ПРОТОКОЛ № ХХХІХ

 

            Днес, 28.11.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10141/23.11.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Димитър Стоянов и Николай Костадинов.

            В 9:05 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и деветото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит 945/10.01.2018г. с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по оперативна програма “Регионално развитие“ 2014-2020г., по договор за безвъзмездна  помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г. по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел ниско напрежение за захранване и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол и обединяване с УПИ I - 10, кв./м/.72 по ПУП на гр. Ямбол, м. Покрития кладенец " и одобряване на задание за същото.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, одобрен със Заповед  I-А-630 от 02.08.1994г., ул. „Яне Сандански“ № 18.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне под наем имот - ОС на Българска евангелска църква божия с председател Дюндар        Асан.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

8.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето  Идрис               Славов.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно отпускане ЕФП на Николина         Русева.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

Ахм. Мехмедов е „за“.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит 945/10.01.2018г. с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по оперативна програма “Регионално развитие“ 2014-2020г., по договор за безвъзмездна  помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г. по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел ниско напрежение за захранване и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол и обединяване с УПИ I - 10, кв./м/.72 по ПУП на гр. Ямбол, м. Покрития кладенец " и одобряване на задание за същото.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, одобрен със Заповед  I-А-630 от 02.08.1994г., ул. „Яне Сандански“ № 18.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне под наем имот - ОС на Българска евангелска църква божия с председател Дюндар          Асан.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

8.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето  Идрис              Славов.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно отпускане ЕФП на Николина              Русева.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Имам предложение да бъде намалена издръжката на общинска администрация с 200 хил. лв., като средствата бъдат използвани за възстановяване на сумите, които родителите внасяха за посещение на децата в детски ясли и детски градини по 10 лв., считано от 01.01.2017г. Мотивът ми да искам това предложение е, тъй като има решение окончателно на ВАС от юли месец, ние сме органа, който прие Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, която в частта на тези 10 лв. представляващи постоянния размер на таксата за ползване на детски ясли и детски градини, приехме тази такса, тя в последствие беше отменена от ЯАС през миналата година, а през това лято и от ВАС. Редно е и справедливо е, да бъдат върнати тези пари на родителите, тъй като те са незаконно събрани. Още повече, че предстоят едни коледни и новогодишни празници, и това ще е един подарък, и една добра помощ за родителите.

Ибришимов - Г-жо Сивкова, оставих Ви да се доизкажете, но би трябвало да Ви прекъсна, Вие правите предложение, което по Правилник трябва да стане по друг начин. Няколко пъти вече го правите, единия път Ви позволих, когато ставаше въпрос за моята оставка, но по Правилник да, всеки общински съветник може да прави предложения, които да влязат в дневния ред. Сега Вашето предложение, което се прави трябва да бъде входирано, да бъде резолирано от мен към комисия, която да го разгледа, Вашето предложение… (Сивкова – от място – Това е към бюджета)… Такава промяна няма, такава промяна не е гледана, такова предложение… (Сивкова – от място – не се чува)… Да, но не е гледано от ПК… (Сивкова – от място – не се чува)… Няма значение, така е по Правилник, не може да предлагате нещо, което сте се сетили вчера примерно и ние днес да го гледаме. Общинските съветници, които нямат отношение към тази материя, трябва да знаят това дали е правилно или не и да имат общо становище. Когато предложението не е направено от кмета по Правилник, просто ви цитирам правилника, аз мога да искам и становище от кмета, т.е. общинските съветници, за да вземат своето решение биха ползвали първо становището на кмета, становището на ПК и със своята глава, за да решат какво да правят, така че така е по Правилник, ако искате да бъдат нещата, както трябва, направете предложението, както си му е реда, входирайте го в администрацията на ОбС, аз ще го резолирам до ПК, ще реша дали ще искам становище на кмета и след това ще го вкарам в дневния ред на следващо заседание. Това е по вашето предложение.

Банков – проц. – Г-н Председател, явно мандата Ви ще мине и няма да разберете как се спазва Правилник и какъв е Правилника.

Ибришимов – Правя Ви забележка, затова че ме обидихте в момента, за пореден път.

Банков – Няма да разберете как се спазва Правилник, аз си правя процедура по воденето и по правилника.

Ибришимов – Имате забележка.

Банков – Процедура Ви правя по забележка по процедурата и не може да ми кажете…

Ибришимов - Направих ви забележка да не ме обиждате.

Банков – Значи такова чудо не бях виждал, значи аз Ви правя забележка, че Вие не водите по Правилника и започвате да обяснявате на хората, кога могат да внасят предложения и кога не могат, това не е ваша работа…

Ибришимов – Направих Ви забележка, затова че Вие ме обидихте. Вие започнахте с обида, а не с процедура.

Банков – Не, казвам Ви, че не водите по Правилника…

Ибришимов – Не, друго казахте…

Банков – Ако сте лично засегнат, прочетете си Правилника кога да го кажете, а не, когато говоря Вие да говорите с мен и да ми правите забележка…

Ибришимов – Направих ви забележка…

Банков - Не може да ми правите забележка, когато аз говоря…

Ибришимов - Вече имате забележка, и ако продължавате следващата Ви забележка ще бъде по друг начин.

Банков – Още като исках процедура защо не ми дадете забележка…

Ибришимов - По правилник би трябвало сега да Ви отнема думата…

Банков -  Така че, не е Ваша работа да казвате кой кога ще дава предложения. Казано е всеки има право да прави проект за решение и да предлага, да участва, да гласува. Ето предложението е направено в писмен вид и ще Ви се даде сега. Така че, недейте да обяснявате какво трябва да се гласува и какво не, какво ще допускате Вие и какво няма да допускате. Вие не сте този, който допускате или не допускате, разбирате ли. Не сте този човек,..

Ибришимов - Аз съм този, който спазва правилника…

Банков - Не сте този човек, Вие ръководите заседанието спрямо правилника, и тъй като вносителя го няма, аз предлагам на колегите тази точка да бъде отложена, това ми е процедурата. Въобще след като не можем да зададем въпроси на вносителя, за това, което ни интересува и вносителя не може да даде обяснение на това, което ние дори предлагаме, аз ви предлагам този въпрос, това е промяна на бюджет да бъде отложено…

Ибришимов - Добре, ще го подложа на гласуване.

Банков - Ама не ме прекъсвайте моля ви се, не съм свършил, не ме прекъсвайте… И Ви моля накрая да си направите забележка за това.

Ибришимов - Забележката ми затова, че ме обидихте остава, следващи забележки няма да има, да знаете.

Костов – противно мнение - Нека да не превръщаме тази сесия на ОбС в цирк. Факта, че кмета отсъства не ни дава право да се държим като хора, които не знам как да се изразя. Искам да предложа да се държим обратно на поведението на един наш колега, който гордо ходи из Ямбол и не се срамува от постъпките си, цитирам една по предна сесия. Сега по въпроса за обратното мнение на мнението на г-жа М. Сивкова, като общински съветник и като председател на ПК БФ. Много лесно звучи, красиво, популистки звучат думи като: „даваме“, „безплатно“ и т.н., бюджета колеги е нещо, което има две части, приходна и разходна част. Не може с лека рака да кажем ще вземем 200 хил. лв. и това да ни бъде единствената мотивация от издръжката на общината, и да мотивираме пет минути по какъв начин, толкова благородно ще ги раздадем. Все пак 200 хил. лв. от издръжката на общината и то това, което ние сме гласували в бюджета още в началото на годината, не считам, че са малко средства и биха блокирали работата в последния месец от годината и то в може да се каже най-важния месец. В тази връзка аз съм „против“ това предложение и ще гласувам „против“, и апелирам към вас също да не го подкрепите.

Ибришимов – Аз мисля, че и предния път показвах кой знае по-добре правилника, аз или г-н Банков, така че няма какво да спорим за това. Г-н Банков си твърди пак неговите си песни си пее, както и да е… (Банков – от място - Това няма ли да го пуснете сега?)… Не аз няма да го пуснат това.

Георгиева – проц. - Не бих имала нищо против Вашето решение, ако на предходна сесия друг наш колега в деня на сесията, с най-голямото ми уважение към него внесе в последния момент предложение за допълнение на решение, Вие допуснахте това, ние да го гласуваме, да го разглеждаме, а днес, когато представител на нашата група направи предложение по конкретната точка, имате обратно мнение. Питам кога бяхте прав днес или на предходната сесия и дали това не е двоен аршин към различните общински съветници?

Ибришимов – Ще Ви кажа веднага. Първо, кой казус визирате? За кога говорим?

Георгиева – Инж. Д. Стоянов, на една от предходните сесии, направи в деня на сесията предложения, които бяха раздадени на всички общински съветници и Вие ги подложихте на гласуване…

Ибришимов - А г-жа Сивкова запознала ли ни е с това предложение?

Георгиева - Тя направи предложение по т.1…

Ибришимов - Кога, когато обсъждаме точката.

Георгиева - Да.

Ибришимов – Значи такова нещо трябва да бъде дадено предварително, а ОбС след това го разпространява и така се прави, предния ден на пощите…

Георгиева – Не, то беше в същия ден.

Ибришимов – Но така или иначе казано от трибуната по време на самата точка или по време на обсъждане на дневния ред, няма такова нещо. Щом г-жа Сивкова иска да разгледаме това нейно предложение да го направи по Правилник, нямам нищо против, входирайте го… (Георгиева – от място - То не е нова точка, това е предложение.)… Това е предложение, което го няма в тази точка, общинските съветници не го знаят, научиха за него сега преди 5 мин. Идеята на ПК, на становища на специалист на кмета евентуално, ако има нужда са точно за това, да се знаят нещата предварително. Ние не внасяме точките днес, когато ни скимне и каквото ни скимне, и сутринта каквото сме се сетили. Не е така, има си Правилник и работата на г-н Банков, и на председателя на ОбС е да спазва правилника и когато някой се опитва да не го спазва, да вземе мерки за това. Сега само би трябвало да гласувам процедурата на г-н Банков…(Сивкова – от място – В комисията ЗПКОНПИ точката за бюджета я бяхте резолирали за информация. Така ли е колеги?)… За коя точка говорим… (Сивкова – от място – Точката за бюджета, този бюджет го гледахме на комисията ЗПКОНПИ и беше резолирана само за информация.)… Г-жо Сивкова, казвам Ви направете го както трябва, ще го гласуваме обещавам Ви… (Сивкова – от място – Не се чува)… Не е така, така си мислите, че сте го направили. Гласувам процедурното предложението на г-н Банков, да отложим точката за следващо заседание. Нали така г-н Банков?... (Банков – от място - Поради липса на вносителя.)…

Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отлагане на точката за следващо заседание.

Гласували      за – 12                        против – 19                           въздържали се – 4

            Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

            2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

            3.  Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка втора от дневния ред на двадесет и деветото заседание на ОбС Ямбол от 31.01.2018 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2018 г. с проекта:

          - „Обучения и заетост за лица с трайни увреждания“.

 

 

Банков – проц. - Г-н Председател, според Правилника и според ЗМСМА сте длъжен да подложите на гласуване предложението за решение на общинския съветник Мариета Сивкова.

Ибришимов – Благодаря за уточнението, аз съм се уточнил за себе си, знам какво правя, повярвайте ми, така че продължаваме напред. Ако не сте ме разбрали досега, не вярвам и занапред да ме разберете, така че няма смисъл да си губя времето в приказки с Вас…

Банков - Ние разговаряме ли с Вас сега?

Ибришимов - Казвам Ви моето мнение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит 945/10.01.2018г. с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по оперативна програма “Регионално развитие“ 2014-2020г., по договор за безвъзмездна  помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г. по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 7                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Изменя Решение на Общински съвет Ямбол, взето по т.2 на двадесет и осмото му заседание, проведено на 29 декември 2017г., в частта на решението по т.1, както следва:

1. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

2. Срок на погасяване – до 30.06.2019г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел ниско напрежение за захранване и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Николай        Георгиев разрешение за изработване на:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир",

            Необходими за изграждане на  „База за каменоделни услуги, паметници и плочи”  в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-244, кв./м/574.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол и обединяване с УПИ I - 10, кв./м/.72 по ПУП на гр. Ямбол, м. Покрития кладенец " и одобряване на задание за същото.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       Приема предложението на кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1,2 и 4 и чл.125, чл.110.ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ и дава на Веселин         Христов, Христо         Христов и Величка           Христова разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец”, във връзка с промяна на земеделска земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „База за ремонт на селскостопанска техника и за складове за селскостопански машини” и обединяване с УПИ  I - 10, кв.72, м.Покрития кладенец.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІI в кв. (масив) 72.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъде продаден чрез публичен търг имот – частна общинска собственост при следните условия:

Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 98 350.00 кв.м., начин на трайно ползване - Разсадник, ведно с построените в имота  административни и обслужващи сгради:

административна сграда с идентификатор 87374.34.519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.2 едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.4 едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.5 едноетажна със ЗП 20.00  кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.7 едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

сграда - помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

сграда - работилница с идентификатор 87374.519.107.9,  едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

сграда - санитарен възел (външна тоалетна)  с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ормана“, актуван с акт 1859/15.07.2014 г.

Начална тръжна цена за имота  511 703.60 лв. (петстотин и единадесет хиляди седемстотин и три цяло и шестдесет ) без ДДС.

Депозит за участие в търга – 250 000.00 (двеста и петдесет хиляди) лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, одобрен със Заповед  I-А-630 от 02.08.1994г., ул. „Яне Сандански“ № 18.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от  ЗУТ и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, допуска прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, по плана на град Ямбол, одобрен със заповед I-А-630 от 02.08.1994 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.367, с площ 9.00 кв.м. в размер на 475.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Зейнеп         Кемал, с постоянен адрес град Ямбол,                        .

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне под наем имот - ОС на Българска евангелска църква божия с председател Дюндар Есман Асан.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. Разгледа и приема допълнението към предложението, което имате. (изчита допълнението към предложението, приложени протоколи)

Георгиева – Нямаше да се изказвам и ще гласувам положително, но бях предизвикана от д-р Ибришимов с думите – каквото сте се сетили преди да заспите и идвате да го кажете тук.  На заседанието на ПК ОИ, когато разглеждахме този материал присъстваха трима представители на ПП ГЕРБ и един представител на БСП. Предложението не беше законосъобразно,  защото обекта не беше включен в програмата за управление на ОС и от нашата ГС дойде предложението за промяна. Всеки един от съветниците от нашата група работи много сериозно и това обвинение е несериозно.

Ибришимов – Само който прави пред нас тук от банката, не общинските  съветници от вашата група, интерпретирате думите ми както ви е изгодно. Стоя зад всяка своя дума от както съм председател на ОбС.  Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г.  раздел ІІІКонкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Буква А „Действия по управление на общинската собственост описание на имотите, които са отдадени под наем или свободни за отдаване ”.

 

52.

Масивна сграда с идентификатор 87374.523.336.1 по КК на град Ямбол

ул. „Царевец“ № 2

76 кв.м.

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя под наем на БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ, Булстат 115815734 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, , ул. „Тракия“ № 15, представлявана от Дюндар       Асан – Председател на Духовния съвет за осъществяване на дейността на местното поделение недвижим имот - частна общинска собственост на ул. „Царевец” № 2 гр. Ямбол, актуван с АОС 2067/09.03.2017 г., а именно:  масивна сграда с идентификатор 87374.523.336.1 по КК на град Ямбол, със  застроена площ 76 кв.м., представляваща клуб за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора, при месечна наемна цена в размер на 107.92 лв. без ДДС (изчислена по т. 56 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето  Идрис              Славов

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Идрис             Славов с адрес - гр. Ямбол,              .

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Николина            Русева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XХIХ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2018г. отпуска еднократна финансова помощ на Николина            Русева от гр. Ямбол, живуща в                                               в размер на 100 лв. (сто лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            Ибришимов – Давам думата на г-н Кърцъков да огласи питане.

            Ив. Кърцъков – Чете питане относно дейност „ДИКС-2001“.  (приложено към материалите по заседанието)

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и деветото заседание на  ОбС Ямбол.

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                         д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова