РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2014г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в град Ямбол, и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по проект "Красива България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна на решение на ОбС Ямбол № ХХХІV-13/28.07.2010г. за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно учредяване безвъзмездно право на надстрояване на СНЦ "Български червен кръст".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на прокарване през общински имот, за изграждане на газопроводно отклонение на обект "Православен храм успение на Света Богородица" в УПИ І, кв. "Аврен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Румиян Мирослав Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

9.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Иванова Митева, Златка Илиева Асенова, Николинка Иванова Колева, Галина Атанасова Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

10.  Предложение относно приемане на Общински план за действие за изпълнение на националната стратегия на Република България за интегриране на ромите. (2014 - 2020)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно придобиване право на строеж върху недвижими имоти - държавна и общинска собственост, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап (клетка 1).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно  одобряване на ПУП - ПП за трасе на подземен електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 по КК на гр. Ямбол, м. "Стария разсадник", във връзка с изграждане на обект "Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на електропроводно отклонение 20 кV за захранване на обект „Складове за съхранение и преработка на селскостопанска продукция в ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол” през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по искане от „Спектър 93” ООД, К. Колев за обект, находящ се на ул. „Батак” № 4-6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Гармънт Хаус" ООД, Златка Бързакова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем между ОУ "Н. Петрини" и ЕТ "Люмакс - Люман Люманов" за обект за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изменение на местонахождението за монтаж на спирков заслон и павилион по концесионен договор № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1.      Одобрява промени по бюджета на Община Ямбол за 2014 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г., съгласно Приложение № 2.

3.      Одобрява промяна на наименованието на капиталовите обекти, свързани с изпълнението на проект „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на Община Ямбол” по разчета за капиталови разходи на общината за 2014г., § 51-00 във функция „Образование”, които придобиват вида:

Проект по енергийна ефективност в ЦДГ "Слънце",

Проект по енергийна ефективност в ЦДГ "Червената шапчица",

Проект по енергийна ефективност в ЦДГ "Биляна",

Проект по енергийна ефективност в Гимназия "В.Левски" и МГ „А. Радев”,

Проект по енергийна ефективност в ГПЧЕ "В. Карагьозов" и НУ „Проф. Нойков”,

Проект по енергийна ефективност в ОУ "Д. Дебелянов",

Проект по енергийна ефективност в ОУ "Н. Петрини".

            4. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2014 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците".

Увеличава плана на § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи” с 3 900 лв., с източник приходи от продажби на нефинансови активи през 2014 г.

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие".

Намалява плана на § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи” с 3 900 лв. от обект „Проектиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура”, от източник приходи от продажби на нефинансови активи през 2014 г.

ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички".

Увеличава плана на § 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия” с 25 000 лв.

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ"

Дейност 998 "Резерв"

Намалява § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 55 000 лв.

            5. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г.,  § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците”, от източник на финансиране – приходи от продажби на нефинансови активи през 2014 г., със следните нови обекти:

 - „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол /І фаза/ - право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура”, с бюджетен план 2 400 лв.;

 - „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол /І фаза/ - право на строеж на повърхностен (отводнителен) канал”, с бюджетен план 1 500 лв.

            6. Одобрява промяна на наименованието на обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014 г. в § 52-00, функция „Образование”: в дейност 311 „Целодневни детски градини” обект „Пекарна електрическа - с горно и долно нагряване на две нива, за ЦДГ "Биляна"” придобива  вида: „Пекарна за ЦДГ "Биляна"; в дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ" обект „Професионални кухненски уреди за Детска кухня, в т.ч. картофобелачка, месомелачка, пасатор” придобива вида „Професионални кухненски уреди за Детска кухня, в т.ч. картофобелачка, месомелачка, ръчен миксер със сменяща се приставка за пасиране”.

            7. Одобрява промяна по Приложение № 2 – разчет за финансиране на капиталовите разходи като променя източниците на финансиране на следните обекти:

 Проектиране и изграждане на улично осветление обходна алея на Лесопарк "Боровец”;

Проектиране и изпълнение на осветление на паркинг до бл. 3 На ул. "Г. С. Раковски”.

            8. Одобрява целевата субсидия за капиталови разходи от ЦБ в размер на 13 140 лв., която да се насочи от обектите „Проектиране и изграждане на улично осветление обходна алея на Лесопарк "Боровец” и „Проектиране и изпълнение на осветление на паркинг до бл. 3 на ул. "Г. С. Раковски”, към обект  „Основен ремонт покрив в ЦДГ „Люляците”. Произтичащите от корекцията промени да се отразят по разчета за капиталовите разходи за 2014 г. а освободеният финансов ресурс да се насочи към резерва на общината.

            9. Одобрява промяна по бюджета на ОДЗ „Свобода” както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 311 "Целодневни детски градини"

Увеличава плана на § 10-00 Издръжка с 30 000 лв.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в град Ямбол, и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол,  чл. 60 и 64 от ЗУО:

1. Одобрява план-сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г. в размер на 4 713 890 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 1 599 044 лв.;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 1 714 377 лв.;

- за почистване на улични платна, площади, алеи, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1 400 468 лв.

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2015 г.

 

Годишна цена на услугата за 2015г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2015 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ за 2015г., включително прогнозен преходен остатък от 2014г.

4 713 890

 

392 824

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

4 713 890

392 824

1.

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи  и др.

 

 

2.

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

 

1 599 044

 

 

133 254

3.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.

 

 

 

 

 

1 714 377

 

 

 

 

 

142 865

 

4.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 

1 400 468

 

 

116 705

 

2. Таксата за битови отпадъци за 2015 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

3. На основание на финансов разчет /Приложение № 2/ се определя размера на такса за битови отпадъци за 2015 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

 

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на промил за жилищни имоти

Размер  на промил за нежилищни имоти

1.

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.

 

 

 

 

2.

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

0,60

 

0,90

3.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.

 

 

 

 

0,90

 

 

 

 

1,45

4.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 

0,96

 

 

1,69

 

Общо:

2,46

 

4,04

 

            4. Определя се такса битови отпадъци за 2015 г. по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци и обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци,  поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо или др. инсталации и съоръжения, вкл. отчисления по ЗУО

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС             

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

9,50

 

365

 

3468

 

 

1,69 промила

 

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

9,50

 

182

 

1729

 

 1,69 промила

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

9,50

 

122

 

1159

 

1,69 промила

 

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

2,05

 

122

 

250

 

1,69 промила

 

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,12

 

0,95

 

122

 

116

 

1,69 промила

 

 

 

        

            5. Таксата за битови отпадъци за 2015 г. за имотите публична общинска собственост на Община Ямбол, читалищата, държавни училища, сградите на Българския червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаленият размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

          

            6. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

         

            7. При реализиране на преходен остатък от таксата върху битовите отпадъци в края на 2014 г., същият да се разпредели от кмета на общината в дейностите, посочени в чл.66, ал.1, от ЗМДТ, съобразно финансовия разчет за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2015г.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 02.03.2015г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по проект "Красива България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

  1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект „Красива България“ за 2015 година, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проектни предложения:

·                                            Изграждане на открита площадка за игра в Първи жилищен район - м/у ул. "Арда"№ 16 и ул."Тунджа"№ 2;

·                                            Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Каргон” - ул. "Доктор Брънеков", с/у № 4;

·                                            Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Златен рог 2” -  м/у бл. 11 и бл. 12;

·                                            Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Диана” - зад бл.1;

·                                            Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Възраждане” - на юг от бл. 58.

 

  1. Приема финансовото участие на Община Ямбол за всеки от проектите да бъде осигурено от собствени средства, съгласно договора по процедурата и задължава кмета на община Ямбол да предвиди в Бюджета за 2015 година необходимите средства за осигуряване на собственото участие по проектите, с които се кандидатства, както следва:

 

1.      Изграждане на открита площадка за игра в Първи жилищен район - м/у ул. "Арда"№16 и ул."Тунджа"№2 – 18 000 лв.;

2.      Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Каргон” - ул. "Доктор Брънеков", с/у №4 – 25 000 лв.;

3.      Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Златен рог 2” -  м/у бл. 11 и бл. 12 – 26 000 лв.;

4.      Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Диана” - зад бл.1 -  27 000 лв.;

5.      Изграждане на открита площадка за игра в ж.к. „Възраждане” - на юг от бл. 58  -  25 000 лв.;

 

  1. Декларира, че предназначението на обектите няма да бъде променяно за срок от минимум 5 години след изпълнението на проекта, финансиран от проект „Красива България”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна на решение на ОбС Ямбол № ХХХІV-13/28.07.2010г. за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7а и чл.36в, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/:

1. Считано от 01.01.2015 г., действащият Център за настаняване от семеен тип за деца в Община Ямбол, находящ се на трети и четвърти етаж в обект публична общинска собственост, актуван с АОС № 1679/13.01.2011г.. с адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска" № 120, да функционира като „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания", делегирана от държавата дейност.

1.1. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания,

съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

1.2. Капацитет - 12 ползватели /за 12 деца и младежи/

1.3. Целева група - деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и лица от 18 до 29 годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

1.4. Персонал - 10 щатни бр. и бюджет по ЕРС за 2015 г.

1.5. Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.

2. Възлага на Кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет - Ямбол, както и всички необходими документи за собственост на сградата и становище относно възможността помещенията да бъдат експлоатирани съобразно вида на предлаганата социална услуга до директора на Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол и Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно учредяване безвъзмездно право на надстрояване на СНЦ "Български червен кръст".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.37 (5) и чл.38 (3) от Закона за общинската собственост учредява  БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на надстрояване  от 164.00 кв.м. на СНЦ „Български червен кръст”, Булстат 000703415 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, представлявано от председателя Христо Генадиев Григоров за надстрояване на сграда с идентификатор 87374.536.8.6, находяща се на ул. „Д. Благоев” № 1, построена в ПИ 87374.536.8 по КК на град Ямбол, с площ 7 711 кв.м., начин на трайно ползване – комплексно застрояване, актуван с АЧОС 1536/27.04.2009 г.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на прокарване през общински имот, за изграждане на газопроводно отклонение на обект "Православен храм успение на Света Богородица" в УПИ І, кв. "Аврен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.37 (6) 2 от ЗОС и чл.193 (4) и ал.8 от ЗУТ дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на Българска православна църква - Църковното настоятелство на храм „Успение на Света Богородица”, Булстат 128629345, представлявано от председателя Янко Донев Янков през ПИ 87374.543.257 и ПИ 87374.543.487 по КК на град Ямбол за прокарване на външен газопровод до обект „Православен храм „Успение на Света Богородица” в УПИ І, „За парк и църква”, кв.29 по плана на град Ямбол, одобрен със заповед І-А-178/28.03.2001г., актуван с АОС 1531/30.01.2009г., който по кадастралната карта се идентифицира с ПИ 87374.543.487, с площ 2669  кв.м.

            Заповедта по чл.193 (4) от ЗУТ да бъде издадена, без да бъде изпълнено условието на чл.193 (8) от  същия закон за заплащане на цената преди издаването и.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Румиян Мирослав Димитров.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Румиян Мирослав Димитров от гр. Ямбол, ул. „Николай Петрини” № 27.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Иванова Митева, Златка Илиева Асенова, Николинка Иванова Колева, Галина Атанасова Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Йорданка Иванова Митева от гр. Ямбол, живуща в к-с ,,Г. Бенковски”, бл.16, вх. Ж, ет.3 в размер на 200 лв. (двеста лева).

            2. Златка Илиева Асенова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Бистрица” № 1 в размер на 130 лв. (сто и тридесет лева).

            3. Николинка Иванова Колева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Радецки” № 101 в размер на 50 лв. (петдесет лева).

            4. Галина Атанасова Атанасова от гр. Ямбол, живуща в к-с „Г. Бенковски”, бл.22, вх. Г, ет.5, ап.15 в размер на 800 лв. (осемстотин лева).

       

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общински план за действие за изпълнение на националната стратегия на Република България за интегриране на ромите. (2014 - 2020)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общински план за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2014 – 2020/

            2. Така приетият Общински план за действие да се предостави на Областния управител на област Ямбол и стане приложение към Областната стратегия.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване право на строеж върху недвижими имоти - държавна и общинска собственост, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап (клетка 1).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, дава съгласие Община Ямбол да придобие безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху 942 кв.м. от имот № 036002, землище с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, частна държавна собственост за изграждане на обект  „Ретензионен басейн” към обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” – първи етап (клетка I)”.

      2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, дава съгласие Община Ямбол да придобие безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху 90 кв.м. от имот № 036004, землище с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, частна държавна собственост за изграждане на обект  „Повърхностен /отводнителен/ канал” към обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” – първи етап (клетка I)”.

      3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 9 от НРПУРОИ дава съгласие Община Ямбол да придобие възмездно и безсрочно право на строеж върху общо 1587 кв.м. от следните недвижими имоти, собственост на Община Тунджа: ПИ № 000195, ПИ № 000210, ПИ № 000222, ПИ № 000075 по КВС на землището на с. Хаджидимитрово и ПИ № 000314 по КВС на землището на с. Дражево за изграждане на обект „Повърхностен /отводнителен/ канал” към обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа", Сливен и Стралджа – първи етап (клетка I)” за сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева..

      4. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с осъществяване на процедурите по учредяване на правото на строеж в полза на Община Ямбол и сключване на договори с Община Тунджа и областен управител на област Ямбол за учредяване на правото на строеж.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно  одобряване на ПУП - ПП за трасе на подземен електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 по КК на гр. Ямбол, м. "Стария разсадник", във връзка с изграждане на обект "Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, общински съвет Ямбол одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на подземен електропровод 20кV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Стария разсадник”, във връзка с изграждане на обект: „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция”.

            Трасето на кабелния електропровод започва от съществуваща ел.мрежа 20кV, извод „Околовръстен”, п/я Ямбол от ЖР № 8, като частта с дължина 194.50 м е в строителните граници на град Ямбол, а извън урбанизираната територия трасето е с дължина 713.80 м, преминаващо през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 87374.71.672, 87374.71.636, 87374.71.659 и достигащо до новопредвиден БКТП в поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Стария разсадник”.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30–дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на електропроводно отклонение 20 кV за захранване на обект „Складове за съхранение и преработка на селскостопанска продукция в ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол” през поземлен имот, собственост на Община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Николай Димитров Колев от гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане”, бл.3, ет.2, ап.5 за прокарване на трасе на електропроводно отклонение 20 кV за захранване на обект „Складове за съхранение и преработка на  селскостопанска продукция в ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол” през ПИ с идентификатор 87374.26.80, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Маслака“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 8 708 кв.м, дължина на трасето 157.15 м. и площ на сервитута  527.15 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по искане от „Спектър 93” ООД, К. Колев за обект, находящ се на ул. „Батак” № 4-6.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж за пристрояване и реконструиране на подпокривно пространство на „Спектър 93” ООД, ЕИК 128568950, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол,  ул.”Батак” № 6, представлявано от Кольо Господинов Колев върху 100.267 кв.м. от общински ПИ 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 3 485  кв.м.  в размер на 15 240.00 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Гармънт Хаус" ООД, Златка Бързакова".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3383/04.11.2011г. с „Гармънтс хаус” ООД, ЕИК 128524650, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Освободител” № 1, ап.3, представлявано от Златка Петкова Бързакова - Попгеоргиева, за предоставено за временно и възмездно ползване – Помещение /1 стая/ за офис, с обща площ 17.00 кв.м., като част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 1619/21.07.2010г. и представляващ самостоятелен обект за битови услуги в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.14 по КК на град Ямбол, находящ се на ул. „Търговска” № 57,  гр. Ямбол,  до продажба на обекта, но не по-късно от 01.11.2018г.

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем между ОУ "Н. Петрини" и ЕТ "Люмакс - Люман Люманов" за обект за продажба на закуски и безалкохолни напитки.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол дава съгласие за продължаване срока на действие на Договор за наем № 1 от 21.01.2010г. и Анекс за продължаване срока на Договор за наем № 1, считано от 21.01.2013г. между ОУ „Николай Петрини”, ул. „Битоля” № 35, гр. Ямбол и ЕТ „Люмакс – Люман Люманов”, ЕИК 128043873, със седалище и адрес на управление ул. „Иван Банов” № 33, гр. Ямбол,  представляван от Люман Мехмедов Люманов, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски и безалкохолни напитки, находящо се на втория етаж в учебното заведение с обща площ 34.00 кв. м. с 5 /пет/ години, считано от 21.01.2015г.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на местонахождението за монтаж на спирков заслон и павилион по концесионен договор № ДГ05/0017 от 22.03.2011г.          

                                                                       ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.8 в раздел VІІ от концесионния договор

            І. Дава съгласие концесионните обекти по Приложение № 1 Таблица № 1А към договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г. - спирков заслон № 52 „Топливо” и павилион да се изградят, както следва:

1.      Спирков заслон № 52, с ново наименование „Възраждане” и местонахождение на ул. „Руен” до бл.68, гр. Ямбол;

2.      Павилион № 52 да се монтира към спирков заслон № 48, с ново наименование „Руен” на ул. „Руен”, гр. Ямбол.

            ІІ. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за концесиите и т. 1 в раздел ХVІ от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. упълномощава кмета да сключи допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол, с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. за монтаж от страна на концесионера на описаните по т.І спирков заслон и павилион.