РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 ЯНУАРИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно поправка на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно преобразуване на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ чрез разделяне на ОП „Общински пазари“ и ОП „Платени зони за паркиране“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Туризъм и култура“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане бюджет на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчива и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно включване на допълнителни обекти за интервенция в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014 - 2020, "Услуги за ранно детско развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г., процедура: Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП  ф90 за захранване на поземлен имот с ИД 87374.73.45 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване разрешение за изработване на ПУП- ПП за трасе на ел. кабел НН и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на ПИ 87374.32.18 по КК на гр. Ямбол, м. "Пумпаловото дере".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН и уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. „Манаф чаир”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на пи извън границите на урбанизираните територии с ид. 87374.12.25 по КК на гр. Ямбол, м. "Азмака" и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.561.271 по КК на гр. Ямбол, м. "Плачи могила" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне на пътни транспортни средства на ОП КОД и ОП ОППЗП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на част от ПИ с ид. 87374.559.4 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция по заетостта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно предоставяне на част от недвижим имот - публична общинска собственост на МРРБ за нуждите на  Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно поправка на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема:

1.    Да бъде извършена корекция  в приетата за 2016г. Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на допуснато несъответствие в  Раздел  IV.  – „Конкретни очаквания по отношение на приходите от управлението на общинската собственост - вид дейност в т. 1 „ Продажба на нежилищни имоти – общинска собственост“като размерът на очакваните приходи от 240 000 лв. се коригира на   2 240 000 лв., съответно „Всичко приходи от разпореждане с общинска собственост “ –  от 1 569 000 на 3 569 000 лв., „Общо приходи“ -  от 2 319 900 на  4 319 900 лв.

2.    Решението за посочената промяна да бъде отразено в приетата от ОбС Програма за  управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно преобразуване на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ чрез разделяне на ОП „Общински пазари“ и ОП „Платени зони за паркиране“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, чл.53, във връзка с чл.51, ал.2, изречение второ от Закона за общинската собственост:

Отменя Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”, град Ямбол.

            II. Преобразува Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране” гр. Ямбол, чрез разделяне в две структури:

1. Общинско предприятие „Общински пазари” гр.Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, пл. „Георги Дражев“ № 1 - административна сграда, с идентификатор 87374.550.10.10, с площ 107.72кв.м., намираща се в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г., със следния предмет на дейност:

1.1.Общинските пазари са обособени по съответния ред терени, които се оборудват с необходимата материална база (складови и търговски площи, павилиони, маси, санитарен възел и други) и където се извършва търговска дейност със стоки за населението, които не са изрично забранени от закона, както следва:

            - селскостопанска продукция в прясно или преработено състояние;

            - живи домашни животни и птици;

            - хранителни стоки;

            - цветя, семена, посадъчен материал, инвентар и др. стоки за земеделското производство;

            -  диворастящи плодове, билки и гъби;

            -  екзотични декоративни растения и животни;

            -  промишлени стоки, включително и употребявани, но годни за ползване;

            -  други съпътстващи стоки и услуги.

1.2. ОП „Общински пазари” управлява и поддържа следните общински пазари, магазини, преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, санитарен възел на територията на Община Ямбол:

            1. Пазари:

            1.1. Централен общински пазар, намиращ се в гр. Ямбол, пл. „Георги Дражев“ №1 в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г., в т.ч. комплексна търговска сграда, целия имот с площ 1064 кв.м., с конструкция, построена 1982г., парцел 1, кв.18, АОС №194/20.02.2001г. – продажба на плодове и зеленчуци и други;       

            1.2. Пазар „Търговска”, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” №55 – продажба на плодове и зеленчуци и други;

            1.3. Пазар за цветя „Търговска”, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” №55 – продажба на цветя;

            1.4. Пазар „Бенковски”, намиращ се в гр. Ямбол, ж.к. „Бенковски” – продажба на плодове и зеленчуци и други;

            1.5. Пазар „Боровец”, намиращ се в гр. Ямбол на пл. „Боровец” – продажба на плодове и зеленчуци и други;

            1.6. Животински пазар, намиращ се в търговски обект, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.559.3 по кадастралната карта н град Ямбол, с площ 2 741кв.м., ведно с построените в имота административна сграда с идентификатор 87374.559.3.1, с площ 81кв.м. и сграда – сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2, със застроена площ 32.00кв.м., намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов”, с АОС №1822/25.11.2013г. – продажба на животни, промишлени стоки – нови, стоки втора употреба;

            2. Магазини:

            2.1. Магазини, намиращи се на Централен общински пазар, в гр. Ямбол на пл. „Георги Дражев” №1 с общо 36бр. общински обекта, в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., АОС 1819/12.11.2013г., в т.ч. и комплексна търговска сграда, целия имот с площ 1064 кв.м., с конструкция, построена 1982г., парцел 1, кв.18, АОС №194/20.02.2001г.;

            3. Преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;

            3.1. Преместваеми съоръжения на Централен пазар на пл. „Георги Дражев” № 1;

            4. Санитарен възел:

            4.1. Обществена тоалетна на ул. „Търговска” №53.

            2. Общинското предприятие „Платени зони за паркиране” гр.Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, пл.„Георги Дражев“ № 1 - административна сграда, с идентификатор 87374.550.10.10, с площ 107.72кв.м., намираща се в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г., със следния предмет на дейност:

2.1. Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платените зони за паркиране;

2.2. Управление и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол;

           III. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари“ град Ямбол към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

           IV. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ град Ямбол към Община Ямбол, съгласно Приложение № 2.

            V. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на ОП „Общински пазари” гр. Ямбол.

         VI. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

         VII. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Общински пазари” и ОП „Платени зони за паркиране” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат разпределяне, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

         VIII. ОП „Общински пазари” и ОП „Платени зони за паркиране” се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление активи, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Туризъм и култура“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, чл.53, във връзка с чл.51, ал.2, изр. второ от Закона за общинската собственост създава Общинско предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 обект в сграда Безистен, с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, одобрени със Заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №18-6985-07.09.2015г. на началника на СГКК Ямбол, със застроена площ 963кв.м.,  АОС  № 1958/02.12.2015г., с предмет на дейност:

1.    Провежда политика на Община Ямбол в областта на туризма.

2.    Управлява предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на приходи от такси, цени на услуги и други свързани с ползването на същите, свързани с популяризирането на Община Ямбол като туристическа дестинация.

3.    Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на туризма на територията на Община Ямбол. Внася предложения за актуализиране на действащата стратегия, съобразно настъпили промени в законодателството или провежданата политика.

4.    Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Ямбол и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието.

5.    Участва в изработването на Годишна програма за развитие на туризма на територията на Община Ямбол, която се приема от Общинския съвет и участва в изпълнението й.

6.    Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Ямбол.

7.    Популяризира Община Ямбол, като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина, чрез презентиране на туристическия продукт на Община Ямбол, Кулгурно-информационен център „Безистен“, Музей на бойната слава и други.

8.    Участва в организацията на мероприятията, свързани с всички празници на град Ямбол.

9.    Осъществява между туристическите обекти, предприятието и Община Ямбол координация, синхронизиране и стиковане на дейностите и мероприятията по чл.8, ал.9.

10.              Продажба на стоки, аксесоари и сувенири за популяризиране и стимулиране на туризма на територията на Община Ямбол.

11.              Участва в поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на Община Ямбол.

12.              Подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали.

13.              Осъществява взаимодействие и сътрудничество с медии, поддържане, актуализиране и популяризиране на туристическия интернет сайт на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ - гр.Ямбол.

14.              Участва в национални и международни изложения, панаири и прояви, свързани с туризма, взаимодействие и сътрудничество с браншови организации и други организации/институции ангажирани в сферата на туризма.

15.              Организира туристически дейности, услуги, мероприятия,прояви, форуми, обучения, промосъбития и др.подобни, свързани с развитието на туризма в Община Ямбол.

16.              Организира извършването на маркетингови проучвания на националния и други перспективни пазари за общинския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама.

17.              Разработва и изпълнява проекти в областта на туризма и местни културни проекти, финансирани от Европейския съюз, национални и международни организации.

18.              Промяна в предмета на дейност на предприятието се извършва по реда на неговото приемане – с решение на Общински съвет – Ямбол.

19.              Организира, координира и ръководи цялостната дейност в Младежки дом „Георги Братанов“, гр. Ямбол.

20.              Организира административни и концертни дейности в обхвата на Камерен ансамбъл „Дианополис“.

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол, съгласно Приложение № 1. (Изменя Раздел II, чл.8, т.9, като придобива следния вид: „Осъществява между туристическите обекти, предприятието и община Ямбол координация, синхронизиране и стиковане на дейностите и мероприятията по чл.8, ал.8.")

III. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол.

IV. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора ОП „Туризъм и култура” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото, което да се удостовери с предавателно - приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

V. ОП „Туризъм и култура” се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативно обслужване на предоставените безвъзмездно за управление имоти, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост и  чл.7 от Правилника за устройство и дейността на общинска предприятие „Комунални и обредни дейности“- бюджетна дейност на община Ямбол, прави следните промени в Правилника на дружеството:

 В Раздел II, Предмет на дейност – Чл.6, ал.5 – „ Поддържане и ремонт на общински спортни имоти“, Раздел IV, „Структура на предприятието“, ал.1 т.3 – „спортни имоти общинска собственост“, ал.2 – от „ Числеността на персонала на предприятието е 43 щ.бр…..“ Числеността на персонала на предприятието е 37 щ.бр…..“, като в т.2 дейност 619 „ Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – Звено „ Поддържане и текущ ремонт на жилищни, нежилищни и спортни имоти общинска собственост – 14 щ.бр. – отпада „ спортни имоти общинска собственост“ и щатните бройки се намаляват със 7 щ.бр

 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост:

1.1. Създава Общинско предприятие „ СПОРТНИ ИМОТИ”- Община Ямбол с предмет на дейност:

   Стопанисването, експлоатацията и поддръжката на общинските спортни обекти и съоръжения на територията на община Ямбол, включващо приемането и предаването на същите, контрол по изпълнението на сключените от Община  Ямбол договори за отдаването им под наем, осигуряване на своевременното събиране на наемите и другите приходи от имотите; подготвяне на пълната документация, ведно със съответните действия за прекратяване  на сключените договори за предоставени му за управление имоти; изпълнение на заповедите за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти -общинска собственост, които се владеят или държат без правно основание от трети лица, не се използват по предназначение или необходимостта от тях е отпаднала; създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Ямбол.

       Предоставя за стопанисване, експлоатация и поддръжка следните общински спортни обекти.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПЛОЩ

1

Спортна зала „Диана”, с АОС № 53/ 16.03.1999 г.представляващ сграда с идентификатор 87374.533.6.3, включваща:                                               - зала за баскетбол, с прилежащите към нея треньорска стая, съблекални, офис и зала за фитнес
- 2 зали по акробатика и скокове на батут с прилежащите към тях бани и съблекалня
- зала за бокс
- зала за фехтовка
- зала за тенис на маса
- зала за спортна стрелба
- сауна – ползва се от всички клубове - членове на ОСК
- офис и стая за счeтоводство
- стая на партерния етаж за медицинско обслужване – ползва се от всички клубове - членове на ОСК „Тунджа”.

гр. Ямбол, Градски парк

3152.00 кв.м.

2

Градски стадион - с идент. 87374.534.3, с АОС   № 599/21.05.2002г.                                              - футболно игрище и съблекални
- лекоатлетическа писта и съблекални и бани, ползвани от клубовете по лека атлетика
- баскетболна и волейболна зала
- зали за бокс - 2 бр.
- зали по борба - 2 бр.
- зала за обща физическа подготовка и вдигане на тежести
-зала за фехтовка и модерен петобой
-помещения за диспансера по спортна медицина
-съблекални
- административни и битови помещения
- работилници – 2 бр.

гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост"

34 000 кв.м.

3

Футболно игрище в Спортен комплекс „Георги Дражев” - с идент. 87374.533.15, с АОС№ 600/21.05.2002г.

гр. Ямбол, Градски парк

4

„ стрелбище“, с АОС №166/20.10.2000г., с идентификатор 87374.519.31

гр. Ямбол, Индустриален квартал

67 650 кв.м.

5

Гребен канал, с АОС №156/17.10.2000г., ПИ 87374.519.20; ПИ 87374.519.13 и ПИ 87374.15.92

гр. Ямбол, Промишлена зона

 

6

Плувен басейн, находящ се  в сграда с идентификатор 87374.560.52.1, ГПЧЕ „В.Карагьозов“ с АОС №80/23.07.1999г.

гр. Ямбол, ж.к "Златен рог" № 110

 

7

Плувен басейн, находящ се в сградата на Гимназия „Васил Левски“ с идентификатор 87374.560.52.1, АОС №243/28.05.2001г.

гр. Ямбол, ул. "Цар Иван Александър" №12

 

8.

Зала „Шахклуб“, намираща се на ул. „Жорж Папазов“ №11, с АОС 217/19.04.2001г.

 

Зала с площ 78.20 кв.м.

 

 

 1.2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти”- Община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

 2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да назначи директор на общинско предприятие „Спортни имоти”- Община Ямбол .

 3. Възлага на Кмета на Община Ямбол и на директора или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно – приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 4. ОП „Спортни имоти”- Община Ямбол се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените активи, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане бюджет на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година и ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2016 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 47 211 319 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (+) 8 530 0000 лв., които ще се предоставят и  възстановявят през 2016 г. за следните проекти:

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Нови възможности за грижа”

- „Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в неравностойно положение”

-        „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в гр. Ямбол”;

-       „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”;

-       “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”;

1.2. По разходите в размер на 47 211 319 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2015 г. в размер на 5 273 096 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. в размер 2 806 950 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 374 800 лв.;

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 259 003 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 32 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 308 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 190 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

4.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

            - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 336 600 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 318 600 лв. за 45 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи - 18 000 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 380 000 лв., от тях за:

-       Баскетболен клуб „Тунджа” – 230 000 лв.;

-       Детско-юношеска школа по баскетбол – 20 000 лв.;

-       Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-       Спортни клубове – 110 000 лв.;

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-       в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-       в целодневните детски градини и ОДЗ в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-       в детските ясли в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-       в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 40 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за подпомагане на Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-       в дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-       в дейност 123 „Общински съвет” - 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвет” 35 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-       в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-       в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-       в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава разходите и приходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 7, 8, 9,10,11,12.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 89 156 557 лв. и допълнителен собствен принос 350 000 лв. Приложение № 13.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 14.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 10 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. в размер на 15 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 23 748 408 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 35 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. в размер на 500 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В изпълнение на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. да извършва налагащите се корекции на бюджета при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала по разходните параграфи на съответните дейности, включително и прехвърлянето им от местни дейности в дофинансиране.

15.5. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчива и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 654 079,11 лева /един милион шестстотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и девет лева и единадесет стотинки/, по договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“, за период до два месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта - 20.01.2016 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно включване на допълнителни обекти за интервенция в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21 ал.1, т.6 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъде осигурен задължителен собствен финансов принос на Община Ямбол по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/017, проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“, съгласно изменения  бюджет с анекс  BG161PO001/1.4-09/2012/017-06, в размер на 5% от общата стойност на проекта, възлизащ на 303 246,40 лв.

 

2.Предназначението на резервните обекти на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

            Резервни обекти:

·         Детска площадка зад бл.3, ж. к. „Хале”;

·         Детска площадка пред бл.8, вх. „В”, ж.к. „Хале”;

·         Детска площадка за игра ул. „П. Р.  Славейков”, квартал „Каргон”;

·         Детска площадка за игра между бл.13 и бл.12 ж. к. ”Г.  Бенковски”;

·         Детска площадка за игра между бл.44 и бл.45 ж. к. ”Възраждане”;

·         Площадка за игра пред бл.9, ж. к. ”Диана”;

·         Детска площадка за игра между бл.1 и бл. 4,  ж. к. ”Златен рог” 2;

·         Детска площадка до бл.66, ж. к. ”Граф Игнатиев”;

·         Детска площадка между бл.56 и бл.58 ж. к. ”Граф Игнатиев”;

·         Детска площадка пред бл. 13 и бл.18, ж. к. ”Диана”;

·         Открита площадка за игра в ж. к .”Г. Бенковски" между бл.20 и бл.21”;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Възраждане" ул. Чумерна” на юг от кафе „Делина”;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Златен рог 2" на запад от бл.15”;

·         Открита площадка за игра в Първи жилищен район ул. Стара планина югоизток от блок №2;

·         Открита площадка за игра в квартал „Каргон" ул. ”П. К. Яворов” на юг от бл. 6;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Граф Игнатиев" между бл. 58 и бл. 60;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Граф Игнатиев" пред бл. 74;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Диана" между бл. 20, бл. 21 и бл. 23;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Диана" зад бл. 2;

·         Открита площадка за игра в ж. к. ”Златен рог 1" между бл.31 и бл. 32;

·         Открита площадка в ж. к. „Зорница" пред бл. 8, вх. „Б” и вх. „В”;

·         Открита площадка за игра в ж. к. „Хале” срещу вх. В и Г на бл. 11;

 

  1. Елементите на подземната техническа инфраструктура в обхвата на резервните обекти са напълно изградени и/или реконструирани и въведени в експлоатация.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014 - 2020, "Услуги за ранно детско развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г., процедура: Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Покана от УО на ОПОС изх. № 08-00-5468/28.12.2015 г.:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проект “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – Втора фаза” по процедура „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2. Дава съгласие за осигуряване на общинския дял в общата стойност на проекта, определен в Анализ разходи ползи по проекта със стойност в размер на 3% от общата стойност на проекта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.21, ал.2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Приема Наредба за № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол

2.      Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването и в местния печат и на интернет страницата на Община Ямбол.  

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2016 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП ф90 за захранване на поземлен имот с ИД 87374.73.45 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 17/19.11.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) на трасето на водопровод ПЕВП ф90 за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.73.742 –земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път. Поради малката широчина на полският път, част от сервитута засяга ПИ 87374.72.673 – държавна публична собственост – път от републиканската пътна мрежа.

            ПУП – ПП е изработен за захранване на обект: „База за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и складова дейност” в поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище”.                    

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване разрешение за изработване на ПУП- ПП за трасе на ел. кабел НН и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на ПИ 87374.32.18 по КК на гр. Ямбол, м. "Пумпаловото дере".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническите задания за проектиране и дава на Светлан Младенов Делибалтов разрешение за изработване на:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел НН с начало от съществуващ ТП/БКТП  „Гробища Ямбол”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.32.255 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от съществуващ водопровод ф100мм /етернит/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминавщо през поземлен имот с идентификатори 87374.32.255 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере”,

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „за ритуални и обредни дейности и крематориум“.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН и уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. „Манаф чаир”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническите задания за проектиране и дава на „ГРАНИТ - ИМПЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 128594104, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Вит“ № 68, с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Иванов Димитров разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел НН с начало от съществуващ ТП/БКТП  „Гробища Ямбол”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от проектиран уличен водопровод, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.574.238, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.574.58, 87374.574.231 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”,

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за каменоделни услуги, паметници и плочи“.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на пи извън границите на урбанизираните територии с ид. 87374.12.25 по КК на гр. Ямбол, м. "Азмака" и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „ИЛЕЧРИ ИСТЕЙТС“ ЕООД и Янко Генадиев Стоименов разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.12.25 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Азмака” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за „Склад за селскостопанска техника и продукция ”.

2. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал.1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.12.25 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Азмака” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.561.271 по КК на гр. Ямбол, м. "Плачи могила" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Борис Димитров Богословов, в качеството на едноличен собственик на капитала и управител на „СОЛАР ББ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 256 и ЕИК: 201509707 разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.561.271 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Плачи могила" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „дестилерия за етерично-маслени култури”.

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.561.271 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Плачи могила“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-561.271 в кв. (масив) 561.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на пътни транспортни средства на ОП КОД и ОП ОППЗП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

              I. Товарният автомобил Форд Транзит с Рама №: WFOCXXGBVCXY40244 да бъде предоставен на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол, като:

              1. Предаването и приемането на посоченият автомобил да се удостовери с предавателно-приемателен протокол съставен между представители на Община Ямбол и Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол, след което страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

              2. Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол се задължава да поеме всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставения за безвъзмездно управление актив, с грижата на добър стопанин.

 

             II. Лекият автомобил Ситроен Берлинго с Рама №: VF7GJRHYK93092933 да бъде предоставен на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, като:

              1. Предаването и приемането на посоченият автомобил да се удостовери с предавателно-приемателен протокол съставен между представители на Община Ямбол и Общинското предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, след което страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

             2. Общинското предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол се задължава да поеме всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставения за безвъзмездно управление актив, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на част от ПИ с ид. 87374.559.4 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост продължава срока на действието на договор за наем с рег. № ДГ/05-00119 от 24.10.2013 с ДЗЗД „АТС ВиК“, ЕИК 176468230, с адрес гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №37, ет.5, считано от 01.12.2015г. до приключване изпълнението на Проект DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол“, но не по – късно от 30.11.2017г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 21.93 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, по КК на град Ямбол, целият с площ 40 986.00 кв.м. за преустройство на таван №24 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски”, бл.1, вх.Б в размер на 2 100.00 /две хиляди и сто лева/ лв., на която цена учредява правото на Маргарита Матева Стоева, с местоживеене гр. Варна, ул. „Никулицел” №10, ет.6, ап.13.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция по заетостта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и

 13, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя на Агенция по заетостта, ЕИК 121604974, с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №3, представлявана от Валентина Симеонова Георгиева – и.д. изпълнителен директор, временно и безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.538.1.7 по КК на град Ямбол (Административна сграда на 5 етажа), актуван с АОС № 916/02.07.2003г., вписан в СВ Ямбол, с вх. Рег. №8541/2.12.2004г., том ХХVІІІ, стр.187, партида 6144/04, с обща площ 627.00кв.м, в т.ч. партер, с площ 75.00 кв.м. и четири етажа (всеки от тях с площ по 138.00 кв.м.), с обща площ 552.00 кв.м., находящ се на ул. „Васил Карагьозов“ № 2, гр. Ямбол, за срок от 10 (десет) години, считано от 01.02.2016г.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на част от недвижим имот - публична общинска собственост на МРРБ за нуждите на  Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост, предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за временно и безвъзмездно ползване две помещения - стаи 426 и 427, с площ 24.00 кв.м., находящи се на ІV етаж в сградата на общинска администрация, представляваща недвижим имот  - публична общинска собственост, с площ 1997.00 кв.м., актуван с АОС №2/10.06.1997г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол, за срок до отпадане на необходимостта, но не повече от 5 години, считано от 01.01.2016г.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА:

1. Избира за член на ПК “Здравеопазване и социални дейности” и ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси д-р Денка Колева Петрова.

2. Избира състав на ПК “Култура, читалищна дейност и културен туризъм”:         

           Председател – Петко Йорданов

           Зам. – председател – Румяна Тропчева

           Милчо Начев

            Павел Додов

            Стефан Бакърджиев

            Тодор Тодоров

            Юсеин Ахмед