ПРОТОКОЛ № ХLІV

 

            Днес, 24.04.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0048/18.04.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов и Стоян Стоянов.

На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

            В 9:00 часа присъстваха 34 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит № 989/20.07.2018г., с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01/12.01.2017г., по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол за периода 2019-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2019 година

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ямбол, Община Ямбол, Община "Тунджа", Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Ямбол, Регионално управление на образованието - гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2018г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

8.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Доклад относно поставяне на паметник на Васил Левски в гр. Ямбол, на плочника пред градинката, източно от сградата на община Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ, като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХVІІІ, кв. 124, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-797 от 17.08.1989г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на материални активи на ОП "Комунални и обредни дейности" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на общински имот - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" бл.3, вх.А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „МИТ 2011“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Димитър Василев" за обект на ул. „Търговска“ 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Костов – Предлагам в дневния ред да влезе като последна точка предложение относно предоставяне под наем помещения, част от имот - ЧОС, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 14 на СНЦ "АА България".

Д. Стоянов – Предлагам в дневния ред да влезе нова точка относно избор на ВК за оценка и доклад на възможността за изграждане и финансиране на 30 бр. места за паркиране за строеж "Търговски комплекс "Възраждане" - IV-та категория, находящ се в УПИ IV - 101 - за КОО в кв. 99, по плана на гр. Ямбол, с административен адрес, гр. Ямбол, ул. "Руен" № 84.

Ибришимов – Г-н Стоянов, досега съм Ви разрешавал да правите такива предложения, но по Правилник нямате право, така че нямате право да внасяте точка. Освен това…

Стоянов – Защо?

Ибришимов – Защото има Правилник, в който пише кой може да внася извънредна точка.

Стоянов – Това не е извънредна точка, това е дадено за обсъждане в комисиите 7 дни преди заседанието…

Ибришимов – Да, тази точка съм я дал за становище от кмета. Кмета има свое становище, което вчера или онзи ден излезе и ще си получите отговор за това защо не може…

Стоянов – Никъде не пише, че нямам право да внасям за обсъждане точка, в която 7 дни, в Правилника е записано 7 дни, кмета може даде отрицателно мнение или отношение…

Ибришимов - Няма да уточнявам повече кой какво има право. Седнете си на мястото, ако обичате! Казах Ви, ще си получите отговор за Вашата точка, ще видите защо изобщо няма да влезе в дневния ред, защото там е описано….

Стоянов – Къде е записано в Правилника, че аз нямам  право да внеса точка и не мога да се мотивирам?

Ибришимов - Г-н Стоянов, ако обичате седнете си на мястото.

Стоянов – Вие като председател ми обяснете къде и как може да се мотивирате, че моя точка като общински съветник, внесена 7 дни преди заседанието на ОбС, минала през комисии, че аз няма право да внасям…

Ибришимов - През комисии не е минала…Седнете си на мястото…
Стоянов – Как да не е минала през комисии…

Ибришимов - Напротив, нямам проблем аз, ако не седнете на своето място, затова че пречите на продължаването на работата на ОбС ще Ви отстраня от заседание…

Стоянов – Няма да седна, докато не ми дадете думата, за да обоснова моята точка…

Ибришимов – Изобщо няма да Ви давам думата за каквото и да е било, защото нямате право да внасяте такава точка…

Стоянов – Имам право да внасям като общински съветник и да се мотивирам за моята точка…

Ибришимов - Г-н Стоянов, затова, че пречите на работата въпреки забележката, която съм Ви направил да седнете на своето място, Ви отстранявам от заседанието на ОбС – Ямбол… (Проданов – от място – Да го гласуваме.)… Ако той иска. Само, ако той иска, не ако Вие искате.

Стоянов – Да, искам. Освен Пламен и независими хора, които можем да си кажем мнението, други няма кои да изгоните.

Ибришимов – Трябва да го обявите. Обявявате, че желаете да се прегласува моето предложение за вашето отстраняване.

Стоянов – Да и обявявам против Вас, че Вие по този начин водите заседания на ОбС, срамота е.

Ибришимов – Сега, господа общински съветници ще гласуваме моето предложение за отстраняване от заседание на ОбС- Ямбол общинския съветник Димитър Стоянов.

Подлагам на гласуване отстраняването на г-н Д. Стоянов от залата за нарушаване реда в залата и невъзможност за работа.

Гласували      за – 20                        против – 10                           въздържали се – 3

Приема се.

Д. Стоянов напуска заседанието.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Костов – Сдружението е с нестопанска цел и основните му цели са в полза на обществото. Това, което е предложено в проекторешението е помещението да бъде дадено под наем до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от 3 години и считано от датата на подписване на договора с месечен наем в размер на 33,58 лв. с ДДС.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на Галин Костов.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 3

Приема се.

П. Додов е „за“.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред с приетите промени.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит № 989/20.07.2018г., с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01/12.01.2017г., по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол за периода 2019-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2019 година

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ямбол, Община Ямбол, Община "Тунджа", Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Ямбол, Регионално управление на образованието - гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2018г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

8.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Доклад относно поставяне на паметник на Васил Левски в гр. Ямбол, на плочника пред градинката, източно от сградата на община Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ, като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХVІІІ, кв. 124, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-797 от 17.08.1989г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на материални активи на ОП "Комунални и обредни дейности" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на общински имот - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" бл.3, вх.А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „МИТ 2011“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Димитър Василев" за обект на ул. „Търговска“ 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

22.  Предложение относно предоставяне под наем помещения, част от имот - ЧОС, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 14 на СНЦ "АА България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 4                 въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит № 989/20.07.2018г., с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01/12.01.2017г., по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма           въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Проданов – Гласувах „въздържал се“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Изменя Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т. 2 на тридесет и четвъртото му заседание, проведено на 28 юни 2018 г., в частта  на решението по т.1, както следва:

1. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

2. Срок на погасяване – до 25.01.2020 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

           

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол за периода 2019-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол за периода 2019-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2019 година.

           

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 19, ал. 2 и ал. З от Закона за социално подпомагане и чл. З6б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2020 г.

2.      Възлага на Кмета на Община Ямбол да предостави на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2020 г. в 14–дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34            против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 3, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

              Приема Общинска програма за закрила на детето през 2019 г.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ямбол, Община Ямбол, Община "Тунджа", Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Ямбол, Регионално управление на образованието - гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с подписаното Национално рамково споразумение за изпълнение на Споразумението за интеграция в заетост на дълготрайно безработни лица:

              1. Одобрява проекта на Споразумение за съвместни дейности между Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, Община Ямбол, Община Стралджа, Община „Тунджа“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол, Регионално управление на образованието – гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция – гр. Ямбол.

              2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, Община Ямбол, Община Стралджа, Община „Тунджа“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол, Регионално управление на образованието – гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция – гр. Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2018г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31            против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2018 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31            против – 1                 въздържали се – няма

            Приема се.

            Ант. Антонова е „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2018 година.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Доклад относно поставяне на паметник на Васил Левски в гр. Ямбол, на плочника пред градинката, източно от сградата на община Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие за поставяне на Паметник на Васил Левски в гр.Ямбол, на плочника пред градинката, източно от сградата на община Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“, съгласно приложената схема, след съгласуване с Министерство на културата.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, Решение № № XL-7/28.12.2018 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 4/04.04.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проекта за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация/ПР/ за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, придружен от план-схема за вертикално планиране и трасировъчен план, и  съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение. Изменението се състои в:

ü    промяна на границите на:

·                    УПИ I-за комплексно жилищно строителство, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“, при което новообразувания УПИ I-за комплексно жилищно строителство, кв. 4 съответства на имот с проектен идентификатор 87374.520.171;

·                    УПИ III-за озеленяване, кв. 6Б по плана на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“, при което новообразувания УПИ III-за озеленяване, кв. 6Б съответства на имот с проектен идентификатор 87374.520.172;

·                    УПИ I-за помпена станция, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, при което новообразувания УПИ I-за помпена станция, кв. 13 съответства на имот с проектен идентификатор 87374.520.173;

·                    УПИ III-за покрит гараж, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, при което уличната регулационна линия  от север на новообразуван УПИ III-за покрит гараж, кв. 13  съвпада със северната кадастрална граница на ПИ 87374.520.128;

ü запазване на регулационните граници  и отреждането на УПИ IV-за канална помпена станция, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, съответстващ на ПИ 87374.520.18 – Канална помпена станция;

ü обособяване на нови УПИ X-за трафопост /имот с проектен идентификатор 87374.520.178/, УПИ XI-общински /имот с проектен идентификатор 87374.520.177/ и УПИ XII-общински /имот с проектен идентификатор 87374.520.176/, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район;

ü изменение на улица осови точки ОТ4 - ОТ5 - ОТ33 - ОТ369 - ОТ335 - OT32 - OT364 - OT 39, при което се обособява нова улица OT4а – OT5а - OT32в – OT32б – OT32а – ОТ39в – ОТ39б – OT39а – OT39;

ü изменение на улица OT5 – OT368, при което се обособява нова улица OT5а - OT368;

ü изменение на улица OT32 - OT30 – ОТ31 - ОТ29, при което се обособява нова улица OT32б - OT30 – ОТ 31 - ОТ29;

ü обособяване на нова улица-тупик ОТ 39в - ОТ 364а - ОТ 364б - ОТ 364в  за осигуряване на достъп до УПИ IV-За канална помпена станция, кв. 13 /до ПИ 87374.520.18 по КККР/.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ, като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ив. Йорданов - Това е много сериозно инвестиционно намерение, което всички сте запознати с него, което ще отключи развитието на града в южна посока кварталите „Васил Левски“ и „Възраждане“, които имат лоша комуникация и предложението за одобряване на този ПУП е много добра инициатива, която смятам, че трябва всички да подкрепим. Забелязвам, че дори при такива точки, които са важни за града и са свързани с частно инвестиционно намерение, което ще реши въпроса на много граждани в Ямбол, колегите от БСП, поне в комисията е така г-н Стоев, аз даже мисля, че не е негово решение, ами е политическо гласува „въздържал се“. Смятам, че не е редно да показвате такова лицемерие към гражданите да излизате с палатки, на които да пишете „Аз обичам Ямбол“, а същевременно такива частни инвестиции, които реално ще бъдат реализирани дори с пари на инвеститора, няма дори да ощетят бюджета, да гласувате „въздържал се „ или „против“. И смятам, че е редно всички единодушно да подкрепим тази инициатива и да решим проблема комуникационния на кв. „Възраждане“ и „Васил Левски“.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 9

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, чл. 104, ал. 1 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00049/19.10.2018 г. на кмета на община Ямбол, Решение XXXVII-12/30.10.2018 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 4/04.04.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проекта за Изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПУР /План за улична регулация/, ПЗ /План за застрояване/ и ПР /План за регулация/ в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част и  жк„Васил Левски“ в гр. Ямбол“, съгласно представляващата неразделна част от това решение графична и текстова част на проекта, придружен от план-схема за електроснабдяване, план-схема водоснабдяване и канализация, план-схема газификация, транспортно-комуникационен план.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХVІІІ, кв. 124, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-797 от 17.08.1989г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Янева – Няма да гласувам по това предложение поради наличие на конфликт на интереси.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XVIII, кв.124, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-797 от 17.08.1989 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.557.343 с площ 5 кв.м. в размер на 305.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Мария           Янева от град Ямбол,                                               .

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Стойчева – Няма да гласувам по това предложение поради наличие на конфликт на интереси.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 3                 въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 2                 въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2018г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            3. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2018г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за основен ремонт на помещенията, които се ползват за дейността на микробиологична лаборатория, находяща се в сградата на ул. „Христо Смирненски“ № 2, ет.3, в т.ч. подмяна на дограма.

4. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества - освобождава от отговорност за финансовата 2018г. управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на материални активи на ОП "Комунални и обредни дейности" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол, ЕИК 0009704960123, с адрес на управление: ж.к. „Златен рог“ №2,  следния актив:

- Товарен автомобил „Фолксваген транспортер“ , с рег. № У5531ВВ

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 2                 въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за продажбата чрез публичен търг на имот общинска собственост – земеделска земя и определя начална тръжна цени и депозит на имота предмет на търга, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.74 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1421/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота - 5 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 2 700.00 лв.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" бл.3, вх.А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 1                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.551.168.3.2 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто шестдесет и осем точка три точка две) по КК на гр. Ямбол, с площ 44.34 (четиридесет и четири цяло и тридесет и четири) кв.м., прилежащо мазе №2, с площ 13.52 (тринадесет цяло и петдесет и два) кв.м., находящ се на 1 (първи) етаж в сграда с идентификатор 87374.551.168.3, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.551.168 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №1105 за частна общинска собственост от 01.10.2004г., с административен адрес гр.Ямбол, ул.„Богдан“ бл.3, вх.А, ет.1, ап.2, в размер на 19 400.00 лв. (деветнадесет хиляди и четиристотин лева), на която цена го продава на Марийка Димитрова Петкова и Тоньо Петров Тонев, с адрес гр. Ямбол, ул.„Богдан“ бл.3, вх.А, ет.1, ап.2.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.67.47 с площ 212 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , последно изменена със заповед 18-5597-02.08.2017 г. на началника на СГКК Ямбол,  идентичен с УПИ XVII за „КОО“, квартал 13 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-32/19.01.2004 г.  находящ се в ж.к. „Диана“, актуван с АОС  2107/13.09.2017 г. в размер на 15 630.00 (петнадесет хиляди шестстотин и тридесет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Румен Димитров Рунков от гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 173.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:                            

Продължава срока на действие на Договор № 3464 от 27.05.2016т. с Национална потребителна кооперация на слепите в България, ЕИК 000627259, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, бул. „Вардар“ № 71, представлявана от Михаил Александров Кърлин – Председател за предоставено безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост – обект № 23А – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 25.00 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, ул. „Георги Дражев“ № 1, гр. Ямбол, част от сграда с идентификатор 87374..550.10.9 по КК на град Ямбол, за срок от 3 (три) години, считано от 27.05.2019г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „МИТ 2011“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3462/03.05.2016г. с „МИТ 2011” ЕООД, ЕИК 201496576, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Будак Стоян войвода” № 18, гр. Ямбол, представлявано от Мирослав Колев Михов, за предоставен под наем Обект № 29 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, представляващо част от имот – частна общинска собственост, кв.18, парцел ІV по плана на гр. Ямбол, находящ се на пл. „Георги Дражев“, Централен общински пазар, с площ 101.00 кв.м., със  7 /седем/ години, считано от 01.05.2019г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Димитър Василев" за обект на ул. „Търговска“ 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3461/03.05.2016г. с ЕТ „Димитър Василев”, ЕИК 838107249, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Тракия” № 39, представляван от Димитър Димитров, за предоставен под наем Обект - Помещение за ремонт на битови уреди (1 стая), с площ 17.60 кв.м., представляващ част от недвижим имот, а именно – самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на град Ямбол, находящ се на І етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска“ № 57, гр. Ямбол, до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от  7 (седем) години, считано от 01.05.2019г.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – няма           въздържали се – 2

            Приема се.

            Антонова, Петкова и Йоргова са „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Сабрие Неджиб Юсеин, Калина Митева Ахмедова, Йорданка Иванова Кирилова.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно предоставяне под наем помещения, част от имот - ЧОС, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 14 на СНЦ "АА България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма           въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, отдава под наем на Сдружение „АА България“, ЕИК 176897233, със седалище: гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески““ № 71, офис1, представлявано от Бончо Бончев – Председател и Радослав Трайков – Зам.председател, заедно и поотделно, помещения /две стаи на ІІІ етаж/, с обща площ 23.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на град Ямбол, представляващи част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 440/31.01.2002г., находящ се на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14, гр. Ямбол, до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора, с месечен наем в размер на 33.58 лв. без ДДС, изчислен по т.56 от Приложение № 1 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

            Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и четвъртото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

 

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова