ПРОТОКОЛ № ХLVІ

 

            Днес, 07.06.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0074/31.05.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 32. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Кръстьо Петров, Петко Йорданов, Татяна Петкова, Юсеин Юсеинов.

            В 9:00 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по ЗПУГДВМС.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по ЗПУГДВМС.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по ЗПУГДВМС.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Уважаеми колеги, днес отново сме изправени пред отговорността дали да подкрепим като общински съветници предложение на голяма група граждани, или да неглижираме и отхвърлим искането им. За първи път в демократичната история на Ямбол тези, които са ни избрали, се възползват от правото си да инициират местна гражданска инициатива и ние като съветници не трябва да подминаваме с лека ръка тази гражданска активност. Внесените подписи са на 3277 граждани. Проверката на ГРАО е установила, че една част от тях не отговарят на изискванията, но ние, като участници в Инициативния комитет за провеждане на Местен референдум за заема, най-добре знаем как хората понякога не проявяват достатъчна прецизност, за да изпишат коректно и абсолютно точно единния си граждански номер, адреса или имената си в пълнота. Още повече, че в конкретния случай няма граница, която да определя дали е валидна или не гражданската инициатива. Факт е, че хиляди ямболски  граждани са поискали от нас като общински съветници да се произнесем по проблем, който е значим за тях.

Виждаме, че общинска администрация в лицето на заместник-кмета Бицова  е изразила становище, че предложението не е от местно значение, както повелява изискването на чл.46, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Няма тълкувание или поне на нас не ни е известно, на понятието „въпроси от местно значение”. Ако попитате предимно младите хора, подкрепили местната гражданска инициатива, за тях е въпрос от местно значение дали ще има място за развлечение и забавление, а такива места в нашия град не са чак толкова много и да се възпрепятства съществуването на едно от тях едва ли е най-правилното решение на местната власт. Посочва се и, че с тази инициатива не могат да се узаконяват незаконни строежи или друг вид обекти и съоръжения по смисъла на ЗУТ, но същите тези преместваеми съоръжения, временни постройки и подобрения, за които се иска да бъдат запазени, не са узаконени сега, защото кметът и неговата администрация възпрепятства издаването на разрешения, нещо което е правила преди години безпроблемно. Т.е. ясно и видно за всички е, че в конкретния случай не става въпрос за принципни решения, а за лично отношение, което е недопустимо да бъде водещо, за да се развива или не един бизнес в града. И ние като общински съветници не бива да ставаме проводници на личното отношение на кмета към конкретни представители на бизнеса.

Искам да ви посоча като пример решението, което Общински съвет взе с вашето мнозинство, колеги от ГЕРБ, на сесията на 28 февруари тази година. Тогава, въпреки нашите предупреждения, че решението не е законно, вие все пак одобрихте предложението на кмета да не се разполагат обекти до одобряване на план-схема за разполагане на преместваеми  обекти и рекламни съоръжения, като неразделна част от Подробния устройствен план-План за регулация и застрояване на парк Боровец и виждате, че на първа инстанция Ямболски  административен съд е отменил това решение. Той е приел, че са допуснати съществени нарушения, най-важното от които е, че нито са потърсени, нито са уведомени засегнатите лица и организации, и им е отнето правото да участват като страна, и им е отнето правото да правят предложения или възражения. С това решение тогава кметът се опита да ни вкара в неговия  конфликт и вие приехте неговото предложение, а сега Общински съвет е осъден да плати 3670 лв. разноски и вероятно, както обикновено прави председателя на Общински съвет, ще продължи да обжалва без да го е съгласувал с нас.

Ние, съветниците от групата  на БСП, ще подкрепим местната гражданска инициатива, за да дадем възможност на кмета и на общинска администрация да коригират поведението си спрямо този проблем като ги призоваваме да загърбят емоциите си и да проявят разум и принципност, защото за нас е недопустимо бизнесът в Ямбол да зависи от това кого харесва или не кметът на града. Вярваме, че разумът и желанието да чуем и да се съобразим с мнението на гражданите ще надделеят над емоциите.

 Св. Стоев – проц. – Видях, че вносителите дойдоха и моето предложение е да им дадем думата, да чуем тяхната страна и тяхното становище.

Ибришимов - По правилник няма такова нещо, да знаете. По правилник няма право вносителя да се изкаже, когато не е общински съветник или не е кмета. 

Костадинов – репл. – По всичко личи, че с изказването, което направи нашия колега, се цели да се защитава не обществен интерес, а личен интерес на определено дружество. Подписката е форма на пряка демокрация, както референдума и общото събрание. С тях се цели да се допитат гражданите за решаване на обществени въпроси, които касаят целия град, а с тази подписка и въпроса, който е зададен се цели единствено личен интерес на определен кръг хора и нещо повече г-жо Георгиева, не съм очаквал от Вас, от трибуната на ОбС, Вие да застанете и да защитавате личен интерес, нищо лошо няма да се защитава личен интерес, стига този личен интерес да е законосъобразен, а не точно обратното…

 

Ибришимов - Прекъсвам заседанието за 10 минути, докато се въведе ред в залата.(9.13ч.)

 

След почивката в 09:23 ч. присъстват 32 общински съветници.

 

Костадинов - Уважаеми колеги, стигнах до там, че няма нищо лошо да се защитава личен интерес, стига той да бъде законосъобразен, но в конкретния случай се цели точно обратното и всички знаем , че същия този собственик, който стопанисва въпросния комплекс, на друг негов обект със заповед на ОА и в частност на кмета са премахнати 13 незаконни постройки и те са потвърдени, тези заповеди като законосъобразни от ВАС…

Ибришимов - Моля, говорете по същество.

Костадинов - Точно по същество е г-н Председател. Искам да обясня, че тази…

Ибришимов - Г-н Проданов, правя Ви забележка, че говорите от място.

Костадинов – Този собственик, на този комплекс и на друг негов обект по принцип изгражда незаконни постройки, които после се налага ОА със заповеди да бъдат премахнати и има решение на ВАС, той е компетентен, най-висшата инстанция. Освен това, считам че е недопустимо в качеството на общински съветник да защитавате интересите…

Ибришимов – Г-н Ревански, ако обичате не говорете в залата, нямате думата.

Костадинов - И то лични, които са незаконосъобразни, защото всеки общински съветник в ОбС – Ямбол да защитава интересите на гражданите, които са му гласували доверие.

Георгиева – дупл. – Г-н Костадинов, трудно ще ми вмените притеснението, че защитавам лични интереси. На Вашето изказване и на това внушение ще отговоря с контра въпрос. През февруари месец, когато гласувахме онова незаконосъобразно решение, за което се произнесе ЯАС, Вие лично кои интереси защитавахте и чии, публичните или на някой друг?

Д. Стоянов – Едно време в казармата имаше: „До тук по военни въпроси“, сега ви казвам: „До тук по партийни въпроси“. Има местна гражданска инициатива, спрете с тия политически, популистични и други изказвания. Г-н Председател, къде е ОА да обясни и да затвърди писмото, което е пуснала вчера в 15:00 ч. по имейлите? Да започна с това, в момента мен не ме интересува политическа партия и политически пристрастия, има местна гражданска инициатива, която местна гражданска инициатива се отнася за хора, които живеят в този град и хора, за които ни се плаща ние да бъдем общински съветници и които ние да дебатираме. Започнахте отново без дебат, г-жа Георгиева. Добре, дебат, макар че премесен малко с политически нюанси, но останалите излезте и да дебатираме, защото има проблем, който проблем дори да е иницииран от един човек ние трябва да го решим. По отношение на това нещо всички ви е ясно, че този инициативен комитет нямаше да го има, ако ние, ако вие, тук голяма част от вас не ме бяхте подвели и мен с едно решение по т.3 от протокол еди кой си, от заседание на 28.02.2019 г., в който на парк „Боровец“ решихме да не се разполагат обекти по чл. 62, ал. 7 от ЗУТ до одобряване на план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, като неразделна част от ПУП за регулация и застрояване на парк „Боровец“. Нямаше работодателя да даде тези 30 хил. лв., които ще ви бъдат платени на всеки един от вас, нямаше ЯАС, който ни е осъдил, моята надежда беше да бъде осъден и на ВАС и срам ме е, че бях подведен от юристи и други хора, които тогава станах и ги питах: „Ей това нещо законно ли или не е законно?“ Вижте г-жа Сивкова, излезе и каза: „Ама това е незаконно.“, аз трябваше да повярвам на някого да гласувам. Както вчера ОбС ми пуска едно писмо, в което казва не е правомерно. Добре пуснете го една седмица преди това, аз имам  адвокати да се съгласувам, за да мога да взема едно конкретно решение и мнение сега, и в момента пак съм поставен в това условие или три години и половина за кого и как да реша в момента. Има решение на ЯАС, в което решение по 4 позиции ни осъждат, аз съм убеден, че и на ВАС ще ни осъдят. И вместо 30 хил. лв. за нас и 4 хил. лв. за адвокати, сега ще има още едни 10 хил. лв. за това. И знаете ли кое е най-много ми е срамно в цялата история, че община Ямбол, така е записано в решението на съда не изпраща …

Ибришимов – Говорете по същество

Д. Стоянов – Нали е по същество, нали този инициативен комитет е направил това, защото тогава ни подведохте и не решихме като хората нещата, как да не е по същество. Ти започна да говориш как този човек незаконно градил, а пък аз говоря по същество защо този инициативен комитет е направил това. То е в решение, в следствие на нашето решение неправилно и да продължа с думата си. И знаете ли ОбС тук, които сме тези, дори няма процесуален представител на това заседание на ЯАС, срамота е при толкова юристи. Затова г-н Председател, се обръщам към Вас и Ви призовавам да напуснете поста и да платите тези 30 хил. лв., защото данъкоплатеца от тази история ще излезе с 40 хил. лв. поне загуба. И вижте не искам някой да ми ръкопляска, защото аз нито политически, нито каквито и да е било изказвания правя, чисто човешки, защото аз също пострадах от цялата тази история и ще ви я кажа, имайте две минути да ме изслушате. Чужденци сватба, водих ги…

Ибришимов - Г-н Стоянов, по същество.

            Д. Стоянов – Чакай, аз по същество, водих ги…

Ибришимов - По същество, ако обичате.

Д. Стоянов - По същество за този инициативен комитет, че засяга граждани, аз съм гражданин, граждани са и тези хора. Дойдоха тези хора, 100 човека чужденци щеше да има на Боровец, закарах ги, мен нито Ревански ме интересува, нито друг, закарах ги хората, харесаха, казаха: „Да, тук ще има сватба“. И щях да им покажа тази вашата книжка, която ми дадохте, но като дойдоха след 20, 30 дни сватбата няма да е на Боровец, лично моята дъщеря там в момента, отиваме на Евксиноград на 22 юни.

Ибришимов - Ако обичате по същество иначе ще Ви отнема думата.

Д. Стоянов - Всички граждани като мен, какво ще ми отнемате думата, аз съм гражданин и говоря по същество.

Ибришимов - Сега не говорите по същество.

Д. Стоянов - Говоря по същество.

Ибришимов - Имате 20 сек.

Д. Стоянов – Уважаеми дами и господа общински съветници, излезте и дебатирайте, срамота е вие да приберете за 3, 4 години почти по 40, 50 хил. лв. и един елементарен въпрос да не дискутирате. Не защитавам нито Ревански, не защитавам никого. Да, може да е грешен, но аз искам позиция, да се ориентирам , къде е общината…

Ибришимов - Времето Ви изтече инж. Стоянов.

Д. Стоянов – Призовавам ви пак излезте на дебат, да дойде ОА, да ми обясни на мен, аз съм общински съветник, за да мога да взема правилно решение.

Ибришимов - Времето Ви изтече, за пореден път Ви казвам. Ще Ви кажа само г-н Стоянов, че решението на ЯАС не е последна инстанция и не е за първи път, когато на мястото в Ямбол ЯАС решава едно, а после ВАС решава друго, така че това решение не е последно… (Стоянов – от място – не се разбира)… Ако Вие за пореден път не знаете какво правите тук, не ме карайте мен да подавам оставка, а Вие си подайте оставката... (Стоянов – от място - Плати 40 хил. лв. и си подай оставката.)

Ив. Йорданов – Г-жо Георгиева, Вие не слушахте внимателно г-н Костадинов. Той говореше за личен бизнес интерес, а вие така малко като гузен не гонен бяга, тръгнахте да се обяснявате, че засегнал вашия интерес, не знам дали го усетихте този момент… (Георгиева – от място – Не, много добре го разбрах)… Защото тръгнахте да защитавате себе си, а не позицията, която от начало защитавахте като станахте на изказването… (Георгиева – от място – Много добре го разбрах)… Аз в качеството си на председател на ПК ТУИТЕ основно ще зачекна момента със законността на предложения въпрос спрямо закона. Първо да кажа, че познавам г-н Цветан Ревански, който е председател на инициативния комитет и го уважавам като човек. Основното нещо, когато се прави една инициатива или дадено действие е то да бъде законно. С въпроса за запазване на съществуващите сгради, преместваеми съоръжения и временни постройки и подобрения в парк „Боровец“, ние на 28.02.2019 г. гласувахме да запазим съществуващите сгради, т.е. част от въпроса, който е засегнат, е така да се каже гласуван от ОбС и няма проблем с това.

Ибришимов - Г-н Стоянов, правя Ви последна забележка, затова че говорите от място и нарушавате реда в залата.

Ив. Йорданов – проблема е основно с преместваемите съоръжения и временните постройки, както всяко нещо в България и затова има закон, а това е ЗУТ и той трябва да бъде спазван, независимо от всичко. Има си определен път, по който трябва да се стигне до това, нормативна уредба, ако това нещо не съществува, то няма как да остане и това е основното, за което подписката стои така в противовес със закона и затова г-н Костадинов, го подкрепям за това малко прозира, че народната любов е ползвана като тежест, за да може да има натиск върху администрацията и върху ОбС. Всеки има право да прокламира собствени идеи, но просто не трябва да бъдат в противоречие със закона и да не защитават определен наистина бизнес интерес, защото по този начин създава нелоялна практика, прави се протекция на един човек или бизнес и то няма как да остане така, ОбС няма как да го гласува това нещо, за да продължи така, тъй като е нелоялна практика… (Ревански – от залата – не се разбира)… Вижте основното нещо е дали тази практика, дали тази народна любов… (Ревански – от залата - Защо в градския парк разрешавате строителство, а в парк „Боровец“, не?)…

Ибришимов – Последна забележка Ви правя г-н Ревански, не нарушавайте реда в залата, нямате думата. В ОбС няма право да се изказва гражданин, който и да е той. Няма значение г-н Ревански, има си правилник. Казвам за последен път, няма да позволя приказки в залата. В ОбС гражданите не се изказват.

Ив. Йорданов – И ние като общински съветници, който гласува „за“, да знае, че гласува за тази нелоялна практика и е протекция към определен бизнес. Относно подписката и народната любов, която стои зад нея, аз смятам, че са подведени гражданите и не е добре обяснено за какво става въпрос, затова и резултата е такъв от 3 200 подписа, 1 600 подписа са некоректни. Другото важно е, че колкото и хора да се подпишат в тази подписка и всички да се подпишем в нея, тези преместваеми обекти те пак ще останат незаконни, т.е. тя самата като подписка няма тази тежест да узакони даден обект , т.е. тя е ползвана за това или да бъде някаква бъдеща политическа платформа или да бъде защитен даден личен бизнес интерес, затова подкрепям изказването на г-н Костадинов в тази връзка и смятам, че ОбС трябва да вземе решение, което да изравни така да се каже бизнес средата и да не позволява някой да има протекции над други бизнеси.

Сивкова - Уважаеми колеги, извън емоциите, които всеки има на това заседание, бих искала да се съсредоточим върху документите. Запознах се с предложението за местна гражданска инициатива за ”Запазване на градоустройствения статут, всички  съществуващи сгради, преместваеми съоръжения,  временни постройки и подобрения в к.к.”Боровец”, а също и с писмото на г-жа Бицова до председателя на ОбС.

Ще коментирам становището на г-жа Бицова, което беше разпространено и виждам, че повечето колеги ще се съобразят с нето. Твърди се, че предложението на гражданите противоречи на закона по два пункта. Че въпросът не е от местно значение и явно не е наша работа и че подписката не е надлежно инициирана защото има 40 редовни подписа, а не 50. И по двата пункта в становището на г-жа Бицова  имам следните съображения:

Не е вярно че въпросът не е от местно значение. От местно значение е. Първо да уточним, говорим за хълм Боровец към Ямбол, за нашия Боровец, а не за някъде в страната. Нали? За нашия хълм. Как да не е от местно значение?

По закон определяне на градоустройствения статут на имоти и сгради се извършва с разработване и  одобряване на устройствени планове. Правомощия за това са дадени на ОбС с чл.17 и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, както и чл.124а, ал.1,чл.124б, и чл. 125 от ЗУТ. Изрично ЗМСМА казва, че това е въпрос от местно значение. А ЗУТ уточнява, че ОбС одобрява заданието за изработване на ПУП и в него се описват подробностите какво ще се строи, каква инфраструктура ще се изгражда, какво ще се запазва и т.н., т.е волята на хората, които представляваме в ОбС.

 Вече веднъж сме разглеждали този въпрос от местно значение, на заседание на 28.02.2019 г., когато се взе решение за разработване на ПУП на парк Боровец и ОбС одобри задание за разработване на плана. Редно беше, преди кмета да внесе Заданието в ОбС, да направи среща с всички собственици, които имат имоти на територията на парк Боровец и да се чуят техните съображения и бъдещи инвестиционни намерения. Явно не е направено, ако беше направено, сега нямаше да се връщаме към въпросът за статута на х.к. Боровец. Защото местната гражданска инициатива е всъщност искане, с което може да се допълни Заданието за изработване на проекта за ПУП на Парк Боровец. Въпросът е от местно значение и дали да го има този текст който иска ГИ или не в заданието за ПУП на парк Боровец, решава ОбС, за това не съм съгласна с твърдението на г-жа Бицова.

По второто съображение на г-жа Бицова, че подписката е ненадлежно инициирана защото редовните подписи са 40, а не 50, това твърдение не е подкрепено с документи. Имам съмнения, че е истина, защото често сме лъгани! А и документите са внесени от гражданите в канцеларията на ОбС на 8.05.2019 г. Защо не сте уведомили от инициаторите, че има нередовни подписи, сега сме 7 юни? Това ли ви е отношението към гражданите и инициативите им?

А отношението ви към общинските съветници, то е същото! Защо не ни дадохте веднага становището, след като е внесено на 31.05.? На 3 и 4.06 имахме комисии, можеше да го разгледаме и обсъдим? Скрихте го нарочно, за да не може да се реагира. Гнусно и повтарящо се в годините отношение и поведение на уж европейски управници!

Колеги, призовавам ви да подкрепим местната гражданска инициатива и да се включи искането им в заданието. И продължавам да твърдя, че новото ръководство на общината следващия мандат трябва да се занимае с ПУП на парк Боровец, както твърдях и на сесията през м. февруари.

Ив. Йорданов – репл. – Г-жо Сивкова, аз само ще зачекна един въпрос, защото е свързан основно момента с документацията на сградите, които са преместваеми, те са явно разковничето на целия дебат. Не дай си боже стане някакво форсмажорно обстоятелство и се случи примерно земетресение и някой бъде ударен или не дай си боже нещо по-сериозно, тъй като няма нормативна документация за тези сгради, тогава вие най-лицемерно ще се обърнете към ОА ще кажете и ще посочите кмета на чело с ОА, че той е виновен, че не е взел мерки. Това ще направите, така че това е основния въпрос в момента, а не тази еквилибристика, която ходите по нея.

Костов – репл. – Аз ще Ви направя г-жо Сивкова, една съвсем къса реплика относно първата част на изказването и относно втората част на изказването Ви, тъй като две минути няма да ми стигнат ще стана да се изкажа. Тук в тази подписка, ако сте прочели добре заглавието „Гражданска инициатива за запазване на градоустройствения статут на всички съществуващи сгради, преместваеми съоръжения, временни постройки и подобрения в к.к. „Боровец“, тук не става въпрос за ПУП. За какви имоти говорите Вие изобщо? Тук не става въпрос за законните сгради на к.к. „Боровец“, всички ние от Ямбол, които помним още от детските си години. Не става въпрос за сградите, така че препратката Ви от съществуващи сгради към всичко останало е някакво желание да залепите нещо друго към законните постройки на „Боровец“. Така че тук не е ставало въпрос за законните постройки на „Боровец“, за ПУП също не е ставало на въпрос в подписката.

Сивкова – дупл. – Всяко наше решение има съответен начин, по който може да бъде изпълнено. Това, което хората искат и единствено може да бъде прието, то е искането да стане част от заданието за проектиране, да се обследва, както сме го набелязали и другите неща в заданието за проектиране. Ако много добре сте го прочели вие ще разберете, че то е едно добро задание за проектиране и ако това стане допълнение, проектантите ще обследват всички тези възможности и като се изработи ПУП ще се даде решение какво може да се направи и какво не. Разбирам, че г-н Костов изобщо не е разбрал това, което говоря, защото единствената препратка е към законов израз на волята на гражданите, защото гражданите няма как да знаят абсолютно всичко, обаче ние тук трябва да знаем поне с какво се занимаваме, това е препратка към ПУП и конкретно към частта задание, което ние одобряваме, така че никой не иска да прилепва към нещо законно, незаконно и други неща. Изобщо не говоря за законно и незаконно, хората искат да се запази градоустройствения статут на комплекса и да се запази градоустройствения статут на изписаните там сгради, това е простичко и съвсем с наши решения то ще се изпълни от администрацията като към заданието за проектиране се добави този текст, това е. И когато стане готов градоустройствения план и схемите към него, тогава вече ние с вас ще можем конкретно да кажем кое може и какво не може, как да стане, но трябва да се даде една основа. Когато се прави задание за устройствен план на такива територии се събират информации от всички собственици, там имаме обсерватория, там имаме телевизионна кула, там има и други. Трябваше да се събере тази информация.

Проданов - Уважаеми колеги, г-н Председател и г-н Кмете, който ви няма днес, а трябва да сте тук защото обръщението ми е към вас – лично. Значи, много големи грижи виждам че някои хора искат да положат за парк „Боровец“ – огромни, за някакво предверие доколкото аз разбирам, което там не е било на мястото си, само че аз наблюдавам парк „Боровец“ не от вчера, а от години. Грижите в какво се състояха за парк „Боровец“,  вашият парк „Боровец“, за който г-н кмета – вашият имам предвид, г-н Славов, два пъти изгоря, а преди това старите дървета, 50 и 70 годишни дървета, бяха извадени.

Ибришимов - Г-н Проданов, правя Ви забележка, че не говорите по същество.

Проданов - Парк „Боровец“, парк „Боровец“, пет минути имам да говоря за парк „Боровец“.

Ибришимов - Няма за парк „Боровец“, има за инициативния комитет и неговото предложение. Говорете по същество за предложението на инициативния комитет.

Проданов - Два пъти се провалихте, г-н Кмете, това имам да кажа.

Ибришимов - Други желаещи за изказване? Вече имате думата г-н Бакърджиев. За реплика ли искате обявява се с ръка и се казва реплика. Ами обявете го, г-н Стоянов. Аз не мога да гадая какво искате.

Д. Стоянов - репл. -  Хиляда пъти го казах.

Ибришимов - Ако трябва хиляда и един ще вдигнете и ще кажете, че искате реплика. Така е по правилник, тъй не го научихте този правилник.

Д. Стоянов - Ако трябва на колене ще лазя и ще моля щото съм общински съветник и знам.

Ибришимов – Не, просто научете  правилника това се иска малко преди края на мандата поне. Имате думата, две минути за реплика.

Д. Стоянов - На колене ще лазя и ще лижа крака. Добре. Уважаема г-жо Сивкова, уважаеми г-н Йорданов и уважаеми други изказващи, и г-н Проданов, смятате ли, че ние не сме закона и реда които трябва да се спазят тук? Няма такова нещо, но това което каза г-н Проданов, това ми е репликата. Да, в момента има едно внесено решение или мнение на общинската администрация, която ние трябва да ръководим, ние сме тези които ръководят общинската администрация и в момента тези хора са подложени на натиск. Кое е право? Къде е тази общинска администрация? Г-жа Бицова толкова ли е заета? Толкова ли са заети юристите? Толкова ли са заети? Какво уважение към нас, към мен? Аз затова като ходя по коридорите и се отвръщат от мен, дори не ме поглеждат, камо ли да ме пуснат в стаите. На пречиствателната станция ходих онзи ден да търся документи и ме изгониха.

Ибришимов - Говорете по същество.

Д. Стоянов – Да, по същество. Има предложение на кмета на община Ямбол, кмет или заместник-кмет аз нямам претенции. Но с юристите да дойдат тук, да станат и да кажат ние разгледахме това и онова. Защото уважаема г-жо Сивкова, предходния път не ви повярвах и Ямболски административен съд ни осъди. Сега как да повярвам, няма ги юристите.

Ибришимов - Пак Ви казвам, това не е последна инстанция.

Д. Стоянов – Сивкова, аз имам едно предложение, ако и Върховния административен съд реши във Ваша полза всички общински съветници ще напуснете ли? Напуснете тогава. На Проданов е реплика затова – защо я няма общинската администрация, която да се защити становището? Защото това е елементарно неуважение към мен като общински съветник. Тази администрация харчи държавни пари, това са моите пари, на тия хора парите.

Ибришимов – Да, благодаря г-н Стоянов, времето Ви изтече.

Д. Стоянов – Добре. Искам да ми отговорите сега защо я няма общинската администрация да се защити това писмо, което вчера беше пратено в три часа?

Ибришимов - Няма кой да отговори вместо нея.

Д. Стоянов - Кой е ръководителя на кметството? Ние ли ръководим кметството или кметството ръководи нас? Нали е обратното.

Ибришимов - За провеждане на заседание на общински съвет няма условие кмета да присъства. Значи така Вие така или иначе до края на мандата не прочетохте един път правилника, винаги питате как да гласувате, защото незнаете…. Ами тогава какво правите в тоя общински съвет не мога да разбера? Този е риторичен въпрос и отговор не искам. Отговор не искам от Вас и времето ви изтече, заповядайте седнете си на мястото.

Д. Стоянов - А ти можеш да приказваш …

Ибришимов - Ако обичате седнете си на мястото.

Стоянов - Защото тук сте се събрали само партийни номенклатури с които решавате без да обсъждате проблемите на гражданите.

Ибришимов - Правя Ви последна забележка да си седнете на мястото.

Банков - проц. пр. – Колеги, моето предложение е да прекратим изказванията, разбрахме позициите на хората обстановката е по-сложна, няма смисъл да се мъчим повече.

Ибришимов – Да, ще подложим на гласуване вашето предложение, но има заявено изказване независимо от резултата…. Обявявам, че г-н Костов ще има думата за изказване, но първо се подлага процедурата. Г-н Костов, първо предлагам на гласуване процедурното предложение дебатите да бъдат прекратени. Какъвто и да е резултата от гласуването ще Ви дам думата, но само на Вас защото изявихте желание за изказване.

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков.

Гласували      за – 13                         против – 10                           въздържали се – 5

            Не се приема.

Костов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани, преди да започна своето изказване искам да направя едно уточнение. Предложението на инициативния комитет, което ние днес разглеждаме, вносител е председателя на общински съвет д-р Ибришимов, отделно, освен всички документи на инициативния комитет ние имаме становище на официална институция – Община Ямбол. Така че всички препратки към това и протоколи, и не знам си какво, и да бил тука и да не бил тука, няма какво да го коментираме, аз мисля че закона е спазен. Също няма да коментирам нещо, което вече коментирахме дали местна гражданска инициатива може да променя или да разглежда въпроси и нормативни актове, които са уредени със Закона за устройство на територията. Дали може или дали не може чухме различни мнения, моето мнение е че не може. Не може, мога да Ви дам примери в тази област. (Ем. Ревански говори от залата)

Ибришимов - Пак Ви правя забележка, че не може да говорите, г-н Ревански.

Костов - Да, да, добре г-н Ревански, после ще Ви дам примера, тъй като общинския съвет не иска примери да давам. Ще се върна на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт. Установено е, че 40 наши съграждани с избирателни права участват в този инициативен комитет, а изискуемия брой е 50. Далеч съм от мисълта, че в Ямбол, когато някой създава инициативен комитет и си записва данните от личната карта може да ги сгреши или поне такъв голям процент може да го сгреши. Още повече ме учудва факта че от 3 277 граждани с избирателни права, които са подкрепили това, по-малко от половината 1 602 са редовни, и г-жо Георгиева правя препратка към Вашето изказване - Вие представяте ли си над 50% хора, които не могат да си напишат личните данни. Сега си обяснявам част от вашия референдум, които правихте в Ямбол.

Ибришимов - Ако обичате говорете по същество.

Костов - Ми то си е по същество. Явно Вие обидихте 50% от съгражданите. Не се учудвам, за Вашата партия е нормално обикновено обиждате 80. Така че колеги нека се облегнем на първата част на Закона за прякото участие на граждани в местната власт, нямаме достатъчно брой граждани с избирателни права в инициативния комитет, които да са инициирали тази подписка. Официалната институция община Ямбол го каза, затова колеги аз предлагам по т.1 от дневния ред, който разглеждаме днес да вземем следното решение, което съм написал и ще го внеса на председателя -  На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.23, от ЗМСМА, във връзка с чл.47, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общински съвет Ямбол оставя без разглеждане предложение на инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Ибришимов - Други желаещи за изказване? Процедурата между другото не я приехме, така че уважаеми дами и господа, ако искате може да имате думата за изказване но първо ще дам думата за реплика. Да. Така беше 13 „против“, 11 „за“.

Д. Стоянов – репл. - Уважаеми г-н Костов, да, разбирам Ви, явно има процесуални пропуски, или еди-какво си, еди-що си, неска гласуваме и си отиваме. Значи ние общинския съвет трябва да гледаме напред, какво ще стане с този парк „Боровец“ и с тези хора. Аз така виждам докато реши Върховния административен съд, вие в момента ще гласувате мнозинството „за“ и той остава в едно неадекватно положение. Предлагам утре да се съберем отново общинския съвет и да почваме да дебатираме какво ще става с този парк „Боровец“, той е важен за хората. В момента всичко ще остане в една дупка. Това ли е нашето достойнство? Сега в момента може би сте прави, може би не сте прави ще гласуваме „за“, „против“, да, демократично е. Но утре какво става, ще почваме да събаряме ли, решението на Ямболския административен съд, като гледам съдиите колко са ерудирани хора, какво, да не се съобразим с тяхното мнение ли? Айде утре отново да се съберем общинския съвет, ако трябва тука ще спим, да решаваме какво става с този парк „Боровец“, наистина е важен за хората. Благодаря.

Тодоров - Уважаеми колеги, г-н Председател. Аз имам едно питане към вносителите или не знам, към г-н председателя - парк „Боровец“ или комплекс “Боровец“ функционира много години досега. Питането ми е защо точно сега се случва всичко това? Просто всички тук сме изправени да вземем едно тежко решение….

Ибришимов - Кое всичко това? Предложението на инициативния комитет?

Тодоров – Не, абсолютно всички тези сгради не съществуват една година. Този общински съвет сме 4 години тука, тези сгради за които говорим съществуват над 4. Аз просто имам питане защо сега се случва, защото в обществеността тук при нас остава едно, как да ви кажа, едно чувство, че има някакъв конфликт и едва ли не ние трябва да го решим. И затова кажете ми това нещо защо се случва точно сега, защо не се случи преди две години или три. Защото наистина аз не знам какво решение да взема. Искам всичко да бъде законно, искам парк „Боровец“ да съществува, искам гражданите да бъдат щастливи…

Ибришимов - Значи за да стане нещо законно няма давност, не би трябвало да се питате защо и сега нещо би трябвало да стане законно …

Тодоров – Благодаря, просто питам, аз не влизам в конфликт.

Ибришимов - Разбрах.

Тодоров - Просто питам защо се случва тази година всичко това. Защо не се случи преди 4 години?

Бакърджиев – репл. - Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми гости. Аз първо искам да направя едно предложение тук, много от колегите споменават курортен комплекс „Боровец“, той не се намира на територията на Община Ямбол, ами на територията на някоя друга община, да грешка…. Да, благодаря колега. А що се отнася до това, което сме гласували предния път и това което г-жа Сивкова тук спомена, първо трябва да й благодаря, че тя ни даде абсолютни аргументи, с които решението което сме взели предния път е законосъобразно, второ – ако си спомняте нашето решение, което взехме тогава беше, че така или иначе предстои от тук нататък да бъде направена нова план-схема на парк „Боровец“, и всъщност в момента в който това бъде стартирано мисля, че няма никакъв проблем всички заинтересувани лица, както каза г-жа Сивкова, всъщност те да си предложат мнението. Всъщност нашето решение беше, че на този етап решаваме, че трябва да има нова план-схема, нов ПУП и до този момент след като има незаконни постройки там се действа според закона. Може да има незаконни преместваеми съоръжения, това ще го каже съда в края на краищата. Да, минала е първа инстанция. Разбира се, че не съм аз, който ще го каже, но факта е да, че съда е независима институция в България и тя си взема решенията. Благодаря.

Ибришимов - Както и Вие г-н Ревански, както и той, така че нека да изчакаме съда. За последен път Ви казвам не говорете от място. Съгласен съм г-н Банков, не трябва да репликирам обаче прекаляват вече трябва да ги изгоня. Това заслужават. Ами да, значи наистина това трябва да направя.

Костов – репл. - Уважаеми колеги, уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Тодоров. Аз го казах в една от предните си реплики, тук не става въпрос за законните постройки на курортен комплекс „Боровец“ тия които са… парк „Боровец“ така е записано, тези които са разположени на терен на собственика, но към тях не трябва да прилепяме тези „временни постройки и подобрения“, които са направени на общински терен. Това е разликата, парк „Боровец“ няма да се премести от там, ресторант „Боровец“ няма да се премести от там, тук не става въпрос за законните неща, става въпрос ние да приемем дали с гражданска инициатива, с подобна гражданска инициатива могат да се дават такъв статут на временни съоръжения, за които няма надлежно издадено разрешително.

Ибришимов – Ясно, добре, разбрах г-н Костов. Така уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказване, ако няма ще подложа на гласуване предложението за решение от общински съвет на г-н Костов. Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

Гласували      за – 19                         против – 9                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Пл. Проданов е „против“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.23, от ЗМСМА, във връзка с чл.47, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общински съвет Ямбол оставя без разглеждане предложението на Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и шестото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова

 

 

                                                                                              Р. Георгиева