РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 МАЙ 2019г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" и Награда на Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС по искане на Красимир Моллов за имот на ул. "Г. Кондолов" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Преслав“ № 54, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІІ, кв. 63 А, по регулационния план на град Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-А-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-Г-95.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП –ПРЗ на УПИ  VII, „за озеленяване“,  кв. 93  по плана на  град Ямбол – Централна градска част.

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Ямбол" и Награда на Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 7, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Ямбол" за 2019 г.:

- инж. Илия Илиев - за изключителни заслуги и особен принос в областта на градоустройството, развитието на сградния фонд в град Ямбол - жилищни и административни сгради през 70-те и 80-те години на XX век.

- арх. Любомир Семерджиев (посмъртно) - за изключителни заслуги и особен принос в областта на градоустройството и цялостното развитие на Ямбол в последните години, в т.ч. естетизирането на градската среда, както и обогатяване на социалния и духовен живот в общината.

2. На основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Наградата на Ямбол" за 2019 г. г-н Стефан Личев - за значителен принос в развитието на града и по-конкретно – обогатяване на духовния и културния живот чрез щедър дарителски жест, предоставяйки безвъзмездно за ползване в Безистена на музикален инструмент - орган, с което засвидетелства своята активна обществена ангажираност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. 

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал,1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

Приема годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2018 година. (Приложение № 1)

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС по искане на Красимир Моллов за имот на ул. "Г. Кондолов" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 5.00 кв.м. върху ПИ 87374.528.303 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден с УПИ IV 551 за жилищно застрояване в кв. 83 по регулационния на град Ямбол, с площ 243 кв.м., за обект: „Пристрояване на стълбище – вход на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 87374.528.303.1, ул. „Георги Кондолов“ № 6, град Ямбол., в размер на 490.00 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на Красимир Моллов, живущ в град Ямбол,

                                  .

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Преслав“ № 54, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.539.175 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка сто седемдесет и пет/, с площ  357 /триста петдесет и седем/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ XIII 52 /римско тринадесет, арабско петдесет и две/, квартал 16 /шестнадесет/ по регулационния плана на град Ямбол, одобрен Решение № XLVIII – 1 от 03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се на ул. „Преслав“ № 54, актуван с АОС № 2351 от 27.02.2019 г., в размер на 77 370.00 /седемдесет и седем хиляди триста и седемдесет/лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Трендафил Пеков от град Ямбол,                                                      

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІІ, кв. 63 А, по регулационния план на град Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VIII 4979 4982, кв.63 „а“ по плана на града, одобрен със заповеди I-А-797 от 17.08.1989 г., I-А-506 от 03.07.1995 г. и I-A-1016 от 25.11.1998 г. в частта му засягаща ПИ с идентификатор 87374.554.121, одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.554.246 с площ 24 кв.м. в размер на 1450.00  лв. без ДДС, на която цена при равни квоти да се продаде на Мариан   Иванов от гр. Ямбол,   , Стоянка   Тодорова от град Ямбол,   и Йоана   Тодорова от гр. Ямбол,  

                                 .

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-А-14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.48.6.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка четиридесет и осем точка шест точка четиринадесет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 412 за частна общинска собственост от 29.10.2001 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев” бл. 66, вх. А, ет. 5, ап. 14, с площ 45.54 /четиридесет и пет цяло и петдесет и четири/ кв.м., прилежащо мазе № 18, с площ 2.30 /две цяло тридесет/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 5 /пети/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.48.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.48 по КК на град Ямбол, в размер на 18 200.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Ина Станкова, с постоянен адрес град Ямбол,  .

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев" 66-Г-95.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.48.6.95 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка четиридесет и осем точка шест точка деветдесет и пет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 408 за частна общинска собственост от 29.10.2001 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев” бл. 66, вх. Г, ет. 8, ап. 95, с площ 68.69 /шестдесет и осем цяло и шестдесет и девет/ кв.м., прилежащо мазе № 21, с площ 2.26 /две цяло двадесет и шест/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 8 /осми/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.48.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.48 по КК на град Ямбол, в размер на 25 200.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Георги   Иванов, с постоянен адрес град Ямбол,  .

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП –ПРЗ на УПИ  VII, „за озеленяване“,  кв. 93  по плана на  град Ямбол – Централна градска част.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал.2, т.2 и т.6, във връзка с чл. 103а, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ VII, „за озеленяване“ кв. 93 по плана на  град Ямбол – Централна градска част.