ПРОТОКОЛ № ХLІІІ

 

           

            Днес, 05.03.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0002/25.02.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35, отсъстваха Калчо Донев и Ясен Киров.

            На заседанието присъстваха г-жа Кр. Петрова и г-н Ст. Драгнев – зам.-кметове на Община Ямбол.

Кворум в 15.05 часа 27 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесет и третото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно придобиване на право на строеж върху недвижим имот - общинска собственост, за изграждане на Ретензионен басейн за обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап (клетка І).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.15, ап.58, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно придобиване на право на строеж върху недвижим имот - общинска собственост, за изграждане на Ретензионен басейн за обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап (клетка І).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.15, ап.58, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

            По всички точки от дневния ред г-жа Мария Славова гласува с карта на името на Николай Пенев, тъй като е забравила своята.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно придобиване на право на строеж върху недвижим имот - общинска собственост, за изграждане на Ретензионен басейн за обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап (клетка І).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 9 от НРПУРОИ дава съгласие община Ямбол да придобие възмездно и безсрочно право на строеж върху 508/1450 идеални части от УПИ І по ПУП на с. Хаджидимитрово, съсобствен на Община „Тунджа“, за изграждане на обект „Ретензионен басейн” към обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа” – първи етап (клетка I)” за сумата от 670 (шестстотин и седемдесет) лева.

      2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с осъществяване на процедурата по учредяване на правото на строеж в полза на Община Ямбол и сключване на договор с Община „Тунджа“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Петрова - Като представител на вносителя искам да направя две изменения и допълнения по точка две от дневния ред. Първото изменение и допълнение е в частта на предложението, в изречението „Предлагам да се закупят и поставят девет паркинг автомати”  да бъде допълнено с „до девет паркинг автомати”. Съответно това да бъде отразено и в проекторешението в изречението „Паркинг автомати за синя зона девет броя” да бъде „Паркинг автомати за синя зона до девет броя”. Второто изменение и допълнение е като първа точка в проекторешението да бъде записано „Изменя и допълва решение по точка 10 подточка 2.1. от приетите решения на 12 заседание на ОбС Ямбол проведено на 13.07.2012г.  както следва: текстът в момента е  „Заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на паркирането на автомобили в синя зона се осъществява чрез предварително закупуване от водача на талон издаден от служители обслужващи синя зона или чрез SMS”. Последното да бъде допълнено с текста „таксуването може да става и чрез закупуване на билет от паркинг автомат или талон закупен от търговската мрежа. Всички останали точки да се преномерират.

            Марчева - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - Първо искам да кажа, че не съм съгласна за това, което се предложи да се добави като точка към решението за промяна на бюджета, тъй като предложението не касае бюджета. Ние в бюджета не вземаме такова решение за начина за закупуване. Решението за функциониране на синя зона беше с едно самостоятелно решение преди две или година и половина някъде, и ако ще се изменя, трябва да се изменя това решение. В точката за бюджета няма как да се включи това като точка за решение, защото ние вече сме приели бюджета и може само по него да става изменение. Това, което искам аз да направя като предложение и да изложа своите мотиви е следното -  Предлагам в решението по точка 3, където  е записано „паркинг автомати за синя зона до девет броя”  да стане „паркинг автомати с фискални устройства за синя зона до девет броя”. Съгласно наредба Н18 за регистриране  и отчитане на продажби чрез фискални устройства чл.3, ал.9,  гласи, че който извършва продажба на услуги чрез автомат за самообслужване с изключение на случаите с развлекателен характер е длъжен да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл.2, ал.2, което се вгражда в автомата и се издава фискална касова бележка на хартиен носител. Държа да отбележа, че паркинг автоматите не се произвеждат с фискални устройства. Фискалните устройства са свързани с НАП, регистрират оборотите, така парите в края на деня, които се вадят от автоматите и се носят до местата за отчитане в общината или предприятието „Общински пазари и платени зони за паркиране” тези пари е ясно колко са и при преброяването те трябва да съответстват на сумата, която е подадена чрез регистрирането в НАП. Причината, поради която го предлагам това е, че практиката в другите градове създаде скандал миналата година в Народното събрание. Там в бюджетната комисия министър Горанов беше запитан - „Защо в конкретни два големи града има паркинг автомати, но НАП не изисква и не ги проверява за фискални устройства?”. Скандала е за това, че когато няма фискално устройство не се знае какви пари точно се събират и има съмнения за тяхното отчитане. Тогава министър Горанов не отговори конкретно и каза, че се съмнява, че местните власти укриват приходи. Аз изобщо не се съмнявам, че община Ямбол ще укрие някакъв приход, но нека като правим нещо, да го правим както трябва. И нека да не даваме възможност с непълни наши решения някой да си помисли, че може да краде, а после в прокуратурата да ходи да се обяснява кмета на общината. Искам да кажа, че в синята зона имаме прецеденти и те са, че  талоните, които се продават в синя зона не отговарят на същата тази наредба, която е за продажби чрез фискални устройства. Там се казва, че продажбата на билети или други удостоверителни знаци, било квитанции или талони в този случай, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност трябва да имат най-малко два защитени елемента върху хартията и да са отпечатани по реда на наредбата за ценните книжа. Вчера отидох в НАП Ямбол с талона, който държа в ръцете си при контрольорите по приходите. Показах им този талон и помолих да ми кажат, тъй като те се занимават с фискалните устройства и контролират частните лица. Попитах дали този талон има стойността на документ по силата на тази наредба, тъй като НАП контролират наредбата, защото аз лично не виждам да има два защитени знака върху хартията. След като обстойно експерта прегледа документа ми каза, че той не отговаря на наредбата и няма двата задължителни защитени знака, които трябва да има. В синята зона вчера аз си купих три талона, не знам колко още се продават и как точно се отчитат, защото вчера нямаше на бюджетната комисия хора, на които да се зададе въпроса. Аз смятам, че на нас ни се продават в момента едни хартийки без те да отговарят на изискванията на наредбата. Аз наистина ви моля колеги общински съветници да гласуваме нещата да се случват законно. Предложението „Паркинг автомати за синя зона до девет броя „  да стане  „Паркинг автомати с фискални устройства за синя зона до девет броя”.

            Миланов – репл. - Аз бих приел предложението на г-жа Сивкова за допълването, но не съм убеден,  има ли такива апарати с фискални устройства. Да преповтаряме задължение, с което ще поставяме апаратите там и по наредба те би трябвало да имат фискални устройства и ние да напишем, че задължително трябва да имат е тавтология.   Ако апаратите, които ще сложат  би трябвало да имат устройства по тази наредба, значи те би трябвало да бъдат приведени в съответния вид и ред, без значение дали има решение на ОбС или не. Поне аз така мисля, че трябва да се спазват законите такива каквито са. Често се споменаваше в комисиите за разширяване на синя зона, но такова няма да има. Синя зона е в рамките определени с решение на ОбС от 2012г. и в рамките на тази синя зона се увеличават паркоместата. 

            Сивкова – дупл. - Г-н Миланов, аз не случайно го правя това като предложение, защото смятам, че общината трябва да е изрядна  пред закона по силата на тази наредба, така както изисква държавата към всички частни лица, към бизнеса и към всеки, който работи да издава касов бон. Не искам да давам конкретни примери за това което се случва в държавата, защото не искам да се политизира темата, но прецедентите, които има  в страната показват, че се поставят паркинг автомати и не се слагат фискални устройства, така че в някои градове се ползват тези автомати и не е ясно какво се отчита като приход по тях.  Отива се с торбата вечер да се извадят парите,  да се занесат, където трябва в този автомат няма устройство, което да регистрира оборота и може да се отчете какво ли не. Аз държа това да се подложи на гласуване и не желая темата да се политизира. Аз смятам, че едно записване с фискално устройство не прави по-различно решението. Имаме прецеденти и те са много. Това е достатъчно информация за да се вземе решение. 

            Драгов - Аз смятам, че не подлежи на коментар, това което предлага г-жа Сивкова, защото е нещо, което е законосъобразно. Древните римляни са казвали още „Dura lex sed lex,  което означава „Лош закон, но закон”. Законосъобразността е на първо място. Исках да задам въпрос свързан с целесъобразността – дали има анализ, първо окончателен за годините, през които работи и по години синята зона, за резултатите от нейната дейност и нейната ефективност, и дали паркинг автоматите ще са по-ефективни от спестените десет работни места? Изчислени ли са също социалните печалби? Искам да изразя възхищението си от гъвкавостта на общинския бюджет, който само 17 дни след като беше приет е готов да бъде коригиран.

            Петрова - Първо искам да направя уточнение за талоните, че те са съгласувани с Министерството на финансите, а не са направени само по усмотрение на  Община Ямбол. Те са направени такива, каквито са съгласувани, а не са измислени единствено от страна на Община Ямбол. За синята зона мога да кажа, че е направен анализ и изводите са, че тя е на печалба. Направили сме анализ, че с тези автомати изключваме субективния фактор за злоупотреба на хората, които ще работят в синята зона,  замествайки тях с автоматите и сме направили анализ, че това е по-доброто решение.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

            Гласували      за – 17                        против – 11                           въздържали се – 6

            Не се приема.

            Марчева – За протокола гласувах „против”.

            Петкова - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – 2

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 9                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. Изменя и допълва решение по точка 10, подточка 2.1 от приетите решения на ХП-то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 13.07.2012 г., както следва:

            Текст в момента: „Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона" се осъществява, чрез предварително закупуване от водача на талон, издаден от служители, обслужващи Синя зона или чрез SMS.

            Допълнение към текста: „Таксуването, може да става и чрез закупуване на билет от паркинг автомат или талон закупен от търговската мрежа."

         ІІ. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Одобрява промяна на числеността на персонала и средствата за РЗ на ОП  „Общински пазари и платени зони за паркиране” както следва:

            - дейн. 866 „Общински пазари и тържища” – 7 бр. и средства за РЗ в размер на  59 780 лв.

            - дейн. 898 „Други дейности по икономиката” – 17 бр. и средства за РЗ в размер на 113 833 лв.

            3. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015г., както следва:

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 898 „Други дейности по икономиката, обект „Паркинг автомати за „Синя зона” до 9 броя”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 87 000 лв.

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и регион. характер", обект „Моторна косачка за РИМ Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план – 1 800 лв.

            - § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците”, обект „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол /І фаза/ - право на строеж за изграждане на обект „Ретензионен басейн”, източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 670 лв.

 

 

            Георгиева – отр. вот. - Аз не приемам това решение в тези четири точки, защото ние имахме една препоръка за паркинг автоматите да бъде като едно отделно решение, а не да го вмъкваме в това общо решение за промяна на бюджета.  Другото, което искам да кажа е, че инж. Мариета Сивкова направи едно изключително логично и много добре аргументирано предложение, в което просто трябваше да добавим две думи. Аз считам, че всеки от вас вътрешно беше убеден в правилността на нейното предложение. Аз гласувах отрицателно, защото смятам, че трябва да има фискални устройства, и защото да ви напомня, че подобни паркинг автомати в Стара Загора и Бургас се наричат „Касичките на ГЕРБ”. Явно вече и Ямбол ще се присъедини и в тази поредица от градове.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.15, ап.58, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова – Като правим такива сесии, в 12 без 5 като се вкарват предложенията, смятам, че се правят доста сериозни грешки, поради което аз имам следните забележки и питания към вносителя. Първо смятам, че по мотивационната част да ни се обяснява, че този апартамент е в програмата за 2014г. няма смисъл при положение, че сме приели програмата за 2015г. и моля, уважаеми заместник-кметове, да обърнете внимание на вашите началници и директори на дирекции да си четат предложенията преди да ги внасят в общински съвет.

            В самото решение, където пише ,,с площ 34.89 кв. м.” или изпишете изцяло с думи, или махнете думите, защото няма съответствие между 34.89 и 34. Ако някой не знае как 0.89 се изписва с текст, да се научи. Площта, която тук е дадена – 34.89 кв. м не отговаря на това, което ни беше предложено на миналата сесия като решение по т.10 за определяне на общински жилища по брой и предназначение за 2015г. Отваряйки, за да направя справката, там констатирах, че по т.74 е написано ,,боксониера”, площта е 28.82 кв. м., към тази боксониера има таван № 8. Какво правим с таван № 8? Той включен ли е в продажбата? Тъй като той върви с апартамента, а тук не е оценен и описан. Защо има разминаване в площта от 28.82 кв. м., което сме приели на миналата сесия, а сега е 34.89 кв. м.? Към документа на миналата сесия беше описан и АОС 541, така че предполагам, че тези 28.82 кв. м. са ги взели от акта за общинска собственост. Как сега стават 34.89 кв. м.? И ако не може вносителят да отговори, предлагам да отложим за следваща сесия гледането на точката.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

            Гласували      за – 16                        против – 9                             въздържали се – 6

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Отлага предложението за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            Янкова – Представи предложението по приложения материал като добави двама кандидати за съдебни заседатели, подали заявления след изготвяне предложението на ПК ЗОР (приети допълнително от комисията, за да се попълни квотата).

            Калиманов – В комисията, когато разглеждахме заявленията на кандидатите за съдебни заседатели, излезе предложение да отпадне Желязко Тодоров Желязков. Попитахме колегата какви са неговите мотиви това лице да отпадне от списъка. Той сподели, че Желязко Тодоров Желязков има непогасени задължения към Община Ямбол. Направих си труда да проверя дали е вярно това. Непогасените задължения на Желязко Тодоров Желязков към днешна дата са точно 12 лв. Това е много смешно, така че предлагам Желязко Тодоров Желязков да влезе заедно с другите кандидати.

            Костов - Не считам, че на последната точка трябва да обсъждаме поименно всеки кандидат от списъка. Той е разгледан в ПК ЗОР, направено е предложение. Колегата от групата общински съветници на ГЕРБ, който беше запознат с тази справка, я представи на групата. Пред нас е доста по-различна справка от тази, която г-н Калиманов посочи че е направил някаква проверка към този час. Аз действително към този час не съм проверявал, но към часа и времето, когато е заседавала вашата комисия е направена, така че няма как да ви повярвам, че в тази минута и в този час вие сте прав. Мисля, че трябваше да запознаете и вашата група също по времето на заседанието на ПК ЗОР, за да могат колегите да се запознаят с това, а не в тази минута и този час да изкарвате някакви последни задължения. Това, с което ние сме запознати е една доста сериозна сума, заради това сме взели това решение. Сумата и вие я знаете, в тази комисия сте, все пак не сте ходили там само на разходка, нали? Ние ще подкрепим предложението на ПК ЗОР.

            Калиманов – репл. - Г-н Костов, в комисията много ясно и много категорично зададохме въпроса колко е задължението. Така и никой не ни отговори. Така че недей ми казва аз какво да правя в комисия и какво да не правя. Вие си гледайте вашата работа и вашата комисия. Аз съм го проверил и ви казвам, че не е толкова, колкото вие твърдите, евентуално.

            Димов - Относно избора на тези съдебни заседатели, както са ни ги представили, аз съм с огромни резерви. Вярно е, че са разгледани в комисията, но считам, че освен това разглеждане, трябва да има и още допълнителни изисквания и може би в последствие поставени и от нас. Тук се цитира за един господин, който имал задължения. В края на краищата, по пътя на тази логика, кой няма кредити и задължения? Всички сме на този хал. Друга ми е мисълта. Хубаво е, че групата на ГЕРБ ще подкрепи предложението, но аз считам, че преди да подкрепи това решение, не би ли било по-уместно да се замислят за едно оттегляне и за едно по-добро проучване. В края на краищата тези хора трябва да се проверят колко са компетентни, до колко са читави, защото решават съдбата на хората. Не да спят по столовете и да вземат едни пари, това ми е мисълта, колеги. Решават съдбата на хората и трябва да са компетентни до толкова, до колкото дори да опонират на председателя на съда. Върху това искам да се замислите.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 12                        против – 14                           въздържали се – 4

            Не се приема.

            Янкова – За протокола гласувах „за”.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 19                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

  1. Станка Тодорова Христова
  2. Валентин Атанасов Вълчев
  3. Величко Димитров Гаджонов
  4. Диана Христова Нинова

5.      Светлана Георгиева Стойкова

  1. Йорданка Трифонова Йорданова

7.      Станимир Тонев Колев

  1. Бою Иванов Боев
  2. Мария Христова Вълчева
  3. Наталия Розалинова Денева
  4. Стоян Иванов Иванов

12.  Гинка Димитрова Терзиева

  1. Атанаска Иванова Митрева

                       

 

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и третото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                                                      В. Анреева

 

 

 

                                                                                                                      Д. Събев