ПРОТОКОЛ № ХL

 

           

            Днес, 31.10.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 09.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0011/24.10.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36, отсъства 1 – Георги Миланов.

            На заседанието присъства г-н Георги Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 09.10 часа 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесетото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нериман Ахмед Рушид, Мустафа Асанов Мустафов, Тонка Митева Кючукова, Владимир Добрев Пехливанов, Янка Иванова Стоева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

6.      Предложение относно приемане на Стратегия за публично частно партньорство на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 14 на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот - ПОС, находящ се на ул. "Славянска" № 4 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент, ж. к. "Г. Бенковски", бл.8, вх.г, ет.6, ап.81.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване в ПИ, находящ се на ул. "Будак Стоян войвода" № 31 по искане от Иван Димитров Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно  продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Христина - Мила Колева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин 2008" ЕООД за обект № 30 А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предварително съгласие на ОбС Ямбол за промяна предназначението на част от полски път - земеделска територия с идентификатор 87374.37.869 по КК на гр. Ямбол в общински път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XIV И УПИ XIII, кв. 125 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно  даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ І - "за фабрика за захарни изделия", кв.156 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и изработване на проект за ПУП- ПЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно  даване съгласие за изработване на ПУП - ПР за ПИ 87374.515.14 по КК на гр. Ямбол и на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв. 333 А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХ-513.514, УПИ III-511, 512 и XXI-520, кв. 81 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно приемане на решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

22.  Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Георгиева – Предлагам да отпадне т.7 от дневния ред.

            Петкова - Няма други предложения. Заповядайте да мотивирате предложението си.

            Георгиева – Община Ямбол има стратегия за управление на общинската собственост за мандата, както се изисква от закона за общинската собственост, така че не е необходимо да приемаме сега тази стратегия. Освен това тя обхваща период, през който ще бъде следващия мандат на ОбС и е редно тогава да се приеме нова стратегия.

            Костов - Колеги, аз имам обратно мнение. Тази стратегия, както и стратегията за публично-частно партньорство имахме възможност да ги разглеждаме в комисиите, имаше дебати, изказахме мненията си. Общо взето всички се обединихме върху това, че една по-дългосрочна стратегия до 2020 година е нещо много добро и е един документ, върху който може да стъпи не само този кмет и този ОбС, а също така и следващия. Не мисля, че една община като Ямбол трябва да се развива мандатно. Мисля, че ние трябва да имаме дългосрочни цели и в този ред на мисли смятам, че стратегията е един чудесен документ, отворен, който може да бъде допълван. Той просто показва целите, към които се е насочила община Ямбол. В процеса на работата, с годините, може да бъде допълван, може да бъде надграждан. Считам, че трябва да го приемем.

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

            Гласували      за – 8                          против – 19                           въздържали се – 1

            Не се приема.

            Петкова - Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 22                        против – 2                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нериман Ахмед Рушид, Мустафа Асанов Мустафов, Тонка Митева Кючукова, Владимир Добрев Пехливанов, Янка Иванова Стоева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

6.      Предложение относно приемане на Стратегия за публично частно партньорство на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 14 на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот - ПОС, находящ се на ул. "Славянска" № 4 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент, ж. к. "Г. Бенковски", бл.8, вх.г, ет.6, ап.81.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване в ПИ, находящ се на ул. "Будак Стоян войвода" № 31 по искане от Иван Димитров Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно  продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Христина - Мила Колева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин 2008" ЕООД за обект № 30 А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предварително съгласие на ОбС Ямбол за промяна предназначението на част от полски път - земеделска територия с идентификатор 87374.37.869 по КК на гр. Ямбол в общински път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XIV И УПИ XIII, кв. 125 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно  даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ І - "за фабрика за захарни изделия", кв.156 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и изработване на проект за ПУП- ПЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно  даване съгласие за изработване на ПУП - ПР за ПИ 87374.515.14 по КК на гр. Ямбол и на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв. 333 А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХ-513.514, УПИ III-511, 512 и XXI-520, кв. 81 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно приемане на решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

22.  Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Като вносител искам да направя една промяна. Тя е свързана с дофинансиране на маломерна паралелка на ОУ ,,Христо Смирненски”.  В Приложение № 1, което е част от предложението внесено в ОбС, има на последния ред Функция „Образование” по разхода 433 лв., които са предвидени за дофинансиране на маломерна паралелка. Поради факта, че училището има всички възможности и основания само да си дофинансира паралелката, тъй като такова дофинансиране се отнася единствено и само за случаите, когато има само една маломерна паралелка, която е с по-малко от 17 деца, а тук има в 5 клас две паралелки, общият брой на които е 35, ако трябва да спазим закона, ОбС не би трябвало да гласува тези средства. Би било закононарушение и което е пропуск в процеса на изготвяне на проектопредложението от администрацията към Вас, затова като вносител ми позволете да коригирам – да заличим по Функция Образование, дейност 322 тези 433 лв. и да ги пренасочим към Дейност 606 ,,Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - 433 лева  в §10-00.

            Сивкова – Изказвам мнението си по представения ни материал във връзка със следното: в текстовата част на материала ни се описват много подробно, с много думички се обосновават едни средства, които допълнително трябва да се осигурят, някои да отпаднат, а в същото време, поглеждайки Приложение № 1 и Приложение № 2, аз например не мога да приема едно насочване на средства в началото на месец ноември към текущи ремонти на уличната мрежа. Говоря за дейност 606, към която насочихме преди малко 433 лв. 251 хил. лева се насочват към уличната мрежа в края на годината. За мен това не е редно и аз не съм съгласна с това. В същото време, в Приложение № 2, на стр.2 ,,Реконструкция на ул.,,Индже войвода””, също имаме завишение 220 хиляди. Разбира се, то това са от вътрешните преразпределения на капиталовите, не че имаме като цяло завишение на бюджета, но се забелязва, че икономиите от едни обекти отиват към други обекти. ,,Реконструкция на ул. Индже войвода”, където имаме едни 450 хиляди, които са по програмата за регионите в растеж, сега отделяме една част от капиталовите и от собствени средства още 220 хиляди и то в края на годината. Значи там имаме 1.5 млн. Казвам го, защото не смятам за редно в текстовата част да се описват дребните суми. С тях всички ще сме съгласни. Нас ни интересуват тези големите суми и администрацията е редно там да насочва внимание и тях да описва, защото буди притеснение и съмнение. Все пак сме началото на месец ноември, проектът за ,,Индже войвода” има срокове до 19 декември да има цялостно отчитане. Там съответно се заявяват средствата и се плащат парите, няма нужда да отделяме от собствени средства. За мен е просто притеснително, тепърва да се отделят едни пари. Кога ще се вършат работите или те вече са възложени и сега само оформяме документите. Казвам, че не е редно да е така и мен специално ме притеснява.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Марчева - В материала и приложенията към него, които са ни предоставени от общинска администрация, виждаме че целта на тези промени е за усвояване на капиталовата субсидия до края на годината. Извършваме промяна в капиталовия списък като средствата на целевата капиталова субсидия се насочват за реконструкция на ул.,,Индже войвода”. Това е по програмата ,,Растеж и устойчиво развитие на регионите”. 145 747 лева от целевата капиталова субсидия, което е важно да усвоим до края на годината, плюс 74 253 лева от собствени приходи. Така става сумата от 220 000. Средствата от капиталова програма 22 961 лева ще се използват за дофинансиране на двете училища – ОУ,,Димчо Дебелянов” и ОУ,,Николай Петрини”. Накратко казано, бюджетът се завишава в разходната част с 248 734 лева и се насочват като компенсирана промяна към дейности, които е необходимо да се извършат до края на годината. Всичко това, което виждаме в приложението, според мен общинската администрация в качеството й на дирекция Финанси, много правилно са се опитали да насочат средствата, да се усвоят до края на годината. Виждате, че се заличават средства по проект, тъй като не можем да ги усвоим до края на годината, ще ги усвоим в началото на следващата, затова ще ги използваме през тази година и всичко това говори за едно реално мислене и реално взети решения на община Ямбол.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 4

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20                        против – 4                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Тодоров – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 

1.      Одобрява промени по бюджета на Община Ямбол за 2014 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г., съгласно Приложение № 2.

3.      Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол от 14.02.2014 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2014 г. с проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „РЧР”.

4.      Заличава по т. 1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол от 14.02.2014 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2014 г. проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие, чрез обновяване и модернизиране на градската среда в Община Ямбол” – 248 734 лв.

5.      Променя лимита по т.5.1 от решение на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол от 14.02.2014 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2014 г. на 3 %.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Славов - Позволете ми само преди да направя моето предложение за корекция в предложения материал, да коментирам нещо, което не беше коректно зададено и ако желае госпожа Сивкова след сесията ще й обясня персонално. Ремонтните работи по поддръжка на улиците продължават до края на текущата година и е напълно нормално и ако сега минете из града да видите, че в момента се правят ремонти на гробищата, бетонни работи, настилки, които не изискват, както е при асфалта, необходима температура и които не са никак малки като стойност. Извършват се на поне на 3-4 места в града и ако е хубаво времето ще продължат ремонтните дейности по кърпене на дупките, така че е напълно нормално да се направи корекция на бюджета в частта за поддръжка на улиците и те да бъдат извършвани докато времето позволява, тъй като това е една от най-големите болки на града и най-големите желания на всички граждани. Колкото до ул.,,Индже войвода” проектът е за близо 2.7 млн. или минимум 2.5, от които държавата отпуска само 1.5 млн. и там няма как да минем без собствено финансиране, ако искаме улицата да бъде завършена. А това дали държавата ще ни даде останалата част от парите, така както ни подведе по-предното правителство, да ни отпусне първи транш, а ние вече сме я започнали и не можем да я довършим, е много спорно. Тоест, щем не щем, ще трябва да отделяме пари от собствения бюджет. Сега искам да се извиня от мое име и от името на администрацията. Допусната е техническа грешка при окомплектоване на документацията за тази тригодишна прогноза, която Ви предлагаме да гласувате и в справката за прогноза на нов дълг и финансиране чрез заеми – Приложение № 6 б е вложено работно копие от предната прогноза, която сте гласували и тъй като няма промени в прогнозата в тази справка, затова на всеки един на бюрото има поставена старата прогноза, която отразява реалностите такива, каквито ние ги предвиждаме към настоящия момент.

 

 

            Сивкова - По повод на този материал, бих искала да кажа, че действително в ПК БФ се получи много добра дискусия. Искам да благодаря на г-жа Павлова, че имаше ангажимента да отговаря на въпросите и действително пое ангажимента да направи необходимите проверки и благодарение на тази добра работа смятам, че нещата се регулираха и са така, както трябва.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.15, ал.5 от Наребата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджтена прогноза за местите дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет и общински дълг на община Ямбол приема бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения № 8, №6 а, № 6 б и № 6 в.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

           

Антонова – Представи предложението по приложения материал.

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Христов Кръстев  с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски” бл.9, вх. Е, ет. 5, ап.125.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Антонова – Представи предложението по приложения материал.

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов от гр. Ямбол, ул.,,Царевец” № 44.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нериман Ахмед Рушид, Мустафа Асанов Мустафов, Тонка Митева Кючукова, Владимир Добрев Пехливанов, Янка Иванова Стоева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

Антонова – Представи предложението по приложения материал.

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Нериман Ахмед Рушид от гр. Ямбол, живуща на ул. „Странджа” № 117 в размер на 200 лв. (двеста лева).

            2. Мустафа Асанов Мустафов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски”, бл.12, вх. Г, ет.2, ап. 69 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            3. Тонка Митева Кючукова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Александър Зограф” № 8 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            4. Владимир Добрев Пехливанов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Хале” бл.6, вх. В, ет.3, ап.45 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            5. Янка Иванова Стоева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Арда” № 5 в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Стратегия за публично частно партньорство на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – Аз лично много трудно ще намеря основание да подкрепя този стратегически документ, който ни се предлага. Наясно съм, че всяка една стратегия се създава в условията на априорна неопределеност, но в същото време съм наясно, че всяка една стратегия трябва да ни даде отговори на поне три въпроса. Първият е къде сме, втория е къде искаме да стигнем и третия – как можем да стигнем до там. Аз въобще не се ориентирах къде сме в момента, защото няма преглед на историята и на актуалната ситуация в сферата на публично – частните партньорства в Ямбол. Къде искаме да стигнем за мен, извинявам се на екипа който е подготвял Стратегията, са общи приказки. Може би отговорът е заложен във финансовата рамка и т.нар. план за действие, но аз искам вносителя да ни обясни какво конкретно се има предвид в тази последна страница на този документ. Как можем да стигнем до там,  където сме се запътили е един хубав реферат от 3 до 9, от 13 до 15 страница – общи теоретични постановки и девет страници абсолютно цитиране на нашата наредба за публично – частните партньорства. Имам 2 въпроса към вносителя. Да ни обясни какво конкретно има предвид във финансовата рамка и къде е плана за действие към тази финансова рамка и защо липсват индикатори за мониторинг за изпълнение на стратегията, както е редно за всеки един такъв стратегически документ.

            Костадинов – Тази стратегия е разработена по проект, който е финансиран с европейски средства по ОП Административен капацитет. Това е стратегия, която няма императивен характер. Тя има повелителен и декларативен характер, който декларира какво Общината смята да прави и начините, по които трябва да се вземат решенията за осъществяване на публично – частното партньорство. Има си закон за публично – частно партньорство. В него са изброени реда и условията, на които трябва да отговаря публичния партньор, как именно да се приложи тази стратегия. Както имаме и приета наредба за публично – частно партньорство. Самата стратегия е синхронизирана със законодателството и в преамбюла на самата стратегия, във ,,визия, цели и приоритети” са посочени на страница 17, стратегическа цел № 1 - ,,възстановяване и повишаване на конкурентноспособността и реалната икономика”. Всички цели са описани в тези приоритети и си мисля, че Стратегията е добре разработена, но за да се реализира самия този проект е необходимо да се съобрази и законодателството, защото в чл.3, ал.2 от Закона за публично – частното партньорство определя реда и условията, по които трябва да се приложи. Много добре е разписана и финансовата рамка на последната страница, планът за действие, който се осъществява. Тази стратегия няма императивен характер, тя не е задължителна. Тя може да се изпълни при положение, че първо се реализират условията на самия закон, а самият закон не може да регулира практическите условия, за да се приложи тази стратегия. Въпреки това, във финансовата рамка и планът за действие са отбелязани начините, по които трябва да се случат нещата и целите, които са ни заложени. А на въпроса къде сме и кои сме - Ямбол е град с вековна история и всеки гражданин знае къде сме. В сферата на публично – частното партньорство имаме приета наредба, г-жо Георгиева. Тя е приета въз основа на регламент, ще Ви го цитирам, за може да го проверите. ,,Регламент 1083/2006г.”, в чл.52 пише, че този регламент създава възможност обществените отношения, които не са регулирани, да се регулират с наредба. Тогава не е имало закон. Именно община Ямбол е тази община, която приема тази наредба за публично – частно партньорство. Има такава наредба за публично – частно партньорство в Приморско и Варна.

 

            Славов – Позволете ми преди да отговоря на конкретно поставените въпроси, да изразя моето учудване, за да не кажа по силна дума като неочаквано поведение и възмущение. По-скоро въпроса ми е към групата от ляво, групата на БСП. Хора, нашите и вашите началници в Парламентът седнаха и се разбраха за приоритетите в държавата. Сплотиха се около нещо, което е редно да се случи в тази държава. Като гледах гласуването за бюджета преди малко, много добре описани и истински неща, които трябва да се случат в града ни, вие вместо да ги подкрепите с две ръце – гласувахте против. Сега е същото нещо с тази стратегия. Ако някой не може да направи разлика между стратегия и програма, нека да вземе учебниците, които дават теоретичните описания за това какво е стратегия и какво е програма, за да стане ясно, че това е стратегия. Един стратегически документ начертава целите, той не дава детайлите, по които ще бъде изпълнявано нещо. Той дава общата рамка. Факт е, че по закон единствено ОбС има правото да приема стратегии и всякакви стратегически документи, които касаят развитието на общината. Наистина е хубаво, ако гласувате тази стратегия, на което се надявам. Ако имате някакви забележки – конкретизирайте ги, дайте конкретни предложения. Ако те са резонни и в тях има смисъл, надявам се всички колеги да бъдат така добри да ги подкрепят, но теоретично да правим някакви обобщения и да обясняваме как този документ не става, аз лично като вносител не мога да го приема, а и не би било редно да се отнасят по такъв начин забележките. Този документ има една основна цел – да даде визия на нашите съграждани по какъв начин ние бихме могли да си партнираме с потенциални частни партньори, защото принципа на публично – частното партньорство е това и да даде добър знак на всички потенциални инвеститори, които имат желание да направят инвестиции в нашия град, доколко общината е отворена към подобен род партниране. Минавам към конкретните въпроси. ,,Финансова рамка и план за действие за постигането им”, ако забелязвате и така е написано и тук са сложени едни проценти, като съотношение за местно инвестиране и участие на инвеститор. Процентите, които виждате са нашето виждане, както на тези, които са разработили документа, така и моето като вносител за това до колко би трябвало да бъде участието на общината като проценти и до колко би трябвало да бъде участието на частния партньор, за да се реализират различни политики, различни проекти, до които бихме стигнали като съгласие в съответните шест сфери, които са описани от Приоритет 1 до Приоритет 6. Мисля, че много добре и коректно са разписани, защото за възстановяване и повишаване на конкурентноспособността на регионалната икономика ние имаме твърде малко и ограничени инструменти, за да повлияем на този процес, затова участието, което сме написали е само едни 10%, или до 10% по-скоро. За устойчиво и ефективно използване на ресурсите, развитието на модерна инфраструктура, подкрепяща растежа – до 25, съобразявайки и факта, че все още има възможност да се усвояват средства по европейски програми за следващия програмен период 2014-2020, в които община Ямбол е бенефициент по допустимите програми. Приоритет 3 ,,Строителство. Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции”, поради вече ограничената възможност да бъдат намерени други инструменти за финансиране сме написали до 50% местно участие, но и това ако може да се случи, би било прекрасно за общината, защото ние имаме грижата да поддържаме материалната база на училищата, детските градини, детските заведения, и както виждате вече приключващия проект за енергийно – ефективни мерки, саниране на не малко училища и детски градини в Ямбол, резултатът е толкова видим и полезен за всички. Затова до 50% процента собствено участие е съвсем нормално. После ,,Реконструкция, обновяване и оборудване на лечебни и здравни заведения” също, тъй като икономиите, които биха се постигнали впоследствие, ще бъдат сериозни за общината. Стига да има такъв потенциален инвеститор, който е готов да инвестира такива средства и общината трябва да поеме своята рамка. А колкото до самия документ като документ, което касае и следващата точка, която ще разгледате, Америка работи с перспектива плюс 50 години напред, Европа работи с перспектива плюс 30 години напред, няма лошо ние да работим с перспектива плюс 10, плюс 20, или колкото и да е занапред и то не за друго, а ако в момента някой трябва да каже  как ще се развие държавата през следващите 3 месеца напред, сигурно тук няма да има такъв, който да познае тотото от първия път, но сами видяхте, че през последната година и няколко месеца управление на предходната тройна коалиция и през последните няколко месеца управление на служебното правителство, единствените стабилни институции, които останаха в държавата, това са общините, и ние в голяма степен можем на база на собствените приходи, а дай Боже да защитим и допълнителна самостоятелна финансова рамка на общините чрез финансова децентрализация, общините оставаме като единствени стабилни институции, и ние можем далеч по-прогнозируемо да правим своите виждания за развитието на общините. От тази гледна точка не мисля, че нито този стратегически документ, нито следващия са някакви измислени документи, напротив – те са рамка. Във всеки един момент, когато решите, с решение на ОбС, който е единствения имащ право, може да промените тези решения. Дали ще бъде ОбС в този формат, ОбС след 4 години или ОбС след 10 години, когато имаме стратегията, тогава всеки може да отвори сайта на общината или да изиска документа, всеки потенциален инвеститор може да види община Ямбол има ли нагласата да развива публично – частното партньорство, има ли нагласата да предлага такава възможност, за да провокираме такива инвеститори.

            Сивкова – Започвам от последните думи на г-н Славов. Който и инвеститор да погледне тази стратегия, изобщо няма да разбере какви са нагласите на Общината, защото тази Стратегия е много обща и абсолютно нищо конкретно. Не е вярно, че в една стратегия не трябва да има конкретни неща. Стратегията трябва да има няколко основни съставки. Трябва да има цел - има ги целите. Трябва да има действия - няма го планът за действие. Трябва да има мобилизация на ресурси – няма мобилизация на ресурси. Искам да кажа, че тази стратегия, както стана ясно, не е документ, който се изисква по силата на някой закон Общината да я разработва. От тук следва, че след като я е разработила Общината, а на всичко отгоре се харчат и пари по европейски проект, тази стратегия е нужна на някого. Тя е нужна явно за администрацията, както разбирам от г-н Славов, тя би трябвало да е нужна на бизнеса. И аз казах, че според мен това което е тук по никакъв начин не може да помогне на бизнеса. Тъй като имаме закон за публично-частното партньорство, имаме и наредба на ОбС, това са достатъчни документи, за да се ориентира бизнеса, а това тук на което му се казва стратегия е само да се вземат едни пари по европейски проект. Това е моето лично мнение. Няма план за действие, няма и индикатори. Държа да отбележа, че към месец юни, на сесия на ОбС, същия този проект, който е на стойност 78 000 лева, и който включва Общинския план за развитие, Вътрешни правила за мониторинг при изпълнение на документи за реализация на общински политики, Стратегия за публично-частното партньорство и Стратегия за общинската собственост, това са четирите документа по този проект, юни месец ние приехме едни вътрешни правила за мониторинг и този документ, за мен е шокиращо, че е правен от същите тези хора, които правиха онези вътрешни правила и самият този документ не отговаря като структура на приетите от нас вътрешни правила. Сравнете двете стратегии и ще видите, че Стратегията за общинската собственост отзад като структура отговаря, тоест там има и мониторинг, има и индикаторите за мониторинг и всичко, а тук това нещо го няма. Затова аз предлагам, тъй като според мен тази стратегия е непълна и не отговаря на приетите от нас вече документи, да отложим нейното разглеждане за следващо заседание след като се допълни и се отстранят тези пропуски.

            Костов (реплика) – Г-жо Сивкова, аз не разбирам Вашето желание да попречите на приемането на тази стратегия. Явно имате някоя Ваша стратегия за спиране на развитието на община Ямбол, може би не лично Ваша, а на вашата група. В началото на заседанието чухме и предложението на Вашата колежка. Аз не ги приемам тези неща, не виждам и ОбС да приеме това Ваше желание и настоявам, и апелирам към колегите да гласуваме, и да подкрепим тази стратегия, както и следващата.

            Сивкова (дуплика) – Отговарям на г-н Костов, че стремежа ми е не да спирам прогреса, който явно Вие виждате, че ще настъпи с тази стратегия. Аз съм против това да се правят глупости и да се харчат пари за ненужни неща. Обясних ясно и конкретно какви са за мен пропуските и никой не може да каже в тази зала, че това не е така, защото в самата стратегия липсват индикатори. Какво означава индикатори? Това означава, че приемаме едно нещо като не знаем какво гоним. Как ще се отчита? Нали имаме приети вътрешни правила за отчитане на реализацията на политики. Как ще отчитаме администрацията, тази или следващата, този или друг кмет, работите по тази стратегия? Как ще се отчита като няма индикатори? Повтарям още веднъж, че съм склонна да подкрепя всяко едно нещо, в което има разум и което има смисъл, и съм против да се харчат европейските пари, които по своята същност са пари на нашите съграждани и на данъкоплатците в тази държава за абсолютно ненужни неща само защото на някой му е хрумнало, че може с едни такива стратегии да разтегля ластици.

            Папашимов – Г-жо Сивкова, Вашият популизъм започва да ми идва малко в повече. Вашата тройна коалиция година и два месеца не спря да харчи грешни пари, а Вие тогава нямахте нищо против. Даваха се пари за какво ли не. Вие сега с целия си популизъм, с безочието си заставате на тази трибуна и говорите колко Ви е жал за тези 60-70 хил. лева европейски пари, които са дадени за тази стратегия. Тази стратегия е много добра, колкото и Вие да не го виждате и да не го отчитате. Тази стратегия има мястото в този ОбС и тя ще допринесе за развитието на града ни. Засрамете се малко, снижете се и недейте да бъдете толкова нагли.

            Сивкова (реплика) – Уважаема г-жо Председател, държа да отбележа, че не приемам начина на говорене на г-н Папашимов. Не виждам каква наглост има в това да се изисква да се спазват документи, които ние самите сме приели. Няма абсолютно никакъв популизъм и няма абсолютно никаква политика. Казвам отново, смятам, че този документ трябва да отговаря на вече приетите от нас документи. Може тук да приказвате колкото искате за тройни коалиции, за минали коалиции, за настоящи коалиции, каквото искате приказвайте и разтягайте ластици за националната политика. Проблемът е, че в тази стратегия ги няма нещата, които вие самите сте гласували.

            Костов (реплика) – Това, което каза д-р Папашимов и г-жа Сивкова преди малко, е още едно потвърждение, че тази стратегия е добра, правилна и полезна за Ямбол. Фактът, че групата на БСП не е съгласна с някакъв стратегически документ, който е спечелен по европейска програма, за който община Ямбол не е дала нито един лев, фактът, че те ритат толкова яростно спрямо тази стратегия – това означава, че тя е добра за Ямбол. Всичко, което те правят, е да пречат на развитието на града.

            Папашимов (дуплика) – Г-жо Сивкова, наглостта Ви е в това, че вие харчите милиарди. Харчите милиарди, които потъват невидимо къде. Вашата работа става малко като крадецът вика дръжте крадеца. Вие вкарахте държавата в батака, а сега ми говорите глупости. Стратегията е много добра. Това, че вие не виждате в нея някои неща не значи, че няма да работи. Тук сме 35 човека. Когато гласуваме ще видим кой какво вижда в тази стратегия. Вашето мнение не може да бъде меродавно.

            Георгиева – Искам да Ви кажа, че ме поразява за пореден път нашата невъзможност да стигнем до работен консенсус. Вие какво искате, нашата група да стоим като едни гледачи на филм, да ядем пуканки и да се наслаждаваме на един управленски кеч? Извинявам се за грубия израз. Има много логика в това, което каза Мариета Сивкова и аз съм убедена, че инженер Славов я съзира. Не виждам какъв е проблема да се отложи тази точка, стратегията да се приведе в един вид, който отговаря на тези правила, които ние гласувахме. А сега започваме да си подхвърляме едни стадионни закачки, влизаме в едни други сфери, които не касаят управлението на този град. Аз Ви моля, когато някой изрази различно мнение, всеки от нас да се замисли какво открива в него. В крайна сметка дали сме отляво, в средата или отдясно, ние сме граждани на този град. Утре няма да сме общински съветници, но ще сме граждани на този град, така че много ви моля да престанем с подхвърлянето на подобни фрази. Не ни отива нито на общественото положението, нито смятам на достойнството на всеки един от нас. Аз също искам да потвърдя предложението на Мариета Сивкова – да отложим тази точка, с най-добри намерения. Не търсете в подобни предложения конфронтация просто така и напук. Вслушвайте се в изречен човешки опит, вслушвайте се в това, че някой е положил усилия да провери в един документ дали всичко е направено така, както трябва по правила, които ние сме приели.

 

 

            Костов (реплика) – Г-жо Георгиева, в никакъв случай ОбС не иска от вашата група да седите там и да чоплите семки. Бъдете сигурна. Ние оценяме, че другата година ОбС няма да е в този състав, но ние оценяме и нашето положение да приемем едни стратегии, които следващия ОбС, евентуално следващия кмет, да може да стъпи на тях. Дори да иска да ги промени, дори да иска да ги развие, нека има нещо на което да стъпи. Да не разсъждаваме след нас и потоп, както обикновено разсъждават хората от вашата партия. Заради това Ви моля, особено Вас и колежката Сивкова, които днес явно сте се възприели като остриета, вие да излезете от преференциалния си вот от преди един месец. Моля Ви се излезте от тази роля. Не сте вече в преференциална кампания. Г-жо Сивкова, каквото и да се говори, че догодина ще има избори две в едно, мисля, че е рано за третата ви безуспешна кметска кампания. Нека да се конкретизираме върху това, което говорим. Да не ставаме тук и да разтягаме едни локуми.

            Марчева (реплика) – Уважаема г-жо Георгиева, обръщам се към Вас, защото как да се вслушаме във вашите искания, във вашите изказвания, като досега нито веднъж не сте подкрепили решение на общинската администрация, решение на г-н Славов. Никога за вас не е имало нещо добро, което да се прави от тази администрация. Никога не е било вие да не намерите някакъв недостатък, да кажете колко лошо се случват нещата, как не се случват и затова се обръщам към вас. Нямам Ви доверието да ви подкрепя, защото нещата в Ямбол се случват въпреки вас и градът се развива въпреки вас, и въпреки вашето нежелание да подкрепите нашите решения.

            Георгиева (дуплика) – Г-жо Марчева, възползвам се от това, че се обърнахте директно към мен. Искам да Ви кажа, че аз съм един от общинските съветници в групата на БСП, която съм подкрепяла доста нестандартни решения на инженер Славов, които не са намирали подкрепа в моята политическа формация. Не приемам говорене на ангро. Ще помоля някой да Ви направи справка за гласуванията на всеки един от нас по предложения на общинската администрация и тогава може да си позволите да правите такива заключения. Аз не твърдя, че някой на всяка цена трябва да ми има лично доверие. Аз имам доверие във всеки един от вас, но всеки един от нас също трябва да разсъждава, да се запознава с документите, да задава въпроси, за да може да взима информирани решения. Ние задаваме конкретни въпроси и искаме да получим конкретни отговори. За сметка на това, пак сме прехвърлени в едни политически кампании. Г-н Костов, относно моята преференциална кампания, аз бих се радвала ако вие лично може да направите такъв преференциален вот, какъвто аз съм направила. Това е непартиен вот.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

            Гласували      за – 12                        против – 20                           въздържали се – 2

            Не се приема.

      Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 7                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Стратегия за публично – частно партньорство на Община Ямбол.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Костов – Имам предложение относно промяна в част от текстовете в тази точка. Преди това искам да кажа, че ще се радвам диалога тук да бъде почтен и конструктивен, както беше в ПК ОИКДОУ и в ПК БФ, където разглеждахме този документ. Винаги съм бил привърженик на тезата, че по-голямата работа трябва да се върши в комисиите. В комисията забелязахме няколко несъответствия, след това съм имал възможността да ги коментирам с част от екипа от общинската администрация, който е подготвял самото предложение. Тези неясноти, тези разлики са продиктувани от факта, че град Ямбол е един уникален град. В него знаете, че има концентрирани две общински администрации. Нормално е екипа в самия изказ на документа да няма такава точност и не винаги го е взел предвид. Предлагам на стр.5 да се премахне текста ,,Наредба за рекламна дейност”, текста ,,Наредба за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общинските жилища в община Ямбол” да бъде заменен с текста на нашата наредба - ,,Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища”. Също така да бъде премахнат текста на последния ред ,,Наредба за управление на общинските пътища”. На следващата страница, текста ,,Наредба за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Ямбол” да бъде заменен с името на нашата наредба - ,,Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол”. На стр.9, ред 5 от долу на горе, текста ,,кметове и кметски наместници и т.н (до действат) да бъде премахнат. На стр.14, ред 5, да отпаднат кварталните съвети.  Това са моите предложения и смятам, че са изцяло в духа на това, което разглеждахме и в комисията.

            Банков – Г-н Костов, разбрах че с тези две стратегии, които са разработени с европейски средства, не са на нашите данъкоплатци, Ямбол много ще се развие, както и уникалността му. Но с това, което вие направихте преди малко ни помогнахте и отразихте това, което ние ви казахме на самата комисия. Но с това вие какво направихте? От цялата работа излиза, че при разработката екипът е нацелил една от нашите наредби. Всички други наредби не са наши. А тези наредби не трябва ли да се разработят? Те не произтичат ли също от закона? Стратегията е просто една лекция, която някой като я прочете може да разбере какво представлява общинска собственост, как се отдава под наем, как се продава, и може да разбере какво е състоянието към 01.11.2013г.. Нищо друго. Че нашият план, който ние приемаме всяка година е много по-добър. Но целта на двете стратегии не е в Ямбол нещо да получи, не някой да има визия. Просто трябва да се отчетат, да минат като решение и да се усвоят едни пари, нищо повече. Защото и закона по предната и приетата наредба от ОбС за публично-частното партньорство работят вече 7-8 години, ако не и повече при нас. В резултат на тези наредби ние да сме направили нещо по тях? А сега правим стратегия, с която преписваме от някъде нещо, някой ни дава нещо, а той пък с тази доказа, че преписва неграмотно. Просто тя е за друга община. Разбрахте ли, че е за друга община. Ефектът, който се цели е един единствен – едни пари някой да ги вземе. Чий са парите е друг проблем. Г-жо Георгиева, не очаквайте от г-н Костов да чуете нищо друго освен несвързани политически брътвежи.

            Костов (реплика) – Г-н Банков, не сте прав. И ако в тази стратегия, която вие разгледахте, бяхте ми посочили поне един обект, който да не е на община Ямбол, да не отговаря на приоритетите на община Ямбол – аз бих се съгласил със вас. Тази стратегия е до 2020 година. За всеки един обект, който е описан тук има визия до 2020г.. Ако бяхте това ми показали, щях да се съглася, а не да се хващаме за някакви думи как точно се изписва нашата наредба. Ако беше написано ,,Наредбата, която определя разпореждането с общинско имущество”, не целия текст, а наредбата, която се занимава с това, по щастлив ли щяхте да бъдете? Така че не мисля, че сте прав. В никакъв случай това не са едни средства, които трябва да се вземат от някой, категорично не от община Ямбол. Много добре знаете, че това е една стратегия, която се прави изцяло с европейски средства по ОП Административен капацитет.

            Георгиева – Ще ви изненадам, ще подкрепя тази стратегия. Обаче искам да задам едни въпрос на инж. Славов. Вие като вносител четохте ли този документ преди да бъде внесен днес на заседание на ОбС? А да не се налага след работата на ПК ОИКДОУ и след показване на неприемливи за мен неща, г-н Костов да ги внася на днешното заседание. „Общински съвет – Ямбол е приел досега всички изискващи се от ЗОС вътрешни нормативни актове”, това е много обидно да ви кажа, за вас като вносител. Дефектите на антуража се преписват като дефекти на лидера. Това мисля, че ви го казвам за втори път. Най-много ме смущава визията, ,,съвременно управление на общинската собственост, чрез създаване на условия за законосъобразност и прозрачност”. Искам да попитам, досега не работим ли по този начин? Това по принцип не може да бъде визия, това е задължение да работим по този начин. ,,Приемането на тази стратегия ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция”, това признание ли е, аз не мога да разбера тези изречения. По Приоритет 4 ,,Разработване програма за управление на общинския жилищен фонд; Дейности; Осъществяване на обществен контрол по настаняване на общински жилища”, това също не го разбрах – какъв е този контрол по настаняване на общински жилища. Би ми било интересно, тъй като съм член на една комисия, която разглежда документите за настаняване в общински жилища. В тази стратегия аз, за разлика може би от други колеги, откривам интересни моменти. Разбира се, че това е един бъдещ, отворен документ, който дава насоки, затова ще я подкрепя, но искам да апелирам към кмета на общината наистина да мотивира повече, да мобилизира повече общинската администрация, изготвяйки документите, независимо че това е изготвено от друг екип, все пак има толкова служители в тази община, да седнат и да погледнат този първичен документ, да видят какви съответствия и несъответствия има. Защото иначе ни карате да се чувстваме подценени, в много несериозна ситуация като ни предлагате документи, в които има фактически неточности.

            Славов – Аз се радвам, че разумът явно надделява и това, което каза г-жа Георгиева се надявам да се случи и тя да подкрепи Стратегията, а дай Боже и другите нейни колеги. Но пак ще се върна на явното неразбиране на това какво е стратегия, на това какво е програма за изпълнение на стратегия и какво е план за изпълнение на конкретна задача, посочена в програмата, която е следствие от стратегията. До колко и как аз съм чел това, което е влязло вътре, повярвайте ми в процеса на изготвяне на този документ, рамката, в която този документ ще бъде изготвен съм я чел. Окончателния вариант, този който е внесен, имаха грижата други колеги да го прочетат, да го анализират и коригират ако има грешки. Доколкото разбрах не малко неточности и непълноти са отстранени. Някои от тях са останали, които сега и с помощта на общинските съветници се надявам да бъдат коригирани, което обаче по никакъв начин не променя смисъла и духа на тази стратегия. А смисъла и духа на Стратегията е точно записан така, както вие го прочетохте и аз не мога да видя къде е неразбирането. ,,Визия - Съвременно управление на общинската собственост, чрез създаване на условия за законосъобразност и прозрачност, което ще доведе до постигане на обществения интерес и устойчиво развитие на община Ямбол”, да точно така е. Бих ви дал едно предложение, ако го приемете. Хванете една, която и да е стратегия, разписана, обща, касаеща общините, но разписана от Европейския съвет или някоя директива, и ако намерите по-конкретно нещо, касаещо стратегия за развитие от подобен изказ, който е тук, аз бих коригирал този. Това е стратегия, това не е конкретна програма за развитие на нещо и не е план за изпълнение на програмата. Затова такава дефиниция, мисля че е съвсем коректна. Доколкото ми зададохте въпроса, а вие сте участник в комисията за разпределянето в жилищата, какво означава обществен контрол по настаняването в общински жилища, повярвайте ми всички тези 800, или 1000, не знам вече точно колко са чакащи граждани за настаняване в общински жилища, когато не бъдат удовлетворени в тяхното искане, нямат никаква вяра нито на вас, нито на мен, нито на който и да е взел решение за настаняване на някой в общинско жилище, ако и вие да сте убедена на сто процента, че въпросните хора имат най-големи нужди и е най-належащо те да бъдат настанени в момента. Затова подобен обществен контрол, който да даде, колкото може да даде по-широко отразяване и по-широк достъп на пряко заинтересувани, а и не само на пряко заинтересувани, би било по-добре. Стратегията е документ, който седи много по-високо в йерархията на документите, отколкото програмата, плана за развитие, общинската наредба. Стратегията е нещо, което обобщава всичко това. А това дали ОбС е приел всички изисквани по закон, вие ми кажете какво не е приел. Всичко това, което е необходимо да го имаме, като задължителна приета нормативна база, ОбС го е приел. Това че могат да бъдат приети не малко други, допълващи, но те не са задължителни по закон. Те биха спомогнали за развитието на общината, както и г-н Банков каза тук има не малко подсказани добри идеи от екипа, който е разработил тази стратегия за конкретни програми или наредби, които биха могли заедно с вас, дали по ваше предложение, дали по предложение на администрацията, да бъдат приети, и има много смисъл в тях.                                           

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

      Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – 3                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол за периода 2014 – 2020 г.

            (на стр.5 Наредба за рекламната дейност – отпада, за наредбата за управление на общинските жилища се уточнява наименованието – Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, Наредба за управлението на общинските пътища – отпада, на стр.6 за наредбата за опазване на обществения ред се уточнява наименованието – Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, на стр.9 „кметовете на кметства и кметските наместници” - отпада, на стр.14 „кварталните съвети” -  отпада)

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Искам само да обясня защо внасяме това предложение за промяна в Наредбата за местни такси и цени на услуги, точно в частта да се добави ал.5 към чл. 31 -  Да не се таксува издаването на удостоверения за настоящ адрес за ученици учащи в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм Ямбол след представяне на документ за посещаване  на учебна практика  - служебна бележка. При среща с учителския колектив на гимназията споделиха притеснението независимо, че от това, че таксата е малка има ученици в трудно финансово положение, които не могат да си го позволят, а без такава практика няма как да бъдат издадени съответните документи за професионална квалификация. Надявам се с този малък символичен жест да подпомогнем  всички онези деца, които учат в тази гимназия по-лесно и достъпно да се реализират в живота.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Милков – Мисля, че текста написан така е дискриминационен. Трябва да бъде  -  не се таксуват ученици от професионалните гимназии за издаване на удостоверение за настоящ адрес.

            Костов – Това предложение е във връзка с едно конкретно изискване на РЗИ за здравни книжки, което е задължително за тези ученици. Ако е имало и от другите гимназии искане щях да се съглася. Трябва да го приемем точно така направено предложението, за конкретния случай.

            Сивкова – Мисля, че разширявайки обхвата за всички ученици от професионални гимназии, ще означава, че всеки ученик завършил и решил да работи след училище също ще може безплатно да взема такова удостоверение. В този случай е за тези ученици, които отиват на практика, за това смятам, че трябва да бъде прието точно така както е направено. Действително е в полза на тази група и така трябва да бъде.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Милков.

            Гласували      за – 7                          против – 16               въздържали се – 9

            Не се приема.

      Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 31                        против – 2                 въздържали се – няма

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 34                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл. 6, ал. 2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за изменене и допълнение на НОМТЦУ, както следва:

     1. В Раздел V „Такси за административни услуги”, към чл.31 се добавя нова ал.5:

            „Не се таксува издаване на удостоверение за настоящ адрес за ученици, учащи в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол, след представяне на документ за посещаване на учебна практика / Служебна бележка/  и лична карта на ученика.”

 

            2. В Приложение № 5 към раздел V от Наредбата, т.15 се добавя „ за ученици от ПГХТТ – Ямбол – безплатно”, както следва:

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

15

Издаване на удостоверения за настоящ адрес

 

- за ученици от ПГХТТ - Ямбол

 

3.00

 

 

 

безплатно

 

2 дни

 

 

 

2 дни

 

 

При заявяване  на услугата

 

            3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влиза в сила в 14 – дневен срок от  приемането й.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 14 на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – Аз съм гласувала против в тази комисия по така направеното решение. В предложението говорим за първи етаж, а в решението за партер. Аз мисля, че това са  две различни понятия. Ако някой може да ми отговори това едно и също ли е, ще му бъда благодарна. Това, което ме смути е, че ние предлагаме помещение с площ 81 кв.м. при положение, че Дирекция „Социално подпомагане Ямбол” излиза от имот с квадратура 30,60 кв.м. Аз вчера поисках от директора на дирекция Общинска собственост и икономически дейности („ОСИД”) и със съгласието на секретаря на общината Кабрански  да ми бъде изготвена справка за свободните нежилищни имоти за отдаване под наем. Разиграваха ме до 17:00 часа. И аз справка не получих. Сега имам информация, че справката е готова, но аз няма да я получа и това поражда в мен усещане за нещо нередно. Аз смятам, че тази информация трябва да е на сайта на община Ямбол и всеки да я вижда. Аз съм общински съветник и ги помолих за тази справка и мисля, че не би трябвало да е толкова трудно в рамките на един работен ден да бъде изготвена подобна справка. Ако една Община не може да изготви справка за имоти за отдаване под наем, то тогава каква Община е изобщо. Аз искам да разбера как е взето решение да бъде даден този имот безвъзмездно на Агенцията „Социално подпомагане”. Направих си труда да прегледам Програмата за управление и разпореждане на имоти общинска собственост. Там има имоти, които са много близки по квадратура на този, в който сега се помещава Дирекция „Социално подпомагане”. Колеги, току що гласувахме една Стратегия за общинската собственост на община Ямбол. Там на страница 21 е записано, че е съобразно да се прецизират случаите на безвъзмездно ползване на общински имоти на юридически лица на бюджетна издръжка извън общинските. Ясно е, че това минава през промяна на нашата наредба, но тъй като ние така единодушно я приехме. Нека да покажем, че решенията за собствеността да са в интерес на гражданите. Задавам въпроса, какво налага да се даде безвъзмездно помещение нежилищно с 50 кв. м. повече от предходното ползвано за целта. Ако има друго подходящо помещение би следващо то да се избере.

            Славова – Долавям лично отношение, но не към мен, а към гражданите на община Ямбол, затова защото дирекция „Социално подпомагане” е административна структура на Агенция „Социално подпомагане” и е държавна структура. Вътре не обслужваме частни интереси, а работим в полза на гражданите. Обслужваме три общини Ямбол, Тунджа и Стралджа. Тези 30 кв. м. ги ползвахме основно  за архивно помещение. Там бяха изведени осем социални работника от община Тунджа, за които тя не намери място. Освен това основната функция на  Агенция  „Социално подпомагане” е да работи и обслужва, да консултира граждани, да проявява индивидуален подход. Обслужва хора в неравностойно положение, хора с увреждания, млади семейства с деца, на които средномесечния доход не надвишава 350 лв. Тези 80 кв.м. в тях се помещават осем социални работника, архивно помещение на три общини и се обслужват граждани. Тук е мястото да благодаря на кмета Славов за предоставеното помещение.

            Славов – Част от аргументите бяха изложени от г-жа Славова в качеството й на директор на Дирекция „Социално подпомагане”. Помещението се налага да бъде освободено, тъй като са разкрити две нови групи за деца в предучилищна възраст в Обединено детско заведение „Свобода”. Затова се наложи да се потърси друга сграда да се премести тази служба. Най-достъпната сграда сме избрали за гражданите. Не мога да се съглася с друго.... това, че вчера сте поискали информацията и не ви е била доставена. Аз не мога да разбера, след като предложението е влязло в канцеларията на ОбС на  23.09.2014 до вчерашната дата има месец и няколко дни. Вие не можахте да намерите един ден през изминалия период да намерите тази информация, а последния ден и обвинявате администрацията. Ако можете да ме убедите, че това не е тенденциозно да излезете тук и да развивате една драма и че не е целенасочена атака спрямо администрацията аз бих се съгласил и бих поел вината.

            (Георгиева – от място приема информацията и аргументите на г-жа Славова, но е било редно да се опишат в мотивацията на предложението)

      Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане, Булстат 121015056, със седалище и адрес на управление гр. София 1051, ул „Триадица” № 2, представлявана от Ивайло Иванов – изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол, част от имот частна общинска собственост - триетажна административна сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на град Ямбол, със ЗП 81.00 кв.м., актуван с АОС 440 от 31.01.2002г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” № 14, а именно партерен етаж от сградата, за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора.

 

       

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот - ПОС, находящ се на ул. "Славянска" № 4 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

           

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС предоставя безвъзмездно право на управление на ОП „Комунални и обредни дейности” на част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 178 от 18.12.2000г., представляващ първи етаж от сграда с идентификатор 87374.537.152.1 по КК на гр. Ямбол, включващ входно антре, зала за ритуали, зала за почерпки, офис и сервизно помещение, с обща площ 450 кв. м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Славянска” № 4.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент, ж. к. "Г. Бенковски", бл.8, вх.г, ет.6, ап.81.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент № 81, с площ 83.48 м², заедно с прилежащото му избено помещение № 18 с площ 3.16 м² и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, актуван с АОС № 239 от 21.05.2001г., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Георги Бенковски” бл.8, вх.Г, ет.6,  в размер на 28 200 лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на   Адие Велиева Мехмедова и Хасан Лонков Хасанов с постоянен адрес: ж.к. ”Георги Бенковски” бл.8, вх.Г, ет.6, ап.81.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване в ПИ, находящ се на ул. "Будак Стоян войвода" № 31 по искане от Иван Димитров Христов.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на Иван Димитров Христов, с постоянен адрес гр. Ямбол, к-с „Златен рог” бл.8, вх.Б, ап.24, върху 31.70 кв.м. от общински ПИ 87374.55.302 по КК на гр. Ямбол, с площ 733 кв.м. за пристройка към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 87374.553.302.2, построена в посочения общински поземлен имот, находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 31, в размер на 1 920.00лв.

             Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – Колеги, за пореден път сме изправени пред предизвикателството да продаваме демонтирани гранитни павета. И за пореден път кмета Г. Славов ни предлага една и съща мотивировка – морално остаряване на настилката, нейната амортизация, докато тя отлежава на склад, необходимостта от приходи в бюджета на общината и удовлетворяване исканията на гражданите да закупят тези материали за личните им нужди.  Последните два елемента особено ме провокираха инж. Славов... Искам да запозная колегите общински съветници с конкретните цифри. Откакто ние сме общински съветници са продадени следните количества демонтирани гранитни павета  -  през декември 2012г. 50 тона, през март и юни 2013г. по 400 тона и през 2014г. нищо не е продадено. Т.е. за три години са продадени 850 тона, които са формирали приход в бюджета на общината 41 998, 50 лв. Това е интересът на гражданите и да си признаем, за три години подобни приходи от продажби въобще няма да решат капиталовите разходи на общината. Отново вземам отношение по темата с паветата, защото съм убедена, че доброто управление на общинската собственост, била движима или недвижима, не се изчерпва единствено и само с продажба. Вярвам, че готов строителен материал не трябва да се продава, а трябва да се мисли за неговото приложение. Преди време бях чела, че в Ямбол от 170км. улична мрежа , 70км. от улиците са павирани, вероятно към момента има изменение на информацията, но не мисля, че ще е драстично. Сами разбирате, че павета на склад са необходими за поддържане на тези павирани улици, както и за текущи ремонти, така и при водопроводни аварии. Аз искам да провокирам самите нас и най-вече общинската администрация, да излезем от тази наша инертност и да искаме тези павета да се използват за малки локални проекти в града. Предварително искам да заявя, че не приемам обяснения как те са морално остарели  и как били изтъркани, колко трудно, трудоемко и скъпо е тяхното полагане. Всички знаем, че павето е една вечна настилка, че то може да се върти при полагането, и колеги има техники, които в момента са много по-лесни за полагането на тази настилка. Имаме и достатъчно специалисти, които да дадат информация как това  да стане. Убедена съм, обаче че кметският екип и ОА, въобще не са се консултирали с професионалисти, специалисти по градско устройство, строители и архитекти. И защо да го правят, нали е по-добре навсякъде да жулим  един асфалт и там за всекиго ще има по нещо. Извинете ме за непочтената мисъл. За паветата тези демонтираните се налага доста да помислим, а пък и много трудно ще се случат нещата и не е ясно дали ще има някаква далавера. Аз продължавам да твърдя, че има къде да се вложат всички демонтирани павета -  на определени пешеходни зони, за облагородяване на междублокови пространства. Тези, които живеем в кварталите знаем, че има едни такива нерегламентирани улички, които хората, децата сами са си изградили, а зимата има кал, вода.... ужас е. Там спокойно могат да се вложат. В малки локални улици, където няма високоскоростни отсечки, където не са натоварени, има улици, които не са погледнати с години, паркинги, площадчета, пътеки за достъп до жилища и за оправяне на част от озеленените площи. Устройството на един град трябва да предизвиква емоции у хората, а същите се предизвикват с малки локални проекти. Не искам да засягам въпроса, кой  контролира изнасянето на паветата при демонтирането, по вид, по размер. Това няма значение. Съвсем позитивно колеги, аз Ви призовавам  да не подкрепим така направеното предложение и искам да Ви уверя, че това не е заядливо и не на всяка цена, без причина. Правя го, за да мотивирам ОА да помисли, да се консултира и да ни предложи варианти, сигурна съм, че такива има.

            Захариев – Съгласен съм с някои неща, които каза Катя. Не мога да се съглася, че тя вижда във всяко нещо далавери. Ако сте се разхождали из „Граф Игнатиев”, „Златен рог” ще видите, че има много изградени паркинги, където се влагат тези павета. Проблема с паветата е голям, защото те са в прекалено голямо количество. Влагат се на доста места павета, но останалата част се складира и имаме проблеми с това. Търсят се места къде да се влагат, и се влагат за паркинги. Трябва да се продадат, за да се изградят улици с получените средства.

Костадинов – В момента, ако паветата бъдат продадени на търг в бюджета ще влязат около 300 хил. лв. Това са достатъчно средства за да се извърши ремонт на тротоари и улици, да се изградят зони за отдих, да се изгради детска площадка. Не съм съгласен г-жо Георгиева, че общината не се грижи за уличната мрежа, а за 8 години управление на г-н Славов и неговият екип са асфалтирани два пъти повече улици от предходните няколко мандата. Ако си направим равносметка ще видим, че ако от предишните управления бяха асфалтирали по една улица или бяха изграждали по една детска площадка и сега нямаше да се налага да излизате и да говорите, че улиците не са благоустроени. За кварталите, за които споменахте за първи път са благоустроявани вътрешноквартални  улици. Казвам, че при постъпването на тези 300 хил. лв гражданите виждат къде се влагат реално такива пари.

Папашимов – Искам веднага да ви поясня г-жо Георгиева, защо са толкова малко постъпленията от продажбата на павета. Ако отворите в интернет ще видите, че ние не сме най-умната община. Вижте община Бургас, община Сливен, община Пловдив, всички продават павета. Всички продават павета, защото се оказва, че не са им толкова нужни. Ще ви поясня и още нещо, имаме около 6 хил. тона това са 90 хил. кв. м. настилка. Вие говорите за малки проекти, а колко според вас можем да вложим в малки проекти, колко квадрата ще застелим с павета. Те искат охрана, което е разход на общината и на данъкоплатците. Няма да можем да продадем всичките, така че ще останат и за проектите, за които вие казвате. Апелирам да се гласуваме за продажбата на паветата.

Сивкова – Откакто сме в този мандат, се налага да вземаме такива решения. Явно количеството е доста голямо, и че няма продажба на всичките, съществува проблем за изчистването на материала от складовете. Смятам, че трябва да се направи всичко възможно един толкова ценен материал да може да намери реализация. При продажба на този материал, трябва да се предприеме и друга мярка. Може би трябва да се ползват борсови посредници. Каквото и да си говорим в залата, ще се налага постепенно да вземаме такива решения. Както и за дървения материал, когато вземахме решение, бяхме поставили накрая на предложението едно изискване, което беше свързано с предложение на Общината, че ако не се продаде цялото количество, да се предложи вариант, по който това да се пласира. Правя това изказване, защото смятам, че за да пласираме този материал и да му вземем парите трябва да се намерят и алтернативни начини за това.

Хаджигеоргиева – Първите години на демокрация, когато хаоса беше пълен площадите на Виена бяха пълни с работници от България и павета от тук. Много строители, които работеха тези години, изнесоха срещу валута българските павета. Не е смешно, че възстановяването на паважните настилки е полезно. Говореше се, че нямаме специалисти, които да правят паваж. По мое управление група от елховски специалисти възстановиха паважната настилка на улицата, на която аз живея. Най-лесно е да махнеш паваж и да сложиш асфалт, който след известно време ще го ремонтираме. За разлика от асфалта паважа е най-трайната настилка, лошото е, че ние искаме с кола да не ни друса. Нищо, че ще е асфалт, нищо, че разходите са много и не знам още какво. Аз ви уверявам, че вие по-младите ще доживеете това време, в което екологията ще е и за нас българите важна. Поне дайте да ги изнесем в чужбина за по-високи цени. Какво пречеше в проекта, който се финансира, някои от каргонските улици да бъдат възстановени с паважна настилка. Има си артерии, които са за обществен транспорт, но има и вътрешни улици, които могат да бъдат с паваж.

 

            Петкова – Предлагам да приключим с точката и тогава да излезем в почивка. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            Бакърджиев – Искам да взема отношение по точката. Вярно е, че паветата са вечен материал, вярно е, че те се използват за различни настилки, но преди всичко за пешеходни зони и без голям трафик. Друг е въпроса, че това е една доста атрактивна настилка, но не трябва да забравяме, че в България общините масово предлагат паваж. Подменят се настилките почти навсякъде и всяка една община. Проблема при тях е, че е изключително обемен материал и пренасянето им е много скъпо. Вярно е, че един тон павета е 50 лв, но ще разберете, че за да го закарате от Ямбол до Дупница, ще ви излезе много скъпо. Продажбите, които ние ще направим са до толкова, че да покрият разходите по тяхното опазване. В крайна сметка общината ще си задели един достатъчен обем за тяхното ползване в бъдеще. Продажбата е 42 хил., поне с тези пари да се използват за покритието на разходите до момента.

            Илев – Направих си труда да преброя улиците колко са - на брой са 48 г-жо Хаджигеоргиева. По Вашето време са направени такива улици. Аз много се съмнявам, че ако направим едно допитване до каргонлии ще искат да останат на паважните улици или да бъдат асфалтирани. Мисля, че на всички ни е ясно, какво ще поискат. Моето мнение е, че тези павета трябва да бъдат продадени.

            Банков – Един елементарен въпрос. Това, което ни се дава в мотивацията е хубаво и нека да се види, че доколкото разбирам тези 6 хил. т. са извадени от тези 48 улици. Тези улици в Каргона, където върви водния цикъл. Някои казват, че няма далавера, но аз мисля, че това е в резултат на една далавера и ще обясня за какво става въпрос. Въпроса беше, защо не се направят с паваж отново, а с асфалт. Ние решаваме да не ги възстановяваме с паваж, а с асфалт, като общината плаща допълнително за този асфалт.  Питам аз къде отиват парите на строителя, който трябваше да възстанови старите улици. И веднага казвам това е далавера водопровод № 2. По същия начин едни пари, с които трябваше да се възстанови старият водопровод изчезнаха с преасфалтирането на улиците. Дори имаме и допълнителен труд, вадим и паветата. Гласувахте 800 хил., че когато правят водопровода, падала и другата част, ами да си ги възстановяват и да ги укрепят. Това е проблем на строителя, не наш. И за това правим улици с асфалт наново. По-лесно се полага, по-лесно се мери, по-лесно се плаща и по-лесно се отклоняват пари от него. Тук далаверата е в това... двойното заплащане на едно и също нещо или спестяването на едни пари от един проект, който е финансиран и няма от къде да върнем. Разбрах и от бюджета, че трябват още 200 хил., но те са за  „Индже Войвода”. Проблема не е дали ще имаме на куп павета, дали ще вземем някакви 40 или 50 хил. лв, а проблема, че с парите на данъкоплатците ще се направи една голяма далавера. Вие гласувахте в този общински съвет 1 млн. допълнително. Това е далаверата.

            Славов – За да сме наясно от началото, тъй като бяха отправени обвинения към ОА и мен. Ще започна с изказването на г-жа Георгиева. Много пъти не обръщах внимание на вашите изказвания, но този път ще си направя труда за консултации с юристите и адвокатите да подведа под отговорност г-н Банков, евентуално и за К. Георгиева за пряко отправени обвинения за взети решения  за далавери,  които по някакъв начин като асоциация се опитва да се насложат в публичното пространство. Едно, че е предложено от кмета и администрацията, второ, че е одобрено от тези съветници, които са гласували. Няма по-лесно нещо да хвърлиш кал върху някой  без основание... всички го видяхме. Много е лесно да очерниш някого, но е много по-трудно да излезеш и да вземеш достойна позиция и да се опиташ да обясниш нещо правилно. Не мога да приема, че има далавера, защото било много по-лесно да се извадят паветата и много по-лесно да се сложи асфалта. Не е така. Това, че паветата са една много скъпа, много ценна стока, и че това е най-голямата грешка, която правим, едва ли не прозира от това, което направи като изказването г-жа Георгиева и г-н Банков. Ако беше толкова ценна като стока, и ако беше толкова ценна като настилка. Убеден съм, че всички богати нации, щяха да направят всичките си най-големи булеварди от павета, както е било от Римско време. Паветата знаете, че Римската империя ги налага като трайна настилка. Средно 200 години експлоатация, обръщате всяко паве по 50 години, само че всяко нещо е според нуждите на времето, в което се използва. За това на  всички големи градове по света пътните артерии са на асфалт. На павета както каза г-жа Хаджигеоргиева се правят центровете. Много ми хареса това, което тя сподели, че в началото на демокрацията уличките край площада на Виена са павета, но само в старинния център. Връщам се пак на това, което К. Георгиева каза (хубаво, че хората имат очи да виждат), имало кал и нямало къде да се върви. И целите квартали да ги направим в павета пак ще останат. Някога до сега, някой да е влагал павета от 90-та г. насам в нови благоустроявания както последните 3-4 години се влагат. Паркингите се изграждат от павета. Ако това не е използване на паветата здраве му кажете. Не мога да се съглася, че бюджетните проблеми няма да се решат с продажбата на паветата. Ако ги продадем по начина, по който са предложени за гласуване, това значи 298 хил. без ДДС. Това са много пари за град като Ямбол. Проекта за централна градска част изисква 250 хил. лв. съфинансиране, а тук са почти 300 хил., а това е начална цена. Не мога да се съглася, че не се влагат никъде, напротив даже сме оставили резерв за належащи нужди във времето. Само в тези спокойни и успокоени транспортни зони както е професионалния термин, където друсането от паветата няма да е проблем за хората и основно за колите, а не паваж за тротоари. Не мога да се съглася с още нещо. С факта, че продажбата на павета се използва за да се вмени в очите на хората априори някаква вина на администрацията на кмета и далавера зад кадър. От това по-прозрачно всичко да е сметното по такъв начин и описани всичките улици, не знам какво повече  може да се направи. Това, че по времето на г-жа  Хаджигеоргиева е имало бригада от Елхово е факт. Имаше по мое време в „Сградото” и паралелка за павьори е факт. Към момента, обаче няма хора, които да градят паважна настилка също е факт. Това, че част от малките улици в „Каргона” ще бъдат възстановени с паважна настилка също е факт. Аз лично поне няколко пъти съм обяснявал смисъла, както и предния път, когато обяснявахме, защо са необходими тези 800 хил. лв. от общината, там където има дъждовна канализация не може да има паве. Водата, няма как да се хваща, защото ако има паве тя попива в земята. Прави се разделна битова и разделна дъждовна. Г-н Банков, няма далавера в това да се махне павето и да се сложи асфалта. Лично го приемам, защото администрацията по закон подпомага дейността на кмета, всяко едно обвинение към ОА е и към кмета. Ще си носим кръста от казани думи. Искам само да кажа, че от този никакъв проблем, ако вие гласувате в бюджета на общината ще влязат със сигурност над 360 хил.  С тези пари след един месец ще трябва да коментираме рамката на новия бюджет, която сме длъжни да приемем. Тогава ще видите, че не за 400 хил, 300 хил. или 200 хил. лв, а за 20 хил лева ще има големи спорове и дебати, защото няма да стигат.

           

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 

            1. Определя пазарна цена, в размер на 51.00лв./тон, по която да се извърши продажба, чрез публичен търг, на движими вещи – общинска собственост, представляващи строителни материали – втора употреба – гранитни павета – среден, едър и смесен размер паваж, съгласно изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител за около 5853т., или както следва:

 

 

 

Година придобиване ориентиро- въчна

№ по ред

    наименование                       на актива

експл. год.

НВС  лв/т

Т.

Физическо

износване

СПС  един.

СПС общо

    %

        лв.

  лв./ т

лв., без ДДС

1960-1964

1

Гранитни павета среден размер 10/10/10 см

50

130

5853

 

61%

79,30

50,70

Кр. 51,00

298 503

 

 

Всичко кръгло / лв

 

 

 

 

 

кръгло

  298 500

 

ІІ. На основание чл.58, ал.1, т.6, във връзка с чл.58, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на строителните материали – втора употреба – гранитни павета – среден, едър и смесен размер паваж, определя следните условия:

Начална тръжна цена за един тон павета 51.00 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 50 % върху началната тръжна цена на паветата за един тон, или сумата от 25.50 лв./т. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

Други условия:

1. Количеството на гранитните павета се  разпределя както следва: по 10 тона; по 20 тона; по 50 тона; по 100 тона; по кратно на 100 тона или цялото количество.

2. Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от пълнежа - пясък и земните почви, преброяването, претеглянето, натоварването и изнасянето на материалите от депата, под контрол на Община Ямбол.

 

 

            Петкова -  Часът е 11:30, обявявам 10 минути почивка.

            След почивката регистрирани 31 общински съветници.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Христина - Мила Колева".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3382/04.11.2011г. с ЕТ „Христина – Мила Колева”, гр. Ямбол, ЕИК 128557821 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Зорница” бл.6, вх.Г, ап.29, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване на обект - павилион за продажба на цветя № 3, с  площ от 8 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение” кв.74, УПИ IV по плана на гр. Ямбол със  7 /седем/ години, считано от 05.11.2014 г.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин 2008" ЕООД за обект № 30 А на ЦОП.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3381/28.10.2011г. с „Катрин 2008” ЕООД, ЕИК 200018032, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Ямболска комуна” № 69, представлявано от Катя Тодорова Божева, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ Обект № 30А – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, кв.18, парцел ІV, по плана на гр. Ямбол, с площ 39.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 01.11.2014г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие на ОбС Ямбол за промяна предназначението на част от полски път - земеделска територия с идентификатор 87374.37.869 по КК на гр. Ямбол в общински път.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие да се промени предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.37.869 по КК КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39 от 30.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 60.17 кв.м., находяща се пред имот с идентификатор 87374.37.103 по КК на града, съгласно приложената схема.

            Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

            2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Валентина Живкова Русева и Тенко Русев Русев, с адрес гр. Ямбол, ул. „Екзарх Йосиф” № 1, ап.2, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.37.869 по КК на гр. Ямбол с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 60.17 кв.м.

            3. Упълномощава кмета, при реализиране на строителството по ПУП ПРЗ за ПИ 87374.37.103 по КК на града да сключи договор със собствениците Валентина Живкова Русева и Тенко Русев Русев, в съответствие с чл.12 „б” от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждането и даряването на новообразувания общинския път. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XIV И УПИ XIII, кв. 125 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район.        

                                                                       ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти УПИ ХІV и УПИ ХІІІ от кв.125, по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно  даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ І - "за фабрика за захарни изделия", кв.156 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и изработване на проект за ПУП- ПЗ.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - мбол дава съгласието си за:

            1. Изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І „за фабрика за захарни изделия”, кв. 156 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона;

            2. Изработването на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на урегулираните поземлени имоти, образувани от УПИ І „за фабрика за захарни изделия” при изменението на ПУП-ПР по т.1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно  даване съгласие за изработване на ПУП - ПР за ПИ 87374.515.14 по КК на гр. Ямбол и на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв. 333 А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация на ПИ 87374.515.14 и изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ на  УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, квартал 333А по плана на  град Ямбол – Промишлена зона. Указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно съответно чл. 124а, ал. 2  и чл. 135 от ЗУТ, и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на проект за подробен устройствен план – План за регулация на ПИ 87374.515.14 и на проект за изменение на действащия ПУП ПР на УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, квартал 333А по плана на град Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХ-513.514, УПИ III-511, 512 и XXI-520, кв. 81 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения към приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХ-513.514, УПИ ІІІ-511,512 и ХХІ-520, кв. 81 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане на решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

      Георгиева - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол) Не знам обаче дали не е удачно да го отложим, тъй като вносителя отсъства, а може да има въпроси. Предлагам да го отложим.

            Костов - Това, че г-н Миланов днес е възпрепятстван, не виждам защо да не можем да приемем тази точка. Гледали сме го на комисия, така че не виждам някой от нас да не желае да бъде ликвидирано това предприятие. Нищо няма да се промени, ако бъде отложено. Предлагам  да остане в дневния ред.

            Георгиева - Виждате, че може вносителя да направи допълнение и смятам, че е коректно по този начин.

      Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

            Гласували      за – 9                          против – 18                           въздържали се – 2

            Не се приема.

      Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 2

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Бакърджиев – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

І. Приема финансовият отчет на ликвидатора на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация за периода 07.05.2014г. – 07.09.2014г. и пояснителния доклад към него;

ІІ. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация за отчетния период 07.05.2014г. – 07.09.2014г.

ІІІ. На основание чл. 626, ал.2, във връзка с чл. 625 от Търговския закон Антон Димитров Гонев да подаде до Окръжен съд – Ямбол писмена молба за откриване производство по несъстоятелност на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ІV. След реализиране условието по т. ІІІ - освобождава Антон Димитров Гонев от длъжност „ликвидатор” на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            Костадинов - Комисията разгледа постъпилите заявления на кандидатите за съдебни заседатели. Някои са заявили желание за окръжен или районен съд, други не са посочили съд. Ние във ВК ги разпределихме и имаме задължение да предложим на ОС на съдиите на Апелативен съд кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд  и на ОС съдиите на Окръжен съд за кандидати за Районен съд.

            Петкова – Предлагам да добавим нова т.3 в проекторешенията, тъй като трябва да закрием комисията - съгласно чл.21 от Правилника за работа на ОбС Ямбол, закрива Временната комисия за избор на съдебни заседатели.

            Калиманов - Като участник в тази временна комисия искам да кажа, че проведохме четири заседания, на заседанията одобрихме 52 кандидатури. В предложението, което току-що е внесено са 57. Аз ще кажа кои са имената, които не сме гледали, а аз участвам в тази комисия. В първата точка от решението това са 16-то и 17-то име, а на другата 38-то, 39-то и 40-то. Предлагам тези кандидати да не бъдат включени в решението.

            Костадинов - След срока си подадоха заявленията тези кандидати, но ние по целесъобразност ги включихме, тъй като не сме изпълнили бройката съдебни заседатели, които са необходими и не виждам никаква причина те да не бъдат включени. Аз съм говорил с административния  секретар на  Окръжен съд Ямбол. И за това мисля, че няма причина да не бъдат включени.

            Петкова – Подлагам на гласуване допълнението с т.3.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 10                        против – 14                           въздържали се – 4

            Не се приема.

      Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 1

            Приема се.

      Подлагам на гласуваме проекторешението на вносителя анблок.

            Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

1.      Димитринка Кирова Петкова 

2.      Тодор Теохариев Анастасов

3.      Желязко Янев Янакиев

4.      Ели Иванова Попова

5.      Светлана Миланова Сарандева

6.      Красимир Георгиев Ангелов

7.      Мая Недева Илиева

8.      Мариана Георгиева Андреева

9.      Добринка Тодорова Койчева

10.  Жан Бацов Иванов

11.  Николай Михов Стоянов

12.  Мария Динкова Иванова

13.  Дарена Стоянова Стаматова

14.  Пенка Иванова Михайлова – Трифонова

15. Таня Живкова Николова

16. Пепа Господинова Георгиева

17. Бистра Джендова Семерджиева

 

2. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

1.    Ташка Панайотова Христова

2.      Севдие Шефкетова Хабилова

3.      Димчо Петков Добрев

4.      Георги Димитров Кулишев 

5.      Гергана Рачева Радева   

6.      Стоян Ангелов Чобанов

7.      Злата Атанасова Станкова

8.      Петя Димитрова Симеонова

9.      Лиляна Тодорова Славова

10.  Йорданка Господинова Пумпалова

11.  Стела Колева Чифчиева

12.  Илка Стоева Бенарой

13.  Мария Живкова Гълъбова - Петкова

14.  Николай Величков Петков

15.  Стоянка Петкова Димитрова

16.  Атанаска Петрова Иванова

17.  Генка Христова Вълчева

18.  Таня Димитрова Сандиева - Рибарова

19.  Стефан Георгиев Стоянов

20.  Ивайло Иванов Петков

21.  Катя Любенова Донева

22.  Тодорка Петкова Муцова

23.  Янка Митева Джендова

24.  Лилия Христова Янева

25.  Васил Димитров Господинов

26.  Милан Сарандев Миланов

27.  Марийка Господинова Павлова

28.  Марийка Танева Иванова

29.  Бисерка Николова Миланова

30.  Елена Наскова Драганова

31.  Недка Димова Хаджиева

32.  Анна Василева Петрова

33.  Радостина Стефанова Иванова-Христова

34.  Митьо Вълков Митев

35.  Недялка Димитрова Митева

36.  Даниела Димова Димова

37.  Григор Димов Даскалов

38.  Красимира Евгениева Асенова

39.  Ана Минчева Стоянова

40.  Станка Николова Стоянова

 

            3. На основание чл.21 от Правилника за работа на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол закрива Временната комисия за избор на съдебни заседатели.

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

                                                                                  Д. Събев