РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 ЯНУАРИ 2019г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К Ямбол на 26.02.2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

                       

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2019г.

    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, ДВ бр.98/27.11.2018г.:

           1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ямбол (приета на V заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 февруари 2008г., изм. и доп. VІ/13.03.2008г., ХVІ/30.01.2009г., ХLІІІ/24.01.2011г., V/29.12.2011г., ХVІ/19.12.2012г., XXIX /27.12.2013г., доп. реш. XV-2 /29.12.2016г.), както следва:

§ 1. чл. 21 се изменя, както следва:

1. ал. 1 придобива следната редакция:

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и е в следните размери:

а) до 55 kW включително – 0,56 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,75 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2, 00 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 3, 00 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила е:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40

2. в ал. 2 думите „леки автомобили“ се заменят с текста „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“.

3. в ал. 4 думата „триколка“ се заменя с текста „триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“

4. ал. 6 придобива следната редакция: „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т., е в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост“.

5. в ал. 8 текстът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извън габаритни товари“ се заличава ;

6. в ал. 9 отпадат думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извън габаритни товари с товароподемност над 40 тона“.

7. ал. 12 придобива следната редакция: „Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, е в размер на 50 лв.“

8. Създава се нова ал. 14:

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

§ 2. т. 1 на чл. 4 придобива следната редакция: „в брой в „Център за услуги и информация“, находящ се в сградата на Община Ямбол, на ул.”Г. С. Раковски” № 7;

§ 3. ал.2 на чл. 25 се отменя

Заключителни разпоредби

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК във връзка с § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, ДВ бр.98/27.11.2018г., и е изменена от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й, чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

                       

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

                        РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година и ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2019 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 81 097 943 лв., съгласно Приложение №1;

             1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 3 340 222 лв. в местни дейности за следните проекти:

- „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза”;

- „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2019-2021”;

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол”;

- „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”;

- „Обучение и заетост за лица с трайни увреждания“;

- „Обучение и заетост /архив/ “;

-    „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол;

-   „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”;

-   “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”;

               1.2. Разходи в размер на 81 097 943 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2018 г. в размер на 7 288 312 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

                2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. в размер 21 260 798 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 470 300 лв., Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2019 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в размер на 3 000 лв., считано от 01.02.2019 г., на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г.

5. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 33 420 лв.;

5.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

5.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

5.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

5.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

 - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

5.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 470 940 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 436 540 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 34 400 лв.;

5.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 530 000 лв., от тях за:

-   Баскетболен клуб „Тунджа” - мъже – 250 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-   Футболен клуб „Ямбол 1915“ – мъже – 25 000 лв. при участие само в областната футболна група или 70 000 лв. при класиране във „В“ футболна група за сезон 2019/2020 г.;

-   Детско-юношески школи по футбол – 25 000 лв.;

-   Спортни клубове – 155 000 лв.;

5.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

5.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

5.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 30 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

6.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

6.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на

10 000 лв.;

6.4. за командировки в чужбина – 22 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 16 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвети” - 6 000 лв.

6.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 35 000 лв.

7. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „ръководител Общински пазари”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „сметосъбирач”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”.

7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

8. Утвърждава приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13.

                 9. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 23 181 067 лв. Приложение № 14.

                10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.

             11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

             12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

            12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на 17 603 000 лв.;

            12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. в размер на 25 000 000 лв.

                13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 45 477 641 лв.

                14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 30 000 000 лв.

                15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. в размер на 100 000 лв.

              16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

             17. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

17.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

              18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 година.

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол /НРУРОЖ/, определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1 и Приложение № 1А;

2. Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2 и Приложение № 2А;

3. Ведомствени жилища - Приложение № 3;

4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - Приложение № 3А;

5. Резервни жилища - Приложение  № 4.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Общински годишен план за младежта 2019 г.;

2. Така приетият Общински годишен план за младежта 2019 г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2019 година.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Румяна Симеонова и Ани Коловре разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за производствена, складова и търговска дейност”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.26.44 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 44 в кв. (масив) 26.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно-транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за заседание на Асоциацията по В и К Ямбол на 26.02.2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Определя Данка Камбарева – директор на дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“ в Община Ямбол за представител, който да присъства и да гласува от името на Община Ямбол на заседанието на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-Ямбол, насрочено за 26.02. 2019г.