ПРОТОКОЛ № ХLІ

 

            Днес, 31.01.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0010/25.01.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Антоанета Антонова, Ахмед Мехмедов, Павел Додов, Румяна Тропчева.

            В 9:10 часа присъстваха 33 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и първото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Костов – Правя предложение да влезе нова точка в дневния ред относно определяне на представител на Община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К Ямбол на 26.02.2019г.

            Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

            Костов – Нашият правилник дава възможност да се включват точки в дневния ред в извънреден порядък, в случая заседанието на асоциацията е на 26 февруари, а до тогава може да нямаме заседание и е по-добре да включим точката в днешния дневен ред. Нека е последна точка, да не бъркаме реда на другите.

            Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на Галин Костов.

Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 6

Приема се.

           

 

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К Ямбол на 26.02.2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

                       

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2019г.

    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Програмата е много старателно разписана. ГС БСП не е удовлетворена от предложението. Какво и как се управлява като общинска собственост като ни се налага да поемаме дългове. Един от индикаторите за изпълнение на Стратегията за ОС 14-20г. е  придобиване на имоти чрез сделки и ново строителство.  Един екип управлява общината вече 11 години и ново строителство няма. Не става въпрос за някакви бездейни обекти, а за нови имоти. Не можем само да продаваме и да декапитализираме общината. Нужно е да управляваме имотите с една голяма цел, задържането на местното население тук. В разходната на тази програма са отделени само 92 хил. лв. са заделени за изграждане на инфраструктурни обекти. Сигурна съм в контратезата – много е скъпо, няма как да го направим. Но това не е вярно, много общини използваха ОП Региони в растеж в тази посока, а други получиха финансиране от Холандския инвестиционен фонд. С две думи по този индикатор в стратегията ние няма да отчетем успех. Мен ме интересува лично защо в таблицата за обекти предоставени на ОП за управление и поддържане, за ОП КОД липсват кварталните клубове.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

            М. Янева е „за“.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ив. Йорданов – Ще се върна назад, когато г-н Проданов предлагаше да променим тази наредба във връзка с електрическите автомобили. Надявам се и той да подкрепи това предложение, т.к. в момента ел. автомобили са освободени изцяло от този данък и синя зона. Надявам се да подкрепите това предложение, защото виждам реализирана Вашата идея. Аз ще го подкрепя, защото са запазени ставките за киловатите и са предложени най-ниските коефициенти. За много граждани данъка ще се намали и предлагам да подкрепите това предложение.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, ДВ бр.98/27.11.2018г.:

           1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ямбол (приета на V заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 февруари 2008г., изм. и доп. VІ/13.03.2008г., ХVІ/30.01.2009г., ХLІІІ/24.01.2011г., V/29.12.2011г., ХVІ/19.12.2012г., XXIX /27.12.2013г., доп. реш. XV-2 /29.12.2016г.), както следва:

§ 1. чл. 21 се изменя, както следва:

1. ал. 1 придобива следната редакция:

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и е в следните размери:

а) до 55 kW включително – 0,56 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,75 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2, 00 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 3, 00 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила е:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40

2. в ал. 2 думите „леки автомобили“ се заменят с текста „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“.

3. в ал. 4 думата „триколка“ се заменя с текста „триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“

4. ал. 6 придобива следната редакция: „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т., е в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост“.

5. в ал. 8 текстът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извън габаритни товари“ се заличава ;

6. в ал. 9 отпадат думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извън габаритни товари с товароподемност над 40 тона“.

7. ал. 12 придобива следната редакция: „Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, е в размер на 50 лв.“

8. Създава се нова ал. 14:

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

§ 2. т. 1 на чл. 4 придобива следната редакция: „в брой в „Център за услуги и информация“, находящ се в сградата на Община Ямбол, на ул.”Г. С. Раковски” № 7;

§ 3. ал.2 на чл. 25 се отменя

Заключителни разпоредби

 

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК във връзка с § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, ДВ бр.98/27.11.2018г., и е изменена от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й, чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Както всяка година, така и тази, това е най-важната точка, която аз като кмет и администрацията внасят в ОбС, която касае целия град в рамките на цялата текуща календарна година, това е четвъртия и последен за този мандат на ОбС, и за мандата на кмета бюджет, който аз като кмет и администрацията предоставяме на вашето внимание, с нагласата и вътрешното убеждение, че сме постигнали онзи необходим баланс в него, който да даде всичко необходимо за продължаване развитие на града ни в посоката, която сме определили в годините назад и продължава да се развива. Искам  още в началото да направя лека ретроспекция, защото всяко нещо, което е последно предполага преди него да има достатъчно много предходни и е хубаво човек да се сети, и да си напомни за всичко онова, което се е случвало преди това, за да се обоснове защо този бюджет се предлага по този начин, защото това е моето и предложението на администрацията. Но преди да започна с това искам да споделя само и да благодаря на всички съветници, които до тук в тези три години ме подкрепяхте за бюджета на общината и за всички други важни решения в ОбС, и най-вече на групата на ПП ГЕРБ, защото всичко това до тук тези три години от мандата се случва благодарение на вашата подкрепа и категорично с пълното отрицание, и не подкрепяне от страна на ПП БСП, и малка част от другите общински съветници. Защо го казвам и не съм прав, това не са последните три години, последните единадесет години е така, подкрепа от групата на ПП ГЕРБ и съветниците, които гласуват за това, което аз съм предложил, за което им благодаря пак и нито веднъж подкрепа от страна на съветниците от БСП, ако трябва да го кажа по-простичко, всичко хубаво в града последните три години и последните единадесет години, тъй като аз съм кмет на Ямбол последните единадесет години, това е дванадесетата, която започваме се случват без участието на ПП БСП и тя е гласувала „против“ всичко онова хубаво, което се е случвало всичките единадесет години в града ни и продължава да е тази тенденция, която е необяснима за мен в голяма степен, надявам се днес да ме опровергаят колегите и ще бъда искрено изненадан, може би това ще бъде сензацията на годината, но съм обеден, тъй като има пуснато окръжно, централно БСП да се гласува „против“ навсякъде, не защото така е редно, не защото не виждат хубавите неща, просто защото така разбират демокрацията. И защо исках да започна така, защото ето този бюджет, който е четвъртия в този мандат и последния, както започнах за мандата и за мен кмет, и за вас като общински съветници продължава онази последователност в политиката, която аз като кмет съм следвал или вие като общински съветници сте коригирали, тогава когато е било необходимо, което не е никак малко, защото всичко онова, което в момента се вижда в града, всичко онова, което е повод за гордост на ямболлии е постигнато благодарение на този бюджет. Кмета всъщност управлява парите на града, такива каквито ОбС му ги гласува и по начина, по който ОбС му ги гласува и това е изключително важно да има това взаимно допълване, което в годините и тази взаимност, която в годините се получи и това взаимно разбиране на сериозните проблеми, за да може града да получи този тласък и да имаме тази последователност, която да му позволи да се развива динамично, успешно, с перспектива, с бъдеще и с възможности това, както сме го заложили в годините назад да продължи напред във времето без някой да си помисли или да се отклони от тази посока този път, защото това е нещото, което категорично ямболлии искат и като казах, че е хубаво защото е последния такъв бюджет за мандата да направим една ретроспекция и защо ги казвам всички тези неща, нека да се сетим, че всеки път, когато аз съм се изправял пред вас съм кавал едно също нещо, всичко което е намерило отражение в бюджета в годините назад и в този, не само последните три, а във всичките единадесет, всичко е било плод на анализ много сериозен от страна на администрацията, плод на взаимност в крайните решения с вас като общински съветници, затова да коригирате мен като кмет и администрацията, ако някъде сме пропуснали някой важен и значим проблем, но сме решавали и изчерпвали проблемите по приоритет, така както са стояли на дневен ред на града и така, че да се решават проблемите на най-много хора, след това на по-малко, на по-малко, докато слезем на всеки един човек. Това естествено е изключително трудна задача, защото парите, с които разполага града не са Бог знае колко много, за съжаление преди нас една голяма част от собствеността е продадена по безогледен начин, без да има нищо видимо построено или останало от това и то най-вече по времето на управление на БСП. Връщам препратка по първата точка, която г-жа Катя Георгиева, като ръководител на БСП - Ямбол се опита да омаловажи и което не е истина, което каза естествено, то е политическа декларация по-скоро, а не част от реалния живот, но нека да се сетим, че за тези години или да си припомним отремонтирахме по-голямата част от всички училища, детски градини и ясли, тези които не сме продължаваме и с този бюджет, ще продължим и със следващите, ако сме заедно, ако ли не тези след нас ще продължат, защото такава е логиката на живота, защото в тези училища и детски градини и ясли, живее, учи и се възпитава нашето бъдеще, бъдещето на Ямбол, т.е. ямболските деца и ние сме длъжни това да ни е единия от големите приоритети. Сетете се, че почти не остана училище, на което да не са реализирани енергоефективни мерки, там ,където не сме се изготвят проектите, а те са само още две, ако не се лъжа ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Любен Каравелов“ в цялост, там където не са се изготвят проектите и във времето ще бъдат направени. Сетете се колко детски градини и ясли по същия начин сме отремонтирали, говоря за неща, които никога от построяването им , някъде 40, 50, 60 години може би и повече, никога не са ремонтирани, на нас се падна задачата да го правим, защо не са ремонтирани преди нас, това са въпроси, които е хубаво, както вие да си зададете, така и хората в града, защото, ако бяха ремонтирани преди нас, този ресурс, който отделяхме за техните ремонти можеше да отиде за други не по-малко важни и значими проблеми, които да бъдат решени, проблеми на града. Построихме канализацията на кв. „Каргон“, знаете че беше любима политическа дъвка на всички, които се бореха за местната власт, а и не само за местната власт и за народни представители, и то не самия факт е важен, важно е това, че създадохме условия на хората, които живеят там, такива каквито са необходими за 21 век и създадохме перспектива за развитие на една от големите части на града, и един катализатор за това в момента да има много сериозно строителство и инвестиционно намерение, както на хората, които живеят там, така и на нови, които се населяват, които населяват квартала, купуват имоти и строят или обновяват жилищния фонд, нещо немислимо преди това да се случи. Благоустроихме Парка и той стана един от най-хубавите в държавата, любимо място за всеки ямболлия и за всеки гост на града, ремонтирахме и реконструирахме Безистена и му вдъхнахме нова функция и то по начин, по който от една мъртва емблема стана един жив организъм носещ духа на града с много форуми, събития, припознат вече не само от ямболлии, припознат от цялата държава. „Кабиле“, емблема на града, емблема на региона, отделихме необходимите средства и това, което Ямбол в момента трупа като самочувствие, хората които живеят в Ямбол, трупат като самочувствие е резултата от тези наши общи усилия назад във времето. Център, половината се случи в предходния мандат, другата половина в този, ул. „Раковски“ и градинката над Безистена, и той придоби вид, с който може да съперничи с всички европейски и световни градове от такъв мащаб като Ямбол, което е допълнително и самочувствие за ямболлии, но и среда, която възпитава нашите деца и нас самите, и ни дава тежестта, която ние искаме като град и като хора, които живеем в града, че живеем на място, което е с добра градска среда. Едно от най-важните неща е благоустрояването на кварталите, във всичките тези единадесет години, те са ни били приоритет още в първия мандат, когато започнах и сега, когато сме заедно последните три години, те са ни били приоритет и всичко, което се е случвало в тези квартали като благоустрояване, ремонти е било на 100% с парите на града. Ако защитихме европейски средства за безистена, за Парка, за Кабиле, за Център, за канализация на кв. „Каргон“, за други хубави неща, които се случваха, големи значими и мащабни, то всичко, което се случва по кварталите е с парите на града и това е изключително важно, защото логиката, която следваме от началото на този мандат и във всичките тези единадесет години е точно изчерпване на проблемите на хората. Степенуване, затова изброявам всичките тези големи и значими неща, които сме направили назад във времето, защото те изискват голям ресурс, огромен за мащабите на града, изискват много усилия от страна на администрацията и на вас като ОбС, говоря за тези които ни подкрепят естествено и въпреки пречките на тези, които постоянно гласуват „против“, те се случват и се изчерпват точно по този приоритет, за да стигнем по кварталите, където всеки човек сутрин става и отива на работа или на училище, или се разхожда в квартала и вечер се прибира и иска средата също да е толкова добра, както и в целия град, където вижда и затова винаги са ни били приоритет, и продължават да са ни приоритет. Социални дейности, онова което по Закон ни е вменено като общинска администрация, нека само да отворя една скоба, че общината като административна единица има строго дефинирани определени функции, в които не влизат да прави бизнес, не влизат да създава нови работни места по тази линия, не влизат много други неща, които от време на време някой се опитва да ни вменява, но задължително влизат това да се грижим за хората на общината, част от които са социалните дейности. За друго може да е нямало средства в този обем, който ни се е искало, но средства за до финансиране на детските градини, на детските ясли, на училищата, винаги е имало и никога не сме го коментирали и винаги това сме го изпълнявали. Средства за финансиране и до финансиране на социалните дейности винаги е имало и са осигурявани с бюджета, включително са заложени и в този бюджет, и това са ще изброя една малка част от Комплекса за социални услуги, няма друг аналог в държавата, единствен е и продължава да е единствен, което ще рече колко далновидни и прозорливи сме биле в далечната 2009, 2010 г., когато сме кандидатствали и сме построили и 2011 г. открили като услуга. Всеки министър на труда и социалната политика или както се кръсти това министерство социалното да го кажем най-общо винаги е идвал и винаги е изразявал възхищение за това, което сме направили, защото няма другаде такова като аналог в държавата, заради това, че има добър пример като нашия комплекс за социални услуги промениха закона и го вкараха като алтернатива и възможност, и в момента всяка една община в държавата може да създаде такъв комплекс и то урегулиран от закона и това се случи миналата година, знаете когато идва министър Бисер Петков, изрично го коментира. ЦНСТ-та, такива услуги като социален асистент, домашен помощник, социален патронаж, дом стари хора и всички останали социални услуги, които предлагаме топъл обяд, всичко това са грижи за хората на Ямбол и ние винаги сме правили и невъзможното, за да се отделят парите, за да осигурим тези грижи, защото така е редно. Култура, много отдавна нямаше да го има нито Драматичния театър в Ямбол, нито Кукления театър, ако всяка година ние не ги дофинансираме. Бяха години назад 2008 г, 2009 г., 2010 г. може би, когато ги финансирахме с над 100 000 лв., всеки един от тях. Сега Драматичния театър се до финансира с 63 000 лв., Кукления театър с около 50 000 лв. и ако тези пари ги няма осигурени от общината, ние няма да ги имаме. Струнния ни оркестър, който е част от предприятието „Туризъм и култура“, 270 000 лв. почти, толкова струва на общинския бюджет, но това е една от емблемите, една от гордостите на града, всичките тези форуми, фестивали, събития, които подпомагаме през културния календар, може би един от най-богатите в държавата за град с измеренията на Ямбол, защото не можем да си позволим Бог знае колко много и колко велики неща, но с малкото пари, които имаме успяваме да направим един продукт, който е може би в челните редици и без конкуренция, пак казвам от други съизмерими даже и по-големи градове от Ямбол, което е допълнително основание за и гордост и самочувствие, защото това да разпределиш и малкото пари, които имаш по начин, така че да удовлетвориш потребностите на хората в този град не е необходимо да имаме само добра градска среда, добри улици, добри тротоари, зелени площи, паркове, градини, необходимо е да има и култура, там където хората да могат да намерят своето развлечение и емоционален заряд. Фестивалите, аз толкова хора, колкото видях на коледарския празник в парка 2018 г., не съм виждал за всичките единадесет години досега, целия град излезе, а няма как да накараш хората да излязат, ако не са си припознали празника като свой, а това е най-трудно, защото това е инертен процес и това няма как да се случи, ако не намери отражение бюджета и защо правя ретроспекцията, защото, ако бюджетите назад в годините, последните три, както и всичките единадесет години не подпомагаха тази дейност и я нямаше тази последователност, това никога нямаше да се случи. „Кукерландия“, която стана един от най-значимите такива фестивали в държавата, може би втория по значимост след пернишкия, който и тази година ще бъде под патронажа на министъра на туризма. Всичките награди, които спечелихме ЕДЕН дестинациите за Безистена, Наградата на българите за Кабиле като архитектурен резерват, Античното тракийско селище, столица, единствената запазена тракийска, всичко това е плод на последователните усилия и намерили отражение в бюджетите преди този, нов всичко това фокусира погледи върху града ни с хубаво, дава самочувствие на всички, изкарва ни пред всички, ставаме видими и можем наистина да се гордеем и ние, и нашите деца, и нашите внуци, и всички, които живеем в този град, че града ни върви в посока, която създава бъдеще, перспектива и надежда. Това, което ние можем да направим с този бюджет, защото с бюджета не можем да инвестираме и да правим бизнес, но можем да създадем добра бизнес среда и не напразно последните години много фирми, които вече са инвестирали в Ямбол си разшириха производствата. Не малко нови големи проявиха интерес някои от тях вече са и на финала на завършване на своите инвестиции като БАУМИТ, изключително сериозна фирма, световно известна, европейска една от големите, това е втория завод, втората фабрика в България, няма как това да се случи, ако ние не сме осигурили необходимите условия за бизнес и предпоставки, и взаимност за работа, и то да не е намерило отражение в бюджета, за да стигнем до сегашния момент с този бюджет, в който абсолютно всичко онова, което досега сме правили, осигурявали като дейности продължаваме, на 100% си дофинансираме детските градини, детските ясли, здравеопазването, социалните дейности, културния календар, оборотни средства за европейските проекти, с които се случват по-големите и значими обекти в града ни досега, всичко онова, което е променило и променя облика на града ни. Всичко онова, което стъпка, по стъпка създава градска среда, нови и качествени условия за живот, и перспектива, надежда за развитие на града ни, нещо което предизвиква всяка година достатъчно много интерес и спорове естествено. Какво ново предвиждаме да се строи, благоустроява в града ни или както вече е придобило гражданственост, какъв е капиталовия списък на общината. Тази година бюджета на общината е рекорден, поради факта, че и благодаря с ваша подкрепа беше подкрепено моето предложение за теглене на инвестиционен кредит тип облигация, с който за над 17 млн. лв., с който да бъдат решени големи, сериозни, значими инфраструктурни основно проблеми за града ни, които ще дадат и ще издигнат на ново стъпало развитието на града ни и ще дадат ново начало на неща, които почти никой и никъде в държавата ги няма в този обем и мащаб, какъвто има и би се получил след като тези средства бъдат вложени във всичките големи улици, булеварди на града ни, които няма как да бъдат финансирани с европейски средства, защото те свършват с цялостно изграждане на осветление в града ни, нещо което в нито един град не е направено до момента, частично на много места, но цялостно на 100% никъде. С видеоблюдение, което допълнително дава сигурност, но и със собствените средства, с които продължаваме да инвестираме по кварталите най-вече и във всички други дейности, ако сте видели капиталовия списък продължаваме онова, което правим по кварталите „Златен Рог“, изграждат се нови паркинги, в почти всеки един в две от частите на „Златен Рог“ благоустрояване, това което е най-трудно и в годините на мен ми е било най-трудно като кмет и като администрация да се освободим от онази грозна гледка на гаражите в града. Повярвайте ми няма другаде град в държавата, който да е успял да се освободи от гаражите тази грозна гледка остатък от социализма, тук успяхме заедно и аз затова винаги съм благодарил на ямболлии, но и след това да благоустроим освободените пространства така че да намерим място за колите, защото докато не намерим място за колите няма как да направим детските площадки, спортните площадки, кътовете за отдих, градинките така както ги искаме, защото колите постоянно влизат в колизия с останалите и затова продължаваме с наши пари това да правим. За ремонт на детските градини, изцяло енергоефективни дейности, разбирайте саниране, подмяна на дограма, покрив и всичко необходимо на ДГ „Валентина“, градината която обслужва изцяло к.с. „Златен Рог“ и околните, включително и от кв. „Каргон“, може би е една от най-големите с изцяло наши средства 450 000 лв. Паркинг на ул. „Крали Марко”, бл. 80, където живеят хора колкото едно с. Болярово и където сме длъжни да продължим пак казвам изчерпвайки, така че първо да решаваме ония, които касаят най-много хора. Всичко онова, което потребности е необходимо на детски градини, детски ясли, дали е стерилизатори, дали е готварски печки или всичко друго, което им е необходимо, ремонти, детски площадки, да не може всичко изведнъж и на момента, въпроса е да не се губи последователността от действия и инерцията, която вече сме набрали. И за да не ви отегчавам повече с конкретни числа мисля да коментирам, ако има конкретни въпроси към мен, затова и колегите от администрацията, които имат отношение към бюджета са заедно тук с мен, за да мога на момента да отговарям, а тези които не са тук, защото няма място, са там където сядат гражданите и медиите, за да можем веднага и на момента да отговаряме на по-голямата част от въпросите, ако има такива естествено, ако те не касаят някакви допълнителни документи или анализи. И на финала искам да кажа само, че независимо от твърденията всяка година на БСП и не приемайте, че тук има политика, защото сме в политическа година, където ще има два избора, това са реалностите и аз държа да ги кажа. Независимо от твърденията на БСП всяка година, че бюджета не е направен целесъобразно, включително и законосъобразно със стара дата, включително, че има много кусури по него, че не решава сериозни проблеми и че не решава друго какво ли още не. Първо, града ни се движи в посока, в която дава бъдещето и дава перспективата, и дава надеждата на всички, и усещането на всички ямболлии за това, че живеят в град, който динамично се развива и то така, както го искат с конкретни приоритети, но и с отделяне на средства и внимание върху целия град, а не само върху центъра или само върху кварталите, или само върху конкретни неща, просто защото нямаме право да го правим или защото сме си извадили поука, че назад в годините, колегите преди мен  са правили така и това е порочно за града. И другото е, че независимо от всичките тези твърдения досега единадесет години подред сметна палата е заверявала всичките отчети на бюджета без резерви, което е още един показател, че сме правили всичко така, както трябва да бъде по закон и не само това, а последните години винаги сме в челните места от класацията на Министерство на финансите, където е една от най-стабилните финансово общини и финансово здраве, което е изключително важно и като усещане за хората, защото имаме лошия пример от други общини и съседни нам, когато човек вземе повече от онова, което може да върне, когато общината се натовари с повече разходи от това, което може да си позволи да изпадне във финансова несъстоятелност. Не, напротив ние независимо от всичко онова, което сме направили и то защото много умело сме успявали да управляваме тези финансови средства, с много контрол, с много грижа, така както човек се грижи за личния си бюджет, така и на колегите, които искрено им благодаря от администрацията се грижат за всеки един лев, който се разходва и който е пари на града, и затова тези резултати са факт, и заради това тази финансова стабилност, която е отчетена с пристрастните критерии на Министерството на финансите последните години е факт, че ние сме на челните места, което пък ни дава допълнително увереността, че и кредита, който, ако намери отражение тук с вашето гласуване в капиталовия списък на общината, ще допринесе за новото качествено издигане на града ни, защото това ще ни даде една добра, ама много добра опорна улична мрежа, тротоари, велоалеии, които дават, велоалеята автоматично означава грижа за здравето на хората, намаляване на вредните емисии в града, което ще ни даде далеч по-малко време за придвижване и по-комфортно на всеки един до работното му място или до центъра на града, или до където иска, сигурността която ще му донесе осветлението и комфорта, сигурността която ще му донесе видеонаблюдението. Защо завършвам с кредита, който е намерил отношение тук, облигационния заем, защото в последно време много спекулации в публичното пространство се появяват, включително и опита на БСП да инициира подписка за референдум, тяхното любимо занимание, когато иска да спъне нещо градивно и хубаво за града да прави подписка, аз не съм чувал те да правят подписка назад във времето и референдум изобщо, когато два мандата са управлявали града и не малко средства са минали през тях, но явно тогава това не е било инструмент, защото е трябвало да спънат своето си движение така, както са го разбирали и затова не са го ползвали, но сега , когато трябва да спрат хубавите неща, които се случват в града успешно го използват, но кредита е нещо, което по никакъв начин няма да затруднени и да натовари бюджета на общината, нито ще промени по някакъв начин всички онези стъпки последователни, надграждащи във всеки един от кварталите и като цяло в града, изпълнявайки и всички други функции, които сме длъжни по закон, отделяйки си необходимите средства на децата, детските градини, детските ясли, училищата, социалните дейности, културата, спорта, всичко, по никакъв начин няма да се отрази, и затова ще бъда искрено удовлетворен, а и това ще бъде изключително полезно за града, ако вие подкрепите този бюджет. Надявам се на вашето мъдро решение, надявам се на една градивна дискусия, която да протече във залата на ОбС така, защото всеки един да бъде обеден защо и как гласува и се надявам накрая да приемем бюджет, който и да продължи нашите усилия такива, каквито тук заедно сме полагали, последователно в посока развитието на града и с грижа за хората на Ямбол.

Костов – ПК БФ приема предложението с допълнението. (приложен протокол)

Костов – Благодаря, г-н Председател, че ми давате думата първи. Все пак аз съм председател на комисията по БФ, г-н Стоянов, така че …. Уважаеми дами и господа, колеги, правя това изказване не като председател на групата на ГЕРБ, а като един от общинските съветници, които 4-та година подкрепяме бюджета на Ямбол. Предполагам всеки от нас има желанието нашия град да се развива и този бюджет е може би, тъй като той е рекорден и е последната година от този общински съвет, разчитам че е най-добрият, който ни е предлаган досега и който ние сме гласували. Така че обръщам се към всички Вас и то най-вече ония, които подкрепяте бюджета на Ямбол през тези години, отново да го подкрепите. За съжаление колегите от БСП, въпреки техните заявки с много голям апломб, че желаят Ямбол да се развива не подкрепиха нито един бюджет през тези 3 г. Нямам тази смелост да предвидя, че тази година той ще бъде подкрепен от тях. Ямбол е един град който трябва да се развива не мандатно, той трябва да се развива постоянно и трябва да правим ежедневно дейности, които да правят живота на нашите граждани по-добър и то във всяка една сфера. Не просто в определени така заявления – тук визирам така наречената „Визия за България“, където имах неблагоразумието да я прочета, и забелязах че в Ямбол е предвидено да се развива ниско технологични производства, това е единственото за Ямбол. Радвам се, ако се е развила и тази визия за нашия град все пак време беше. Не искам да политизирам бюджета, все пак това е бюджета на всички наши съграждани. Удовлетворен съм, че в този рекорден бюджет са застъпени почти всички дейности в града които имат отношение към неговото развитие и създаването му като град, привлекателен за младите хора. Виждам инвестициите в училища, детски градини, социални заведения, образование, култура, спорт. За мен голямо впечатление ми правят инвестициите в инфраструктурата, защото инфраструктурата, освен комфорт за гражданите, те са и индикатор за развитието на бизнеса в града, индикатор за създаването на повече работни места, индикатор за привличането на инвеститори от една страна, за развитието на наши инвеститори от друга страна, привлекателен център за хора от други градове и други места, които биха припознали Ямбол като свой дом. Така че съм удовлетворен от този бюджет, също така много добро впечатление прави и проекта за осветление на целия град и за видео наблюдение, това дава изключително сигурност, както на нашите деца, така и на нашите родители, както и на хората които инвестират в този град. И в заключение искам да кажа, че въпреки че споменах в началото, че този бюджет е последен за нашия мандат ние не трябва да гледаме на този бюджет като един завършек на нашия 4 г. мандат, а трябва да гледаме на поредния  бюджет в развитието на града в неговите последни 12 г. от развитието му. Благодаря ви.

Д. Стоянов - Уважаеми  дами и господа, г.н Славов, объркахте ми сценария, тук не работят само ГЕРБ и БСП, ние ме 12 човека, които също работим, изразяваме мнение, дали с да и ли с не. Сега да се върна към сценария - първо искам да Ви се извиня, че ангажирах част от Вашето време  по проблем различен от един от един от най-важните към момента въпроси за нашата община – бюджет  2019г.  Призовавам Ви - ,Днес бъдете добре подготвени, бъдете активни, бъдете безпристрастни, бъдете смели, бъдете професионални и най-важното бъдете човеци и се опитайте в този бюджет да чуете всяка една душа, всеки човек да чуете и ако има грешка поправете я сега, на мига. По обясними причини, с изключение на едно дребно питане, което ще направя в края на моето изложение, аз ще се въздържа от активно участие в обсъждането на бюджета. Шамари идват отвсякъде и добрият боксьор отлично знае, че има моменти когато трябва  активно да покрие главата си, така че  тежките юмруци да попаднат в ръцете, заели активна и професионална отбранителна позиция. Важното е, след това да можеш да се изправиш. Призовавам Ви, изправете се сега, днес. Аз ще гласувам въздържал се, не защото нямам  активна  гражданска и професионална позиция по бюджета, а защото човек няма моралното право да съди и да отсъжда, по един толкова важен проблем, когато част от подсъзнанието му, е заето от юмручната  битка. Считам, че така можеш да сгрешиш, можеш неоснователно, по косвен или пряк начин да нараниш някого, да вземеш погрешна позиция за този толкова важен бюджет, от който зависят много човешки души, които вие трябва днес да чуете . Дълбоко в себе си вярвам, че душата на човек няма цвят, не е обладана от  политически и користни цели и затова в духа на моето  разбиране ще кажа - Уважаеми колежки и колеги, дискутирайте и решавайте този бюджет за душите на нашите и вашите деца в този град. Но в духа на моите разбирания  ще кажа и -  Уважаема г-жо Катя Георгиева  ти беше единствената, единствената, която ми върна два реда с думите „ Уважаеми г-н Стоянов съжалявам за тази ситуация”. Катя, ти имаш душа, ти си човек, независимо дали си член или симпатизант на политическа партия ГЕРБ или на политическа партия БСП. Това за мен няма никакво значение.

            Ибришимов – Г-н Стоянов, говорете по същество.

Д. Стоянов – Това правя. Освен това като бизнесмен и човек, които се храни и храни не малко хора от този град в областта на строителството, считам, че при гласуването на бюджета аз ще изпадна и в състояние на конфликт на интереси, защото аз искам да работя за общината, защото трябва да работя нещо, макар че между да искаш, да можеш и да те пуснат да работиш,  има огромна пропаст.

Уважаеми госпожи и господа, отново Ви призовавам, бъдете активни, бъдете детайлни, бъдете професионални при днешното обсъждане на бюджета на общината. Освободете вашето подсъзнание от политиката и робуването,  не се поддавайте на политически или други користни подбуди, забравете политическите си партии и пристрастия, защото решаваме съдби на хора, на много хора, чиито пари трябва да преразпределим днес. Не мислете за избори, не за ГЕРБ и не за БСП, а насочете парите към най-неотложните задачи, там където те ще имат най-голям ефект за хората в общината ни.

Петкова – проц. - Уважаеми г-н Председател, аз много моля, да се придържате към правилника за работа на общински съвет и когато изказванията не са по същество да ги прекъсвате своевременно, защото в момента обсъждаме бюджет, важен за развитието на града за следващата и не само за следващата година, а не сме се събрали да слушаме литературни есета и назидания.

Ибришимов - Така е д-р Петкова, благодаря Ви за забележката, но вие сама чухте, че всяка трета дума беше за бюджет. Казвам го с ирония разбира се.

Костов – репл. - Уважаеми г-н Стоянов, ако забелязахте аз направих изказването си не като председател на групата на ГЕРБ, напротив, благодарих на всички общински съветници, включително и на Вас, на всички здравомислещи общински съветници  за това, че подкрепяте бюджетите през предходните години. Искрено се надявам, че Вие като човек на бизнеса, човек който се развива в Ямбол ще го подкрепите и сега. Познавам Ви, на Вас „въздържал се“ не ви отива, Вие сте човек с мнение. Така че много ви моля, никога не съм казвал ГЕРБ и БСП, напротив, казах здравомислещи общински съветница, подкрепящи развитието на Ямбол и БСП. Защото, както забелязахте, повечето от вас през тези години и не само общински съветници, а и граждани Ямбол продължава да се развива и то добре да се развива, въпреки БСП за мое съжаление също.

Кремъкова - Аз, като председател на ПК ОСМД искам да изкажа своето задоволство от бюджета. За поредна година се отделят средства за образованието. В този и всички предишни бюджети е помислено достатъчно за децата - за подобряване на материалната база и средата, в която те се обучават и отглеждат. Най-голямата инвестиция, която е направена е в ДГ Валентина за прилагане на ЕЕ мерки. Неремонтирана от построяването й, само частично ремонтирана назад във времето - 450 000 лв. Във връзка с преминаване към едно сменен режим на обучение Общината ще подпомогне ОУ Й.Йовков с 33 000  лв. за изграждане на отоплителна инсталация. Отделени са 17 000 лв. за ремонт на ДГ Пролет за проектиране и  изграждане на отоплителна инсталация и на занималня, за да се освободят класни стаи за ОУ Д-р П.Берон. Продължаваме своята подкрепа за двете преобразувани училища и сега са отделени по  15 000 лв. за изграждане на пожароизвестителна инсталация. 73 000 лв. са предвидени за котелно помещение на ОУ Л. Каравелов.  Продължава обновяването на кухненските блокове в ДГ и ДЯ, закупуват се нови техники - стерилизатори, печки и друга техника. Едновременно с подобряване на материалната база на училищата и ДГ, са отделени средства и за развитие творческия потенциал на децата. Предстои разработването на общинска програма за развитие на извънучилищната дейност на територията на Ямбол, която ще съдържа дейности и инициативи, свързани с изучаване миналото на нашия град чрез интерактивни методи и стимулиране научния потенциал на учениците. За целта ще се организират състезания и обучение чрез академия Телериг. Така, че колеги, аз ще подкрепя този бюджет и призовавам и Вие да направите това.

Георгиева - Групата съветници от БСП сме категорично против бюджет 2019, защото част от него е облигационният заем от 17 602 470 лв., за който гражданите на Ямбол не са се произнесли дали искат да бъде теглен. Ние сме последователни в позицията си, че такъв голям финансов ангажимент за общината, който представлява над една трета от нейния годишен бюджет, трябва да се поема само след като хората, които ще го плащат, изразят мнението си. Затова миналата година поискахме като съветници провеждането на местен референдум, а сега една част от нас сме в Инициативния комитет за иницииране на местен референдум за дълга. Ние споделяме позицията, че като съветници, чийто мандат изтича само след няколко месеца,  нямаме право да натоварим бюджетите на следващите три управления на града с толкова голям финансов ангажимент, който ще блокира инвестиционната им активност и затова тези, които са ни избрали, са единствени в правото си на суверен да вземат такова важно решение.

При събирането на подписи за референдума ние се уверихме, че болшинството от хората не знаят, че общината иска да поеме облигационен заем. Кметът и общинските съветници, които гласуваха за тегленето му, не са коректни към гражданите и защото в предварително обявения списък бяха записани за реконструкция 15 обекта, а реално ще се финансират  13. Без никакво обяснение от него отпаднаха реконструкция на ул. „Руен” и реконструкция на пътя от кръговото кръстовище до парк Боровец към обходен път „Изток”. Не обяснихте и защо освен дълга общината ще даде още 254 241 лв. общински средства за надзор по обектите, финансирани със заема. Ние сме против този бюджет и защото в него има само разпределение на средства за заплати, за издръжка, но не и за политики,  насочени към хората. Единадесет години това управление инвестира най-вече в инфраструктура, но не и в опит да задържи младите хора в общината и резултатът е налице. По данни на ГРАО към 15.12.2018 г., Ямбол е единственият областен град, чието население не само не се увеличава през последните 10 години, но и намалява с близо 6000 души. Младите хора явно не искат само плочки, пейки, паркове и фонтани, за да останат в родния си град, след като завършат образование, трябват им и политики, които да ги привлекат и задържат. Да, в Ямбол няма сериозна безработица, но всички знаем, че проблемът е в заплащането и че работа има, но тя не е за високо квалифицирани кадри, а за да получиш назначение в държавната администрация се изисква да си член или поне верен на ГЕРБ човек. Какво прави Общината, за да привлече младите специалисти – осигурява стипендии за студенти по медицина, за да реши проблема с липсващите лекари, предлага им общински жилища или поне да ги освободи от данъци или такси? Нищо подобно! Вие отказвате да приемете нашето предложение за безплатни детски градини и не правите нищо да насърчите раждаемостта сред младите и образовани ямболци. Не правите нищо, което да ги привлече, всичко е оставено на самотек, както дойде и каквото се случи. Вероятно вече 11 години водите такава политика, защото от инвестицията в млади и образовани хора това управление не може да печели, както от обществени инфраструктурни поръчки, раздавани вероятно на правилните фирми. Но по този начин вие обезверявате младите хора, че Ямбол е място за равен старт на всеки бизнес и не е необходимо да си партийно обвързан, за да си намериш добра работа. Самият факт, че с този бюджет се подхожда формално към отпускането на помощи за нуждаещи се и от години в бюджета се залагат смешните 2 000 лв. също е показателен колко това управление мисли за хората.

Ние вярваме, че гражданите на Ямбол са не по-малко важни от инфраструктурата и затова няма да подкрепим този бюджет.

Бакърджиев – репл. - Първо искам да поздравя Катя Георгиева защото все пак е прочела какво пише НСИ и този път не изрече онази неистина че единствено Ямбол като областен град е намалял по население – по постоянен адрес, като искам да споделя тук малко повече информация. Първо по отношение на намаляване на населението на Ямбол за последните години – искам да ви кажа, че населението на Ямбол намалява с един и същи темп след 1989г. насам. И това е в резултат не защото, да кажем че положението в България не се подобрява, а защото след 1989г. хората бяха освободени от т.н. крепостно право наречено местожителство и могат да ходят където искат по света да работят и да се реализират, още повече това е след 2007г. след като България стана член на ЕС. И другото което искам да кажа, ако погледнем статистиката за последната година точно за намалението на населението по постоянен адрес – то е характерно за цяла България и за почти всички градове с изключение на 4 града. Като Ямбол е някъде назад само с минус 317 човека, само за справка Видин – минус 751, Габрово минус 686. Така че искам да Ви кажа че това което изричате е неистина.

Ив. Йорданов – репл. - Г-жо Георгиева, защото започнахте с изречението че сте против бюджета заради заема, аз ще се върна няколко години назад, вие бяхте против реализиране на проектите по образователна инфраструктура, бяхте против реализиране на обектите по социална инфраструктура, бяхте против реализиране на обектите и по градска среда. Говоря като група, сега индивидуално няма да ви правя ретроспекция, и ако зависеше от вас през тия 3 години общината, града щяха да изгуби 25 млн. лв. от европейските средства защото вие сте против, те нямаше да се реализират. Сега така нагло ставате и искате да не се случи този бюджет с още над 21 млн. лв. капиталова програма, мисля че е редно да подкрепим тази капиталова програма, а не да ощетим Ямбол за тези 4 г. с 46 млн. лв., по- добре да  влязат в града като свежи средства, които до подобрят качеството на живот в града.

Георгиева – дупл. - Уважаеми г-н Председател, към двамата колеги ми е дупликата. Стефан Бакърджиев – колега, вие току що положихте така динена кора на кмета. Значи ние слушахме една страхотна проповед за това как 11 г. Ямбол става изключителен град, в който младите хора искат да останат, вие казвате да, ама тя тенденцията с годините е такава. Вижт, ако наистина постигаме много добри резултати в градската среда, в инвестиционната среда аз мисля че тази тенденция трябва да има обратно развитие. А отделно към г-н Йорданов ли бяхте, значи първо много моля да не квалифицирате поведението ми като нагло, мисля че съм възпитан човек и винаги съм го показвала, второ вие изрекохте няколко лъжи във вашата реплика. Ние винаги сме подкрепяли големите проекти на Ямбол и аз ви съветвам да влезете в протоколите, и да поискате поименното гласуване за да разберете, че групата съветници на БСП никога не е гласувала против за важните, хубави проекти на гр. Ямбол. И втор,о да ви кажа - да ни дадат тези пари да влязат в бюджета за облигационния заем, никой не ни ги дава, те излизат от нашия джоб, разбирате ли. Просто оправете малко терминологията.

Славов - Така, както споделих в началото в моето въведение към тази точка за бюджета, на всеки един въпрос и на всяка една неяснота съм готов да ставам и да отговарям, и с помощта на колегите, които са тук точно заради това на тази сесия. Нека да започна първо с последното, което каза г-жа Катя Георгиева, защото ме провокира, а за едно нещо е права колеги, те не са гласували „против“, те са гласували „въздържал се“, което е значи „против“, защото, когато не си „за“, то не става на 99% (Георгиева – от място -  Не е вярно.)… Това си е Ваш проблем да казвате, че не е вярно, но аз много добре си следя подкрепата за изключително важните проекти на града и вие никога не сте гласували „за“, за да подкрепиш нещо трябва да гласуваш „за“, а не „въздържал се“, „въздържал се“ и „против“ е едно и също нещо, защото не е „за“. Да минем същество, „против“ е групата на БСП и персонално г-жа Георгиева, защото е включен облигационния заем в капиталовата програма на този бюджет и неясноти защо отпада ул. „Руен“ и защо има хиляди левове още вътре. Ул. „Руен“ отпада, защото всеки, който поиска информация сме му я дали, между другото никой от БСП не е поискал (Георгиева – От място – Не се чува.)…

Ибришимов – Г-жо Георгиева, моля Ви не говорете от място.   

Славов – Ул. „Руен“ отпада, защото предстои по ОП „Околна среда“ всички В и К дружества, включително и ямболското, да кандидатстват за едни широко обхватни проекти, които да изградят най-важните елементи от водопроводната и канализационна мрежа във всички големи населени места, включително и в Ямбол като град, в този проект се включва подмяна и ново изграждане на водопровод и канализация. Канализацията предполага ул. „Руен“ да бъде в голяма част дълбоко изкопана 3 м. и повече, широко изкопи сигурно над 2 м. и повече, което предполага, че, ако ние реализираме ремонта на тази улица с пари от облигационния заем, след това тази настилка на улицата ще бъде разкопана, нарушена, парите реално ще изгорят и наново ще трябва да се прави възстановяване, това ( Георгиева – от място - Това се знаеше по-рано.)… Не, не се знаеше по-рано г-жо Георгиева, защото тепърва сега дружествата ще кандидатстват пред държавата и това е включено в тяхното проектно предложение за сключване на договори с управляващия орган на ОП, ако се знаеше, нямаше да го включим. Тогава, когато започнахме разработването на всички важни значими в града улици, артерии и булеварди, тези 254 хил. лв. са пари за надзори, авторски и строителен, 254 хил. лв., по мои сметки са 249 хил. лв., но да речем, че са 254 хил. лв., та 249 хил. лв. за 17 602 000 лв. са някъде около 0,65 %, което е чувствително под цената средната, която се определя за строителни обекти, а тя се движи между 1 %, 1,5 % в този диапазон, даже по-скоро между 1,5% от общия разход на строителния обект, които се определят за строителен надзор и за авторски надзор, т.е. и тук сме минимизирали според нас до възможното ниско ниво, така че да си осигурим реалното строителство, защото по Закона за устройство на територията без авторски и строителен надзор няма как да се стартира обект и няма как той да бъде изпълнен, а парите са такива защото това е тип услуга, а не директно СМР, каквото ние декларираме и заради, което искаме да изтеглим този облигационен заем. Обаче онова, на което искам да акцентирам най-много е твърдението, че тъй като има подписка за провеждане на референдум и докато хората, т.е. ямболлии не се произнесат по него БСП няма да подкрепи, каквото и да е свързано с този облигационен заем и тук някъде се появява цинизма на БСП, какъвто е бил казвам го категорично и сега ще ви обясня защо без да се притеснявам от крайната думичка, защото цинизма е един от най-големите пороци, един от най-големите грехове в отношението към ямболлии. В мандата на управление на БСП, ако не се лъжа той беше до 2003 г., два мандата, т.е. от 1997 г. до 2003 г. на г-жа Николина Хаджигеоргиева, с Решение на ОбС, от който аз имам Протокол пред себе си от 13.04.2001 г. се дават правомощия на г-жа Хаджигеоргиева, тук изобщо не става дума за референдум, това е най-демократичната форма според БСП, дават правомощия на г-жа Хаджигеоргиева, да започне директно преговори и буквално чета, извинявам се Протокола е от 13.04.2001 г., а решението на ОбС е от 08.12.2000 г., горе долу по-същото време, когато ние взехме решението за облигационния заем, в края на годината, другите обвинения, чета: „Упълномощава кмета на община Ямбол да проведе преговори с финансови институции - Швейцария, ОББ клон Ямбол, Интерконтинентал лимитед, за отпускане на кредити, за изпълнение на обектите включени в стратегията за икономическо развитие и стабилизиране на община Ямбол и предложи за утвърждаване договор за кредит при най-изгодни условия.“, става дума за 4 400 000 лв., това е решението внесено от г-жа Хаджигеоргиева като кмет, никъде няма думичка за референдум, най-висшата демократична форма. Директно даване на правомощия от ОбС към кмета за директни преговори, одобрен проект за договор от 13.04.2001 г. от ОбС за директно сключване, ама няма тръжна процедура, ама няма прозрачност, няма нищо, директно само с тези и по този договор. Извинявам се, но тук няма и следа от думичката референдум, и пак хубаво, че живота не ви е позволил явно да го направите, защото искали сте да вземете и сте направили всичко възможно 4 400 000 лв., 2001 г. при бюджет на общината 17 млн. лв. общо държавни и местни дейности, при онази цена на парите, което означава все едно аз да поискам поне 30 млн. лв., ама директно да ги упълномощи ОбС, директно да сключа договор, следа няма за референдум. Айде сега кажете ми кога и защо казах цинизъм, кога лъгахте хората? Сега ли ги лъжете, защото председателя на БСП - Ямбол е в инициативния комитет на референдума, председателя на младежката организация на БСП – Ямбол е инициативния комитет на референдума, сега ли ги лъжете хората или тогава с целия цинизъм сте ги убеждавали колко е хубаво това да се случи без референдум, защото референдума е най-демократичната форма според вас и в тази връзка и заради това аз ще спра до тук, защото останалите неща са просто безпредметни, които чух, то мисля, че това обезсмисля абсолютно всичко друго казано, от който и да е от БСП с тази наглост и цинизъм, с която излизат и лъжат ямболлии , но и в тази връзка да споделя, че аз самият съм направил запитване, т.е. пуснал съм сигнал към прокуратура, полиция, затова че БСП в лицето на БСП, председателя на БСП и младежката организация, и всички други от инициативния комитет, явно нарушават закона за референдумите, за начина на събиране на подписите, информацията, която стига до нас е не само, че нарушават закона защото по закон трябва да събират подписите единствено и само на предварително уточнените с кмета места, такива каквито са ги заявили в часовия диапазон от 10:00 ч. до 17:30 ч., така както са ги заявили, а те са 5, 6, вчера или онзи ден поискахте още едно ново и нямате право извън този часови диапазон и никъде другаде да събирате подписи, а не вашите хора да ходят и да чукат по вратите, да притесняват хората и да инсценират такива инциденти като онзи, където някой бил посегнал на ваш активист, който събирал подписи, което е абсолютно в нарушение на закона…(Говори се от място – Не се чува)…

Ибришимов - Покажете ми в Правилника на какво основание мога да прекъсна кмета. Покажете ми Правилника и ще го направя, аз спазвам Правилника… (Банков – от място – не се чувал)… Кога не съм го правил, Г-н Банков, както и на г-жа Георгиева? Ако искате ще ви дам лично обяснение после, каквото искате, но няма как да прекъсна кмета.

Славов – И поради тази причина аз съм пуснал този сигнал, а и информацията, която стигна до нас, че се плаща на хора, които да ходят да събират от врата на врата, за референдума подписите, тук говорим за референдума, което беше в основата на изказването на г-жа Георгиева, че тя няма да подкрепи този бюджет, защото вътре е облигационния заем и защото не е проведен референдума. Та пак да напомня 4 400 000 лв., директно упълномощавани от ОбС, при 17 млн. лв. бюджет към онзи момент с държавните дейности, сега бюджета ни последните 3 години е бил около 50 млн. лв. и в повече от 50 млн. лв. дори, а тази година 81 млн. лв., виждате ли разликата и този цинизъм, и тази наглост. А колкото до това, че града намалява независимо от всичките тези инвестиции, които правим, човек наистина трябва да има малко повечко поглед върху времето като визия, която явно при вас се губи, независимо от едни други имена като визия, които спрягате, за да е наясно, че това е инертна система, за да спрем този отлив от града и да предизвикаме интерес към него са необходими много години, но първо е необходимо да дадем гаранциите, сигурността, спокойствието и перспективата, надеждата за развитие на града такава, каквато вие сте утрепали със стара дата, а това значи да спрем града да се движи по надолнището и ние в тези години сме полагали много усилия да спрем града да се движи по надолнището, и да започнем да го вдигаме нагоре, и затова благодарих в началото на всички колеги не само на ГЕРБ, и на всички други съветници, които са ни подкрепяли в предните бюджети, защото това вече започва да дава резултат и г-н Бакърджиев го каза за миналата година Ямбол са като отлив, отишли са си 300 и няколко човека, ама от Габрово 600 и кусур, от другите градове са далеч повече и това вече е положителния резултат, то е като в образованието, когато направите една промяна сега ще видите резултата след 10, 11 години, не може веднага.

Бакърджиев - Реално погледнато нямах намерение да правя изказване на тема демография, обаче искам да поясня нещо, г-н Славов каза, че темпа на намаляване по постоянен адрес на населението по територията на община Ямбол е един от най-ниските в страната, което е около 317 човека. Ако чисто математически сложим и хората от община Тунджа – администрацията, която реално работи в Ямбол, а по постоянен адрес се води в общ. Тунджа бройката може да излезе почти на нулата.

Ибришимов – Г-н Проданов, не говорете от място.

Бакърджиев - Друг индикатор, че с политиките които реализира община Ямбол за последните години свързани именно с гласуването на бюджета и с подобряване на благосъстоянието на хората резултата е следния – на територията на общ. Ямбол работят над 2 000 човека които по адресна регистрация, по постоянен адрес се водят примерно в община Тунджа, гр. Сливен и в други съседни общини. Това е първото, второто нещо, това че реализацията на бюджетите от последните 4 г. г-н Банков, защото наистина е бюджет води до засилен инвеститорски интерес на територията на община Ямбол, до намаляване на безработицата и съответно до повишаване на средната работна заплата. Ако погледнем назад ще видим, че за последните 4-5 г. средната работна заплата на Ямбол е напреднала поне с няколко места напред.

Банков – репл. – Колеги, аз по принцип се бях зарекъл в рядко да не хвърлям камък, ама както и да е реших да направя реплика. Значи общ. Тунджа от 20 г. е в състоянието в което е сега и това че намаляват жителите няма нищо общо с общ. Тунджа това е в резултат на правилното управление на правилната данъчна политика в резултат на предложенията които вие всички тука правите – колко ви благодариха, и които се приемат. Посочете ми 1 случай в който вие сте предложили нещо да се промени различно от това което кмета е предложил и е станало – вие не сте предложили. Благодариха ви за гласуването – вдигайте си ръчичката колкото искате. Относно бюджета – мога да ви кажа, че в това, което беше прочетено преди малко, някакъв протокол ли решение от 2000 – 2001 г., там ако забелязахте е за кредит във връзка с изпълнение на обекти от стратегията за развитие на общината. Значи, върнете се още малко по-назад и вижте, че в Общинския съвет е приета стратегия за развитието на тази община и в резултат на това се търсят средства в онова трудно време. И след като се установиха всички преговори накрая няма такъв кредит, тъй като беше наистина много трудно в този момент, но думичката важната е, което си го набийте в главата - имаше приета стратегия. Когато вие приемете стратегия за Ямбол за развитие, тогава ще говорим.

Костов – репл. - Г-н Бакърджиев, времената наистина са били трудни представяте ли си, продадени са двете централни улици всички търговски обекти по тях, в същото време са продадени всички общински предприятия – търговски. Наистина са били трудни, наистина е било много трудно и тази стратегия най-вероятно тези 4 млн. са били добавени към тези средства които са взели. Ако тези всички средства тогава взети от продажбата на тия общински имущества са били инвестирани в Ямбол, друго щеше да бъде по друг начин щеше да бъде реализирана програмата.

Ибришимов - Забележка Ви правя г-н Проданов, за говорене от място. Нямате повече.

Костов - Не толкова до г-н Проданов, въпреки че ме репликира от място г-н Банков.  Г-н Банков, аз може да съм бил на село, но тези ръководители на селската община  в момента живеят по на центъра в Ямбол, те си плащат данъците в Ямбол. По на центъра в Ямбол от Вас, и от Вас г-н Проданов, те си плащат данъците в Ямбол, така че неможеше да има отлив от града.

Ибришимов - Имате още половин минута.

Костов – Благодаря, няма да я използвам.

Бакърджиев – дупл. – Сега, г-н Банков не ме разбра, аз нямам нищо против икономическото развитие на община Тунджа и това как тя се развива, просто исках да подчертая, че почти цялата администрация на община Тунджа на практика живее в Ямбол, но е регистрирана на територията на община Тунджа. Казах и за това, че много хора работят в Ямбол, над 2000 от различни други общини. И другото което искам да кажа на г-н Банков – вземете и прочетете, че от 2007 г. насам документа се казва „Програма за развитие на общината“, а не стратегия.  Благодаря.

Георгиева – лично засегнат – Така, г-н Славов, направо съм възмутена, защото се опитвате тук да вменявате на присъстващите колеги общински съветници, представители на медии, гости на заседанието начин на мислене - за мен това е абсурдно. Още повече ме смути това, че по време на цялото заседание си позволявате да правите нечистоплътни твърдения за БСП, да ви кажа честно, за човек с вашия управленски политически опит направо това е неприемливо, казвам ви го най-добронамерено. Цинично и нагло се повтаряше като опорка и във вашето изказване, и другаря Галин Костов го каза и т. н., и т. н., но слушайки изказванията определението „цинично поведение“ може би най-точно подхожда на вас, така мисля. Може и да не съм права, защото вие изрекохте от тази трибуна две абсолютни лъжи. Първо, за инсценировката на доброволец на инициативния комитет, мисля че в чисто човешки план това не би трябвало да се изрича, а както вие сте подал сигнал до полиция, прокуратура така смятам, че органите ще докажат какво се е случило. Втората лъжа, че се заплаща на доброволците – категорична лъжа и аз мисля, че това ще излезе в протокола и може би ще се срещнем на друго място. Още нещо ми прави впечатление - много тука нещо всички сте притеснени, много назад се връщате – 2000, 2001 г. чакайте 2019 г. сме. Само да ви кажа, че аз мога по памет да си спомня, но при Николина Хаджигеоргиева, мисля че има един заем от 500 000 лв. който е 3,14 % от общинския бюджет. Докато колеги вие изчислихте ли облигационния заем колко % е от бюджета за 2019 г. И още веднъж г-н Председател ще ви помоля, за кмета знам че няма как да му влияете нито по правилник, нито по ЗМСМА, но когато тук излезе общински съветник и започне да говори извън реда на точката, и започне да отправя квалификации към БСП като структура, като група съветници, а още повече и като персонални определения и квалификации на колегите да бъдете така любезен и така коректен да не позволявате това да се случва.

Костов – лично обяснение - Г-жо Георгиева, аз много се въздържам и много внимавам когато използвам определения, ако сте забелязали и друг път така се опитвам да имам някаква хигиена на езика си. Така, точка по точка по всичко което казахте. Казал съм лъжливо, лицемерно Вашето изказване нещо подобно беше, още на изказването ми, последната година сме искали заем, не е вярно, искаме го от 2017г., вие от 2017 се опитвате да го провалите. Второ, били сте подкрепили всичко, не само че сте гласували „въздържал се“, гласувахте „против“ и аз ще Ви напомня още едно нещо, което г-н Банков си го спомня и ще ме подкрепи – в един от вашите  мандати училище „Ради Иван Колесов“, което в момента е пред падане, щеше да стане бизнес инкубатор и щеше да стане реновирана сграда също като бившето училище „Страшимир Кринчев“ тогава един от вашите сподвижници, в момента във вашия инициативен комитет, питаше „какво ще люпим“, разбирате ли с какви хора сте се събрали, какви хора прилепвате Вие към вашата организация. Защото вие като ръководител и младежки ръководител на БСП, като създала организация, това е организацията на БСП за мен.

            Ибришимов - г-н Костов, нека да говорим по същество.

Костов - Аз по същество говоря, с факти. Нашите съграждани не знаели за какво бил заема, от къде го разбрахте бе г-жо Георгиева, седейки самотни под червената палатка или Ви го казаха хората, който обикалят по етажите. И нямало политика в бюджета за 2019г. – чувате ли се какво говорите, Вие слушате ли изобщо какво ви говорят общинските съветници или само четете какво сте си написали там. Всичко, което г-жа Кремъкова Ви каза е политика ……

Ибришимов - Ако обичате не водете диалог.

Костов - Което също са политики в развитието на града. Визионер госпожо, означава човек да има стратегическо мислене, визия за бъдещето, не означава само да си прочетете това което са ви написали от партийната централа. Благодаря.

Костадинов – проц. – Колеги, всички знаем, че личното обяснение се дава в края на точката след като гласуваме, Не злоупотребявайте с толерантността на д-р Ибришимов и да искате лично обяснение в момента, в който се водят изказвания, реплики, дуплики, правилното е след като гласуваме точката, след това да изразите вашето лично мнение. Това че д-р Ибришимов е толерантен и Ви дава думата – не злоупотребявайте, а спазвайте правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол. Благодаря ви.

Славов - Приемете това по скоро като разяснение по казаното от г-жа К. Георгиева и обвинението към мене че това са лъжи, които са изречени, както и към г-н Банков и като дообяснение, което касае бюджета. Това, че тук в решение на ОбС 2000г. пише, че тези пари ще бъдат използвани за изпълнение на  обекти, включени в стратегията за икономическо развитие на ОЯ, по никакъв начин не значи, че вие тогава сте поискали референдум. Или съгласието на хората. 2150000 щ. долара при годишна лихва 3%. Ние сега искаме да проведем процедура, прозрачна за цяла България, Европа и света и е за 2.5 %, и пак е  във валута. В момента нагло лъжете хората, цинично се отнасяте към тях и това, което се опитвате да вмените, че имало стратегия, ние стратегия имаме г-н Банков, много са в администрацията, включително и сега ще приемете една за младежта, и много като тях има. Това не значи, че сте поискали референдум, защо сега го искате? Защото искате да спънете развитието на града и това е цинизма, това е двойното отношение.

Димитров - Уважаеми колеги, искам да Ви запозная с едно решение на Административния съд от 08.10.2018г., във връзка с това ще искам да направя едно предложение към проекта за решение. В решението става въпрос, само един абзац ще Ви зачета, че според разпоредбите на чл. 34, първо решението е заведено от прокуратурата срещу правилника за работа на общински съвет и какво се казва – Според разпоредбите на чл. 34, т. 3, ал. 2 от правилника разноските, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, командировки, обучения, семинари се поемат от общинския бюджет. Това е по правилник, сочи се, че разпоредбата противоречи на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗМСМА, т.е. че командировки, обучения и семинари не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник. Във връзка с това в предложението ни е дадено да приемем „командировки в чужбина – дейност 123 общински съвет – 6 000лв.“. Правя предложение да отпаднат тези 6 000 лв. и да влязат в точка „5.2. Помощи по решения на Общински съвет“ от 2 000 да станат 8 000 лв.

Костов – проц. – Поради важността на въпроса, който разглеждаме и текущите дебати предлагам да не излизаме в почивка преда да приключим точката.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костов.

Гласували      за – 31                        против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

Сивкова – проц. Уважаеми г-н Председател, имам притеснение, че днешното заседание на общински съвет по най-важната точка за тази година - бюджета на общината се провежда в едно абсолютно затъмнение за гражданите на нашия град и Ви моля да направите проверка дали това заседание се излъчва по интернет, каквото е решението на общински съвет и съгласно правилника ни. Благодаря.

Ибришимов – Добре, ще направим проверка.

Петкова – репл. Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги искам да направя реплика във връзка с изказването на г-н Димитров и неговото предложение, като председател на здравната комисия искам да Ви кажа, че и миналата, и по миналата година сумата за подпомагане на хора с инцидентно възникнали здравни нужди е била една и съща и тя ни е била достатъчна, дори в края на годината са ни оставали известна малка сума пари. Така че аз смятам, че предвиденото в този бюджет ще ни бъде достатъчно. Благодаря.

Ибришимов -Г-жо Сивкова, направена е проверката излъчва се в момента сесията, така че не знам каква е вашата информация проверете пак.

П. Йорданов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми колеги общински съветница, искам да споделя с Вас, че аз ще подкрепя бюджета на общината за 2019г. Ще го подкрепя защото считам, че той ще осигури нормално съществуване на институциите, който работят в областта на културата на територията на гр. Ямбол. Ще подкрепя бюджета, защото считам, че той е добре разчетен в неговите части – приходна и разходна, и защото считам, че той съдържа една много важна ключова дума – думичката развитие. А читалищата, театрите, библиотеката, музея, галерията, предприятието за култура и културен туризъм, Безистена, музея на бойната слава това са културните институции в нашия град. Те заемат своето достойно място в културата на страната в институциите които работят в културен план за цялата страна. Смятам, че всички те заедно пазят и съхраняват традицията на българския народ, както и традицията в региона в който живеем, културната традиция. Много е радостно че споменаваме все по често тази дума – култура, очевидно е за всички че този бюджет е насочен да подпомогне работата на тези институции и да осигури тяхната дейност. Като стане въпрос за култура сме доста чувствителни, защото сякаш всички разбираме много от култура и парите винаги са малко, защото искаме все повече и повече, защото искаме за нас, за децата на града, за съгражданите ни все по-добро, и все по-високо качество на културата. Парите винаги са малко, но трябва да отбележим с ръка на сърцето че в последните мандати на г-н Славов за култура се отделят немалко пари. Средствата за информираност, медиите, интернет достатъчно ясно осветляват дейността в културен план на ямболските културни институции. Хората могат много бързо сега да разберат какво се случва и какво предстои, каква е програмността на културните институции. Така че това е много хубаво да се отбележи, че Ямбол е една такава културна дестинация, все по-значима по отношение на културата на България. Аз мисля, че даже малко ни завиждат някой градове в страната за богатството и разнообразието на културни събития в областта на града, които ежегодно се провеждат, имам предвид фестивалите, концертите, изложбите, множеството изложби който организираме и много, много други мероприятия които свързваме с културата, Ще подкрепя бюджета и в неговата разходна част що се отнася до тегленето на облигационния заем, аз съм сигурен че Ямбол има нужда да бъде осветен, особено за осветлението на града става въпрос – той трябва да светне този град. Защото аз бях провокиран от това, че видях в интернет една снимка на нощна Европа в тъмната част на денонощието Ямбол го няма, той не съществува, той е тъмно петно. Аз смятам, че това лед осветление, тази нова генерация осветление, ще направи така че Ямбол ще изгрее като една малка, но ярка звездичка между трита големи полюса Истанбул, София и Букурещ. Благодаря.

Д. Стоянов – проц. - Процедурното ми предложение както казах в началото, всичко е ала бала, празни приказки, писна ми да слушам БСП и ГЕРБ да се надлъгвате и да се обиждате. Предложението ми е да прекратим изказванията и да преминем към гласуване.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Стоянов.

Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 2

            Приема се.

Банков – лично засегнат - От двама души бях споменат, г-н Славов пак спомена, аз разбирам че това е хубаво, доста назад говори за времена когато не го е имало в Ямбол сигурно, това е хубаво че се връща в историята, поглежда. Аз миналия път правилно ви посъветвах да гледате какво е било тогава, решенията какви са били, много неща ще научите. По съвсем друг начин се държеше и тогавашния общински съвет, съвсем друга беше картината, тука какви изказвания ставаха, какви дебати, проверете за интерес, не само за това. Но това което се извади да, така е от архивите, но аз ви казах важното там е че е имало стратегия, че се говореше за стратегия искаше се да се направи нещо и се търсеше начин. Да, не се реализира, но имайте предвид, че законовата база 2001 – 2018 г. е далеч, далеч различна. Тогава нямаше закон за общинския бюджет – който казва по какъв начин става, тогава и закона за запитванията, който беше тогава не е закон,а който имаме от 2009 г. който имаме за референдумите. Но наистина, самият състав на общинския съвет беше такъв, че той имаше представител от всички групи имаше представени в Ямбол, върнете се и вижте състава, тогава ще разберете за какво е ставало въпрос. Тогава не се плащаше на съветниците, те не бяха началници на държавни служби, разбирате ли, тогава бяха хора които искаха да работят и идваха подготвени, и тук излизаха по всеки въпрос. Така след това…..

Ибришимов - Г-н Банков, моля ви да се придържате към личното обяснение за обидата, която сте получили.

Банков - Това което казахте за кредита – един кредит беше теглен тогава през тези 8 г. за 470 000 лв. и се купиха 4 700 осветителни тела, в целия град се сложиха в следващите 2 г. За 470 000 не за 8 млн. лв. както сега искате да направите. Половината ще бъдат откраднати сигурно. Не знам аз така си мисля, това което четох, което чета във вестниците, в пресата излиза така, ние знаем опита какво е било. Защо е така, ние тогава 2007 - 2008 г. , ако си спомняте първото заседание на кмета, когато излезе тука и първия бюджет като се приемаше за такса смет – 700 000. Кой ще дойде да чисти за 700 000? По-малко от милион няма да дойде, Радото дойде за повече от милион, и направи колко там хиляди печалба за тези години. Сега за 7 млн. чистим. Смятайте за какво става въпрос – 2007 – 2019 г., каква е разликата. Тука чистим едно и също, не сме пораснали, не правим повече боклук – дори намаляме. Тенденциозно намаляме всяка година. И само на г-н Костов две думички ще му кажа за центъра. Аз живея тука и знаете ли пощата старата сграда какво беше, знаете ли, която се събаря сега ще се строи нова кооперация, незнам чия е – беше поликлиниката ни беше това на Ямбол навремето, беше поликлиниката, след това пощата, сега някой си я взе частник, ще си я построи и ще каже „Аз живея на центъра“, абе дошъл си от село ще живееш на центъра като имаш пари.

Ив. Йорданов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми колеги. Лично обяснение заради това, че г-жа Георгиева ме спомена, искам да й кажа … (съветница говорят от място за излъчването) Г-жо Георгиева, искам да Ви кажа, че имах предвид, че не сте нагла като характер, а сте нагла защото ставате и казвате неистини от трибуната на общински съвет и то в очите на гражданите, и то така интелигентно ги манипулирате, заради това сте нагла. И ще ви кажа защо, защото вие като група …

Ибришимов - Г-н Йорданов, правя ви забележка затова че отправяте обида към друг общински съветник.

Йорданов - Извинявам се. Вие като група няколко сесии поредни дори гласувате въздържал се на частни инициативи – промяна на ПУП и промяна на земеделска земя, на предназначението й. Много интересно как сте в услуга на гражданите, когато дори и частните инвестиции които трябва да се случат в града, Вие гласувате „въздържал се“  по тези точки. И наистина съгласен съм с г-н Славов, затова поне имайте позиция застанете „против“ или „за“, иначе по добре не влизайте в съвета, за да може позицията ви да е адекватна спрямо гражданите. И другото което е винаги сте против и искате да сложите така една пръчица в спиците на колелото или една спирачка, защото целта Ви е да създадете една апокалиптична картина в града, да покажете че нищо не се случва и вие като някакви псевдо спасители на бял кон да се появите. Еми няма да стане. Така че смятам, че е редно да подкрепим бюджета заради добрата капиталова програма и големия обем. Благодаря.

Славов - Уважаеми дами и господа няма никакъв проблем с излъчването. В момента слиза един лаптоп, за да видите през уайфай, че се излъчва. Това, че Вие инсценирате изкуствено проблем си е Ваш проблем. Чакам всеки момент да дойде. Аз ви предлагам следното - нормално си върви сесията, нормално се излъчва. Всички специалисти са проверили всичко, в момента се излъчва и всеки в града може да го гледа, ще слезе лаптопа може би след секунди тук пред вас ще Ви го пуснат през уайфай, не през мрежата на общината, за да видите че няма никакъв проблем. Благодаря. Това за мен е опит за инсценировка, и опит за проваляне на сесията на общински съвет от медии които категорично никога не са написали нито за кмета нито за администрацията и са в подкрепа на БСП и компания. Това лично за мен като кмет е опит за провокиране работата на общински съвет и на кмета. Благодаря.

 

Ибришимов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров.

Гласували      за – 14                        против – 15                           въздържали се – 3

            Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя, заедно с корекциите.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 8                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

                        РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година и ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2019 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 81 097 943 лв., съгласно Приложение №1;

             1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 3 340 222 лв. в местни дейности за следните проекти:

- „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза”;

- „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2019-2021”;

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол”;

- „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”;

- „Обучение и заетост за лица с трайни увреждания“;

- „Обучение и заетост /архив/ “;

-    „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол;

-   „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”;

-   “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”;

               1.2. Разходи в размер на 81 097 943 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2018 г. в размер на 7 288 312 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

                2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер 21 260 798 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 470 300 лв., Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2019 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в размер на 3 000 лв., считано от 01.02.2019 г., на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г.

5. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 33 420 лв.;

5.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

5.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

5.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

5.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

 - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

5.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 470 940 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 436 540 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 34 400 лв.;

5.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 530 000 лв., от тях за:

-   Баскетболен клуб „Тунджа” - мъже – 250 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-   Футболен клуб „Ямбол 1915“ – мъже – 25 000 лв. при участие само в областната футболна група или 70 000 лв. при класиране във „В“ футболна група за сезон 2019/2020 г.;

-   Детско-юношески школи по футбол – 25 000 лв.;

-   Спортни клубове – 155 000 лв.;

5.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

5.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

5.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 30 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

6.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

6.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на

10 000 лв.;

6.4. за командировки в чужбина – 22 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 16 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвети” - 6 000 лв.

6.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 35 000 лв.

7. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „ръководител Общински пазари”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „сметосъбирач”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”.

7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

8. Утвърждава приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13.

                 9. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 23 181 067 лв. Приложение № 14.

                10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.

             11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

             12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

            12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на 17 603 000 лв.;

            12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. в размер на 25 000 000 лв.

                13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 45 477 641 лв.

                14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 30 000 000 лв.

                15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. в размер на 100 000 лв.

              16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

             17. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

17.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

              18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 година.

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

Сивкова – отр. вот - Гласувах против проекта за бюджет на община Ямбол за 2019 г. защото: Чрез този бюджет стартира поемането на общински дълг от над 17, 6 млн. лв. и се планират ремонти със средства от дълга, които не са обсъждани.  Защото бюджетът не се състави прозрачно и се прикрива важна за гражданите информация. На общественото обсъждане на бюджета  не бе представена инвестиционната програма от 21 м.н. лв. и гражданите нямаха възможност да я обсъдят. Въпреки съдействието на председателя на общински съвет, не ми се даде отговор от администрацията на въпросите: Какви приходи се планирани от Синя зона и планира ли се разширението й, какви разходи са планирани за издръжка на градски парк? Кметът се хвали, че  реализира проекта, но какво ни струва издръжката на тази дейност, дали не се разходват средства в повече от нормалното и колко са те? Тази информация се крие. Против, съм защото липсва последователна политика на това управление за решаване на важните проблеми на града. Имам в предвид, че през 2017г. се дадоха 24 000 лв. за проект за кръгово кръстовище при ХЕС, а в този бюджет няма никакво развитие, няма предвидени средства за  реализира на проекта, през 2018 г. приехме програма за предоставяне на социални услуги, в която е предвидено  създаване на Център за временно настаняване  на бездомни лица. В този бюджет няма предвидени средства за създаване на такъв, няма и за Кризисен център, а приехме да се създаде Кризисен център за деца или лица пострадали от насилие. Прикрито,  не прозрачно, с формално проведено обществено обсъждане се състави този бюджет. Това не е бюджет на гражданите, това е бюджет на режима, управляващ общината. Макар да се хвали кмета, че е рекорден бюджет, е ясно за всички, че той е надут предизборно и не е бюджет на конкретни политики, а на пръскане на пари.       

            Ибришимов – Понеже граждани съобщиха за евентуален проблем с излъчването, давам думата на г-н Славов. Това е сериозен проблем г-н Банков.

            Славов – Благодаря, че ми дадохте думата още веднъж за нещо, което не касае. Никога от началото на сесията не е имало прекъсване нито за момент на излъчването и всеки от града и всеки от света може да види, и не е имало никакъв проблем технически. Това за мен продължава да бъде опит на една групичка, не знам по какъв начин с такъв сценария да се вмени по някакъв начин нещо което не се случвало, да се опорочи сесията и бюджета. Категорично няма никакви проблеми, погледнете си Вашите устройства, Вашите неща. Целия град го гледа само Вие не можете. Цялата държава, цяла Европа и цял свят.

 

            Банков – проц. – Останаха четири точки и вероятно няма да има проблеми по тях. Предлагам да работим без почивка до приключване на дневния ред.

            Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 9                          против – 15                           въздържали се – 2

            Не се приема.

           

            Обявявам почивка от 11.22 до 11.35 часа.

            След почивката кворум 27 съветника в 11.40 часа.

 

            Сивкова – проц. – Предлагам да оставим медиите в залата да снимат заради проблема с излъчването на заседанието.

            Костов – прот. мнение – Няма проблем с излъчването. Виждате до вратата айти-специалиста на Общината с лаптопа, заседанието се излъчва.

            Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 12                        против – 14                           въздържали се – 2

            Не се приема.

            Пл. Проданов е „за“.

            Ем. Кремъкова е „против“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Д. Ибришимов е „за“.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол /НРУРОЖ/, определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1 и Приложение № 1А;

2. Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2 и Приложение № 2А;

3. Ведомствени жилища - Приложение № 3;

4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - Приложение № 3А;

5. Резервни жилища - Приложение  № 4.

 

 

       Георгиева – отр. вот – Нямам нищо против програмата, която ни беше представена,  броя и предназначението на жилищата, но гласувах отрицателно, защото втори мандат чакам наредба за установяване жилищните нужди на гражданите и настаняването им в общински жилища. Осем години чувам, че имаме проект но не достигна до нас. Нека си зададем въпроса кога ще имаме такава наредба. На всяко заседание, когато разглеждаме такава точка питам и все ни се отговаря – проекта се работи. Аз се обръщам към г-н Славов и неговите подчинени, кажете, ако трябва ще си вземем една седмица отпуск, ще дойдем да помогнем безвъзмездно на Общината да направи тази наредба и в крайна сметка да работим в едни нормални условия и аз да нямам причини да гласувам отрицателно.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

Д. Ибришимов е „за“.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Общински годишен план за младежта 2019 г.;

2. Така приетият Общински годишен план за младежта 2019 г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

П. Йорданов - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Румяна Симеонова и Ани Коловре разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за производствена, складова и търговска дейност”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 44 в кв. (масив) 26.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно-транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К Ямбол на 26.02.2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 6                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Определя Данка Камбарева – директор на дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“ в Община Ямбол за представител, който да присъства и да гласува от името на Община Ямбол на заседанието на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-Ямбол, насрочено за 26.02. 2019г.

 

 

 

Ибришимов – Искам да Ви запозная с отговори на въпроси на г-н Иван Кърцъков, които не са огласявани – Чете писмо – становище от кмета на общината вх. № 10303/13.08.2018г. по четири въпроса. (приложено към материалите по заседанието)

Кърцъков – Благодаря г-н Председател, съжалявам, че не прочетохте въпросите, защото общинските съветници едва ли ги помнят. Подобен отговор ми изпрати и г-н Начев от Музея на бойната слава, не знам колко е голям персонал на музея и ми се струва тенденциозно да не можете да откриете инициалите на вашия работник. Мисля, че е въпрос на морал на това място да няма такъв служител. Тези отговори трябваше да ги огласите много отдавна.  Докато не си потърсих правата, чрез сигнали, нещата не се случват. Втори въпрос не е актуален, явно нещата са наред.  По въпрос три – не е от компетентността на ОА. Това е нещо, което Вие обжалвате. Съгласен съм, че председателя представлява ОбС, че председателя обжалва решенията на съда, но смятам, че трябва да е със санкция на ОбС, да си кажете мнението, това са Ваши решения. След толкава много помпозни изказвания, за голяма загриженост за младите хора в Ямбол, да си раждат децата тука, четвъртия отговор – има решение на съда. Толкова общини, с  81 млн. на година, си гласуваха ДЯ и ДГ да бъдат безплатни за родителите.

Ибришимов – Г-н Кърцъков, трябва да изразите удовлетворение или не от отговора, говорите за други неща.

Кърцъков - Тук става въпрос за морал. Това, че има тълкувателно решение не Ви освобождава от задължението, даже предполагах че ще има инициатива от ваша стара да се върнат таксите, това нещо да бъде възстановено. Неправомерно е взето. Това, че съда ви освобождава от задължението да ги върнете не значи, че трябва да не ги върнете.

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и първото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

 

                                                           Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова

 

 

                                                                                              Р. Георгиева