РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 ОКТОМВРИ 2014г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нериман Ахмед Рушид, Мустафа Асанов Мустафов, Тонка Митева Кючукова, Владимир Добрев Пехливанов, Янка Иванова Стоева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

6.      Предложение относно приемане на Стратегия за публично частно партньорство на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 14 на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот - ПОС, находящ се на ул. "Славянска" № 4 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент, ж. к. "Г. Бенковски", бл.8, вх.г, ет.6, ап.81.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване в ПИ, находящ се на ул. "Будак Стоян войвода" № 31 по искане от Иван Димитров Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно  продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Христина - Мила Колева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин 2008" ЕООД за обект № 30 А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предварително съгласие на ОбС Ямбол за промяна предназначението на част от полски път - земеделска територия с идентификатор 87374.37.869 по КК на гр. Ямбол в общински път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XIV И УПИ XIII, кв. 125 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно  даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ І - "за фабрика за захарни изделия", кв.156 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и изработване на проект за ПУП- ПЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно  даване съгласие за изработване на ПУП - ПР за ПИ 87374.515.14 по КК на гр. Ямбол и на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв. 333 А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХ-513.514, УПИ III-511, 512 и XXI-520, кв. 81 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно приемане на решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

22.  Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 

1.      Одобрява промени по бюджета на Община Ямбол за 2014 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г., съгласно Приложение № 2.

3.      Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол от 14.02.2014 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2014 г. с проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „РЧР”.

4.      Заличава по т. 1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол от 14.02.2014 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2014 г. проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие, чрез обновяване и модернизиране на градската среда в Община Ямбол” – 248 734 лв.

5.      Променя лимита по т. 5.1 от решение на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол от 14.02.2014 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2014 г. на 3 %.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.15, ал.5 от Наребата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджтена прогноза за местите дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет и общински дълг на община Ямбол приема бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения № 8, №6 а, № 6 б и № 6 в.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Христов Кръстев  с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски” бл.9, вх. Е, ет. 5, ап.125.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов от гр. Ямбол, ул.,,Царевец” № 44.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нериман Ахмед Рушид, Мустафа Асанов Мустафов, Тонка Митева Кючукова, Владимир Добрев Пехливанов, Янка Иванова Стоева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Нериман Ахмед Рушид от гр. Ямбол, живуща на ул. „Странджа” № 117 в размер на 200 лв. (двеста лева).

            2. Мустафа Асанов Мустафов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски”, бл.12, вх. Г, ет.2, ап. 69 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            3. Тонка Митева Кючукова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Александър Зограф” № 8 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            4. Владимир Добрев Пехливанов от гр. Ямбол, живущ в к-с „Хале” бл.6, вх. В, ет.3, ап.45 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            5. Янка Иванова Стоева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Арда” № 5 в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Стратегия за публично частно партньорство на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Стратегия за публично – частно партньорство на Община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Ямбол за периода 2014 – 2020 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл. 6, ал. 2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за изменене и допълнение на НОМТЦУ, както следва:

     1. В Раздел V „Такси за административни услуги”, към чл.31 се добавя нова ал.5:

            „Не се таксува издаване на удостоверение за настоящ адрес за ученици, учащи в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол, след представяне на документ за посещаване на учебна практика / Служебна бележка/  и лична карта на ученика.”

 

            2. В Приложение № 5 към раздел V от Наредбата, т.15 се добавя „ за ученици от ПГХТТ – Ямбол – безплатно”, както следва:

Вид на услугата

Цена на услугата

Срок за изпълнение

Заплащане на цената

15

Издаване на удостоверения за настоящ адрес

 

- за ученици от ПГХТТ - Ямбол

 

3.00

 

 

 

безплатно

 

2 дни

 

 

 

2 дни

 

 

При заявяване  на услугата

 

            3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влиза в сила в 14 – дневен срок от  приемането й.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 14 на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане, Булстат 121015056, със седалище и адрес на управление гр. София 1051, ул „Триадица” № 2, представлявана от Ивайло Иванов – изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол, част от имот частна общинска собственост - триетажна административна сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на град Ямбол, със ЗП 81.00 кв.м., актуван с АОС 440 от 31.01.2002г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” № 14, а именно партерен етаж от сградата, за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора.

 

       

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот - ПОС, находящ се на ул. "Славянска" № 4 на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС предоставя безвъзмездно право на управление на ОП „Комунални и обредни дейности” на част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 178 от 18.12.2000г., представляващ първи етаж от сграда с идентификатор 87374.537.152.1 по КК на гр. Ямбол, включващ входно антре, зала за ритуали, зала за почерпки, офис и сервизно помещение, с обща площ 450 кв. м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Славянска” № 4.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент, ж. к. "Г. Бенковски", бл.8, вх.г, ет.6, ап.81.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент № 81, с площ 83.48 м², заедно с прилежащото му избено помещение № 18 с площ 3.16 м² и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, актуван с АОС № 239 от 21.05.2001г., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Георги Бенковски” бл.8, вх.Г, ет.6,  в размер на 28 200 лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на   Адие Велиева Мехмедова и Хасан Лонков Хасанов с постоянен адрес: ж.к. ”Георги Бенковски” бл.8, вх.Г, ет.6, ап.81.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване в ПИ, находящ се на ул. "Будак Стоян войвода" № 31 по искане от Иван Димитров Христов.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на Иван Димитров Христов, с постоянен адрес гр. Ямбол, к-с „Златен рог” бл.8, вх.Б, ап.24, върху 31.70 кв.м. от общински ПИ 87374.55.302 по КК на гр. Ямбол, с площ 733 кв.м. за пристройка към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 87374.553.302.2, построена в посочения общински поземлен имот, находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 31, в размер на 1 920.00лв.

             Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

            1. Определя пазарна цена, в размер на 51.00лв./тон, по която да се извърши продажба, чрез публичен търг, на движими вещи – общинска собственост, представляващи строителни материали – втора употреба – гранитни павета – среден, едър и смесен размер паваж, съгласно изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител за около 5853т., или както следва:

Година придобиване ориентиро- въчна

№ по ред

    наименование                       на актива

експл. год.

НВС  лв/т

Т.

Физическо

износване

СПС  един.

СПС общо

    %

        лв.

  лв./ т

лв., без ДДС

1960-1964

1

Гранитни павета среден размер 10/10/10 см

50

130

5853

 

61%

79,30

50,70

Кр. 51,00

298 503

 

 

Всичко кръгло / лв

 

 

 

 

 

кръгло

  298 500

 

ІІ. На основание чл.58, ал.1, т.6, във връзка с чл.58, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на строителните материали – втора употреба – гранитни павета – среден, едър и смесен размер паваж, определя следните условия:

Начална тръжна цена за един тон павета 51.00 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 50 % върху началната тръжна цена на паветата за един тон, или сумата от 25.50 лв./т. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

Други условия:

1. Количеството на гранитните павета се  разпределя както следва: по 10 тона; по 20 тона; по 50 тона; по 100 тона; по кратно на 100 тона или цялото количество.

2. Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от пълнежа - пясък и земните почви, преброяването, претеглянето, натоварването и изнасянето на материалите от депата, под контрол на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Христина - Мила Колева".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3382/04.11.2011г. с ЕТ „Христина – Мила Колева”, гр. Ямбол, ЕИК 128557821 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Зорница” бл.6, вх.Г, ап.29, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване на обект - павилион за продажба на цветя № 3, с  площ от 8 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение” кв.74, УПИ IV по плана на гр. Ямбол със  7 /седем/ години, считано от 05.11.2014 г.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин 2008" ЕООД за обект № 30 А на ЦОП.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3381/28.10.2011г. с „Катрин 2008” ЕООД, ЕИК 200018032, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Ямболска комуна” № 69, представлявано от Катя Тодорова Божева, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ Обект № 30А – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, кв.18, парцел ІV, по плана на гр. Ямбол, с площ 39.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 01.11.2014г.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие на ОбС Ямбол за промяна предназначението на част от полски път - земеделска територия с идентификатор 87374.37.869 по КК на гр. Ямбол в общински път.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

                1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие да се промени предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.37.869 по КК КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39 от 30.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 60.17 кв.м., находяща се пред имот с идентификатор 87374.37.103 по КК на града, съгласно приложената схема.

            Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

            2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Валентина Живкова Русева и Тенко Русев Русев, с адрес гр. Ямбол, ул. „Екзарх Йосиф” № 1, ап.2, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.37.869 по КК на гр. Ямбол с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 60.17 кв.м.

            3. Упълномощава кмета, при реализиране на строителството по ПУП ПРЗ за ПИ 87374.37.103 по КК на града да сключи договор със собствениците Валентина Живкова Русева и Тенко Русев Русев, в съответствие с чл.12 „б” от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждането и даряването на новообразувания общинския път. 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XIV И УПИ XIII, кв. 125 по плана на град Ямбол – Първи жилищен район.        

                                                                       ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти УПИ ХІV и УПИ ХІІІ от кв.125, по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно  даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ І - "за фабрика за захарни изделия", кв.156 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и изработване на проект за ПУП- ПЗ.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - мбол дава съгласието си за:

            1. Изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І „за фабрика за захарни изделия”, кв. 156 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона;

            2. Изработването на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на урегулираните поземлени имоти, образувани от УПИ І „за фабрика за захарни изделия” при изменението на ПУП-ПР по т.1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно  даване съгласие за изработване на ПУП - ПР за ПИ 87374.515.14 по КК на гр. Ямбол и на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв. 333 А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация на ПИ 87374.515.14 и изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ на  УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, квартал 333А по плана на  град Ямбол – Промишлена зона. Указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно съответно чл. 124а, ал. 2  и чл. 135 от ЗУТ, и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на проект за подробен устройствен план – План за регулация на ПИ 87374.515.14 и на проект за изменение на действащия ПУП ПР на УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, квартал 333А по плана на град Ямбол – Промишлена зона.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХ-513.514, УПИ III-511, 512 и XXI-520, кв. 81 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и във връзка чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХ-513.514, УПИ ІІІ-511,512 и ХХІ-520, кв. 81 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане на решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.270 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

І. Приема финансовият отчет на ликвидатора на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация за периода 07.05.2014г. – 07.09.2014г. и пояснителния доклад към него;

ІІ. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация за отчетния период 07.05.2014г. – 07.09.2014г.

ІІІ. На основание чл. 626, ал.2, във връзка с чл. 625 от Търговския закон Антон Димитров Гонев да подаде до Окръжен съд – Ямбол писмена молба за откриване производство по несъстоятелност на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ІV. След реализиране условието по т. ІІІ - освобождава Антон Димитров Гонев от длъжност „ликвидатор” на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

1.      Димитринка Кирова Петкова 

2.      Тодор Теохариев Анастасов

3.      Желязко Янев Янакиев

4.      Ели Иванова Попова

5.      Светлана Миланова Сарандева

6.      Красимир Георгиев Ангелов

7.      Мая Недева Илиева

8.      Мариана Георгиева Андреева

9.      Добринка Тодорова Койчева

10.  Жан Бацов Иванов

11.  Николай Михов Стоянов

12.  Мария Динкова Иванова

13.  Дарена Стоянова Стаматова

14.  Пенка Иванова Михайлова – Трифонова

15. Таня Живкова Николова

16. Пепа Господинова Георгиева

17. Бистра Джендова Семерджиева

 

2. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

1.    Ташка Панайотова Христова

2.      Севдие Шефкетова Хабилова

3.      Димчо Петков Добрев

4.      Георги Димитров Кулишев 

5.      Гергана Рачева Радева   

6.      Стоян Ангелов Чобанов

7.      Злата Атанасова Станкова

8.      Петя Димитрова Симеонова

9.      Лиляна Тодорова Славова

10.  Йорданка Господинова Пумпалова

11.  Стела Колева Чифчиева

12.  Илка Стоева Бенарой

13.  Мария Живкова Гълъбова - Петкова

14.  Николай Величков Петков

15.  Стоянка Петкова Димитрова

16.  Атанаска Петрова Иванова

17.  Генка Христова Вълчева

18.  Таня Димитрова Сандиева - Рибарова

19.  Стефан Георгиев Стоянов

20.  Ивайло Иванов Петков

21.  Катя Любенова Донева

22.  Тодорка Петкова Муцова

23.  Янка Митева Джендова

24.  Лилия Христова Янева

25.  Васил Димитров Господинов

26.  Милан Сарандев Миланов

27.  Марийка Господинова Павлова

28.  Марийка Танева Иванова

29.  Бисерка Николова Миланова

30.  Елена Наскова Драганова

31.  Недка Димова Хаджиева

32.  Анна Василева Петрова

33.  Радостина Стефанова Иванова-Христова

34.  Митьо Вълков Митев

35.  Недялка Димитрова Митева

36.  Даниела Димова Димова

37.  Григор Димов Даскалов

38.  Красимира Евгениева Асенова

39.  Ана Минчева Стоянова

40.  Станка Николова Стоянова

 

            3. На основание чл.21 от Правилника за работа на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол закрива Временната комисия за избор на съдебни заседатели.