ПРОТОКОЛ № ХLV

 

           

            Днес, 23.04.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 14.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0004/16.04.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33, отсъстваха Захари Захариев, Наско Стефанов, Николай Ганев, Стоян Проданов.

            На заседанието присъстваха г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол, г-н Ст. Драгнев и   г-жа Ил. Бицова – зам.-кметове на община Ямбол.

Кворум в 14.10 часа 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесет и петото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изпълнение на договор BG161РО001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ОбС Ямбол № 41-3/16.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - договор № BG161РО001/3.1-03/2010/022.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно закриване на специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа "Ю. Гагарин" Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно увеличаване капацитета на Дом за стари хора в к-с "Д-р Дончев" и разкриване на филиал на социалната услуга в сградата на ДДЛРГ "Ю. Гагарин", находяща се в к-с "Златен рог" № 112.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015 – 2016г.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

14.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Димитров и Ивана Петкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

15.  Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Аведа Мехмедова Алиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

16.  Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по нормите на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Йоргова – Предлагам т.11 да отпадне от дневния ред.

            Калиманов - Предлагам т. т. 6, 7, 8, 9, 10 и 12 да отпаднат от дневния ред.

            Петкова - Няма други предложения. Заповядайте да мотивирате предложението си.

            Йоргова – Колеги, доколкото си спомняте през 2012г. ние приемахме такъв правилник, а този който ни се предлага в момента има сериозни нарушения в трудовото законодателство и не почива на законовите норми.

            Калиманов - Водих битки почти една седмица да получа тази заповед на заместник-кмет Красимира Петрова, с която кмета на общината да я упълномощи, че има право да входирва тези точки. Моето притеснение е, че до ден днешен не получих исканата от мен заповед да видя какво е делегирал кмета на общината, което ме кара да мисля, че  г-жа Красимира Петрова е нямала тези функции да входирва материали за ОбС. Мисля, че не са толкова важни тези точки. Това са едни планове, които могат да бъдат приети и на следващата сесия. Това са моите мотиви, че заповедта, която е разписал кмета РД02-0034 от 20.01.2015г., а входираните материали са на 09.04.2015г. и според мен има голямо разминаване. Щом не получих тази заповед за мен е някакво съмнение.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова.

            Гласували      за – 8              против – 16                           въздържали се – 5

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 8              против – 19                           въздържали се – 3

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изпълнение на договор BG161РО001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ОбС Ямбол № 41-3/16.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - договор № BG161РО001/3.1-03/2010/022.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно закриване на специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа "Ю. Гагарин" Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно увеличаване капацитета на Дом за стари хора в к-с "Д-р Дончев" и разкриване на филиал на социалната услуга в сградата на ДДЛРГ "Ю. Гагарин", находяща се в к-с "Златен рог" № 112.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015 – 2016г.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

14.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Димитров и Ивана Петкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

15.  Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Аведа Мехмедова Алиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

16.  Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по нормите на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            По всички точки от дневния ред Мария Славова гласува с карта на името на Николай Пенев.

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Костадинов – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол приема бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности иа Община Ямбол, съгласно приложения № 8, № 6-а, № 6-б и № 6-в.                 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Калиманов - Ще направя само един коментар на тази точка. Не ме интересуват параграфи и други подобни. След 2-3 точки ще гласуваме закриване на ДДЛРГ, а гледаме, че ни се предлага в промяната на бюджета да гласуваме една корекция от близо 120 000 лева за ремонти на този дом. Тъй като мен не ме интересува за какво е, но си задавам въпроса сам. Ще направим един ремонт за 120 000 лв. и след един месец тази институция няма да съществува или ще бъде празна. Не знам дали си спомняте, но преди няколко сесии приехме този бюджет и всичко тогава беше ясно, уточнено по параграфи, по дейности. Ние оттогава за трети път променяме бюджета на тази община. Има ли капацитет общинска администрация въобще да управлява този ресурс?

            Папашимов - Г-н Калиманов, общината като добър стопанин, като добър собственик трябва да се грижи за своето имущество. Този ремонт, още когато гласувахме бюджета, беше залегнал в него. Това, че сега се получават някакви корекции е нормално, понеже знаете, че предварителните прогнози за някаква строителна дейност са едни, а после това, което се получава на практика е друго. Казвате, че след няколко точки ще закрием ДДЛРГ, да така е, но след още някоя точка ще гласуваме този дом, тази сграда да стане филиал на Домът за стари хора. Аз не виждам какво е лошото да бъде ремонтирана, да се въведе в ред и да я запазим като добри стопани.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя анблок.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                        против – 8                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси:           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

    2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изпълнение на договор BG161РО001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Славов - Искам да разясня накратко основанието, поради което съм поискал удължаване на срока. С решение на министъра на финансите от 26.01.2015г., в т.II, т.4 е написано съгласно чл.56 от регламента №1083 от 2006г., че крайният срок за допустимост на разходите, извършвани от бенефициентите е 31.12.2015г. На тази база по тази програма преки бенефициенти са всички 28 големи градове на България. Имаше две условия при сключването на договорите. Едното е, че за по-малките градове от първите седем големи се сключват твърдо договори за 5 млн. лв. и допълнителни договори за още 5 млн. лв., като тези допълнителни договори ще се реализират евентуално при спестяване на средства от оперативната програма или при прелокиране  от други програми. Тъй като крайният срок, в който Министерството на регионалното развитие се ангажира да даде информация дали ще има такива спестени средства е края на месец април. С всички, или поне аз не зная да има община, която да е отказала анекс, с всички големи 28 общини, т.е. 28 областни града, са сключени анекси, които удължават срока на договора на безвъзмездната финансова помощ до края на годината. В нашия случай анексът на договора е до 20.12.2015г. и той е продиктуван най-вече поради факта, че ако се освободят средства ние да имаме възможността да възложим допълнително етапите, които вие тук гласувахте или тези от етапите, за които ще има осигурено финансиране за реално изпълнение на строително-монтажните работи. Основната част от договора, това което всичко виждате като извършвано строителство в момента има определен срок за изпълнение, който изпълнителят е дал с офертата си. Този срок остава непроменен. В момента сме спрели обекта поради обективни причини и за срока, за който е спрян обекта със съгласието и на управляващия орган, с точно толкова ще бъде удължен във времето изпълнението на договора, но няма да бъде удължен срока, който изпълнителят е дал като краен брой дни за изпълнение на строителството по оферта. При хипотеза, че държавата може да осигури средства за допълнителните етапи, а нашите допълнителни етапи, които са играни с поръчката и могат да бъдат реализирани са от Безистена до градинския мост и ул. ,,Търговска”(от Безистена до ул.,,Бяло море” и от ул.,,Бяло море” до ул.,,Преслав”). Тези възлагания ние можем да ги направим само и единствено ако договорът ни е важащ за безвъзмездната финансова помощ. И тъй като според насоките за кандидатстване такова допълнително споразумение може да бъде сключен преди изтичане на 24-те месеца, което е крайния срок за изпълнение на всичките проекти по тази ос на оперативната програма, колкото е срока на оперативната програма, затова анексът се сключва в рамките на този срок – до 20.05. и се удължава със срока, който държавата е предложила, поради което обстоятелство се налагат и всички съпътстващи, изискуеми документи както и това решение, което съм предложил на вашето внимание да бъдат удължени като срок, за да отговарят на новия анекс с новия договор, който е упоменат в този анекс. Няма нищо извънредно, нищо необичайно или нещо скрито под масата. Това касае абсолютно всички общини, които имат сключени такива договори. Пак казвам, че не знам да има община, която да е отказала подписването на този анекс от всичките 28 областни градове и това по никакъв начин не означава, че удължаваме срока за изпълнение на основната част от този договор. Там изпълнителите имат дадена оферта за 200 календарни дни, ако не се лъжа. В момента сме го спрели, удължава се с времето интервалът, за който е спрян. След като ни разрешат да го подновим, те в рамките на тези календарни дни, които са оферирали пак трябва да си завършат строителството. Дай Боже да се акумулират средства и да бъдат пренасочени и към нашата община, така че да изпълним и тези три етапа, които преди малко ви споменах. Тогава централната част на града от ул.,,Преслав” до Градската градина ще придобие съвсем нов и променен облик.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 654 079,11 лева /един милион шестстотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и девет лева и единадесет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по договор BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“, за период до два месеца след приключване на новата продължителност на проекта - 20.12.2015г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ОбС Ямбол № 41-3/16.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62, ал.2 от АПК, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на  решение по точка трета на четиридесет и първото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16 декември 2014 г., като вместо „Разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 02.03.2015г.” да се чете „Разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 03.05.2015г.”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - договор № BG161РО001/3.1-03/2010/022.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Донякъде това предложение е близо като казус и като проблематика на онова, което преди малко говорих. Имаме задължително изискване, за да се приключи проекта да бъдат налични всички строителни и финансови документи, които да отчетат изпълнението на проекта и той да бъде въведен в експлоатация. За да бъде въведен в експлоатация е необходимо да бъдат съгласувани корекциите, екзекутивите в строителната документация, която съпътства модернизацията и реконструкцията на Безистена. Тъй като тази документация стои вече дълго време в Министерството на културата и по-скоро в Института за паметници на културата, ние все още си я чакаме, поради което и обстоятелство не може да бъде завършен този процес, заради което се налага да бъде удължен този срок, който с днешното предложение за решение искам от вас. Няма никаква драма или нещо необичайно в това искане. То пак е свързано с чисто нормативно документално оформление и отчитане на изпълнението на проекта. За голямо съжаление има някои институции в държавата, които или поради претрупването с работа или просто заради начина, който в годините е установен като темпове или време за съгласуване и за решение на проблемите, е малко по-дълъг отколкото ние самите си представяме. Заради това се налага докато не укомплектоваме всичко, т.е. нямаме тези съгласувани документи да поискаме удължаването на срока, а той е задължителен, защото докато не се приключи проекта всички документи трябва да са в сроковете на изпълнение на проекта. Това, което сме получили като отговор от ГД ПРР, че община Ямбол следва в срок до пет календарни дни преди изтичане на срока за предявяване на плащания по актуалната към момента банкова гаранция запис на заповед по настоящия договор за БФП, да изпрати на регионалното звено нова банкова гаранция, копие на заповед за обезпечение на получен аванс и т.н. Т.е. това си е част от задължителните изисквания на управляващия орган на оперативната програма.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 29.02.2016г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно закриване на специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа "Ю. Гагарин" Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Калиманов - Г-жа Антоанета Маркова е назначена преди година и половина, две за директор на институцията. Ставайки директор на тази институция в дома за деца лишени от родителска грижа към онзи момент са били 62 деца. Не оспорвам процедурата г-жо Славова, предполагам, че е законова. Прави ми впечатление, че за седем, осем месеца  са изведени близо тридесет и три деца по надлежния ред. Според мен това е много притеснително така набързо да закриваме една институция за близо една година. Порових се години назад при предния общински съвет и през 2010 година. са взели решение за закриването на тази институция, но да бъде поетапно. Там виждаме, че 2010 като са гласували колегите, тогава децата са били 90 и пише, че през 2015 година ще има 50 деца. Според мен това назначение на г-жа Маркова имаше някаква користна цел. Една работеща институция и усвоила средства за един милион лева по проекти и някой идва, и за една година решава да закрие тази институция.

            Славова - Аз благодаря за направения коментар на колегата Калиманов. Благодаря  за това, че призна, че това е надлежният ред. Действително процеса по извеждане на децата започна преди една година. Стартира с проекта  „Детство за всички” съвместно с държавната агенция за закрила на детето. Тогава на отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол беше възложен ангажимент да направи оценка на потребностите на  всички деца с увреждания настанени в самата специализирана институция. Повтарям специализирана институция. Държавната политика в момента е затваряне, закриване на специализираните институции и разкриване на социални услуги резидентен тип  такива, които ще предложат необходимата индивидуална грижа, съобразена с потребностите на децата и съответно на младежите в тях. В тази връзка, през месец май 2014 година, беше изготвена оценка на потребностите на всички деца с увреждания и приоритетно изпълнение на държавната политика и проект „Детство за всички”, ние започнахме поетапно извеждане на децата с увреждания. Голяма част от децата са с увреждания, не са се загубили, не за изчезнали. Те са настанени в новоразкритите социални услуги резидентен тип, там където наистина е защитен техният интерес, там където им е осигурена наистина качествена и индивидуална грижа. След това ние започнахме да извеждаме и деца, които нямат здравословни проблеми, но също така се нуждаят от този вид грижа, така че процеса не е от вчера. Процеса стартира преди една година и смятам, че е в интерес на децата. Предлагам и вие както мен да подкрепите това предложение

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 5                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, указателно писмо /№ 9100-51 от 07.03.2014г./ на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане София, и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Закрива ДДЛРГ .Ю. Гагарин" с адрес гр. Ямбол, ж.к. .Златен рог" №112, считано от 01.06.2015 г.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното решение на Общински съвет - Ямбол, както и всички необходими документи до директора на Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол и директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

           

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно увеличаване капацитета на Дом за стари хора в к-с "Д-р Дончев" и разкриване на филиал на социалната услуга в сградата на ДДЛРГ "Ю. Гагарин", находяща се в к-с "Златен рог" № 112.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Искам да Ви благодаря, че приехте предложението касаещо дома за деца лишени от родителска грижа „Ю. Гагарин”. Това предложение, само по себе си отваря път за вземане на решение към следващата точка, а именно увеличаване капацитета на  социалната услуга „Дом за стари хора”, който е втория по брой потребители в страната. Мисля, че само дома за стари хора  в София е с по-голям брой потребители. Има много желаещи да ползват услугите на дома за стари хора, поради което има един дълъг списък от чакащи такива. Общината подпомага със всички възможни средства, заедно с  държавата, доброто управление и грижата за старите хора в този дом. Тази възможност, която ни се разкрива сега с вземането на решението от вас за закриването на дома за деца лишени от родителски грижи и ако прецените и вземете решение за разкриването на филиал, който да се помещава в сградата на ДДЛРГ, би дало една уникална възможност на града да открием втора база в една сграда, която е поддържана в годините назад за целите на социалните услуги  като дом за деца. Тази сграда, с много малко интервенции, може да бъде преконфигурирана в предназначението си за услугата  „Дом за стари хора”. Тогава ще се вдигне капацитета на потребителите в Ямбол, а основната част от тях са жители на град Ямбол и област Ямбол, което ще даде възможност за  едно много добро обгрижване на възрастните хора. Както знаете в територията на ДДЛРГ, освен тази сграда, която се ползва от дома има и други, които са ни предадени от държавата. С ваше решение можем заедно с държавата да потърсим механизъм, начин за ремонт, реконструкция и модернизация, за да може да се използва целият обем от наличната материална база. Тогава Ямбол ще стане за хубаво града с предлагана услуга, с най-много места в държавата. Според мен това е изключителен знак към всички възрастни хора, към всички които търсят подобна услуга в обем, който ще ни позволи да задоволим техните желания максимално.

            Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 19                        против – 3                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагаме /ППЗСП/  и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Увеличава капацитета на социалната услуга Дом за стари хора с адрес гр.Ямбол, ул. „Д-р Дончев" № 12 на 237 места.

            2. Разкрива филиал на социалната услуга ДСХ в сградата на ДДЛРГ ”Ю. Гагарин" с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог" № 112.

            3. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното решение на Общински съвет  Ямбол, както и всички необходими документи до директора на Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол и директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал. 3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015 – 2016г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Калиманов - Прегледах плана много обстойно и направих сравнение с плановете, които сме приемали през годините, от 2010 година насам. Така или иначе такъв план трябва да бъде приет според Закона за социалното подпомагане. Питах се, разглеждайки го, кога най-после от 2010 година тази услуга ще я открием  - „Дневен център за стари хора”. Тя стои от 2010 година и ние все я откриваме и стои така въпроса, за който не стига времето.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 21                         против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2015 г. - 2016 г.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2015 г. - 2016 г. в 14 -дневен срок от неговото приемане.

 

 

            Георгиева – отр. вот - Гласувах отрицателно, защото колегата Калиманов, когато предлагаше тази точка да отпадне от дневния ред, зададе един според мен много съществен въпрос, дали г-жа Красимира Петрова е имала правомощията да направи внасянето на тези документи. Поради факта, че представителите от ръководството на общината, така тихомълком се наведоха и не дадоха отговор на този въпрос,  аз съм задължена да гласувам против и мисля, че на всеки въпрос зададен от който и да е общински съветник трябва да се даде необходимото обяснение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Използвам правото си дадено ми от вашият правилник да дам малко яснота по въпроса, който три или четири пъти колегите отляво задават, дали моята заместничка  г-жа Красимира Петрова е била оправомощена да внесе тези предложения. На мен ми е много интересно, за първи път, някой проявява интерес каква е била заповедта по заместване. Ще видите като се върнете години назад, че има много предложения, които са били внесени от г-н Драгнев и  от г-жа Бицова, по силата на заповеди, с които аз съм ги упълномощавал да ме заместват. Никога не е имало такива въпроси от ваша страна и ми е интересно, защо точно сега се проявява такъв интерес от вас. Може би, защото наближават изборите, или защото се чудите къде да се захванете. Бих приел дебат върху същината на предложенията, а не върху такива дребнавости, които до нищо не водят.

            Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.3 във връзка с ал.1 от Правилника за прилагана на Закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за закрила на детето през 2015г.

 

            Банков - отр. вот - Гласувах отрицателно и ще ви обясня защо. Аз до колкото си спомням, г-жа Петрова не замества кмета от 21 януари до 9 април, аз мисля, че той е идвал на работа през това време, и ако на 9 април го е замествала сигурно ще има друга заповед. Мисля, че тези точки 8,9,10, и 12, ако областният управител държи да си изпълнява ангажиментите, би могъл погледне кой има право да внася спрямо закона, спрямо правилника предложения в ОбС и от чие име. Ако няма такава заповед или тази цитираната заповед е за от друг срок, може да стигне и към документно престъпление, така че не е много маловажно точно какво се пише. Всеки може да си напише нещо, на базата на което вие вярвате, приемате решение и дори става и разпореждания. Закрихме нещо, открихме нещо, средства дадохме и т.н. Не е маловажен въпроса, кой се подписва, как се подписва, така че  благодаря на г-н Кмета, че ни напомня още веднъж защо го правим. Ако областния управител не се самосезира, ние ще сезираме органите, дали действително е имала право г-жа Красимира Петрова да разпише и дали тази заповед й дава тези правомощия за този период сега.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Предполагам всички сте се запознали с програмата за закрила на децата с изявени дарби. За това няма да коментирам същината на предложението, а ще се спра на това, което коментираше г-н Банков преди малко. Искам да помоля г-н Банков лично да сезира областния управител и лично да сезира органите, които са оправомощени, но и с молба след като излязат резултатите лично да се извини на тази трибуна, не на мен, а на гражданите и на вас.

            Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.12, ал.3 във връзка с ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Съвсем стегнато, но мисля, че и съвсем разбираемо в мотивите на това предложение сме описали защо според нас е необходимо да се приеме този нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – гр.Ямбол. Когато създадохме този център имахме всички може би уникалната възможност да експериментираме една нова форма на организация на социалните услуги в община Ямбол. В няколко други общини имаше изградени вече такива социални центрове. В община Ямбол се създаде за първи път, тъй като от момента на създаване на този център, който обединява различни социални услуги мина достатъчно време, в което да се видят пропуските, слабите страни и възможностите да се реорганизира функционирането на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, така че цялостната дейност да стане много по-качествена, да има много по-добро стиковане между различните дейности и много по-добро управление на целия Комплекс за социални услуги за деца и възрастни. Както сме описали, наложи се да открием самостоятелно в рамките на комплекса Център за приготвяне на храна, която да обслужва социалните услуги, които този Комплекс обединява. Всички тези мотиви са изписани в мотивацията на решението и бяха предпоставка, за да се разработи нов правилник, в който да намерят отражение новия начин на организация, който да гарантира далеч по-добро функциониране на Комплексът за социални услуги за деца и възрастни. Мисля, че сме постигнали необходимия баланс, така че да има оперативна самостоятелност на директора на Комплексът за социални услуги за деца и възрастни и в същото време да има необходимия контрол на дейността на Комплекса от страна на общинска администрация.

            Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол) – При наличната информация в ПК и голямата натовареност с материали приехме предложението, но сега, с оглед на новата информация по него предлагам да се отложи за следващо заседание.

            Йоргова – Аз не случайно исках да се оттегли тази точка, защото ние не можем да разберем от новия правилник това дали наистина е услуга, някаква дейност ли е, общинско предприятие ли ще бъде. От формулировката, която е направена в самия правилник това никъде не проличава. Освен това тук започват да изникват въпросите, след като се прави този Център за приготвяне на храна – има ли бюджет? Ние гласувахме бюджет, доколкото се сещате за Комплексът за социални услуги, но това не беше формулирано тогава. Как се създава на фона на оставащите услуги? Тук има страшно много питания, затова за мен не е законово издържан.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на д-р Антонова за отлагане.

            Гласували      за – 10                        против – 14                           въздържали се – 4

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 17                        против – 8                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 17                        против – 8                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            1. Отменя приетия от Общински съвет Ямбол с Решение № ХІІІ-6/14.08.2012г. Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

            2. Приема нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

      Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол) – Предлага две замени - Светлозар Пехливанов с Жаклин Попова – началник отдел ,,Хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция ,,Социално подпомагане” – Ямбол и Антоанета Маркова да се замени с Петя Панайотова – директор на ДСХ – Ямбол.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение за замяна на ПК ЗСД.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване второто предложение за замяна на ПК ЗСД.

            Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с приетите промени.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.       Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва :

 

1.      Илиана Бицова – зам.-Кмет на Община Ямбол;

2.      Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Ямбол;

3.      Атанаска Бонева - директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

4.      Милена Алексиева –управител на ЦОП „Усмивка”;

5.      Д-р Венцислав Славов - управител на „ДКЦ – 1 – Ямбол” ЕООД;

6.      Петя Панайотова – директор на ДСХ – Ямбол;

7.      Жаклин Попова – началник отдел ,,Хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция ,,Социално подпомагане” – Ямбол;

8.      Таня Дженкова - директор на Ресурсен център за подпомагане и интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

9.      Надка Александрова – председател на сдружение с нестопанска цел – СКИ „Ямбол 99”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Божидар Весков Тодоров от гр. Ямбол, ул. „Илинден” № 48.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Димитров и Ивана Петкова.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Румен Илчев Димитров от гр. Ямбол, живущ в ж. к. ,,Диана”, бл.18, вх. Е, ап.119 в размер на 300 лв. (триста лева).

            2. Ивана Костадинова Петкова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Добри Войвода” № 22 А в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Аведа Мехмедова Алиева.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да не опрости задълженията към Агенция Митници, Районен съд Ямбол и Окръжен съд Хасково на Аведа Мехмедова Алиева от гр. Ямбол, ул.  „Мальовица” № 19.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2014г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2014 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по нормите на ЗОС.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат

            Миланов - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                         против – 8                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 18                        против – 5                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Тодоров – Гласувах „за”.

            Приема се.

            Миланов – Получи се неяснота при това гласуване и за да не останат съмнения предлагам да прегласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 24                         против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на прегласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 5                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

    1. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 603.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 800.00 лв.

   2. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

   3. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

   4. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 057.40лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 530.00 лв.

   5. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  6773.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 390.00 лв.

   6. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 140.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 070.00 лв.

   7. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  5 875.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

   8. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 750.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4370.00 лв.

   9. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

   10. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

   11. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 710.90лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 350.00 лв.    

    12. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  7 349.20лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 670.00 лв.     

   13. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114/ осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто седемдесет и седем точка едно точка сто и четиринадесет/ по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м.,част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общивски ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС - частна №1762 от 28.01.2013г.,находящ се на ул. „Срем”бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота  52 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 26 00.00 лв.

   14. Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, като част от сграда с идентификатор 87374.546.41.5., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.546.41, при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.20 и  самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.18, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.10 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.9 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.8 самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.7, със застроена площ 106.86 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  39 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 750.00 лв.

   15. Имот с номер 015033 /петнадесет хиляди и тридесет и три/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893 /тридесет и едно цяло и осемстотин деветдесет и три/ дка, идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108 /сто и осем/ кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г., при граници на имота имот № 015032, имот № 015034, имот № 000211, имот № 015014, имот № 000239.

Начална тръжна цена на имота  262 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 131 000.00 лв.

      16. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка деветнадесет точка едно точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 /сто петдесет и три цяло и девет стотни/ кв.м.,, част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота  66 993.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 495.00 лв.

   17. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка единадесет точка едно точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 / триста деветдесет и пет/ кв.м. (склад и котелно помещение), част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г., при граници за обекта: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.538.11.1.35 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.34, над обекта - самостоятелен обект 87374.538.11.1.5, самостоятелен обект 87374.538.11.1.8, самостоятелен обект 87374.538.11.1.6, самостоятелен обект 87374.538.11.1.4 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена на имота  184 127.20лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 92 060.00 лв.

    18. Недвижим имот – частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2, а съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол – поземлен имот с идентификатор 87374.528.347, с площ 4 532 кв.м., заедно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1074 от 12.07.2004г., при граници на имота: ул.”Ресен”, ул.”Вит”, УПИ VІІІ и УПИ VІІ.

Начална тръжна цена на имота  625 633.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 312 820.00 лв.

    19. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.341, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.339.

Начална тръжна цена на имота  24 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 12 250.00 лв.

    20. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.340.

Начална тръжна цена на имота  31 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 550.00 лв.

    21. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.343, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.341.

Начална тръжна цена на имота  50 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 25 000.00 лв.

    22. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.326.

Начална тръжна цена на имота  29 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 550.00 лв.

   23. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.347, 87374.528.326, 87374.528.343

Начална тръжна цена на имота  38 900.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 450.00 лв.

   24. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.343, 87374.528.342, 87374.528.257.

Начална тръжна цена на имота  30 800.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 400.00 лв.

   25. Сграда с идентификатор 87374.521.26.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка двадесет и шест точка пет/ по КК на град Ямбол, едноетажна  с площ 18.00 /осемнадесет/ кв.м.,  построена  с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.521.26 по КК на града, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. "Г.Бенковски"  № 94 А.

Начална тръжна цена на имота  11 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 550.00 лв.

26. Недвижим имот - Перилен блок, представляващ сграда с идентификатор 87374.525.5.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1506   кв.м.,, конструкция стоманобетонова ЕПК,  брой етажи надземни - 2 /два/, разрешена за строеж със строително разрешение № 588/ 21.12.1983 г. въз основа на заповед № 531/25.05.1983 г. на ОбНС Ямбол за отстъпено право на строеж и степен на завършеност  в "груб строеж" по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актуван с АОС 1753 от 27.08.2012 г., находящ се в ж.к. „Д-р Д.Дончев”, град Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  755 460.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 377 730.00 лв.

27. Недвижим имот - Триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със ЗП  площ 468 кв.м., строена през 1982 г, -  масивна , консткрукция  ЕПЖС, построена в ПИ 87374.560.12 , включен в УПИ І, кв.3 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед І-А-.756/26.03.1991 г., актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота  388 700.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 194 350.00 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, №4, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  42 230.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 21 115.00 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-7967-31.05.2014г. на началника на СГКК – Ямбол, с площ 98 362.00 кв.м., начин на трайно ползване – Разсадник, ведно с построените в имота административни и обслужващи сгради:

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.2, едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.4, едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.5, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.7, едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

- сграда  - помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м

- сграда  - работилница с идентификатор 87374.519.107.9, едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

- сграда – санитарен възел /външна тоалетна/ с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  841 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 470 000.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, с площ 18 102.00кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване: за производствен и складов обект, идентичен с УПИ ХVІ-7868, в кв. 147 по ПРЗ на гр. Ямбол, актуван с АОС 1264/28.06.2006г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ормана”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  275 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 137 650.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6070 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 1595/08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  92 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 46 150.00 лв.

32. Недвижим имот – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 201.00 кв.м., с предназначение за делова и административна дейност, представляващ Партер от 2  стаи, 1  зала и санитарен възел в четириетажна монолитна масивна сграда, с идентификатор 87374.537.152.4, построена в общински ПИ 87374.537.152 по КК на града, а по ПУП ПР в УПИ ІV 152 , кв. 81, находящ се на ул. „Кабиле” № 1, гр. Ямбол, актуван с АОС 1685 от 07.03.2011 г.

Начална тръжна цена на имота  199 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 99 750.00 лв.

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и петото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                               Зам.-председател ОбС - Ямбол:

 

                                               Г. Миланов

 

                                                          Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

                                                                                                                      Д. Събев