РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 5 МАРТ 2015г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно придобиване на право на строеж върху недвижим имот - общинска собственост, за изграждане на Ретензионен басейн за обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап (клетка І).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.15, ап.58, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно придобиване на право на строеж върху недвижим имот - общинска собственост, за изграждане на Ретензионен басейн за обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап (клетка І).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 9 от НРПУРОИ дава съгласие община Ямбол да придобие възмездно и безсрочно право на строеж върху 508/1450 идеални части от УПИ І по ПУП на с. Хаджидимитрово, съсобствен на Община „Тунджа“, за изграждане на обект „Ретензионен басейн” към обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа” – първи етап (клетка I)” за сумата от 670 (шестстотин и седемдесет) лева.

      2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с осъществяване на процедурата по учредяване на правото на строеж в полза на Община Ямбол и сключване на договор с Община „Тунджа“.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         І. Изменя и допълва решение по точка 10, подточка 2.1 от приетите решения на ХП-то заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 13.07.2012 г., както следва:

            Текст в момента: „Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона" се осъществява, чрез предварително закупуване от водача на талон, издаден от служители, обслужващи Синя зона или чрез SMS.

            Допълнение към текста: „Таксуването, може да става и чрез закупуване на билет от паркинг автомат или талон закупен от търговската мрежа."

         ІІ. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Одобрява промяна на числеността на персонала и средствата за РЗ на ОП  „Общински пазари и платени зони за паркиране” както следва:

            - дейн. 866 „Общински пазари и тържища” – 7 бр. и средства за РЗ в размер на  59 780 лв.

            - дейн. 898 „Други дейности по икономиката” – 17 бр. и средства за РЗ в размер на 113 833 лв.

            3. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015г., както следва:

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 898 „Други дейности по икономиката, обект „Паркинг автомати за „Синя зона” до 9 броя”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 87 000 лв.

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и регион. характер", обект „Моторна косачка за РИМ Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план – 1 800 лв.

            - § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците”, обект „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол /І фаза/ - право на строеж за изграждане на обект „Ретензионен басейн”, източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 670 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.13, вх. А, ет.15, ап.58, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Отлага предложението за следващо заседание.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

  1. Станка Тодорова Христова
  2. Валентин Атанасов Вълчев
  3. Величко Димитров Гаджонов
  4. Диана Христова Нинова

5.      Светлана Георгиева Стойкова

  1. Йорданка Трифонова Йорданова

7.      Станимир Тонев Колев

  1. Бою Иванов Боев
  2. Мария Христова Вълчева
  3. Наталия Розалинова Денева
  4. Стоян Иванов Иванов

12.  Гинка Димитрова Терзиева

  1. Атанаска Иванова Митрева