ПРОТОКОЛ № ХLV

 

            Днес, 28.05.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0063/22.05.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Петко Йорданов и Пламен Проданов.

На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

            В 9:00 часа присъстваха 30 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и петото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" и Награда на Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС по искане на Красимир Моллов за имот на ул. "Г. Кондолов" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Преслав“ № 54, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІІ, кв. 63 А, по регулационния план на град Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-А-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-Г-95.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП –ПРЗ на УПИ  VII, „за озеленяване“,  кв. 93  по плана на  град Ямбол – Централна градска част.

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" и Награда на Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС по искане на Красимир Моллов за имот на ул. "Г. Кондолов" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Преслав“ № 54, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІІ, кв. 63 А, по регулационния план на град Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-А-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-Г-95.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП –ПРЗ на УПИ  VII, „за озеленяване“,  кв. 93  по плана на  град Ямбол – Централна градска част.

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" и Награда на Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Д. Стоянов – Уважаеми дами и господа, първа точка е за мен така изключително сериозен и важен проблем, който според мен трябва да дискутираме и аз искам да взема отношение по двете лица, двете личности които са описани за гласуване. Познавам инж. Илия Илиев, не познавам арх. Любомир Семерджиев. За г-н. Илиев какво мога да ви кажа - 1984 г. аз дойдох като млад инженер в гр. Ямбол, Държавна сигурност ме разследваше в това време, за да ставам първи заместник на Комсомола в Ямбол, а аз бях вече почти долу-горе утвърден електроинженер….

Ибришимов – Г-н Стоянов, моля Ви, говорете по същество.

Стоянов – Нали по същество говоря, стига…

Ибришимов – Това не е по същество, това е реклама.

Д. Стоянов – Ето, говоря по същество.

Ибришимов -  Ако обичате не говорете за Вас, говорете за г-н Илиев.

Д. Стоянов – Г-н Илия Илиев ме извика в кабинета, който беше заместник на строителния комбинат и ми каза думите – Стоянов, каквото и да ставаш, където и да ходиш, казва, града започва да се развива много усилено и много сериозно. Казва, ти си човек който участваше в приемането на - тогава се строяха „Златен рог“, строеше се и „Бенковски“ - изключително далновиден и изключително перспективен и сериозен човек. Приемателните комисии на тези жилищни блокове преминаваха през нас, той беше представител на строителния комбинат, аз тогава бях представител на електроразпределителното дружество. За мен е човек, който изключително много е допринесъл за развитието на града. Говоря за основите на града. По негово време се изграждаше комплекс „Златен рог“, започваше да се проектира комплекс „Бенковски“, „Хале“ не беше изграден. Аз съм участвал на всички оперативки, които г-н Илиев е ръководил и мога да ви кажа с какви неистови усилия тогава той се бореше. Няма какво да крием, тогава имаше окръжен кабинет на партията, имаше наблюдател, който на всяко съвещание беше там, но Илиев защитаваше страхотно позициите за едно коректно, за едно наистина съвременно развитие на гр. Ямбол. Тоест тука виждам, че за лека му пръст на арх. Семерджиев, допринесъл много за центъра и общината, Илиев допринесе за целия град – три огромни комплекса . Тези три огромни комплекса минаха през него, домостроителния комбинат ги построи, той беше заместник на това. Затова моята молба към вас е, наистина тогава се даваха основите на града, тогава града се разрастваше и този човек е в основата на разрастването на целия град, аз ще застана зад неговата кандидатура, апелирам към вас също да застанете зад неговата кандидатура, защото е коректен, професионален човек, един от хората, които най-много е дал за оформянето на града като цяло - квартали и комуникация, аз бях свидетел как този човек работеше неуморно и всеотдайно. Благодаря Ви.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Г. Костов, П. Додов, Д. Стоянов са „за“.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

            З. Захариев, Г. Костов са „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 7, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Ямбол" за 2019 г.:

- инж. Илия Илиев - за изключителни заслуги и особен принос в областта на градоустройството, развитието на сградния фонд в град Ямбол - жилищни и административни сгради през 70-те и 80-те години на XX век.

- арх. Любомир Семерджиев (посмъртно) - за изключителни заслуги и особен принос в областта на градоустройството и цялостното развитие на Ямбол в последните години, в т.ч. естетизирането на градската среда, както и обогатяване на социалния и духовен живот в общината.

2. На основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Наградата на Ямбол" за 2019 г. г-н Стефан Личев - за значителен принос в развитието на града и по-конкретно – обогатяване на духовния и културния живот чрез щедър дарителски жест, предоставяйки безвъзмездно за ползване в Безистена на музикален инструмент - орган, с което засвидетелства своята активна обществена ангажираност.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. 

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се –няма

            Приема се.

            Д. Петрова е „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал,1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

Приема годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2018 година. (Приложение № 1)

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС по искане на Красимир Моллов за имот на ул. "Г. Кондолов" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Р. Банков – „Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 5.00 кв.м. върху ПИ 87374.528.303 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден с УПИ IV 551 за жилищно застрояване в кв. 83 по регулационния на град Ямбол, с площ 243 кв.м., за обект: „Пристрояване на стълбище – вход на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 87374.528.303.1, ул. „Георги Кондолов“ № 6, град Ямбол., в размер на 490.00 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на Красимир Моллов, живущ в град Ямбол,

.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Преслав“ № 54, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.539.175 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка сто седемдесет и пет/, с площ  357 /триста петдесет и седем/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ XIII 52 /римско тринадесет, арабско петдесет и две/, квартал 16 /шестнадесет/ по регулационния плана на град Ямбол, одобрен Решение № XLVIII – 1 от 03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се на ул. „Преслав“ № 54, актуван с АОС № 2351 от 27.02.2019 г., в размер на 77 370.00 /седемдесет и седем хиляди триста и седемдесет/лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Трендафил Пеков от град Ямбол,                              

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІІ, кв. 63 А, по регулационния план на град Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VIII 4979 4982, кв.63 „а“ по плана на града, одобрен със заповеди I-А-797 от 17.08.1989 г., I-А-506 от 03.07.1995 г. и I-A-1016 от 25.11.1998 г. в частта му засягаща ПИ с идентификатор 87374.554.121, одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.554.246 с площ 24 кв.м. в размер на 1450.00  лв. без ДДС, на която цена при равни квоти да се продаде на Мариан Иванов от гр. Ямбол,                                        Стоянка Тодорова от град Ямбол,                  и Йоана Тодорова от гр. Ямбол,                               .

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-А-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 2                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Д. Петрова – „Гласувах „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.48.6.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка четиридесет и осем точка шест точка четиринадесет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 412 за частна общинска собственост от 29.10.2001 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев” бл. 66, вх. А, ет. 5, ап. 14, с площ 45.54 /четиридесет и пет цяло и петдесет и четири/ кв.м., прилежащо мазе № 18, с площ 2.30 /две цяло тридесет/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 5 /пети/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.48.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.48 по КК на град Ямбол, в размер на 18 200.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Ина Станкова, с постоянен адрес град Ямбол                                                                                    .

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-Г-95.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

М. Сивкова – „Гласувах „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.48.6.95 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка четиридесет и осем точка шест точка деветдесет и пет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 408 за частна общинска собственост от 29.10.2001 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев” бл. 66, вх. Г, ет. 8, ап. 95, с площ 68.69 /шестдесет и осем цяло и шестдесет и девет/ кв.м., прилежащо мазе № 21, с площ 2.26 /две цяло двадесет и шест/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 8 /осми/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.48.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.48 по КК на град Ямбол, в размер на 25 200.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Георги         Иванов, с постоянен адрес град Ямбол,                                                                                          .

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП –ПРЗ на УПИ  VII, „за озеленяване“,  кв. 93  по плана на  град Ямбол – Централна градска част.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Уважаеми колеги общински съветници, имам съмнение, че управлението на кмета се опитва да вкарва  Общински съвет в  схема, с която не се решават проблемите на града, а най-вероятно се подготвя почвата, за да се  удовлетвори нечий частeн интерес.

Няма друго обяснение за това, което ни се предлага. А именно, кмета предлага, абсолютно немотивирано, да се съгласим, от един частично благоустроен терен пред блока, в който е бившия ресторант „Кварта”, сега пицария „Булевард”, да се обособят три имота - един- за изграждане на сграда до 15 м. височина, с предназначение за обществено обслужване, до него втори имот - малък паркинг (за около 8-10 автомобила) към сградата, за сметка на мястото където сега паркират около 30 автомобила вечер на живущи в блока и околните сгради, и трети имот - „за озеленяване”, който покрива намиращата се в момента зелена площ с детски кът, явно за да не се скандализират хората и все пак да има нещо за тях.

Целият, голям терен е частна общинска собственост и някой може би е договорил с кмета, да закупи имота за строеж на сграда, щом като без всякакъв мотив се внася това предложение. Как да си обясним  факта, че без да има потребност от задоволяване на някаква обществена нужда, която да сме обсъдили и решили да реализираме, на това място се иска такава промяна на ПУП и то 5 месеца преди изтичане на мандата. Явно целта е продажба на имота и застрояване като за бонус се осигурява малък паркинг и директна връзка с  ул.”Граф Игнатиев”.

На фона на тази конкретна ситуация, отчитаме че Ямбол има крещяща нужда от паркинги, които да се изградят в централна градска част, за да има място за паркиране и така да се ограничи, намали обхвата на Синята зона, която гражданите  оценяват като ненужна. И вместо върху този голям имот да се направи в по-голямата си част паркинг ни се предлага там да се строи сграда.

Напомням на управляващите, че в документа който разработиха и за който платихмемного пари, а именно Общинския план за развитие на община Ямбол 2014-2020 г. пише на стр.89 “Важна задача на бъдещите подробни устройствени планове следва да бъде намирането на подходящи места за изграждането на паркинги... Важно към настоящия момент е да се намерят и резервират всички възможни терени за изграждането на паркинги и гаражи за обществено и индивидуално ползване.”

Ето такова изменение на Подробния устройствен план, трябва да ни бъде предложено, което да е в обществен интерес, а ни се предлага да се съгласим с изменение, което решава частен проблем. С тези мотиви предлагам допълнение към решението, като в края на изречението, след Централна градска част се добави текста: „като изменението се състои в това от УПИ VІІ „за озеленяване„ да се обособят два нови УПИ: УПИ ХХV с отреждане „за благоустрояване” и УПИ ХХVІ с отреждане „за движение и транспорт”.”

Така ще се запази съществуващото озеленяване и детския кът пред пицарията, а на теренът  до него ще се обособи паркинг с директна пътна връзка към улица „Граф Игнатиев”.

Ив. Йорданов – репл. - Г-жо Сивкова, радвам се, че след три, четири години предложения да бъдат направени в Ямбол доста значителен брой паркинги, Вие узряхте за това и ще Ви дам пример, това са паркингите в центъра между ул. „Спарток“, ул. „Ал. Стамболийски“, толкова голям паркинг, който се предвижда да бъде направен с облигационния заем, който ще бъде изтеглен паркинга около ул. „Каранова“, паркинга на ДКЦ. Виждам, че вече наистина сте узрели и сте осъзнали, че града има нужда от паркинги. Много положително е това, но само искам да Ви обясня, май сте забравили, че общината реализира и ние като ОбС гласувахме доста голяма инвестиция в задната част на блока на „Квартата“, където беше реализиран така голям паркинг, който обслужва самия блок. Другото, което е самото разпределение на имотите смятам, че е законосъобразно и в съответствие с най-високата ефективност, която може да бъде намерена за този имот, не случайно това е за движение и за транспорт този имот, който е средата между двата нови предложени за реализиране н новите имоти. Това е, за да може да се влиза навътре в общия имот, който е на блока на „Квартата“, за да може да бъдат паркирани автомобили, той не е за паркинг, а за движение, за транспорт и е съвсем естествено, когато имаш голям булевард да търсиш най-голяма ефективност на общинските имоти. Това е съвсем естествено и смятам, че е законосъобразно и нормално да бъдат разпределени по този начин тези три нови новообразувани имота.

Сивкова – дупл. - Не съм очаквала г-н Йорданов да разбере за какво става на въпрос, но искам да отговоря, че от трибуната на този ОбС съм човека, който е защитавал и е мотивирал идеята да се направят паркинги, и то сериозни буферни паркинги по контура на града във връзка с това, че трябва тази синя зона да бъде абсолютно премахната, а единствения начин да се премахване е да се правят паркинги, така че като не сте ме слушали достатъчно добре какво съм говорила на сесии, не искам да се преиначават думите ми, всичко, което се предлага тук може да е законосъобразно, но тук е момента ОбС да си даде съгласието и тук се оценя целесъобразността на това действие. Така че, както ние го решим тук, така ще продължи неговата законосъобразност, законосъобразно придвижване в самата администрация, целесъобразността я решаваме тук с това наше абсолютно съгласие, а паркинга, който се намира зад блока, много добре го знам и той абсолютно не е достатъчен. Много интересно, защото преди години имаше инициативи, които искаха точно това място да бъде направено на паркинг и да има връзка директно към ул. „Граф Игнатиев“ и това нещо изобщо не се даваше дума да се помисли, а сега това, което се оформя там г-н Йорданов е за движение и транспорт, защото това е другата форма, под която да се направят паркингите, за да не се решава проблема като пътна връзка и отваряне на тупик, би трябвало това да го знаете като сте председател на комисията по ТУИТЕ. Аз държа на тази моя позиция и съм абсолютно убедена, че в контурите на ЦГЧ всеки един свободен терен трябва да се ползва за паркиране така, както е съгласно това, което ние сме приели като стратегия за развитието на Ямбол, а именно общинския план за развитие, там е записано, не си го измислям.

Ибришимов – Г-н Стоянов, ако обичате, дал съм Ви думата за изказване, имате 5 мин., ако искате го използвайте за ….

 Д. Стоянов – Това е елементарно поведение. Да, благодаря. Благодаря, пуснете си да не сгрешите нещо, да не направя 5 мин. и една секунда. Сега, проблема е изключително сериозен, ама изключително сериозен, Моля ви, вносителите да ме убедите, да убедите нас за какво става въпрос, защото наистина пространствата когато става въпрос за централна градска част са изключително чувствителни, не само защото някой ще купи, ще продаде и ще направи магазин или нещо друго, става въпрос за естетика, става въпрос за един развиващ се град. Може би тука вносителите трябваше да направите едно онагледяване, да направите нещо с което да ни убеждавате за какво е това нещо и искам да ви помоля сега, да не приключваме с гласуването, а някой от вас, който е запознат да каже с перспектива 30 г. напред какво ще става с тези петна. Примерно – Общината имаме намерение да се образува едно петно и да бъде продадено за 50 хил. лв. – 100 хил. лв. Тези 100 хил. лв. ще ги оползотворим еди къде си, или другото петно е обособено еди как си. Знаете ли, превърнахме се в по-скъпо платени от депутатите онзи ден където драпаха, като изчислих колко мин. и ще взема 500 лв., заплатата ми става 15 хил. евро, ако работя така усилено, както ние ще приключим за 5 мин.

Ибришимов – Г-н Стоянов, говорете по същество ако обичате.

Д. Стоянов – Аз говоря по същество.

Ибришимов – Изобщо не говорите по същество.

Д. Стоянов – Значи, това е място за дебат и аз искам да има дебат. И покажете да видим за какво става въпрос. Последния път бях изумен, когато чета някаква статия, че ЯАС ни осъдил за еди какво си и Иван Иванов и аз гласуваме „за“. Еми така ще е, когато юристите и др. не гледат както сега. Къде са юристите, къде е обосновката, дайте да видим за какво е. Значи недейте така, просто това е на целия народ, на хората на този град, обосновете се. Може и да е правилно, аз нищо не казвам, но дайте да видим, дайте да видим за какво става въпрос. Благодаря Ви, очаквам че някой ще излезе и ще ме убеди, защото едно мнение – друго мнение. Благодаря.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 9                           против – 20                           въздържали се – 3

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                                    против – 9                 въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал.2, т.2 и т.6, във връзка с чл. 103а, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ VII, „за озеленяване“ кв. 93 по плана на  град Ямбол – Централна градска част.

 

 

 

            Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и петото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

 

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова

 

 

                                                                                              Р. Георгиева