ПРОТОКОЛ № IV

 

           

            Днес, 28.01.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0001/22.01.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Драгомир Димитров.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова, Красимира Петрова, Стоян Драгнев – заместник – кметове на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри четвъртото заседание на Общинския съвет. Обяви, в съответствие с чл.60.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол, поправка на явна фактическа грешка в прието решение № ІІІ-1/21.12.2015г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол. (приложено предложението до председателския съвет).

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно поправка на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно преобразуване на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ чрез разделяне на ОП „Общински пазари“ и ОП „Платени зони за паркиране“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Туризъм и култура“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане бюджет на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчива и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно включване на допълнителни обекти за интервенция в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014 - 2020, "Услуги за ранно детско развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г., процедура: Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП  ф90 за захранване на поземлен имот с ИД 87374.73.45 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване разрешение за изработване на ПУП- ПП за трасе на ел. кабел НН и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на ПИ 87374.32.18 по КК на гр. Ямбол, м. "Пумпаловото дере".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН и уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. „Манаф чаир”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на пи извън границите на урбанизираните територии с ид. 87374.12.25 по КК на гр. Ямбол, м. "Азмака" и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.561.271 по КК на гр. Ямбол, м. "Плачи могила" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне на пътни транспортни средства на ОП КОД и ОП ОППЗП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на част от ПИ с ид. 87374.559.4 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция по заетостта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно предоставяне на част от недвижим имот - публична общинска собственост на МРРБ за нуждите на  Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно поправка на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно преобразуване на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ чрез разделяне на ОП „Общински пазари“ и ОП „Платени зони за паркиране“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Туризъм и култура“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане бюджет на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчива и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно включване на допълнителни обекти за интервенция в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014 - 2020, "Услуги за ранно детско развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г., процедура: Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП  ф90 за захранване на поземлен имот с ИД 87374.73.45 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване разрешение за изработване на ПУП- ПП за трасе на ел. кабел НН и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на ПИ 87374.32.18 по КК на гр. Ямбол, м. "Пумпаловото дере".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН и уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. „Манаф чаир”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на пи извън границите на урбанизираните територии с ид. 87374.12.25 по КК на гр. Ямбол, м. "Азмака" и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.561.271 по КК на гр. Ямбол, м. "Плачи могила" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне на пътни транспортни средства на ОП КОД и ОП ОППЗП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на част от ПИ с ид. 87374.559.4 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция по заетостта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно предоставяне на част от недвижим имот - публична общинска собственост на МРРБ за нуждите на  Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

По всички точки от дневния ред Волен Дичев гласува с карта на името на Георги Миланов, тъй като не носи своята.

           

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно поправка на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от  проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от  проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема:

1. Да бъде извършена корекция  в приетата за 2016г. Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на допуснато несъответствие в  Раздел  IV.  – „Конкретни очаквания по отношение на приходите от управлението на общинската собственост - вид дейност в т. 1 „ Продажба на нежилищни имоти – общинска собственост“като размерът на очакваните приходи от 240 000 лв. се коригира на   2 240 000 лв., съответно „Всичко приходи от разпореждане с общинска собственост “ –  от 1 569 000 на 3 569 000 лв., „Общо приходи“ -  от 2 319 900 на  4 319 900 лв.

2. Решението за посочената промяна да бъде отразено в приетата от ОбС Програма за  управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

           

 

                ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно преобразуване на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ чрез разделяне на ОП „Общински пазари“ и ОП „Платени зони за паркиране“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Папашимов – Много коментари чух за това предложение, някой от тях даже бяха  смехотворни и искрено съм се смял на тях.  За мен, надявам се и за вас е ясна целта защо това общинско предприятие се разделя на две. Тези две дейности са коренно различни и тяхното съвместяване в едно предприятие предизвиква конфликти и не дава възможност за добри резултати на работа. Едно от нашите задължения е да осигуряваме на нашите съграждани по – добри и по - удобни услуги, вярвам че това разделяне ще постигне точно това.  За това аз Ви призовавам да подкрепите това предложение.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                         против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.                  На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, чл.53, във връзка с чл.51, ал.2, изречение второ от Закона за общинската собственост:

Отменя Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”, град Ямбол.

            II. Преобразува Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране” гр. Ямбол, чрез разделяне в две структури:

1. Общинско предприятие „Общински пазари” гр.Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, пл. „Георги Дражев“ № 1 - административна сграда, с идентификатор 87374.550.10.10, с площ 107.72кв.м., намираща се в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г., със следния предмет на дейност:

1.1.Общинските пазари са обособени по съответния ред терени, които се оборудват с необходимата материална база (складови и търговски площи, павилиони, маси, санитарен възел и други) и където се извършва търговска дейност със стоки за населението, които не са изрично забранени от закона, както следва:

            - селскостопанска продукция в прясно или преработено състояние;

            - живи домашни животни и птици;

            - хранителни стоки;

            - цветя, семена, посадъчен материал, инвентар и др. стоки за земеделското производство;

            -  диворастящи плодове, билки и гъби;

            -  екзотични декоративни растения и животни;

            -  промишлени стоки, включително и употребявани, но годни за ползване;

            -  други съпътстващи стоки и услуги.

1.2. ОП „Общински пазари” управлява и поддържа следните общински пазари, магазини, преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, санитарен възел на територията на Община Ямбол:

            1. Пазари:

            1.1. Централен общински пазар, намиращ се в гр. Ямбол, пл. „Георги Дражев“ №1 в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г., в т.ч. комплексна търговска сграда, целия имот с площ 1064 кв.м., с конструкция, построена 1982г., парцел 1, кв.18, АОС №194/20.02.2001г. – продажба на плодове и зеленчуци и други;       

            1.2. Пазар „Търговска”, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” №55 – продажба на плодове и зеленчуци и други;

            1.3. Пазар за цветя „Търговска”, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” №55 – продажба на цветя;

            1.4. Пазар „Бенковски”, намиращ се в гр. Ямбол, ж.к. „Бенковски” – продажба на плодове и зеленчуци и други;

            1.5. Пазар „Боровец”, намиращ се в гр. Ямбол на пл. „Боровец” – продажба на плодове и зеленчуци и други;

            1.6. Животински пазар, намиращ се в търговски обект, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.559.3 по кадастралната карта н град Ямбол, с площ 2 741кв.м., ведно с построените в имота административна сграда с идентификатор 87374.559.3.1, с площ 81кв.м. и сграда – сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2, със застроена площ 32.00кв.м., намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов”, с АОС №1822/25.11.2013г. – продажба на животни, промишлени стоки – нови, стоки втора употреба;

            2. Магазини:

            2.1. Магазини, намиращи се на Централен общински пазар, в гр. Ямбол на пл. „Георги Дражев” №1 с общо 36бр. общински обекта, в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., АОС 1819/12.11.2013г., в т.ч. и комплексна търговска сграда, целия имот с площ 1064 кв.м., с конструкция, построена 1982г., парцел 1, кв.18, АОС №194/20.02.2001г.;

            3. Преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;

            3.1. Преместваеми съоръжения на Централен пазар на пл. „Георги Дражев” № 1;

            4. Санитарен възел:

            4.1. Обществена тоалетна на ул. „Търговска” №53.

            2. Общинското предприятие „Платени зони за паркиране” гр.Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, пл.„Георги Дражев“ № 1 - административна сграда, с идентификатор 87374.550.10.10, с площ 107.72кв.м., намираща се в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г., със следния предмет на дейност:

2.1. Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платените зони за паркиране;

2.2. Управление и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол;

           III. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари“ град Ямбол към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

           IV. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ град Ямбол към Община Ямбол, съгласно Приложение № 2.

            V. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на ОП „Общински пазари” гр. Ямбол.

             VI. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

           VII. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Общински пазари” и ОП „Платени зони за паркиране” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат разпределяне, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

            VIII. ОП „Общински пазари” и ОП „Платени зони за паркиране” се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление активи, с грижата на добър стопанин.

 

 

         ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Туризъм и култура“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Бакърджиев – Защо предприятие „Туризъм и култура“? – С това действие се надгражда. За седем години Община Ямбол независимо от всякакви трудности, бавно и постепенно надграждаше своята културна инфраструктура. Създаде се Музея на бойната слава, бяха обновени Етнографския комплекс, Художествена галерия, както и обновяването на центъра. Никой не забеляза, че този обновен център макар и модерен, прави и препратки към историята и културата и никой от журналистите не отрази, че на шадравана, който е пред общината са изписани старите имена на града, което го няма никъде другаде в България. Положени са и символично релсите на първия конски трамвай, маркирано е мястото, където е била часовниковата кула. Не на последно място се изгради и АМ Тракия, която даде възможност за едно бързо и удобно предвижване на туристическия поток от Ямбол до морето.

Модела и дейността на предприятието е взето като модел от Велико Търново, Пловдив и София, които са водещи туристически дестинации. Едно от най-важните звена, които ще бъдат създадени е звеното „Туризъм“, то ще разполага с обекти като „Безистен“ ще има ангажимент да създава продукт и да промотира цялата култура на Ямбол, така че културата да стане основа на туризма. Туризъм, който ще носи средства не само на културните институции, но и на целият град. Този, който създава предпоставката за туризъм печели най-малко средства, но паралелно с това печелят ресторантьори, хотелиери и всички предлагащи подобни услуги

Георгиева - Подкрепям Вашите идеи за създаване на общински предприятия със специални направления. Аз ще ви дам моето доверие в аванс. Искрено се надявам резултатите да са добри и в полза на всеки наш съгражданин, а и осигуряваме работа на десетки хора, харесва ми този ляв подход той отговаря на нашите леви стандарти на моята политическа група.  Дано назначаването им не бъде пропагандно и не почива на политически, а на професионални, морални и законови принципи.

Взех думата, за да направя няколко предложения по внесения материал, който отново заявявам, че ще подкрепя. Първото ми предложение е в решението на предложението, в наименованието на предприятието, предлагам то да бъде: „Туризъм, културни събития и проекти“ защо, някак не приемам подреждането на понятията „предприятие“ и „култура“ едно до друго. Предприятието, макар и общинско то има своите икономически измерения, т.е. има комерсиална стойност да получава печалба, нищо че няма право да изразходва паричните постъпления. Културата от своя страна е понятие  с много нееднозначни функции, но все пак се свежда до три основни значения, предполагам, че колегите, които работят в сферата на културата ще се съгласят с мен: вкус на изящните изкуства и хуманитарните науки, цялостен модел на човешкото поведение и човешки вярвания и комплекс от споделени ценности. Вярвам, че всички разбираме защо не може да има предприятие, в което просто да фигурира думата „култура“ и съм наясно, че администрацията е имала съвсем друго в предвид.

 Предлагам: 1. Промяна на наименованието на ОП „Туризъм и култура" в ОП „Туризъм,културни събития и проекти"; 2. Изменя Точка I, точка 1, като придобива следното съдържание: „Провежда политика на Община Ямбол в областта на туризма и културните събития"; 3. Изменя Точка I, точка 9, като придобива следното съдържание: „Осъществява между туристическите обекти, предприятието и община Ямбол координация, синхронизиране и стиковане на дейностите и мероприятията." Т.е. отпада допълнението „по чл.8, ал.9" от предложения правилник на предприятието; 4. Изменя Точка I, точка 17, като придобива следното съдържание: „Разработва и изпълнява проекти в областта на туризма и местни културни проекти, финансирани от Европейския съюз, национални и международни организации"; 5. Изменя Точка I, точка 20, като придобива следното съдържание: „Организира административната дейност на Камерен ансамбъл „Дианополис", промотира, организира и популяризира концертната дейност на ансамбъла". В Приложение №1 - Правилника: 6. Изменя Раздел II, чл.8, т.1, като придобива следния вид: „Провежда политика на Община Ямбол в областта на туризма и културните събития"; 7. Изменя Раздел II, чл.8, т.9, като придобива следния вид: „Осъществява между туристическите обекти, предприятието и община Ямбол координация, синхронизиране и стиковане на дейностите и мероприятията по чл.8, ал.8."; 8. Изменя Раздел II, чл.10, като придобива следния вид: „Организира административната дейност на Камерен ансамбъл „Дианополис", промотира, организира и популяризира концертната дейност на ансамбъла."

 Бакърджиев – /реплика/ -  Благодаря на Катя Георгиева за това, че подкрепя тази идея, това показва, че когато искаме да вървим в посока развитието на града всички мислим еднакво. Моята реплика е за наименованието, което предложи г-жа Георгиева на предприятието. Не случайно е написано само култура, защото понятието „културата“ е многозначно. Идеята е, че това понятие обобщава  много дейности – материални и нематериални, това дава една свобода за действие на предприятието. Прекалено голямата конкретика ограничава дейностите. Мисля, че няма нужда да коментираме наименованието, защото както аз вече казах, то се изгражда въз основа на вече доказани примери, например най-успешното подобно предприятие се нарича „Звук и светлина“, което се занимава и с всичко останало, освен звука и светлината, но и има ангажимента за целия диапазон на културата, материална и нематериална и промотира. В София има предприятие, което се нарича „Стари сгради“, но то не се занимава само със старите сгради в града. Мисля, че щом става въпрос за култура понятието трябва да е по-общо, защото ще се занимава с изключително много дейности, което с времето да не ни се налага да сменяме, а то ще получава все повече възможности за развитие. Аз мисля, че не трябва да има промяна на наименованието на предприятието. 

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 9                           против – 20                           въздържали се – 5

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.2 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 11                         против – 10                           въздържали се – 4

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.3 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 11                         против – 18                           въздържали се – 5

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.4 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 20                         против – 12                           въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.5 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 13                         против – 17                           въздържали се – 4

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.6 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 9                           против – 18                           въздържали се – 8

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.7 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 12                         против – 17                           въздържали се – 6

            Не се приема.

Костов - Г-жо Георгиева, Вие сте член на ПК ОИКДОУСОС, спокойно можеше да си дадете предложенията в заседание на самата комисия, за да може колегите да ги осмислят. Вие сега затрупвате колегите с 8-9 предложения, за всяко едно от тях е нужно повече време, за да се осмисли, а ние такова нямаме. В последното Ви предложение става въпрос за явна фактическа грешка, предлагам да бъде прегласувано.

Предлагам да прегласуваме.

Ибришимов – Подлагам на повторно гласуване т.7 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 31                         против – 2                             въздържали се – 2

            Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                         против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, чл.53, във връзка с чл.51, ал.2, изр. второ от Закона за общинската собственост създава Общинско предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 обект в сграда Безистен, с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, одобрени със Заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №18-6985-07.09.2015г. на началника на СГКК Ямбол, със застроена площ 963кв.м.,  АОС  № 1958/02.12.2015г., с предмет на дейност:

1.    Провежда политика на Община Ямбол в областта на туризма.

2.    Управлява предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на приходи от такси, цени на услуги и други свързани с ползването на същите, свързани с популяризирането на Община Ямбол като туристическа дестинация.

3.    Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на туризма на територията на Община Ямбол. Внася предложения за актуализиране на действащата стратегия, съобразно настъпили промени в законодателството или провежданата политика.

4.                  Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Ямбол и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието.

5.                  Участва в изработването на Годишна програма за развитие на туризма на територията на Община Ямбол, която се приема от Общинския съвет и участва в изпълнението й.

6.                  Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Ямбол.

7.                  Популяризира Община Ямбол, като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина, чрез презентиране на туристическия продукт на Община Ямбол, Кулгурно-информационен център „Безистен“, Музей на бойната слава и други.

8.                  Участва в организацията на мероприятията, свързани с всички празници на град Ямбол.

9.                  Осъществява между туристическите обекти, предприятието и Община Ямбол координация, синхронизиране и стиковане на дейностите и мероприятията по чл.8, ал.9.

10.              Продажба на стоки, аксесоари и сувенири за популяризиране и стимулиране на туризма на територията на Община Ямбол.

11.              Участва в поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на Община Ямбол.

12.              Подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали.

13.              Осъществява взаимодействие и сътрудничество с медии, поддържане, актуализиране и популяризиране на туристическия интернет сайт на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ - гр.Ямбол.

14.              Участва в национални и международни изложения, панаири и прояви, свързани с туризма, взаимодействие и сътрудничество с браншови организации и други организации/институции ангажирани в сферата на туризма.

15.              Организира туристически дейности, услуги, мероприятия,прояви, форуми, обучения, промосъбития и др.подобни, свързани с развитието на туризма в Община Ямбол.

16.              Организира извършването на маркетингови проучвания на националния и други перспективни пазари за общинския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама.

17.              Разработва и изпълнява проекти в областта на туризма и местни културни проекти, финансирани от Европейския съюз, национални и международни организации.

18.              Промяна в предмета на дейност на предприятието се извършва по реда на неговото приемане – с решение на Общински съвет – Ямбол.

19.  Организира, координира и ръководи цялостната дейност в Младежки дом „Георги Братанов“, гр. Ямбол.

20.  Организира административни и концертни дейности в обхвата на Камерен ансамбъл „Дианополис“.

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол, съгласно Приложение № 1. (Изменя Раздел II, чл.8, т.9, като придобива следния вид: „Осъществява между туристическите обекти, предприятието и община Ямбол координация, синхронизиране и стиковане на дейностите и мероприятията по чл.8, ал.8.")

III. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол.

IV. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора ОП „Туризъм и култура” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото, което да се удостовери с предавателно - приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

V. ОП „Туризъм и култура” се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативно обслужване на предоставените безвъзмездно за управление имоти, с грижата на добър стопанин.

 

Карска - /отрицателен вот/ - Аз гласувах против това предложение на г-н Славов, защото смятам, че е нецелесъобразно, тъй като Ямбол не е голям туристически център. Не вярвам, че Община Ямбол със своите кадри не може да се справи с уреждането на културните дейности на територията на общината. Ние не сме голям туристически град като тези, с които се сравнихме – В.Търново, Пловдив или София. За мен тази промяна се прави, за да се раздуе една администрация, в която трябва да влязат хора, които са засвидетелствали лоялни отношения към ПП ГЕРБ по време на изборите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Тодоров - Групата на Реформаторски блок и Народен съюз подкрепя това предложение за създаване на предприятие „Спортни имоти“, защото ние вярваме в по-доброто стопанисване на тези имоти. Ние имаме едно питане за спортната зала в село Веселиново – Какво се случва с нея? Същата преди беше собственост на  ОСК „Тунджа“ и в същото време тя е на територията на община Тунджа. Там няма никаква яснота. В момента тази зала е в ужасно състояние. Мисля, че лека атлетика се тренира в зимния период. Все по-лошо става нейното състояние. Бихме искали яснота по този въпрос.

            Славов - Тази зала е построена в края на 80-те години и е държавна собственост, и се стопанисва и управлява от държавата. Мисля, че няма отношение и спортния клуб към нея, а само държавата. Община Ямбол също не може да има отношение, ако държавата не я прехвърли като собственост на община Ямбол. След това да се търсят начини за рехабилитиране и поддържане. Към настоящият момент нямаме отношение към нея.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т. І от предложението за решение.

            Гласували      за – 28                         против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т. ІІ от предложението за решение..

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 6

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост и  чл.7 от Правилника за устройство и дейността на общинска предприятие „Комунални и обредни дейности“- бюджетна дейност на община Ямбол, прави следните промени в Правилника на дружеството:

 В Раздел II, Предмет на дейност – Чл.6, ал.5 – „ Поддържане и ремонт на общински спортни имоти“, Раздел IV, „Структура на предприятието“, ал.1 т.3 – „спортни имоти общинска собственост“, ал.2 – от „ Числеността на персонала на предприятието е 43 щ.бр…..“ Числеността на персонала на предприятието е 37 щ.бр…..“, като в т.2 дейност 619 „ Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – Звено „ Поддържане и текущ ремонт на жилищни, нежилищни и спортни имоти общинска собственост – 14 щ.бр. – отпада „ спортни имоти общинска собственост“ и щатните бройки се намаляват със 7 щ.бр.

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост:

1.1.Създава Общинско предприятие „ СПОРТНИ ИМОТИ”- Община Ямбол с предмет на дейност:

   Стопанисването, експлоатацията и поддръжката на общинските спортни обекти и съоръжения на територията на община Ямбол, включващо приемането и предаването на същите, контрол по изпълнението на сключените от Община  Ямбол договори за отдаването им под наем, осигуряване на своевременното събиране на наемите и другите приходи от имотите; подготвяне на пълната документация, ведно със съответните действия за прекратяване  на сключените договори за предоставени му за управление имоти; изпълнение на заповедите за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти -общинска собственост, които се владеят или държат без правно основание от трети лица, не се използват по предназначение или необходимостта от тях е отпаднала; създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Ямбол.

       Предоставя за стопанисване, експлоатация и поддръжка следните общински спортни обекти

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПЛОЩ

1

Спортна зала „Диана”, с АОС № 53/ 16.03.1999 г.представляващ сграда с идентификатор 87374.533.6.3, включваща:                                               - зала за баскетбол, с прилежащите към нея треньорска стая, съблекални, офис и зала за фитнес
- 2 зали по акробатика и скокове на батут с прилежащите към тях бани и съблекалня
- зала за бокс
- зала за фехтовка
- зала за тенис на маса
- зала за спортна стрелба
- сауна – ползва се от всички клубове - членове на ОСК
- офис и стая за счeтоводство
- стая на партерния етаж за медицинско обслужване – ползва се от всички клубове - членове на ОСК „Тунджа”.

гр. Ямбол, Градски парк

3152.00 кв.м.

2

Градски стадион - с идент. 87374.534.3, с АОС   № 599/21.05.2002г.                                              - футболно игрище и съблекални
- лекоатлетическа писта и съблекални и бани, ползвани от клубовете по лека атлетика
- баскетболна и волейболна зала
- зали за бокс - 2 бр.
- зали по борба - 2 бр.
- зала за обща физическа подготовка и вдигане на тежести
-зала за фехтовка и модерен петобой
-помещения за диспансера по спортна медицина
-съблекални
- административни и битови помещения
- работилници – 2 бр.

гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост"

34 000 кв.м.

3

Футболно игрище в Спортен комплекс „Георги Дражев” - с идент. 87374.533.15, с АОС№ 600/21.05.2002г.

гр. Ямбол, Градски парк

4

„ стрелбище“, с АОС №166/20.10.2000г., с идентификатор 87374.519.31

гр. Ямбол, Индустриален квартал

67 650 кв.м.

5

Гребен канал, с АОС №156/17.10.2000г., ПИ 87374.519.20; ПИ 87374.519.13 и ПИ 87374.15.92

гр. Ямбол, Промишлена зона

 

6

Плувен басейн, находящ се  в сграда с идентификатор 87374.560.52.1, ГПЧЕ „В.Карагьозов“ с АОС №80/23.07.1999г.

гр. Ямбол, ж.к "Златен рог" № 110

 

7

Плувен басейн, находящ се в сградата на Гимназия „Васил Левски“ с идентификатор 87374.560.52.1, АОС №243/28.05.2001г.

гр. Ямбол, ул. "Цар Иван Александър" №12

 

8.

Зала „Шахклуб“, намираща се на ул. „Жорж Папазов“ №11, с АОС 217/19.04.2001г.

 

Зала с площ 78.20 кв.м.

 

 

            1.2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти”- Община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

 2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да назначи директор на общинско предприятие „Спортни имоти”- Община Ямбол .

 3. Възлага на Кмета на Община Ямбол и на директора или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно – приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 4. ОП „Спортни имоти”- Община Ямбол се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените активи, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане бюджет на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Искам да благодаря на всички, че точките, които предхождаха най-важната точка на тази сесия и за годината, приемането на Бюджета на община Ямбол, бяха разгледани с цялата сериозност и отговорност от ваша страна и бяха приети. Те касаят на 100%  дебатите, които предполагам, че ще протекат за приемането на бюджета. Няма да се разпростирам в детайлите на бюджета, надявам се по време на заседанието на комисиите към ОбС да сте имали възможността да получите достатъчно добра експертна информация от колегите от общинската  администрация, ако сте поискали такава, за да имате пълна яснота за бюджета на община Ямбол за 2016 година. Искам само да отделя внимание на няколко акцента, които са важни, принципно като рамка на бюджета, който предстои да се дебатира и искрено се надявам да се приеме от вас.

Първото, на което искам да обърна внимание е, че в този бюджет сме се опитали да оптимизираме в цялостта си разходите на община Ямбол. След не малко години опит в управлението на общината и разходването на общинския бюджет, мисля че в началото на този мандат имаме достатъчно основание и самочувствие да предложим вариант за оптимизиране на дейностите на второстепенните разпоредители с бюджета, дейностите като цяло на всички звена, които са под управлението на общинска администрация, така че да спестим не малко разходи, които разходи да насочим към други цели и решаването на конкретни проблеми или предлагането на допълнителни услуги и възможности, които общината може да предложи на гражданите. Направили сме възможното както сте видели в капиталовия списък на бюджета – модернизация, реконструкция на всички кухненски възли на всяка една ДГ, ДЯ, ОДЗ с цел да намалим драстично разходите на консумативи,  по подобен начин и подход сме направили и останалите звена. Преминахме към създаването на общински предприятия, които до момента не съществуваха като такива към общината. Основната цел и идея беше такава каквато колегите тук споделиха. Отделни сектори, които са изключително важни тук за развитието на града да получат специално внимание с необходимия ресурс и управленски да се разгърнат тези дейности в две посоки. Едната е всички гости и гражданите на Ямбол да получат услугата такава, каквато е редно да бъде получена. Когато взема предвид  предприятието „Общински пазари и платени зони за паркиране“, което управляваше две дейности преди вашето решение, когато дейностите се разраснат и са достатъчно значими и няма как да се обърне еднакво внимание, и да се управлява по най-удачния начин, ако един директор и една администрация се разконцентрират между тези две дейности. Трябва така да се разделят дейностите, така че гражданите на Ямбол да получат адекватна услуга за целите, за които е създадено това предприятие. Подобен е подхода и за създаването и на останалите предприятия за „Туризъм и култура“ и за ОП  „Спортни имоти“. Аз се радвам, че г-жа Георгиева от групата на БСП подходи отговорно и всички нейни колеги, че ще подкрепят създаването на това предприятие. Самият изказ и подкрепа тук от трибуната е показно за мен, че вървим в правилната посока, така, както всички в този град желаят града ни да се развива и да има точно и правилно управление в различните сектори и политики, които общината трябва да управлява. По същия начин създадохме две предприятия, които предстоят да се напълнят с много съдържание и да управляват две сфери далеч по-ефективно, отколкото в този момент. Целта на предприятието „Туризъм и култура“ е да издигне имиджа на града на нивото, на което трябва да бъде издигнат града ни. Да придаде и да покаже в онази светлина Ямбол, така че да респектираме всички останали в държавата, да предизвикаме туристическия интерес и към културните събития. Крайния ефект от това е стимул на местната икономика и самочувствие на всички, които живеят в този град и най-вече за младите хора, които трябва да раснат тук със самочувствие и да припознаят Ямбол като място, където да се върнат с гордост. Тук изобщо не става дума за това някой да назначи хора, които са били лоялни. Това е против моите разбирания и разбиранията на моя екип. Никога до сега не сме си позволили дори и в администрацията да назначаваме хора, които не са професионалисти. Ако успее това предприятие да заработи по начина, по който си го представяме сега, в следващите няколко години за Ямбол ще се чува много повече в България, много повече в Европа през следващите няколко години. Ние тук ще станем една много сериозна туристическа дестинация. Така е, че нямаме даденостите, които ги има  В. Търново, които ги има София, които ги има Варна или Бургас като морски курорти. Ние сами трябва да си ги създадем, да си ги развием и да ги покажем, и да станем значими с това. Целта на това предприятие да  създаде този  цялостен туристически продукт, с който ние да направим впечатление на всички останали. Всичко това е предпоставка за икономическото развитие на града.

Другият акцент, който сме заложили е прозрачността за начина, по който се разходват средствата на нашите съграждани. Пример давам с тотално променената концепция  за начина на разходване на парите, с които субсидирахме културните институти, разбирайте Драматичен театър Ямбол и Куклен театър Ямбол. До сега ОбС  гласуваше една сума, с която субсидирахме театрите и ние ги превеждахме на МК, а те от там ги прехвърляха на двата театъра. Без никой да има пълна яснота къде отиват средствата от събраните данъци на всички ямболлии. Тази година със средствата, с които се финансират всяка година точно тези институти,  сега ще се отделят за конкретни разходи, които са задължителни и ще се разплащат от община Ямбол.

Третият акцент, който е много значим  е продължаването на политиката за цялостното обновяване и рехабилитация на уличната мрежа, тротоарното пространство и благоустрояването на града. Когато 2011 година за първи път убедихме ОбС да гласува средства за цялостно преасфалтиране на улиците. Това  нещо съвсем ново за Ямбол беше масово за всички големи жилищни квартали и не само. Когато 2011  година направихме първия голям паркинг в жилищния  квартал  „Граф Игнатиев“, получихме много упреци, не добро отношение, ехидни усмивки, за това че харчим парите на ямболлии за неща, които са излишни. Когато започнахме да махаме първите гаражи в града получихме голямо оплюване, но след 5 години виждате, че всичко, което сме направили се прие много добре от гражданите. Тези всички положителни промени,  не само радват окото и създават самочувствие, а и правят живота на ямболлии по-спокоен и по-удобен.  Всички искат това да продължи. Тук основният акцент освен средствата за текущи ремонти и те са съизмерими със средствата, които сме залагали предходните години около 2 млн. лв., една част, от които идват от продажба на собственост, е големият списък от проекти, който е заложен в капиталовия списък към бюджета. Ако искаме да се направят това благоустрояване и тези ремонти в една голяма част трябва да бъдат направени със съответните проекти. Обърнали сме внимание на това със собствените общински средства, както е било в годините назад, защото обновяването на уличната мрежа, детските площадки, благоустрояването на площадни пространства, всичко това е било единствено и само със средствата от данъците на ямболлии, а не с европейски пари. Затова в бюджета в резерва ще видите една много сериозна сума, която не е там случайно и списък с проектирания заложени в капиталовия списък. Идеята е след като се възложи проектирането и бъде изготвен проекта със съответната количествено-стойностна сметка, за да имаме яснота колко реално ще струва съответното обновяване на улици, паркинги или нови улици. В момента, в който излезе този проект с тази количествено-стойностна сметка да може на актуализация на бюджета да се впише този обект в капиталовия списък и да се извадят пари от резерва толкова,  колкото са необходими, за да се премине към възлагането на неговото изпълнение. Мисля, че това е далеч по-удачния и много по-прозрачния начин по-който се разходват парите на ямболлии. Ако няма необходимия проект и необходимата точност в очакванията колко ще струва този обект, значи ние може да сложим едно число, което в процеса на възлагане на изпълнението на обекта да преценим колко струва и да направим корекция в бюджета  и да коригираме числото. Когато имаме проекти, при които може да се възлага изпълнението на конкретни строителни дейности, тогава ние във всеки един момент бихме могли да кандидатстваме и да търсим други източници на финансиране. Мисля, че тези няколко акцента дават онази тежест на бюджета и гаранция, че ако той бъде изпълнен по този начин в рамките на 2016 година, не само ще бъдат управлявани далеч по-ефективно цели сектори от обществения  живот с предприятията, не само ще бъде продължено изпълнението за рехабилитация на града като цяло, но и ще дадем онази сигурност и спокойствие и оптимизъм , че парите се харчат правилно и по предназначение. Няма да се изтърве инерцията, която е натрупана в годините до тук, което да дава и оптимизма на нашите съграждани, че града ни се развива, но то и реално да се случва  и да дава правилните сигнали до всички хора, които искат да инвестират в нашият град или тези, които са инвестирали вече в нашият град  да развиват инвестицията и да виждат, че в града ни има перспектива и виждане  на ОбС и администрацията, за това как трябва да бъде управляван. Естествено има много допълнителни неща, които трябва най-вероятно да доразвием и няма лошо в някои от следващите корекции на бюджета, добрите идеи да намерят отражение в бюджета, но това е първоначално нашата идея, която ние предлагаме на вашето внимание. Искам да акцентирам върху още един конкретен проблем, който предполагам, че ще намери тук своя въпрос от някои от вас като общински съветници. Тази година не беше предложено вдигане на данъците от мен като кмет и от администрацията, защото мисля че до тук поне сме намерили оптималния вариант , по който да събираме средствата от нашите съграждани под формата на данъци  и да ги харчим, но има един не малък недостиг на финансови средства към настоящият момент в такса битови отпадъци. От три години знаете, че има желание от страна на държавата в лицето на МФ, НСО да се промени начина, по който се изчислява и начислява такса битови отпадъци на всеки един гражданин на република България. За голямо съжаление към настоящият момент няма методика, която да е предложена и да е приета и тя да стане методиката, която да се използва от всички общини за изчисляването на такса битови отпадъци. Както всяка община така и община Ямбол  има сключени договори за изпълнението на дейностите чрез закона за обществените поръчки, които касаят сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на обществените територии, поддържане на зелените площи, както и управлението на депото за битови отпадъци. Тези договори предполагат конкретни разходи, точно и ясно, и тъй като има над 700 хил. лв. недостиг, искам да успокоя всички, ако събираемостта на данъци в общината е едно от най-високите в държавата, през последните години се движи 93-94%, събираемостта на такса битови отпадъци е средно около 85%. Имаме да събираме и от стари длъжници за такса битови отпадъци, както имаме и за данъците, но в конкретния случай имаме окончателно решение на Върховния Административен съд за средствата, които МО дължи на община Ямбол, които са близо 2 млн., от които 1 млн. 216 хил. са средства, които се дължат по такса битови отпадъци. Точно тази сума сме заложили в разработването на финансовата рамка , която касае тези дейности и очакванията са ни , ако не цялата сума, то поне по-голямата част, държавата в лицето на МО да преведе тази сума на община Ямбол, с която ние да си покрием този финансов недостиг.  Имаме уверение от името на МФ и НСО  в рамките на тази година да се измисли новата методика за изчисление на такса битови отпадъци и тя да започне да се прилага през следващата 2017г. Ако това се случи, и  тогава да бъде променяна по някакъв начин и в община Ямбол ставката за битови отпадъци, то това ще бъде вече следствие. Затова към настоящият момент и аз и екипа имаме спокойствието, надявам се и всички вие и всички наши съграждани, че това дофинансиране на  такса битови отпадъци  ще бъде осигурено и няма да се вадят пари от данъците на  нашите съграждани, които биха могли да се разходват за далеч по-удачни и значими проблеми, които трябва да решаваме в града. Надявам се искрено да подкрепите предложението за Бюджета на община Ямбол за 2016 година.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Йорданов - Колеги, заставам пред вас за да изкажа мнението си за бюджета като човек от бизнеса и по скоро в частта му  в разчета за финансиране на капиталови разходи. Защо обръщам внимание точно на това? Обръщам, тъй като в крайна сметка този разчет отразява в голяма степен инвестиционната политика на общината през годината. И това, което гражданите ще видят и усетят върху себе си е разгърнато тук в този разчет.

Колеги, капиталовата програма е направена изключително точно без надценяване на позиции. Вярвам, че това не е само мое мнение, но и най - вероятно на всеки едни гражданин на общината, защото това което е започнало тук, то ще се изпълни. Предложения ни материал е изчерпателен, без излишни и високопарни намерения. Популизма отсъства, заложено е на мерки, които са неотложни и важни. Само като си помислим, че трябва да се промени част от облика на града със сумата от 2 млн. лв., сума напълно недостатъчна за каквото и да е голямо инфраструктурно решение. Ще гласувам с две ръце „за“ така изготвения бюджет, защото ми допада визията на кмета и на общинската  администрация и за това как ни е предложено да разходваме средствата, за да вдигнем стандарта на града.

Има оборудване в града, което не е сменено от 40 години, а всеки един нов професионален уред, всяка една нова инсталация, било то  ВиК или газова с времето те ще си възвърнат вложенията.

Гласувам за бюджета, защото ми допада инвестиционната политика в сферата на осветление, улици, площади и училища. Кмета на общината има доблестта да разработва и развива проекти и изключително важни за града  пътни възли, паркинги и улици, подкрепен от ОА и главния архитект на града. Искам да обърна особено внимание на Спортния комплекс „Диана“, което няма как да не се случи, защото е един много важен обект за града като цяло, а само с един идеен проект няма как да получим финансиране. Изключително добро постижение за бъдещото развитие награда е  ПУП на  квартал „Каргон“ и ОУП на града. Сега, когато Каргона има канализация и нови улици квартала се нуждае от ново градоустройство, за да може подземната и надземната инфраструктура да върви паралелно със съвременната визия. 

Ако трябва да обобщя, Бюджет 2016 г. е дин добър разчет за финансиране на капиталови разходи в предвид ограничение ресурс, с ясна визия за бъдещи реални резултати с пряк ефект върху гражданите на Ямбол. Искам да завърша с една съвременна мисъл: “ Гласувайте положително, за да може днес града проектиран, да бъде построен утре!“.

            Д. Стоянов - Аз от бюджети много не разбирам, но смятам, че разбирам от пари. Имам въпроси, на които искам да се отговори сега, може и аз да не съм разбрал от нещата. Първият въпрос е свързан с питането  ми дали са отделени средства по предложението ми за създаване на Публичен онлайн регистър за връзка на гражданите на Ямбол с общинските съветници? Отделени ли са средства за създаването на публичен онлайн регистър за следене на обществените поръчки и обектите на територията на община Ямбол? Отделени ли са средства за създаване на публичен онлайн регистър за следене за изпълнението на бюджета на община Ямбол? Отделени ли са средства за създаването на Омбудсман? Отделени ли са средства за създаването на енергийно ефективно улично и парково осветление на Ямбол? Имам една забележка, че след като има питане или предложение, нека да се върне отговор затова дали не е прието или е прието по електронен път към съответния общински съветник. Това беше единия въпрос, а другият въпрос е за пари отново. Във всеки един бюджет като погледна и видя издръжка и нищо друго там ми е ясно за какво става въпрос. Във вашият бюджет 18 572 468 лв, по пера сте ги представили. В икономически дейности и услуги – други дейности по икономиката, издръжка 1 000 005 лв. Бих искал пояснение по двата въпроса.

            Начев - Много неща се изговориха относно културата, спорта. Искам да взема отношение в частта на бюджета относно културата и спорта. Искам да кажа, че ще подкрепя бюджета в тази му част, защото виждам, че политиката на общината и общинското ръководство е насочено към развитие на тази област. И в отговор на черногледото изказване на г-жа Карска искам да кажа, че като ръководител на Музея на бойната слава, когато го приех първата година със 700 лева приход, за миналата година имаме 2500 лв, а посещенията са над 5600 души, което показва, че политиката в това отношение е в правилна посока и нещата се развиват, стига човек да насочи усилията си в това направление и да ги развива. Призовавам да гласувате бюджета в този вид, за да може да развием нашият град и да го превърнем в една туристическа дестинация. Искам да кажа, че 250 чуждестранни туристи са дошли да гледат танковете в Музея на бойната слава. Мисля че г-н Славов работи в правилното направление

            Карска – репл. - Радвам се за вас, че сте реализирали такива приходи, но след като сте реализирали приходи, значи трябва да имате и разходи. Явно не съм била добре разбрана, аз нямам нищо против развитие на културата и туризма в град Ямбол, напротив. Приветствам това, но не мога да остана равнодушна за създаването на една раздута администрация. Вие искате ли да имате директор, още един директор на това предприятие, още служители, които да бъдат издържани от гражданите на Ямбол. Какво ще правят служителите в отдел култура в общината. Създаването на предприятие води до големи разходи и поддържането на една администрация също. Малко ли са директори, направете ги всичките директори…

            Начев – дупл. - Благодаря за оценката г-жо Карска. Много се радвам и трябва да ви кажа, че едно такова предприятие трябва да има и разходи, защото за да се създаде един такъв културен институт иска време. Това нещо се изгражда с години и се натрупва с години, а някой трябва да го ръководи и развива, така че мисля че нещата са ясни.

            Бакърджиев - Ако трябва да се върнем на това, което си говорихме, когато дебатирахме предприятието „Туризъм и култура“, бих казал нещо друго, необходимостта от едно такова предприятие е едно надграждане. Не забравяйте, че културните институции, говорим за музеи, имат освен презентиране на културното наследство и културата, и ред други ангажименти. Ако трябва да се погледне функцията на един музей е точно така. Факт е, че от тук нататък трябва да се развива туризма на базата на културните дадености, които общината има.  Ямбол е изключително близо до морските курорти и е станал още по-близо с изграждане на автомагистрала Тракия. Имаше преди 5-6 години изказвания, че асфалт не се яде, но сега същите тези хора, които го казваха си пътуват спокойно до Бургас и обратно за един ден. Това, че се опитваме да се сравняваме с другите градове, е добро. Ако трябва да бъдем исторически точни, когато Ямбол е бил 20 хил. души, Бургас е бил 3 хилядно градче. Това, че ние се опитваме да развиваме туризъм, на базата на това, което имаме е важно за икономиката на града. Идването на все повече туристи, ще допринесе за развитието на града. Странно е, че от страна на г-жа Карска, която е от партия, която е патриотично насочена, която подкрепя историята, която подкрепя културата да звучат подобни изказвания. Дори вашият лидер и неговите  партньори са казвали, че за развитие на културата и патриотизма на българските граждани няма значение колко пари се изразходват.

            Карска - Г-н Бакърджиев, с удоволствие, ако си пуснете заявление, ще бъдете приети в нашата партия. Гарантирам Ви.  Вие казахте, че се опитвате да правите туризъм. Нима за заплатата, която получавате и административния ресурс, който има ямболския музей не можете да се справите. Защо е нужно да има друга администрация да контролира вас.

            Янева - Обръщам се към вас да гласувате този предложен бюджет, защото през последните 20 години, това е първият проектобюджет, в който се обръща внимание на най-малките жители на гр. Ямбол, онези които посещават  ДЯ, ЦДГ, ОДЗ. За първи път отделените средства за подрастващите в проектобюджета на гр. Ямбол са 1 294 210 лв., това дава възможност за извършване на ремонти във всички детски заведения без политически приоритети и отрасли, а единствено породени от нуждите им.

В този проектобюджет в частта  „Придобиване на ДМА“  функция образование са предвидени 609 330 лв. За пожароизвестителни инсталации, нови дворни съоръжения и обзавеждане на кухните с нови, съвременни уреди като ел. печки, газови котлони, тестомесачки и др., което се явява един нов прочит на съвременните необходимости на ДЗ. Трябва да отбележа, че в ОДЗ, което ръководя кухненските печки са от 1982 година, морално остарели и амортизирани.

            Колеги, гласувайте новия проектобюджет, защото той ни дава нови реалности за едно ново модерно хранене в ДЗ, съобразено със съвременните изисквания и технологии касаещи  здравето на децата.

            При разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Ямбол за 2016 година в дейност  311-ЦДГ  е заложено на основните ремонти в детските заведения според нуждите – ремонт на покриви, ВиК, проектиране и изготвяне на инвестиционни проекти  за изпълнение на предписани мерки от обследване на енергийна ефективност, газифициране на сгради и др.

            Уважаеми колеги, общински съветници, обръщам се към вас, за да ви призова да гласувате този проектобюджет, в който приоритетно са изведени проблемите на ДЯ, ДГ, ОДЗ.

            Славов - Бих искал да започна отзад напред, че последното се помни  винаги най-добре. Не искам да изпадаме в излишно партийно говорене и популизъм. Само искам да кажа и моето разбиране е такова, че ние сме ямболлии и ние живеем тук и трябва да се чувстваме горди и удовлетворени от това, което се случва в този град и нашите деца да растат горди, затова че са ямболлии. Не мога да приема нихилизма на г-жа Карска. Смея само да кажа г-жо Карска, че вие сте от Елхово, което все пак е област Ямбол, а г-н Бакърджиев е от Тутракан, но е тук и се чувства повече ямболлия отколкото вие и според мен така е редно да бъде. Тъй като тук се отдава енергията, тук е припознал като място, където да живее и работи и да отгледа децата си. Наистина молбата ми е да не залитаме в такива дребнавости, а да гледаме сериозното, хубавото, което може да се случи. Ако вашата логика и философия беше правилна тогава кмета трябваше сам да е в тази сграда. По закон кмета е еднолична институция, общинската администрация  подпомага работата на кмета и излиза, че не е необходимо да има някой в тази сграда, защото ще се дават едни излишни пари за заплати на едни хора и кмета може сам да се справи със всичко. Това е погрешна логика и никъде не е довела до нещо хубаво, в която и да е дейност. Много добре и съм благодарен на бизнес подхода в изказването, което направи Иван и за подкрепата, затова че средствата, които бизнеса влага, както и вие г-жо Карска може да потвърдите, защото се занимавате с бизнес, в една единица, трябва да се върнат много единици. За да се получи това обаче си назначавате управител на фирмата, имате персонал, в необходимия обем, за да развивате дейността ефективно и да чакате резултат и печалба от нея. Няма как сама да я вършите това е занаятчийско. Това е житейски правилния подход  и бизнеса, и обществената организация предполагат да се разсъждава житейски правилно и да се получи очакваното от хората. Конкретно за въпроса на инж. Стоянов, по темата за енергийно ефективно улично осветление, ако сте видели капиталовия списък има отделени 60 хил. лв. Това е нашето предложение,  за да може да се направи цялостно обследване на осветлението в рамките на целия град за да може това обследване на осветлението да стане задание. Едно бъдещо проектиране на енергийно ефективно осветление, такова което да бъде актуално, не само в днешните дни, а и дълги години напред, за да не изпадаме в ситуации, в която сме в момента, или по-точно в която бяхме 2007-2008 в общината. Уличното осветление беше ремонтирано година или две преди това, а вече се беше амортизирало. С материали и по начин, който категорично не предполагаха устойчивост на тази инвестиция, която бяха направили. Преди да минем към следващите стъпки ние сме заложили на първата, която е задължителна. На първо място да има заложени средства за проектиране и обследвания, които са част от заданията от бъдещото проектиране.  Ако до сега не сме го правили, то е защото средствата са твърде малко и сме се опитвали да решим по приоритет всички по-важни проблеми. Затова и чак сега в този бюджет се отделят едни сигурни пари за проектиране за зала „Диана“ - 200 хил. лв., колкото струва проектирането на залата – Спортен комплекс Диана. Миналата година не ги отделихме, защото това бяха средствата за цялостно преасфалтиране на две или три големи улици. Почти десет нови детски площадки и  много други належащи проблеми, които е трябвало да решим с тези средства. Сега ги отделяме, защото малко от малко сме понасмогнали с голямата част от другите проблеми. Поради тази причина не са намерили място в бюджета останалите няколко предложения, които инженер Стоянов направи, за които ще получи писмен отговор, но ни е необходимо малко време да обосновем всичко подробно и детайлно. На пръв поглед,  онлайн регистър за връзка със съветниците, за обществени поръчки, за Омбудсман, това са средства стотици хиляди или със сигурност поне над сто хиляди лева. Един Омбудсман, не може без поне двама или трима човека екип, който да работи за него.  Само до тук за заплати, за издръжката на Омбудсмана само това е над сто хиляди. На фона на всички други проблеми, които касаят ежедневието на ямболлии, според мен като кмет и екипа е редно да решим първо тях и тогава на по-късен етап и подобни предложения.  Колкото до този конкретен въпрос – 1 млн.  в други дейности по икономиката, както ако не се лъжа конкретизира инж. Стоянов. Ако бяхте поискали тази информация по време на заседание на комисии, от експертите щяхте да получите отговора. Вътре в тази сума така се разписва бюджетния класификатор влизат много дейности. Вътре влизат дейностите охрана, обезщетения по съдебни дела,  обезщетения на отчуждени собственици, такса битови отпадъци за общинските сгради, не само тази а и другите, данък сгради, младежки дом с дейностите и заплатите към него, това всичко е събрано тук. То няма как да бъде записано по друг начин в бюджетния класификатор, и в типовата бланка, която се попълва от всяка една община при разработването на бюджета, и която е дадена от МФ,но има разбивка, която може да бъде погледната и да има спокойствие всеки един от вас, и е редно да получи тази информация, тя не е тайна, ако бяхте я поискали щяхте да я получите със сигурност. Благодаря ви.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                         против – 4                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година и ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2016 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 47 211 319 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (+) 8 530 0000 лв., които ще се предоставят и  възстановявят през 2016 г. за следните проекти:

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Нови възможности за грижа”

- „Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в неравностойно положение”

-    „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в гр. Ямбол”;

-   „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”;

-   “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”;

1.2. По разходите в размер на 47 211 319 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2015 г. в размер на 5 273 096 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. в размер 2 806 950 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 374 800 лв.;

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 259 003 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 32 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 308 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 190 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

4.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

 - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 336 600 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 318 600 лв. за 45 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи - 18 000 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 380 000 лв., от тях за:

-   Баскетболен клуб „Тунджа” – 230 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по баскетбол – 20 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-   Спортни клубове – 110 000 лв.;

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в целодневните детски градини и ОДЗ в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 40 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за подпомагане на Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвет” - 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвет” 35 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава разходите и приходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 7, 8, 9,10,11,12.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 89 156 557 лв. и допълнителен собствен принос 350 000 лв. Приложение № 13.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 14.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 10 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. в размер на 15 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 23 748 408 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 35 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. в размер на 500 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В изпълнение на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. да извършва налагащите се корекции на бюджета при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала по разходните параграфи на съответните дейности, включително и прехвърлянето им от местни дейности в дофинансиране.

15.5. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

            Георгиева – отр. вот - Много исках да гласувам положително за приемането на бюджета за 2016г. За съжаление обаче след тази цялата система от проповеди се замислям малко и  се притеснявам, че основната група от мнозинството на ГЕРБ отново потъва в някакви розови облаци. Струва ми се, че нещата трябва да бъдат малко по премерени. Няма нищо лошо една партия да стегне редиците си, но когато абсолютно безрезервно подкрепяме всичко това, на мен ми прилича на унес и започвам да мисля в по-друга посока. Бюджета е старателно разписан, с акценти, които кмета изключително добре обясни, но за съжаление в този си вид бюджета очертава отсъствие на отговорност и посока за следващите си години. За мен сюжет за града в този бюджет няма. Има един бюджет с приоритети, които имат по-скоро характер на несвършени задачи.Взирайки се в детайлите гласувах отрицателно, и ще ви кажа защо, защото не приемам отделянето на средства на основен ремонт за приют на кучета и в същото време никъде в бюджета и в идеите на кмета не се говори за едно основно училище, което е единствено в града, което е с неподменена дървена дограма дори не е планирана такава идея. Гласувам против, защото нямам нищо против Музея на бойната слава, а отделяне на 250 хил. лв за изграждане на покрив в същото време никаква политика за подпомагане на младите семейства за децата им в ясли и ДГ, изключвам кухненските боксове, които ще спестят разходи. Не приемам средства само за благоустрояване на паркинги, които не са маловажни, но не и средства за започване на реконструкция на Младежкия дом. Не приемам обидно цинично ниският целеви разход за помощи по решение на ОбС 2308 лв. Не приемам пренебрегването на възрастните хора в  ж.к. „Бенковски“, ж.к.  „Златен рог“, където отново не са предвидени средства за създаване на квартални клубове. Не приемам отсъствието на болезнени теми в бюджета, защото за мен хората са по-важни от всяко друго благоустрояване.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчива и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 654 079,11 лева /един милион шестстотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и девет лева и единадесет стотинки/, по договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“, за период до два месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта - 20.01.2016 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно включване на допълнителни обекти за интервенция в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                         против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Гласували      за – 27                         против – 3                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21 ал.1, т.6 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъде осигурен задължителен собствен финансов принос на Община Ямбол по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/017, проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“, съгласно изменения  бюджет с анекс  BG161PO001/1.4-09/2012/017-06, в размер на 5% от общата стойност на проекта, възлизащ на 303 246,40 лв.

 

2.      Предназначението на резервните обекти на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

            Резервни обекти:

·         Детска площадка зад бл.3, ж. к. „Хале”;

·         Детска площадка пред бл.8, вх. „В”, ж.к. „Хале”;

·         Детска площадка за игра ул. „П. Р.  Славейков”, квартал „Каргон”;

·         Детска площадка за игра между бл.13 и бл.12 ж. к. ”Г.  Бенковски”;

·         Детска площадка за игра между бл.44 и бл.45 ж. к. ”Възраждане”;

·         Площадка за игра пред бл.9, ж. к. ”Диана”;

·         Детска площадка за игра между бл.1 и бл. 4,  ж. к. ”Златен рог” 2;

·         Детска площадка до бл.66, ж. к. ”Граф Игнатиев”;

·         Детска площадка между бл.56 и бл.58 ж. к. ”Граф Игнатиев”;

·         Детска площадка пред бл. 13 и бл.18, ж. к. ”Диана”;

·         Открита площадка за игра в ж. к .”Г. Бенковски" между бл.20 и бл.21”;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Възраждане" ул. Чумерна” на юг от кафе „Делина”;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Златен рог 2" на запад от бл.15”;

·         Открита площадка за игра в Първи жилищен район ул. Стара планина югоизток от блок №2;

·         Открита площадка за игра в квартал „Каргон" ул. ”П. К. Яворов” на юг от бл. 6;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Граф Игнатиев" между бл. 58 и бл. 60;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Граф Игнатиев" пред бл. 74;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Диана" между бл. 20, бл. 21 и бл. 23;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Диана" зад бл. 2;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Златен рог 1" между бл.31 и бл. 32;

·         Открита площадка в ж. к. „Зорница" пред бл. 8, вх. „Б” и вх. „В”;

·         Открита площадка за игра в ж. к. „Хале” срещу вх. В и Г на бл. 11;

 

3.      Елементите на подземната техническа инфраструктура в обхвата на резервните обекти са напълно изградени и/или реконструирани и въведени в експлоатация.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014 - 2020, "Услуги за ранно детско развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                         против – 3                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г., процедура: Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Покана от УО на ОПОС изх. № 08-00-5468/28.12.2015 г.:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проект “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – Втора фаза” по процедура „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2. Дава съгласие за осигуряване на общинския дял в общата стойност на проекта, определен в Анализ разходи ползи по проекта със стойност в размер на 3% от общата стойност на проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Костадинов - Аз подкрепям този проект, защото са спазени нормативните изисквания в  ЗНА и АПК. Спазен е и нужния 14 дневен срок, в който заинтересовани лица могат да направят предложения за допълнения и изменения по този проект към ОА. Проекта на наредбата е публикуван на сайта на ОЯ на 15.12.2015г., срокът е изтекъл на 30.12.2015г. Причините, които  са наложили този нов проект за изготвяне на Наредба №1, наредбата  е подзаконов нормативен акт, а те се издават въз основа и в изпълнение на нормативните актове, а такива изменени нормативни актове има и това ни задължава да издадем един нов проект. Промените, които са направени в ЗЕС, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закона за пчеларството, Закона за закрила на детето. Ние трябва да синхронизираме наредбата с всички направени промени, за да се постигне качествено опазване на обществения ред. Правните норми са правила за поведение, а когато те не бъдат спазени административно наказващия орган ще ни състави акт за установяване на административно наказание. Тази наредба регулира обществените отношения, които са задължителни и имат императивен характер.

            Георгиева – Аз приветствам администрацията за предложената нова Наредба №1, старата е доста овехтяла и не отговаря на съвременните реалности. Предварително заявявам, че ще подкрепя този документ. С желание да приемем един по-качествен, точен и приложим нормативен документ, съм се постарала да отправя към вас няколко малки предложения в предложения ни проект:

            1. Изменя чл.1. /4/, като  придобива следното съдържание: „управителите на търговски дружества, еднолични търговци, ръководителите на предприятия, учреждения, организации и лица, развиващи дейност на територията на община Ямбол.“ Колеги, вярвам, че и вие смятате изречението “Да не се нарушава тишината по какъвто и да е начин“ звучи абсурдно, говорене по телефон, позвънявания, разговори м/у хората нарушават абсолютната тишина. Видях, че и други общини са направили подобни записи, но аз не смятам, че подобни текстове трябва да присъстват в нашата ямболска наредба, затова предлагам да бъде: „допустимите пределни норми на шум“

 2. Изменя чл.2 /1/, като придобива следния вид: „Нарушаване на пределно допустимите норми за шум на открити обществени места и в административни сгради. Забраната не се прилага при обществени или други прояви, разрешени или съгласувани по установения нормативен ред”.

Свидетели сме на ровене по контейнерите за смет и разпръскване на боклуци около тях, което първо нарушава естетиката на градската среда и второ е и предпоставка за разпространение на различни видове зарази. Не рядко са на лице  и вандалското унищожаване на съдове, което е крайно време да бъде записано като действие подлежащо на административни санкции. Наясно съм, че такъв запис няма да е грандиозен, но трябва да поставим начало на изграждане на правила в тази посока предлагам

3.Изменя чл.2 /8/, като  придобива следното съдържание: „Просията на територията на община Ямбол, ровенето в контейнерите за смет и разбиването на съдовете за рециклиране”.

4. Предлагам създава нов Член 5.а. със следното съдържание: „Забранява се къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на територията на общинските водоеми - местността „Гърлата”, язовир „Двата чучура” (Кринчовица), Главен напоителен канал - 7 на територията на общината и Гребен канал, без разрешение на общинската администрация.” Съответно санкцията, която ще се запише в глава четвърта Административно-наказателни разпоредби да се отнесе към чл.39. /1/, т.7“. Според мен не е необходимо, кмета непрекъснато да издава заповед за такава забрана.

5. Предлагам създава се нов чл.7.а. със следното съдържание: „Строителни, монтажни или ремонтни дейности за задоволяване на битови потребности в сградите етажна собственост да се извършват само от 8.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа след предварително писмено уведомяване на съкооператорите, най-малко 24 часа преди започване на дейностите. Писменото уведомление да се поставя на видно място в сградите в режим на етажната собственост”. Съответно санкцията, която ще се запише в глава четвърта Административно-наказателни разпоредби да се отнесе към чл.39. /1/, т.7.“ Предложението ми е мотивирано с това, че доста често възникват съседски спорове в тази посока и се налага призоваване на общински или полицейски служители, затова считам за удачно приемане на такъв нов член.

6. Отпадане на т.5. от чл.11 „Да поставят на спирките табели с разписанието на обслужваните от тях линии”. Не виждам логика на това, всяка транспортна линия да поставя сама описание на линията си. Ние имаме едни концесионен договор за спирките и там пише, че задължението за поставяне на разписанието на автобусните линии е на концесионера, ако той не го прави, според мен не го прави, то нека общината го направи, естетично в едни стил, подредено. Представете си какво ще стане ако всяка фирма си постави разписание,на спирките ще виждаме една скалъпена изложба.

7. Следващото ми предложение е да се измени чл.12, т.3 , като  придобива следния вид: „Лица в нехигиеничен вид”,т.е. да отпадне „ и/или заразно болни”. Разбирам смисъла на написаното но то е нереално. Във всеки автобус епидемиологичен контрол ли ще осъществяваме, излишно е, тук се  отнася да съвестта на пътуващите, които са заразно болни.

            8. Изменя  чл.12, т.8, като  придобива следния вид: „Живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета, кучета – водачи на незрящи хора и кучета, обучавани за водачи на незрящи хора. Кучетата задължително трябва да са с каишки и намордници”.

9. Изменя чл.38. точка 2 като в края на точката се добавя  изречението: „Определените от община Ямбол площадки /депа/ задължително се  публикуват на интернет-сайта на община Ямбол.

10. Създава се нов член 36.а. със следното съдържание: „Задължават се собствениците на домашни любимци да почистват техните екскременти на територията на имоти – частна и публична общинска собственост”. Съответно санкцията, която ще се запише в глава четвърта Административно-наказателни разпоредби да се отнесе към чл.39. /1/, т.7.

            Костадинов - /реплика/ - Г-жо Георгиева, напълно съм съгласен, че в някои от тези предложения може да има резон, но няма как сега ние общинските съветници  да реагираме така бързо и да вземем адекватно решение. Затова чл.22 от ЗНА дава този 14 дневен срок на заинтересованите лица да предоставят тези предложения. Ако го бяхте направили ние щяхме да ги разгледаме в комисията и да приемем някои от тях, но разберете ме,че Вие ми ги поднасяте и аз в отрицателно време трябва да взема отношение и решения по тях.

            Папашимов – /реплика/ - Предложенията на г-жа Георгиева са много и г-н Костадинов е прав, че това трябва да се направи предварително. Аз ще се спра на две от тях, Вие искате да се създаде чл.7а, който да регулира тишината и допустимите шумове в жилищните сгради, това Ваше предложение се препокрива с чл.2.2  „Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищните сгради и край тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 07.00 часа.“ Превозите в обществения транспорт за заразно болните е изискване на международната здравна организация, така че няма как това изискване да не залегне в съответния член. Гражданите трябва да са известени, че е забранено на заразно болни да се превозват чрез обществения транспорт, така че смятам, че и това Ви предложение не е уместно.

Георгиева – /дуплика/ - Колеги, аз съм изключително добронамерена към всичко, което работим в този мандат  и смятам така да продължа и през останалото време на мандата. Виждам в отношението на колегите, които се изказаха за моето предложение на трибуната, една възможност за дискусия, една протегната ръка за това нещата да бъдат изслушани, обмислени и да се стигне до най-доброто решение. Това е един отворен документ, една наредба, която винаги може да бъде променена. Аз ще се възползвам от забележката, която ми беше отправена. Г-н Председател оттеглям предложенията си, като имам ангажимента всичко това, което имам в предвид да бъде внесено във всички ПК към ОбС и заедно в консенсус допълнително да бъде внесено в Наредба №1.

Славов – Като вносител искам да отбележа да се поправи техническа грешка в чл.39, ал.1, т.3 – ал.1 – 3 да се чете т.1 – 3.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.21, ал.2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Приема Наредба за № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол

2.      Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването и в местния печат и на интернет страницата на Община Ямбол.  

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2016 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП ф90 за захранване на поземлен имот с ИД 87374.73.45 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 17/19.11.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) на трасето на водопровод ПЕВП ф90 за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.73.742 –земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път. Поради малката широчина на полският път, част от сервитута засяга ПИ 87374.72.673 – държавна публична собственост – път от републиканската пътна мрежа.

            ПУП – ПП е изработен за захранване на обект: „База за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и складова дейност” в поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище”.                    

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване разрешение за изработване на ПУП- ПП за трасе на ел. кабел НН и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на ПИ 87374.32.18 по КК на гр. Ямбол, м. "Пумпаловото дере".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническите задания за проектиране и дава на Светлан Младенов Делибалтов разрешение за изработване на:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел НН с начало от съществуващ ТП/БКТП  „Гробища Ямбол”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.32.255 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от съществуващ водопровод ф100мм /етернит/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминавщо през поземлен имот с идентификатори 87374.32.255 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере”,

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „за ритуални и обредни дейности и крематориум“.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН и уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. „Манаф чаир”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническите задания за проектиране и дава на „ГРАНИТ - ИМПЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 128594104, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Вит“ № 68, с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Иванов Димитров разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел НН с начало от съществуващ ТП/БКТП  „Гробища Ямбол”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от проектиран уличен водопровод, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.574.238, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.574.58, 87374.574.231 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”,

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за каменоделни услуги, паметници и плочи“.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на пи извън границите на урбанизираните територии с ид. 87374.12.25 по КК на гр. Ямбол, м. "Азмака" и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „ИЛЕЧРИ ИСТЕЙТС“ ЕООД и Янко Генадиев Стоименов разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.12.25 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Азмака” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за „Склад за селскостопанска техника и продукция ”.

2. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал.1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.12.25 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Азмака” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.561.271 по КК на гр. Ямбол, м. "Плачи могила" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Борис Димитров Богословов, в качеството на едноличен собственик на капитала и управител на „СОЛАР ББ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 256 и ЕИК: 201509707 разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.561.271 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Плачи могила" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „дестилерия за етерично-маслени култури”.

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.561.271 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Плачи могила“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-561.271 в кв. (масив) 561.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на пътни транспортни средства на ОП КОД и ОП ОППЗП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

    Славов - С оглед приетото предложение за преобразуване на общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране" в две структури -   ОП „Общински пазари" и ОП „Платени зони за паркиране" предлагам в точка II на проекторешението да бъде направена следната промяна: Лекият автомобил Ситроен Берлинго с Рама №: VF7GJRHYK93092933 да бъде предоставен на ОП „Платени зони за паркиране" гр. Ямбол, както и в т.1 и 2 от проекторешението ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране" да стане ОП „Платени зони за паркиране".

            Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            I. Товарният автомобил Форд Транзит с Рама №: WFOCXXGBVCXY40244 да бъде предоставен на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол, като:

            1. Предаването и приемането на посоченият автомобил да се удостовери с предавателно-приемателен протокол съставен между представители на Община Ямбол и Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол, след което страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

            2. Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол се задължава да поеме всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставения за безвъзмездно управление актив, с грижата на добър стопанин.

 

            II. Лекият автомобил Ситроен Берлинго с Рама №: VF7GJRHYK93092933 да бъде предоставен на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, като:

            1. Предаването и приемането на посоченият автомобил да се удостовери с предавателно-приемателен протокол съставен между представители на Община Ямбол и Общинското предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, след което страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

            2. Общинското предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол се задължава да поеме всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставения за безвъзмездно управление актив, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на част от ПИ с ид. 87374.559.4 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост продължава срока на действието на договор за наем с рег. № ДГ/05-00119 от 24.10.2013 с ДЗЗД „АТС ВиК“, ЕИК 176468230, с адрес гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №37, ет.5, считано от 01.12.2015г. до приключване изпълнението на Проект DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол“, но не по – късно от 30.11.2017г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 21.93 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, по КК на град Ямбол, целият с площ 40 986.00 кв.м. за преустройство на таван №24 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски”, бл.1, вх.Б в размер на 2 100.00 /две хиляди и сто лева/ лв., на която цена учредява правото на Маргарита Матева Стоева, с местоживеене гр. Варна, ул. „Никулицел” №10, ет.6, ап.13.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция по заетостта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – 3                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – 3                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и

 13, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя на Агенция по заетостта, ЕИК 121604974, с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №3, представлявана от Валентина Симеонова Георгиева – и.д. изпълнителен директор, временно и безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.538.1.7 по КК на град Ямбол (Административна сграда на 5 етажа), актуван с АОС № 916/02.07.2003г., вписан в СВ Ямбол, с вх. Рег. №8541/2.12.2004г., том ХХVІІІ, стр.187, партида 6144/04, с обща площ 627.00кв.м, в т.ч. партер, с площ 75.00 кв.м. и четири етажа (всеки от тях с площ по 138.00 кв.м.), с обща площ 552.00 кв.м., находящ се на ул. „Васил Карагьозов“ № 2, гр. Ямбол, за срок от 10 (десет) години, считано от 01.02.2016г.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на част от недвижим имот - публична общинска собственост на МРРБ за нуждите на  Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост, предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за временно и безвъзмездно ползване две помещения - стаи 426 и 427, с площ 24.00 кв.м., находящи се на ІV етаж в сградата на общинска администрация, представляваща недвижим имот  - публична общинска собственост, с площ 1997.00 кв.м., актуван с АОС №2/10.06.1997г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол, за срок до отпадане на необходимостта, но не повече от 5 години, считано от 01.01.2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Г-н Ибришимов, считам, че при създаване на  напълно нова комисия, Вие като Председател на ОбС, трябваше да проведете консултации с всички регистрирани групи към ОбС  за обсъждане на предложения за членове на състава на ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм“. Без да обиждам предложените колеги, с цялото ми уважение към тях, смятам че предложението не е особено удачно. Знаем, че РБ и Земеделски съюз сформираха група, а двама от техните съветници са предложени за членове в тази комисия. Визирам Павел Додов от РБ и Тодор Тодоров от Земеделски съюз. В реда на равнопоставеността на едно справедливо разпределение, предлагам да гласуваме за член на комисията г-н Николай Пенев от група съветници БСП. Мотивацията ми е, че г-н Пенев не е с малък опит в сферата на читалищната дейност, а и е човек, който има сериозен управленчески опит, два пъти е бил Управител на Област Ямбол и на първо място това е човек, който е свързан с духа на град Ямбол. Аз смятам, че г-н Пенев би бил изключително полезен за работата на тази комисия.

Искам да споделя и факта, че в редица предложения много лежерно се игнорира факта, че БСП е втората политическа сила в местния парламент и то по волята на гражданите. Не бива да се притеснявате от това, че сме опозиция. Предлагам ви да направим едно по-справедливо разпределение на съветниците в тази комисия и да подкрепите моето предложение.  Нека гласуваме по съвест, а не конфронтационно.

Костов - /реплика/ - Аз считам, че състава на комисията, която Председателя е предложил е изключително удачна. Аз виждам в нея колеги с опит в дейността на културата.

Винаги съм смятал, че основната работа, която трябва да свършат съветниците е в съответните ПК, в които са членове. Вие сте пример за това как един съветник е в дадена комисия, визирам ПК ОИ, който е вземал участия в заседанията на комисиите, без да даде нито едно предложение, след което излиза на трибуната на ОбС и предлага промени за 2 точки по 8 промени. Разбирате ли колко е несериозно това? Явно според вас, по –голяма тежест и по-голям ефект има да излезете и да си направете предложенията тук! Затова считам, че предложения състав на тази комисия е съвсем резонен.

Папашимов – /реплика/ - Предложения състав на комисията не противоречи на Правилника, не виждам и  нищо лошо хора от бизнеса да бъдат в ПК по култура. Културата е такава дейност, която се нуждае често от спонсори и би било добре такива видни наши бизнесмен да са членове на тази комисия. Подкрепям предложението на вносителя и Ви призовавам и Вие да го направите.

Георгиева – / дуплика/ - Г-н Костов, за пореден път ме поразявате. Аз имам чувството, че стоите на някакъв айсберг и гледате подводните течения, но неможе да ги разберете. Аз много ясно се конкретизирах, че трябва да има някакво справедливо разпределение по ПК, най-малкото е, че трябваше да бъде обсъдено.

Относно моята препратка към работата ми в ПК ,и че тук се изправям да правя предложения, аз ще напомня на всички наши колеги как и Вие бяхте член на ВК за промяна на Правилника за работа на ОбС, където ние много подробно работихме и дълго, но вие в последния момент се изправихте на тази трибуна и ние набързо трябваше да осмислим това ваше предложение, за напускане на хора със записващи устройства. Ще Ви помоля подобни референтни, клиширани фрази да си ги упражнявате пред Вашата група общински съветници, а не пред местния парламент, който решава бъдещето на града. Не приемем и казаното, че в комисията трябва да бъдат хора от бизнеса, защото щели сме да търсим спонсорство. Който иска да търси спонсорство не е нужно да е член на дадена комисия. Дълбоко уважавам колегите, които са предложени в състав на ПК. Фокусът на моето предложение и неговата логика е съвсем друг и аз вярвам, че по-голямата част от колегите ме разбраха, съжалявам че Председателя на групата съветници на ГЕРБ не успя за пореден път да ме разбере.

Петров – Внимателно изслушах, че културата е много важна за нашия град. Съгласен съм, че на културата трябва да се помага, естествено, че и бизнеса може да помага. Правя процедурно предложение ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм“ да бъде от 9 члена, ако това предложение се приеме, осмия член на тази комисията нека да бъде Николай Пенев, а деветия член предлагам да е Пламен Проданов от ПП Атака.

Банков – В началото аз председателствах, подходих  напълно коректно към Вас, но от Ваша страна няма коректност. Когато се прави комисия е съвсем нормално да има някакви консултации, да има някакви разговори с групите. Ясно е, че нещо се е обмислило, четири човека от една политическа сила от 7 члена комисия, 5 от 9 и мнозинството е сигурно. Никой да не се залъгва, че може да се предложи нещо различно от  предложеното ни от администрацията и то да бъде прието и променено.  Ние до сега се държим коректно, но това пренебрегване към нас за всяка комисия и в тази за правилника и в някоя друга, БСП го няма, сякаш БСП не съществува,  а ние сме втората политическа сила в общината и в ОбС- Ямбол , мисля че би следвало да бъдем тук в тази комисия. Следвайки голямата откритост, с която работите, Вие създадохте  и  предприятие култура без да има в решението Ви и правилника Ви думата „култура“. Гласувал съм против, но не ви казах защо, за да не Ви разконцентрирам. Като ви гледам как сте наредени в предложената комисия, само директори. Аз призовавам г-жа Георгиева да си оттегли предложението или г-н Пенев да си направи отвод от тази комисия. Следващата ни стъпка ще бъде дали да не се откажем изцяло от участие в ПК. Когато ние на заседание на ПК направим предложение го потулвате и изобщо не го зачитате, а когато го направим тук, ни казвате да го направим на ПК.

Пенев – Веднага след направеното предложение от г-жа Георгиева реших да си направя отвод и го правя не емоционално, а убедено, че предложения състав е добър и той ще си върши работата както трябва.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Петров комисията да се състои от 9 члена.

Гласували      за – 10                         против – 21                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Петров за член на комисията да бъде избран Пламен Проданов

Гласували      за – 14                         против – 18                           въздържали се – 2

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                         против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – 4                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА:

1. Избира за член на ПК “Здравеопазване и социални дейности” и ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси д-р Денка Колева Петрова.

2. Избира състав на ПК “Култура, читалищна дейност и културен туризъм”:         

           Председател – Петко Йорданов

           Зам. – председател – Румяна Тропчева

           Милчо Начев

            Павел Додов

            Стефан Бакърджиев

            Тодор Тодоров

            Юсеин Ахмед

 

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам четвъртото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                  

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

 

 

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

                                                                                  Р. Димчева