ПРОТОКОЛ № ХLІІ

 

           

            Днес, 16.02.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 09.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0001/06.02.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъстваха г-н Георги Славов – кмет на община Ямбол, г-жа Ил. Бицова и г-жа Кр. Петрова – зам.-кметове на Община Ямбол.

Кворум в 09.10 часа 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесет и второто заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващия програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предоставяне на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се на ул. "Стефан Караджа" № 31 за ползване под наем на СНЦ "Туристическо дружество Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно даване съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ ІІІ  "ЗА КОО", ІV "ЗА КОО" И V "ЗА КОО", кв.14а по плана на гр. Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изработване проект за изменение на действащия ПУП за УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "за производствена, складова и обслужваща дейност", УПИ ХІ - "за производствено-складова дейност, търговия и услуги, УПИ ХІІ - "за битови помещения, търговия и услуги, УПИ ХІІІ - "за производствена складова дейност, търговия и услуги", УПИ ХVІІ - "за промишлено-складова дейност", кв. 333 по плана на гр. ЯМБОЛ - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Доклад относно одобряване на проект за: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 kV, започващо от нововграден стълб на въздушна линия 20 kV до ЖР № 2, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака";  2. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от довеждащ водопровод на с. Кукорево, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път II-53 ,,Ямбол - Средец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представител на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, насрочено за 26 февруари 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от бивши наематели на общински жилища за периода от 01.01.2003г. - 31.12.2010г. включително. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предварително съгласие за промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол за осъществяване на транспортен достъп към ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Георгиева – Предлагам т.4 от проекта за дневен ред да стане т.1.

            Петкова - Няма други предложения. Г-жа Георгиева да мотивира предложението си.

            Георгиева – Обекта е по програмата за управление на ОС, промяната е логична, тъй като ни се предлага да го отдадем под наем, да няма несъответствия.

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева .

            Гласували      за – 14                        против – 14                           въздържали се – 3

            Не се приема.

            Петкова - Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 8

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващия програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предоставяне на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се на ул. "Стефан Караджа" № 31 за ползване под наем на СНЦ "Туристическо дружество Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно даване съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ ІІІ  "ЗА КОО", ІV "ЗА КОО" И V "ЗА КОО", кв.14а по плана на гр. Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изработване проект за изменение на действащия ПУП за УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "за производствена, складова и обслужваща дейност", УПИ ХІ - "за производствено-складова дейност, търговия и услуги, УПИ ХІІ - "за битови помещения, търговия и услуги, УПИ ХІІІ - "за производствена складова дейност, търговия и услуги", УПИ ХVІІ - "за промишлено-складова дейност", кв. 333 по плана на гр. ЯМБОЛ - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Доклад относно одобряване на проект за: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 kV, започващо от нововграден стълб на въздушна линия 20 kV до ЖР № 2, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака";  2. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от довеждащ водопровод на с. Кукорево, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път II-53 ,,Ямбол - Средец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представител на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, насрочено за 26 февруари 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от бивши наематели на общински жилища за периода от 01.01.2003г. - 31.12.2010г. включително. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предварително съгласие за промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол за осъществяване на транспортен достъп към ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            По всички точки от дневния ред Ясен Киров гласува с карта на името на Н. Пенев, тъй като е забравил своята.

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – Предлагам в частта след стр.15, таблицата с обекти, предвидени за продажба, № 21 да отпадне, тъй като е ПОС. Считам, че може да се включи само ако има решение на ОбС

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

            Гласували      за – 10                        против – 15                           въздържали се – 6

            Не се приема.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. По исканията на другите ПК има становище от ОА. (приложени протокол и становище)

            Славов – Мисля, че е редно, преди да преминете към дебат за внесеното предложение „Проект за бюджет  на община Ямбол за 2015г.”,  все пак да маркирам няколко акцента. Първо ще започна от там, че всяка година, когато дойде ред да гласуваме бюджета, има различни виждания и различни становища, което е нормално според мен. Точно така както е нормално в едно семейство да има бюджет и когато има пари за харчене  трябва да се стига до компромис, за да се чувства семейството комфортно. Както в семейството, така и в общината парите никога не стигат, а проблемите са повече отколкото можем да решим с тези пари. За това тази година основното, на което наблягам е категоричното завършване на всички проекти започнати с европейски средства. Такива, които са започнали от миналия програмен период и края на проектите е в края на 2015г., т.е. всичките тези усилия, които сме вложили в годините назад заедно би трябвало да изкристализират като краен резултат тази година, а това наистина са основни структуроопределящи за града ни обекти - Воден цикъл, Депо, Централна градска част, Безистен. Това са основните , които сме започнали и трябва да бъдат завършени тази година. За част от тези обекти сме предвидили и допълнително финансиране в бюджета, което предполагам ще бъде една от темите, по които ще има дебати. Ще се опитам да обясня за какво иде реч. За Водния цикъл и канализацията на Каргона най-вече миналата година накрая  с ваше решение бяха отделени 800 хил. лв. за окончателно довършване на асфалтовите настилки след като бъдат положени тръбите за канализацията и водопровода. Тогава  надълго и нашироко си обяснявахме защо това е необходимо. Тъй като има забавяне поради лошите метеорологични условия тези средства се налага да бъдат отделени сега и се надявам в момента, в който времето подаде ръка да бъдат реализирани в конкретните възстановителни работи по улиците в Каргона. На една част от тези улици, на които предстои да бъдат асфалтирани, вече са подменени бордюрите, следващия етап е асфалтирането. Другият проект, за който са отделени средства в проекта за бюджет е за Централна градска част както го казваме. В момента се реализира първия етап, но имаме изиграни процедури за още три етапа. По изискване на УО (управляващия орган) на ОП (оперативните програми) всеки един етап, с който допълнително можеше да се кандидатства, ако останат пари в ОП, и ако те бъдат прелокирани там, където има изиграни процедури за избор на изпълнител, в случай идентичен на нашия, се искаше всеки един допълнителен етап на възлагане да бъде 500 хил. Тъй като в строителния процес, няма как да бъде едно нещо отрязано като точно парче от баница, а ние сме дали тези допълнителни етапи, за да имат завършен вид от улица до улица и се появяват малки разлики в повече в самия проект, и самото остойностяване на проекта. Събрани всичките тези проекти от тях излиза една цифра  167 хил., която е за допълнителни средства. Те касаят реализацията на проекта. Не са съфинансиране, а допълнителни средства, които излизат над тези, които държавата финансира. Съфинансирането е в рамките на 5% на всеки етап от 500 хил. т.е. едни 25 хил. на тази сума, но това което е над 500 хил. си е проблем на възложителя. Ако искаме да имаме завършеност на онова, което правим това е неизбежно. Онова, което всички чакаме със сериозен интерес е окончателното завършване на Безистена. Поради трудности съпътстващи неговото завършване и то най-вече въвеждането на самата сграда в експлоатация, което е предизвикано от проблема ни със съгласуването на работните проекти от Института по паметниците на културата, проектите сме ги внесли още в края на миналата година за съгласуване, но поради процеси свързани с реорганизация и преструктуриране на самия институт процеса се забавя, заради което ще се наложи да се удължи срока с разрешение на УО. Там имаме 260 хил. лева още от миналата година заделени и гласувани от вас и могат по силата на договора да бъдат разплатени след въвеждане в експлоатация, а това ще стане тази година, за това и там тези допълнителни средства са отделени. Има отделени едни допълнителни 440 хил. за рекултивация на Депо, тъй като депото в годините назад се превърна в една много  удобна тема за коментар от различни хора, чиито интереси бяха пряко засегнати и други, които използваха, че има такива хора и ги използваха като трибуна, за да наслагват неправилни тези, които касаят  града. Само искам да кажа, че поръчката за рекултивация е вече обявена, но тогава когато се изготвяше проекта по изискванията на УО по окрупнени сметки такива каквито ПУДООС ( „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда”) предлагаше, но когато се направи реалния проект, след като вече бяхме защитили средствата пред УО, тогава излязоха допълнителни средства, които сега сме включили в проекта за рекултивация на депото. За наша голяма радост надявам се в рамките на не повече от двадесетина дни до месец, да започне строителството на новото депо, което окончателно да реши проблема с финансовите отчисления, които всеки един ямболлия  плаща и които натоварват допълнително таксата смет. Знаете, преди години неправилно и несправедливо, заради накърнени лични интереси и водени дела, които ние спечелихме, ямболци вече две -три години плащат финансови отчисления, които са в особено големи размери по няколкостотин хиляди лева, а 2013 година достигнаха милион. Има спечелени дела от общината, с което се видя, че тези частни интереси само забавяха процеса и ни изправяха на ръба, така че да се чудим дали можем да построим депото или не, защото строителството трябва да бъде завършено до есента на 2015 година, и ако не бъде завършено всички ямболци ще плащат не по един милион, а много повече  заради това, че някой си е позволил със стара дата да прецака целия град.

            Има една последна сума, която предполагам, че ще е спорна. Сумата от 18 хил. лв., отделени за конструктивно обследване на Безистена, които средства за нас са необходими и ние възложихме такова конструктивно обследване на един от най-добрите специалисти в България проф. Милев доказал себе си, който изнася лекции в цялата държава. Да видим какви проблеми съществуват или не след всички интервенции, които са направени на сградата. Аз и екипа сме спокойни, защото това, което излиза като обследване не дава индикации, че е имало проблем, като извършени дейности и интервенции на Безистена, напротив Безистена с всичко онова, което направихме по проекта, придобива съвсем нов смисъл и съдържание. Ако навремето стоеше като  една сграда по-скоро със затихващи търговски функции в центъра на града и я показвахме отвън като архитектура на култовата сграда на Ямбол, то повярвайте ми след като я отворим и всички видят в какво се е превърнала, тя ще стане притегателен център и туристическа атракция не само за ямболци, но и за всички туристи, които искат да посетят Ямбол. Та това са ни основните акценти, извън това както и всяка година сме отделили средствата за детски ясли, детски градини за извършване на допълнителните дейности по благоустрояване. Както всяка година така и тази Стратегията за благоустрояване на улиците, тротоарите, новите детски площадки, новите зони за фитнес, всичко онова което подобрява градската среда и средата за живот и в кварталите и в централна градска част ние сме го заложили. Основната и крайна цел която гоним е много простичка, това е Ямбол  не само да придобие коренно различен вид, а ямболци да имат самочувствието, че живеят в един нов и съвременен  град с възможности, които предлага всеки един голям град. Когато започнат онези странни класации за най-добро място за живеене, така както ние никога не сме си позволили да деформираме резултата на гласуването като призоваваме някой изрично да гласува, но винаги сме слагали Ямбол в средата на таблицата. Надявам се след като приключват проектите ямболци да го припознаят и да сложат Ямбол в челните места.

            Антонова – ПК ЗСД, на последното си заседание направи предложение да се завишат парите за помощи по решение на ОбС от 2 на 10 хил. лв. От становището на ОА днес виждам, че това не се приема от вносителя – такива помощи би трябвало да се дават от АСП. Самото наименование на нашата ПК ЗСД показва, че социалните и здравните нужди са в две различни посоки. Ние подпомагаме хора със спешни здравни нужди. С тези две хиляди лева, които имаме вече две години даваме на хората едни смешни пари по 50 – 100 лв. за лекарства. При нас подават заявления хора с тежки заболявания, претърпели или нуждаещи се от операции и др. Затова отново предлагам в решенията, т.4.2 от 2000 лв. да стане 10 000 лв. помощи по решение на ОбС като 8000 лв. да се вземат от § 10-00 издръжката на ОбС.

            Марчева – Вземам думата като председател на ПК „Бюджет и финанси”  да споделя моето мнение и отношение към Бюджет 2015г. За мен този бюджет е реален и изпълним. Вече четвърта година имам наблюдения върху изготвянето на бюджета на община Ямбол и констатирам, че политиката на общината е последователна и балансирана. Бюджета за 2014 година към 31.12.2014г. всичко е изпълнено на 96,54%. Имаме и преизпълнение на събираемостта на данъците. Ще дам пример: общо данък приходи – 105%, данък за придобиване на имущество -109% , туристическа такса – 155%, такси от продажба на услуги – 123%, наем земя – 102% и др. Това говори за доверието, за сериозен контрол и отношение към парите на нашите съграждани, и тяхното разходване. С новия бюджет за 2015 година много ясно се вижда, че с малкото средства, с които разполага ОА се е постарала да продължи политиката на последователност и да отдели средства за всички дейности. През 2015 година продължава благоустройството на Ямбол и уличната мрежа, и то на улици  с ключово значение в най-големите квартали на града. Продължава и изграждането на нови обществени паркинги, зони за отдих и детски площадки като за това са отделени през новия отчетен период 760 820 лева. Заложено обновяване на тротоарни настилки и зелени площи. Отделени са средства за проектиране и изграждане на осветления . През 2015 г. продължава работата в посока популяризиране на местния потенциал за развитие на  туризма, развиване на предлаганите услуги в сферите на образование, здравеопазване и социална сфера. Финансирането на капиталовите разходи е в размер на 5 089 730 лева, разпределени в различни дейности. Отделени са средства за социални дейности и образование. Например разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътуване по една линия в градския транспорт с два лева. Субсидии за спортни клубове и спортни дружества 480 хил. лева. Текущ ремонт на спортна зала на Градски стадион Ямбол 20 хил. лева. Субсидия за читалищата на община Ямбол в размер на 323 600 лева като дофинансиране на общината имаме 18 хил. лева. Одобрени са средства и за изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”. Не са забравени целодневните детски градини, общообразователните училища, извън училищните дейности и социално подпомагане и грижи. Предвидени са средства за подмяна на дограма в ОДЗ „Пролет” на стойност 50 хил. лева. Ремонт на санитарни възли и подмяна на дограма  в ЦДГ „Радост” на стойност 161 хил. лв. Основен ремонт на покрив ОДК 25 470 лв. Основен ремонт на помещенията в преходно жилище 30 хил. лева. Във функция жилищно строителство – дейност „Осветление, улици и площади” – 417 хил. лв. Средства за благоустрояване са осигурени 351 хил. лв. За озеленяване 86 200 лв. Всичко това създава условие за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и по-добър начин на живот на нашите съграждани. Пожелавам успешна година и спорна работа на кмета, общинската администрация и общинския съвет като коректив за добре свършена работа.

            Славова – Аз ще подкрепя този проект на бюджет за календарната 2015 година, защото за мен той е социален. Пред всеки от вас има лист и всеки може да се ориентира за цифрата, която е отделена за социални дейности. За да не съм голословна ще ви дам реален пример от моето ежедневие. Във връзка с новосъздадените социални услуги, центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище, за които държа да отбележа, че от месец януари изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане подписа четири заповеди, с които тези услуги намериха устойчивост и са вече държавна, делегирана дейност. Във връзка с тези услуги имаше подадена молба в Дирекция ,,Социално подпомагане” от 3 години, от потребител, който е с много тежко увреждане. Поради професионалната ми етика няма да си позволя да споменавам лични данни, но ще дам примера. Настойникът на момчето подаде молбата в дирекцията. Настойникът беше възрастен, немощен и дойде момента, в който той почина. От там нататък съседна община на Ямбол, от област Ямбол, написа докладна, с която ние трябваше да търсим реално решение на проблема. Проблемът беше решен благодарение на община Ямбол, към които ние се обърнахме по компетентност. В момента, в който ние попитахме дали може младежът да бъде настанен, община Ямбол отвори врати и настани този младеж в услугата. Това аз наричам реално действаща и работеща социална услуга. За мен тези цифри не са просто цифри, това са реални, човешки съдби. От една страна Ямбол осигури трайната грижа в среда, близка до семейната на толкова много младежи и деца с увреждания, от друга страна тя осигури и много работна ръка. Освен това, всички знаете за Дом за стари хора, който е толкова работещ – с 202 места капацитет и толкова много чакащи и аз апелирам към община Ямбол да търси алтернатива за настаняване на всички тези чакащи хора. Искам да дам пример с домашния социален патронаж, който продължава да предоставя храна на самотни, трудно подвижни хора. Обществената трапезария, тази която осигурява топъл обяд на бедните и социално слаби лица. Има толкова много примери и толкова много работещи социални услуги, аз ще си позволя пак да цитирам и комплексния център, който е съпътстваща социална услуга и всички онези, които работят в момента. Мисля, че социалната дейност е тази, която стига до всички наши съграждани и всеки един от нас по някакъв повод се е докоснал до тях, и аз мисля, че ние сме длъжни да ги подкрепим. Искам да взема от думите на кмета Славов това, че община Ямбол е едно семейство – да, тя създаде социалните услуги като една желана рожба и има капацитета и ресурсите да продължи да го отглежда и да го развива.

            Бакърджиев – Както вече беше споменато преди мен, че наистина 2015 година е годината, в която ние приключваме един програмен период. Един период, който се явява като равносметка на това как България е успяла да усвои средствата от Европейския съюз и как е успяла да се нагоди съобразно европейската култура. Затова искам да направя една малка ретроспекция, гледайки сегашния бюджет на община Ямбол в сферата на културата, с това което е било в началото, преди около 7 години. Може да кажем, че от 6 или 7 години насам, въпреки че имаме една световна икономическа криза, културата в Ямбол не е станала нейна жертва. Имаше една мисъл, че при война първата жертва е истината, ако я перифразираме - при икономическа криза първата жертва е културата. Но ако се върнем назад ще видим, че нещата в Ямбол не са точно такива и Ямбол е едно приятно изключение. За тези седем години насам можем да кажем, че основните регионални, културни институти получиха самостоятелност, една децентрализация от общината, т.е. те минаха на делегирани бюджети, с което се даде една възможност те да реализират повече приходи, да бъдат мотивирани в своята работа. От друга гледна точка, за този период може да кажем, че общината успя да се пребори с Министерството на финансите и Министерството на културата за увеличение на субсидираните от държавата бройки. Завишението на бройките спрямо 2008 година е близо 30% в читалищата и около 25% в културните институции - музей, галерия и библиотека и тук искам да кажа, че бройките, които се отпускат от Министерството на културата, всъщност са бройки, които се мотивират и искат от общинските администрации, за да бъдат отпуснати, а не защото просто Министерството на културата решава на една или друга община, на едно или друго читалище да му се отпуснат необходимите бройки. За този период е интересно и нещо друго, ако за периода 1990 – 2007 година имаме едно постоянно намаляване на инфраструктурата в областта на културата, по обективни или субективни причини, например отнемането на еврейската къща от страна на музея, отнемането на етнографския комплекс, превръщането на долния етаж на къща Карагьозов в кръчма,  бих казал, че от 2005 - 2006 година насам, включително и тази година имаме едно абсолютно удвояване или почти утрояване на инфраструктурата, т.е. с европейски пари е направен Етнографския комплекс, създаде се Музеят на бойната слава, тази година с приключването на Безистена, музеят, галерията или въобще културните институции ще получат над 5000 кв.м. експозиционна площ, а до този момент имаме някъде около 2000 кв.м.. По този начин, със създаването на нови културни институции като Музеят на бойната слава, недопускане на премахването на драматичния и кукления театър, както се случи в много градове, с активната подкрепа на общината можем да кажем, че ямболската култура има един ренесанс в нейното развитие. Ако сложите това, че културния календар е изключително богат на събития, той също подкрепя тези културни институции, чрез техните най-добри събития. С реализацията на Безистена и Кабиле, с Музея на бойната слава, с увеличаването на тези експозиции Ямбол има шанса да се превърне в една добра туристическа дестинация, още повече че тук, в близост до Кабиле имаме и отбивка от АМ Тракия. Ако се върнем назад във времето ще видим, че от построяването на магистралата, туристическият поток към Кабиле и към Ямбол се е увеличил с 38%. Петте или шестте културни института, заедно с богатата фестивална програма могат да бъдат нещото, с което Ямбол да привлече инвестиции. Да знаете, че културата привлича не само инвестиции за себе си, но индиректно към целия останал туристически бранш – ресторантьори, хотелиери, и съответно ще превърне Ямбол в по-добро място за живеене. Благодаря Ви.

            Калиманов – Предлагам в приложение 2, ф. 123, § 10-00 - издръжка ОбС да намалим с 2000 лв., които да отидат в дофинансиране на читалищата и от 18 хил. лв. да станат 20 хил. лв., както бяха в предни години.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на д-р Антонова.

            Гласували      за – 15                        против – 13                           въздържали се – 5

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 12                        против – 16                           въздържали се – 5

            Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 3

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година и ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол:

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2015 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 46 176 245 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 1 094 830 лв., от които за:

-    проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” – 322 360 лв.;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” – 672 470 лв;

-    „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” – 100 000 лв.;

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 8 350 0000 лв., за следните проекти:

-    „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Ямбол”;

-    „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в гр. Ямбол”;

-    „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”;

-     „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”;

-    “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”;

-    „Общностен център” - Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск;

-    “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”.

1.2. По разходите в размер на 46 176 245 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2014 г. в размер на 6 024 177 лв. разпределен по дейности съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. в размер 5 089 730 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 321 800 лв.;

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 246 358 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 30 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.4. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни и бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане и лица настанени в заведения за социални услуги - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 188 лв.;

4.5. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.6. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 500 лв.;

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 323 360 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 305 360 лв. за 44 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи - 18 000 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 480 000 лв., от тях за:

-    Баскетболен клуб „Тунджа” – 230 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по баскетбол – 20 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-    Спортни клубове – 110 000 лв.;

-    ОСК - за вода, горива и енергия – 100 000 лв.;

-    Текущ ремонт на спортната зала на Градски стадион Ямбол – 20 000 лв.

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-    в домашен социален патронаж в размер на 2,00 лв. на едно лице на ден;

-    в целодневните детски градини и ОДЗ в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детските ясли в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 40 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за подпомагане на Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-    в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-    в местна дейност 123 „Общински съвет” - 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” 30 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-    в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-    в дейност „Чистота” – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

-    в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” – на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.;

-    в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава разходите и приходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 7, 8, 9.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 136 788 376 лв., и дофинансиране 1 773 720 лв. съгласно Приложение № 10.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в размер на 10 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. в размер на 15 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения да разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 24 911 390 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 20 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. в размер на 200 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите на делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В изпълнение на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. да извършва налагащите се корекции на бюджета при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала по разходните параграфи на съответните дейности, включително и прехвърлянето им от местни дейности в дофинансиране.

15.5. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващия програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Разрешава поемане на задължение и упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 192 465.00 лева, във формат: образец Приложение Е1-IX от пакета документи за бенефициенти по ОПРР за обезпечаване на авансово плащане по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/020, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” за период до два месеца след изтичане срока на договора за БФП, а именно - 19.11.2015 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се на ул. "Стефан Караджа" № 31 за ползване под наем на СНЦ "Туристическо дружество Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема предложението. (приложен протокол)

      Георгиева – В ПК принципно подкрепих това предложение, но сега ще се въздържа. СНЦ е регистрирано в частна полза и не може без търг или конкурс.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20                        против – 1                             въздържали се – 10

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя под наем на СНЦ „Туристическо дружество „Кабиле”, Булстат 128512534 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2, представлявано от Иван Стоянов Димитров – Председател на УС недвижим имот - частна общинска собственост на ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.20101 г., а именно Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., представляващ втори етаж от двуетажна сграда - масивна с частични стоманобетонни елементи  с идентификатор 87374.541.14.2,  построена през 1937 г., разположена в общински поземлен имот с идентификатор 87374.541.14 за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора, при месечна наемна цена в размер на 157.50 лв. без ДДС (изчислена по т. 56 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ ІІІ  "ЗА КОО", ІV "ЗА КОО" И V "ЗА КОО", кв.14а по плана на гр. Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Кремъкова – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ „за КОО”, УПИ ІV „за КОО” и УПИ V „за КОО”, кв. 14а по плана на гр. Ямбол - жк „Диана” и указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно чл. 135 от ЗУТ и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на проекта за изменение на действащия ПУП–П3 за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ „за КОО”, УПИ ІV „за КОО” и УПИ V „за КОО”, кв. 14а по плана на гр. Ямбол - жк „Диана”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изработване проект за изменение на действащия ПУП за УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "за производствена, складова и обслужваща дейност", УПИ ХІ - "за производствено-складова дейност, търговия и услуги, УПИ ХІІ - "за битови помещения, търговия и услуги, УПИ ХІІІ - "за производствена складова дейност, търговия и услуги", УПИ ХVІІ - "за промишлено-складова дейност", кв. 333 по плана на гр. ЯМБОЛ - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти УПИ І за „Ямболен”АД, УПИ V „за производствена, складова и обслужваща дейност”, УПИ ХІ „за производствено-складова дейност, търговия и услуги”, УПИ ХІІ „за битови помещения, търговия и услуги”, УПИ ХІІІ „за производствена складова дейност, търговия и услуги”, УПИ ХVІІ „за промишлено-складова дейност” кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Доклад относно одобряване на проект за: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 kV, започващо от нововграден стълб на въздушна линия 20 kV до ЖР № 2, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака";  2. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от довеждащ водопровод на с. Кукорево, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 1/14.01.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 кV, започващо от нововграден стълб на въздушна линия 20 кV до ЖР №2, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”;

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от довеждащ водопровод на с. Кукорево, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”.

            ПУП – ПП са изработени за захранване на обект: „Съхранение и преработка на селскостопанска продукция” в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път II-53 ,,Ямбол - Средец".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията , във връзка с Решение № ХХV-17 /18.09.2013 г. Общински съвет – Ямбол и  протокол № 1/14.01.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на  град Ямбол –  Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представител на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, насрочено за 26 февруари 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

      Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал. 5 от Закона за водите:

 

1. Съгласува мандат на заместник-кмета на Община Ямбол – Стоян Драгнев, за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 26.02.2015 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2014 г.

Точка 2. Приемане на бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2015 г.

Точка 3. Вземане на решение за предоставяне на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК - системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК - услугите на потребителите срещу заплащане с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите.

2. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 26.02.2015 г.:

По точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2014 г.- заместник- кмета на общината да приеме следното решение:

РЕШЕНИЕ:

 Приема годишен отчет за дейността на асоциацията за 2014 г.

 

По точка 2. Приемане на бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол”  за 2015 г. – заместник - кмета на общината да приеме средното решение:

 РЕШЕНИЕ:

Приема бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2015 г.

 

По точка 3. Вземане на решение за предоставяне на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К - системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К - услугите на потребителите срещу заплащане  с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите – заместник-кмета на общината да приеме следното решение:  

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К - системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К - услугите на потребителите срещу заплащане  с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите във връзка с § 30, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите.

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – 3

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

  1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение №1, Приложение №1 A;
  2. Жилища за продажба по Приложение №2, Приложение №2 A;
  3. Ведомствени жилища по Приложение №3;     
  4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение №3 A;
  5. Резервни жилища по Приложение №4;

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Тропчева – ПК ОКСМД приема предложението. (приложен протокол)

            Калиманов – Предлагам малка корекция във финансирането на читалищата – читалище „Съгласие” – 7000 лв., „Пробуда” – 4000 лв., „Зора” – 4000 лв., „Диана” – 1000 лв., „Тракийска лира” – 1000 лв. и „Умение” – 1000 лв.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 9                          против – 16                           въздържали се – 4

            Не се приема.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2015 година.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2015г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Тропчева – ПК ОКСМД приема предложението. (приложен протокол)

            Калиманов – За първи път ще се съглася с този общински план за младежта. ОА, явно за три години я научихме как се пише този план и аз ще го подкрепя.

            Кремъкова – Това, че г-н Калиманов хареса Общинският план за младежта е похвално. Благодарим му, понеже той винаги имаше забележки към него. Аз искам само да допълня, че нов момент към този план е една, наскоро утвърдена от Министерството на труда и социалната политика програма – Национална програма за активиране на неактивните лица, която също ще бъде включена в този план за младежта. Нейната цел е да активира и да включи в пазара на труда лицата, които са трайно безработни и които имат слаба мотивация за учене и работа. Те ще бъдат подпомогнати от младежи медиатори, които понеже са близки по възраст до безработните, до младите хора, които са неактивни, имат общи цели и интереси, по този начин по-лесно ще ги мотивират към прехода от учене към заетост, или от неактивност към заетост.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            (К. Йоргова, Н. Ганев и Г. Славов са „за”, имат проблем със системата за гласуване)

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Общински годишен план за младежта 2015г.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и стане част към Обастния план за младежта.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от бивши наематели на общински жилища за периода от 01.01.2003г. - 31.12.2010г. включително.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ разгледа и приема предложението. (приложен протокол)

            (Георгиева от място – смята, че това предложение е трябвало да се гледа от ПК БФ, ПК ОИ не са го приели.)

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.111, т.”б” и т.”в” от Закона за задълженията и договорите упълномощава директора на ОП „Комунални  и обредни дейности” да предприеме действия по отписване от регистрите на ОП „Комунални и обредни дейности”, съгласно поименните списъци по Приложение №1 и Приложение №2 на несъбраните по сметка 4110 „Вземания от клиенти” - от бивши наематели на общински жилища вземания за наем и неустойки за периода от 01.01.2003г. до 31.12.2010г. с общ размер 38 053.24лв. и съответните начислени лихви към датата на отписване на несъбираемите вземания.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол за осъществяване на транспортен достъп към ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Йоргова – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ:

1. Изразява предварително съгласие да се промени предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване - селскостопански, горски, ведомствен път, с площ на частта 42.30 кв. м., находяща се пред поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по КК на града, съгласно приложената схема.

            Срокът на валидност на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

2. Дава съгласие Николай Димитров Колев, с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Възраждане” 43-2-5, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ на частта 42.30 кв. м.

3. Упълномощава кмета, при реализиране на строителството по ПУП - ПРЗ за ПИ 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол да сключи договор със собственика Николай Димитров Колев, в съответствие с чл.12 „б” от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждане и даряване на новообразувания общински път. 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и второто заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                                                      В. Анреева

 

 

 

                                                                                                                      Д. Събев