РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 16 ФЕВРУАРИ 2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващия програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предоставяне на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се на ул. "Стефан Караджа" № 31 за ползване под наем на СНЦ "Туристическо дружество Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно даване съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ ІІІ  "ЗА КОО", ІV "ЗА КОО" И V "ЗА КОО", кв.14а по плана на гр. Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изработване проект за изменение на действащия ПУП за УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "за производствена, складова и обслужваща дейност", УПИ ХІ - "за производствено-складова дейност, търговия и услуги, УПИ ХІІ - "за битови помещения, търговия и услуги, УПИ ХІІІ - "за производствена складова дейност, търговия и услуги", УПИ ХVІІ - "за промишлено-складова дейност", кв. 333 по плана на гр. ЯМБОЛ - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Доклад относно одобряване на проект за: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 kV, започващо от нововграден стълб на въздушна линия 20 kV до ЖР № 2, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака";  2. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от довеждащ водопровод на с. Кукорево, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път II-53 ,,Ямбол - Средец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представител на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, насрочено за 26 февруари 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2015г. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от бивши наематели на общински жилища за периода от 01.01.2003г. - 31.12.2010г. включително. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предварително съгласие за промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол за осъществяване на транспортен достъп към ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол. 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов       

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година и ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол:

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2015 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 46 176 245 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 1 094 830 лв., от които за:

-    проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” – 322 360 лв.;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” – 672 470 лв;

-    „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” – 100 000 лв.;

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 8 350 0000 лв., за следните проекти:

-    „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Ямбол”;

-    „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в гр. Ямбол”;

-    „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”;

-     „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”;

-    “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”;

-    „Общностен център” - Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск;

-    “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”.

1.2. По разходите в размер на 46 176 245 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2014 г. в размер на 6 024 177 лв. разпределен по дейности съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. в размер 5 089 730 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 321 800 лв.;

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 246 358 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 30 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.4. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни и бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане и лица настанени в заведения за социални услуги - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 188 лв.;

4.5. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.6. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 500 лв.;

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 323 360 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 305 360 лв. за 44 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи - 18 000 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 480 000 лв., от тях за:

-    Баскетболен клуб „Тунджа” – 230 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по баскетбол – 20 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-    Спортни клубове – 110 000 лв.;

-    ОСК - за вода, горива и енергия – 100 000 лв.;

-    Текущ ремонт на спортната зала на Градски стадион Ямбол – 20 000 лв.

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-    в домашен социален патронаж в размер на 2,00 лв. на едно лице на ден;

-    в целодневните детски градини и ОДЗ в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детските ясли в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 40 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за подпомагане на Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-    в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-    в местна дейност 123 „Общински съвет” - 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” 30 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-    в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-    в дейност „Чистота” – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

-    в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” – на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.;

-    в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава разходите и приходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 7, 8, 9.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 136 788 376 лв., и дофинансиране 1 773 720 лв. съгласно Приложение № 10.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в размер на 10 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. в размер на 15 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения да разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 24 911 390 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 20 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. в размер на 200 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите на делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В изпълнение на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. да извършва налагащите се корекции на бюджета при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала по разходните параграфи на съответните дейности, включително и прехвърлянето им от местни дейности в дофинансиране.

15.5. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващия програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Разрешава поемане на задължение и упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 192 465.00 лева, във формат: образец Приложение Е1-IX от пакета документи за бенефициенти по ОПРР за обезпечаване на авансово плащане по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/020, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” за период до два месеца след изтичане срока на договора за БФП, а именно - 19.11.2015 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се на ул. "Стефан Караджа" № 31 за ползване под наем на СНЦ "Туристическо дружество Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя под наем на СНЦ „Туристическо дружество „Кабиле”, Булстат 128512534 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2, представлявано от Иван Стоянов Димитров – Председател на УС недвижим имот - частна общинска собственост на ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.20101 г., а именно Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., представляващ втори етаж от двуетажна сграда - масивна с частични стоманобетонни елементи  с идентификатор 87374.541.14.2,  построена през 1937 г., разположена в общински поземлен имот с идентификатор 87374.541.14 за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора, при месечна наемна цена в размер на 157.50 лв. без ДДС (изчислена по т. 56 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ за УПИ ІІІ  "ЗА КОО", ІV "ЗА КОО" И V "ЗА КОО", кв.14а по плана на гр. Ямбол - ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ „за КОО”, УПИ ІV „за КОО” и УПИ V „за КОО”, кв. 14а по плана на гр. Ямбол - жк „Диана” и указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно чл. 135 от ЗУТ и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на проекта за изменение на действащия ПУП–П3 за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ „за КОО”, УПИ ІV „за КОО” и УПИ V „за КОО”, кв. 14а по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изработване проект за изменение на действащия ПУП за УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "за производствена, складова и обслужваща дейност", УПИ ХІ - "за производствено-складова дейност, търговия и услуги, УПИ ХІІ - "за битови помещения, търговия и услуги, УПИ ХІІІ - "за производствена складова дейност, търговия и услуги", УПИ ХVІІ - "за промишлено-складова дейност", кв. 333 по плана на гр. ЯМБОЛ - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти УПИ І за „Ямболен”АД, УПИ V „за производствена, складова и обслужваща дейност”, УПИ ХІ „за производствено-складова дейност, търговия и услуги”, УПИ ХІІ „за битови помещения, търговия и услуги”, УПИ ХІІІ „за производствена складова дейност, търговия и услуги”, УПИ ХVІІ „за промишлено-складова дейност” кв. 333 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Доклад относно одобряване на проект за: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 kV, започващо от нововграден стълб на въздушна линия 20 kV до ЖР № 2, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака";  2. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от довеждащ водопровод на с. Кукорево, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. ,,Маслака".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 1/14.01.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 кV, започващо от нововграден стълб на въздушна линия 20 кV до ЖР №2, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”;

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от довеждащ водопровод на с. Кукорево, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.25.831, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.25.256 и 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”.

            ПУП – ПП са изработени за захранване на обект: „Съхранение и преработка на селскостопанска продукция” в поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път II-53 ,,Ямбол - Средец".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията , във връзка с Решение № ХХV-17 /18.09.2013 г. Общински съвет – Ямбол и  протокол № 1/14.01.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на  град Ямбол –  Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представител на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, насрочено за 26 февруари 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал. 5 от Закона за водите:

 

1. Съгласува мандат на заместник-кмета на Община Ямбол – Стоян Драгнев, за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 26.02.2015 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2014 г.

Точка 2. Приемане на бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2015 г.

Точка 3. Вземане на решение за предоставяне на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК - системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК - услугите на потребителите срещу заплащане с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите.

2. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 26.02.2015 г.:

По точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2014 г.- заместник- кмета на общината да приеме следното решение:

РЕШЕНИЕ:

 Приема годишен отчет за дейността на асоциацията за 2014 г.

 

По точка 2. Приемане на бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол”  за 2015 г. – заместник - кмета на общината да приеме средното решение:

 РЕШЕНИЕ:

Приема бюджета на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – гр. Ямбол” за 2015 г.

 

По точка 3. Вземане на решение за предоставяне на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К - системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К - услугите на потребителите срещу заплащане  с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите – заместник-кмета на общината да приеме следното решение:  

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К - системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К - услугите на потребителите срещу заплащане  с действия на В и К - оператора „В и К” ЕООД - гр. Ямбол, по реда на чл. 198 п, ал.1, предложение първо от Закона за водите във връзка с § 30, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите.

 

         

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

  1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение №1, Приложение №1 A;
  2. Жилища за продажба по Приложение №2, Приложение №2 A;
  3. Ведомствени жилища по Приложение №3;     
  4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение №3 A;
  5. Резервни жилища по Приложение №4;

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2015 година.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2015г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Общински годишен план за младежта 2015г.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и стане част към Областния план за младежта.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от бивши наематели на общински жилища за периода от 01.01.2003г. - 31.12.2010г. включително.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.111, т.”б” и т.”в” от Закона за задълженията и договорите упълномощава директора на ОП „Комунални  и обредни дейности” да предприеме действия по отписване от регистрите на ОП „Комунални и обредни дейности”, съгласно поименните списъци по Приложение №1 и Приложение №2 на несъбраните по сметка 4110 „Вземания от клиенти” - от бивши наематели на общински жилища вземания за наем и неустойки за периода от 01.01.2003г. до 31.12.2010г. с общ размер 38 053.24лв. и съответните начислени лихви към датата на отписване на несъбираемите вземания.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол за осъществяване на транспортен достъп към ПИ 87374.26.8 по КК на гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ:

1. Изразява предварително съгласие да се промени предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване - селскостопански, горски, ведомствен път, с площ на частта 42.30 кв. м., находяща се пред поземлен имот с идентификатор 87374.26.8 по КК на града, съгласно приложената схема.

Срокът на валидност на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

2. Дава съгласие Николай Димитров Колев, с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Възраждане” 43-2-5, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ на частта 42.30 кв. м.

3. Упълномощава кмета, при реализиране на строителството по ПУП - ПРЗ за ПИ 87374.26.80 по КК на гр. Ямбол да сключи договор със собственика Николай Димитров Колев, в съответствие с чл.12 „б” от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждане и даряване на новообразувания общински път.