РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 5 НОЕМВРИ 2018г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 

 

1.      Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси:

Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ямбол, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

 

           

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ   В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите предвидени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за установяване на конфликт на интереси на следните лица:

1. Представители на Община Ямбол в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала  или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински  съвет – Ямбол.

2. Управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет – Ямбол.

/2/ С правилата се уреждат също и работата на постоянната комисия /ПК/ по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Ямбол, съхраняването, обработването на данните и унищожаването на декларациите на лицата по ал.1.

Чл.2  В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ Общинският съвет:

1. Разглежда и взема решение по доклад на комисията, с който се установяват данни за несъвместимост на лице по чл.1, ал.1 от тези правила;

2. Приема решения за наличие на конфликт на интереси по образувани производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1, от тези правила.

3. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила. 

Чл.3 В изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ  председателят на Общинският съвет:

1. Разпределя на ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество постъпили в деловодството на Общинския съвет сигнали и искания за извършени корупционни нарушения и конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1.

2.      Определя дневния ред на комисията, съгласувано с Председателския съвет.

3. Включва в дневния ред на заседание на Общинския съвет доклади и становища на комисията, съответно относно установени данни за несъвместимост и наличието или липса на конфликт на интереси на лица по чл.1, ал.1, избрани от съвета.

4. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.

 

 Чл.4 /1/ ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Ямбол приема решения с мнозинство повече от половината от състава си.

 /2/ При изпълнение на правомощията си комисията приема решения. С решения могат да се приемат доклади и становища. Решенията, докладите и становищата на комисията се номерират последователно. 

/3/ Комисията:

 1. утвърждава образец на декларациите за несъвместимост и промяна в декларираните обстоятелства по несъвместимостта за лицата по чл.1, ал.1 от настоящите правила;

 2. приема, обработва данни и съхранява всички декларации по ЗПКОНПИ, в това число коригиращите, на лицата по чл.1, ал.1 от тези правила;

3. изготвя и приема доклади относно спазването на сроковете за подаване на декларациите;

4. води регистър на подадените декларации;

5. приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси при подаване на сигнал срещу лице по чл.1 от тези правила за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ или когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка, се извършва проверка на декларациите за имущество и интереси на това лице относно достоверността на декларираните факти, и извършва същата;

6. приема решение, с което установява съответствие или несъответствие на проверявана декларация за имущество и интереси на лице по чл.1, ал.1;

7. приема доклад за установяване или неустановяване на несъвместимост на съответното лице по чл.1;

8. предлага на Общински съвет - Ямбол да приеме решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1; 

9. извършва проверка за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1;

10. приема становище до Общински съвет - Ямбол в рамките на проверка за установяване на решение на конфликт на интереси по отношение на лице по чл.1, ал.1 от настоящите правила;

11. предоставя изискани информация и документи на КПКОНПИ във връзка с производства за конфликт на интереси;

12. осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.  

/6/ За неуредените в тези правила въпроси относно работата на комисията се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол.

 

Чл.5 Председателят на ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

1. свиква комисията на заседания и ръководи същите;

2. подписва изходящата кореспонденция на комисията;

3. предоставя за публикуване на интернет страницата на Община Ямбол, всички декларации  предвидени в ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение на част първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок съответните декларации;

4. изпраща решенията на комисията на компетентните държавни органи;

5. осъществява  други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила. 

Чл.6 /1/ Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за лице по чл.1, ал.1 от тези правила, може да подаде сигнал до ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Ямбол.

/2/ Всеки сигнал следва да съдържа:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

  4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

  5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

 6. дата на подаване на сигнала;

 7. подпис на подателя.  

/3/ Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

/4/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 2, т. 3 – 5.

 /5/ Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.

/6/ Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане. Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.

 /7/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

 

II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ И УНИЩОЖАВАНЕ  НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ 

Чл.7 /1/ Лицата по чл.1, ал.1 подават декларациите предвидени в ЗПКОНПИ, по съответните образци, пред комисията в определените в същия срокове.

/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител.

/3/ Всяка подадена декларация се входира с номер и дата и отбелязва в регистъра на декларациите от служител в звеното при Общински съвет – Ямбол.

/4/ До 20 дни преди изтичане на срок за подаване на декларация, който е известен  на съответното задължено лице по чл.1, ал.1 се връчва напомнително писмо за задължението, подписано от председателя на ОС и председателя на постоянната комисия. 

Чл.8 Регистърът на подадените декларации се поддържа на хартиен и електронен носител и е достъпен на интернет страницата на Община Ямбол.

Чл.9  В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и интереси деклараторът по собствена инициатива може да направи промени в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти и грешки. Коригиращата декларация се подава с изцяло нов образец и получава входящия номер на коригираната декларация.

Чл.10 /1/ Предоставянето на копия от декларациите се извършва само по искане на компетентен орган и след решение на постоянната комисия.

/2/ Декларациите на лицата по чл.1, ал.1, подадени на хартиен или електронен носител, както и предоставените или събрани служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичането на пет години от прекратяване на правоотношението или изгубване на съответното качество.

 Чл.11 /1/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията по тях, която не е публикувана е ограничен.

 /2/ Достъп до декларациите съответно до информацията по тях, която не е публикувана, както и право да обработват данни от тях,  имат само:

 1. Председателят на Общинския съвет;

 2. Председателят и членовете на ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;

 3. Определен от  Председателя на Общински съвет – Ямбол служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА.

/3/ Лицата по ал. 2, подписват декларация, че се задължават да спазват режима за защита на личните данни и няма да разпространяват данни станали им известни във връзка с достъпа до декларациите, която е  приложение 1 и е неразделна част от настоящите правила.

Чл.12 /1/ След изтичане на срока по чл.10, ал.2 хартиените и електронни носители на съответните декларации, както и всички техни електронни копия, а също предоставените или събрани във връзка с декларациите документи, се унищожават.

/2/ Хартиените носители подлежат на  нарязване, а електронните се унищожават, за което се съставят съответните протоколи. 

 

III. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ

Чл.13 /1/ В срок до един месец от изтичането на сроковете за подаване на декларации за имущество и интереси ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество изготвя доклад до председателя на Общинския съвет за неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси лица по чл.1, ал.1 от тези правила.

/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси комисията, също в срока по ал.1, изготвя доклад до председателя на Общинския съвет, в който  този факт се отразява.

Чл.14 Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на декларациите за имущество и интереси на лицата по Чл.1, ал.1  при наличие на някое от следните основания:

1. При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси, съответно при предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл.6, ал.2, т.3-5 от тези правила;

2. Когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка;

3. Ако лице, заемащо публична длъжност по чл.1, ал.1 работи в звено на администрацията, което според методология, приета от КПКОНП и установено с акт на постоянната комисия е с висок корупционен риск.

Чл.15 /1/ При наличие на някое от основанията по чл.14 и въз основа на доклад на председателя на комисията или определен от него член, комисията приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.

/2/ Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които комисията има осигурен достъп. Тя не обхваща фактите от декларациите, до които комисията не е оправомощена по специален закон да поиска и получи информация.

/3/ При условията на ал.2 се проверяват всички факти, до които комисията има достъп във всички декларации на съответното лице. 

/4/ Проверката на декларациите се извършва в срок до два месеца от образуването и протича, независимо от установяването на конфликт на интереси и дисциплинарното производство срещу същото лице.

Чл.16 /1/ В хода на проверката комисията събира доказателства по предвидените в НОРИПДУКИ средства и начини.

/2/ Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти със събраните доказателства. 

Чл.17 При установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена по реда на чл.16, ал.1 от тези правила, комисията уведомява писмено лицето, подало декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му дава 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите, като в случай на несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи доказателства в същия срок. 

Чл.18 /1/ Ако комисията не установи несъответствие, проверката на декларациите приключва с приемане на решение за съответствие, което съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за съответствие, дата и подписите на членовете на комисията.

/2/ Ако комисията установи несъответствие, което не е отстранено по реда на чл.17 проверката приключва с приемане на решение за несъответствие, което съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за несъответствие, дата и подписите на членовете на комисията.

/3/ Решенията се връчват на заинтересованото лице и се изпращат на председателя на Общинския съвет за сведение. Към тях се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по реда на чл.16.

/4/ Решението, с което е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5000 лв., което не е отстранено по реда на чл. 17, подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влезлият в сила акт се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.19 /1/ Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на декларациите за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1  при наличие на някое от следните основания: 

1. на всяка подадена декларация от лице по чл.1, ал.1, в срок от един месец от подаването й;

2. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост;

3. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по т.1.

 /2/ При наличие на основанията по ал.1, т.2 и т.3 проверката на декларацията за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1, се образува с решение на комисията по предложение на нейния председател или член. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.

 /3/ Проверката се провежда в срок от един месец от приемане на решението за образуването й. 

/4/ Проверката протича при условията на чл.15 и чл.16. Адресат на искане за информация от комисията изпраща същата в 14-дневен срок от получаване на искането.

/5/ В случаите по чл.19, ал.1, т.2 и т.3 проверката приключва с доклад на комисията до Общински съвет – Ямбол. Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на несъвместимост в съответствие с изискванията, предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на членовете на комисията. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията.

/6/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на лице по чл.1, ал.1, Общинският съвет връчва доклада и съответните материали на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7 – дневен срок от получаването му. Проверката приключва с решение на Общинският съвет, прието въз основа на нов доклад на постоянната комисия, в който се обсъждат евентуално представените от съответното лице възражения и доказателства. 

/7/ Решенията по ал.6 се връчват на заинтересованото лице. Решение на Общинския съвет, с което е установена несъвместимост  подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му.

/8/ При установена несъвместимост с влязло в сила решение органите по ал.5 предприемат действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.

 

IV. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.20 /1/  Когато лице по чл. 1, ал. 1 от тези правила  има частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба.

/2/ Комисията е длъжна да направи отвод на лице по чл. 1, ал.1, ако разполагат с данни за негов частен интерес във връзка с изпълнение на конкретно правомощие или задължение по служба.

/3/ Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването им или след узнаването на данни за наличие на частен интерес и се мотивират.

Чл. 21 /1/ Производството по установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1, от тези правила се образува:

 1. при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 6, ал. 4;

 2. служебно, по решение на Общинския съвет;

 3. по искане на лице по чл. 1, ал. 1.

 /2/ Трите основания се регистрират незабавно след възникването им в специален регистър.

Чл.22 /1/ Искането по чл. 21, ал.1, т. 3 трябва да съдържа:

 1. трите имена и длъжността на лицето;

 2. описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането;

 3. дата на подаване на искането;

 4. подпис на подателя.

/2/ Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от комисията да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок производството по искането ще бъде прекратено.

/3/ По отношение на искането се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7.

Чл.23 Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Чл.24 /1/ Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват с решение на Общински съвет – Ямбол по предложение на постоянната комисия.

 /2/ Производството протича в срок до два месеца от образуването му. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.

 /3/ Производство по ал.1 не се образува или образуваното производство се прекратява, когато:

 1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по чл. 26, ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;

 2. са изтекли сроковете по чл. 27;

 3. сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;

 4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила акт, освен ако се основават на нови факти или обстоятелства;

 5. сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по който има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на оспорване на акта;

 6. сигналът е подаден срещу лице, което не попада по чл.1, ал.1 от настоящите правила.

 /4/ Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се извършва от ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Ямбол.

/5/ В случаите на ал. 3, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно на компетентния орган, за което се уведомява подателят.

Чл.25 Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на лицата по чл. 1, ал. 1, когато са избрани с решение на съответния общински съвет, се извършва от ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Ямбол.

Чл.26 /1/ Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

/2/ ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество изисква и получава информация от органи на държавната власт, от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В искането се посочват номерата на решенията за избор на комисията и за образуване на производството. 

/3/ Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на искането да представят необходимата информация и документи.

Чл.27 Лицето, срещу което е образувано производството осъществява правото си на защита като:

 1. постоянната комисия му предоставя за запознаване на хартиен или електронен носител основанието за образуване на производството и всички събрани доказателства при спазване на правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия сигнала и чл.9, ал.1, т.1-3 от тези правила;

 2. направи възражение в 7-дневен срок от запознаване с преписката;

 3. представи и/или сочи нови доказателства, които да се съберат;

 4. се изслушва от постоянната комисия, за което поканата се връчва не по-късно от 7 дни преди датата на изслушването и се съставя протокол, подписан от членовете на комисията и заинтересованото лице.

5. Ползва адвокатска защита.

Чл.28 /1/ ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Ямбол приема становище за наличие или липса на конфликт на интереси или за прекратяване на производството, което внася в Общинския съвет, ведно с цялата преписка в 7-дневен срок от приемането му.

/2/ Становището съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на конфликт на интереси или за прекратяване на производството, дата и подписите на членовете на комисията

 /3/ Общинският съвет разглежда становището на първото си заседание след внасянето му и въз основа на него приема решение за установяване или неустановяване на конфликт на интереси или за прекратяване на производството. Общинският съвет може да върне преписката на комисията за събиране на допълнителни доказателства.

 

Чл.29 /1/ Решенията по чл.28, ал.3 се връчват на :

 1. заинтересованото лице;

 2. окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 24, ал. 1.

 /2/ Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице в 14 – дневен срок от връчването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 /3/ Прокурорът може да подаде протест срещу решение, с което не се установява конфликт на интереси пред съда в срок един месец от съобщаване на решението.

Чл.30 Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§1 Тези правила се приемат на основание чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на НОРИПДУКИ.

§2 Общинската администрация предава декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лица по чл.1, ал.1, подадени пред кмета на Община Ямбол  на комисията в 14-дневен срок от приемане на тези правила с двустранен протокол, който се подписва от секретаря на общината и председателя на комисията.

§3  Декларациите на лицата по чл.1, ал.1 се публикуват на интернет страницата на Община Ямбол в срок до 05.11.2018 г.

§4 Докладът по чл.15 от тези правила за подадените през 2018 г. декларации се изготвя до 05.11.2018 г.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

ПО ЧЛ.11 ОТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ЯМБОЛ

 

 

 Подписаният/а …………………………….. , в качеството си на ……………………………………………………………….

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

че ще спазвам регламент (EС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с достъпа ми до декларации за имущество и интереси, подадени в Общински съвет – Ямбол, както и че няма да разпространявам факти и обстоятелства от тези декларации, станали ми известни при изпълнение на служебните ми задължения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                гр. Ямбол                                                                              ДЕКЛАРАТОР: