ПРОТОКОЛ № ХL

 

           

            Днес, 25.06.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0005/18.06.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34, отсъстваха Божидара Божилова, Йордан Атанасов, Наско Стефанов.

            На заседанието присъстваха г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол, г-жа Кр. Петрова и   г-жа Ил. Бицова – зам.-кметове на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване на градската среда в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно използване на отчисления по чл.64 от ЗУО за собствен принос по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на информация по изпълнението на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на гр. Ямбол. Освобождаване на внесената банкова гаранция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно съгласуване на Стратегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

8.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Величков Танев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

9.      Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на СНЦ "Български червен кръст".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.540.179 по КК на гр. Ямбол по искане от Здравка Добрева и Веселинка Иванова, ул. "Ст. Караджа" 36 - ул. "Жельо войвода" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж за обект на ул. "Радецки" № 125 по искане от Йонко Кръстев Посмолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Николай и Ваня Ангелови, ул."Пейо Яворов" 2-Б, ет.5, обект 8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 20кV за захранване на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасета на ел. кабел 20 кV, водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Христо Христов и Румен Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Доклад относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен електропровод 20 кV, тръгващ от съществуващо ЖР В ПИ 87374.73.52 по КК на гр. Ямбол, преминаващ през 69.644, 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 в нов БКТП в границите на УПИ-І-7374 и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 69.649, преминаващ през 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление от „Златекс” ООД, гр. Стара Загора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно приключване ликвидационната процедура на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Марчева – Предлагам като т.1 в дневния ред да влезе предложение от кмета на общината относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ХVІІ-1/09.01.2013г..

            Захариев - Предлагам т.15 да стане т.13, т.16 да стане т.14, т.13 да стане т.15 и т.14 да стане т.16 в дневния ред.

            Петкова - Няма други предложения. Заповядайте да мотивирате предложението си.

            Марчева – В началото на месец юни е получено писмо от УО на ОПРР, с което се уведомяват бенефициентите по схемата, по която работи Община Ямбол, че предстои сключване на анекси за предоставяне на средства за допълнителните обекти, за които има сключени договори с изпълнители и ще бъде финансирана цялата стойност на тези обекти. Увеличава се задължителния финансов принос на общината, спрямо увеличения размер на безвъзмездната финансова помощ и това налага промяната в решението ни.

            Захариев – Промяната на поредността се налага от същността на разглежданите предложения и процедурата по приемането на отделните решения.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Марчева.

            Гласували      за – 26            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Захариев.

            Гласували      за – 25            против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред с направените промени.

            Гласували      за – 26            против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ХVІІ-1/09.01.2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване на градската среда в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно използване на отчисления по чл.64 от ЗУО за собствен принос по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на информация по изпълнението на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на гр. Ямбол. Освобождаване на внесената банкова гаранция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно съгласуване на Стратегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

9.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Величков Танев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

10.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на СНЦ "Български червен кръст".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.540.179 по КК на гр. Ямбол по искане от Здравка Добрева и Веселинка Иванова, ул. "Ст. Караджа" 36 - ул. "Жельо войвода" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж за обект на ул. "Радецки" № 125 по искане от Йонко Кръстев Посмолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Николай и Ваня Ангелови, ул."Пейо Яворов" 2-Б, ет.5, обект 8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасета на ел. кабел 20 кV, водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Христо Христов и Румен Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Доклад относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен електропровод 20 кV, тръгващ от съществуващо ЖР В ПИ 87374.73.52 по КК на гр. Ямбол, преминаващ през 69.644, 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 в нов БКТП в границите на УПИ-І-7374 и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 69.649, преминаващ през 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление от „Златекс” ООД, гр. Стара Загора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 20кV за захранване на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приключване ликвидационната процедура на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

            По всички точки от дневния ред Мария Славова гласува с карта на името на Илиана Бицова, Мариета Сивкова гласува с карта на името на Николай Пенев, Калчо Донев гласува с карта на името на Любомир Керемедчиев, Стоян Проданов гласува с карта на името на Галина Симеонова.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ХVІІ-1/09.01.2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов  – Както г-жа Марчева аргументира необходимостта от това решение, то е с цел отстраняване на две от хипотезите на това решение със стара дата. Искам само да направя доуточнение като вносител, че в мотивите, там където е упоменато основанието: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т.6. Тук точка 6 нека отпадне, тъй като тя не е съотносима към същността на решението.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

            1. Изменя решение по т.1 на 17-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 17/09.01.2013 г., в частта относно определяне на задължителния собствен финансов принос на община Ямбол по проекта, като текста на т.4, в който същият е определен, придобива следния вид:          4. Община Ямбол ще осигури задължителен собствен финансов принос по проекта, в размер на 5% от общата стойност на проекта, в съответствие с подписания договор за безвъзмездна финансова помощ и анексите към него.

           

            2. В останалата част решение по т.1 на 17-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 17/09.01.2013 г., остава непроменено.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване на градската среда в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Аз ще ви помоля да подкрепите това предложение, защото не веднъж сте гласували подобни предложения и знаете, че те винаги са касаели осигуряването на оборотни средства чрез инструмента, който държавата създаде - фонд ФЛАГ, за осигуряване на оборотни средства на общините. Оперативен инструмент, който всички 265 общини в България използват, с максимален размер до 10 млн. за всяка една от тези общини. Тъй като за този проект, който е пред очите на всички ни, ремонта на централна градска част, са необходими допълнителни оборотни средства, с които ние да можем да плащаме необходимото на изпълнителя, и след което да претендираме пред управляващия орган за възстановяване на тези разходи за извършени вече дейности от строителя. Ако нямаме тези необходими оборотни средства в този размер 2 млн. и 200 хил. лв, както са го определили експертите в общината, ние не бихме могли да осигурим финансирането на обекта по правилата и изискванията на европейските програми, т.е. задължително след извършване на строителните дейности общината да разплати средствата, след което да бъдат подадени като искане от УО (управляващ орган) и той да ги възстанови и ние от наша страна да ги възстановим на фонд ФЛАГ.  Опитвам се още веднъж да го обясня, за да няма  излишни спекулации, каквито постоянно се появяват в публичното пространство и в някои от медиите, че кмета на общината и администрацията искат едни 2 млн. и 200 хил. лева, които ние и децата ни ще плащат до живот. Това е краткосрочен заем , който се взима само за целите на този проект и се възстановява с парите, които ни се възстановяват от УО за реално извършените дейности. Надявам се, че всички оценявате значимостта на ремонта на централна градска част и разчитам на това, че ще бъде подкрепен от вас, за да може да го завършим успешно към края на август или началото на септември.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ганев – Не съм убеден, че тези пари ще стигнат. Да не стане така на другата сесия да излезе нещо и да се наложи пак да гласуваме. Затова предлагам да предвидим тези непредвидени разходи и да ги гласуваме сега.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, при следните основни параметри:

·                    Максимален размер на дълга – 2 200 000 лева (два милиона и двеста хиляди лева);

·                    Валута на дълга – лева;

·                    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·                    Условия за погасяване:

-                     Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

-                     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017.

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,328 %.

·                    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

·                    Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Искам да ви благодаря, че подкрепихте предното предложение и да ви призова да подкрепите и това предложение за корекция на бюджета като основната част ще е осигуряването на допълнителни средства за съфинансиране на извършвания ремонт на центъра и осигуряването на допълнителни средства за довършването на ремонта на центъра. Ще се опитам да вляза в малки детайли, за да обоснова предложението си.

            При първоначалните разчети,  когато се подават проектите за одобрение от УО (управляващия орган), те винаги са проектни предложения. Те се подават по правилата и изискванията на УО на ОП. Там задължително условие е 5% съфинансиране на проектите. С решение на съвета, когато сте дали вашето разрешение общината да кандидатства по този проект вие сте гласували за конкретните размери и за тези 5% съфинансиране, както и за допълнителни средства, които тогава осигурявахме, тъй като част от етапите, които бяха допустими надхвърляха  определената от УО сума от 500 хил. лв, а всичко над тези 500 хил. лв. беше за сметка на общината. Хубавото в случая е, че на община Ямбол беше гласувано доверие от УО на оперативната програма и тя е една от малкото, които ще получат допълнително финансиране за още три етапа за ремонта на центъра. Искам да кажа, че няма да е само това, което в момента се ремонтира, а от ул. „Преслав” по ул. „Търговска” до Безистена и от Безистена до градинския мост, което ще завърши почти цялостното обновяване на централна градска част. Ще останат малки площи, но те са включени в следващия програмен период и ще бъдат отремонтирани. По силата на това споразумение, което очакваме да се сключи, държавата ни осигурява и допълнителните средства, които бяхте гласували. При започването на реални строителни дейности възникват и проблеми, които няма как да бъдат предвидени, когато всичко е само на хартия. В процеса на извършващите се строително монтажни дейности, възникнаха не малко допълнителни дейности, които изискват и допълнително финансиране. Във всеки един друг нормален строителен процес, който е извън Европейското финансиране, в годините назад са се установили трайните практики да се осигуряват едни 10% допълнителни непредвидени. За наше съжаление в ОП това не е допустимо, но в реалния живот това винаги излиза, за това допълнително осигурените и предлагани от мен и екипа средства са в рамките на тези до 10% от стойността на проекта. Проекта е на стойност 6 млн. и половина, а нашето искане към вас  е за 600 хил. лв допълнителни средства. Сумата е кръгла, защото няма как в момента да се предвидят точните средства, които ще са необходими за ремонтиране на ул. „Търговска” и отрязъка от Безистена до градинския мост, поради факта, че там още не са започнали строителните дейности и не е ясно каква сума ще бъде необходима, ако излязат допълнително разходи. Затова в мотивацията на проекта е записано, че реално ще бъдат похарчени толкова, колкото са отчетени от строителите признати от строителния надзор от възложителя и тогава ще бъдат разплатени. Това означава, че не всички 600 хил. лв ще бъдат разплатени, ако не е необходимо. Надяваме се те да стигнат, но са изключително важни, за да може центъра на Ямбол да придобие онзи вид, който всички искаме. За да успеем да отстраним всички дребни проблеми, които са видими, и които биха нанесли сериозни поражения на цялостната визия като завърши строителния процес. От тази гледна точка, имайки предвид, че предният център едни 40 години се ползваше от гражданите на Ямбол, надявам се след този ремонт много години центъра да се ползва от гражданите на Ямбол. Нека да бъде във възможно най-добрия вариант. Нека да имаме самочувствието и гордостта да се радваме на този център и ние и нашите деца и внуци, а не да се прави паралел между това какво е било и какво е станало, защото цялостно променяме визията, и да показваме на всички наши гости какво сме направили. Аз съм убеден, че центъра ще има много голямо одобрение от всички ямболлии и всички гости. Независимо от недоверието дали ще бъде завършен или няма да бъде завършен, той реално ще бъде завършен по офертата на строителите в началото на септември. Евентуално възникване на допълнителни възможности от наша страна да развием цялостната си концепция с проектирането на останалата част от ул.„Раковски” със средства, които ще бъдат от новия програмен период, за които министерството вече сключи договор с община Ямбол и други 39 общини. Това ще ни осигури цялостно завършване на визията на централна градска част – от казармите, от ул. „Заимов” до градския парк. Това може би ще бъде най-голямата и видима интервенция и надявам се най-ползваната. Както беше спорно ремонта на парка и може да се направи асоциация в едно предизборно време 2011 година така и сега някои се опитват да злоупотребят с това, което се случва в центъра. Както тогава уверявах, че ще бъде завършен ремонта, така и сега ви уверявам, че ще бъде завършен, но  ако и  подкрепите това предложение с тези средства, които са крайно необходими, за да има вида, който всички ямболли ще очакват.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова – Уважаеми колеги, не че не сме очаквали, че няма да има допълнителни средства за центъра. Постоянно ни се обяснява как това е нормално, за това и на комисията по Териториално устройство си позволих да задам въпроси, за да стане достатъчно ясно, това което не става ясно от написаното в мотивационната част. Относно тези допълнителни 600 хил. лв искам да кажа, че ни беше обяснено от заместник кмета, че тези 600 хил. лв са всъщност 430 хил. лв необходими за това, което в момента се строи като допълнително възникнали работи и 170 хил. лв като резерв за непредвидени работи, които представляват 10% върху финансовата стойност на тези допълнителни три подобекта, което предполага, че те са на 1 млн. и 700 хил. лв. Тези 430 хил. лв г-н Славов ги подмина така много набързо, като обясни, че са допълнително възникнали в процеса на строителство. Това е един  много добър начин да се обясняват такива пари, но заместник кмета в комисията  обясни, че тези пари ще се отделят за промяна на осветлението в по-добро, по-икономично LED осветление. Това е по предписание на проектанта в договореностите му като авторски надзор на обекта. Това изключително притеснява, тъй като в Закона за устройство на територията, тук ще ви зачета, чл. 162, ал.3  казва, че предписанията на проектанта свързани с авторското му право за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството. Това означава, че проектанта може да се произнася само и единствено по точното прилагане на неговия проект, а това което ни се обясни на комисията  всъщност е свързано с промяна на проекта и с промяна въобще на обществената поръчка, защото някой на този етап е решил, че трябва да промени осветлението. Не, че LED е по-лошо, то е по-добро, но начина  по който това се прави е доста притеснителен. В същото време не става ясно средствата от предвиденото по самия проект предишно осветление, ще бъдат загубени ли от европейските средства, или по някакъв начин ще бъдат променени като бюджет на проекта. Мен лично изключително ме притеснява това, че  се въвеждат нови видове работи, които не са възникнали в процеса на изпълнението на строителството, а  просто някои е решил, че на този етап иска това осветление да бъде въведено. Още повече, че ни беше обяснено, че във връзка с това, поради което беше спрян проекта, а именно овлажнените зони почти няма никакъв разход, там се е наложило да се направи засипване с чакъл. Аз очаквах, че тези допълнителни видове работи ще са свързани, преди всичко с някакви дейности, които трябва да се извършват в този период на четиримесечно спиране на работата по проекта. Аз съветвам, тъй като в качеството си на съветник мога да го направя, съветвам общинската администрация да си помисли много добре, дали това е законосъобразно и да не се налага да си обясняваме после, защо харчим едни пари неправомерно.

 

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.
2.      Одобрява промяна на Решение 1.1.1. по точка втора на 42 заседание на ОбС и придобива вида:
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 430 720 лв., от които за:

-    проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” – 330 720 лв.;

-     „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” – 100 000 лв.;

3.      Определя допълнителния собствен принос във финансирането на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” в размер на 600 000 лв.

4.                        Решенията по т. 2 и 3 да се отразят в Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г. и в Индикативния разчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Ямбол за 2015 г.

5.             Одобрява промяна на наименованието на капиталовите обекти по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2015 г., а именно:
В § 51-00 във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, придобиват вида:
 „Основен ремонт на ограда и поставяне на портални врати в ДДЛРГ "Юрий Гагарин", в частта на дома за деца”;
 „Основен ремонт на ограда и поставяне на портални врати в ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, в частта за Преходно жилище”.
В § 52-06 във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, придобива вида „Благоустрояване в ж.к."В. Левски" между бл.7, 8, 9 и 11 (пространството между бл.11 и ул. „Битоля”)”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Славов – Благодаря Ви за току що взетото решение. Независимо от опасенията на госпожа Сивкова Ви уверявам, че всичко което се прави е законово. Просто го коментирам с желание да не се правят спекулации и инсинуации. Центърът ще стане може би един от най-красивите в България и ще се гордеем с него. Искам да кажа няколко думи като допълнителна обосновка към това предложение от мен и екипа за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси”, тъй като това е поредния проект, с който Община Ямбол защитава най-социално уязвимите граждани на общината. Предложението е внесено на 10 юни като проектно предложение в управляващия орган на оперативната програма, независимо че самия период на кандидатстване и одобрение по-скоро е септември месец. Аз и екипа сме водени от съвсем прагматичното мислене, че октомври месец предстоят избори, а и лятото е отпускарски сезон, и не е ясно август или септември месец ОбС ще може да се събере в пълния си състав, така че не е неправилно да бъде прието сега, за да си гарантираме спокойствие както на администрацията, и най-вече да не пропуснем срокове от което да загубят ямболлии, които се нуждаят от този вид социална помощ. Това са по проектното предложение, което сме внесли сто потребителя с четиридесет и двама души персонал, които ще ги обгрижват като ще надграждаме вече съществуващото звено за услуги в домашна среда, както сте го прочели в мотивацията. То само по себе си, и общината чрез този проект и това звено, ще предложи един вид интегрирани социални услуги, т.е. по този проект нуждаещите се ямболски граждани, които ще бъдат определени със съответната методика и правила от администрацията на община Ямбол ще могат да получат интегрираните услуги в следните рамки: личен асистент, домашен помощник, социална подкрепа и психологическа и медицинска подкрепа.  Стойността, на която сме подали проекта е 495 хил. лв. при максимално допустима за кандидатстване 500 хил. лв., което за мен и за екипа е гаранция, че сме успели максимално да защитим интересите на тези хора, които реално имат и ще имат потребност от този вид услуги. Това е поредния проект, по който общината участва и като община, която е може би една от най-социално ориентираните в България независимо доколко и как местните медии го отразяват или неглижират, но то е факт. Получили сме признанието в годините не само от Министерството на труда и социалната политика с всички онези услуги, които вече предлагаме, не само с уникалния за държавата комплекс за социални услуги и центровете за настаняване от семеен тип, и всички други услуги, които предлагаме, а и от една от най-големите неправителствени организации НАСО, която е може би най-голямата неправителствена организация работеща в партньорство с министерството и правителството. От нея получихме специални поздравления и уверение за много тясно бъдещо сътрудничество. Поздравленията бяха за това, че сме водеща община в предлагането на социални услуги на своите граждани. Ще бъда искрено благодарен както от свое име, така и от името на екипа и на всички бъдещи потребители, ямболски граждани, ако подкрепите това предложение.

            Папашимов – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

2.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъде подкрепена дейността на „Звено за услуги в домашна среда”, създадено по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашната среда

3.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъдат поддържани услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно използване на отчисления по чл.64 от ЗУО за собствен принос по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Това също е една изключително важна точка и ще Ви помоля да я подкрепите. Изключително важна е, защото гарантира осигуряването на средства за реалното и нормално завършване на вече стартиралия проект по изграждане на първата клетка на регионалната система за управление на отпадъците, както ние вече го знаем като регионалното депо. Тъй като тези средства в годините са събирани по сметка на общината, по партида на общината и те са част от отчисленията, които по закон сме длъжни като граждани да даваме, за да бъдем стимулирани като общински власти да дадем възможността да се построи максимално бързо регионално депо. Искам само да отворя една скоба, че ако тези средства бъдат осигурени по този начин това ни дава възможността да освободим един друг ресурс, тъй като тези средства могат да бъдат ползвани единствено и само за тази цел, а те вече в рамките на над 2 млн. са събрани и акумулирани по сметка на общината, могат да бъдат използвани само за тези цели и ако това решение бъде взето, тогава се освобождават другите средства, които ние можем да ползваме по реализацията на европейските проекти, така както всички виждаме ползата от тях или за други сериозни, неотложни проблеми, които касаят гражданите на Ямбол. Това, което е изключително важно за мен да се каже от тази трибуна е, че със вземането на това решение вие ще подпомогнете изключително много успешното завършване на проекта, който по същия начин ще бъде съфинансиран и от останалите четири общини, че проекта ще бъде завършен в срок независимо от опитите на една групичка от хора, обединени зад една екологична организация да попречат за тази реализация. Ако всичко завърши нормално както гарантират и строителите, някъде около края на септември – началото на октомври това депо трябва да стане факт. В момента, в който депото стане факт и започнем да депонираме нашите отпадъци там ще ни отпаднат отчисленията, които сега ни се налагат по закон принудително за това, че нямаме изградено такова депо. Тази сума не е никак малка и бърка в джоба на всеки един ямболлия. А последните две години всички ямболлии са наказани точно от тази псевдо екологична организация ,,ДЕН”, която направи всичко възможно да спъне реализацията на проекта, заради което последните две години на община Ямбол и на всеки един неин гражданин е бръкнато в джоба допълнително с немалко средства, защото не сме изградили депото. Искрено се надявам да получим вашето одобрение най-малкото за да не се случват подобни недомислици и гражданите да не са ощетени, а и да спазим всички екологични и законови изисквания.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) – Предлага се в решението по т.1 след ,,Дава съгласие” да се добави ,,средства в размер на 672 470.40 лв. от”.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  Дава съгласие средства в размер на 672 470.40 лв. от натрупаните средства от отчисленията, определени по реда   на чл. 20 от  Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, да се разходват от Община Ямбол, чрез нейния бюджет за осигуряване на собствен принос при финансиране на проект за ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол- първа фаза”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C008, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г”.

            2. Дава съгласие средствата за осигуряване на собствения принос по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол - първа фаза”, да бъде съгласно взето решение на общото събрание на регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол”, отразено в протокол 8 от 06.06.2012г.

 

            3. Дава съгласие  средствата за осигуряване на собствения принос по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол - първа фаза”  да са в размер на 672 470.40 лева.

            4. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за покриване на дела на община Ямбол от собственото участие на общините по ДБФП № DIR -5112122-C008/17.10.2012.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на информация по изпълнението на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на гр. Ямбол. Освобождаване на внесената банкова гаранция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева – За втори път през този мандат ще приемаме информация за изпълнението, а аз твърдя за неизпълнението на концесионен договор по изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол. Предната информация ни бе поднесена на двадесет и четвъртото заседание на ОбС на 30.07.2013г. Няма как да не споделя пред вас, че съм впечатлена от количеството данни, които днес ни се представят в този материал. Предния път това не беше направено. Същото обаче не мога да споделя за неговото качество и ще ви кажа какво имам предвид. Според мен, а може би и не само според мен когато се отчита изпълнението на какъвто и да е договор, на ангажиментите по него е редно да се направи отчет по всички негови раздели, точки и подточки. В този материал не е така. Информацията ни е поднесена доста избирателно и според мен не дава отговор на редица немаловажни за ямболските граждани и за публичния интерес въпроси. За мен все още търси отговор въпроса какво конкретно попречи на концесионера да изпълни ангажиментите си към концедента и какво наложи допълнителното удължаване на срока на концесията с дванадесет месеца. Самата комисия, чиито протоколи са приложени към материала, постоянно повтаря, че концесионера не е предприел мерки за доизграждане на обектите. Защо се наложи тази така мила толерантност към концесионера при положение, че самата комисия, която наблюдава изпълнението на договора прави тези изявления? Освен че не ги е изградила, той не е спазил и финансовите си ангажименти към община Ямбол през 2012 и 2013 година и това е казано ясно в материалите. Единствено през 2014 година виждаме, че нещата са наред. По договор следваше при тези неизпълнения на клаузите по договора или да прекратим този договор или да усвоим банковата гаранция на концесионера, която обезпечава пълния размер на неизплатеното задължение. За мен от тази информация не става ясно наложени ли са санкции на ,,Телеинфоцентър” за цитираните в материала на кмета неизпълнения в обем и срок задължения от концесионера. Общинската комисия за осъществяване на контрола по изпълнение от страна на концесионера ни предлага на последния да му бъде освободена банковата гаранция при положение, че има неизпълнение по ангажиментите на договора, а именно от осемдесет спиркови заслона към днешна дата са изградени седемдесет и девет и вместо тридесет и девет предвидени павилиона са изградени тридесет. Не са спазени обхватите на спирките. По договор обхватът на спирките е тротоарното пространство пред заслона, под заслона и на три метра от двете страни на заслона. Веднага ви казвам, че има неспазване на този обхват, тъй като павилионът на каргонския мост и на площад Боровец забележете на какво отстояние са от спирковите заслони и никъде в протоколите на комисията няма ясно аргументи защо това е наложено и позволено. Не е изпълнен ангажимента на концесионера, защото той е длъжен на всеки спирков заслон да сложи стикер с номера на спирката. На нито една спирка няма такъв номер. Да не кажа, че на 60 % от спирките липсва разписание на автобусите от градския транспорт, което също е задължение на концесионера, а там където го има знаете в какъв вид е. Няма да изброявам още редица въпроси, които смятам, че всеки един от вас може сам да набележи в материалите, които са ни предоставени. Не става ясно концесионерът застраховал ли е ежегодно за своя сметка и в полза на община Ямбол концесионните обекти за всички видове застрахователни рискове. Твърде притеснително за мен се оказа и постоянно повтарящото се изречение за промяна на местоположението на спирковите заслони, г-н Славов. Самата комисия в своите протоколи постоянно твърди, че по предложение на концесионера се променя местоположението на спирковия заслон. Аз смятам, че не е редно по предложение на концесионера това да се променя, затова в крайна сметка ние имаме комисия, имаме администрация, която да проучва потребностите на гражданите и общината трябва да бъде тази, която примерно ще налага промяна. Искам да обърна внимание на законосъобразността. Всяка промяна на местоположението на спирковия заслон, според мен, е съществено изменение на поръчката за концесия. За мен в този материал липсва точна информация. Смятам, че той не е достатъчно адекватен в този вид ние да го приемем. Повтарям, че въпросителните за мен са много, но вече съм убедена, че дирекция ,,ОСИД” или не е заинтересувана да подготви един достатъчно добре информиращ и точен материал или е твърде немощна за да представи точни рамки на договора по концесия и неговото изпълнение. Завършвам с това, че единствения факт, който е ясен и който ние можем да приемем, че концесионерът не изпълни по договор инвестиционната си програма и по този начин той ощети обществения интерес и бюджета на община Ямбол.                 

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 21                        против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.110, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите приема информацията в годишния доклад (Приложение № 1) по изпълнение на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол.

ІІ. На основание раздел ХІ, във връзка с раздел Х, т.2 и т.3 от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. дава съгласие да бъде освободена внесената от страна на „Телеинфоцентър” ООД гаранция за изпълнение по банкова сметка на Община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно съгласуване на Стратегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Нямам допълнения, уточнявам техническа грешка в основанията, които са посочени за приемане на решението – вместо т.3 от ал.1 на чл.21 от ЗМСМА, да се запише т.12.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.27, ал.2 от ЗВОПС и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА:

            1. Съгласува Стратегическия план за дейността на Звеното за Вътрешен одит за 2015 г. - 2017 г.

            2. Съгласува Годишния план за дейността на Звеното за Вътрешен одит за 2015 г.

 

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов от гр. Ямбол, ул.,,Царевец” № 44.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Величков Танев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г., отпуска еднократна финансова помощ на Иван Величков Танев от гр. Ямбол, живущ на ул. ,,Граф Игнатиев”, бл.84, вх. Б, ет.3, ап.27 в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на СНЦ "Български червен кръст".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.37(5) и чл.38(3) от Закона за общинската собственост учредява БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на надстроямане от 236.00 кв.м. на СНЦ „Български червен кръст", Булстат 000703415 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 76, представлявано от председателя Христо Генадиев Григоров за надстрояване на сграда с идентификатор 87374.536.8.6., находяща се на ул. „Д. Благоев" № 1, построена в ПИ 87374.536.8 по КК на град Ямбол, с площ 7 711 кв.м., начин на трайно ползване - комплексно застрояване, актуван с АЧОС 1536/27.04.2009 г.                                        

         Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.540.179 по КК на гр. Ямбол по искане от Здравка Добрева и Веселинка Иванова, ул. "Ст. Караджа" 36 - ул. "Жельо войвода" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.540.179, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Здравка Добрева Джандармова и Веселинка Иванова Парушева се продаде по ½ от правото на собственост върху имот частна общинска собственост  15/574 /петнадесет от петстотин седемдесет и четири/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.179 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка сто седемдесет и девет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 36 - ул.”Жельо войвода” № 2, целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м., представляващ част от УПИ I 179 (римско едно, арабско сто седемдесет и девет) по регулационния план на ЦГЧ Ямбол, отреден за „жилищно строителство”, при граници на имота ПИ 87374.540.180, ПИ 87374.540.178, ПИ  87374.540.177 и ПИ 87374.539.152 по КК на града, актуван с АОС 1885 от 04.03.2015 г., за сумата от 1 900 (хиляда и деветстотин) лв. без ДДС.

Договори за продажба да се сключат от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж за обект на ул. "Радецки" № 125 по искане от Йонко Кръстев Посмолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж за пристрояване на Йонко Кръстев Посмолов, с местоживеене гр. Ямбол, ул. ”Радецки” № 125 върху 39.48 кв.м. от общински ПИ 87374.527.57 по КК на гр. Ямбол, с площ 481 кв.м. във връзка с „Пристройка към съществуваща сграда в размер на 3 220.10 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Николай и Ваня Ангелови, ул."Пейо Яворов" 2-Б, ет.5, обект 8.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 14.02 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.559.93, по КК на град Ямбол, целият с площ 7 971.00 кв.м. за преустройство на таван в жилище – обект с идентификатор 87374.559.93.2.18, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Пейо К. Яворов”, бл.2, вх.Б, ет. 5, обект 8 в размер на 1 140.00 / хиляда сто и четиридесет/ лв., на която цена учредява правото на Николай Ангелов Ангелов и Ваня Иванова Ангелова, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Пейо К. Яворов” бл.2, вх.Б, ап.8.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасета на ел. кабел 20 кV, водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Христо Христов и Румен Христов.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 1                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                        против – 1                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Христо Динков Христов от гр. Ямбол, ул. „Абланово” № 3 и Румен Динев Христов от с. Завой, община Тунджа за трасе на подземен електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на град Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.574.58 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 4 043.00 кв.м, дължина на трасето 4.20 м. и площ на сервитута  104.70 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.231 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 379.00 кв.м, дължина на трасето 60.80 м. и площ на сервитута  161.60 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.65 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 1 198.00 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута  9.00 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.238 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 422.00 кв.м, дължина на трасето 3.80 м. и площ на сервитута  11.50 кв.м.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Христо Динков Христов от гр. Ямбол, ул. „Абланово” № 3 и Румен Динев Христов от с. Завой, община Тунджа за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на град Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.574.58 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 4 043.00 кв.м, дължина на трасето 3.70 м. и площ на сервитута  11.12 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.238 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 422.00 кв.м, дължина на трасето 3.90 м. и площ на сервитута  11.80 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен електропровод 20 кV, тръгващ от съществуващо ЖР В ПИ 87374.73.52 по КК на гр. Ямбол, преминаващ през 69.644, 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 в нов БКТП в границите на УПИ-І-7374 и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 69.649, преминаващ през 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление от „Златекс” ООД, гр. Стара Загора.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 1                 въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 22                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 2/19.02.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

 

            1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземен  електропровод 20 кV, тръгващ от съществуващо ЖР, разположено в поземлен имот с идентификатор 87374.73.52 по КК на гр.Ямбол, преминаващ през ПИ с идентификатор 87374.69.644 , ПИ 87374.73.649 и достига до ПИ 87374.73.747 в нов БКТП, разположено в границите на застроителната линия на УПИ І-73747.  

2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от съществуващ водопровод РЕ-HD 110, разположен в ПИ с идентификатор 87374.69.649 преминава през ПИ с идентификатор 8737.73.649 и достига до ПИ с идентификатор 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол.

            ПУП – ПП са изработени за захранване на обект: „База за съхранение , поддържане и ремонт на селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 87374.73.747 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище”.           

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Христо Динков Христов и Румен Динев Христов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за промишлена дейност, търговия и услуги (производство на надгробни паметници и аксесоари)” .

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 20кV за захранване на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на същия имот.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Христо Динков Христов и Румен Динев Христов разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел.кабел 20 кV с начало от съществуващ МТП „Гробища”, изв. Кукорево, п/я Ямбол, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминавашо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231, 87374.547.65, 87374.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от съществуващ водопровод, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.222, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87474.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”,

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за промишлена дейност, търговия и услуги (производство на надгробни паметници и аксесоари)”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приключване ликвидационната процедура на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 1                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.270 от Търговския закон приема за информация Годишния финансов отчет на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за 2014г.

 

 

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и шестото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

 

                                              

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

                                                                                                                      Д. Събев