РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 ДЕКЕМВРИ 2018г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Добро управление“.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов /инвестиционен/ посредник по чл.19 от Закона за общинския дълг.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно безвъзмездно предоставяне на активи на Куклен театър "Георги Митев".

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне на ДМА - три броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно безвъзмездно предоставяне на павета на "ИМ Петролиум" ООД за изграждане в полза на Община Ямбол част от улица за обслужване на УПИ ХХІХ-8066, ХХVІІІ-8066 и ХІХ-8066 от о.т. 218 до о.т. 487.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019 г.:

 

 

 

 

 

 

 


 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2019 г.

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 155 750

0

0

0

231 150

0

1 386 900

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

800 010

249 988

210 000

937 818

2 197 816

 

 - за предварително третиране

 -

 -

800 010

 -

160 002

 -

960 012

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

137 214

27 443

 -

164 657

 

 - мониторинг

 -

 -

 -

4 200

840

 -

5 040

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

4 734

947

 -

5 681

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

14 418

14 418

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

923 400

923 400

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 652 999

0

0

0

0

1 652 999

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 652 999

 -

 -

 -

 -

1 652 999

ОБЩО

1 155 750

1 652 999

800 010

249 988

441 150

937 818

5 237 715

 

 

 

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 


 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

9044.70

0,96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

4509.96

0,96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

3023.16

0,96‰

1.04‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

651.48

0,96‰

1.04‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

373.32

0,96‰

1.04‰

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2019 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Добро управление“.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 “Oсигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Oбластни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”.

2. Общински съвет – Ямбол дава съгласие в Бюджета на Община Ямбол да бъдат планирани необходимите оборотни средства под формата на предоставяне на заем от бюджета за целите на изпълнението на проекта в рамките на неговата реализация от 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г., до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг /ЗОД/:

Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД, размер на облигационния заем – до 9 000 000 (девет милиона) евро. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на Инвестиционната програма в полза на местната общност (бъдещи и неразплатени), съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1), както и други инвестиции, одобрени от Общински съвет-Ямбол в капиталовия списък на бюджета на общината.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД, валута на дълга – ЕВРО.

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД, вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия на общински ценни книжа – облигации.

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД, начин на обезпечаване – пети по ред залог по реда на ЗОЗ, който се очаква да стане ПЪРВИ ПО РЕД през юни 2021 или около този период , върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Ямбол, водена в обслужващата банка, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Ямбол, в случай че сметката бъде преместена в друга банка. Петото по ред обезпечение се учредява след представяне на съгласие с нотариална заверка на подписите от предходните заложни кредитори по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за особените залози. 

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД, условия на погасяване – Емисията е със срок до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

5.1. Срокът за плащане на главницата е до 12 години с до 2 години гратисен период.

5.2. Начин на издължаване на главницата – на 20 равни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, всяка от която в размер  от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) евро.

5.3. Амортизационните плащания по главницата се правят два пъти годишно, на 30-то число на месец април и на 31-во число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

5.4. Лихвените плащания се правят два пъти годишно, на 30-то число на месец април и на 31-во число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

5.5. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар“ АД.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, плаващ лихвен процент, формиран 6-месечния EURIBOR плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта) за 360 дни. В случай че 6-месечния EURIBOR е отрицателен, се приема за нула.

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни и други разходи, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

7.1. За извършване на услугата „Инвестиционно посредничество“ от  инвестиционен  посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева (без ДДС);

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа;

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

7.4. Възнаграждение за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите  - до 10 000 лева (без ДДС) годишно.

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, други:

8.1. Брой облигации –  9000 (девет хиляди) броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 (хиляда) евро. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

8.2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;

8.3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации ( главнично  плащане) и право на лихва (купонно плащане);

8.4. Право да получат лихвени и/или главнични плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД;

8.5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения за броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е размер от минимум 8 700 000 евро, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

8.6. Началната дата за записване на облигациите се определя от кмета на общината, след сключване на договор с инвестиционен посредник;

8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

8.8. Кметът на общината може да удължи еднократно началната дата и/или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от срока по т. 8.7.;

8.9. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

8.10. Набирателна сметка - паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност;

8.11. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който записалите облигации лица получават при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, той издава „Удостоверение за притежание на ценни книжа“ на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

8.12. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 8 700 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срока и при условията съгласно Договора за Набирателна сметка по чл. 8.10;

8.13. Предсрочно погасяване на облигациите e възможно по инициатива на емитента след петата година от датата на издаване, след решение на Общински съвет-Ямбол. Предсрочното погасяване може да се направи частично или изцяло на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 500 000 евро или суми кратни на тази, при предварително договорена цена на упражняване на правото на предсрочно погасяване, като общата сума на погашенията по главницата не може да превишава сумата от 9 063 000 евро; В случай на предсрочно погасяване Емитентът ще заплати на всеки облигационер по емисията цена на упражняване на правото на предсрочно погасяване в размер от 101% от остатъчната главница на всяка облигация, която се предплаща (остатъчната главница, която не е дължима/платима на датата на предсрочното погасяване). В случай на частично предсрочно погасяване, остатъчната главница се изплаща на равни вноски на оставащите договорени дати на главнични плащания до крайния падеж на облигационната емисия.

8.14. Задължително обратно изкупуване на облигации – при понижаване на кредитния рейтинг на Република България от страна на „Стандарт енд Пуърс“ и/или „Мудис“ и/или „Фич“ до „В+“ (скала на кредитен рейтинг на „Стандарт енд Пуърс“/“Фич“) или „В1“ (скала за кредитен рейтинг на „Мудис“) или по-ниско. Цена при задължително обратно изкупуване – по номинал плюс начислена лихва или други дължими суми.

8.15. Други условия – община Ямбол като емитент:

8.15.1. няма право да учредява или да допуска учредяването на тежести, освен:

-обезпечението;

-позволените тежести и тежести в полза на фонд ФЛАГ или други инвестиционни дружества/фондове, собственост на държавата, спадащи към сектора на органите на властта;

-законни тежести, възникващи в хода на обичайната дейност, при условие, че съответната тежест е за непросрочена сума или се заличава в рамките на 30 дни от своето учредяване, или в случай, че във връзка със съответната тежест е предявен иск и са заделени дoстaтъчно резерви и тежестта е заличена в срок до 30 дни от окончателното произнасяне;

8.15.2. няма право да предоговаря условия за кредит или да заменя съществуващ дълг с друг такъв без съгласието на облигационерите, с изключение на фонд ФЛАГ или други инвестиционни дружества/фондове, собственост на държавата, спадащи към сектора на органите на властта. При погасяване на съществуващ дълг, учредените тежести се заличават съгласно действащите условия и законодателство, поради което, в случай че се предвижда поемането на допълнителен дълг и предоставяне на обезпечение, това трябва да се извърши след предварително писмено уведомяване на облигационерите и при условие, че отговаря на критериите за допустим дълг и допустими тежести. Всички нови обезпечения, които се учредяват, ще бъдат с поредност след тази на обезпечението на облигациите.

8.15.3. да не издава (независимо дали в серия от транзакции или в еднократна транзакция) през никоя бюджетна година общински гаранции, чиято стойност надвишава 5 % от общите годишни приходи и годишната субсидия от държавата за общината за същата бюджетна година;

8.15.4. да не поема сделки, които не са при пазарни условия между независими, желаещи и информирани контрагенти;

8.15.5. дa не извършва продажба, прехвърляне на или друг вид разпореждане с всички свои активи или част от тях, освен при условие, че е отправил предварително писмено уведомление за същото до облигационерите и облигационерите не са изразили възражения в рамките на 10 дни от такова уведомление, когато:

1) общата стойност на тези активи във всяка една финансова/бюджетна година е равна на или надвишава 1 500 000 евро и/или

2) стойността на тези активи в една транзакция е равна на или надвишава 480 000 евро,

като в случай 1) стойността се определя на база реално получена от общината сума от продажбата, прехвърлянето или разпореждане по друг начин, а в случай 2) стойността на единичната транзакция ще е въз основа на началната тръжна цена, удостоверена с доклад от независим експерт оценител;

            8.15.6. да спазва следните финансови коефициенти:

1)  Оперативен резултат към Текущи приходи >=3%

2)  Плащания по лихви към Оперативни приходи <= 6%;

       8.15.7. Настъпване на условия, предпоставка за неизпълнение на облигациите:

Неплащане; Установяване на неверност на декларация или гаранция; Свързано неизпълнение от страна на общината; Класифициране на Емитента като „община с финансови затруднения“, съгласно определението в Закона за публичните финанси;  Бездействие и пр.: при непредприемане на действие или условие, което е необходимо да бъде предприето, изпълнено или извършено по всяко време, за гарантирането на законността, действителността и обвързващия характер на задълженията на Емитента съгласно или във връзка с Облигациите; или незаконосъобразност: когато изпълнението или спазването на задължения на Емитента съгласно или във връзка с Облигациите е незаконно или е станало незаконно за същия.

8.16. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от „Централен депозитар“ АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД);

8.17. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

8.18. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за записване при условията на  частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да уговори всички други условия по Предложението за записване и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

8.19. В случай, че частното пласиране на облигациите от настоящата емисия е успешно, задължава кмета на общината, след приключване на записването, след учредяване на първо по ред обезпечение и след получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор, при желание на облигационерите, облигациите да бъдат допуснати за търгуване в Сегмент за облигации на Основния пазар Българска фондова борса – София АД.

8.20. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с инвестиционен посредник за изпълнение на функцията довереник на облигационерите.

8.21. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценните книжа се оповестява по следния ред – на електронната страница на Община Ямбол и при избрания Инвестиционен посредник.

  8.22. Задължава кмета на Община Ямбол да внася отчет в Общински съвет – Ямбол на всяко шестмесечие за етапа на изпълнение на общинския дълг.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов /инвестиционен/ посредник по чл.19 от Закона за общинския дълг.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закон за общинския дълг:

Приема процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация/ПР/ за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

                                                                                                                                                         2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация/ПР/ за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на активи на Куклен театър "Георги Митев".

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Предоставя безвъзмездно на Куклен театър „Георги Митев“, гр. Ямбол материални активи, подробно описани в Справка за материални активи /Приложение № 1/.

2.      Възлага на кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация, активите да бъдат заведени в баланса на Куклен театър „Георги Митев“, гр. Ямбол, а информация за съставените счетоводни записвания да бъде предоставена в Община Ямбол. 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА - три броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №29, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Автомати за платено паркиране марка „Parkeon“, модел „Strada“

 

3 броя

25 200.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на павета на "ИМ Петролиум" ООД за изграждане в полза на Община Ямбол част от улица за обслужване на УПИ ХХІХ-8066, ХХVІІІ-8066 и ХІХ-8066 от о.т. 218 до о.т. 487.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.12б и чл.12в от НРПУРОИ  Община Ямбол да възложи с договор за безвъзмездна поръчка на „ИМ Петролиум“ ООД строителството на обект „Изграждане на част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 от о.т. 218 до о.т. 487 в гр. Ямбол“ при следните условия:

1.      Предоставя на „ИМ Петролиум“ ООД 500 кв.м. паважна  настилка, необходима за реализиране на одобрения проект.

2.      Задължава „ИМ Петролиум“ ООД да изгради за своя сметка в полза на Община Ямбол, частта от улицата за обслужване на поземлени имоти с идентификатори № 87374.518.106, ПИ 87374.518.107 и 87374.518.124 по кадастралната карта на гр. Ямбол, съгласно одобрения проект „Изграждане на част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 от о.т. 218 до о.т. 487  в гр. Ямбол“ и в съответствие с условията на Закона за устройство на територията.

3.      „ИМ Петролиум“ ООД да сключи договор с изпълнител, отговарящ на изискванията на действащото законодателство;

4.      „ИМ Петролиум“ ООД да финансира всички дейности по изпълнение на обекта, включително независим строителен надзор, инвеститорски контрол, както и такси свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

5.      След приключване на строителството „ИМ Петролиум“ ООД да въведе строеж „Изграждане на част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 о.т.218 до о.т. 487 в гр. Ямбол“ в експлоатация по законовия ред.

6.      „ИМ Петролиум“ ООД да дари на Община Ямбол така построения и въведен в експлоатация обект  - част от улица за обслужване на имоти ХХlХ-8066 и ХХVlll-8066 от о.т. 218 до о.т. 487  в гр. Ямбол, като разноските по сключването на договора за дарение да се поемат от „ИМ Петролиум“ ООД.