ПРОТОКОЛ № ХLІІІ

 

            Днес, 29.03.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0038/22.03.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

            В 9:10 часа присъстваха 36 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и третото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Ямбол и Районен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

4.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр. Ямбол чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла от фонд "Социална закрила" към МТСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол през периода 2019-2021г.", договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0023-C01, финансиран по ОП "Добро управление" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за частично преработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно оттегляне на оспорване пред ВАС на Решение № 14/30.01.2019 на ЯАС - Наредба прокопаване.

ВНОСИТЕЛ: ГС „БСП“  

10.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за нуждите на СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Яне Сандански" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на таван в ателие - жилище, ж.к. "Възраждане" 53-В-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общинско жилище на ул. "Преслав" № 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.540.257 по КК на гр. Ямбол, ул. "Независима България" № 12-12А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Костов – Предлагам в дневния ред да влезе нова т.1, предложение относно приемане на декларация по повод постъпило предложение за избор на ВК за оценка поведението на общински съветник.

Петкова – Предлагам в дневния ред да влезе като последна нова точка относно ЕФП на Роберта Христова.

Д. Стоянов – Предлагам в дневния ред да влезе нова точка относно избор на ВК за оценка поведението на общинския съветник Денка Петрова.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Костов – Изчита предложението с декларацията. (приложено към материалите по заседанието)

Ибришимов – Нарушава се реда в залата за пореден път. Г-н Проданов, втора забележка Ви правя, за продължаващо нарушаване реда в залата Ви отстранявам от заседанието.

Проданов – Този път искам да се гласува отстраняването ми.

Ибришимов – Подлагам на гласуване отстраняването на г-н Проданов от залата за продължаващо нарушаване реда в залата и невъзможност за работа.

Гласували      за – 21                        против – 13                           въздържали се – 3

Приема се. Г-н Проданов трябва напусне заседанието.

Пл. Проданов напуска заседанието.

Петкова – В канцеларията на общински съвет е постъпила молба от 18 годишно момиче с тежката диагноза остра милоидна левкоза, с която за щастие съвременната медицина се бори успешно, но лечението е много скъпо. Комисията, на свое заседание разгледа молбата и реши да отпусне помощ. Много вярвам, че ще помогнете на това дете да оздравее първо, като включите точката в дневния ред и като гласувате положително след това да помогнете на това дете да оздравее.

Д. Стоянов – Много ме забавлявате. Кой се страхува от мен? Или се страхувате защото говоря открито само с факти? Мен не ме е страх от Вас.

Ибришимов – Г-н Стоянов, моля, говорете по същество.

Д. Стоянов – Почвам. От вчера има съобщение, че в Ямбол повече няма да се раждат деца, няма, от първи април няма да се раждат деца. Научех го от чужбина, докато бързах да дойда от София тук, при Вас. Моята мотив е точно за здравеопазването. Къде е личната саморазправата, къде е грубото нарушение на чл.35.4.1?

Ибришимов – Не говорим за декларацията, говорим за мотивите на Вашето предложение.

Д. Стоянов – Говорим за здравеопазване …

Ибришимов – Не, няма нужда да говорим за здравеопазване, за мотивите за Вашата точка говорим.

Д. Стоянов – Г-н Председател, не съм дете и ти не си дете, какви са тия цигански истории.

Ибришимов – Спазваме правилника, нищо повече. (говорят си двамата едновременно)

Д. Стоянов -  Благодаря Ви за отношението на председателя, на всички, по същество. Въпроса, който искам да разгледаме е свързан със здравеопазването в община Ямбол. В Ямбол от първи април няма да се раждат деца.

Ибришимов – Г-н Стоянов, много Ви моля!

Д. Стоянов – В коректното становище на ПК ЗОРПК до председателя на ОбС е отбелязано, че разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗМСМА гласи, че местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на: 1. общинското имущество, изредено, две други точки и 4. Здравеопазването. В съответствие с този закон е свързана точката със здравеопазването, която предлагам да влезе в дневния ред.на днешната сесия на ОбС. Коректността и уважението към Вас изисква да ви уведомя, че съм поставил този въпрос пред д-р Давидкова, председател на Комисията по здравеопазване към НС, сега вече и председател на ПГ на ГЕРБ. Поставил съм устно и писмено пред д-р Дечев, управител на НЗОК, поставил съм в писмена въпроса пред г-жа Жени Начева, заместник-министър в МЗ, писмено е запознат и д-р Папашимов, народен представител от Ямболски избирателен район, както и областния координатор на ПП ГЕРБ за Ямболска област. Информирал съм тези хора, защото Денка Колева Петрова – Костова е общински съветник, избран от листата на ПП ГЕРБ. Оставям този проблем на вашето внимание защото първо, считам че Денка Петрова като общински съветник и като директор на РЗОК в Ямбол е създала система за нерегламентирано и противозаконно въздействие върху здравната система в общината, с цел да се лишават определени граждани от медицинско обслужване на територията, обслужвана от РЗОК Ямбол. Поради страха на хората имената им да излизат в публичното пространство ще дам пример само с мен и моето семейство. Считам, че въпросната директорка неоснователно и тенденциозно е лишила съпругата ми Катя Стоянова от правото да получава медицинска помощ в общината, в която живее. Фактите са отказ на трима лекари специалисти да окажат помощ на Катя Стоянова …

Ибришимов – Инженер Стоянов, няма как да Ви позволя да говорите тук непотвърдени факти.

Д. Стоянов – Вие не ми давате възможност да се обоснова.

Ибришимов – Говорите само непотвърдени неща, факти са ако представите тук документи от тези лекари.

Д. Стоянов – Представям Ви тука на този лист разпит на лекар от полицията. Вие не ми давате да се обоснова…

Ибришимов – Вие не се обосновавате, вие нанасяте само обиди с неща които  казвате като факти.

Д. Стоянов – Факти са, представям Ви разпит от полицията, погледни тука какво пише …

Ибришимов – Това е едно преразказване от Ваше име, никой не знае дали е така. Представяте един лист, всеки може да го напише. Не може така.

Д. Стоянов – Денка Петрова като общински съветник и директор е създала система за нерегламентирано…

Ибришимов - Г-н Стоянов, Отнемам Ви думата, това не може да продължи, обиждате общински съветник. (Д. Стоянов продължава да говори) Има си други органи които ще решат. Отнех Ви думата. Защото обиждате общински съветници, от месеци наред. Седнете на мястото ако обичате. Мисля да Ви отстраня от заседанието. Ако продължавате да стоите тука, продължавам да Ви отстранявам. (говорят по между си) Последна забележка Ви правя, че обиждате, в случая мене. Друга забележка няма да има.

            Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на Галин Костов.

Гласували      за – 28                        против – 7                             въздържали се – 0

Приема се.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на д-р Петкова да влезе като точка  последна.

Гласували      за – 35                        против – 0                             въздържали се – 0

Приема се.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на Д. Стоянов.

Гласували      за – 4                          против – 22                           въздържали се – 4

Гласуването ясно показва какво е положението в залата. Предложението на инженер, той за мене не е инженер, господин Стоянов, не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред с приетите промени.

Гласували      за – 28                        против – 2                             въздържали се – 4

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Декларация по повод постъпило предложение за избор на ВК за оценка поведението на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

2.      Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

3.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Ямбол и Районен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

5.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр. Ямбол чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла от фонд "Социална закрила" към МТСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол през периода 2019-2021г.", договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0023-C01, финансиран по ОП "Добро управление" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за частично преработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно оттегляне на оспорване пред ВАС на Решение № 14/30.01.2019 на ЯАС - Наредба прокопаване.

ВНОСИТЕЛ: ГС „БСП“  

11.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за нуждите на СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Яне Сандански" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на таван в ателие - жилище, ж.к. "Възраждане" 53-В-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на общинско жилище на ул. "Преслав" № 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.540.257 по КК на гр. Ямбол, ул. "Независима България" № 12-12А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно отпускане ЕФП на Роберта Христова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ  

 

 

            Ибришимов – Понеже точка първа не е гледана от комисия обявявам десет минути почивка за ПК да разгледа предложението и определям ПК ЗОРПК. В 9.50 продължаваме заседанието. ПК ЗОРПК да заповяда в 203 зала с предложението.

 

В. 10.15 присъстват 36 съветника.

Додов – проц. – Най-вече към председателя се обръщам, ще Ви помоля да спазвате стриктно правилника да не превръщаме заседанието в махленска приказка. Има стриктни норми по които трябва да се обръщаме по между си. Това е второ лице, множествено число. Това на ти, на ма, на бе, извинявайте. Благодаря.

Стоев – проц. – Поради големия интерес на гражданите предлагам медиите със записващи устройства да останат в залата. На предни сесии тази добра практика е действала.

Ибришимов – Имате предвид до края на т.2. Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Стоев.

Гласували      за – 14                        против – 18                           въздържали се – 3

Не се приема.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Декларация по повод постъпило предложение за избор на ВК за оценка поведението на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

Костадинов – ПК ЗОРПК разгледа предложението и приема с 4 гласа за, 1 против, 1 въздържал се.

Костов – Чете предложението. (приложено) – Призовавам Ви и за в бъдеще да не бъде използван общинския съвет по този некоректен начин, няма да кажа неморален и да гласувате да приемем декларацията.

Д. Стоянов – Нали ви казах, че ще станем за смях, значи веднъж се гласува да не приемем предложението и не ми се дава възможност да внеса в дневния ред междуличностен проблем между мен и Денка Колева Петрова и втори път се гласува да приемем някаква декларация, която също между мен и нея засяга. Значи какво е това нещо, или приемате принципно,  че се отнася за конфликт на интереси между нас или не приемате. А Вие какво правите, излизате тук и пред целия град казвате точката на Д. Стоянов е свързана с двойните отношения, изкарвате една декларация Д. Стоянов да се извини Денка Петрова, и не знам какво още. Защото се мъчите да направите нещо, което не може да стане. А искам най-коректно да постъпя. С декларацията ще станете за смях, веднъж не давате на общински съветник да прави предложение, втори път пишете декларация. Хората трябва да се сравняват за Вас, Вие сте еталон и същевременно гледай какво пишете. За комунистическо време, не съм бил агент на ДС, не съм бил съдържател на явочна квартира, ни съм научен на такива неща. Но това е пълно противоречие, вземете и го оправете. Не гласувайте за това нещо, защото и едното и другото са …Вие ме надценявате. Казвате, че ОбС не е място за саморазправа, а в същото време се разправяте с мен. Няма да се откажа, защото съм прав и имам документи.                                                                                                                                                                                                                                             

Ибришимов – репл. – Инженер Стоянов, моето мнение е, че за смях тук ставате само Вие. Другото мнение, че декларацията е между вас и д-р Петрова, няма нищо общо. Нашата декларация е до общински съветници и Вас, има голяма разлика. Казвате, че имате документи, може и да имате или ги има само във вашата глава. Така или иначе ще стане ясно, има органи, които ще проверят и след това ще видим накъде ще тръгнат нещата. Може би не само за смях ще станете, като и да е. Та това исках да Ви кажа, че един документ хвърчащ, където Вашите работи пише, не е документ. Всеки може да излезе и да покаже такъв лист, където друго пише. Това е Вашата дума срещу думата на другите. Спестете ни всички тия, няма да кажа простотии, но неща, с които ни губите времето.

Костов – репл. – Преди малко колегата Банков каза – всички могат да четат – аз съм убеден в това и т.к. тази декларация е една принципна декларация за отношенията между нас като общински съветници и всеки от нас към ОбС, като колеги, и с една препратка към процедурата на г-н Додов да се уважаваме и да уважаваме гражданите, които са ни избрали ще Ви зачета още веднъж част от мотивите – защото колегата беше убеден, че можете да четете – за да съхраним престижа на ОбС, г-н Стоянов, създаден и действащ в защита на обществения интерес. Предлагам да приемем тази декларация. Това е, благодаря Ви.

Георгиева – проц. – Предлагам да прекратим дебатите по тази точка.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – 5                             въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, приема

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на общинските съветници от ОбС - Ямбол

по повод постъпилото предложение за избор на временна комисия за

оценка поведението на общински съветник

 

Ние, общинските съветници от ОбС – Ямбол като изразяваме убедеността си, че зачитането правата на личността и нейното достойнство са водещ принцип в Република България, като съзнаваме отговорността, която носим в качеството си на общински съветници и представители на гражданите на Ямбол в ОбС, като се позоваваме на нормативните актове, уреждащи отношенията в правовата държава и в частност в местното самоуправление, заявяваме следното:

Възразяваме остро срещу поредното постъпило в ОбС – Ямбол предложение от общинския съветник Димитър              Стоянов за избор на временна комисия за оценка поведението на общинския съветник д-р Денка           Петрова. Считаме, че това е опит Общинският съвет да бъде използван в личен интерес и за лична саморазправа от страна на общинския съветник г-н Стоянов. Със своите действия той всъщност се опитва да върне времето, когато една партия си беше присвоила правото да бъде морален стожер на гражданите и публично да оценя и определя тяхното поведение.

Заявяваме, че предложението на г-н Стоянов е грубо нарушение на чл.35.4.1 от нашия правилник, според който общинският съветник не може да използва положението си в лична изгода, да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

Напомняме, че общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България с правомощия и задължения, които са от изключително важно значение за развитието и просперитета на всяка община и са ясно описани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Разглеждането на поведението на който и да е общински съветник не е сред прерогативите на този орган за местно самоуправление.

Категорично заявяваме, че няма да допуснем Общински съвет – Ямбол да се превърне в място за публично нанасяне на клевети и обиди, за решаване на междуличностни конфликти, за саморазправа и уронване на авторитета на който и да е от общинските съветници.

Настояваме г-н Димитър            Стоянов да се извини публично за обидните думи и действия от негова страна, чрез които считаме, че е засегната личността, достойнството и доброто име на колегата ни д-р Денка Петрова, а чрез това е накърнена и репутацията на целия общински съвет като колективен орган на местното самоуправление.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Георгиева - Като член на Инициативния комитет за организиране на подписка за провеждане на местен референдум за дълга в община Ямбол, и като общински съветник,  искам да се обърна към вас, колеги, и да ви призова да проявите отговорност към 6456 граждани на Ямбол, положили коректно подписите си и личните си данни с желание да бъдат питани по такива важни финансови проблеми на Ямбол, какъвто се явява тегленето на облигационен заем. Не бива да забравяме, че той ще се плаща през следващите 12 години и с лихвите ще надхвърли 20 милиона и 600 хиляди лева.

Призовавам ви да бъдете отговорни и към подписите на още 812 души, които дали заради грешка, дали заради страх от неправомерно използване на личните им данни, не са нанесли правилно ЕГН-то си.

Както виждате от справката на ГРАО само 484 подписа не достигат, за да стане задължително провеждането на местен референдум, но това е прекалено малък брой на фона на всички над 9000 граждани на Ямбол, които са заявили желание с данните в бланките да подкрепят подписката, но са допуснали неточности и още стотици, които споделиха пред нас на шатрите, че ни подкрепят, но се страхуват от репресии и не смеят да се подпишат. Без да поставям под съмнение професионализма на работещите в ГРАО, има редица данни назад във времето, които ме смущават. На парламентарните избори за 44 НС през март, 2017 год. гражданите с избирателни права в Ямбол, включени в списъците на СИК са 68 675. През същия месец, на 24 март ГРАО подава данни за граждани с избирателни права за друг местен референдум – 70 433. Една е бройката за избори, друга – за референдуми. Невероятно, но факт. Но да се върнем към днешния ден. Не бива да подценяваме  факта, че въпреки с години насаждания страх и наложените им зависимости хиляди ямболски граждани се осмелиха да изразят желанието си да бъдат питани. Гражданите проявиха смелост и ние като общински съветници не трябва да пренебрегваме гласа им.

За нас, инициаторите на тази подписка, не е морално в края на един изтичащ мандат да взимаме толкова важни решения, които ще се отразят на управлението на Ямбол през следващите 3 мандата, само за да може отиващото си ръководство на общината да изиграе обществени поръчки за 17, 6 млн. лв. и точно то да ги възложи. Не е морално да натоварваме гражданите да плащат такъв огромен заем в продължение на 12 години и то в края на периода на гласуваното ни от тях доверие, без да ги попитаме дали са съгласни за това. За нас, би трябвало, само суверенът да има право да се произнесе за този дълг, защото той ще го плаща.

Колеги от ГЕРБ, искам да ви припомня, че вие сте общински съветници през този мандат с подкрепата на 10 194 избиратели и не смятам, че е морално да се опитвате да игнорирате легитимното мнение на  6 456 граждани на Ямбол и на още хиляди, които са се подписали, но са допуснали различен вид неточност. Гласът на толкова много ямболски граждани не може да бъде подминат с лека ръка.

Нашето предложение е местният референдум да се проведе заедно с европейските избори, като по този начин ще отпадне още едно ваше опасение, че ще се изхарчат излишни общински средства. Практиката показва, че референдумите допълнително увеличават избирателната активност, а и вие, и ние искаме повече граждани да отидат до урните на 26 май.

Що се отнася до законосъобразността на въпроса нашата позиция е, че се опитвате да ни вкарате в правните абсурди на несъвършеното законодателство и съдебната практика, свързана с него.

Още преди да одобрите решението за емитиране на облигационен дълг, в последния възможен момент – на 28 декември 2018 г., вие прекрасно знаехте, че от месец в Ямбол се провежда подписка за иницииране на местен референдум за дълга. Жалбата на граждани срещу решението на Общинския съвет за теглене на дълга беше отхвърлена от съда, като един от мотивите е, че това решение не поражда пряк ефект, защото поемането на общински дълг се проявява чрез общинския бюджет.

Но когато бюджетът е приет с включения в него общински дълг, т. е. поражда се пряк ефект, вече позицията и на кмета, и на съда е, че местният референдум не може да решава въпроси на общинския бюджет. Т. е. няма реална възможност да се оспори и по съдебен път неразумното решение на този Общински съвет, който под давление на кмета е готов да натовари гражданите да плащат над 20,6 млн. лв. дълг.

За нас референдумът е най-правилният начин да се вземе решение за този огромен общински дълг, още повече че чл. 17, ал. 2 на Закона за общинския дълг го предвижда като възможност – текстът гласи, че решението за поемане на общински дълг се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум.

Ако искате да уважите мнението на хилядите ямболски граждани да бъдат питани, може да отменим решението си от 28 декември миналата година и да вземем ново за провеждане на местен референдум.

Колеги от ГЕРБ, през този мандат вие допуснахте пълното обезличаване на Общинския съвет като орган на местното самоуправление, защото безропотно приемахте всяко предложение, наложено ви от вашия  политически лидер и кмет на Ямбол. Дали защото му бяхте прекалено верни, или защото държеше голяма част от вас с постовете, на които ви е назначил, но вие не посмяхте да проявите самостоятелно мислене и одобрявахте всичко, което ви е наредил, дори и когато ви показвахме, че извършвате закононарушения и след това съдът отменяше решенията на Общинския съвет. Призовавам ви поне сега, в края на мандата, да проявите малко смелост и да зачетете мнението на хилядите наши съграждани, защото на предстоящите местни избори отново ще поискате тяхното доверие. Надяваме се, че ще проявите отговорност към ямболските граждани и към Ямбол.

 Костадинов – ПК ЗОРПК разгледа искането с подписка, депозирана от ИК за провеждане на местен референдум и излезе със становище, което ще Ви прочета. - Чете становището. (приложено)

Славов – За да има пълнота в цялата картина, на това какво се случва днес и какво се случва в последните няколко месеца в града с тази подписка, която иска да се проведе референдум няма как да, както чувам странични реплики, няма как и не е редно според мен да остане мнението на кмета като нещо, което да не получи гласност, защото то е определящо в отношението на кмета като институция, легитимно избрана, мажоритарно като институция от гражданите на Ямбол за нещо, което кмета е внесъл като предложение в ОбС и ОбС е взел решение. И тъй като е достатъчно дълго това мое становище, в което аз съм се опрял на 100% на анализа, юридическия, който е направен  от юридическата дирекция в общината и в този анализ много ясно се открояват две неща и това становище ви е дадено на всички вас и е внесено в законно установения срок в канцеларията на ОбС, всички вие сте се запознали с него, но там има два основни акцента и тези два основни акцента са първо, че подписите, събрани недостигът за провеждане пряко, задължително провеждане на референдум, хипотеза, в която ОбС трябва да насрочи само дата, ако се съберат минимум 10% от гласовете на наши съграждани, които по закон имат право да гласуват и са с постоянен адрес, закона е категоричен, но за мен това е по-малкия проблем, по-големия проблем е, че това предложение е незаконосъобразно и то е незаконосъобразно категорично. След малко няма как да не коментираме част от обвиненията, които г-жа Георгиева тук коментира и те са пряко свързани и с моето становище, но няма как да искаш и да омаловажаваш закона, когато не е в твоя полза и да искаш той да не бъде спазен. ОбС е най-високо в йерархията на местното самоуправление на всяка една община и би трябвало общинските съветници да са тези, които давате пример за спазване на закона, а аз чувам тук от тази трибуна как имало недомислици в закона. Закона е такъв, какъвто е и трябва да се спазва от всички български граждани включително и от нас, и вие трябва да давате пример за това, и вие в пълно съзнание, че нарушавате закона, правите това и сега излизате от трибуната и се сърдите защо кмета, както и комисията, кмета е дал становище, според което излиза тази подписка и че това искане за референдум е незаконосъобразно, ама то е факт и дори съда се е произнесъл. И за мен не това е най-страшното дами и господа, най-страшното е, че това не е единичен случай, това не е рецидив, това е практика за БСП, защото няма какво да се лъжем, това е на 100% процес по сценарий, режисура и изпълнение на БСП. Кой колкото да се опитва да хвърля прах в очите на хората, че има инициативен комитет, инициативния комитет е само за заблуда, всичко останало е 100% заблуда, сценарий, режисура и изпълнение на БСП. Хайде сетете се 2017 г., първо искане за референдум по същия казус, когато бях внесъл като вносител пак искане за подобен кредит, 2017 г. втори път искане за референдум, 2018 г. трети път искане за референдум и трите пъти като незаконосъобразни съда ги отхвърли, изчакахме естествено съвсем чинно до края съда да се произнесе и то стана юни месец 2018 г., след което инициирахме това предложение за решение, което вие взехте за 9 млн. евро и затова изобщо не е вярно, че това се случва в последната година на мандата ни, ама ние още 2017 г. сме го стартирали този процес. Три пъти, 2017г. два пъти и 2018 г. още веднъж, като незаконосъобразни съда ги е отхвърлил исканията за референдум и сега четвърти път ви ги отхвърля, и вие продължавате да си твърдите, че няма нищо, че това са някакви недомислици в закона. Аз дословно си записах и след малко ще цитирам, но за мен всичко това ме води само към един извод и той е, че абсолютно всички действия, които използват тази много добре звучаща благовидна формулировка на референдума, за да облекат своите си действия в нещо, което звучи много сериозно и солидно според тях в очите на хората, всички действия са продиктувани за едно единствено нещо, по всякакъв възможен начин да се блокира работата на кмета, по този начин да не се случва нищо хубаво в града и по този начин, когато дойдат избори да се обясни как трябва да дойде някой друг, защото тези не си вършат работата. Подобен сценарий сме го гледали назад в годините то не бяха дела, то не бяха сигнали, то не бяха каквото и да е, недейте подценява интелигентността на хората, на ямболлии, недейте да мислите, че никой не е наясно, че това е 100% ваша инициатива на БСП. Тази ваша порочна практика още от 2011 г., когато взехте три решения за това само с референдум и след референдум да станат големите проекти на града, Водния цикъл, Парка, Безистена, Кабиле, пак хубаво, че никой не ви се върза, и пак хубаво, че всичко това нямахте възможност да го направите, защото иначе всичко това нямаше да се случи в града и е някак си граничещо със цинизма това да използвате доверчивостта на хората и да ги лъжете в буквалния смисъл на думата, защото тази подписка за мен е точно толкова гражданска, както вие казвате, колкото едно време през социализма и комунизма Република България беше Народна Република България, не тази си е изтъкана от цинизъм, от отношение, което като заблуда на ямболлии би трябвало да е обеца на всеки човек с разум в този град, че по никакъв начин не трябва да ви се доверяват. Хубавото е, че и сега няма как да не коментирам това, което г-жа Георгиева казва и искам да благодаря на ОбС, всички тези, които сте подкрепяли моите решения, че благодарение на вашите мъдри решения и подкрепа Ямбол става все по-красив, все по-устойчив в развитието си, все по-забележим в държавата и от бизнеса, който иска да инвестира тук и от хората, които искат да го посетят, за да се порадват на красотите, които вече има в града ни, което предполага сериозно развитие на туризма, все повече самочувствие и респект, и уважение на нас самите към града, и все повече перспектива на нашите деца, и това става благодарение на този ОбС, затова искам да ви благодаря изрично, защото онова, което чух беше нещо недопустимо за мен от общински съветник да се говори тук от тази трибуна независимо, че е опозиция. И сега дайте да направим малко прочит на моето становище, което аз съм дал и тези думи, които чух. Само някъде около 800 и колко или 900 подписа не достигали, не, аз бих го прочел по-различно г-жо Георгиева. Почти 1 000 гласа не стигат, това не е никак малко 1 000 гласа, говорите за страх, за недоверие, къде е този страх и къде е това недоверие, това е може би само във вашето съзнание и във вашите глави, че хората водени от страх не били си написали имената или били сбъркали. Нали разбирате, че това е като махленско обяснение в кръчмата или в детската градина, това не звучи сериозно, тук е най-високата трибуна на града. Говорите, че ГРАО имало нещо мътно и тъмно. Сега, ако не знаете да ви кажа, ГРАО е национална структура, служителите на ГРАО се назначават от министър на регионалното развитие, базата данни е национална база данни. Тези числа, които излизат колко имат право на глас и колко не, не са неща, които се манипулират от общината тук на място, не, те са в сървърите в София, на цялата държава, а една голяма част от изборите са проведени, когато БСП беше на власт със стара дата и числата са били различни. Те са различни, защото това е динамична система, но тя се поддържа, отчита, развива, менажира и всичко останало от Министерство на Регионалното развитие, а не от община Ямбол, просто физически тук има служители, които въвеждат данните и тази справка, която излиза, тя излиза директно от националната база данни и трябва да ви кажа, че, когато говорите за страх, значи аз такава агресивна и арогантна кампания 12-та година кмет не съм виждал в града, от врата на врата, това което е забранено по закон с изцяло неверни твърдения, повечето хора изобщо не са разбрали за какво се подписват, нали сте наясно, че живеем в един град, където информацията веднага с връща обратно, половината са се разписали, защото не били доволни от транспорта, другите, защото било шумно, трети не знам си за какво още, това няма нищо общо с тази подписка и това е нещо, от което би трябвало вие да се срамувате като основни организатори на тази подписка БСП, а не измисления инициативен комитет. И не искам да омаловажавате през цялото време, защото това може би е най-важното да научат хората в града, да омаловажавате решенията на съда и тук да четете като някаква мелодрама това, което е залегнало и в моето становище е решението на съда. Нали разбирате, че в тази държава, Република България, не Народна Република България, а Република България, съда е този, който единствен има право да отрежда, ние може да спорим, но съда отрежда и ВАС изрично е утвърдил, ама дали това ви харесва, дали не ви харесва на вас, дали това обслужва тясно партийните ви интереси или не ги обслужва, това мен като кмет не ме касае, това града и гражданите на Ямбол не ги касае, гражданите на Ямбол искат града да се развива, и аз като кмет и благодарение на този ОбС правим всичко възможно той да се развива. Вие като ПП БСП, правите всичко възможно той да не се развива, за мен е много по-почтено да излезете и да кажете: „Ние правим тази подписка още от 2017 г., искаме референдуми, не от 2011 г. още искаме референдуми, но от 2017 г. за конкретния случай единствено и само, за да спрем развитието на града“, станете и го кажете и това ще е достойно и тогава може да съберете и 10 000 подписа, може да се окаже, че хората не го искат, искат наистина да спре и да бъде такъв, какъвто си е, да няма на 100% подмяна на уличното осветление в града, да няма ремонт на всичките големи вътрешноградски булеварди, тези за които няма как да се вземат нито европейски, нито държавни пари, да няма видеонаблюдение и сигурност, станете и го кажете, защо се срамувате, защо се страхувате, защо правите такива незаконни действия и такива политически, за да се опитвате ямболлии във вашата правота. Моето становище е изрично и категорично в него е разписано, че това е не законосъобразно, а освен това близо 1 000 подписа не стигат, 800 и нагоре, близо 1 000, аз преди мъничко, цитирам думите на г-жа Георгиева, 800 и тъй като близо 1 000 подписа не стигат, но това не е важното, важното е, че това е незаконосъобразно, а незаконосъобразното си е незаконосъобразно и не може да бъде подкрепено от никой. Според мен, който уважава законите на тази държава, рецидив е, да може би продължава да си мисли, че ние живеем в Народна Република България…

Ибришимов - Само момент да цитирам, г-н Славов. „Брой некоректни записи 1 171“, ето го протокола. За какво говорим?

Славов – Благодаря ви, надявам се, че ще подкрепите и моето становище с решение на ОбС.

Ибришимов – 11.00 часа е, обявявам почивка десет минути.

След почивката в 11.16 часа присъстват 35 съветника.

 

Стоянов – изк. – Днес дано не съм ви омръзнал, но отново ще взема думата, като искам да декламирам, чрез моето изказване особено по тази точка, че нямам никакви политически и каквито и да е било пристрастия и в момента изслушахме две поляризирани мнения на политически партии, които обосновават по един или друг начин решението, което вие трябва да вземете. Аз продължавам да твърдя, че съм коректен, независим и професионален човек и искам да изкажа едно становище на един човек, който нямам повече политически амбиции, нямам нищо повече, смятам че съм човек, който е преуспял и да се чуе наистина такова мнение. Аз ще ви кажа и не крия, аз съм „за“ да има заем, аз съм и за това да има референдум, защото България трябва да върви към демокрация. Последния разговор, който водих с общински съветници, това е в Зермат в Швейцария, хората казаха при 100 гласа някъде някой да отиде със 100 подписа, веднага започваме референдум. Затова ние малко по-малко трябва да свикваме, затова нещо и сега веднъж БСП казва, че това е законно и са събрани 6 000 и колко казвате гласа, от друга страна се казва това е незаконно. Моето мнение и становище е следното, трябва да бързаме да се тегли заем. Преди малко показах съобщението на колежката и то казва: „Стоянов толкова ли е западнал, толкова ли е еди що си...“, трябва да бързаме пари трябват, но не можем да пренебрегнем тези 6 000 гласа, просто не можем, разбирате ли това са хората, които гласуват, аз съм убеден, че голяма част от тях са гласували и за вас, които ще гласуват „против“ или „за“, уважението към хората. Колко пъти искам да кажа, колко пъти искам, че морала, ние не сме никакви политици, че морала и всичко е в основата, затова моята молба към вас ще бъде следната, нека да се опитаме, ако наистина референдума не е бил законен, аз не мога да кажа нищо обаче, казвам открито, да се опитаме да създадем форум сега да гласуваме, примерно че няма, но да гласуваме и предложения, ако трябва в следващия ОбС наистина да проведем един референдум, защото това са 6 700 гласа. Това, ако знаете колко парички са за общината, ако знаете това колко неща са за тези хора, дали подмамени, айде да кажем от тях ще са подмамени половината, но другата половина няма да са подмамени, от тях взимаме тези 500 или 600 лв., които ни дават и от веднъж да кажем тези хора, те са нищо, те са парцали, затова ще се повторя, гласувайте или вземете отношение в момента, направете изказване, с което да се опитаме да балансираме, защото демокрацията е там, няма да може да избяга България от референдум, това трябва да ви е ясно. Колегата снощи от Зермат, случайно там говорихме, защото му писах и казва: „Как на 6 700 гласа няма да стане референдум?“ И аз му казвам: „Не знам“ и клепам на парцали, и казва: „А, вие наистина сте диваци“, ако знаете как обидно ми стана, направо в дън земя потънах, но в България демокрацията върви натам, защото това са парите на хората, те не са наши пари, не са ваши пари, затова референдума е нещо, което е демократично и с това ще приключа. Моля, от едната и от другата партия има много умни, има много инициативни хора, имате много добри юристи, имате много добри хора и аз съм обеден в това, които могат наистина да излязат от тази патова ситуация, защото и едната страна и другата ще бъде губеща, може да бъдете убедени в това страна, сега БСП, както се казва, че го е организирало, аз отидох на палатката, не крия, така отишъл съм на палатката, видял съм, подписал съм се и както и да е, аз съм гражданин, не се занимавам с ПП и каквото и да е било, но едната страна ще кажат да, то беше законно те еди какво си, другата страна ще каже как бе 6 500 души, добре не било законно, организирайте го втори път, дайте втори път, да не е от ИК, да бъде от вас общинските съветници. Да, благодаря и с това ще приключа, но заем трябва, просто трябват парички, трябва в този град да се работи, нищо не може да остане без пари, а града иска пари, иска както и докторите виждате как е останало, няма кой да управлява кувьозите в ямболска болница и това от първи щяло да бъде, какво е това чудо, ако трябва общината, отиваме, плащаме, ако трябва ние ще дадем на един лекар 1 500 лв. заплата. Затова ви моля, излезте, дебатирайте, нека на следващ ОбС, ако трябва да разгледаме тази точка, но трябва да се намери баланс. Благодаря ви!

Бакърджиев – репл. – Аз искам да споделя нещо, което всъщност и предния път, когато дебатирахме формата за референдума, някак си тук на референдумите и на това, считам че могат да бъдат панацея, един референдум се върти като мантра и винаги се дава за пример Швейцария. И предния път казах едно нещо колеги. Да, вярно е референдуми в Швейцария, но ако се върнете назад в историята ще разберете, че Швейцария е последната страна в Европа, която даде права на жените и това е в резултат на осмия след седем референдума, които са били против. Така че, не мисля, че един референдум, какъвто и да е той и за каквото и да е той може да бъде една панацея.

Петкова – репл. – Никой не е против да чуе гласа на хората и ако не беше така, най-малкото в държавата ни нямаше да има избори. Защото тогава най-много се чува гласа на хората, стига начина по който се чува този глас да бъде законосъобразен. Ако сега направи референдум, след приемане на бюджета на общината влизаме в абсолютно противоречие с чл.26, ал.2, т.1 от ЗПУГДВМС, въпроси на общинския бюджет не могат да се решават чрез местен референдум. Ерго, щом бюджета на общината е приет, няма как той да бъде изменян чрез референдум.

Стоянов – дупл. – Благодаря за забележките, това някога го бях чувал, но не го знаех, благодаря. Защо искате да отречете, че една демокрация, която е видна в целия свят, започвате все да обосновавате нещо противно, защото аз Стоянов съм го казал, ами те хората в света са го казали, значи нямало възможност, американците и китайците едва не се сбиха онзи ден на луната и намериха решение, а вие тук при този състав, които имате, при юристите, които ви съветват парите, които имаме общината да не можем да зачетем тези 6 800, разбирате ли, болно ми е за тях. На мен не ми пука, ще си грабна багажа и ще отида в София или някъде другаде и толкова, но тези хора са 6 7000 или там 500 човека, дайте да видим така как можем и не казвайте няма, кажете да, дайте да приемем  едно решение, с което да седнем да поставим  задача на някой си или пък еди как си, добре защо това отрицание, защо за всяко едно нещо този ОбС само с отрицание, не го използвайте за политически и други цели, защото това са парички на хората, бедни са хората. Снощи преди да тръгна да карам жена си в болницата, дадох 150 лв. на едно дете в блока да отиде на екскурзия...

Ибришимов - Г-н Стоянов, моля по същество.

Стоянов –Добре, по същество, извинявам се. Дайте, това са парите на хората. Аз казах, аз съм да пръснем техните пари, но да ги уважим, защото те са суверена, те са този, който е гласувал за нас. Моля ви, измислете система, дайте вратичка, с която наистина да уважим, защото сега ще гласуваме против и едната черта е зачеркната. Дайте, измислете система, с която да можем да удовлетворим и тези. Благодаря и ще кажа, да готов съм и ако някой ми възложи честта и адвокати…

Ибришимов – Г-н Стоянов, времето Ви изтече.

Костов – изк. – Г-н Стоянов, назовавам Ви в изказването си, защото съм съгласен с Вас. Наистина това е един от най-демократичните инструменти, аз също съм съгласен с Вас, че заема е жизнено необходим на Ямбол, но БСП в този град успяха да опорочат дори този най-демократичен инструмент като подписката за референдума. Виждам вчера една от червените им палатки, които сега са разхвърлени из Ямбол пак по друга инициатива и пише: „Аз обичам Ямбол“. Преди три или четири седмици там пишеше: „Против ли сте Ямбол да се развива?“, „Против ли сте Ямбол да бъде осветен, да има видеонаблюдение, да има улици“. А сега пише „Аз обичам Ямбол“. Не знам каква дума да използвам, за да нарека това, сигурно речника ми не е толкова богат, но лицемерие е доста нежна дума. Как бяха събирани тези подписи? Ужас, хора пускани срещу 3 лв. да обикалят и да събират ЕГН-та по етажите. Звънят през нощта, вечерта, звънят на хората, възрастни хора ми се обаждат и ми казват: „Питаме дали сама живея.“ Аз съм убеден, че този доброволец е нямал лоши помисли, той просто е питал дали може да вземе още един или два подписа, които са вътре в този апартамент. „Сама ли живеете“, представяте ли си за какво нещо става въпрос, на какъв терор бяха подложени нашите съграждани. Доброволци, активисти, с целия ресурс впрегнат на една партия, целия и тази голяма ПП БСП в Ямбол, една организация, която си сложила червените палатки, довела си депутатите, гордо снимани отпред и се крият зад ИК. Аз не мога да разбера такава практика, не били им стигали само 1 000 гласа им били фалшивите. Не, чета вчера 10 000 били подписите, обаче предварително 3 000 сте решили, че не са и 1 000 още ни връщат тия, е каква е тази подписка, лов на ЕГН-та ли правим. Не, ние сме щели отново да се обърнем към нашие съграждани, да ще се обърнем, изборите са скоро, но не по този дивашки начин. Ами наистина това, което се говори, че струва 3 лв. подписа, ако го умножим по 6 лв., по 7 лв., пък не дай си боже по 10 лв., ако наистина това сте направили, това са едни средства, които…

Ибришимов - Г-н Костов, правя Ви забележка.

Костов - Благодаря, ще се съобразя! Това са едни средства, които могат да бъдат използвани за много по-благородна кауза. 2017 и 2018 г. сме били искали за една година преди мандата, тука късопаметни ли си мислите, че сме ние или вие сте късопаметни. Не, този заем е доста от отдавна, но с всички инструменти, които ви позволява нашата правосъдна система, от която съм доволен разбира се, вие се опитахте да спрете тегленето на този заем. Такова усърдие да провалите референдума. Колеги, простете ми за малко по-чувственото изказване, но няма как да го подмина, тъй като пред очите ми мина цялата им кампания. Три месеца 6 000 подписа, това ли ви бяха, три месеца да ходите по етажите, така че, за да не даваме наистина да бъде опорочаван този изключително демократичен инструмент предлагам да приемем решението в становище на кмета.

Костадинов – репл. – Искам само да допълня г-н Костов, защото той много добре разви тезата на колегите от БСП, които се крият зад този ИК с една единствена цел да манипулират гражданите на Ямбол…

Ибришимов – г-н Костадинов, реплика правите, така че, ако обичате правя Ви забележка. Правя Ви забележка г-н Костадинов, продължете с репликата.

Костадинов - В наказателното право има един принцип, че, когато едно лице използва трето лице и го въвежда в заблуждение или го манипулира, т.е. използва го като средство и оръдие за постигане на някакви интереси, наказателната отговорност се носи от дееца, който е използвал това лице. Но сега вие каква политическа отговорност ще поемете към този неморален акт, защото вие подведохте гражданите на Ямбол с въпроса, който беше зададен. Освен това, считам че някои от вас искаха да използват този референдум, за да се докажат на определени хора на по-високо ниво. Благодаря, г-н Председател! Репликата ми беше свързана с това, че г-н Костов, беше достатъчно обоснован, но исках да го допълня, а именно с това, че този референдум не трябва да се използва за манипулиране на гражданите и за използване на користни цели, които стоят.

Георгиева – репл. – Правя реплика на г-н Галин Костов, във връзка с наказателния кодекс, който преди малко юриста Костадинов ми поднесе на тепсия. Първо, смятам че не е красиво, не е уважително, не е проява на добро самочувствие и убеденост в това, което защитавате, да се изправите на тази трибуна и да правите подобни не хигиенични внушения. Току що Вие обидихте членове на ИК, които са много стойностни хора и които в годините една част от тях са доказали, че не са били пристрастни към нито една политическа сила в този град, а просто по определени казуси имат своя гражданска позиция. Това, че БСП се включи в тази инициатива е защото партиите трябва да структурират мненията и на хората, ние затова сме общественици, ние не сме политици, за да ги чуваме какво коментират, какво правят, да улавяме тези потребности и да помагаме да се осъществява наистина това гражданско общество. Относно твърдението, че сме били диваци, брутални, цинични, когато сме си събирали подписите, това е реплика… (някой говори от място – не се разбира)… Не, аз го чух в изказването на г-н Костов, абсолютно не отговаря на истината. Аз разбирам, че пропагандната реторика е ваше задължение, но аз искам да благодаря на всички ямболски граждани, които ние не сме подвели в нито един момент, ние не сме питали „за“ или „против“ дълга сте, а просто сме ги провокирали да искат да бъдат питани и вие това нещо колеги, не го разбрахте или разбирате, но просто не ви върши работа това и да ви кажа честно много се гордеем с резултата, защото не сме изнасилвали абсолютно никого да полага своя подпис, включително и ваши симпатизанти са минавали и са се подписвали в нашата подписка. Ние БСП нямаме вашия подход със списъци, с отговорници по блокове, още от сега да се работи, ние работим с открити лица и на „Аз обичам Ямбол“, ние отново подхождаме по същия начин. Можете да пратите ваши доброволци под прикритие, както го правихте и по време на референдума, да видите как протичат шатрите „Аз обичам Ямбол“ и тогава ви каня на един наистина нормален, почтен, професионален разговор, но да правите подобни внушения, да обиждате хора от ИК, да обиждате ямболските граждани, които едва ли не уж са много интелигентни, както каза г-н Славов, но не могат да преценят, че ги подвеждате, че сме ги подвели, това е недопустимо.

Костов – дупл. – Не допускам г-жо Георгиева, че не сте чак толкова почтена, допускам, че не сте запозната с кампанията, която правихте. Съвсем искрено Ви го казвам, имайте в предвид, че вашите така наречени доброволци звъняха включително по нашите врати, по вратите на нашите роднини, да не е забранено разбира се, но в тъмната част на денонощието е забранено…

Ибришимов - Има определени места, където може да се събира подписката.

Костов – Г-жо Георгиева, и друг път съм Ви казвал, че подвикването през масите не е мой темперамент. Вие няма как да направите това твърдение, което направихте от трибуната толкова уверено и ще ви кажа защо. Вие не сте били с хората, които обикаляха входовете, че да знаете те какво говорят: „Доволни ли сте от транспорта? Защо ми отрязаха дървото? Искате ли да ви направят тротоар?“ Вие изобщо не знаете за какво ставаше въпрос. Ще Ви припомня само, че един Ваш доброволец пострада, което аз осъждам много остро, вероятно докато е обяснявал какви са приоритетите на БСП. Отново казвам, Вие не сте наясно с кампанията, която правихте. Това, че събрахте там някакви списъци от някакви така наречени доброволци и ги връчихте някъде, не Ви прави организатор на кампанията. Да, БСП е организатор на кампанията, но Вие не сте наясно с кампанията.

Бакърджиев – изк. – Аз благодаря на г-жа Георгиева, защото тя, тук от нашата трибуна всъщност призна, че БСП е мотора на този ИК, което всъщност много лесно прозираше от факта, че щом председателя на общинската структура на БСП е там, председателя на младежката структура на БСП е там, сега не знам защо са били, дали от голямо желание, дали, защото БСП бута подписката или защото БСП трябва да контролира какво всъщност върши така наречения независим ИК, отвсякъде прозираше БСП, от конкретната, от участието на депутатите, интересно не видяхме политици от други политически сили, които да се асоциират с тази подписка за референдум. Що се отнася г-жо Георгиева, за „Аз обичам Ямбол“, вие сте изключително горди, че националния съвет на партията ви е отпуснал пари да се срещате с ямболлии. Значи така, когато ви отпуснат пари обичате Ямбол, когато не ви отпуснат пари, явно не го обичате и си плюете наред. Не знам какъв може да си, за да искаш пари от партията си, за да отидеш да се срещнеш с избирателите, които с ви избрали. Според мен цялата тази подписка общо взето е в рамките на идеите на БСП за поредната дейност в името на народа, за мен е по-скоро, както намекнаха и колегите Вие имате желание явно да се докажете пред ръководството на партията с идеята най-вероятно да Ви предложат за кмет, за съжаление близката история на БСП показва, че обикновено или предлагат някоя политическа люспа или ви хвърлят някой парашутист отгоре, мога да Ви кажа само язък за упоритостта, труда и т.н.

Банков – проц. – Г-н Председател, аз очаквах, че Вие ще поемете тази инициатива и може би нямаше да стане в такава насока разговора на изказващите се, главно от групата на ГЕРБ, но тук е и председателя на ИК и аз правя процедурно предложение да му дадем думата. Да гласуваме да дадем думата на Председателя на ИК, реално тези, които са вносители на тази подписка.

Ибришимов - Г-н Банков, вносителите се изказват в друго време, а ние минахме това време…(Банков – от място - Щом стана дума на вносителя може да дадем думата по всяко време, ако искате го уважете, ако искате недейте. Аз имам  процедура гласувахте я.)… Така е, но само искам да ви кажа, че Вашата процедура не е точна, защото по Правилник вносителя има думата, след като аз прочета въпроса.(Банков – Аз не го правя като вносител, а като председател на ИК, който е тук, правя предложение външен човек да се изкаже на нашето заседание.)… Добре, ще го подложим на гласуване.

Бакърджиев – прот. мнение – Г-н Банков, аз мисля, че в началото от името на ИК беше вече направено едно изявление от г-жа Георгиева, но тя е излязла от името на представител на ИК… (Банков – от място - Че е в ИК, тук е председателя. Гласувайте го това предложение.)

Ибришимов - Г-н Бакърджиев е прав. Аз ще подложа на гласуване Вашето процедурно предложение г-н Банков, абсолютно прав е ,защото аз дадох думата…(Банков – от място – не се разбира)… Да, аз и дадох думата, г-жо Георгиева попитах…(Георгиева – от място – Да, казахте, Вие ще вземете ли думата, това е Вашата точка и аз казах…- не се чува)… Да, благодаря, г-жо Георгиева… (Банков – от място - Тука е председателя, безпартийния председател е тука…- не се чува)… Казах Ви, че ще подложа на гласуване процедурното предложение, но Ви казах също, че това процедурно предложение нарушава правилника. Колеги, има процедурно предложение и ще го подложа на гласуване и то е на г-н Банков, г-н Стойчев да му дам думата за изказване като председател на ИК.

Ибришимов - Подлагам на гласуване това процедурно предложение. (Стойчев – от място - Голям страх да не ви кажа две думи.) Г-н Стойчев не говорете от място, нямате право на това, защото обиждате общинските съветници, така че В моля…(Стойчев – от място - Сега не ме ли обиждате мен?)… Никой не е казал нищо лошо за Вас, съжалявам и повече няма да говоря с Вас за това.

Гласували      за – 12                        против – 21                           въздържали се – 2

Не се приема.

Костадинов – репл. – Г-н Бакърджиев като историк мислех, че щеше да направи аналогия назад във времето с методите и принципите на работа на инициативните комитети, на отечествените фронтове, но явно той не направи такава аналогия и аз като историк ще направя, за да разберете, че методите и принципите на работа на ИК са същите като принципите и работата на Отечествения фронт. Когато идва властта 1944 г. на новата власт се създава Отечествен фронт и представете си, че Отечествения фронт е с председател Кимон Георгиев, който не е член тогава на Българската комунистическа партия тесни социалисти, в Отечествения фронт влизат Българската работническа социалдемократическа партия, военния съюз…

Ибришимов - Хайде по-същество, реплика е.

Костадинов - Ние правим аналогия, за да видите, че ИК се състои от председател, който не е член на БСП. В ИК са включени членове, председател на общинската организация на БСП, председател на младежката организация на БСП, т.е. те действат по същия начин и принцип, както са действали назад във времето и освен това този отечествен фронт се е ръководил от Васил Коларов и Георги Димитров, подписката се ръководи от председателя на общинската организация на БСП и целите са им едни и същи. Когато отечествения фронт 1948 г. спечелва изборите, председател става Георги Димитров. Навярно председателя на общинската организация на БСП използва този ИК да си гарантира кандидатурата за кмет на община Ямбол.

Стоянов – репл. – Имам един призив към вас, едната и другата партия излизате и говорите нещо което не знам какво е. хайде да направите по едно изказване и от двете групи, с които да се опитаме да си направим някакъв консенсус и моето предложение е да бъде до някъде така реализирано в идея, защото аз се чудя защо няма председателски съвет, няма нищо, ами ето там се сближават позициите. Ами ето сега пак предлагам, ето 6 800 граждани гласували, от друга страна незаконност, дайте сега направете по две изказвания двамата лидери на ПП и да кажете: „Да, ето ще предприемем действия“, да уважим едните и другите, да се съберем утре, ако трябва, в други ден юристите и да се каже да, дайте да видим какво ще кажем да бъдат удовлетворени, до някъде уважени и двете страни. Моля ви, отново ви давам предложение, дайте в името на хората, дайте малко да покажем, че работим, дайте малко да покажем, че ги уважаваме.

Бакърджиев – дупл. – Аз нещо не мога да разбера колегите от БСП и колегата Катя Георгиева, в края на краищата, когато един човек е лидер на определена партийна структура, както в случая е на общинското ръководство на БСП, той където и да отиде на практика представлява партията. Няма просто друг начин и просто историята и политиката показват това нещо. След като един човек е станал политически лидер, той винаги, където отиде, където се представя, където се изказва носи отговорност, както към партията, носи и цялата тази тежест партийна, която са му гласували неговите избиратели.

Йорданов – изк – Доста история и политика чухме, аз малко ще обърна внимание на точните числа, тъй като живота ми е свързан с числата и г-жо Георгиева, не е етично и морално да се криете зад ИК. Наистина, както казаха колегите основната движеща сила и двигател на БСП и Вие като неин флагман и председател е нормално да застанете и да кажете, че Вие стоите зад цялата тази подписка и г-н Славов, не случайно ви направо малко ретроспекция в годините назад, нямаше го ИК още от няколко години вие се опитвате да прокарате тази си идея много добра, но така облечена в много манипулации и фалшификации ще ви кажа защо. Такава е, защото, ако вие наистина бяхте сериозен човек стабилен, бъдещ кандидат за кмет на БСП, аз съм Ви вижда на шатрите, нямаше да вкарате с такава голяма грешка подписка, щяхте наистина да си свършите работата като трябва. И ще ви кажа защо е такава голяма грешката, защото имате над 15% грешка, не може да си го позволите това нещо, Вие нямате право да си позволите такава грешка при такъв сериозен въпрос и ще Ви кажа защо, Вие имате 812 човека, които не си знаят ЕГН-тата. Кой в днешно време нормален човек не си знае ЕГН-то при такъв сериозен въпрос? Това е несериозно и знаете ли на каква мисъл ме довежда това нещо, довеждаме, че Вие сте се опитвали най-вероятно, не съм сигурен, но сте се опитвали да дописвате ЕГН-та. Правили сте го, може би без да знаете, някой друг да го е правил, най-вероятно се е случвало и наистина е неморален акт да подвеждате ямболската общественост. И в подкрепа на думите си ще го кажа, че в305 човека не си знаят адреса, че не е в Ямбол и не си знаят имената, не са 5, не са 10, ами 305 човека общо имате в двете направления. И г-жо Георгиева, наистина е срамно и за вас, и за партията, която представлявате, наистина се връщате към старите си навици на лъжата да казвате истината, когато е излязла от Вашата уста, тези стари навици партийни. И г-жо Георгиева, наистина Вие представлявате този странен процес и е коректно наистина да излезте и да кажете, както г-н Костов каза, наистина беше много агресивна кампанията, ходехте чукахте от врата на врата, вие не обяснявахте, както трябва този въпрос и  нормално дори тези хора, които коректно са се подписали, наистина ги имаше 6 000, вие да не сте им обяснили за какво става въпрос. И г-н Славов много правилно Ви го каза, може да е за транспорт, може да е за осветление, Вие сте използвали този момент, за да ги накарате да се подпишат във Вашата пошла подписка и това всичко сте го направили само и само да си облечете пошлите политически амбиции.

Сивкова – изк. – Крайно неприятно, според мен и срамно на една голяма част от нас е по този начин да се провежда заседанието на ОбС. Превръща се в един разбор на дейността на БСП през годините, едни нападки срещу персонално наш колега общински съветник Катя Георгиева, упражнявате се тук една част с едно голямо удоволствие някак си да смажете човека и това някак си ви харесва и ви стимулира, против съм такова поведение и искам да върна нещата към реалността. За мен е крайно необичайно председателя на ИК да не му се даде думата и да изкаже тук своето мнение и вие тук колеги от ГЕРБ, които сте толкова демократични отказвате една такава демократична възможност при положение, че вкарахте първа точка в дневния ред една декларация в абсолютно нарушение на правилника, нито имаше спешен случай, нито нищо. Така че, хайде мерете с един и същи аршин, това, което искам да кажа е, че в действителност 2017 г. в началото поехме инициатива общинските съветници от БСП, внасяхме искане за провеждане на референдум, обжалвания, съд и нещата приключиха до май месец. След май месец, включително имаше изказване на кмета, че юни месец ще се тегли заема, след май месец нищо, до решението за нов дълг незнайно защо, а онова старото решение продължава да действа, като толкова много упреквате БСП, че не искаме развитие и като толкова много искате развитие на града колеги вие от ГЕРБ, отидохте ли да попитате г-н Славов в периода май – декември защо той не изтегли този заем и да го реализира в Ямбол. Защо? Тогава БСП не действаше, нищо не правеше. Изведнъж се създава ИК от граждани, участват хора от БСП, нищо срамно, нищо необичайно, всички сме граждани, ние от БСП преди всичко сме граждани и после определени политически фигури. Аз изразявам моето мнение и това, както аз и колегите се усещаме. Тук се получават едно сблъсъци ГЕРБ, БСП едва ли не голям сблъсък, ама тук имаме да решим един проблем и в края на краищата закона е този, който ще каже какво се случва. Явно волята на мнозинството е да не се прави референдум, тя не е от вчера, повечето хора са наясно, но нека да запазим добрият тон и когато се упрекваме, да не се нападаме с обиди, БСП никога не е искала спирането на развитието на града, но се чудя вие защо не искате неговото развитие и кой реално спря развитието на града от май месец нататък като имаше решение на ОбС, имаше едно, сега има второ 2018 г., какво правим, само тук едни приказки и едни нападки. Категорично се противопоставям на този начин на работа в ОбС и мисля, че тук БСП, малкото хора, които сме, не сме Ви боксова круша, най-малко като хора утре се срещаме по улиците и комуникираме. Просто е крайно недостойно и крайно неприятно всичко това.

Костадинов – репл. – Повод на репликата ми е, че г-жа Сивкова заяви, че нека закона да го каже и законът е категоричен, че въпросът, който е зададен от инициативата за възпроизвеждане на местен референдум е незаконосъобразен и противоречи на чл.26, ал.2. т.1, в която е регламентирано, че не могат да се провеждате референдуми, които имат отношение и касаят промяна на вече приет общински бюджет. Нещо повече, съгласно Конституцията на РБ, България е правова държава и тя се управлява според Конституцията и законите на страната. И след като чл.26, ал.2, т.1 е категоричен  от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт, че не могат да се разглеждат с референдум решения, които противоречат, редно е ние да спазим закона като общински съветници, в този смисъл е и съдебната практика. Със свое решение ЯАС приема следното, в мотивите си той подчертава, че: „Провеждането на местен референдум по въпроси свързани с общинския дълг, не е обстоятелство, което обосновава спиране и изпълнение на решението за приет бюджет на общината за 2019 г. тричленния състав развива тезата си и акцентира, че провеждането на такъв референдум не може да цели промяна на вече приет бюджет за 2019 г. и не може пряко да рефлектира върху него в предвид забраната по чл.26, ал.2, т.1 от Закона, също така, следва да добавя, че решението, с което ние сме приели на ОбС.

Йорданов – репл. – Г-жо Сивкова, винаги бихме седнали при една коректно предадена подписка да я разглеждаме. Ще ви кажа защо не е коректна още веднъж. Вчера четох мисля, че сте направили пресконференция, че сте били събрали 10 000 подписа, това ОЗНАЧАСВА, че вие имате над 3 000 подписа, които са некоректни, вие имате 35% грешка, представете си, ако сте кмет и в един проект направите 35%, ами с два проекта ще загробите целия бюджет на общината. Имате математик в ИК, поне го попитайте кое е важно с числата, малко да се наместят в главата Ви мислите, за да може да осъзнаете, че това е огромна грешка и наистина в главата на хората буди съмнение, че наистина това е коректно.

Тропчева – изк. – Всеки един от нас се е запознал с решенията на ЯАС и Протокола на ГРАО, където са констатирани 1 171 некоректни записи. Преди малко колегите споменаха грешни имена, адреси, ЕГН-та, така че фактите са факти и са неоспорими и според мен е излишно да продължава да се хвърля прах в очите на хората само и само някой да ги убеди в тяхната правота. Смятам, че всяка ПП и всеки политик трябва да умее да може да приема истината такава, каквато е дали е добра или лоша, за да може достойно да излезе от всяка ситуация, в която сам се е поставил.

Георгиева – репл. – Г-жо Тропчева, с най-голямо уважение към Вас, ние сме наясно, че подписите, които са признати от ГРАО и отговарят 1/10 не можем да разглеждаме предложението в хипотезата на 1/10, но то влиза за разглеждане в ОбС в хипотезата на 1/20, т.е. ОбС обсъжда. И затова аз призовах като общински съветник все пак да се замислим върху тези коректни записи, които не са 1/10, но влизат в порядъка на 1/20.

Ибришимов – Колеги, малко разводнихме нещата, а те са изключително прости и елементарни. От една страна имаме предложение да направим референдум с въпрос, няма да го зачитам, който колегите преди мен казаха и упоменаха кой член по еди кой си закон това е незаконосъобразно, т.е. от едната страна имаме това, от другата страна вие ни предлагате добра кауза 7000 човека да ги закръглим, които ние трябва да уважим, но какво значение има какво има в тази страна, когато от тази е незаконосъобразна. Може да има 1, 60 000, 150 000, може да има някаква друга добра кауза, но от тази страна след като е незаконосъобразна това няма как да се тегли изобщо, Темида затова е със затворени очи, така че не виждам защо изпадаме в тези подробности. Въпроса е изключително елементарен, с приемането на това предложение за референдум ние ще приемем незаконосъобразно проекторешение. Напомням на всички ви, че, когато сте стъпвали в длъжност вие сте полагали клетва да спазвате Законите и Конституцията на България, така че днес е време да покажете, че правите това. Аз знам, че има общински съветници от БСП, които ще гласуват за провеждане на този референдум, т.е. ще гласувате з нещо, което е незаконосъобразно, но вие няма да се притеснявате, че ОбС ще приеме такова решение, защото знаете, че има други по-голяма група общински съветници, които няма да допуснат това, те са отговорни и няма да нарушат законите на държавата, така че в ОбС – Ямбол да не се приемат незаконосъобразни решения. Това е толкова просто и елементарно, и това ще бъде за пореден път, тези общински съветници няма да го допуснат. И като казах за пореден път, ще се обърна за пореден път към ИК, това го направих преди 2 години и сега ще го направя пак. Моите уважения към труда, който сте вложили, за съжаление на халос, моето съжаление за парите, които сте изхарчили на вятъра вместо да ги дадете за някаква благородна кауза, но така или иначе колкото и добре да звучи вашето предложение то е незаконосъобразно, поради което аз няма да го подкрепя. Влязох във времето за протокола, понеже изисквам от вас същото.

Банков – репл. – Г-н Ибришимов, аз не можах, на базата на думите ви да разбера кога е незаконосъобразно в направената подписка и в това, което са внесли ИК…

Ибришимов - Не в подписката.

Банков – ИК вкарва подписка и в тази подписка пишат, казват така: „Видно от броя събрани подписи по време на провеждане на местен референдум 7 627 броя, които са повече от 1/10 на гражданите, който те внасят, считаме че ОбС – Ямбол на основание чл.27, ал.2“, трябва да вземе решение за провеждане на МР, това е по закона, на базата на 7 627 гласа, когато ГРАО казва, че са по-малко влизаме в другата хипотеза и вие недейте да смятате, че само това е тази хипотеза, което те считат, че ние трябва да направим. Те подсказват, че подписите са повече от 1/10 и считат, че по този член ние трябва да вземем решение, а ние какво решение ще вземем ние го решаваме ето в подписката е над 1/20 и тъй като все пак искам да ви кажа за тази подписка, че тя е 7 627 наистина внесени и вие си направете сметка от това 1 171 нередовни, 812 сгрешени ЕГН-та, дали нарочно не са сгрешени, не си знаят ЕГН-тата ли тези, които се подписват. Сгрешени адреси, дали нарочно не са сгрешени, така че кои са аз пък ще ви кажа, че тука пък са гербаджиите са точно тези хора, така че не бива да слизаме на това ниво, да направени са толкова, чисти са толкова, край. Влизаме в хипотезата на 1/20 и решаваме въпроса.

Ибришимов – репл. - Г-н Банков, това, което казах е, че е незаконосъобразно е, ако проведем референдум с въпрос, който е за бюджета на общината… (Банков – от място – Не се чува)… Напротив това казах, проекторешението. Казах, че колеги преди мен са уточнили по кой закон и по кой член е това незаконосъобразно.

Сивкова – репл. – Г-н Ибришимов, правя реплика на вашето изказване, че въпроса бил незаконосъобразен, значи допълвам въпроса е незаконосъобразен според становището на кмета на общината. Дали е законосъобразен или не има един орган който може да го каже и аз смятам, че от тази трибуна много пъти е защитавана тезата, че са законосъобразни документи, вземани са решения и после съдът ги отменя, така че нека да бъдем коректни. Това, че искате да насадите в мнението на слушащите ви, че така зададен въпроса е незаконосъобразен, държа да уточня, незаконосъобразен според становището на кмета, което и вие подкрепяте и т.н. Не можете да убедите тези от нас, които са на противоположно мнение и всякакви такива упреци, че ето ние едва ли не от залата ще гласуваме за подписката, а пък то това било незаконосъобразно, според мен нямате право да ги правите от тази трибуна. В моето предишно изказване аз казах - закона ще каже кое е правилно, закона не сте вие.

Ибришимов - Аз съм далеч от мисълта, че мога да ви убедя вашата група в нещо различно от това, което е в главите ви. Практиката между другото показва, че точно по въпросите за референдума съда е винаги на страна на ОбС, така че практиката е друга, Вие цитирате други случаи.

Славов – Тъй като много неща се изговориха, даже до преди малко не виждах какво повече бих могъл да кажа тук от тази трибуна, но само в рамките на няколко минути, няколко човека от БСП станаха, което ме провокира, защото не мога да се съглася, че от тук се говорят неистини и пряко пак се вкарва обратно в интригата кмета като институция, а кмета за разлика от ОбС е лична институция. Ако след години някой някъде чете решение на ОбС и не знае кой го е вземал или трябва да положи много усилия, за да види кой го е взел или кой не го е взел, кмета всеки го знае и той застава с лицето си пред всички, и в годините всеки знае кой е кмета и председателя на ОбС като представляващ ОбС. Защо започнах от там и ще започна последно от това, което г-жа Сивкова каза, че закона казва, да точно така и в закона за референдумите изрично казва и то го има в моето становище, че с референдум не могат да бъдат лишавани от проблеми които касаят бюджета, т.е. бюджета изобщо не може да бъде разглеждан като тема, въпрос на референдум. Закона изрично го е казал, тука няма дори двусмислие, тук няма някаква възможност някой да помисли нещо друго, защото то е изброено като хипотеза и изрично е казано, че не може с референдум да се решават въпроси за бюджет. Кое тук не е ясното и какво означава, че, защото кмета имал такова становище? Не, кмета само преписва закона в това становище, закона е категоричен, че не може, не кмета. На кмета работата му е и на администрацията, която подпомага кмета да направи максимално сериозен анализ на това, което се иска от тях и колегите са го направили и аз съм се съгласил. И затова звучи крайно нелепо да излезе общински съветник, в случая беше г-жа Сивкова и да каже, че това е само едно становище на кмета, а съда е този, който решава, няма проблем пуснете го в съда. Досега 2017 г. два пъти, 2018 г. веднъж, до юни месец 2018 г. вървяха делата, с която жалехте всичко и съда взе крайно решение, че кмета е бил прави и решенията на ОбС са били такива, 2018 г. в края, 2019 г. пак жалихте и съда пак казва, че кмета е прав и ОбС със своите решения. Какво излиза, че винаги досега сме били прави, кмета като институция и ОбС, но БСП продължава да жали с една единствена цел да спре процеса. Когато казвахте, че след юни месец 2018 г. е можело да, аз много добре го обясних неведнъж, че можехме да изтеглим кредит, но държавата вече влезе във финалната част на това да започне процедурата за въвеждане на еврото като официална легитимна валута, което ще се случи в рамките на следващите от 3 до 5 години по уверението на всички и би било много по-изгодно на общината, тъй като и лихвите в евро са по-ниски отколкото в лева и условията са по-добри, така както общината изтегли кредит 2010 г. във валута евро, който тази година завършваме и няма драма, че 10 години сме плащали кредит в евро, с който решихме един огромен проблем за водоснабдяването на града и града вече не помни да се спира водата от 10 години нещо, което беше масова практика на всеки два, три дни и сега пак по същия начин за 10 години и искаме да решим конкретни проблеми на града с този кредит, но аз ще се върна малко по-назад и съм благодарен, че г-н Ибришимов направи точно този много простичък анализ, защото ние тук говорим едни много сложни неща, ама в крайна сметка нещата е хубаво да се опростят, за да бъдат разбрани от хората. Няма как да вземеш решение, което е незаконосъобразно, защото закона изрично е казал, че с референдум проблеми на бюджета не могат да бъдат решавани и е прав г-н Ибришимов, когато казва, че не може от едната страна да имаш един политически мерак, а от другата закона и ти да кажеш моя политически мерак е по-важен от закона. И ако г-жа Георгиева, коментираше тук, че заради някакви недомислици в закона едва ли не било това незаконно нещо и тя не е юрист аз я разбирам донякъде, бих проявил разбиране, то г-н Банков е юрист има и други юристи в партията, той има и много сериозен административен опит, можеше наистина спокойно да обясним, че това наистина е незаконосъобразно и БСП щеше да излезе с достойнство, да бе сбъркали сме, ИК подвели сме го. Няма как да твърдите тук, че и г-жа Сивкова да твърди, че тук сте като обикновени граждани. Не, г-н Бакърджиев е много прав в момента, в който един  човек стане лидер на партията на местно ниво, какъвто съм и аз с пълна отговорност застава с лицето си като лице на тази партия, той вече е обществена личност, той не е само гражданин, където се появиш ти представляващ тази партия и изведнъж ИК, който си е според мен класически инструмент на БСП влизат двамата определящи ръководни фактора на БСП в Ямбол, председателя на общинската организация и председателя на младежката организация и казваме тука нямаме нищо общо с БСП. Не, докато сте председател на общинското ръководство на БСП, където и да отидете вие представлявате основно БСП и чак след това вие като гражданин, затова тази теза изобщо не може да издържи и на мен това ми мирише като, а бе ние знаем, че е незаконно, ама дайте, защото има някакви недомислици или там нещо си в закона: „Абе дайте да го нарушим, защото на нас политическите ни мераци са такива, да вярно ще излъжем хората ще ги подведем ама политическата ни кауза е хубава“… (Георгиева – от място – Дайте да не се обиждаме)… Никой никого не обижда тук персонално, не съм казал нищо освен това, че председател на партия на общинско ниво е обществена личност и там, както на мен като обществена личност, откакто съм станал кмет и председател на партия всеки може дами се рови и в личния живот, и аз нямам право да кажа нещо, защото това е тегобата и отговорността на обществената личност, дори и като общински съветници, когато сте станали. След това направи ми впечатление колко гладко г-жа Георгиева, прочете нещо, което беше написано на компютър, явно е разпечатано след това на лист хартия и най-вероятно е мислено от цялата група на БСП и от цялото ръководство на БСП, но аз за себе си съм убеден, че вътре в себе си тайничко всеки един от хората в БСП включително и тук седящите, ръководството на партията и обикновените хора искат да им е светло, и да им се подмени цялото осветление на града, искат да ремонтираме улицата, искат да има видеонаблюдение, за да има спокойствие за тях, за децата, за всички в града, но тъй като следваме партийна политика, която е срещу града, тъй като това е партийната ни политика, ние заставаме и вървим срещу града. Затова много лесно се чете написаното, но хайде нека да застанем като личности тук, както много държите, а не като общественици, като личности и да видим тогава като личности всъщност какво наистина искаме и какво не искаме. И затова помолих още първия път като станах, излезте и кажете откровено какви са целите, които гоните с този референдум, когато вие в пълно съзнание знаете, че нарушавате закона, в пълно съзнание и пак го правите, значи имате други цели, ако целите са ви да нарушите закона, заради дребните ви политически интереси, това наистина е цинизъм. Ако имате други станете и ги кажете, но, за да нарушите закона съзнателно, това е и подсъдно включително. След това не мога да разбера защо постоянно се повтаря последната година на мандата, тук няколко пъти го чух, едно на ръка, че този процес е стартиран 2017 г., но другото е, че реалния живот не търпи мандатност, реалния живот не търпи някакви дребни политически мераци и амбиции, реалния живот избутва проблемите такива каквито ги има, когато трябва да бъдат решени и в момента това, което аз като кмет съм ви предложил е плод на много сериозен анализ затова какво искат болшинството хора в града и тези проблеми са общоградски и те не са проблеми които минават покрай къщата на някой от вас като лидер на БСП или на някой друг като лидер на ГЕРБ или на някой трети като човек от бизнеса или който и да е, не те касаят целия град, цялостна смяна и осветлението на града, на всичките най-големи булеварди в града и на най-занемарени места в града, видеонаблюдение за нас и децата ни, и вие казвате това било последната година от мандата, няма никакво значение дали е първата или последната, сега е дошъл момента, а ние това го говорим  от 2016 г. още, когато проектирахме и от 2017 г. Някак си е много неприятно да го вкарвате, че проблемите на хората трябва да бъдат решавани мандатно, значи първата година, две от мандата и след това не трябва да ги решаваме, защото идват последните две години от мандата, звучи нелепо. И онова, което за мен поне е неразбираемо колко усилия полагате като група на БСП да омаловажите ролята на ОбС, всичко възможно направихте, за да кажете как хората трябва да си кажат тяхното, защото това било последната година от мандата и това било решение, което трябва да вземат гражданите на Ямбол. Преди 3 години и малко отгоре, гражданите гласуваха, затова кой да ги представлява в ОбС и това е точната извадка на желанията на хората към онзи момент и от там нататък ямболлии са ви натоварили вашите симпатизанти, които са ви избрали да защитавате интересите на града с цялата отговорност, която трябва да носите затова, а не да се опитвате да прехвърлите тази отговорност, която те са ви я дали преди 3 години и няколко месеца, да я прехвърлите пак обратно в тях, те да вземат решение и то да ги бутате към незаконосъобразни действия съзнателно. Нали разбирате, че отговорни хора за каквито вие тук претендирате не би трябвало да разсъждават по такъв начин и не би трябвало да действат по такъв начин и може би заради това, и независимо от тази агресивна политика, която вие проведохте като събиране на подписи по кампанията за този референдум града не ви се върза и хората не ви се вързаха, и нещата не ви се получиха, дори и в голямото си желание подвеждайки ги в една голяма част, събирайки тези подписки и в закона изрично е казано, и не е законосъобразно да събирате подписите извън определените за това места, но това е една друга тема, не искам да я хващам, защото вие влязохте в лично пространство нарушавайки закона на хората. Затова се радвам и че, както се казва трезвия глас на Ямбол надделя, че тази подписка, в която вие вложихте толкова много желание и старание да направите нещо, което за мен е само и единствено спиране на развитието на града, но за вас щеше да бъде голям политически успех, затова се радвам, че това не успява и че според мен трезвия глас на града взима превес, което означава, че Ямбол го очакват наистина хубави времена.

Георгиева – лично обяснение – Аз се изправям тук само, за да кажа, че слушах много внимателно г-н Славов, част от тезите му мога да ги приема, но категорично се противопоставям на внушението, което виждам, че е линия във всяко едно изказване, че подписката за провеждане на местен референдум е незаконосъобразна. Уважаеми г-н Славов, подписката стартира на 1 декември след публичното обсъждане на намерението за приемането на такъв общински дълг и вие бяхте информирани затова. На 28 декември ОбС взе решение за поемането на общински дълг и всички тук знаехме, че тече такава подписка, взето е решението. В края на месец януари се прие и бюджета, т.е. когато подписката стартира и когато ние питахме гражданите, че събираме подписи не „за“ или „против“ дълга, а да бъдем питани, аз не виждам нищо незаконосъобразно в това. Много моля, когато поднасяме данните наистина да се постараем, както Вие призовавате да бъдем коректни, с подписката от ИК се стартира абсолютно законосъобразно, просто се възползвахте вие, пак казвам, от несъвършенствата на законодателството, решението, веднага вкарвате бюджета, неприятно съвпадане на този период.

Славов – лично обяснение – Г-жо Георгиева, кмета има задължения по закон, до края на месец януари да внесе предложение за бюджет в ОбС, а ОбС има задължение до края на януари да го приеме. Това не е приумица на кмета, че както току що казахте, кмета използвал и вкарал в ОбС междувременно, ето пак какво значи леко манипулиране във ваш интерес, правилата, законите и нормативната база, вие законите си, вие не зачитате законите всъщност, вие ги ползвате само да ги ползвате като инструмент, да им направите един прочит, който д защити вашата теза, а тя е много простичка. Закона си е закон, когато закона казва, че кмета трябва да внесе бюджета, той го внася, когато ОбС трябва да приеме по закон бюджета, той го приема… (Георгиева - от място – Закона казва ли, че трябва да приемем дълга на 28 декември?)… Това е вашата отговорност като общински съветник и затова всеки си я носи и хората преди 3 години и половина почти за ви натоварили с тази отговорност, всеки един от вас. Както и онази теза, която се опитахте да вкарате, че все пак влизаме в хипотезата на 1/20 и няма лошо да се проведе пак референдум. Сега вземете ЗМСМА и вижте, че там пише, че това нещо въпрос, който и да е може да бъде решен алтернативно или с решение на ОбС, или с референдум, ако е допустим по референдум. ОбС е взел решение за кредита и няма никаква, то става нонсенс, и си е поел ОбС отговорността, с която са го натоварили гражданите преди 3 години и половина. И за разлика от вас, тези които са гласували за това не кискат да върнат тази отговорност, която са ги натоварили обратно на гражданите. Тогава нормалния въпрос е какво правите вие в ОбС? Ами ние трябва за всяка точка от ОбС да питаме хората. Къде е вашата отговорност, която носите като избрани от вашите симпатизанти хора и от целия град? Та пак е незаконосъобразно това, което казвате и противоречащо на закона, когато веднъж има вече взето решение на ОбС, другото е незаконно, защото там ОбС е имал право, алтернатива и той е изразил своята воля и пак го четете закона, както на вас ви отърва, а не както е казано по закон. Абе хора, хайде да опростим нещата, четете закона, вижте го, признайте си, че сте сбъркали, много усилия, както каза г-н Ибришимов сте вложили, не малко пари сте похарчили, сигурно много ви боли, сигурно с това сте искали да блеснете на национално ниво, ама не се е случило, признайте си го и се извинете на града. Спънахте ни пак достатъчно дълго, пак хубаво, че не ви се вързахме толкова много и че си продължихме процедурите за избор на изпълнители за тези обекти и ще продължим с другите, които не сме обявили и нещата ще са добре.

Ибришимов – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекта за решение, предложен в становището на кмета. (на основание т. 20 на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА)

Гласували      за – 26                        против – 8                             въздържали се – 1

Приема се.

Р. Банков е против.

Д. Стоянов е въздържал се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предвид незаконосъобразността на предложението за произвеждане на местен референдум и на основание чл. 26, ал. 2, т. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с приетия, по точка 3 от дневния ред на четиридесет и първо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2019 г., бюджет на община Ямбол за 2019 година. Общински съвет - Ямбол отказва произвеждането на местен референдум по подписка депозирана от инициативен комитет в състав:

Председател: Красимир Стойчев

Членове:

1. Росица Бакалова

2. Райно Георгиев

3. Иван Кърцъков

4. Станимир Кескинов

5. Данаил Генчев

6. Катя Георгиева

за насрочване ма местен референдум с въпрос: „Против ли сте Община Ямбол да поеме общински дълг с размер до 9 000 000 (девет милиона) евро през последната година на мандата на настоящото управление, който ще се изплаща до 2030 година от собствени общински приходи ?“.

 

 

 

            Банков – отр. вот – Говорехте, че не е законосъобразно. Предложението е необходимо да бъде разгледано в ОбС Ямбол, влизаме в хипотезата на 1/20. Забравихте, че направихме три дела и аз участвах там. Кмета излъга че бил прав. Не можа да е прав, защото не сме взели решение до сега. Ако бяхме взели решение и съда кажеше, че не можем да обжалваме тогава кмета ще бъде прав В случая съда реши, че с болшинство „против“ може да се вземе решение, ей тоя абсурд реши съда и затова на мен ми е ясно, че съда е на ваша страна още преди да отиде делото там, т.е., че съдът е на страната на правоимащите, съда подава проекта за решение и затова три пъти до сега не се взе решение. Сега, обаче влязохте в капана и взехте решение, което закона предполага и ще се решава дали е законосъобразно или не. До сега ние в съда не можахме да влезем за да се говори въобще за законосъобразност. Ние им обясняваме, че няма решение, те ни казват – а-а 26 „против“ има. Някога ние да сме взимали решение с против? Така че недейте да излизате от ситуацията. Определението е част от делото за кредита, предстои определение 99 за изпълнението на бюджета и там казва кое пречи или не пречи. И това определение също е обжалвано. Не бива да е против, не казах предварително, чаках да вземете решение и да можем да обжалваме, до сега съда можеше да ме пита какво обжалваш като няма решение. Пишеше - решението на се  прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Ямбол и Районен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: Николай Костадинов, Елица Главчева, Капка Йоргова, Стоян Стоянов, Явор Брънков.

2. Комисията избира на свои заседания председател, събира, разглежда, проверява и обобщава постъпилите документи в съответствие с изискванията на Наредба № 7/18.09.2017г. и Закона за съдебната власт, предлага гласуването на кандидатите за съдебни заседатели на сесия на Общински съвет - Ямбол.

           

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр. Ямбол чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла от фонд "Социална закрила" към МТСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Ямбол, чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла“.

2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да осигури собствени финансови средства в размер на 3 000 лева за реализацията на проекта при подписване на договор за финансиране.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол през периода 2019-2021г.", договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0023-C01, финансиран по ОП "Добро управление" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. Г-н Д. Стоянов няма да гласува, за да не влезе в конфликт на интереси.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG05SFOP001-4.004-0023-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“:

1.      Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0023-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“, в полза на Администрацията на Министерския съвет, в чиято структура е дирекция „Добро управление“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“.

2.      Упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Администрацията на Министерския съвет, в чиято структура е дирекция „Добро управление“ – Управляващ орган на ОПДУ, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 52 541,60 (петдесет и две хиляди петстотин четиридесет и един лев и 60 ст.), представляващо до 20 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по договор № BG05SFOP001-4.004-0023-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“, за период до 31 декември 2022 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за частично преработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Искам само да направя едно уточнение, за да се елиминира възможността за манипулация в публичното пространство.На 29. 03.2018г. е взето решението, което сега се променя. Влизат зелени и паркови площи, сградата Парахода. С искания облигационен заем една малка част от този път се финансира от него и тече ОП, надявам се в рамките на месец - два да се избере изпълнител. И за да не се спъва работата в този участък в идеалния център на града искам да бъде отделен този ПУП, където е сградата Парахода, за да може единия процес да тече едновременно с другия, което не значи, че аз като кмет съм се отказал да направя най- доброто за живущите там. Процедурата е дълга за обявяване паметник на културата, тече през МК, Института за паметници на културата и нека не се пречи на нещата които ще се случват с облигационния заем.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Костадинов – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.134,  ал.1, т.2 и чл. 103а, ал.2  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за частично преработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл.128, ал.10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава  разрешение за частично преработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

Приема предложението на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява техническо задание и дава на Иван       Атанасов, Ананас          Стойчев и Сашо       Анастасов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „база за съхранение на селскостопанска техника”.

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 24, в кв. /масив/ 34.

Проектът да бъде придружен от план - схеми за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            Банков – проц. – Наближава 13.00 часа. Предлагам да не излизаме в почивка и да  приключим по дневния ред.

            Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.  2  и т. 6 от Закона за устройство на територията, Решение на XXXVII-10/30.10.2018 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 3/21.03.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проекта за изменение на действащия  Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване за УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, УПИ XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, ПИ 87374.511.462 и част от ПИ 87374.511.21, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение. Изменението се състои в:

 образува се нов УПИ XV-511.485 /проектен идентификатор 87374.511.485/  в квартал 159 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, с отреждане „за производствена, складова и търговска дейност“, получен от обединяване на: УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, УПИ XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, частта от ПИ 87374.511.461, неучастваща в УПИ XV–511.461, ПИ 87374.511.462, част от ПИ 87374.511.21;

 заличава се квартал 159А;

 заличават се улица с осови точки 568-569-512  /разположена между досегашни кв. 159 и кв. 159А/ и улица с два тупика с осови точки 511-512-513-514-515-516-517-518-570-571-572-573, които стават част от новопроектирания УПИ XV-511.485;

   за новопроектирания УПИ XV-511.485, съобразно ОУП, се предвиждат начин, характер на застрояване и градоустройствени показатели, отговарящи на изискванията за устройствена зона за предимно-производствени дейности /Пп/ – плътност на застрояване - 80%, коефициент на интензивност - 1,2, минимална озеленена площ - 20%, височина на застрояване, съобразена с технологичните изисквания на бъдещите производства, начин на застрояване - свободно с ограничителни застроителни линии, съобразен с наличието на съществуващите сгради.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно оттегляне на оспорване пред ВАС на Решение № 14/30.01.2019 на ЯАС - Наредба прокопаване.

ВНОСИТЕЛ: ГС „БСП“  

__________________________________________________________________________________

 

Сивкова -  Предложението ни касае Наредбата за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол. Беше приета септември 2018г, последва протест на ЯОП по текстовете за прокопаване и внасяне на предварителна гаранция за възстановяване на настилките. Съдът изрично пише, че противоречи на ЗУТ и има изрична съдебна практика в този смисъл. Извън това, което сме написали искам да кажа, някои от вас можи би си спомнят, че имахме такава наредба със същото наименование и беше отменена от Административен съд и след това имаше акция на Окръжна прокуратура за проверка на наредбите и съдебната практика е категорична. Да искаш разрешение за разкопаване, след като в закона изрично не се изисква е незаконосъобразно. Конкретното ни предложение е след наше решение председателят да оттегли оспорването на решението на административния съд № 14/03.01.2019г. по адм. д. № 283/2018г. първо, с мотива категоричната съдебна практика и второ, за едногодишен период, ако се вземе практиката и се знае, че съда след една година заседава, и през този период ще се прилагат тези незаконни текстове, което според мен е в ущърб на инвестиционната инициатива в града.

Костадинов – ПК ЗОРПК не приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 13                        против – 17                           въздържали се – 3

            Не се приема.

            Сулева, Кремъкова, Петрова са „против“.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за нуждите на СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Додов – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на Спортно училище „Пиер Дьо Кубертен“ , гр. Ямбол, ЕИК 838100055, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Атанас Кожухаров“ №1, следните движими вещи – общинска собственост:

 

№ по ред

Наименование

Количество

 

Стойност, лв.

1

Фитнес уред

1 бр.

500.00

2

Мини степер

1 бр.

118.80

3

Пътека за бягане

1 бр.

582.00

4

Велоергометър

1 бр.

348.00

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал. – Само една техническа корекция - в решението да се премахне второ римско.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XXXIX 471 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 159 по регулационния плана на гр. Ямбол, с площ 18 207.00 кв.м., актуван с АОС  № 2093 от 05.07.2017 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота 200 277.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 100 138.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 3 996.00 кв.м., актуван с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 40 760.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 350.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4 164.00 кв.м. , актуван с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 42 490.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 200.00 лв.

            4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 070.00 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152, актуван с АОС 1595 от 08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 92 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 46 500.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 110 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 по КК на град Ямбол с площ 3198.00 кв.м., идентичен с УПИ VII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2052 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 92.

Начална тръжна цена на имота 31 980.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 500.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 по КК на град Ямбол с площ 3 659.00 кв.м., идентичен с УПИ VIII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2053 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 84.

Начална тръжна цена на имота 36 590.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 18 000.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 по КК на град Ямбол с площ 2 371.00 кв.м., идентичен с УПИ VI , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2054 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 86.

Начална тръжна цена на имота 26 081.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 13 000.00 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 по КК на град Ямбол с площ 2 568.00 кв.м., идентичен с УПИ V, кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2055 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 88.

Начална тръжна цена на имота 28 250.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 000.00 лв.

            10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 по КК на град Ямбол с площ 2 638.00 кв.м., идентичен с УПИ IV , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2056 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 90.

Начална тръжна цена на имота 29 020.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г.

Начална тръжна цена на имота 152 425.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 126 000.00 лв.

12. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 9 603.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

13. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6„в“, с площ 414.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол ,  актуван с АОС 1668 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

14. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6  в“ с площ 414.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1669 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

15. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.138 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ Х за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 400 от 22.10.2001 г.

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

16. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1676 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 435.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 710.90 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

 19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с  площ с площ 367.00 кв.м., находящ се гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 7 349.20 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 650.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 63 931 кв.м., начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1792 от 08.07.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 946 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 470 00.00 лв.

21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 15 501.00 кв.м., идентичен с УПИ VІ за търговия и обществено обслужване, в кв.74, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 427 500.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 213 00.00 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.556 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 224.00  кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ IV 819  в кв.66, находящ се на ул. „Капитан Петко войвода“ № 41, актуван с АОС 2342 от 30.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 17 500.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 500.00 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.561 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 185  кв.м., за който е отреден УПИ VII 754,755 за жилищно застрояване, квартал 64 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хемус“ № 3, актуван с АОС 2338 от 04.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 14 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 7 100.00 лв.

24. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 783 кв.м., идентичен с УПИ ІV - За жилищно строителство в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 267 681.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 133 500.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 224.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 120 797.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 60 000.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 731.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1704 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 127 619.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 63 500.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г. Начална тръжна цена на имота 40 954.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 400.00 лв.

28. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189, с площ 457.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ XI 578 в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 30 605.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 300.00 лв.

29. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XIХ 194 за жилищно строителство в кв. 85 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул. „Боровец, актуван с АОС 2186/08.05.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 48 180.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 24 090.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 11 500.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 310.00 кв.м., идентичен с   УПИ ІХ за жилищно застрояване в кв. 79 А, находящ се на ул. „Дъбилино“ № 16, актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 29 030.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

32. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 104.00 кв.м., идентичен с    УПИ VІІ – 177 – за ОДО в  кв.79, находящ се на ул. „Търговска“ № 9, актуван с АОС 1755 от 04.12.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 40 560.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 280.00 лв.

33. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.428 с площ 360  кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XХ 428 в кв.27 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед ТУ/02-00009 от 22.01.2016 г., находящ се на ул. „Гали поле“ № 51, актуван с АОС 2177/05.04.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 33 600.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 800.00 лв.

34.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1 274.00 кв.м.,  идентичен с УПИ ІІІ 25 - За търговия и услуги в кв. 23 , находящ се в ж.к. Диана, актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв.

            35. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 1 215 кв. м., идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152, находящ се на ул. „Бакаджик”, №30, актуван с АОС  1581 от  10.08.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 46 200.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

36. 573/636 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.565.94 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ ХХІІ 94 в кв.5 по регулационния план на гр. Ямбол,  целият с площ 636 кв.м, актуван с АОС 1949 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“.

Начална тръжна цена на имота 4 074.91 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 035.00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, за който е отреден УПИ VІІ 275  в кв.58 по регулационния план на гр. Ямбол,  с площ 636 кв.м, актуван с АОС 2097 от 14.07.2017 г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“. Начална тръжна цена на имота 3 930.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 450.00 лв.

38. 287/325 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.568.123 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ V 123 в кв.88 по регулационния план на гр. Ямбол, целият с площ 325 кв.м, актуван с АОС 1948 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица“ , местност „Стари лозя“.

Начална тръжна цена на имота 3 243.10 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 600.00 лв.

39. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 по КК на град Ямбол с предназначение за жилище, застроена площ 144.50 кв.м. и прилежащ таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящ се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, ведно със съответното отстъпено право на строеж върху терена, актуван с АОС 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 16 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 150.00 лв.

40. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 39.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатори 87374.535.29.3.88 под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.44 и 87374.535.29.3.45, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, партер, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 29 500.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 700.00 лв.

41. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 258.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.96, 87374.535.29.3.93 и 87374.535.29.3.90, под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.22, 87374.535.29.3.23, 87374.535.29.3.24 и 87374.535.29.3.43, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, Б, партер, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 196 000.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 98 000.00 лв.

42. Търговски обект, състоящ се от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.92 по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 33.00 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93  по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 47.00 кв.м. ,  и двата находящи се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,  построена през 1989 г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 на ул. „Цар Иван Александър” №7, партер, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 61 800.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 30 900.00 лв.

43. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 кв.м., представляващо част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, актувано с АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота 66 993.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 33 450 лв.

44. Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж в ПИ 87374.541.14, ½ и.ч. от общите части на сградата и мазето, с административен адрес  ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 87 900.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 43 500.00 лв.

45. Самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с  предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС 1620 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

46. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1621 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

47. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., с предназначение за обществено хранене, находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 10.23 %  идеални части от общите части на сградата, актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., с административен адрес ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 78 000.00 лв.

48. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общивски ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота 46 710.80 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

49. Самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.19  по КК на гр. Ямбол, с площ 106.86 кв.м., с предназначение за административна дейност, представляващ втори етаж от  сграда с идентификатор 87374.546.41.5, ведно със съответните  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, актуван с АОС 39 от 24.08.1998 г. находящ се в ж.к. „Диана“ до бл.17, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 30 128.60 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 050.00 лв.

50. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с УПИ ХI за комплексно застрояване в кв. 23, ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със застроена площ 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 222 400.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 111 200 лв.

51. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по КК на гр. Ямбол с площ 376.00 кв.м. с предназначение за административна дейност, представляващ целия трети етаж от монолитна сграда с идентификатор 87374.546.16.7, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с административен адрес ул. "Търговска" № 164  гр. Ямбол, актуван с АОС № 215  от 19.04.2001 г.

Начална тръжна цена на имота 191 330.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

52. Застроен поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І за ЖС, кв.134 по ПУП ПР на гр. Ямбол ведно с построените в имота едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., сграда с идентификатор  87374.553.456.1 ,със застроена площ 78.00кв.м., и сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00   кв.м., актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83.

Начална тръжна цена на имота 164 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 82 000.00 лв.

53. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 375.00  кв.м.,  идентичен с УПИ ІV за ЖС, кв. 79, ведно с построените в имота едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.559.169.1, със застроена площ 93.00 и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , със застроена площ 11.00 кв.м., актуван с АОС №1857 от 07.07.2014г., находящ се на ул. „П. К.Яворов” № 42, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

54. Недвижим имот - Триетажна масивна сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със застроена площ 468 кв.м., построена в ПИ 87374.560.12, включен в УПИ І, кв.3, актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 388 700.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 194 000.00 лв.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Яне Сандански" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка седемнадесет/, с площ  150 /сто и петдесет/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ II 229 232 /римско две, арабско двеста двадесет и девет, двеста тридесет и две/, квартал 30 /тридесет/ по регулационния плана на град Ямбол, одобрен със заповед I-А-291/03.09.1999 г., находящ се на ул. „Яне Сандански“ № 5, актуван с АОС № 2042 от 25.10.2016 г., в размер на 9 310.00 /девет хиляди триста и десет/лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Яшар   Яшаров от град Ямбол,

                                                          

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на таван в ателие - жилище, ж.к. "Възраждане" 53-В-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

М. Янева – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 25.90 кв.м, върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.50 по КК на град Ямбол, целия с площ 9847.00 кв.м., за промяна предназначението на Таван №7 в ателие - жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к.“Възраждане“ бл. 53, вх.В, в размер на 2 490.00 /две хиляди четиристотин и деветдесет/ лв., на която цена учредява правото на Пейчо       Вълев, с адрес гр. Ямбол                                                                                                                                                                    .

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.  

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общинско жилище на ул. "Преслав" № 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.539.175.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка сто седемдесет и пет точка едно), със ЗП 83 кв.м., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.539.175 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка сто седемдесет и пет) с площ 357 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XIII 52 (римско тринадесет арабско петдесет и две) за ЖС в кв.16 (шестнадесет) по ПУП ПРЗ, одобрен с решение XLVIII-1/03.10.2007г. на ОбС – Ямбол, актуван с Акт № 2351 за частна общинска собственост от 27.02.2019г., с административен адрес гр.Ямбол, ул.„Преслав“ № 54, в размер на 28 640.00 лв., в т.ч. 7844 лв. отстъпено право на строеж, на която цена го продава на Ангелина             Георгиева, с адрес гр. Ямбол,                                              .

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.540.257 по КК на гр. Ямбол, ул. "Независима България" № 12-12А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Костадинов – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

Определя пазарна цена на Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.257  (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двеста петдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол,  одобрени със Заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-28-332/25.11.2010г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с УПИ XV 257 (римско петнадесет, арабско двеста петдесет и седем) в кв.30 (тридесет) по плана на град Ямбол за ЦГЧ, одобрен с решение на ОбС Ямбол XLVIII-1/ 03.10.2007г., с площ 489 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.„Независима България“ № 12-12А, в размер на 38 350.00 лв. (тридесет и осем хиляди триста и петдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата на ,,ВЕЛИКДЕН ГМ“ ООД, ЕИК 200642576, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.„Независима България“ № 12А. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Роберта Христова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ  

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 5.2 от решение по т.3 от дневния ред на XLI заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2019г. отпуска еднократна финансова помощ на Роберта                    Христова от гр. Ямбол, живуща в                           в размер на 800 лв. (осемстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и третото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

 

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова