ПРОТОКОЛ № ХХХIX

 

           

            Днес, 03.09.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 09.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0010/25.08.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36, отсъстваха 1 – Юлиян Папашимов

            На заседанието присъства г-н Георги Славов – кмет на община Ямбол и г-жа Илияна Бицова – зам. - кмет на община Ямбол.

Кворум в 09.05 часа 28 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и деветото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2013г

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

2.      Информация относно текущо изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 30 юни 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

3.      Доклад относно максимални размери на нови задължения за разходи и на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

4.      Промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

5.      Предложение от кмета на общината относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 “Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.      Предложение от кмета на общината относно закриване на ДЯ № 2 „Слънчево детство”, ДЯ № 4 „Калинка”, ДЯ № 5 „Щастливо детство”,  ДЯ № 6 „Палечка”, ДЯ № 8 „Майчина ласка”,  и преобразуването на ЦДГ № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче”, ЦДГ № 5 „Валентина” в Обединено детско заведение „Валентина”, ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство” и ЦДГ № 18 „Люляците” в Обединено детско заведение „Пролет”.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.      Предложение относно започване на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за разширение на Гробищен парк.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 1. Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 1. Предложение от кмета на общината относно определяне на цена на право на пристрояване .

                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

10.  Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване.

                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

12.  Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IX „ОПСО”, кв. 145 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

13.  Предложение от кмета на общината относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на община Ямбол.

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 

 

            Петкова – Нека пристъпим към обсъждане на дневния ред. Имате думата за предложения по дневния ред. Заповядайте г-н Миланов.

            Миланов -  Във връзка с постъпило предложение от ликвидатора на „Обреден комплекс” ЕООД  в ликвидация предлагам като точка четиринадесета от дневния ред да влезе предложение относно приемане  финансовия отчет към 22.08.2014г. на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

            Петкова – Благодаря г-н Миланов. Други предложения колеги? Заповядайте г-н Захариев.

            Захариев – Уважаеми колеги като неотложна точка петнадесета предлагам да влезе предложение относно съгласуване и подписване на протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намираща се в обособена територия, обслужвана от ВиК оператор, гр. Ямбол.

            Петкова – Благодаря! Други предложения колеги? Няма. Заповядайте да си мотивирате предложенията.

            Миланов – Ликвидатора на „Обреден комплекс” е предал документите  и е образувано търговско дело в Окръжен съд Ямбол, който е излязъл с решение за обявяване на дружеството в несъстоятелност, което е влязло в сила и това поражда необходимостта и изпълнение на нормите на Търговския закон за извършването на тези действия за да може да продължи процеса по ликвидация и несъстоятелност.

            Петкова – Благодаря! Заповядайте г-н Захариев.

            Захариев – Предлагам тази точка да влезе като неотложна, защото съществуват законови срокове, които ако не се спазят при следващо заседание ще бъде много късно.

            Петкова – Колеги подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов като четиринадесета точка в дневния ред да бъде записано -  Предложение относно приемане финансовия отчет към 22.08.2014г. на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

            Гласували      за – 24                        против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

 

            Петкова – Колеги подлагам на гласуване предложението на г-н  Захариев като петнадесета точка да бъде записано Предложение относно съгласуване и подписване на Протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намираща се в обособена територия, обслужвана от ВиК оператор, гр. Ямбол.

            Гласували      за – 28            против – 1                 въздържали се – няма

            Приема се.

            Петкова – подлагам на гласуване дневния ред анблок с така направените предложения за четиринадесета и петнадесета точка. Моля гласувайте.

            Гласували      за – 29            против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния:

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2013г

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

2.      Информация относно текущо изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 30 юни 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

3.      Доклад относно максимални размери на нови задължения за разходи и на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

4.      Промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

5.      Предложение от кмета на общината относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 “Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.      Предложение от кмета на общината относно закриване на ДЯ № 2 „Слънчево детство”, ДЯ № 4 „Калинка”, ДЯ № 5 „Щастливо детство”,  ДЯ № 6 „Палечка”, ДЯ № 8 „Майчина ласка”,  и преобразуването на ЦДГ № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче”, ЦДГ № 5 „Валентина” в Обединено детско заведение „Валентина”, ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство” и ЦДГ № 18 „Люляците” в Обединено детско заведение „Пролет”.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.      Предложение относно започване на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за разширение на Гробищен парк.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 1. Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 1. Предложение от кмета на общината относно определяне на цена на право на пристрояване .

                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

10.  Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване.

                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

12.  Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IX „ОПСО”, кв. 145 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

13.  Предложение от кмета на общината относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на община Ямбол.

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

14.  Предложение от Георги Миланов – председател на ПК на ОбС – Ямбол: „Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие” относно приемане  финансовия отчет към 22.08.2014г. на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. МИЛАНОВ

15.  Предложение от кмета на общината относно съгласуване и подписване на Протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намираща се в обособена територия, обслужвана от ВиК оператор, гр. Ямбол

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2013г.

        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

            Марчева – Комисията по бюджет и финанси разгледа доклада  и го прие с пълно единодушие.

            Петкова -  Уважаеми колеги имате думата за изказвания по точката. Няма желаещи за изказвания. Проекторешението по точката съдържа две точки и правя процедурно предложение за гласуване анблок. Моля гласувайте процедурата.

            Гласували      за – 21                        против – 3                 въздържали се – 4

            Приема се.

            Петкова -  В такъв случай подлагам на гласуване анблок двете точки от проекторешението. Моля гласувайте.

            Гласували      за – 24                        против – 1                 въздържали се – 6

            Приема се.

            Р. Тропчева – За

            Русин Ребров – За

            Т. Тодоров – За

            Гласували      за – 27                        против – 1                 въздържали се – 6

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, приета на основание чл. 82,    ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната : 

 

1. Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2013 г. и Приложения към нея от № 1 до № 6.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 7.  

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Информация относно текущо изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 30 юни 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            Марчева – Комисията по Бюджет и финанси приема информацията със 7 гласа „за” и  „въздържал се” – 1.

            Петкова – Имате думата за изказвания. Няма желаещи за изказвания. Проекторешението съдържа три точки и правя процедурно предложение за гласуване анблок на трите точки. Моля гласувайте процедурата!

            Гласували      за – 27                        против – 3                 въздържали се – 5

            Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване анблок трите точки от проекторешението. Моля гласувайте.

            Гласували      за –   23                      против –        2                      въздържали се –   8

            Приема се.

            Т. Тодоров - За

            Гласували      за –   24                      против –        2                      въздържали се –   8

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 125, ал. 4 и    чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема Информацията за изпълнението на бюджета на Община Ямбол към 30.06.2014 г., съгласно Приложения от № 1 до № 3 и за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 4.

2. Приема актуализирано разпределение на променените бюджети през първото шестмесечие на 2014 г., съгласно Приложение № 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 30.06.2014 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно максимални размери на нови задължения за разходи и на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

______________________________________________________________________________

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

      Марчева – Комисията прие предложението със 7 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – 1

      Петкова -  Имате думата за изказвания колеги. Г-жо Сивкова заповядайте.

      Сивкова – С приемането на бюджета ни бе предложена и една точка, с която общо взето се излезе от положение за да не ни се представи предложение за решение за определяне на максимален размер на нови задължения за разходи и ангажименти за разходи още с приемането на бюджета. Тогава тази точка включваше два момента, а именно с информацията на полугодието да се представи анализ на параметрите и нови задължения за разходи през 2014г.  и поети ангажименти за разходи през 2014г.  Също така и една втора част има и да набележи конкретни действия и контролни показатели за поетапно превеждане на техните максимални размери в края на годината в съответствие с чл. 94. Според мен това, което ни се предлага сега не отговаря на нашето решение т.е. предложения доклад е непълен в частта си. Във втората част липсват тези конкретни мерки и действия за да се преведат към края на годината показатели в съответните размери. Това, което ни се предложи аз не намирам достатъчно пълнота и самото предложение не е достатъчно мотивирано, тъй като анализа, който се твърди, че го има е някакво сравнение с 2013 година. Няма конкретни цифри и  параметри. По двете позиции искам да кажа няколко думи. Първо за определяне на максималния размер на  новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014г. по бюджета на община Ямбол. Предлага ни се този размер да бъде 25 млн. лева, при положение, че във мотивационната част се казва, че      

в началото на годината  с първоначалния бюджет той е бил 22 654 905 лева, а към средата на годината по бюджета 24 330 723 лева . Аз твърдя, че ние не можем да вземем решение за определяне на максимален размер по-голям от размера, който е в рамките на бюджета.

По втората част за максимален размер за ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г. ни се предлага размер 16 млн. лева , за който също липсва анализ. Казва се също в мотивационната част, че поетите ангажименти за разходи през първата половина на 2014г.  т.е. възникнали за периода ангажименти за разходи са в размер на 6 358 007 лева. Срещу тези 6 млн. без да има някаква мотивировка за какви ангажименти ще се поемат ни се предлага една цифра 16 млн. лева . От това, което е в мотивационната част няма достатъчно яснота как е формирана, как са формирани тези 16 млн. Правя следното предложение в табличката за показателите, където пише за максимален размер  на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014г. по бюджета на община Ямбол, там където пише размер 25 млн. лева, да бъде заменено с текста : „ да е в рамките на  одобрения бюджет”. Тъй като смятам, че ние не можем да вземем решение за размер, който е по-голям от този  в бюджета. Благодаря!

            Петкова  - Други изказвания? Г-жо Марчева заповядайте.

            Марчева – Относно предложението на г-жа Сивкова. Първо никъде в закона не съм прочела какъв размер може да бъде допълнителния разход  и дали може да надвишава първоначалния ангажимент за разходи. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината се получава сумата от 946 хил. лева. Това са 5% от средногодишния размер на отчетните разходи за последните 4 години. Това е по чл. 94, ал. 3, т. 1, а поетите максимални разходи, тези които можем да поемем са 30% пак за средногодишния размер на отчетния период  за последните 4 години. Не знам дали става ясно. Едното е 5%, което ни го дава закона, за другите, които можем да поемем са 30%, това е съгласно §1, т.16 от допълнителните разпоредби от Закона за публичните финанси. И другото защо не сме приели тези максимални размери на новите задължения и тези, които бихме поели. Постановлението беше прието в началото на 2014г. януари месец. И все още няма пълни обяснения относно тези максимални размери и тълкувания. Всеки го тълкува по различен начин. Относно изискването по закон г-жо Сивкова, ние като общински съветници трябва да го приемем. Това ни е задължение и да го гласуваме. Не бива да ни притеснява факта, че тези задължения за разходи са  всъщност наличните в края на отчетния период. Записано е изрично, че е с изключение на задължения за разходи за пенсии, за персонал,  за лихви по дългове, за данъци и други публични общински вземания. Това означава, че ние не се задължаваме по принцип да разходим тази сума, която ще поемем като ангажимент или тази сума, с която ще увеличим задълженията си разходи към края на отчетния период, по никакъв начин не ни задължава.  Ние се възползваме от тази възможност, която ни дава закона и вземаме това решение, тъй като до края на отчетния период на 2014г. може да се наложи да участваме в някакви проекти и трябва да имаме възможността да разполагаме с оборотни средства, но ако евентуално вземем решение за такъв разход, ние пак ще го гласуваме. Няма как този разход да се изпълни без гласуването от общинския съвет. Няма какво да ни притеснява. Призовавам Ви да се възползваме от възможността да гласуваме допълнителните 946 хил. до края на годината. Това ще са външни трансфери и доколкото разбрах от служителите от дирекция „Бюджет и финанси”, не се очакват вътрешни трансфери. Тези пари ще се използват евентуално за външни трансфери, за участие в оперативни програми.

            Сивкова – реплика -   Г-жо Марчева имахме съгласие на комисията, че няма разчет на този 1 млн., който ни се предлага. Аз не твърдя нищо по-различно от това, че ние като общински съвет, който работи по закон, и който приема бюджета  на общината и прави неговите промени, ние не можем да разрешим на кмета на общината да поема нови задължения за разходи в по-голям размер отколкото са параметрите  на бюджета. Всичко друго, което вие ми говорите, значи това е бъдещо несигурно събитие. Когато стане, си има процедура  както от началото на годината са променени от 22 млн. на 24 млн. като стане ще се направи промяната. Аз твърдя, че не можем да разрешаваме да се правят разходи в размер по-голям от това, което е по бюджет.

            Марчева – дуплика – Аз мисля, че с решението на Общинския съвет всичко може. В началото на годината поетите  разходите са 27 млн. не са 22 млн., а към момента са 24 млн 033 хил лева. За това твърдя, че нищо не предполагаме, пак твърдя това се изисква по закона за публичните финанси, който може би ще употребим и ще разходим. Нека не се отказваме от тази възможност.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

            Гласували      за –      12                    против –        17                    въздържали се – 3

            Не се приема.

            Петкова –Подлагам на гласуване проекторешението по трета точка от дневния ред. Моля гласувайте.

            Гласували      за –      20                    против –        6                      въздържали се – 5

            Приема се.

            Ясен Киров – за протокола „За”

            Гласували      за –      21                    против –        6                      въздържали се – 5

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси, и във връзка с т.15.4 от Решение на Общински съвет Ямбол по точка втора на Тридесет и второто заседание, проведено на 14.02.2014г. за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2014 година да приеме следното:

Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджета на Община Ямбол през 2014 г., и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети по бюджета на Община Ямбол през 2014 г., както следва:

 

Показатели

Размер, в лева

1

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. по бюджета на Община Ямбол

25 000 000

2

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. по бюджета на Община Ямбол

16 000 000

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения.

      Марчева -  Комисията прие предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма  , Въздържали се „ – 3. Тъй като в комисията доста бяха дебатирани въпросите във връзка с корекцията  в бюджета  за сумата от 800 хил. лева, която се предвижда за възстановяване на уличната настилка, където в момента се изпълнява „Интегриран проект за водния цикъл”. Ще помоля кмета на общината инж. Г. Славов да отговори на два въпроса  за по-голяма точност и яснота на общинските съветници и на гражданите. Г-н Славов -  Кой ще изпълнява дейностите по възстановяване на  улиците в частта, която не се покрива от оперативната програма? Вторият ми въпрос е  - На каква база са определени тези дейности и точно по кои улици? Благодаря.

      Георги Славов – Радвам се да ви видя в почти пълен състав. Конкретните отговори на конкретно поставените въпроси, тъй като основната корекция на бюджета възникна с възникналата необходимост за осигуряването на средства, с които да се покрие необходимостта. Възникналата необходимост от възстановяване на уличната мрежа в кв. Каргон  при изпълнение на единия от двата  Лота на водния цикъл, който включва канализацията на кв. Каргон, Промишлена зона и довеждащите колектори. Знаете, че това може би е най-дългоочаквания  проект от каргонлии, а и от ямболии изобщо, защото това е последния голям квартал на града, където нямаше канализация. Проектирането по изготвянето на работните проекти за изграждане на канализация , довеждащи колектори, пречиствателна станция на града. Процеса е започнал 2005 година и завърши малко преди да кандидатстваме окончателно след като постигнахме съгласие с тогавашния министър на Околната среда г-жа Караджова, че ще бъде включена и канализацията на Каргона, тъй като тя и в първоначалния проект от 2005 г. до 2007 г., който е бил изготвен, канализацията на Каргона  не беше включена в този проект. При започналите строително-монтажни работи по полагане на битова канализация, дъждовни канализации и смяна на водопровод, който съпътства канализацията се оказва, че част от пътната настилка на улиците не може да бъде възстановена според изискванията и указанията на ОП „Околна среда”. Проблема излиза от там, че на всяка една улица, на която се изгражда  две дъждовни канализации от двете страни на улицата, битова канализация, която е почти по средата и водопровод, който съпътства канализацията. Процеса е такъв, че започвайки изкопите, които варират в дълбочина от 2,50 до 7 метра, пътната настилка на цялата улица се срутва, което не може да се избегне или в по-голямата си част се срутва в зависимост колко елемента се изпълняват от тези, които изброих. За това и указанията на управляващия орган на оперативната програма  са, че допустими за финансиране са разходи за възстановяване на пътна настилка нарушена чрез изкоп с необходима ширина за полагане на тръба. Зачетено е едно към едно, така както е указано. Това ще рече, че една част от улицата, независимо дали става дума за 30% или 20% , 40% остава невъзстановена, но технологично няма как да бъде задържана. Тъй като за обратното действие, че сме длъжни да възстановим пътната настилка, няма как да бъде извършено, ако не се извърши цялостно възстановяване на пътната настилка. Това цялостно възстановяване включва и част, която не е предвидена да бъде финансирана по оперативната програма т.е. по този проект, който ние сме защитили. По какъвто и начин да бъде предвидено правилата на оперативната програма са такива, че се възстановява само по широчината на изкопите без  значение дали става дума за проект в Ямбол или във Враца. В такава ситуация и по изрични указания на проектанта със съгласието и на надзора, на инженера на проекта, за да се изпълни условието по защитения проект възстановяване на пътната настилка над изкопа, ние нямаме друг избор освен да възложим допълнително изпълнението на останалата част, която не се финансира по проекта. Тук наистина има две хипотези принципни  -  Да, би могло този процент, който остава от улицата да бъде възстановен от друга фирма, да бъде играна отделна процедура или както ние имаме рамков договор за поддържане на уличната мрежа в града, това да бъде възложено директно на фирмата, която изпълнява тази дейност, и с която имаме сключен договор и имаме изрични ангажименти помежду си. Те не могат да го откажат. Тогава излиза въпроса по какъв начин, ще се носи гаранцията на въпросната улица. В този случай 70% от улицата ще се изпълни от фирмата изпълнител за  Водния цикъл, а 30% , но не си представяйте едно парче, това са тесни ивици в зависимост от това какъв вид канализация  и водопровод се полага, да бъдат изпълнени от друга фирма. Това е като обяснение чисто житейски погледнато и не само, а и принципно и управленски. Това не е водещото за да поискаме тази сума, тази сума излиза като разчет от сметките, които са направени и подадени от звеното за изпълнение на проекта. Съгласувани са с техническата  помощ, която е задължителна към проекта, с инженера и строителя. Тъй като Закона за обществените поръчки позволява допълнително възлагане на в рамките до 50% на дейности, които не са били предвидени по проекта, но в случая както са по решение на проектанта, на инженера, те стават неотменна част по проекта. В този случай възложителя може да възложи на същия изпълнител  за да се изпълни проекта в неговата цялост и допълнително строително-монтажни работи каквито се явяват тези. Точните разчети със сигурност до крайното изпълнение на проекта ще се променят и не за друго, те принципно са ясни вече, а заради възможността една част от средствата, които ще останат спестени по дейности, които няма да се изпълнят по проекта да имат възможност да бъдат използвани за точно тези допълнително възстановителни работи. Поради което и сумата от  800 хил. лева не може да се каже, че е крайната и окончателната и няма да бъде променена. Надявам се да бъде тази и по-малка.  Всичко зависи от указанията, които ще бъдат дадени от управляващия орган по програмата. За голямо съжаление в отминалата година и половина при предходното правителство управляващия орган по оперативната програма не даваше никакви конкретни указания и към този момент все още няма такива. Такива каквито да дават на възложителите като община Ямбол, каквато се явява. Една част от улиците няма да бъдат цялостно възстановени, например улицата, която свърза  ул. „А. Кратунов” и ж.к. „Златен рог”, тази която минава покрай  Дом „Юрий Гагарин” и ГПЧЕ „Васил Карагьозов”.  Там се изгражда само водопровод. При нея се нарушава цялостта на улицата около 30%. Там ще се възстанови само траншеята, защото останалата част от конструкцията на улицата се запазва. Тя технологично няма да пропадне. Има такива улици, където цялостта на улицата се нарушава на 100%. При самия изкоп пропадат. Всичко ще бъде възстановено като пътни настилки някъде на 100% другаде частично. Тези средства, които присъстват в предложението за  решение на Общинския съвет касаят точно необходимите средства за уличната настилка и за една част от улиците за подмяна или полагане на нови бордюри, защото се оказва, че една част от улиците, никога не са имали бордюри, а една част от бордюрите са изгубили предназначението си като такива. Причината да няма точно изброени улици, които ще бъдат финансирани е все още липсващите окончателни указания и категорични гаранции от страна на управляващия орган до какъв процент от останалата част на улицата биха приели за нормално да се покрие със средства от проекта. В процес на разговори сме вече няколко седмици, включително  и тази седмица  и се борим всички улици, за които частта, която не е включена в проекта, и която е 30 или по-малко от 30%.... Представете си 70% са широчини на изкопи, които са позволени да се възстановят по оперативната програма и се борим за тази част като проценти да бъде призната като съпътстващ разход. Опитвам се да разясня достатъчно ситуацията за да бъдат спокойни каргонлии, че по разчет от  средата на септември, ще се започне възстановяване на пътните настилки до края на септември не малка част ще се започне възстановяване. За да се случи това, е необходимо да се гласува тази сума от 800 хил. лева, защото ако върви нормално развитието на проекта тези средства ще бъдат усвоени до края на годината за да може есента и зимата в Каргона да бъде не в големи локви, а с изградени пътни настилки.

Петкова – Колеги смятам, че дори и с цената на  нарушаване на правилника е редно да се изясни на всички граждани къде точно отиват парите им от данъци, къде и за какво ще бъдат похарчени. Имате думата за изказвания.

Сивкова – Г-н Славов, надявам се, че не сте си мислели, че няма да взема отношение по въпроса.  Наистина „Водния цикъл” е нещо, което всички и особено каргонлии много време очакваха. С това съм съгласна с г-н Славов. Каргонлии го очакваха, обаче тази администрация, която г-н Славов си структурира като екип, не беше обаче подготвена да се посрещне един такъв голям проект и това всъщност показва днешното предложение. В предложението се казва, че без изпълнение на тези допълнителни СМР не може да се постигне пълноценен резултат от проекта. До сега в такъв случай изпълняваме един проект, който би довел до един непълноценен резултат. Това трябва да се чуе и от каргонлии, защото това е записано и в мотивационната част и се казва едно към едно. С тези 800 хил., които разбирам, че тази година може да са толкова, а догодина може да станат двойно и тройно повече и тогава може би ще се постигне ефект. Наистина Каргона не трябва да остане разкалян и с дупки каквато е перспективата след работата, която до сега виждаме, че се свършва. Нещото, което за мен представлява особена изненада, че когато започнала подмяната се оказало, че не могат да бъдат възстановени улиците съгласно изискванията на ОПОС. Уважаеми колеги, правилата на ОПОС са си правила на Оперативна програма „Околна среда”, където категорично се казва, че се възстановява в рамките това, което е изкопано по проект. Г-н Славов ходенията Ви до София няма да Ви дадат резултат, защото няма кой да разреши да се поеме за сметка на ОП някаква по-голяма ширина, защото европейците са казали – Ние Ви даваме пари за водопровод и канализация, а настилките са си ваша работа. Ние не даваме пари за възстановяване на настилки, настилките се възстановяват с проекти по оперативна програма „Регионално развитие”.

Така че от тук нататък, освен да се дадат пари по оперативната програма за възстановяване на настилките като траншеи и това, което е само изкопано. Интересно в мотивационната част е, че се твърди, че по-голямата част от настилките са паваж, което си е така. В същото време се говори, че се отива на  едно цялостно преасфалтиране.  Фирмите, там където са изкопали би следвало да възстановяват паваж и така да са подписани договорите. Ако се  отива да цялостно преасфалтиране  се отива на един друг обект и отива заедно с трошенокаменната настилка към основен ремонт на тези улици, който според мен по бюджета в §52, в дейност 606. Аз това го споделих  и в комисията, само че може би не са го записали да го предадат за коментар. По въпросите, които бяха поставени за това кой ще изпълнява за тези 800 хил. лева, стана ясно, че ще ги изпълнява дружеството. Само, че г-н Славов идеята, която имате и която е формулирана в чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП, където аз и подозирах, че ще се насочите. Това е приложимо за допълнителни СМР, но при условие, че има един много важен фактор -  поради непредвидени обстоятелства. Трябва да се докаже, че поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнителна услуга. Твърдя, че тези обстоятелства са били предвидими тъй като един проектант като почне да прави една такава канализация трябва да му стане ясно, че като се правят дълбоки изкопи настилката ще хлътне. Интересно как администрацията като е правила проекта не е стигнала до тези изводи през 2012г. , а сега това се предлага като предложение е много закъсняло  и за съжаление ще бъде доста трудно приложено в рамките на закона. Може да бъде приложено, но според мен ще бъде с действия, които ще бъдат в отклонение на закона. Не на последно място искам да кажа, че там където се копае в Каргона паважните  настилки нацяло вече са премахнати. Паважа просто го няма. В същото време г-н Славов е подписал договор с фирмата, че трябва да се възстанови настилката там, където те са копали. Сега какво излиза, че фирмата няма да оправи там където са копали, защото не можем да ги накараме да го направят, защото в процеса на строителство улици са разбити. До този момент да се искат сега 800 хил. лева, а аз твърдя, че следващата година с новия бюджет ще се поискат и още пари се стигна поради липсата на последователна политика на администрацията за най-икономично и ефективно реализиране на такива проекти. За това на г-н Славов му е толкова трудно от тази трибуна да обясни и за това с толкова много приказки, тези неща, за които се говори авторския надзор, строителния надзор, давал някакви разпореждания. Те не могат да дават разпореждания извън проекта, а това цялостно преасфалтиране с подмяна на трошенокаменна настилка отиваме на едно ново проектиране  за рехабилитация на тези улици. Аз твърдя, че решението, което в този вид ни се предлага не е правилно и това трябва да отиде като самостоятелен обект в §52 в съответната дейност.

Петкова -  Други изказвания. Заповядайте г-н Славов.

Г. Славов – Според мен е редно поради огромната значимост на този проект и то точно в този момент, когато каргонлии очакват с нетърпение да бъдат започнати пътно възстановителните дейности и то точно преди изборите за да няма политически спекулации  каквито тук усещам, че си залагате като основа за да могат да бъдат развивани тезите. Нито един проект не трябва да търпи политика. Г-жа Сивкова каза факти, с които аз започнах. Проекта за изграждане на канализацията е започнал 2005г., до 2009г. по-голямата част от основните пътни артерии, които сега се възстановяват – ул. „Битоля”, „Индже Войвода”, „Оборище”, „А. Кратунов”  в едната си част,  бяха с асфалтово покритие и сме защитили проект с възстановяване на  такава настилка с изграждане на пътна част – 45см, с леглото трошенокаменна настилка и всичко останало. Поради факта, че в годините назад не е била поддържана асфалтовата настилка в града в необходимото качество и състояние, и ние 2009 я отстранихме  в по-голяма част и останахме на павета. Проекта е защитен така, за голяма радост на каргонлии. Друг факт, който е задължителен и, заради който сме получили одобрение по ОП -  като задължително условие при изграждането на канализации е да се прави разделяне на водите на дъждовната канализация от водите на битовата канализация. Няма как да се хванат води на дъждовна канализация, когато пътната настилка е паве. Когато е паве, водата по естествен път се стича не във дъждовната канализация , а в земята. Тези два фактора, бяха определящите да бъде одобрено във ОП възстановяването с асфалтова настилка. Това е вече одобрен проект с възстановяване. Има една малка част, които ще бъдат възстановени с паваж, но те са много малки тесни улички. Колкото да даваме квалификация как администрацията  си върши работата, как сме имали сериозен проблем.... Аз се радвам за едно нещо, че г-жа Сивкова също призна, че Каргона трябва да бъде асфалтиран, а не есента и зимата да го завари разкопан. Никаква изненада няма за възстановяване на настилките. Ние сме защитили проекта  по този начин. Най-елементарния подход беше и щяхме да обременим проекта с допълнителни средства, които трябва да се отпуснат, ако съфинансирането беше 5 млн., а не 2 млн. и 800 хил. както е в момента и тогава изобщо нямаше какво да говорим. Сега ние правим необходимите усилия и мисля, че ще постигнем поне 1 млн. от тези дейности да бъдат признати като задължителни за изпълнението на проекта чисто технологично. Надявам се петък да постигнем почти окончателен резултат за да може това да се случи. Най-малкото сме длъжни да направим опита и аз мисля, че сме на прага на успеха. Иначе това, което предлага г-жа Сивкова и направи анализ тук е най-елементарното аз си изтупвам ръцете искам едни 5 млн. от Общинския съвет  и той ги гласува, на една сума от 90 млн.,  едни 5 млн. са нищо при положение, че съфинансиранията на другите големи проекти в държавата са много по-големи като суми от това, което ние в момента сме защитили от 3 млн. И както каза г-жа Сивкова задължително условие по ОПОС е да се възстанови пътната настилка само върху траншеята, по която се копае. Хайде отговорете ми тогава как ще възстановим останалата част от пътя? Каквото и да правим, трябва ние да извадим парите от Общинския бюджет с ваше съгласие и да го възстановим. Не си ли заслужава тогава усилието да се опитаме да убедим управляващия орган и той да ни одобри част от тези пари, които са ни необходими за допълнителното възстановяване на  улиците. Така ще спестим много на ямболии. Колкото до това дали чл. 90 е приложим или не, аз не съм юрист, повярвайте ми има достатъчно сериозни хора, има техническа помощ, има звено за изпълнение на проекта, има си юристи на двете места, има си и надзор на проекта, които казват че това е допустимо и възможно по закон. Дали това ще бъде на ръба на закона, според вас ще бъде законно, за мен е достатъчно основание да не ощетяваме бюджета на общината , с още 1 или 2 млн., както вие казвате в началото още да са направени разчетите. То е ясно, че това ще възникне като потребност и необходимост в един момент, само че ние сме задължени да направим възможното да вземем европейските пари, колкото можем повече за възстановяването, и колкото може по-малко от нашия бюджет. За да може, ако спестим пари те да отидат в други дейности.

      Петкова – Благодаря Ви. Предполагам, че стана ясно на всички. Имате ли други изказвания.

Н. Хаджигеоргиева – Чудех се дали да се изказвам, защото въпросите бяха кратки и ясни и трябваше да се отговори точно. Стига сме си правили тези популизми. За каргоналии, много сме загрижени. Водния цикъл решава проблема на целия град, не само на Каргона, и то една трета от него. Тъй като там е довеждащия колектор до помпената станция, който ще отвежда водите – пречиствателната, помпената на целия Ямбол. И сега тука Каргона, Каргона за да оправдаем тези средства. Въпроса беше, защо не е решено цялостно подмяна на настилката още с проекта, и трябва ли да се играе отделна поръчка или умишлено го даваме на този изпълнител, за което аз не можах да разбера отговора. За мен като специалист, който е правил канализации, всичко трябваше да бъде предвидено още в началния проект. Сега нямаше да има спор и каргонлии да казват, защо още не са оправени улиците, а щеше да върви заедно с подмяната на настилката. Разбрах, че ще се прави от същата фирма, но тук има съмнение нарочно ли е направено... не знам дали е така, за това се зададоха тези въпроси  и трябваше да се отговори. Имат ли право да възложат тези работи? Това не са непредвидени, това са нови видове работи, защото по проект трябва да възстановиш, там където минава самия колектор. Хубаво е, че ще се направят нови улици, ако беше в целия проект нямаше да го коментираме тук. Аз мисля, че на всички стана ясно, щом е законно правете го. Аз мисля, че това е отделен вид работа, и дано не се налага да бъде финансирана от бюджета на общината. Нека да е в програмата, приветствам го, но малко ме съмнява, че ще ги дадат тези пари. Дано с упорити връзки и конкретна защита да се докаже и да влязат в програмата.

      Н. Димов – Толкова години знаем в какво състояние беше Каргона. Аз ще го подкрепя това решение, дори ако трябва 1 млн. и половина ще подкрепя, тъй като на мен ми е ясно, че всяко хубаво нещо става с пари. Дали е законно, дали е незаконно за това си има органи, които ще отговорят. Аз ви предлагам да подкрепим решението и веднъж завинаги, тук до 1 година или 2 да приключи всичко и наистина Ямбол да стане хубав град. Благодаря.

Петкова – Други изказвания колеги? Няма. Проекторешението съдържа три точки. Правя процедурно предложение да бъдат гласувани анблок. Моля гласувайте процедурата.

            Гласували      за – 26                        против – 2     въздържали се – 4

            Приема се.

      Петкова –Подлагам на гласуване анблок трите точки от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за –      24                    против – 1                 въздържали се – 7

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси :

 

  1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2014 г. по разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя Приложение № 5 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2014 г. от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи като завишава финансиране на капиталовите разходи с 186 340 лв. и намалява финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура с 186 340 лв.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 “Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Марчева – Комисията прие предложението с  осем гласа „за”.

      Петкова –Подлагам на гласуване пета точка от проекторешението. Моля гласувайте.

            Гласували      за –      28                    против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

            Катя Георгиева за протокола – „за”

            Гласували      за –      29                    против – 1                 въздържали се – 1

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

 1. Разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 654 079,11 лева /един милион шестстотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и девет лева и единадесет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно закриване на ДЯ № 2 „Слънчево детство”, ДЯ № 4 „Калинка”, ДЯ № 5 „Щастливо детство”,  ДЯ № 6  „Палечка”, ДЯ № 8 „Майчина ласка”,  и преобразуването на ЦДГ № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче”, ЦДГ № 5 „Валентина” в Обединено детско заведение „Валентина”, ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство” и ЦДГ № 18 „Люляците” в Обединено детско заведение „Пролет”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            Г. Славов – Дами и господа, в мотивите  достатъчно ясно сме се опитали кратко и ясно да изложим защо предлагаме на вашето внимание такова решение. Това е изцяло в интерес на ямболските деца и техните родители. Гарантира много по-качествено представяне на услугата да си отглеждаме нашите деца с детски ясли и детски градини от десет месечна възраст до първи клас. Единствената корекция, която искам да направя е да отпадне точка 23 от проекторешението с текст – „Възлага на кмета на община Ямбол в тримесечен срок да проведе конкурс за избор на директори на новосъздадените четири детски заведения, с което окончателно да избегнем всякакви спекулации на темата, че това обединяване и преобразуване на детските заведение ще доведе до някакво уволнения. Това е тема, с която масово се спекулира в момента. Никой няма такива намерения най-малкото аз, и който да е от персонала, освен ако няма някакви обективни сериозни причини, да бъде уволнен или да не бъде прехвърлен по силата на закона от едното заведение в другото. Всичко да е без сътресения така както закона го позволява, мисля че беше чл. 123 от кодекса на труда. Това с вписването е абсолютно излишно, защото е изцяло в правомощията на  кмета  и дали ОбС ще го впише или не, то си е в правомощията на кмета, не на  ОбС. Това изрично го казвам от тази трибуна, нека всички служители работещи в детските ясли и детските градини в града, както и родителите на децата да бъдат спокойни. Няма да има никакви уволнения, а всички по силата на закона ще бъдат прехвърлени в новите създадени обединени детски заведения.

            Р. Тропчева – Комисията прие предложението със 9 гласа „за”. Подкрепям това предложение. Наистина идеята е да се образуват четири нови заведения, така че ОДЗ „Пламъче” да продължи да функционира с три яслени групи, ОДЗ „Валентина” също с три яслени групи, ОДЗ „Пролет” с две яслени групи и ОДЗ „Щастливо детство” с четири яслени групи. Към вече съществуващото ОДЗ „Свобода” ще функционират две яслени групи. Наистина отглеждането на нашите деца в обединени детски заведения ще доведе до един много по-плавен преход. Това и на комисия го говорихме и тук също искам да го кажа, в тяхното развитие, докато стане време да постъпят в първи клас. В ОДЗ през лятото родителите и децата ще бъдат спокойни, тъй като няма да бъдат пренасочвани в други детски заведения и градини. Не маловажно е приготвянето на храната на децата, което в едно ОДЗ  ще се осъществи в общ кухненски блок и много пъти тук сме спорили  и сме говорили за качеството и по този начин ще бъдат намалени разходите и ще се осъществява много по-добър вътрешен и външен контрол.  Както вече чухте създаването на обединени детски заведения няма да доведе до съкращаване на персонал и затваряне на сгради, защото ще има достатъчно персонал, ще бъде използвам максимално сградния фонд на учителите, на педагозите, които работят там ще се даде възможност да се използват от кариерното развитие, а до сега те нямаха тази възможност. Не мога да не отбележа, че грижат за образованието, възпитанието, и подобряването на материалната  база  в учебните заведения е приоритет на Община Ямбол. Миналата година беше образувано ОДЗ „Свобода”, което даде възможност в най-големия ни комплекс  „Бенковски” да бъде изградена модерна добре оборудвана детска градина. Така дългоочаквана. Бяха изградени 13 нови детски площадки и ще продължи доизграждането им. В много училища, детски градини и ясли, там където имаше нужда бяха направени и подобрения в материалната база. Така че, колкото и каквото да говорим в момента са отделени 800 хил. лева, а това е съфинансиране на проекта за енерго-ефективни дейности в образователната система на стойност 5 млн. лева. В момента всички ние сме свидетели как шест сгради на училища и три детски градини ще бъдат напълно обновени. Така че децата, които се обучават ще го правят в напълно обновени сгради.

Милков -  Нямах намерение да вземам думата, ако г-жа Тропчева беше етично прочела протокола на комисията. Там има едно решение прието с пет гласа. Отнася се за това, че трудовите взаимоотношения да се уредят по чл. 123. след като нямаме никакъв проблем това не ни плаши. В случая ставайки, искам да кажа няколко неща. Никой не оспорва процедурата. Виждате, че в комисията сме го подкрепили. Най-напред имаше промяна в детските ясли, направи се окрупняване. Мина и втория етап, в който детските градини се окрупниха. Беше редно всъщност да запишем като анализ, какво доведе до това, плюсове и минуси. Можеше ли всъщност, още в началото да се реши този проблем. Персонала да не е подлаган трети път на тази процедура. Общинската администрация в лицето на кмета има право да има свои виждания, да ги докладва  и да ги осъществи при условие, че всичко това е ефективно. Въпроса е трябва ли в  пет години да се случва три пъти. Едни хора всъщност едно и също нещо да правят. Някои го знаят дали чл. 123 беше предложено на предния път, когато се обединяваха детските градини или не беше приложено, и че всъщност как беше приложена процедурата, дори голяма част г-н Славов може и да не знае. Нормално е, защото той си има в администрацията хора, които се занимават с това. Дали така го правеха на персонала, дали в две ръце не държаха две заповеди, коя трябва да подпишеш първа, коя втора. Ако не подпишеш първата, дали ще има втора. Тези хора, които са в детските градини и яслите го знаят. Нека, когато ставаме и говорим тук да няма никакви съкращения. Г-н Славов каза първия етап го обещахме и го направихме. В детските градини, които обединихме работеха 231 служители, след като я завършихме 231 са пак там. Ето сега всичко ще бъде по същия начин както го направихме. Когато сме сигурни, какво ни плаши да запишем чл. 123, по който ще го уредим.  Знам, че няма да стане, защото го разбирам под думичката закрива, а когато закрива е по чл. 328 всички получават заповеди за освобождаване и нов подбор на всяко работно място, което се появява. Аз не искам да съм популист, но нека едно към едно да казваме нещата. Това, което г-н Славов прави с детските и градини и ясли го приветствам, дали е правилно времето ще покаже. В училищата за мен, не се прави достатъчно. Нека да бъдем етични към едни хора, които знаят пет години какво се случва, просто да не ги подлагаме непрекъснато на такива изпитания.

            Петкова – Аз ще ви прочета точно какво пише в протокола на комисията. Решение : Г-н Милков предлага на персонала на закритите детски ясли да се уредят трудово-правните взаимоотношения по чл. 123 от КТ

      Божилова – Предлагам предложението на Г-н Милков, което в комисията е гласувано с 5 гласа „за” да влезе като допълнение към проекторешението като 23 точка.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Божилова. Моля гласувайте.

            Гласували      за –      14                    против – 13               въздържали се – 2

            Не се приема.

            Миланов – отриц. вот – Този текст е неприемлив да бъде записан по този начин в такова решение.

            Петкова – Правя процедурно предложение за гласуване анблок 22-те точки от проекторешението. Моля гласувайте процедурата.

            Гласували      за –      22                    против – 8                 въздържали се – 2

            Приема се.

      Петкова –Подлагам на гласуване анблок 22-те  точки по точка шеста от дневния ред. Моля гласувайте.

            Гласували      за –      23                    против – 6                 въздържали се – 3

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да приеме следното:

 1. Закрива детска ясла № 2 „Слънчево детство” с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 28;
 2. Преобразува ЦДГ № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче”, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Черно море” № 31, като разкрива три яслени групи; 
 3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневна детска градина № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче” и откриване на три яслени групи;
 4. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 2 „Слънчево детство” с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 28;
 5. Закрива детска ясла № 4 „Калинка” с административен адрес гр. Ямбол ул. „Българка” № 20;
 6. Преобразува ЦДГ „Валентина”, в ОДЗ „Валентина”, с административен адрес ул. „Българка“ № 18 като разкрива три яслени групи.
 7. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневната детска градина „Валентина” в Обединеното детско заведение „Валентина” и откриване на три яслени групи;
 8. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 4 „Калинка” с административен адрес гр. Ямбол ул. „Българка” № 20;
 9. Закрива детска ясла № 5 „Щастливо детство”, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Чая № 2;   
 10. Преобразува ЦДГ 18 „Люляците”, в Обединено детско заведение „Пролет, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Чая № 2, като разкрива две яслени групи.
 11. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневната детска градина №18 „Люляците” в Обединеното детско заведение „Пролет и откриване на две яслени групи;
 12. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 5 „Щастливо детство”, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Чая” № 2;
 13. Закрива ДЯ 6 „Палечка", с административен адрес гр. Ямбол, ул. „М. Бехар” № 1;   
 14. Присъединява към ОДЗ „Свобода” две нови яслени групи.
 15. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на детска ясла  № 6 „Палечка”, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „М. Бехар” № 1;
 16. Закрива детска ясла № 8 „Майчина ласка” с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Диана” № 63;
 17. Преобразува ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство”, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Надежда” № 1, като разкрива четири яслени групи; 
 18. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневна детска градина № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство” и откриване на четири яслени групи;
 19. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 8 „Майчина ласка” с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Диана” № 63;
 20. Определя новосъздадените ОДЗ – та – ОДЗ „Пламъче”, ОДЗ „Валентина”, ОДЗ „Пролет” и ОДЗ „Щастливо детство” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
 21. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши необходимите промени по бюджетите на ОДЗ „Пламъче”, ОДЗ „Валентина”, ОДЗ „Пролет”, ОДЗ „Свобода” и ОДЗ „Щастливо детство” и детските ясли.
 22. Възлага на кмета на община Ямбол да издаде заповед за предоставяне за безвъзмездно управление за нуждите на ОДЗ „Пламъче”, ОДЗ „Валентина”, ОДЗ „Пролет”, ОДЗ „Свобода” и ОДЗ „Щастливо детство”  съответния сграден фонд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно започване на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за разширение на Гробищен парк

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения.

      Миланов – Комисията приема предложението.

      Миланов – Подлагам на гласуване точка 1 от проекторешението.

            Гласували      за –      26                    против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

      Миланов – Подлагам на гласуване точка 2 от проекторешението.

            Гласували      за –      28                    против – 1                 въздържали се – 1

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие за промяна предназначението на земеделска земя Нива, ІV /четвърта/, категория, представляваща имот 001174 /хиляда сто седемдесет и четири/ местност „Велев бряст”, землището на с. Кукорево, община "Тунджа", област Ямбол с площ 27868 кв.м. – имот частна общинска собственост, актуван с АОС 1452 от 04.04.2008 г., за неземеделски нужди, отреждане за разширение на гробищен парк и обединяването и с него.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_______________________________________________________________________________

 

            Миланов – комисията по ”Общинско имущество” приема направеното предложение.

            Имате думата за изказвания.

      Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението по точка осма от дневния ред.

            Гласували      за –      29                    против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване от 84.65 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.521.26 ( част от  УПИ І в кв.74  по ПУП ПРЗ на ж.к. „Г. Бенковски”) , с площ 20 246 кв.м. за изграждане на втори етаж  на сграда с идентификатор 87374.521.26.8 по КК на града и 4.00 кв.м. за осигуряване на достъпна среда, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 10 640 лв. на която цена учредява правото на Петър Димитров Трънков, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Георги Бенковски”, бл.11, вх.”Д”, ап.90 .

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение от кмета на общината относно определяне на цена на право на пристрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

________________________________________________________________________________

Миланов – комисията приема направеното предложение.

Сивкова – няма да престана да се възмущавам на отношението на администрацията към личните данни на съгражданите ни. В тази зала  съм повдигала въпроса многократно и г-н Драгнев обеща, че ще се проверяват и да не се допуска да излизат на показ лични данни на наши съграждани. Нека да се поглеждат и предложения и прилаганите материали. Апелирам наистина  сериозно да се отнесете към този въпрос.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението по точка девет от дневния ред.

            Гласували      за –      28                    против – 1                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на „Тони – М” ООД, ЕИК 128593529, със седалище и адрес на управление, гр. Ямбол, ул. „Срем” 3, вх.А, ап.4, представлявано от Никола Стоянов Бакалов, върху ПИ 87374.540.306 по КК на гр. Ямбол,  за изграждане на рампа, с площ 7.28 кв.м, към проектирания кафе – аперитив на първи етаж в съществуваща сграда с идентификатор 87374.540.298.1, находяща се на ул. „Генерал Вл. Заимов” № 8, в размер на 1500.90 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Миланов -  комисията приема предложението.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението по точка десет от дневния ред.

            Гласували      за –      29                    против – 1                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински Поземлен имот с идентификатор 87374.521.53, с площ 16 470 кв.м. за разширението от 9.10 кв.м. на тераса към самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 87374.521.53.6.1, част от сграда с идентификатор 87374.521.53.6, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” бл.1,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 850.00 лв. на която цена учредява правото на Вълчо Димов Вълчев, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Георги Бенковски”, бл.1, , ет.1, ап.1 .

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на     действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Миланов – комисията приема предложението.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението по точка единадесет от дневния ред.

            Гласували      за –      29                    против – 1                 въздържали се – няма

            Приема се.

 

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3285/25.09.2008г. и Анекс №1045/15.12.2011г. с ЕТ „Антонин-51-Антоний Хлебаров”, гр. Ямбол, ЕИК 128014779, със седалище и адрес на управление ул.”Стара планина” бл.2, вх.Д, ап.108, гр. Ямбол, представляван от Антоний Христов Хлебаров, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 11 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, кв.18, парцел ІV, по плана на гр. Ямбол, с площ 87.00 кв.м.,с  4/четири/ години, считано от 25.09.2014г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IX „ОПСО”, кв. 145 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона                                                              

                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г.Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Захариев – Комисията приема направеното предложение.

      Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението по точка дванадесет от дневния ред.

            Гласували      за –      28                    против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот УПИ ІХ „ОПСО”, кв. 145 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА  - Предложение от кмета на общината относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на община Ямбол.

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г.Славов

__________________________________________________________________________________

Марчева – комисията прие предложението с осем гласа „за”.

Петкова – Правя процедурно предложение за гласуване анблок четирите точки от проекторешението. Моля гласувайте.

            Гласували      за –      28                    против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване анблок четирите точки от  проекторешението по точка тринадесет от дневния ред.

            Гласували      за –      27                    против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21 ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Ямбол изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол, както следва:

 1. В Глава трета „Цени на услуги и права предоставяни от общината на физически и юридически лица”,към чл.39 се създава нова алинея 4 /четири/ със следния текст:

„Таксите на услуги за ритуали се заплащат в ОП „Комунални и обредни дейности” и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.”

2. В Приложение № 7 по Глава III от Наредбата  се добавя нова точка VI /римско шест/,както следва:

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

VI.

Радостни ритуали

/с включено ДДС за всички услуги/

 

 

 

 

86.

 

Ритуал за тържествено сключване на граждански брак в ритуална зала

- делнични дни

-празнични дни

 

 

 

 

 

 

 

80.00 лв.

100.00 лв.

 

 

При заявяване  на услугата

 

87.

Кратък ритуал за сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни

 

 

40.00 лв.

 

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

88.

Сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни без ритуал

 

 

    20.00 лв.

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

89.

Озвучаване на ритуална зала с апаратура на клиента или музикален съпровод на пиано, цигулка, народни инструменти, хор

 

 

 

20.00 лв.

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

90.

Изнесен ритуал за сключване на граждански брак извън ритуална зала

 

 

70.00 лв.

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

91.

Ритуал

„Юбилейна сватба”

- в делнични дни

- в празнични дни

 

 

 

 

40.00 лв.

 

80.00 лв.

 

 

При заявяване  на услугата

92.

Ритуал „Именуване”

20.00 лв.

 

При заявяване  на услугата

 

93.

Ритуал ” Честване на юбилей”

- в делнични дни

- в празнични дни

 

 

 

40.00 лв.

 

80.00 лв.

 

 

При заявяване  на услугата

 

 1. Заличава т.20 и т.21 в Приложение № 7 по Глава III от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол.

ІІ. Наредбата за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влиза в сила в деня на приемането и .

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА Предложение от Георги Миланов – председател на ПК на ОбС – Ямбол: „Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие” относно приемане  финансовия отчет към 22.08.2014г. на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

Миланов – комисията по „Общинско имущество” приема предложението.

Петкова – Проекторешението съдържа три точки, правя процедурно предложение за гласуване анблок. Моля гласувайте процедурата.

            Гласували      за –      28                    против – 1                 въздържали се – няма

            Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване анблок трите точки от проекторешението на точка четиринадесет от дневния ред . Моля гласувайте.

            Гласували      за –      25                    против – 1                 въздържали се – 1

            Приема се.

Е. Кремъкова – „за”

Р. Тропчева – „за”

Е. Марчева – „за”

Г. Миланов – „за”

            Гласували      за –      29                    против – 1                 въздържали се – 1

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества Общински съвет Ямбол:

1. Приема финансовият отчет на ликвидатора на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за периода 01.01.2014г. – 22.08.2014г. и пояснителния доклад към него;

2. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за отчетния период 01.01.2014г. – 22.08.2014г.

               3. Освобождава Пенка Иванова Михайлова – Трифонова от длъжност „ликвидатор” на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА –  Предложение от кмета на общината относно съгласуване и подписване на Протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намираща се в обособена територия, обслужвана от ВиК оператор, гр. Ямбол

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Захариев – Комисията приема предложението с пълно единодушие.

Сивкова – Обръщам внимание, че в протокола в прил. 1 , в справката за активи, които  не са собственост на ВиК, и подлежат на преминаване в собственост на общината. Обекта, който преди няколко години беше доста важен за града, а именно реконструкция на наборен водопровод от „Ормана” до „Боровец” е без всякакви данни, т.е. няма метраж. Не е описано както на другите обекти, въведен ли е в експлоатация. Има само някаква забележка, че СМР се извършвало от МРРБ, което би трябвало да се уточни, и което е по-интересното, че балансовата стойност му е 11 100 лева, което е невъзможно. За това обръщам внимание, защото видях, че сте подписали протокола, тъй като експертите имат правото на изискат от МРРБ информация за водопровода и той да бъде приет от общината с неговата действителна балансова стойност, защото все пак е важно да са реалните стойности на активите.

Петкова – Проекторешението съдържа две точки, правя процедурно предложение за гласуване анблок. Моля гласувайте процедурата.

            Гласували      за –      31                    против – 1                 въздържали се – няма

            Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване анблок две точки от проекторешението по точка петнадесет от дневния ред . Моля гласувайте.

            Гласували      за –      30                    против – 1                 въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                       Съгласува Протокол за разпределение на собствеността на активите –ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намиращи се в обособената територия на основание чл. 13, ал.1, т.1,2, 3, 5, 6, 7 и ал.2, чл. 15, чл.15а  и чл. 19, ал.1 т.4 букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и т.5 ал.2  от Закона за водите.

2.                       Упълномощава инж. Георги Славов -Кмет на община Ямбол и Татяна Петкова – председател на ОбС –Ямбол да подпишат Протокол за разпределение на собствеността на активите –ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намиращи се в обособена територия на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите.

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и деветото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  В. Андреева