ПРОТОКОЛ № ХLІІ

 

            Днес, 28.02.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0021/22.02.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Антоанета Антонова, Ахмед Мехмедов.

            В 9:10 часа присъстваха 34 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и второто заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020, "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол за 2017-2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец, разрешаване на частично изменение на улична регулация и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за м. “Плачи могила“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.27.902 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план за регулация /ПР/ за УПИ III-164, кв. 29 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно прилагане ПУР за ПИ 87374.558.283, част от УПИ І за "комплексно жилищно строителство" и УПИ ІІ за "комплексно жилищно строителство и КОО", КВ.126 по плана на град Ямбол - кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина "Пролет".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно договор за предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от имот - ПОС на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция социално подпомагане  - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на ДМА на социални услуги "Дом стари хора и Домашен социален патронаж".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Булсатком" ЕАД за обект покривно пространство на НЧ „Зора“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Преслав" № 118.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се на ул. "Преслав" № 138.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.в, ет.8, ап.67.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана" бл.23, вх.в, ет.8, ап.60.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно избор на ВК за оценка поведението на общинския съветник Денка Петрова.

ВНОСИТЕЛ: Д. Стоянов

21.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Елена Карабелова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Костов – Предлагам от дневния ред да отпадне т. 20, предложение относно избор на ВК.

            Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Костов – Съгласно чл.17 от ЗМСМА местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на избраните от гражданите органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Разглеждането на поведението на който и да е общински съветник относно работата му, която не е пряко свързана с ОбС не е въпрос от местно значение. Това е опит да се използва ОбС в личен интерес и лична саморазправа, и то от човек като инж. Стоянов, който беше с претенции да управлява града. Това ми напомня онези времена от близката ни история, когато една партия си беше присвоила правото да бъде морален стожер на гражданите и публично да оценя тяхното поведение. И за да не връщаме у хората усещането за онези времена, но най-вече да спазим закона, предлагам точката да отпадне от дневния ред. Моля да подкрепите предложението ми.

            Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на Галин Костов.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 3

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020, "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол за 2017-2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец, разрешаване на частично изменение на улична регулация и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за м. “Плачи могила“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.27.902 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план за регулация /ПР/ за УПИ III-164, кв. 29 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно прилагане ПУР за ПИ 87374.558.283, част от УПИ І за "комплексно жилищно строителство" и УПИ ІІ за "комплексно жилищно строителство и КОО", КВ.126 по плана на град Ямбол - кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина "Пролет".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно договор за предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от имот - ПОС на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция социално подпомагане  - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на ДМА на социални услуги "Дом стари хора и Домашен социален патронаж".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Булсатком" ЕАД за обект покривно пространство на НЧ „Зора“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Преслав" № 118.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се на ул. "Преслав" № 138.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.в, ет.8, ап.67.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана" бл.23, вх.в, ет.8, ап.60.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Елена  Карабелова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 6                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Р. Банков – Гласувах „против“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Св. Стоев – Гласувах „против“.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020, BG05M9ОP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

                                              

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол за 2017-2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование:

1.   Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие за децата и учениците на територията на община Ямбол за периода 2017-2018 година.

2.   Възлага на Кмета да представи приетия Анализ на Областна администрация - Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – 5                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018г.” за календарната 2018 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец, разрешаване на частично изменение на улична регулация и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Ил. Бицова – За да бъде по-ясно гласуването предлагам в проекта за решение в първия абзац да се чете т.1, втория абзац да се чете т.2, в допълнението първия абзац или № 1 да се чете т.3, и номер 2 да се чете т.4. Освен за по-голяма яснота в гласуването различните точки 1 и 3, и респективно 2 и 4 се нуждаят от различно мнозинство за тяхното одобрение.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението ведно с допълнението. (приложени протоколи)

Сивкова - Уважаеми господин Председател, колеги общински съветници, предложението за разрешаване разработването на устройствен план на парк Боровец е едно от многото разглеждани от общински съвет и то не се различава от другите. По принцип, не съм против. Изненадва ме факта, че 11 години кметът не се сети, че тази огромна по площ и значимост за Ямбол, специфична територия, има нужда от устройствен план и въобще не ставаше дума за това, дори когато се инвестираха европейски средства по проект. Сега, в последната година от неговото управление, е решил да дава концепции за устройството на парк Боровец, вместо да остави това на следващия кмет.

Категорично съм против Допълнението към предложението, т.е. общински съвет да вземе решение до одобряването на плана, в тази територия да не се разполагат посочени в текста обекти. Считам, че с такова предложение кметът подвежда общински съвет да вземе решение, с което да надвиши вменените му от законите на Р България правомощията.  Защото: чл.55 на Закона за устройство на територията казва, че до реализиране на подробния устройствен план поземлените имоти могат да се ползват за преместваеми съоръжения по чл.56, а чл.56 казва, че за държавни и общински имоти това става въз основа на схема, чл.62 казва, че в паркове и зелени площи преместваемите обекти по чл.56 не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота. Чл.14 от Закона за общинската собственост казва, че свободните имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават по наем... 

Липсват реални мотиви към това предложение, а и се говори за  целесъобразност, която не е ясна. Няма мотиви, няма целесъобразност, няма и законосъобразност за такова решение. Кметът  се опитва да се скрие зад нашето колективно решение и утрешния ден да го ползва, като основание за ограничаване на правата на ямболлии, оправдавайки се с нас. Но трябва да е ясно, че кметът не би могъл, позовавайки се на такова  решение на общински съвет, да ограничава приложното поле, както на закона, така и на приетите от ОбС подзаконови нормативни актове. Кметът не може с това решение на общински съвет да се освободи от изпълнение на вменените му със закон задължения. Такова наше решение само  ще  злепостави Общински съвет и всеки един от нас пред обществеността. Заявявам, че ще гласувам „против" допълнението към предложението.

Ив. Йорданов - репл. -  Аз ще гласувам „за“ предложението на г-н Славов и ще ви кажа защо. Г-ж Сивкова, ако бяхте Вие кмет сигурно щяхте да сте втората Николина Хаджигеоргиева щяхте да напълните, както тя напълни целия град с гаражи и с метални бараки, и после едно десетилетие, с доста сериозни мъки, успяха ОА да ги махнат. Така че смятам, че е съвсем редно да го урегулираме парка и има друго нещо, което Вие не казвате, а това е, че след одобрена схема допълнение могат да бъдат поставяни такива съоръжения, т.е. това не пречи да бъдат поставяни в бъдеще, нито ги забранява, а трябва да бъде одобрена схема, а не просто така всеки където реши да ги слага, затова ще гласувам за урегулирането на парка и мисля, че сега му е времето.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.4 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец и частично изменение на улична регулация;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 61 ал.2, чл.62  ал.1 и ал. 9, във връзка с  чл. 103а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец и частично изменение на улична регулация.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор 87374.524.6 по ККарта на гр.Ямбол, парк БОРОВЕЦ, вид собственост - общинска публична, /НТП За защитно и изолационно озеленяване - по ККарта/ да не се разполагат обекти по чл.62, ал. 7, т.5, 6 и 7 от ЗУТ до одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, като неразделна част от Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на парк Боровец.

4. Възлага на кмета на Община Ямбол да осъществява контрол по изпълнение на т.1 от настоящото допълнение към предложение за Даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк Боровец, разрешаване на частично изменение на улична регулация и одобряване на задание за същото.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Пл. Проданов е „въздържал се“.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Иван         Узунов разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.25.13 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път", необходим за изграждане на обект „База за търговия и производство с нехранителни продукти”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за м. “Плачи могила“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема предложението на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за  м. “Плачи могила“, като променя устройствената зона от земеделска територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в смесена устройствена зона с преобладаващи жилищни функции и производствени дейности с чисти производства.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 и чл.215, ал.6 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.27.902 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „БОЗАВ“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.27.902 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за производствена, складова и търговска дейност”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.27.902 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - 902 в кв. (масив) 27.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план за регулация /ПР/ за УПИ III-164, кв. 29 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ за УПИ III-164, кв. 29 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, ПИ с идентификатор 87374.528.233 по ККарта на гр.Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно прилагане ПУР за ПИ 87374.558.283, част от УПИ І за "комплексно жилищно строителство" и УПИ ІІ за "комплексно жилищно строителство и КОО", кв.126 по плана на град Ямбол - кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОС дава съгласие за сключване на сделка за безвъзмездно придобиване на собствеността на Поземлен имот с проектен идентификатор 87374.558.327 с площ 82 кв.м от  собственика му Атанас Атанасов с адрес гр. Ямбол.

Възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина "Пролет".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 171, ал. 1 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс:        Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Ямбол, съгласно справка от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок в размер на 529,22 лв. на детска градина „Пролет“ за 2013г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Сулева – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират с 2.7%, считано от 01.03.2019г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно договор за предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от имот - ПОС на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция социално подпомагане  - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението и допълнението към него. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя на Агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, с адрес: гр. София, ул. „Триадица“ №2, представлявана от Румяна Димитрова Петкова – изпълнителен директор и Даниела Владимирова Никифорова – директор „ФСДУС“, безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, сграда с идентификатор 87374.542.138.1 по кадастралната карта на град Ямбол, актуван с АОС 294 от 24.07.2001г., находящ се на ул. „Марко Бехар“ №2, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, а именно първи етаж от сграда, с площ 432 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.138.1.1, при граници – на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта – няма, до възникване на належаща общинска нужда от предоставената сграда, но не повече от 5 (пет) години, считано от 01.01.2019г.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

ІІІ. Задължава кмета на общината , 3 /три/ месеца преди изтичане срока на действие на договора за предоставено безвъзмездно право на управление, да внесе в ОбС – Ямбол предложение за предоставяне на същия или друг общински обект, необходим за нуждите на социалната институция.

ІV. Задължава кмета на общината, при възникване на належаща общинска нужда от предоставената сграда, да внесе предложение в ОбС – Ямбол, за предоставяне на друг общински обект, необходим за нуждите на социалната институция

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА на социални услуги "Дом стари хора и Домашен социален патронаж".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. Социални услуги „Дом стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960104, с адрес: ул. „Д-р Д.Дончев“ №12, гр. Ямбол:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Товарен Бус, марка Пежо, модел Експерт

 

1 брой

9 900.00

2.

Специализиран автомобил /Бус/ с падащ борд, марка Форд, модел Транзит

1 брой

12 500.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Булсатком" ЕАД за обект покривно пространство на НЧ „Зора“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:

Продължава срока на действие на Договор №3423/23.01.2014г. с „Булсатком“ ЕАД, ЕИК130408101, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ул. „Магнаурска школа“ №15, ет.3, представлявано от Пламен Иванов Генчев, за временно и възмездно ползване на част от имот – публична общинска собственост, а именно: площ от 10.00 кв.м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на сградата на Читалище „Зора“, с идентификатор 87374.530.1.1, находяща се в парцел ІІ, от кв.112 по плана на град Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Захари Стоянов“ №2А, актуван с АОС №312 от 02.08.2001г., за монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения с 5 /пет/ години, считано от 23.01.2019г., с месечна наемна цена 215.00 /двеста и петнадесет/ лв., без ДДС.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Преслав" № 118.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.233 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка двеста тридесет и три/, с площ  386 /триста осемдесет и шест/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ III 164 /римско три, арабско сто шестдесет и четири/, квартал 29 /двадесет и девет/ по регулационния плана на град Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Преслав“ № 118, актуван с АОС № 1921 от 26.08.2015 г., в размер на 14 300.00 /четиринадесет хиляди и триста/лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Шукри Мехмедов от град Ямбол. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се на ул. "Преслав" № 138.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в поземлен имот с проектен идентификатор 87374.528.371 по КК на гр.Ямбол, част от УПИ I 230,231, кв.30 по регулационния план на гр.Ямбол, находящ се на ул.,,Преслав“ № 138, като на Георги Динев се продаде правото на собственост върху 32 (тридесет и две) ид.ч. от поземлен имот с проектен идентификатор 87374.528.371 по КК на гр.Ямбол, целият с площ 202 кв.м., при граници на имота поземлен имот с идентификатор 87374.528.223, поземлен имот с идентификатор 87374.528.20, поземлен имот с идентификатор 87374.529.175, поземлен имот с идентификатор 87374.528.18, проектен имот с идентификатор 87374.528.370, за сумата от 3 280.00 лв. (три хиляди двеста и осемдесет лева) без ДДС, равна на 3 936.00 лв. (три хиляди деветстотин тридесет и шест лева) с ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана", бл.21, вх.в, ет.8, ап.67.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.21.9.67 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка двадесет и едно точка девет точка шестдесет и седем) по КК на гр. Ямбол, с площ 65.47 (шестдесет и пет цяло и четиридесет и седем) кв.м., прилежащо мазе № 21, с площ 2.49 (две цяло и четиридесет и девет) кв.м., находящ се на 8 (осми) етаж в сграда с идентификатор 87374.547.21.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.547.21 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 565 за частна общинска собственост от 13.05.2002 г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.„Диана“ бл.21, вх.В, ет.8, ап.67, в размер на 26 150.00 лв. (двадесет и шест хиляди сто и петдесет лева), на която цена го продава на Пенчо Митев и Тамара Митева.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Диана" бл.23, вх.в, ет.8, ап.60.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.21.1.60 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка двадесет и едно точка едно точка шестдесет) по КК на гр. Ямбол, с площ 45.28 (четиридесет и пет цяло и двадесет и осем) кв.м., прилежащо мазе №22, с площ 2.49 (две цяло и четиридесет и девет) кв.м., находящ се на 8 (осми) етаж в сграда с идентификатор 87374.547.21.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.547.21 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №578 за частна общинска собственост от 15.05.2002 г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.„Диана“ бл.23, вх.В, ет.8, ап.60, в размер на 18 110.00 лв. (осемнадесет хиляди сто и десет лева), на която цена го продава на Донка Минчева, с адрес гр.Ямбол.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Елена Карабелова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

Костадинов представи предложението по приложения материал.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация предлага на Президента на Република България да опрости задълженията на Елена Карабелова от гр. Ямбол.

 

 

 

 

            Ибришимов – След консултация с юристи искам да Ви запозная с писмо в отговор на питане на наш съгражданин. - Чете писмо до Иван Кърцъков.  (приложено към материалите по заседанието) - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и второто заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

 

                                                           Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова