЕИК 128513604, имот публична общинска собственост, а именно: имот с идентификатор 87374.537.122 по КК на град Ямбол, целия с площ 1765 кв.м., в т.ч. незастроена площ 1276 кв.м. и училищна сграда на два етажа, със сутерен със ЗП 489 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 27, актуван с акт за публична общинска собственост № 82 от 26.07.1999г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в НУ "Св. св. Кирил и Методий".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 4.00 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – НУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Ямбол, с адрес: ул. ”Хан Тервел” №2, гр. Ямбол, актуван с АОС №84/10.11.1999г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 14.28лв., без ДДС /определена по т.1 и т.11  от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 100.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за търговска дейност - книжарница, с площ 18.27 кв. м., находящ се на първи етаж в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов“ - Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, актуван с АОС № 80/23.07.2018г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 48.96 лв., без ДДС /определена по т.8 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност – книжарница и копирни услуги;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 300.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Платени зони за паркиране", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 29, гр. Ямбол:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Лек автомобил Ситроен, модел Берлинго

 

1 броя

9 480.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП "Комунални и обредни дейности" и "Комплекс за социални услуги за деца и възрастни".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 

І. „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960142, с адрес: ул. „Търговска“ № 120, гр. Ямбол:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Автомобил /БУС/ с падащ борд - Mercedes-Benz, модел 311 CDI

1 брой

15 000.00

 

II. ОП „Комунални и обредни дейности“, ЕИК 0009704960123, с адрес: ж.к. „Златен рог“ № 2, гр. Ямбол

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Пътно-маркировъчна машина, марка Graco, модел Linelazer 250 DC

1 брой

41 280.00

 

 

ІІI. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звената на бюджетна издръжка се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - Агенция "Пътна инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1 и чл.43“б“ от Закона за държавната собственост

1. Обявява за частна общинска собственост засегнатите части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в землище гр. Ямбол, в съответствие с действащите към момента ПУП - ПП и ПУП-ПР за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, а именно:

 

 

 

 

 Идентификатор на  ИМОТА

ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ОБЩА ПЛОЩ НА ИМОТА             /дка/

ТРАЙНО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ            /дка/

 

7374.43.284

Селскостопанска територия

Полски път

1.312

0.775

 

87374.43.360

Селскостопанска територия

Полски път

0.670

0.640

 

87374.43.420

Селскостопанска територия

Полски път

7.667

0.130

 

87374.514.17

Урбанизирана територия

Пустееща                                   необр. земя

9.700

0.071

 

87374.516.65

Урбанизирана територия

Пустееща                                   необр. земя

9.740

0.137

 

87374.516.45

Урбанизирана територия

За транспорт

15.575

0.040

 

87374.516.63

Урбанизирана територия

За улици

1.468

0.052

 

87374.516.47

Урбанизирана територия

За улици

1.065

0.121

 

87374.516.51

Урбанизирана територия

Изолац.           озеленяване

4.080

3.967

 

 

 

2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата - Агенция „Пътна инфраструктура“, в качеството й на друго ведомство на бюджетна издръжка, на всички засегнати части от имоти-общинска собственост, землище гр. Ямбол, в съответствие с действащите към момента ПУП - ПП и ПУП-ПР за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, а именно:

 

Идентификатор НА ИМОТА

ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ОБЩА ПЛОЩ НА ИМОТА             /дка/

ТРАЙНО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ            /дка/

87374.43.284

Селскостопанска територия

Полски път

1.312

0.775

87374.43.360

Селскостопанска територия

Полски път

0.670

0.640

87374.43.420

Селскостопанска територия

Полски път

7.667

0.130

87374.514.24

Урбанизирана територия

Складова база

0.746

0.103

87374.514.17

Урбанизирана територия

Пустееша                                   необр. земя

9.700

0.071

87374.516.65

Урбанизирана територия

Пустееша                                   необр. земя

9.740

0.137

87374.516.45

Урбанизирана територия

За транспорт

15.575

0.040

87374.516.63

Урбанизирана територия

За улици

1.468

0.052

87374.516.47

Урбанизирана територия

За улици

1.065

0.121

87374.516.51

Урбанизирана територия

Изолац.           озеленяване

4.080

3.967

 

 

3. Упълномощавана кмета на община Ямбол, в изпълнение на настоящото решение, да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на засегнатите части от имоти-общинска собственост в полза на държавата – Агенция „Пътна инфраструктура“

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.Г, ет.8, ап.90.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 и от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.21.9.90 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка двадесет и едно точка девет точка деветдесет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 432 за частна общинска собственост от 07.01.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Диана”, бл. 21, вх. Г, ет. 8, ап. 90,  с площ 64.12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет/ кв.м., прилежащо мазе № 44, с площ 2.36 /две цяло тридесет и шест/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 8 /осми/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.21.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.21 по КК на град Ямбол, в размер на 25 200.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Събина Велчева Мрънкова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Диана”, бл. 21, вх. Г, ет.8, ап. 90.

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хр. Ботев", бл.24, вх.Б, ет.1, ап.13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 и от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.520.2.2.13 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и двадесет точка две точка две точка тринадесет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 1103 за частна общинска собственост от 11.08.2004 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 13,  с площ 110.16 /сто и десет цяло и шестнадесет/ кв.м., прилежащо мазе № 1, с площ 11.86 /единадесет цяло осемдесет и шест/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 /първи/ етаж в сграда с идентификатор 87374.520.2.2 построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.520.2 по КК на град Ямбол, в размер на 41 300.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Юсеин Ахмедов Хасанов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 13.

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" № 52, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.69 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка шестдесет и девет/, с площ  529 /петстотин двадесет и девет/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ II /римски две/ за КОО, квартал 15 /петнадесет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-714/14.10.2003 г., находящ се в ж.к. „Диана“ № 52, актуван с АОС № 2301 от 04.10.2018 г., в размер на  32 400 лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на „Еко Маркет“ ЕООД, ЕИК: 104596381, представлявано от Иван Аврамов Кънев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ПИ 87374.537.52 за обект на ул. "Кабиле" № 38 вх. А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.37, ал.4 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 8.50 кв.м, върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.52 по КК на град Ямбол, целия с площ 1316.00 кв.м., за обект ,,Помещение за триколка на инвалид под стълба към офис и магазин за компютърна и битова техника“, с адрес гр. Ямбол, ул. „Кабиле“ № 38, вх.А, в размер на 1 381.86 лв. (хиляда триста осемдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС, равна на 1 658.23 лв. (хиляда шестстотин петдесет и осем и двадесет и три стотинки) с ДДС, на която цена учредява вещното право на Иван Желев Павлов.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.34, ал.7 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Буква Б „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

 

 

30.

Клуб – ресторант, с административен адрес град Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5

396 кв.м.

           

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.464 с площ 4487 кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване -за друг вид производствен складов обект, идентичен с УПИ LXVIII 511.464 - за производствена складова и търговска дейност, квартал 159 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XV-9 от 29.12.2016 г., находящ се в индустриална зона, гр. Ямбол, актуван с АОС 2089 от 30.06.2017 г.

Начална тръжна цена за имота   45 632.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 22 500.00.00 лв.

Изместването на съществуващите в имота водопровод ф400Е  и улична канализация, съгласно предвижданията на действащия ПУП ПРЗ е за сметка на купувача на имота и задължението да бъде вписано като условие в договора.

 

2. Клуб – ресторант, представляващ: едноетажна сграда за обществено хранене с идентификатор 87374.537.63.1 по КК и КР на града и застроена площ 215 кв.м., едноетажна сграда  - склад с идентификатор 87374.537.63.2 по КК и КР на града и застроена площ 38.00 кв.м. и покрита лятна градина върху площ от 143.00 кв.м.,    актуван с АОС 1916 от 08.07.2015 г., с административен адрес град Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5. 

Начална тръжна цена за имота  369 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 180 000.00 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  дава съгласие за продажбата чрез публични търгове на следните земеделски земи – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 554 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1376/ 11.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 841.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 400.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.240 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 676 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1691/02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 3 880.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 000.00 лв.

  

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иви-6"ООД за обект на ул. "Гарабчи войвода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3422 от 12.12.2013г. с „Иви-6” ООД, ЕИК128625770 представлявано от Ивайло Васков Василев, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. ”Васил Левски” бл.14-Д-4-7, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – помещение за търговска дейност с промишлени стоки – частна общинска собственост, находящ се в кв.18, парцел IV, ул. „Гарабчи войвода“, гр. Ямбол, площ 133.00 кв.м., в т.ч търговска площ - 44.00 кв.м. и складова площ – 89.00кв.м., до реализиране на застроителния план, но не по повече от 5 (пет) години, считано от 12.12.2018г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата  Господинка и Генчо Миткови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Господинка Ангелова Миткова и Генчо Ангелов Митков с адрес - гр. Ямбол, ул. „Витоша”  № 10.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно отпускане ЕФП на Анастасия Костова Кунева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XХIХ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2018г. отпуска еднократна финансова помощ на Анастасия Костова Кунева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Георги Кондолов“ № 23 А в размер на 100 лв. (сто лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.