РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 МАРТ 2019г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Декларация по повод постъпило предложение за избор на ВК за оценка поведението на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

2.      Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

3.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Ямбол и Районен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

5.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр. Ямбол чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла от фонд "Социална закрила" към МТСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол през периода 2019-2021г.", договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0023-C01, финансиран по ОП "Добро управление" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за частично преработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно оттегляне на оспорване пред ВАС на Решение № 14/30.01.2019 на ЯАС - Наредба прокопаване.

ВНОСИТЕЛ: ГС „БСП“  

11.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за нуждите на СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Яне Сандански" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на таван в ателие - жилище, ж.к. "Възраждане" 53-В-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на общинско жилище на ул. "Преслав" № 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.540.257 по КК на гр. Ямбол, ул. "Независима България" № 12-12А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно отпускане ЕФП на Роберта Христова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ  

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Декларация по повод постъпило предложение за избор на ВК за оценка поведението на общински съветник.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, приема

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на общинските съветници от ОбС - Ямбол

по повод постъпилото предложение за избор на временна комисия за

оценка поведението на общински съветник

 

Ние, общинските съветници от ОбС – Ямбол като изразяваме убедеността си, че зачитането правата на личността и нейното достойнство са водещ принцип в Република България, като съзнаваме отговорността, която носим в качеството си на общински съветници и представители на гражданите на Ямбол в ОбС, като се позоваваме на нормативните актове, уреждащи отношенията в правовата държава и в частност в местното самоуправление, заявяваме следното:

Възразяваме остро срещу поредното постъпило в ОбС – Ямбол предложение от общинския съветник Димитър                Стоянов за избор на временна комисия за оценка поведението на общинския съветник д-р Денка                 Петрова. Считаме, че това е опит Общинският съвет да бъде използван в личен интерес и за лична саморазправа от страна на общинския съветник г-н Стоянов. Със своите действия той всъщност се опитва да върне времето, когато една партия си беше присвоила правото да бъде морален стожер на гражданите и публично да оценя и определя тяхното поведение.

Заявяваме, че предложението на г-н Стоянов е грубо нарушение на чл.35.4.1 от нашия правилник, според който общинският съветник не може да използва положението си в лична изгода, да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

Напомняме, че общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България с правомощия и задължения, които са от изключително важно значение за развитието и просперитета на всяка община и са ясно описани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Разглеждането на поведението на който и да е общински съветник не е сред прерогативите на този орган за местно самоуправление.

Категорично заявяваме, че няма да допуснем Общински съвет – Ямбол да се превърне в място за публично нанасяне на клевети и обиди, за решаване на междуличностни конфликти, за саморазправа и уронване на авторитета на който и да е от общинските съветници.

Настояваме г-н Димитър             Стоянов да се извини публично за обидните думи и действия от негова страна, чрез които считаме, че е засегната личността, достойнството и доброто име на колегата ни д-р Денка Петрова, а чрез това е накърнена и репутацията на целия общински съвет като колективен орган на местното самоуправление.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предвид незаконосъобразността на предложението за произвеждане на местен референдум и на основание чл. 26, ал. 2, т. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с приетия, по точка 3 от дневния ред на четиридесет и първо заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2019 г., бюджет на община Ямбол за 2019 година. Общински съвет - Ямбол отказва произвеждането на местен референдум по подписка депозирана от инициативен комитет в състав:

Председател: Красимир Стойчев

Членове:

1. Росица Бакалова

2. Райно Георгиев

3. Иван Кърцъков

4. Станимир Кескинов

5. Данаил Генчев

6. Катя Георгиева

за насрочване ма местен референдум с въпрос: „Против ли сте Община Ямбол да поеме общински дълг с размер до 9 000 000 (девет милиона) евро през последната година на мандата на настоящото управление, който ще се изплаща до 2030 година от собствени общински приходи ?“.

 

 

 

           

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Ямбол и Районен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: Николай Костадинов, Елица Главчева, Капка Йоргова, Стоян Стоянов, Явор Брънков.

2. Комисията избира на свои заседания председател, събира, разглежда, проверява и обобщава постъпилите документи в съответствие с изискванията на Наредба № 7/18.09.2017г. и Закона за съдебната власт, предлага гласуването на кандидатите за съдебни заседатели на сесия на Общински съвет - Ямбол.

           

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр. Ямбол чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла от фонд "Социална закрила" към МТСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Ямбол, чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла“.

2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да осигури собствени финансови средства в размер на 3 000 лева за реализацията на проекта при подписване на договор за финансиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол през периода 2019-2021г.", договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0023-C01, финансиран по ОП "Добро управление" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG05SFOP001-4.004-0023-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“:

1.      Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0023-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“, в полза на Администрацията на Министерския съвет, в чиято структура е дирекция „Добро управление“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“.

2.      Упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Администрацията на Министерския съвет, в чиято структура е дирекция „Добро управление“ – Управляващ орган на ОПДУ, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 52 541,60 (петдесет и две хиляди петстотин четиридесет и един лев и 60 ст.), представляващо до 20 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по договор № BG05SFOP001-4.004-0023-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“, за период до 31 декември 2022 г.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за частично преработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.134,  ал.1, т.2 и чл. 103а, ал.2  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за частично преработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл.128, ал.10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава  разрешение за частично преработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема предложението на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява техническо задание и дава на Иван            Атанасов, Ананас              Стойчев и Сашо             Анастасов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „база за съхранение на селскостопанска техника”.

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.34.24 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 24, в кв. /масив/ 34.

Проектът да бъде придружен от план - схеми за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от кв. 159 и 159А по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.  2  и т. 6 от Закона за устройство на територията, Решение на XXXVII-10/30.10.2018 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 3/21.03.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проекта за изменение на действащия  Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване за УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, УПИ XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, ПИ 87374.511.462 и част от ПИ 87374.511.21, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение. Изменението се състои в:

 образува се нов УПИ XV-511.485 /проектен идентификатор 87374.511.485/  в квартал 159 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, с отреждане „за производствена, складова и търговска дейност“, получен от обединяване на: УПИ XXIII-6922 в кв.159 /87374.511.20/, ПИ 87374.511.23, УПИ I в кв. 159А /ПИ 87374.511.24/, УПИ XVI в кв. 159 /ПИ 87374.511.25/, УПИ XXIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.398/, УПИ XIV–6922 в кв. 159 /ПИ 87374.511.401/, УПИ XV–511.461 в кв. 159 /ПИ 87374.511.461/, частта от ПИ 87374.511.461, неучастваща в УПИ XV–511.461, ПИ 87374.511.462, част от ПИ 87374.511.21;

 заличава се квартал 159А;

 заличават се улица с осови точки 568-569-512  /разположена между досегашни кв. 159 и кв. 159А/ и улица с два тупика с осови точки 511-512-513-514-515-516-517-518-570-571-572-573, които стават част от новопроектирания УПИ XV-511.485;

   за новопроектирания УПИ XV-511.485, съобразно ОУП, се предвиждат начин, характер на застрояване и градоустройствени показатели, отговарящи на изискванията за устройствена зона за предимно-производствени дейности /Пп/ – плътност на застрояване - 80%, коефициент на интензивност - 1,2, минимална озеленена площ - 20%, височина на застрояване, съобразена с технологичните изисквания на бъдещите производства, начин на застрояване - свободно с ограничителни застроителни линии, съобразен с наличието на съществуващите сгради.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно оттегляне на оспорване пред ВАС на Решение № 14/30.01.2019 на ЯАС - Наредба прокопаване.

ВНОСИТЕЛ: ГС „БСП“  

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за нуждите на СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на Спортно училище „Пиер Дьо Кубертен“ , гр. Ямбол, ЕИК 838100055, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Атанас Кожухаров“ №1, следните движими вещи – общинска собственост:

 

№ по ред

Наименование

Количество

 

Стойност, лв.

1

Фитнес уред

1 бр.

500.00

2

Мини степер

1 бр.

118.80

3

Пътека за бягане

1 бр.

582.00

4

Велоергометър

1 бр.

348.00

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XXXIX 471 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 159 по регулационния плана на гр. Ямбол, с площ 18 207.00 кв.м., актуван с АОС  № 2093 от 05.07.2017 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота 200 277.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 100 138.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 3 996.00 кв.м., актуван с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 40 760.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 350.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4 164.00 кв.м. , актуван с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 42 490.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 200.00 лв.

            4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 070.00 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152, актуван с АОС 1595 от 08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 92 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 46 500.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 110 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 по КК на град Ямбол с площ 3198.00 кв.м., идентичен с УПИ VII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2052 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 92.

Начална тръжна цена на имота 31 980.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 500.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 по КК на град Ямбол с площ 3 659.00 кв.м., идентичен с УПИ VIII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2053 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 84.

Начална тръжна цена на имота 36 590.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 18 000.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 по КК на град Ямбол с площ 2 371.00 кв.м., идентичен с УПИ VI , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2054 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 86.

Начална тръжна цена на имота 26 081.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 13 000.00 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 по КК на град Ямбол с площ 2 568.00 кв.м., идентичен с УПИ V, кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2055 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 88.

Начална тръжна цена на имота 28 250.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 000.00 лв.

            10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 по КК на град Ямбол с площ 2 638.00 кв.м., идентичен с УПИ IV , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2056 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 90.

Начална тръжна цена на имота 29 020.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г.

Начална тръжна цена на имота 152 425.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 126 000.00 лв.

12. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 9 603.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

13. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6„в“, с площ 414.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол ,  актуван с АОС 1668 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

14. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6  в“ с площ 414.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1669 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

15. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.138 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ Х за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 400 от 22.10.2001 г.

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

16. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1676 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 435.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 710.90 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

 19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с  площ с площ 367.00 кв.м., находящ се гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 7 349.20 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 650.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 63 931 кв.м., начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1792 от 08.07.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 946 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 470 00.00 лв.

21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 15 501.00 кв.м., идентичен с УПИ VІ за търговия и обществено обслужване, в кв.74, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 427 500.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 213 00.00 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.556 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 224.00  кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ IV 819  в кв.66, находящ се на ул. „Капитан Петко войвода“ № 41, актуван с АОС 2342 от 30.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 17 500.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 500.00 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.561 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 185  кв.м., за който е отреден УПИ VII 754,755 за жилищно застрояване, квартал 64 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хемус“ № 3, актуван с АОС 2338 от 04.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 14 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 7 100.00 лв.

24. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 783 кв.м., идентичен с УПИ ІV - За жилищно строителство в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 267 681.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 133 500.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 224.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 120 797.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 60 000.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 731.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1704 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 127 619.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 63 500.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г. Начална тръжна цена на имота 40 954.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 400.00 лв.

28. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189, с площ 457.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ XI 578 в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 30 605.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 300.00 лв.

29. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XIХ 194 за жилищно строителство в кв. 85 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул. „Боровец, актуван с АОС 2186/08.05.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 48 180.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 24 090.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 11 500.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 310.00 кв.м., идентичен с   УПИ ІХ за жилищно застрояване в кв. 79 А, находящ се на ул. „Дъбилино“ № 16, актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 29 030.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

32. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 104.00 кв.м., идентичен с    УПИ VІІ – 177 – за ОДО в  кв.79, находящ се на ул. „Търговска“ № 9, актуван с АОС 1755 от 04.12.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 40 560.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 280.00 лв.

33. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.428 с площ 360  кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XХ 428 в кв.27 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед ТУ/02-00009 от 22.01.2016 г., находящ се на ул. „Гали поле“ № 51, актуван с АОС 2177/05.04.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 33 600.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 800.00 лв.

34.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1 274.00 кв.м.,  идентичен с УПИ ІІІ 25 - За търговия и услуги в кв. 23 , находящ се в ж.к. Диана, актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв.

            35. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 1 215 кв. м., идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152, находящ се на ул. „Бакаджик”, №30, актуван с АОС  1581 от  10.08.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 46 200.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

36. 573/636 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.565.94 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ ХХІІ 94 в кв.5 по регулационния план на гр. Ямбол,  целият с площ 636 кв.м, актуван с АОС 1949 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“.

Начална тръжна цена на имота 4 074.91 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 035.00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, за който е отреден УПИ VІІ 275  в кв.58 по регулационния план на гр. Ямбол,  с площ 636 кв.м, актуван с АОС 2097 от 14.07.2017 г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“. Начална тръжна цена на имота 3 930.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 450.00 лв.

38. 287/325 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.568.123 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ V 123 в кв.88 по регулационния план на гр. Ямбол, целият с площ 325 кв.м, актуван с АОС 1948 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица“ , местност „Стари лозя“.

Начална тръжна цена на имота 3 243.10 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 600.00 лв.

39. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 по КК на град Ямбол с предназначение за жилище, застроена площ 144.50 кв.м. и прилежащ таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящ се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, ведно със съответното отстъпено право на строеж върху терена, актуван с АОС 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 16 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 150.00 лв.

40. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 39.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатори 87374.535.29.3.88 под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.44 и 87374.535.29.3.45, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, партер, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 29 500.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 700.00 лв.

41. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 258.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.96, 87374.535.29.3.93 и 87374.535.29.3.90, под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.22, 87374.535.29.3.23, 87374.535.29.3.24 и 87374.535.29.3.43, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, Б, партер, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 196 000.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 98 000.00 лв.

42. Търговски обект, състоящ се от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.92 по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 33.00 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93  по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 47.00 кв.м. ,  и двата находящи се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,  построена през 1989 г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 на ул. „Цар Иван Александър” №7, партер, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 61 800.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 30 900.00 лв.

43. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 кв.м., представляващо част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, актувано с АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота 66 993.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 33 450 лв.

44. Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж в ПИ 87374.541.14, ½ и.ч. от общите части на сградата и мазето, с административен адрес  ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 87 900.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 43 500.00 лв.

45. Самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с  предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС 1620 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

46. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1621 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

47. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., с предназначение за обществено хранене, находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 10.23 %  идеални части от общите части на сградата, актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., с административен адрес ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 78 000.00 лв.

48. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общивски ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота 46 710.80 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

49. Самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.19  по КК на гр. Ямбол, с площ 106.86 кв.м., с предназначение за административна дейност, представляващ втори етаж от  сграда с идентификатор 87374.546.41.5, ведно със съответните  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, актуван с АОС 39 от 24.08.1998 г. находящ се в ж.к. „Диана“ до бл.17, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 30 128.60 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 050.00 лв.

50. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с УПИ ХI за комплексно застрояване в кв. 23, ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със застроена площ 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 222 400.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 111 200 лв.

51. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по КК на гр. Ямбол с площ 376.00 кв.м. с предназначение за административна дейност, представляващ целия трети етаж от монолитна сграда с идентификатор 87374.546.16.7, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с административен адрес ул. "Търговска" № 164  гр. Ямбол, актуван с АОС № 215  от 19.04.2001 г.

Начална тръжна цена на имота 191 330.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

52. Застроен поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І за ЖС, кв.134 по ПУП ПР на гр. Ямбол ведно с построените в имота едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., сграда с идентификатор  87374.553.456.1 ,със застроена площ 78.00кв.м., и сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00   кв.м., актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83.

Начална тръжна цена на имота 164 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 82 000.00 лв.

53. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 375.00  кв.м.,  идентичен с УПИ ІV за ЖС, кв. 79, ведно с построените в имота едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.559.169.1, със застроена площ 93.00 и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , със застроена площ 11.00 кв.м., актуван с АОС №1857 от 07.07.2014г., находящ се на ул. „П. К.Яворов” № 42, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

54. Недвижим имот - Триетажна масивна сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със застроена площ 468 кв.м., построена в ПИ 87374.560.12, включен в УПИ І, кв.3, актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 388 700.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 194 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Яне Сандански" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка седемнадесет/, с площ  150 /сто и петдесет/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ II 229 232 /римско две, арабско двеста двадесет и девет, двеста тридесет и две/, квартал 30 /тридесет/ по регулационния плана на град Ямбол, одобрен със заповед I-А-291/03.09.1999 г., находящ се на ул. „Яне Сандански“ № 5, актуван с АОС № 2042 от 25.10.2016 г., в размер на 9 310.00 /девет хиляди триста и десет/лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Яшар       Яшаров от град Ямбол, ж.к.  

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на таван в ателие - жилище, ж.к. "Възраждане" 53-В-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 25.90 кв.м, върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.50 по КК на град Ямбол, целия с площ 9847.00 кв.м., за промяна предназначението на Таван №7 в ателие - жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к.“Възраждане“ бл. 53, вх.В, в размер на 2 490.00 /две хиляди четиристотин и деветдесет/ лв., на която цена учредява правото на Пейчо             Вълев, с адрес гр. Ямбол

                   .

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.  

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общинско жилище на ул. "Преслав" № 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.539.175.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка сто седемдесет и пет точка едно), със ЗП 83 кв.м., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.539.175 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка сто седемдесет и пет) с площ 357 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XIII 52 (римско тринадесет арабско петдесет и две) за ЖС в кв.16 (шестнадесет) по ПУП ПРЗ, одобрен с решение XLVIII-1/03.10.2007г. на ОбС – Ямбол, актуван с Акт № 2351 за частна общинска собственост от 27.02.2019г., с административен адрес гр.Ямбол, ул.„Преслав“ № 54, в размер на 28 640.00 лв., в т.ч. 7844 лв. отстъпено право на строеж, на която цена го продава на Ангелина      Георгиева, с адрес гр. Ямбол,                                             .

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.540.257 по КК на гр. Ямбол, ул. "Независима България" № 12-12А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

Определя пазарна цена на Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.257  (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двеста петдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол,  одобрени със Заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-28-332/25.11.2010г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с УПИ XV 257 (римско петнадесет, арабско двеста петдесет и седем) в кв.30 (тридесет) по плана на град Ямбол за ЦГЧ, одобрен с решение на ОбС Ямбол XLVIII-1/ 03.10.2007г., с площ 489 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.„Независима България“ № 12-12А, в размер на 38 350.00 лв. (тридесет и осем хиляди триста и петдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата на ,,ВЕЛИКДЕН ГМ“ ООД, ЕИК 200642576, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.„Независима България“ № 12А. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Роберта Христова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ  

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 5.2 от решение по т.3 от дневния ред на XLI заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2019г. отпуска еднократна финансова помощ на Роберта                        Христова от гр. Ямбол, живуща в                        в размер на 800 лв. (осемстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.