РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2018г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит 945/10.01.2018г. с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по оперативна програма “Регионално развитие“ 2014-2020г., по договор за безвъзмездна  помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г. по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел ниско напрежение за захранване и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол и обединяване с УПИ I - 10, кв./м/.72 по ПУП на гр. Ямбол, м. Покрития кладенец " и одобряване на задание за същото.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, одобрен със Заповед  I-А-630 от 02.08.1994г., ул. „Яне Сандански“ № 18.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне под наем имот - ОС на Българска евангелска църква божия с председател Дюндар        Асан.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

8.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето  Идрис             Славов.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно отпускане ЕФП на Николина            Русева.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

            2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

            3.  Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка втора от дневния ред на двадесет и деветото заседание на ОбС Ямбол от 31.01.2018 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2018 г. с проекта:

          - „Обучения и заетост за лица с трайни увреждания“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит 945/10.01.2018г. с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по оперативна програма “Регионално развитие“ 2014-2020г., по договор за безвъзмездна  помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г. по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Изменя Решение на Общински съвет Ямбол, взето по т.2 на двадесет и осмото му заседание, проведено на 29 декември 2017г., в частта на решението по т.1, както следва:

1. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

2. Срок на погасяване – до 30.06.2019г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел ниско напрежение за захранване и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Николай        Георгиев разрешение за изработване на:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на на ел.кабел ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир",

            Необходими за изграждане на  „База за каменоделни услуги, паметници и плочи”  в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-244, кв./м/574.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол и обединяване с УПИ I - 10, кв./м/.72 по ПУП на гр. Ямбол, м. Покрития кладенец " и одобряване на задание за същото.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       Приема предложението на кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1,2 и 4 и чл.125, чл.110.ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ и дава на Веселин           Христов, Христо          Христов и Величка           Христова разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец”, във връзка с промяна на земеделска земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „База за ремонт на селскостопанска техника и за складове за селскостопански машини” и обединяване с УПИ  I - 10, кв.72, м.Покрития кладенец.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІI в кв. (масив) 72.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъде продаден чрез публичен търг имот – частна общинска собственост при следните условия:

Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 98 350.00 кв.м., начин на трайно ползване - Разсадник, ведно с построените в имота  административни и обслужващи сгради:

административна сграда с идентификатор 87374.34.519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.2 едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.4 едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.5 едноетажна със ЗП 20.00  кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.7 едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

сграда - помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

сграда - работилница с идентификатор 87374.519.107.9,  едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

сграда - санитарен възел (външна тоалетна)  с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ормана“, актуван с акт 1859/15.07.2014 г.

Начална тръжна цена за имота  511 703.60 лв. (петстотин и единадесет хиляди седемстотин и три цяло и шестдесет ) без ДДС.

Депозит за участие в търга – 250 000.00 (двеста и петдесет хиляди) лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, одобрен със Заповед  I-А-630 от 02.08.1994г., ул. „Яне Сандански“ № 18.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от  ЗУТ и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, допуска прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, по плана на град Ямбол, одобрен със заповед I-А-630 от 02.08.1994 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.367, с площ 9.00 кв.м. в размер на 475.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Зейнеп            Кемал, с постоянен адрес град Ямбол,                                  .

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне под наем имот - ОС на Българска евангелска църква божия с председател Дюндар              Асан.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г. раздел ІІІКонкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” .

Буква А „Действия по управление на общинската собственост описание на имотите, които са отдадени под наем или свободни за отдаване ”.

 

52.

Масивна сграда с идентификатор 87374.523.336.1 по КК на град Ямбол

ул. „Царевец“ № 2

76 кв.м.

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя под наем на БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ, Булстат 115815734 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, , ул. „Тракия“ № 15, представлявана от Дюндар       Асан – Председател на Духовния съвет за осъществяване на дейността на местното поделение недвижим имот - частна общинска собственост на ул. „Царевец” № 2 гр. Ямбол, актуван с АОС 2067/09.03.2017 г., а именно:  масивна сграда с идентификатор 87374.523.336.1 по КК на град Ямбол, със  застроена площ 76 кв.м., представляваща клуб за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора, при месечна наемна цена в размер на 107.92 лв. без ДДС (изчислена по т. 56 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето  Идрис                  Славов

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Идрис                  Славов с адрес - гр. Ямбол, ул.                           .

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Николина                       Русева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XХIХ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2018г. отпуска еднократна финансова помощ на Николина                        Русева от гр. Ямбол, живуща в                                         в размер на 100 лв. (сто лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.