РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 3 СЕПТЕМВРИ 2014г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2013г

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

2.      Информация относно текущо изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 30 юни 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

3.      Доклад относно максимални размери на нови задължения за разходи и на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

4.      Промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

5.      Предложение от кмета на общината относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 “Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.      Предложение от кмета на общината относно закриване на ДЯ № 2 „Слънчево детство”, ДЯ № 4 „Калинка”, ДЯ № 5 „Щастливо детство”,  ДЯ № 6 „Палечка”, ДЯ № 8 „Майчина ласка”,  и преобразуването на ЦДГ № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче”, ЦДГ № 5 „Валентина” в Обединено детско заведение „Валентина”, ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство” и ЦДГ № 18 „Люляците” в Обединено детско заведение „Пролет”.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.      Предложение относно започване на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за разширение на Гробищен парк.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 1. Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 1. Предложение от кмета на общината относно определяне на цена на право на пристрояване .

                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

10.  Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване.

                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

12.  Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IX „ОПСО”, кв. 145 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

13.  Предложение от кмета на общината относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на община Ямбол.

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

14.  Предложение от Георги Миланов – председател на ПК на ОбС – Ямбол: „Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие” относно приемане  финансовия отчет към 22.08.2014г. на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. МИЛАНОВ

15.  Предложение от кмета на общината относно съгласуване и подписване на Протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намираща се в обособена територия, обслужвана от ВиК оператор, гр. Ямбол

                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, приета на основание чл. 82,    ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната : 

 

1. Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2013 г. и Приложения към нея от № 1 до № 6.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 7.  

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Информация относно текущо изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 30 юни 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 125, ал. 4 и    чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема Информацията за изпълнението на бюджета на Община Ямбол към 30.06.2014 г., съгласно Приложения от № 1 до № 3 и за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 4.

2. Приема актуализирано разпределение на променените бюджети през първото шестмесечие на 2014 г., съгласно Приложение № 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 30.06.2014 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно максимални размери на нови задължения за разходи и на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси, и във връзка с т.15.4 от Решение на Общински съвет Ямбол по точка втора на Тридесет и второто заседание, проведено на 14.02.2014г. за приемане на бюджета на Община Ямбол за 2014 година да приеме следното:

Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджета на Община Ямбол през 2014 г., и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети по бюджета на Община Ямбол през 2014 г., както следва:

 

Показатели

Размер, в лева

1

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. по бюджета на Община Ямбол

25 000 000

2

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. по бюджета на Община Ямбол

16 000 000

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси :

 

  1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2014 г. по разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя Приложение № 5 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2014 г. от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи като завишава финансиране на капиталовите разходи с 186 340 лв. и намалява финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура с 186 340 лв.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 “Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол

 

  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

 1. Разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 654 079,11 лева /един милион шестстотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и девет лева и единадесет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно закриване на ДЯ № 2 „Слънчево детство”, ДЯ № 4 „Калинка”, ДЯ № 5 „Щастливо детство”,  ДЯ № 6  „Палечка”, ДЯ № 8 „Майчина ласка”,  и преобразуването на ЦДГ № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче”, ЦДГ № 5 „Валентина” в Обединено детско заведение „Валентина”, ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство” и ЦДГ № 18 „Люляците” в Обединено детско заведение „Пролет”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

            На основание  чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да приеме следното:

 1. Закрива детска ясла № 2 „Слънчево детство” с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 28;
 2. Преобразува ЦДГ № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче”, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Черно море” № 31, като разкрива три яслени групи; 
 3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневна детска градина № 4 „Пламъче” в Обединено детско заведение „Пламъче” и откриване на три яслени групи;
 4. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 2 „Слънчево детство” с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 28;
 5. Закрива детска ясла № 4 „Калинка” с административен адрес гр. Ямбол ул. „Българка” № 20;
 6. Преобразува ЦДГ „Валентина”, в ОДЗ „Валентина”, с административен адрес ул. „Българка“ № 18 като разкрива три яслени групи.
 7. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневната детска градина „Валентина” в Обединеното детско заведение „Валентина” и откриване на три яслени групи;
 8. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 4 „Калинка” с административен адрес гр. Ямбол ул. „Българка” № 20;
 9. Закрива детска ясла № 5 „Щастливо детство”, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Чая № 2;   
 10. Преобразува ЦДГ 18 „Люляците”, в Обединено детско заведение „Пролет, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Чая № 2, като разкрива две яслени групи.
 11. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневната детска градина №18 „Люляците” в Обединеното детско заведение „Пролет и откриване на две яслени групи;
 12. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 5 „Щастливо детство”, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Чая” № 2;
 13. Закрива ДЯ 6 „Палечка", с административен адрес гр. Ямбол, ул. „М. Бехар” № 1;   
 14. Присъединява към ОДЗ „Свобода” две нови яслени групи.
 15. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на детска ясла  № 6 „Палечка”, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „М. Бехар” № 1;
 16. Закрива детска ясла № 8 „Майчина ласка” с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Диана” № 63;
 17. Преобразува ЦДГ № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство”, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Надежда” № 1, като разкрива четири яслени групи; 
 18. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневна детска градина № 16 „Щастливо детство” в Обединено детско заведение „Щастливо детство” и откриване на четири яслени групи;
 19. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за закриване на  детска ясла № 8 „Майчина ласка” с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Диана” № 63;
 20. Определя новосъздадените ОДЗ – та – ОДЗ „Пламъче”, ОДЗ „Валентина”, ОДЗ „Пролет” и ОДЗ „Щастливо детство” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
 21. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши необходимите промени по бюджетите на ОДЗ „Пламъче”, ОДЗ „Валентина”, ОДЗ „Пролет”, ОДЗ „Свобода” и ОДЗ „Щастливо детство” и детските ясли.
 22. Възлага на кмета на община Ямбол да издаде заповед за предоставяне за безвъзмездно управление за нуждите на ОДЗ „Пламъче”, ОДЗ „Валентина”, ОДЗ „Пролет”, ОДЗ „Свобода” и ОДЗ „Щастливо детство”  съответния сграден фонд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно започване на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за разширение на Гробищен парк

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие за промяна предназначението на земеделска земя Нива, ІV /четвърта/, категория, представляваща имот 001174 /хиляда сто седемдесет и четири/ местност „Велев бряст”, землището на с. Кукорево, община "Тунджа", област Ямбол с площ 27868 кв.м. – имот частна общинска собственост, актуван с АОС 1452 от 04.04.2008 г., за неземеделски нужди, отреждане за разширение на гробищен парк и обединяването и с него.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване.

 

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване от 84.65 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.521.26 ( част от  УПИ І в кв.74  по ПУП ПРЗ на ж.к. „Г. Бенковски”) , с площ 20 246 кв.м. за изграждане на втори етаж  на сграда с идентификатор 87374.521.26.8 по КК на града и 4.00 кв.м. за осигуряване на достъпна среда, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 10 640 лв. на която цена учредява правото на Петър Димитров Трънков, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Георги Бенковски”, бл.11, вх.”Д”, ап.90 .

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение от кмета на общината относно определяне на цена на право на пристрояване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на „Тони – М” ООД, ЕИК 128593529, със седалище и адрес на управление, гр. Ямбол, ул. „Срем” 3, вх.А, ап.4, представлявано от Никола Стоянов Бакалов, върху ПИ 87374.540.306 по КК на гр. Ямбол,  за изграждане на рампа, с площ 7.28 кв.м, към проектирания кафе – аперитив на първи етаж в съществуваща сграда с идентификатор 87374.540.298.1, находяща се на ул. „Генерал Вл. Заимов” № 8, в размер на 1500.90 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

       

 

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински Поземлен имот с идентификатор 87374.521.53, с площ 16 470 кв.м. за разширението от 9.10 кв.м. на тераса към самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 87374.521.53.6.1, част от сграда с идентификатор 87374.521.53.6, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” бл.1,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 850.00 лв. на която цена учредява правото на Вълчо Димов Вълчев, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Георги Бенковски”, бл.1, , ет.1, ап.1 .

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3285/25.09.2008г. и Анекс №1045/15.12.2011г. с ЕТ „Антонин-51-Антоний Хлебаров”, гр. Ямбол, ЕИК 128014779, със седалище и адрес на управление ул.”Стара планина” бл.2, вх.Д, ап.108, гр. Ямбол, представляван от Антоний Христов Хлебаров, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 11 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, кв.18, парцел ІV, по плана на гр. Ямбол, с площ 87.00 кв.м.,с  4/четири/ години, считано от 25.09.2014г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IX „ОПСО”, кв. 145 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона                                                              

                                                                                      ВНОСИТЕЛ: Г.Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот УПИ ІХ „ОПСО”, кв. 145 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА  - Предложение от кмета на общината относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на община Ямбол.

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г.Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл. 21 ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет - Ямбол изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол, както следва:

 1. В Глава трета „Цени на услуги и права предоставяни от общината на физически и юридически лица”,към чл.39 се създава нова алинея 4 /четири/ със следния текст:

„Таксите на услуги за ритуали се заплащат в ОП „Комунални и обредни дейности” и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.”

2. В Приложение № 7 по Глава III от Наредбата  се добавя нова точка VI /римско шест/,както следва:

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

VI.

Радостни ритуали

/с включено ДДС за всички услуги/

 

 

 

 

86.

 

Ритуал за тържествено сключване на граждански брак в ритуална зала

- делнични дни

-празнични дни

 

 

 

 

 

 

 

80.00 лв.

100.00 лв.

 

 

При заявяване  на услугата

 

87.

Кратък ритуал за сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни

 

 

40.00 лв.

 

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

88.

Сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни без ритуал

 

 

    20.00 лв.

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

89.

Озвучаване на ритуална зала с апаратура на клиента или музикален съпровод на пиано, цигулка, народни инструменти, хор

 

 

 

20.00 лв.

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

90.

Изнесен ритуал за сключване на граждански брак извън ритуална зала

 

 

70.00 лв.

 

 

 

При заявяване  на услугата

 

91.

Ритуал

„Юбилейна сватба”

- в делнични дни

- в празнични дни

 

 

 

 

40.00 лв.

 

80.00 лв.

 

 

При заявяване  на услугата

92.

Ритуал „Именуване”

20.00 лв.

 

При заявяване  на услугата

 

93.

Ритуал ” Честване на юбилей”

- в делнични дни

- в празнични дни

 

 

 

40.00 лв.

 

80.00 лв.

 

 

При заявяване  на услугата

 

 1. Заличава т.20 и т.21 в Приложение № 7 по Глава III от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол.

ІІ. Наредбата за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влиза в сила в деня на приемането и .

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА Предложение от Георги Миланов – председател на ПК на ОбС – Ямбол: „Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие” относно приемане  финансовия отчет към 22.08.2014г. на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация и освобождаване от отговорност и длъжност ликвидатора на дружеството.

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества Общински съвет Ямбол:

1. Приема финансовият отчет на ликвидатора на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за периода 01.01.2014г. – 22.08.2014г. и пояснителния доклад към него;

2. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация за отчетния период 01.01.2014г. – 22.08.2014г.

               3. Освобождава Пенка Иванова Михайлова – Трифонова от длъжност „ликвидатор” на „Обреден комплекс” ЕООД в ликвидация

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА –  Предложение от кмета на общината относно съгласуване и подписване на Протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намираща се в обособена територия, обслужвана от ВиК оператор, гр. Ямбол

                                                                                           ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                       Съгласува Протокол за разпределение на собствеността на активите –ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намиращи се в обособената територия на основание чл. 13, ал.1, т.1,2, 3, 5, 6, 7 и ал.2, чл. 15, чл.15а  и чл. 19, ал.1 т.4 букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и т.5 ал.2  от Закона за водите.

2.                       Упълномощава инж. Георги Славов -Кмет на община Ямбол и Татяна Петкова – председател на ОбС –Ямбол да подпишат Протокол за разпределение на собствеността на активите –ВиК системи и съоръжения между държавата и община Ямбол, намиращи се в обособена територия на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите.