ПРОТОКОЛ № ХL

 

            Днес, 28.12.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10153/21.12.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Антоанета Антонова и Ахмед Мехмедов.

            В 9:05 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Добро управление“.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов /инвестиционен/ посредник по чл.19 от Закона за общинския дълг.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно безвъзмездно предоставяне на активи на Куклен театър "Георги Митев".

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на ДМА - три броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно безвъзмездно предоставяне на павета на "ИМ Петролиум" ООД за изграждане в полза на Община Ямбол част от улица за обслужване на УПИ ХХІХ-8066, ХХVІІІ-8066 и ХІХ-8066 от о.т. 218 до о.т. 487.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Георгиева – Правя предложение за отпадане на т.3 от дневния ред на днешното заседание.

Д. Стоянов – Имам предложение за промяна на дневният ред на ХL сесия на Общински съвет Ямбол чрез добавяне на нова точка 10. На основание чл.30.2. точка 3 и във връзка с чл. 7.1. точка 1, чл.15, чл.28, чл.28.1, чл. 28.2, чл.28.3 и член 30.2 и в условията на чл.24.3. от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Ямбол, предлагам, към дневния ред на ХL сесия на Общински съвет Ямбол да се прибави нова точка 10 - Избор на временна комисия за проверка поведението на общинския съветник Денка Колева Петрова относно предполагаеми недопустими нарушения на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, на Етичния кодекс за поведението на общинския съветник, на Конституцията на РБ и на Европейската харта за местно самоуправление.

Ибришимов - Няколко пъти обяснявам от това място как се вкарва точка в дневния ред. С тази точка нарушавате правилника така че не може да влезе.

Д. Стоянов - Имам и процедурно предложение. Предложението за нова точка 10 в дневният ред на ХL заседание на Общински съвет Ямбол за създаване на временна комисия да не се председателства от д-р Данаил Ибришимов, председател на Общински съвет Ямбол. Обосновката ми за това предложение е, че ако д-р Ибришимов председателства това разискване и гласуване, ще има явен конфликт на интереси, породени от факта, че лекарската практика на д-р Ибришимов е в преки договорни отношения с РЗОК Ямбол, чийто директор е общинският съветник Денка Колева Петрова, за която искам създаване на временна комисия.

Ибришимов - Когато има конфликт на интереси общинския съветник го обявява и нищо повече не се прави. На вас наистина трябва да ви се проведе сериозен инструктаж по правилника, но няма да е сега.

Д. Стоянов - Не може да ми да откажете да правя предложения.

Ибришимов – Ще прогласувам вашето предложение, макар че не е правилно.

Костов – Предлагам като извънредна точка в дневния ред на тази сесия да влезе предложението за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019г.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Георгиева - Считам за целесъобразно точка 3 да бъде изтеглена от дневния ред и да бъде подложена на широко обществено обсъждане и чак тогава предложена за гласуване тук, в Общинския съвет на Ямбол.

 Съгласно изискването на чл.14 на Закона за общинския дълг, предложението не е съпроводено от техническо-икономическа обосновка, а именно - каква стойност е заложена за разходи по отделните обекти, които ще се финансират със заема, няма яснота кой обект до каква стойност е планиран, както и как е изчислен размера на заема - до 9 млн. евро. Само преди година, ноември 2017, беше до 17 млн. лв, а сега е до 17,6 млн. лв. за едни и същи 15 обекта. За обектите следва да има предварително изработени технически и работни проекти, в които да бъде описано какви материали ще бъдат вложени, количествено стойностни сметки. Предлага ни се обща стойност на общинският дълг до 9 милиона евро. Не е ясно по какъв начин е изчислена крайна стойност без цени на отделни обекти.

 Въпреки приложения протокол за проведено публично обсъждане, такова не се състоя по същество, като не бе дадена възможност за изразяване на свободно мнение от граждани. Обсъждането временно беше преустановено, след това бе насрочено в друга зала и в друг час в разрез с изискванията на чл. 15 от Закона за общинският дълг, като дори бяха използвани сили на реда за неглижиране и заглушаване на гражданските мнения. Предвид обстоятелствата, същият протокол към настоящият момент представлява документ с некоректно съдържание. В него кмета „представи“ обектите, предмет на финансиране от до 9 млн € само в рамките на няколко изречения - от средата на стр.11 до началото на стр.12 от протокола на публичното обсъждане, т.е. те не бяха представени. Така беше. Ако искате да приемем, че е имало обществено обсъждане, то явно кметът признава такова само с присъствието на удобни за него граждани.

Към настоящия момент е в ход подписка за провеждане на местен референдум с въпрос „Против ли сте Община Ямбол да поеме общински дълг с размер до 9 милиона евро през последната годината на мандата на настоящото управление, който ще се изплаща до 2030 г. от собствени общински приходи?". Предложението до Общински съвет Ямбол за поемането на дълга е направено преди приключването на събирането на подписите за искания референдум и е еднолично незачитане от страна на кмета на общественото мнение. При достигане на необходимия брой подписи за задължителен референдум и след евентуално решение на Общински съвет за поемането на дълга, от дълга ли ще се плащат адвокатските разноски на управленския екип по съдебните дела, предвид опита от три мандатното му управление. Не е ясно как точно ще се постъпи, ако на референдум гражданите заявят, че не искат този заем да бъде изтеглен и съответно изплащан от тях. Имайки предвид гореизложеното е морално и легитимно точката да отпадне от дневния ред на заседанието на Общински съвет и да бъде разгледана при спазване на всички изисквания на законите относно поемането на такъв вид задължение - законност, целесъобразност, ефективност, публичност, без налагане на еднолични решения и след широко обществено допитване.

Д. Стоянов – Съгласно чл.28.1 ВК се избират от ОбС по предложение на председателя или на общински съветник. Аз съм общински съветник и мога да го предложа. Дори ПК могат да заседават в момента и това да мине. Моля, не политизирайте моите изказвани. Всеки един от нас може да работи тук спокойно, да прави изказвания без да се страхува от репресии срещу семейство му, това е демокрацията. Днес излязох тук пред вас със страха, че моите изказвания отново може да доведат до репресии към моето семейство. Да оставим мен и моето семейство. Важно е, че хората са гласували да сте справедливи и критични. В тази ВК исках да се установи истина ли е, че след мои изказвания Д. Петрова да не бъде избирана за председател на ПК по ЗПКОНПИ извършва натиск и репресии срещу съпругата ми Катя Стоянова, която е зам.- директор на РЗОК.

Ибришимов – Не можа да правите такива твърдения тук, не спазвате и правилника. Вижте кой може да предлага. (дава му правилника за работа)

Д. Стоянов – Чете правилника за включване на неотложни въпроси.

Възниква спор между Д. Стоянов и д-р Ибришимов по неговите предложения и правилника за работа на ОбС.

Ибришимов – Ще подложа на гласуване предложението само от уважение към Вас.

Костов – Това предложение трябва да бъде гледано в рамките на текущата година. Обявено е било на страницата на ОЯ в определения едномесечен срок. Предлагам да бъде т.1 от дневния ред на днешната сесия.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на Катя Георгиева.

Гласували      за – 12                        против – 20                           въздържали се – 2

Не се приема.

Ст. Бакърджиев е „против“.

Подлагам на гласуване предложението на Димитър Стоянов.

Гласували      за – 9                          против – 22                           въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на Галин Костов.

Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – 1

Приема се.

П. Додов е „за“.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 5

Приема се.

            Н. Костадинов е „за“.

            Св. Стоев – проц. – Предлагам медиите да останат и след приемането на дневния ред поради големия обществен интерес към въпросите на днешното заседание.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Стоев.

Гласували      за – 14                        против – 15                           въздържали се – 13

Не се приема.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Добро управление“.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов /инвестиционен/ посредник по чл.19 от Закона за общинския дълг.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно безвъзмездно предоставяне на активи на Куклен театър "Георги Митев".

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне на ДМА - три броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно безвъзмездно предоставяне на павета на "ИМ Петролиум" ООД за изграждане в полза на Община Ямбол част от улица за обслужване на УПИ ХХІХ-8066, ХХVІІІ-8066 и ХІХ-8066 от о.т. 218 до о.т. 487.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019 г.:

 

 

 

 

 

 


 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019 г.

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 155 750

0

0

0

231 150

0

1 386 900

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

800 010

249 988

210 000

937 818

2 197 816

 

 - за предварително третиране

 -

 -

800 010

 -

160 002

 -

960 012

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

137 214

27 443

 -

164 657

 

 - мониторинг

 -

 -

 -

4 200

840

 -

5 040

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

4 734

947

 -

5 681

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

14 418

14 418

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

923 400

923 400

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 652 999

0

0

0

0

1 652 999

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 652 999

 -

 -

 -

 -

1 652 999

ОБЩО

1 155 750

1 652 999

800 010

249 988

441 150

937 818

5 237 715

 

 

 

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 


 

 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

9044.70

0,96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

4509.96

0,96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

3023.16

0,96‰

1.04‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

651.48

0,96‰

1.04‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

373.32

0,96‰

1.04‰

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2019 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 8                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Добро управление“.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот?

Захариев – Гласувах „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 3                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 “Oсигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Oбластни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”.

2. Общински съвет – Ямбол дава съгласие в Бюджета на Община Ямбол да бъдат планирани необходимите оборотни средства под формата на предоставяне на заем от бюджета за целите на изпълнението на проекта в рамките на неговата реализация от 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г., до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Тази точка, която аз като вносител съм внесъл в канцеларията на ОбС предизвика прекалено много дебати и мнения в публичното пространство, затова държа до колкото успея от банката на ОбС да обясня на вас и на града какъв е смисъла то това, което аз съм предложил на ОбС и какво всъщност предлагам на града, защото всяко едно решение на ОбС касае развитието на града. Ще започна първо от там, че не е прецедент за първи път в държавата една община да иска да изтегли кредит по предложение на кмета на общината, както е по закон за решаване на сериозни проблеми, които касаят съответната община с цел развитието на съответната община. Напротив, много български общини има, които ползват този инструмент за поемане на общински дълг и има специален закон за общинския дълг и точно в тази връзка има различни механизми, по които това се прави. Не е прецедент за община Ямбол да тегли общински дълг с решение на ОбС. Има такъв даже няколко теглени по време на двата мандата на управление на БСП от г-жа Николина Хаджигеоргиева. Има такъв теглен и по времето, когато аз влязох като кмет на община Ямбол 2010 г., който в края на 2019 г. ще бъде изплатен окончателно и с който беше решен един от големите проблеми на града, водоснабдяването на най-голямата част на града. Защо започвам така, защото предложението ми за теглене на кредит, не е някакъв самоцел, не е нещо, което на кмета ей така му е хрумнало и той, за да се направи на интересен е внесъл искане за теглене на кредит, с което да създаде дискомфорт на ОбС, защото трябва да вземе решение, с което да ощети града, с което да нанесе трайни щети така, както една малка група от хора се опитва в публичното пространство да представи тази моя инициатива. За последните 10 години, даже 11, откакто съм кмет на община Ямбол и за последните 3 г., откакто ние сме заедно в този формат на ОбС, мисля че не с онези бързи темпове отколкото ми се иска на мен и от колкото може би ви се иска на вас, но стъпка по стъпка града се развива, върви напред и нагоре, заема се своето полагащо се място в държавата с целия респект и уважение, което вече се предизвиква, когато се каже Ямбол. А не с онова чувство на пренебрежение, някъде назад в годините, където  всеки един, който кажеше Ямбол последната буква на азбуката, някъде там нещо си, някакъв си град и до там. Напротив, в момента благодарение на общите усилия на ОбС и на кметска администрация, и на кмет в последните 11 години града ни се развива много успешно, и това е показателно поради простичкия факт, че сме заедно вече 11 години, даже 12 година започнахме. Поради простичкия факт, че жителите на Ямбол, моите и ваши съграждани, три пъти подред са гласували затова да ми дадат доверието да управлявам като кмет и на вас като общински съветници да сте в ОбС. Никой никога не би гласувал доверие на някого, ако той работи срещу неговия интерес, което на мен ми даде основание и да ви предложа това решение с няколко много сериозни мотива. Едното е, че тази инерция, която града набра последните години, тя не само трябва да бъде запазена, тя трябва да бъде продължена по начин, по който да затвърдим онова усещане, което вече го има в ямболлии, че живеят в един красив град, град с бъдеще, град в който младите хора не искат да бягат да работят и да останат тук, да си отглеждат децата и те също да останат тук, а онези, които са си тръгнали да се върнат, и хората си го искат сега, а не някъде там в светлото бъдеще, както някога назад в годините чакахме 45 години да дойде, то не дойде и сега чакаме още много години. Това е, което можем да направим по нашите сили тук аз като кмет и кметската администрация и вие като ОбС, независимо от всички останали катаклизми, които се случват по света и в държавата ни. И тъй като ние имаме няколко източници на финансиране, с които можем да решаваме проблемите на града, те са собствения бюджет, помагане от страна на държавата и европейските средства, европейската солидарност, която идва през Оперативните програми, кохезионните фондове. Онова, което ние успяхме в предходния програмен период да защитим и да реализираме са европейски средства е видно и е пред очите на всички. Това, което заедно успяхме вие като администрация и аз като кмет да организирам и да разработим като проекти, една част от тях вече реализирани усвоиха или поне резервираха на 100%. Всички средства, които са ни отредени от държавата като европейска солидарност, т.е. европейски пари и тъй като тези средства вече са резервирани, и с тях в този програмен период ремонтирахме детски ясли, детски градини, училища, преди няма и месец открихме обновената ул. „Георги С. Раковски“, градинката над Безистена, пуснахме ул. „Преслав“, остана много малко да се довърши, но всички виждат вида, в който ще бъде и предстои да бъдат стартирани следващата година останалите проекти, които са ни заложени в програмата, а те, ако не пропусна някой са ремонт на ХГ „Жорж Папазов“, Младежки дом, Кабиле, Музея на бойната слава и с това отредените за Ямбол средства свършват. Със собствени средства, с парите на града, последните 11 години сме направили почти всичко, което се е случвало в кварталите на града на 100%, в кварталите на града, европейски средства не са ползвани, защото с тях решавахме големите проблеми, такива като канализацията на кв. „Каргон“, Безистена, центъра, Кабиле, парка, неща които искаха много голям ресурс еднократно пари, с които града не разполага. Но тези средства, с които ние можем да разполагаме всяка година и които вие 3 години гласувахте в този ОбС, надявам се и 2019 г. ще гласувате бюджета, който да продължи развитието на града за четвърти път, те не са толкова много, а онова, което нашите съграждани искат, обновяването на инфраструктурата и сигурността на града, която минава през цялостно обновяване на улично осветление и видеонаблюдение изискват многократно сериозен финансов ресурс. Този сериозен финансов ресурс няма как да бъде осигурен по друг начин освен с теглене на кредит нещо, което почти всяко едно българско семейство и назад в годините дори и през социализма и сега ползва като инструмент, когато трябва да реши свой житейски проблем, дали младо семейство, когато трябва да си купи апартамент да си отгледа децата сега, а не след 10 или 20 години, когато те ще са пораснали и няма да има нужда от това, дали за нещо друго, което му е потребно, но този инструмент е масово ползван от всички затова не виждам абсолютно никаква драма, нито проблем в това мое искане за теглене на кредит, който ще продължи развитието на града, ще продължи инерцията, която града има, ще продължи да създава онези хубави неща, които дават самочувствието и увереността, че в този град има живот и бъдеще и които ще го оставят жизнен с млади хора много години напред, защото ние стигнахме ниво, което съседните нам градове, които винаги са били преди нас в момента ни завиждат затова, че ние видимо се развиваме и хора искат и идват да живеят тук и от други места, а те видимо изостават и това е наше задължение, това е мое задължение като кмет, това е и задължение на ОбС. И аз като кмет и общинските съветници сме приели управлението на града като кауза и то като кауза, която всеки един лев, който се разходва сме го оглеждали много пъти, за да сме сигурни, че ще бъде разходван по правилния начин, всеки един проблем, който аз съм искал да бъде финансиран е разглеждан по много пъти, за да не сбъркаме, че това е най-важния проблем, затова и в годините назад сме подредили проблемите по приоритет и сме започнали да ги изчерпваме от най-големите, за да стигнем и до по-малките, както вече стигаме и до тези по-малките, защото някой преди нас и преди мен като кмет, и преди вас като общински съветници в годините назад беше направил канализацията на кв. „Каргон“ ние сега щяхме да решаваме други проблеми, ако беше ремонтирал центъра сега щяхме да решаваме други проблеми, Безистена, Парка, щяхме да решаваме сега други проблеми. За съжаление нито е имало волята, нито е имало нагласата, нито някой, някога назад в годините си е правил труда да прави анализа за какво харчи парите, въпроса е да бъдат изхарчени като ги има, нито пък някой се е замислил защо се е разпродал целия град като собственост и къде отиват тези пари, защото с тези пари е можело да се решат много проблеми назад, визирам мандатите на БСП, два мандата, това е изключително много време, насреща нищо видимо в града. Онова, което предлагам с тегленето на този кредит са проблеми, които много сериозно са анализирани от мен като кмет, от администрацията, подредени по приоритет с вътрешното убеждение, че това са най-сериозните проблеми, които ако бъдат решени сега, в следващата година и в по-следващата, то тогава ще се даде възможност да продължим развитието на града така, както коментирах и в началото. От тук натам излизат няколко въпроса, които се опитват да се насложат в публичното пространство, както и тази сутрин чух декларативното изказване на БСП, затова защо трябва да бъде изтеглена тази точка от дн. ред и ще се опитам малко по-малко да изчерпя тези тези, които са абсолютни неистина, 100% манипулативни и целящи единствено и само да спрат развитието на града по онази проста, цинична политическа логика, че когато блокираш работата на опонента си и хората не получат онова, за което са го избрали, ти ще имаш шанса да им се харесаш, защото ще им предложиш едно светло бъдеще и те ще те изберат, и ще започна едно по едно. Първото е защо да не чакаме референдума. Ами аз си направих труда поради друг повод, преди няколко сесии коментирах и споделих от тази банка, че г-н Банков, има къса памет и е забравил, че искаше референдум в края на 2011 г. и гласува включително в ОбС, с цел да блокира проектите на града и бях обвинен, че това е лъжа от г-н Банков, тъй като те ги нямали пред себе си, нямало такива неща, нямало такива референдуми. Напротив, има референдум с решение на ОбС, затова водния цикъл, пречиствателна станция и канализация на кв. „Каргон“ да се случат след референдума. Има решение на ОбС, за това двата парка, градския парк и парк „Боровец“ да се случат след решение на референдум, има решение депото да се случи след референдум, и какво се случи, аз се радвам, че следващия съвет, тъй като това беше в края на 2011 г. и други референдуми имаше искания, отмени тези решения и тези хубави за града ни неща се случиха. Бих казал, че това си е един любим инструмент на БСП, искане за референдум, но политическия цинизъм, който се крие зад това искане за референдум, надявам се хората да го разбират, казвам го с пълна отговорност, защото той не е нищо друго освен инструмент и опит да бъде спряно развитието на града и то в този момент, в който аз самия оставам изненадан, защото същите тези хора, които сега толкова настойчиво искат референдум от БСП и останалите същите тези се опитаха да спрат проекта за градския парк. Станахме национална новина, факт е обаче, че същите тези хора с голямо удоволствие се разхождат в парка, бутат си внуците, водят си приятелите или гостите и се  чувстват щастливи и си задавам елементарния въпрос защо искат да блокират това, което дава едно бъдеще на града, без по никакъв начин да се отрази на останалата част от живота на града и не мога да намеря логика. Когато не мога да намеря логика, остава онази политическата и затова казвам, че за мен това граничи с цинизъм, защото тук от трибуната говориш едно, но после ходиш да се радваш на благинките такива, каквито вече са направени, но всичко е политика. Та това с искането за референдум за мен е 100% политически ход. Защо в края на мандата? Ами пак ще ви дам същия пример, парка, той стартира в края на първия мандат, в който аз бях кмет, в края на август месец, началото на септември 2011 г. Е и, нима не стана, нима не е хубав? Не мога да разбера логиката на политическите ни опоненти от БСП. Дали ще стане в края на мандата, дали ще стане в началото или в средата няма никакво значение, ние следваме логиката и развитието на живота, исканията на хората, а не някакви дребни политически сметки на някой, който е решил, че това би било някаква политика. Не напротив, ако мислим истински за града и за хората, които живеят в този град, това няма никакво значение, има значение, има значение кога проблема и назрял и кога трябва да бъде решен, и кога и как хората искат да бъде решен, защото ние в момента сме изчерпали всички други големи проблеми, с всички средства, които сме могли да осигурим европейски и други собствени на дневен ред е това, и ако сега спрем и не правим нищо година, две, три, града ще се върне в състоянието, което е бил преди десет години, ако някой иска това, нека да излезе и да го каже, но не да се крие зад някаква политическа кауза, зад някакви благородни и добронамерени такива житейски позиции като референдум. Защо толкова много пари, цели 9 млн. евро или на 17 млн. лв. тези пари са съобразени изцяло със закона, а закона казва, че всяка една община от всичките 265 в държавата не може да отделя на година повече от 15 %  от собствените приходи и изравнителната субсидия, която държавата дава за развитието на всяка община. В най-тежкия за общината момент, да кажем, който ще трябва да погасява този кредит, тези % ще бъдат 12%, даже малко под 12%, т.е. абсолютно съобразени със закона, а този закон беше променен, тогава когато не малко общини в държавата злоупотребиха и изтеглиха едни огромни кредити, които не успяха да върнат, задлъжняха, изпаднаха във финансова несъстоятелност и в момента години наред берат ядове и в момента не могат да се развиват успешно, а и вървят назад, падат надолу. Колкото и да не ми се иска да го кажа един такъв добър пример за управление със стара дата е съседната община Сливен. Ама такива бяха Перник, Смолян и др. не малки градове. В момента, е който ние можехме да н правим същото не сме го направили, а закона е променен точно, за да не може да се случва подобно нещо никога повече и нито една община, и нито един кмет, и нито един ОбС да не може да злоупотреби с парите на хората в съответната община, така че това, което се иска е напълно по финансовите възможности на община Ямбол и то без да се отрази по никакъв начин на останалата част от живота в града, това за което общината има грижа, аз като кмет и вие като общински съветници. Онова за законовите изисквания, които трябва да бъдат спазени, които ние не сме спазили, което аз чух в мотивите на г-жа Георгиева в искането за отпадането на тази точка от дневния ред. Нека първо да кажа, че всички атрибути на чл.14 от Закона за общинския дълг са изрично спазени и това, което г-жа Георгиева прочете от тук е абсолютна лъжа. В Приложение 1, което имате към моето предложение в ОбС, което е достъпно до всеки един изрично са описани всичките реквизити на чл.14, а чл.14 започваме първо, гласи: „Предложението за поемането на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия: т.1 Проекта да е от полза на местната общност“. Нима не е от полза на местната общност да се подмени изцяло уличното осветление и да се изгради там, където няма такова на територията на целия град, на цялата община. Според мен е от полза, ако според някой от БСП не е от полза нека да стане и да каже. Нима не е от полза това да започне това, една цялостна система за видеонаблюдение изначално в най-невралгичните точки, кръстовища, входно-изходни артерии, ЦГЧ, онези деликатни зони около махалата и Бенковски, парковете. Това внася допълнителна сигурност, превенция       на престъпността, създава много повече инструменти за работа и на администрацията и на полицията, за да охранява още по-добре обществения ред в нашия град. Това ли не е в обществена полза? Или не са в обществена полза онези 12, 13 да не сбъркам числото в момента обекта за благоустрояване, нима не е от полза да се оправи цялото пространство около поликлиниката, където целия град я ползва и което никой, никога за 30 г. като демокрация не е пипнал, включително и аз като кмет не съм си позволил, защото това са много средства, а е имало много други проблеми за решаване, а сега е дошъл моментът или да ремонтираме всичките големи градски булеварди, да създадем велоалейната мрежа точно сега, когато на всички става ясно, че е все по-належащо да се грижим за чистотата на въздуха, което е качество на живот. След като се подмениха автобусите на градския транспорт са изцяло екологично гориво, метан, газ, ако направим и велоалеите, голяма част ще сме изпълнили, аз като кмет и вие като съветници, ангажиментите, за това което можем да направим за града. Кое от това не е от обществена полза? Втората точка е, предложението да е придружено от пълно описание на проекта , наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очакване срокове за реализация и социално икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта, имате го описано от същото това Приложение 1. Кой как разбира въпросната технико-икономическа обосновка е една съвсем различна теза и тема, и това, че вие много искате да видите едни детайли, които категорично ги има, защото знаете, че всичките тези проекти, които сега ви предлагам, преди две години ОбС ги гласува да бъдат проектирани и те бяха проектирани, имаме готовите проекти за тях с готовите стойности, но по закон това не е необходимо на този етап, онова което е необходимо на 100% е изпълнено и имаме и проектите, и всичко останало. В т.3 „Да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта, всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски административно управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужване на дълга по бюджета на общината“. Всичко това го има към моето предложение към ОбС, всичко така както по закон е изискуемо. Кое е нарушеното, няма до тук нарушение. Т.4 „Проекта да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становище и предложение са неразделна част от приложението.“ Поредната лъжа на г-жа Георгиева, която излезе тук и коментира, че няма такова. Напротив, заради синхронизирания опит на БСП с една малка групичка от хора, които се опитаха да провалят общественото обсъждане, се наложи да преместим това обществено обсъждане в друга зала в административната сграда, където не малко граждани зададоха достатъчно смислени въпроси, дискутирахме и коментирахме, включително и г-жа Диана Иванова, като представител на медиите беше там, виждам я и тук в залата и документира всичко онова, което се случи, абсолютно легитимно. Това, че на вас ви се провали сценария да провалите общественото обсъждане и по този начин да провалите възможността да се спази процедурата за теглене на кредит е нещо, което разбирам боли ви, но е факт, че се случи и продължихме независимо от това, което вие направихте, т.е. абсолютно нищо от това, което е твърдяно тук не е нарушено. Процедурата за референдум, така както следващото, с което аз започнах защо да не чакаме референдум, но сега ще го погледна от законовата страна процедурата за референдумната алтернатива, така както вие цитирате чл.17, ал.2 изрично е написано решението, чл.17 гласи: „ОбС приема решение за поемане на дълг, като определя максималния размер на дълга изразен, чрез номиналната му стойност“, предложено ви е, валутата на дълга, предложена ви е, вида на дълга съгласно чл.3, предложено ви е, начина на обезпечение, описан е, условията за погасяване, подробния план за погасяване е описан, максималния лихвен процент, такси и комисионни и др., абсолютно всичко е описано. Ал.2 гласи: „Решението по ал. 1, т.е. всичко това, което ви е описано се приема се мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на ОбС.“, това „или“ е алтернатива и това „или“ е в момента нещото, за което БСП и компания се опитват да се скрият, и да предадат онази обществена значимост на това „или“, но всички ние тук в тази зала. Аз като кмет съм избран от хората, за да защитавам техните интереси, вие като общински съветници сте оправомощени от тях да защитавате техните интереси, и това е най-нормалното тук в залата на ОбС, където вие сте най-запознати, където хората с ви гласували доверието да защитавате техните интереси, да се случат и тези дебати, и да се вземат правилните решения, защото вие сте най-информирани, а не да се опитвате да ги лъжете по възможно най-грозния начин, да спрете развитието на града, по възможно най-циничния начин, и това да го облечете в една благородна кауза, че вие мислите за града и за хората, които живеят в този град. И като финал искам да кажа само, че аз като кмет, а и общинските съветници, които ме подкрепят най-вече от ГЕРБ, всички ние сме избрани от ямболлии, гласувано ни е доверие и всички ние се отчитаме пред ямболлии, и след една година, даже по-малко пак ще се отчетем пред ямболлии, когато дойдат изборите и те ще преценят кой колко тежи и кой колко не. Но да се отчитаме и да искате вие тук, пред вас като опозиция и пред една малка група, която вие сте взели като инструмент, с който да си прекарвате тези ваши за мен порочни идеи, мисля че нито е редно, нито аз ще го направя, нито колегите съветници от ГЕРБ ще го направят, но пък за сметка на това гледаме спокойно в очите на хората в града и сме убедени в това, което правим, така както 11 години аз като кмет го правя, гледайки хората в очите, хубавите неща се случват и независимо от вас, но и вие живеете в този град, и вие се ползвате от тези неща които общо правим, и ако има нещо, за което ви благодаря то е че постоянно ни държите в кондиция и будни да не сбъркаме някъде, защото както казах много пъти премислям и аз като кмет и администрацията как да разходим всеки лев и за какъв проблем, и допри когато сме го измислили, и когато тръгнете да ни критикувате пак ги поглеждаме, за да не сме сбъркали. Категорично заявявам, че не сме сбъркали и съм убеден, че това, което предлагам, ако вземете решение да бъде реализирано, т.е. да се изтегли такъв кредит ще доведе до нови още по хубави неща за града, така както и до момента се случват, така както сме го обещавали на ямболлии и не сме ги подвели и излъгали за нито едно нещо до тук.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Проданов – Първо, да направя една малка корекция, понеже г-н Кмета каза, че много гледа хората в очите, на мен ми е интересно къде ги среща, понеже той няма приемен ден…

Ибришимов - Ако обичате говорите по точката.

Проданов - Ами то е по същество, той каза, че иска да гледа хората в очите. Два пъти съм искал да отида при г-н Кмета и не съм имал възможността да го запозная с проблемите си.

            Ибришимов - Правя ви забележка, че не говорите по същество.

            Проданов – Започвам по същество, досега слушахме и ни убеждавахте колко е правилно да се тегли този заем, да може да е правилно, може и да не е, всеки си има своите аргументи, всеки може да съди от неговата гледна точка, ами мен ме притеснява нещо друго, мен не притеснява датата. Ето ние се събираме пак последния работен ден и за мен  тази дата създава впечатлението, че нещо се потулва, да не кажа прикрива или по-точно по някакъв начин се успива гражданското общество, така мисля аз, защото това нещо ще мине ей сега, хората празнуват празниците, кой ще има време да го види и да види, че е теглен такъв заем. Това ми прилича да ви кажа клоле4ги н а един виц, това е като един пияница, който е бил на ресторант и е поискал накрая сметката и имало отдолу графа „ако мине“, и той попитал: „Извинявайте, това не съм го консумирал, какво е? – Това е, ако мине, къса се и се хвърля, ако не мине.“ Сега ние правим тест на гражданското общество ли, това ли правим, да видим дали някой ще скочи срещу този заем ли какво. Ами, ако не скочат тогава честит следващ и пореден мандат на г-н Кмета и догодина не 8 млн., а 80 млн. евро вземете.

Ив. Йорданов – репл. - Г-н Проданов, няма да се съглася с вашето мнение, че е в последния момент, тъй като повече от година…(Проданов – от място – Не се чува)…

            Ибришимов – Г-н Проданов, не говорете от място.

            Йорданов – Тази тема я обсъждаме вече повече от година, търкаляме я като снежна топка, тя се разпада, пак я събираме и това мисля, че вече целия град вече знае за обектите за бройката, точно какви параметри има и не смятам, че сте прав, че никой не е запознат с обектите, които ще се свършат. Нито сте прав, че се потулва, аз лично като общински съветник съм се срещал с граждани, обяснявал съм в детайли отделните проекти… (Проданов – от място – Не се чува)… Значи г-н Проданов, няма човек, който да може да се срещне с всички граждани, даже и Вие като толкова способен. Като информация, като знания в детайли за обектите мисля, че града е достатъчно запознат с инфраструктурните обекти, които ще се изпълнят с тези пари, така че смятам, че е редно да вземем решение днес.

Бакърджиев – репл. - Аз първо съм изненадан, че г-н Проданов визира тази дата. Аз доколкото си спомням поне от 15 години винаги има сесия в дните преди Нова Година, и миналата, и по-миналата, и преди 10, и преди 12 години…

Ибришимов - Г-н Проданов, правя Ви последна забележка и ще Ви отстраня от залата за това, че пречите на заседанието. Последна забележка Ви правя. Повече няма да Ви търпя, разбирате ли. Последна забележка.

Бакърджиев – Така че, мисля че е по-скоро нормално винаги в края на годината да има сесия. И другото, което искам да кажа на г-н Проданов, че който и да управлява общината и да има желание да вземе 80 млн. кредит, няма как да го направи, кмета го обясни преди малко, в края на краищата държавата се грижи общините да могат да изтеглят толкова, колкото да върнат.

Д. Стоянов - Като човек, който се занимавам с бизнес, с пари и с развитие в определени дейности, аз считам че съвременното развитие е невъзможно без кредити, кредитиране, лизинги и тем подобни неща. Несъвместимо е да развиеш дадена система, дали тя е община, дали е завод, дали е човек, ако няма финансови средства, които финансови средства трябва да имат съответния ритъм на постъпление, за да могат да бъдат реализирани определени идеи, определени неща. Така че, аз не крия в това отношение, че подкрепям тегленето на кредит, който да бъде оползотворен за определени цели, тъй кат всяка а една община не може да се развива без такова кредитиране, но ще бъда достатъчно коректен и открит да ви кажа, че мен ме безпокои малко периода, в който ще се реализират тези финансови средства. И ако това нещо беше по средата на мандата и не предстояха избори и други неща, аз нямаше да кажа абсолютно нищо и щях да премълча това нещо, но дразнят се хората, факт е че тези пари не са малко, значи за една община като Ямбол 18 млн. лв. са много сериозни пари, страшно сериозни пари, много трудна възвръщаемост ще има, аз съм убеден в това, най-вече те отиват към обекти, в които възвръщаемостта ще бъде доста трудна, но хората и приказките са не знам до колко има състоятелност, точно сега, когато ще започне предизборната кампания точно тогава тези обекти ще бъдат завършени и те ще бъдат открити. Ето в това аз малко не мога да възприема нещата, защото така може да е станало, може да е случайност, може да е всичко, но това ме безпокои, това безпокои и хората. Нека да гледаме нещата точно и право в очите. Имаше проблем още със започването на заседанието, бъдете коректни и точни, какви политици сте вие, какъв полит6ик съм аз , ние сме едни обикновени хора и утре ще се срещнем, нито вие ще сте общински съветници, нито някой друг ще бъде цар и генерал, за тогава мислете. Защото сега да заем, станете и кажете да, ето моите думи дискутирахте, в края на периода, наистина, обезпокоително е. станете и кажете: „Да, не може да се развива икономиката на общината без тези 18 млн. лв.“ И с това приключвам, аз съм „за“ теглене на кредити и на финансови средства за развитието на общината и на дадена система, но казах, че малко съм обезпокоен от факта, че точно тези обекти ще бъдат реализирани, точно преди общинските избори и тогава може би ще има неравнопоставеност при състезанието. Не се безпокойте на мен повече не ми трябва нито политика, нито дявол, нито нищо, след като видях тия циркове на всезнаещи хора, на всемогъщи няма да се явя, но това донякъде е една несправедливост. И г-н Бакърджиев и разни други, които ставате и правите реплики, бъдете малко по-коректни и малко по-човечни, погледнете реално на нещата, тук не става въпрос за политика, не става дума за ГЕРБ, БСП или каквото и да е било, става дума за Димитър, за Иван, за вашите деца, защото аз 5, 6 писма писах до общината за едно табло, в момента снощи пак щеше да се утрепе някой, бъдете коректни и точни…

Ибришимов - Г-н Проданов, поради почти постоянното нарушаване на реда в залата, след мои две забележки, продължавате с това, затова ви отстранявам от заседанието. (10.24 часа)

Д. Стоянов –  Не поставяйте на релсите БСП, СДС, или който и да е, поставете проблема на релсите Развитие на общината и на хората. Казах тука ние сме временни, ние тук сме хора, които утре няма да бъдем там, затова мислете за след това и когато излезете да се изкажете, кажете открито, не се страхувайте от нищо, какво стана сега Проданов каза 5 думи и е отстранен, аз съм другия, който казва 5 реални думи и бях одеве прокълнат, не става така, това не е демокрация, това не е коректно, не е почтено.

Ибришимов - Това, което направих колеги трябваше да го направя много отдавна, знаете за какво става въпрос, така че съжалявам, че чак сега го правя. Но пак казвам правилника ще се спазва независимо за какво и за кого.

Бакърджиев – репл. - Искам да кажа на г-н Стоянов, ако си спомня, ние дебат за кредита само, че в лева водихме и взехме решение преди 11 месеца. Тогава БСП с различни процедурни хватки успяха да забавят това нещо, но тогава в края на краищата от чисто календарна гледна точка беше средата на мандата и ако не бяха всички тези процедури досега това решение, което взехме щеше да бъде реализирано, така че просто това, че нещата се изтеглиха до този момент в края на краищата не е по наша вина общо взето, както знаем БСП се опитват по всякакъв начин да провалят вземането на подобно решение.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                         против – 6                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 8                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг /ЗОД/:

Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД, размер на облигационния заем – до 9 000 000 (девет милиона) евро. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на Инвестиционната програма в полза на местната общност (бъдещи и неразплатени), съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1), както и други инвестиции, одобрени от Общински съвет-Ямбол в капиталовия списък на бюджета на общината.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД, валута на дълга – ЕВРО.

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД, вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия на общински ценни книжа – облигации.

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД, начин на обезпечаване – пети по ред залог по реда на ЗОЗ, който се очаква да стане ПЪРВИ ПО РЕД през юни 2021 или около този период , върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Ямбол, водена в обслужващата банка, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Ямбол, в случай че сметката бъде преместена в друга банка. Петото по ред обезпечение се учредява след представяне на съгласие с нотариална заверка на подписите от предходните заложни кредитори по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за особените залози. 

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД, условия на погасяване – Емисията е със срок до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

5.1. Срокът за плащане на главницата е до 12 години с до 2 години гратисен период.

5.2. Начин на издължаване на главницата – на 20 равни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, всяка от която в размер  от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) евро.

5.3. Амортизационните плащания по главницата се правят два пъти годишно, на 30-то число на месец април и на 31-во число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

5.4. Лихвените плащания се правят два пъти годишно, на 30-то число на месец април и на 31-во число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

5.5. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар“ АД.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, плаващ лихвен процент, формиран 6-месечния EURIBOR плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта) за 360 дни. В случай че 6-месечния EURIBOR е отрицателен, се приема за нула.

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни и други разходи, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

7.1. За извършване на услугата „Инвестиционно посредничество“ от  инвестиционен  посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева (без ДДС);

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа;

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

7.4. Възнаграждение за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите  - до 10 000 лева (без ДДС) годишно.

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, други:

8.1. Брой облигации –  9000 (девет хиляди) броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 (хиляда) евро. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

8.2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;

8.3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации ( главнично  плащане) и право на лихва (купонно плащане);

8.4. Право да получат лихвени и/или главнични плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД;

8.5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения за броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е размер от минимум 8 700 000 евро, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

8.6. Началната дата за записване на облигациите се определя от кмета на общината, след сключване на договор с инвестиционен посредник;

8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

8.8. Кметът на общината може да удължи еднократно началната дата и/или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от срока по т. 8.7.;

8.9. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

8.10. Набирателна сметка - паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност;

8.11. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който записалите облигации лица получават при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, той издава „Удостоверение за притежание на ценни книжа“ на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

8.12. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 8 700 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срока и при условията съгласно Договора за Набирателна сметка по чл. 8.10;

8.13. Предсрочно погасяване на облигациите e възможно по инициатива на емитента след петата година от датата на издаване, след решение на Общински съвет-Ямбол. Предсрочното погасяване може да се направи частично или изцяло на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 500 000 евро или суми кратни на тази, при предварително договорена цена на упражняване на правото на предсрочно погасяване, като общата сума на погашенията по главницата не може да превишава сумата от 9 063 000 евро; В случай на предсрочно погасяване Емитентът ще заплати на всеки облигационер по емисията цена на упражняване на правото на предсрочно погасяване в размер от 101% от остатъчната главница на всяка облигация, която се предплаща (остатъчната главница, която не е дължима/платима на датата на предсрочното погасяване). В случай на частично предсрочно погасяване, остатъчната главница се изплаща на равни вноски на оставащите договорени дати на главнични плащания до крайния падеж на облигационната емисия.

8.14. Задължително обратно изкупуване на облигации – при понижаване на кредитния рейтинг на Република България от страна на „Стандарт енд Пуърс“ и/или „Мудис“ и/или „Фич“ до „В+“ (скала на кредитен рейтинг на „Стандарт енд Пуърс“/“Фич“) или „В1“ (скала за кредитен рейтинг на „Мудис“) или по-ниско. Цена при задължително обратно изкупуване – по номинал плюс начислена лихва или други дължими суми.

8.15. Други условия – община Ямбол като емитент:

8.15.1. няма право да учредява или да допуска учредяването на тежести, освен:

-обезпечението;

-позволените тежести и тежести в полза на фонд ФЛАГ или други инвестиционни дружества/фондове, собственост на държавата, спадащи към сектора на органите на властта;

-законни тежести, възникващи в хода на обичайната дейност, при условие, че съответната тежест е за непросрочена сума или се заличава в рамките на 30 дни от своето учредяване, или в случай, че във връзка със съответната тежест е предявен иск и са заделени дoстaтъчно резерви и тежестта е заличена в срок до 30 дни от окончателното произнасяне;

8.15.2. няма право да предоговаря условия за кредит или да заменя съществуващ дълг с друг такъв без съгласието на облигационерите, с изключение на фонд ФЛАГ или други инвестиционни дружества/фондове, собственост на държавата, спадащи към сектора на органите на властта. При погасяване на съществуващ дълг, учредените тежести се заличават съгласно действащите условия и законодателство, поради което, в случай че се предвижда поемането на допълнителен дълг и предоставяне на обезпечение, това трябва да се извърши след предварително писмено уведомяване на облигационерите и при условие, че отговаря на критериите за допустим дълг и допустими тежести. Всички нови обезпечения, които се учредяват, ще бъдат с поредност след тази на обезпечението на облигациите.

8.15.3. да не издава (независимо дали в серия от транзакции или в еднократна транзакция) през никоя бюджетна година общински гаранции, чиято стойност надвишава 5 % от общите годишни приходи и годишната субсидия от държавата за общината за същата бюджетна година;

8.15.4. да не поема сделки, които не са при пазарни условия между независими, желаещи и информирани контрагенти;

8.15.5. дa не извършва продажба, прехвърляне на или друг вид разпореждане с всички свои активи или част от тях, освен при условие, че е отправил предварително писмено уведомление за същото до облигационерите и облигационерите не са изразили възражения в рамките на 10 дни от такова уведомление, когато:

1) общата стойност на тези активи във всяка една финансова/бюджетна година е равна на или надвишава 1 500 000 евро и/или

2) стойността на тези активи в една транзакция е равна на или надвишава 480 000 евро,

като в случай 1) стойността се определя на база реално получена от общината сума от продажбата, прехвърлянето или разпореждане по друг начин, а в случай 2) стойността на единичната транзакция ще е въз основа на началната тръжна цена, удостоверена с доклад от независим експерт оценител;

            8.15.6. да спазва следните финансови коефициенти:

1)  Оперативен резултат към Текущи приходи >=3%

2)  Плащания по лихви към Оперативни приходи <= 6%;

       8.15.7. Настъпване на условия, предпоставка за неизпълнение на облигациите:

Неплащане; Установяване на неверност на декларация или гаранция; Свързано неизпълнение от страна на общината; Класифициране на Емитента като „община с финансови затруднения“, съгласно определението в Закона за публичните финанси;  Бездействие и пр.: при непредприемане на действие или условие, което е необходимо да бъде предприето, изпълнено или извършено по всяко време, за гарантирането на законността, действителността и обвързващия характер на задълженията на Емитента съгласно или във връзка с Облигациите; или незаконосъобразност: когато изпълнението или спазването на задължения на Емитента съгласно или във връзка с Облигациите е незаконно или е станало незаконно за същия.

8.16. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от „Централен депозитар“ АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД);

8.17. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

8.18. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за записване при условията на  частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да уговори всички други условия по Предложението за записване и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

8.19. В случай, че частното пласиране на облигациите от настоящата емисия е успешно, задължава кмета на общината, след приключване на записването, след учредяване на първо по ред обезпечение и след получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор, при желание на облигационерите, облигациите да бъдат допуснати за търгуване в Сегмент за облигации на Основния пазар Българска фондова борса – София АД.

8.20. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с инвестиционен посредник за изпълнение на функцията довереник на облигационерите.

8.21. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценните книжа се оповестява по следния ред – на електронната страница на Община Ямбол и при избрания Инвестиционен посредник.

  8.22. Задължава кмета на Община Ямбол да внася отчет в Общински съвет – Ямбол на всяко шестмесечие за етапа на изпълнение на общинския дълг.

 

 

 

Георгиева – отр. вот – С внимание слушах всички изказали се по точката. Защо гласувах отрицателно. Отново една демагогия от кмета, която звучеше красиво, в интерес на истината, но не можа да ме убеди, защото фактите говорят друго. Вместо той да даде повече информация за обектите от заема, което беше моята основна причина да предложа точката да отпадне той говори за БСП, явно това е новата любима тема. Гласувах против, защото не можах да бъда убедена от кмета Славов и този облигационен заем ще се тегли в последната година на това  управление, а ще се изплаща дванайсет години, по време на управление на три екипа на местната власт. Нали разбирате, че това напълно блокира инвестиционната и капиталова активност на тези следващи три управления. Аз нямам нищо против г-н Славов, но това трябваше да го направите в началото на мандата. Или да изчакате изборите следващата година и тогава да обявите тези ваши намерения. Не успяхте да обясните колко ще струва всеки обект. Вие умишлено говорихте за всичко от предишните десет години, но не и какво смятате да правите сега. Когато започне плащането на главницата на дълга всяка година Общината ще плаща над два милиона годишно от собствени общински приходи, толкова, колкото сега заделя за капиталови разходи. През 2021г. например плащането ще бъде 2189308 лв. Наред с това Общината ще разплаща големите инфраструктурни обекти от този планов период като пречиствателната станция например, а това би могло да доведе до финансови затруднения, защото собствените приходи на Община се движат в едни и същи параметри. И в момента ние плащаме задължения от над четири милиона лева, по справка на МФ. Ние сме последователни от БСП, че този дълг трябва да се тегли само след решение на гражданите. И, г-н Славов, да ви кажа, хората не знаят, че ще се поема такъв дългосрочен дълг, повярвайте, колеги заповядайте, ако искате елате в шатрите да видите.

 

Банков – лично обяснение – Добивам самочувствие, когато се използва името ми да се докаже една или друга теза, но искаше да ви се внуши една теза, че съм ви излъгал преди време. Но напротив, кмета доказа че той ви манипулира, защото ви каза, че тогава са взети решения и определени обекти са включени в инвестиционната програма, и ще се изпълняват след решение за референдум. Никъде няма решение за референдум. Просто беше включено, че могат да влязат след провеждане на референдум. Тоест да питаме нашите граждани. Какво по-добро от това да питаме нашите съграждани, ако те кажат да, това беше идеята тогава и сега също идеята е такава да се допитаме до тия, на които сме се отдали, да ги питаме все пак това важно ли е за тях. Другата манипулация е в това, че не могат да се сравняват едни несравними периоди, 99-2005г., когато Общината вършеше всичко със собствени средства, сега има еврофондове, и се направи нещо, на каква цена е друг въпрос. Тогава се чистеше града за 2 млн. сега за 5 и половина, същото нещо се чисти. Защо 9 милиона, защото не може повече, това са 15%, защо  евро, ами да не се обръщат, направо заминават в чуждите сметки. Сега ще разберат всички как се работи със средства на Общината. Имаше един израз на английски, ще го кажа на български да не стане „взимай и бягай“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов /инвестиционен/ посредник по чл.19 от Закона за общинския дълг.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Това е част от общата процедура за теглене на такъв кредит. Такава беше предложена и миналата година и беше приета. За да може да се стартира и приключи нормално процедурата по теглене на такъв заем. Може да е описано в наредба, но в нашата няма и по-добре е като внасям точна и ясна процедура за избор на финансова институция.

Защо 9 милиона, можем и повече, но оставяме три процента за непредвидени случаи. Защо евро, защото лихвените условия са по-добри. Ние в момента три мандата връщаме заем, който теглихме за да решим проблема с водата. Щели сме да плащаме два млн. лв., ние и сега плащаме 1.5 млн. Няма да се усети по никакъв начин и следващото плащане. Бюджета е 50 млн. и ща става по-голям, защото общината работи по-добре.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Костов – Това предложение вече веднъж сме го гледали и приели на 23.11.2017г., сега правим една актуализация. Не е започната процедурата в последната година на мандата. Започнали сме отдавна със срещи по кварталите с нашите съграждани и са определени обектите съобразно желанията им. Не сме чакали нашите колеги да отидат под червените шатри да чуят мнението на гражданите. Така че това сме го разглеждали вече. Искам да избия някои внушения, че едва ли не последния ден се прави нещо, ние сме го направили преди три години.

Ив. Йорданов – Малка препратка искам да направя, вече 10 години изплащаме заем с подобни параметри от два млн. лв. Г-жа Георгиева, понеже има такива настроения, като бъдещ кандидат за кмет не трябва да ви плаши това, не трябва да се фрустрирате от такива суми. Ако не се подлагате на машинации зад вас да стоят сиви кардинали или г-н Банков като последния мохикан да ви помага, мисля, че трябва да се откажете дори от кандидат кметуването. Така че не трябва тия суми да фрустрират бъдещия кмет на града. Общината е в отлично финансово здраве и може да управлява този ресурс съвсем спокойно. Така че предлагам да гласуваме „за“.

Д. Стоянов – Защо в чл.2, ал.4, т.4 Фич, а не Мудис? Смятам, че това е една безплатна реклама и не трябва да съществува в такива книжа.

Славов – Такъв е кредитния рейтинг в момента на Община Ямбол, след много обстоен анализ на кредитна агенция. Малко по-висок или такъв е кредитния рейтинг и на РБ. Поради което ние изискваме тия които ще работят с нас да имат същия или по-висок като на Община Ямбол и като на държавата. Кредитния рейтинг на Община Ямбол е един от най-добрите в България. Ние сме веднага след големите общини, които разполагат естествено с повече средства. Което за мен е допълнителна гаранция за финансовата стабилност на общината. Да успокоя г-н Стоянов, че го притеснява реализирането на кредита и обектите. Няма да станат веднага нещата, БСП ще жалят решенията, ще минат два-три месеца, което е част от тяхната игра да бавят нещата, така че най-рано април ще се започне изиграването на процедури и да се реализират обектите. Но мен много ме подразни логиката и надявам се всеки, който е чул да я осъзнае, вашето притеснение и това на БСП, че това се случва на края на мандата и ако тези обекти се реализират това ще постави в неравнопоставено положение всички останали на местните избори. Водени от тази логика не трябва нищо да се случва в града, за да може на следващите избори всички да бъдат равнопоставени. Това е антижитейска, антибизнес, антивсякаква логика, която аз не мога да приема. Проблемите се решават не в началото, средата или края на мандата, а в момента когато са назрели и когато трябва да бъдат решени,  и когато хората искат да бъдат решени. В момента е точно така и никой няма да сбърка, ако подкрепи кредита, защото града има нужда от това сега, и проблемите не търпят политика. Приветствам г-н Стоянов, че няколко пъти казва как тук става въпрос за житейско правилно решение за развитието на града, а не за правене на политика както се опитват колегите от БСП да го избутат.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – 7                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закон за общинския дълг:

Приема процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

Славов – Промяната в наредбата се налага поради някои обстоятелства и те са описани в обосновката на предложението. Има две основни, които касаят промените. По обществено интересни са и се опитва да се прави политика. Едното е таксата за ДГ, съобразили сме се изцяло с решението на съда и сме предложили такса на 100% законово издържана и в интерес на гражданите на Ямбол. Всички със стара дата са плащали и са получили услуга като в по-голямата си част цената за отглеждане на нашите деца в ДГ се плаща от общите пари на града. Тази такса покрива една малка част от реалните разходи за отглеждане на едно дете на града в нашите ДГ. Частично ДГ са безплатни за нашите съграждани и деца на града. Другия основен момент е корекцията за синята зона. Имаше опит за злоупотреби от страна на БСП в града. ВАС не уважи жалбата на общинските съветници от БСП за отмяна на тази такса синя зона. Много законово и житейски обосновано са взели решение и на всички да стане ясно, че нито кмета, него ОА, нито съветниците са нарушили закона по някакъв начин. Опитваха се хора да облъчват града, че общината неправомерно събира такса и ощетява гражданите и гостите на града. Таксата е законна и никой на дължи на никой връщане на средства. Опитите да се извлекат политически дивиденти се оказаха неуспешни.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Костадинов – Трудно е след кмета човек да се изкаже. Искам обаче да подчертая, че общината дофинансира с 60% ДГ. Относно таксата за синя зона, която беше обжалвана от ГС и имаше решение на ЯАС, с което беше обявена за незаконосъобразна, те не изчакаха окончателното решение на ВАС, и се опитваха да манипулират гражданите, че ОЯ събира незаконно такси. Макар, че решението не беше влязло в сила. Инструмента референдум също е начин за манипулиране на обществото, но този път се крият зад ИК, който ползват за патерица за постигане на своите интереси. Правя аналогия между т.3 и т.6 от дневния ред.

Ибришимов – Говорете по същество. Г-жо Георгиева, прави ви забележка, че говорите от място.

Костадинов – В този ИК има общински съветници, има председател на младежкото ръководство на БСП. Отново за манипулиране на гражданите, че не трябва да се тегли заем. Това решение на ВАС е окончателно и гражданите на Ямбол категорично трябва да знаят, че таксата за сина зона е законосъобразна. И те са си плащали услугата паркиране на местата за автомобили.

Банков – проц. - Наближава единадесет часа и имам процедурно предложение да не почиваме, а да продължим до края на дневния ред.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема  се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя. .

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация/ПР/ за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

                                                                                                                                                         2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация/ПР/ за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на активи на Куклен театър "Георги Митев".

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. .

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема  се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя. .

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Предоставя безвъзмездно на Куклен театър „Георги Митев“, гр. Ямбол материални активи, подробно описани в Справка за материални активи /Приложение № 1/.

2.      Възлага на кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация, активите да бъдат заведени в баланса на Куклен театър „Георги Митев“, гр. Ямбол, а информация за съставените счетоводни записвания да бъде предоставена в Община Ямбол. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА - три броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема  се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя. .

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема  се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №29, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Автомати за платено паркиране марка „Parkeon“, модел „Strada“

 

3 броя

25 200.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на павета на "ИМ Петролиум" ООД за изграждане в полза на Община Ямбол част от улица за обслужване на УПИ ХХІХ-8066, ХХVІІІ-8066 и ХІХ-8066 от о.т. 218 до о.т. 487.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов – Приветствам едно такова решение, тъй като има много свободен материален ресурс като павета и плочи от Центъра. В промишлената зона има нужда да се оправят доста от пространствата. Призовавам дори Общината да търси и други такива като нас, със свои средства да направят нужното в промишлената зона.

Додов – Също приветствам предложението предвид, че бизнеса е склонен да инвестира в инфраструктурата на града. Искам да предложа корекция в т.4 от решението – считам, че жест и реверанс в посока на частните инвеститори би било да се приспаднат общинските такси. Това би било един допълнителен стимул местния бизнес да инвестира в инфраструктурата на града. Това е моята препоръка и ако може да се вземе пред вид това мое предложение от Общината.

Ибришимов – За тази точка ли е това предложение или за в бъдеще по принцип?

Додов - За сега и за следващи точки, някак си не върви инвеститора да плаща таксите на Общината  после да дари построеното на Общината.

Славов – Това може да стане само с промяна на НМТ и само в частта, където таксите са на Община Ямбол. Всички останали дейности касаят отделни юридически или физически лица. Няма как примерно Община Ямбол да е независим строителен надзор. Ако сега вземете като решение, според мен и аз да го предложа, то няма да бъде законосъобразно.

Ибришимов – При това положение г-н Додов, държите ли да гласуваме вашето предложение? Ще противоречи на наредбата. За в бъдеще може да се промени наредбата. (Додов говори от място) Добре, ще го гласуваме.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Додов „ИМ Петролиум“ ООД да бъде освободено от всички такси към Община Ямбол.

Гласували      за – 12                        против – 9                             въздържали се – 9

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема  се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.12б и чл.12в от НРПУРОИ  Община Ямбол да възложи с договор за безвъзмездна поръчка на „ИМ Петролиум“ ООД строителството на обект „Изграждане на част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 от о.т. 218 до о.т. 487 в гр. Ямбол“ при следните условия:

1.      Предоставя на „ИМ Петролиум“ ООД 500 кв.м. паважна  настилка, необходима за реализиране на одобрения проект.

2.      Задължава „ИМ Петролиум“ ООД да изгради за своя сметка в полза на Община Ямбол, частта от улицата за обслужване на поземлени имоти с идентификатори № 87374.518.106, ПИ 87374.518.107 и 87374.518.124 по кадастралната карта на гр. Ямбол, съгласно одобрения проект „Изграждане на част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 от о.т. 218 до о.т. 487  в гр. Ямбол“ и в съответствие с условията на Закона за устройство на територията.

3.      „ИМ Петролиум“ ООД да сключи договор с изпълнител, отговарящ на изискванията на действащото законодателство;

4.      „ИМ Петролиум“ ООД да финансира всички дейности по изпълнение на обекта, включително независим строителен надзор, инвеститорски контрол, както и такси свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

5.      След приключване на строителството „ИМ Петролиум“ ООД да въведе строеж „Изграждане на част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 о.т.218 до о.т. 487 в гр. Ямбол“ в експлоатация по законовия ред.

6.      „ИМ Петролиум“ ООД да дари на Община Ямбол така построения и въведен в експлоатация обект  - част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 от о.т. 218 до о.т. 487  в гр. Ямбол, като разноските по сключването на договора за дарение да се поемат от „ИМ Петролиум“ ООД.

 

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                         д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова