РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 24 АПРИЛ 2019г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит № 989/20.07.2018г., с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01/12.01.2017г., по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол за периода 2019-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2019 година

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ямбол, Община Ямбол, Община "Тунджа", Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Ямбол, Регионално управление на образованието - гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2018г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

8.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Доклад относно поставяне на паметник на Васил Левски в гр. Ямбол, на плочника пред градинката, източно от сградата на община Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ, като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХVІІІ, кв. 124, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-797 от 17.08.1989г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на материални активи на ОП "Комунални и обредни дейности" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на общински имот - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" бл.3, вх.А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „МИТ 2011“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Димитър Василев" за обект на ул. „Търговска“ 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

22.  Предложение относно предоставяне под наем помещения, част от имот - ЧОС, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 14 на СНЦ "АА България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит № 989/20.07.2018г., с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01/12.01.2017г., по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Изменя Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т. 2 на тридесет и четвъртото му заседание, проведено на 28 юни 2018 г., в частта  на решението по т.1, както следва:

1. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

2. Срок на погасяване – до 25.01.2020 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

           

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол за периода 2019-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол за периода 2019-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2019 година.

           

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 19, ал. 2 и ал. З от Закона за социално подпомагане и чл. З6б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2020 г.

2.      Възлага на Кмета на Община Ямбол да предостави на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2020 г. в 14–дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 3, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

              Приема Общинска програма за закрила на детето през 2019 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ямбол, Община Ямбол, Община "Тунджа", Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Ямбол, Регионално управление на образованието - гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с подписаното Национално рамково споразумение за изпълнение на Споразумението за интеграция в заетост на дълготрайно безработни лица:

              1. Одобрява проекта на Споразумение за съвместни дейности между Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, Община Ямбол, Община Стралджа, Община „Тунджа“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол, Регионално управление на образованието – гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция – гр. Ямбол.

              2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да подпише Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, Община Ямбол, Община Стралджа, Община „Тунджа“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол, Регионално управление на образованието – гр. Ямбол и Регионална здравна инспекция – гр. Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2018г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2018 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2018 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Доклад относно поставяне на паметник на Васил Левски в гр. Ямбол, на плочника пред градинката, източно от сградата на община Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие за поставяне на Паметник на Васил Левски в гр.Ямбол, на плочника пред градинката, източно от сградата на община Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“, съгласно приложената схема, след съгласуване с Министерство на културата.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, Решение № № XL-7/28.12.2018 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 4/04.04.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проекта за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация/ПР/ за част от квартали  4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“ и квартал 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, придружен от план-схема за вертикално планиране и трасировъчен план, и  съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение. Изменението се състои в:

ü    промяна на границите на:

·                    УПИ I-за комплексно жилищно строителство, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“, при което новообразувания УПИ I-за комплексно жилищно строителство, кв. 4 съответства на имот с проектен идентификатор 87374.520.171;

·                    УПИ III-за озеленяване, кв. 6Б по плана на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“, при което новообразувания УПИ III-за озеленяване, кв. 6Б съответства на имот с проектен идентификатор 87374.520.172;

·                    УПИ I-за помпена станция, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, при което новообразувания УПИ I-за помпена станция, кв. 13 съответства на имот с проектен идентификатор 87374.520.173;

·                    УПИ III-за покрит гараж, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, при което уличната регулационна линия  от север на новообразуван УПИ III-за покрит гараж, кв. 13  съвпада със северната кадастрална граница на ПИ 87374.520.128;

ü запазване на регулационните граници  и отреждането на УПИ IV-за канална помпена станция, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район, съответстващ на ПИ 87374.520.18 – Канална помпена станция;

ü обособяване на нови УПИ X-за трафопост /имот с проектен идентификатор 87374.520.178/, УПИ XI-общински /имот с проектен идентификатор 87374.520.177/ и УПИ XII-общински /имот с проектен идентификатор 87374.520.176/, кв. 13 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район;

ü изменение на улица осови точки ОТ4 - ОТ5 - ОТ33 - ОТ369 - ОТ335 - OT32 - OT364 - OT 39, при което се обособява нова улица OT4а – OT5а - OT32в – OT32б – OT32а – ОТ39в – ОТ39б – OT39а – OT39;

ü изменение на улица OT5 – OT368, при което се обособява нова улица OT5а - OT368;

ü изменение на улица OT32 - OT30 – ОТ31 - ОТ29, при което се обособява нова улица OT32б - OT30 – ОТ 31 - ОТ29;

ü обособяване на нова улица-тупик ОТ 39в - ОТ 364а - ОТ 364б - ОТ 364в  за осигуряване на достъп до УПИ IV-За канална помпена станция, кв. 13 /до ПИ 87374.520.18 по КККР/.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ, като част от КПИИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, чл. 104, ал. 1 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00049/19.10.2018 г. на кмета на община Ямбол, Решение XXXVII-12/30.10.2018 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 4/04.04.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проекта за Изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПУР /План за улична регулация/, ПЗ /План за застрояване/ и ПР /План за регулация/ в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв.110 по плана на града – ЦГЧ като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част и  жк„Васил Левски“ в гр. Ямбол“, съгласно представляващата неразделна част от това решение графична и текстова част на проекта, придружен от план-схема за електроснабдяване, план-схема водоснабдяване и канализация, план-схема газификация, транспортно-комуникационен план.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХVІІІ, кв. 124, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-797 от 17.08.1989г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XVIII, кв.124, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-797 от 17.08.1989 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.557.343 с площ 5 кв.м. в размер на 305.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Мария                       Янева от град Ямбол,                                                   .

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2018г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            3. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2018г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за основен ремонт на помещенията, които се ползват за дейността на микробиологична лаборатория, находяща се в сградата на ул. „Христо Смирненски“ № 2, ет.3, в т.ч. подмяна на дограма.

4. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества - освобождава от отговорност за финансовата 2018г. управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на материални активи на ОП "Комунални и обредни дейности" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол, ЕИК 0009704960123, с адрес на управление: ж.к. „Златен рог“ № 2,  следния актив:

- Товарен автомобил „Фолксваген транспортер“ , с рег. № У5531ВВ

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за продажбата чрез публичен търг на имот общинска собственост – земеделска земя и определя начална тръжна цени и депозит на имота предмет на търга, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.74 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС № 1421/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота - 5 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 2 700.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Богдан" бл.3, вх.А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.551.168.3.2 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто шестдесет и осем точка три точка две) по КК на гр. Ямбол, с площ 44.34 (четиридесет и четири цяло и тридесет и четири) кв.м., прилежащо мазе №2, с площ 13.52 (тринадесет цяло и петдесет и два) кв.м., находящ се на 1 (първи) етаж в сграда с идентификатор 87374.551.168.3, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.551.168 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №1105 за частна общинска собственост от 01.10.2004г., с административен адрес гр.Ямбол, ул.„Богдан“ бл.3, вх.А, ет.1, ап.2, в размер на 19 400.00 лв. (деветнадесет хиляди и четиристотин лева), на която цена го продава на Марийка       Петкова и Тоньо                Тонев, с адрес гр. Ямбол                                                    .

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.67.47 с площ 212 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , последно изменена със заповед 18-5597-02.08.2017 г. на началника на СГКК Ямбол,  идентичен с УПИ XVII за „КОО“, квартал 13 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-32/19.01.2004 г.  находящ се в ж.к. „Диана“, актуван с АОС  2107/13.09.2017 г. в размер на 15 630.00 (петнадесет хиляди шестстотин и тридесет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Румен                      Рунков от гр. Ямбол,  

                                  .

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с НПК на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:                            

Продължава срока на действие на Договор № 3464 от 27.05.2016т. с Национална потребителна кооперация на слепите в България, ЕИК 000627259, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, бул. „Вардар“ № 71, представлявана от Михаил             Кърлин – Председател за предоставено безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост – обект № 23А – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 25.00 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, ул. „Георги Дражев“ № 1, гр. Ямбол, част от сграда с идентификатор 87374..550.10.9 по КК на град Ямбол, за срок от 3 (три) години, считано от 27.05.2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „МИТ 2011“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3462/03.05.2016г. с „МИТ 2011” ЕООД, ЕИК 201496576, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Будак Стоян войвода” № 18, гр. Ямбол, представлявано от Мирослав                    Михов, за предоставен под наем Обект № 29 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, представляващо част от имот – частна общинска собственост, кв.18, парцел ІV по плана на гр. Ямбол, находящ се на пл. „Георги Дражев“, Централен общински пазар, с площ 101.00 кв.м., със  7 /седем/ години, считано от 01.05.2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Димитър Василев" за обект на ул. „Търговска“ 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3461/03.05.2016г. с ЕТ „Димитър Василев”, ЕИК 838107249, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Тракия” № 39, представляван от Димитър Димитров, за предоставен под наем Обект - Помещение за ремонт на битови уреди (1 стая), с площ 17.60 кв.м., представляващ част от недвижим имот, а именно – самостоятелен обект за битови услуги с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на град Ямбол, находящ се на І етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска“ № 57, гр. Ямбол, до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от  7 (седем) години, считано от 01.05.2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2018г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Сабрие                    Юсеин, Калина                Ахмедова, Йорданка                  Кирилова.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно предоставяне под наем помещения, част от имот - ЧОС, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 14 на СНЦ "АА България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, отдава под наем на Сдружение „АА България“, ЕИК 176897233, със седалище: гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески““ № 71, офис1, представлявано от Бончо Бончев – Председател и Радослав Трайков – Зам.председател, заедно и поотделно, помещения /две стаи на ІІІ етаж/, с обща площ 23.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на град Ямбол, представляващи част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 440/31.01.2002г., находящ се на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14, гр. Ямбол, до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора, с месечен наем в размер на 33.58 лв. без ДДС, изчислен по т.56 от Приложение № 1 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол.