РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 25 ЮНИ 2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ХVІІ-1/09.01.2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване на градската среда в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно използване на отчисления по чл.64 от ЗУО за собствен принос по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на информация по изпълнението на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на гр. Ямбол. Освобождаване на внесената банкова гаранция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно съгласуване на Стратегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

9.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Величков Танев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

10.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на СНЦ "Български червен кръст".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.540.179 по КК на гр. Ямбол по искане от Здравка Добрева и Веселинка Иванова, ул. "Ст. Караджа" 36 - ул. "Жельо войвода" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж за обект на ул. "Радецки" № 125 по искане от Йонко Кръстев Посмолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Николай и Ваня Ангелови, ул."Пейо Яворов" 2-Б, ет.5, обект 8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасета на ел. кабел 20 кV, водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Христо Христов и Румен Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Доклад относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен електропровод 20 кV, тръгващ от съществуващо ЖР В ПИ 87374.73.52 по КК на гр. Ямбол, преминаващ през 69.644, 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 в нов БКТП в границите на УПИ-І-7374 и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 69.649, преминаващ през 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление от „Златекс” ООД, гр. Стара Загора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 20кV за захранване на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приключване ликвидационната процедура на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ХVІІ-1/09.01.2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

            1. Изменя решение по т.1 на 17-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 17/09.01.2013 г., в частта относно определяне на задължителния собствен финансов принос на община Ямбол по проекта, като текста на т.4, в който същият е определен, придобива следния вид:          4. Община Ямбол ще осигури задължителен собствен финансов принос по проекта, в размер на 5% от общата стойност на проекта, в съответствие с подписания договор за безвъзмездна финансова помощ и анексите към него.

           

            2. В останалата част решение по т.1 на 17-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 17/09.01.2013 г., остава непроменено.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОП РР 2007 - 2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017 "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване на градската среда в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, при следните основни параметри:

·                    Максимален размер на дълга – 2 200 000 лева (два милиона и двеста хиляди лева);

·                    Валута на дълга – лева;

·                    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·                    Условия за погасяване:

-                     Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

-                     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017.

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,328 %.

·                    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

·                    Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/017 „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.
2.      Одобрява промяна на Решение 1.1.1. по точка втора на 42 заседание на ОбС и придобива вида:
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 430 720 лв., от които за:

-    проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” – 330 720 лв.;

-     „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” – 100 000 лв.;

3.      Определя допълнителния собствен принос във финансирането на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” в размер на 600 000 лв.

4.                        Решенията по т. 2 и 3 да се отразят в Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г. и в Индикативния разчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Ямбол за 2015 г.

5.             Одобрява промяна на наименованието на капиталовите обекти по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2015 г., а именно:
В § 51-00 във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, придобиват вида:
 „Основен ремонт на ограда и поставяне на портални врати в ДДЛРГ "Юрий Гагарин", в частта на дома за деца”;
 „Основен ремонт на ограда и поставяне на портални врати в ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, в частта за Преходно жилище”.
В § 52-06 във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, придобива вида „Благоустрояване в ж.к."В. Левски" между бл.7, 8, 9 и 11 (пространството между бл.11 и ул. „Битоля”)”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

        

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

2.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъде подкрепена дейността на „Звено за услуги в домашна среда”, създадено по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашната среда

3.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъдат поддържани услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно използване на отчисления по чл.64 от ЗУО за собствен принос по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.  Дава съгласие средства в размер на 672 470.40 лв. от натрупаните средства от отчисленията, определени по реда   на чл. 20 от  Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, да се разходват от Община Ямбол, чрез нейния бюджет за осигуряване на собствен принос при финансиране на проект за ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол- първа фаза”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C008, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г”.

            2. Дава съгласие средствата за осигуряване на собствения принос по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол - първа фаза”, да бъде съгласно взето решение на общото събрание на регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол”, отразено в протокол 8 от 06.06.2012г.

 

            3. Дава съгласие средствата за осигуряване на собствения принос по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол - първа фаза”  да са в размер на 672 470.40 лева.

            4. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за покриване на дела на община Ямбол от собственото участие на общините по ДБФП № DIR -5112122-C008/17.10.2012.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на информация по изпълнението на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на гр. Ямбол. Освобождаване на внесената банкова гаранция.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.110, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите приема информацията в годишния доклад (Приложение № 1) по изпълнение на концесионен договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол.

ІІ. На основание раздел ХІ, във връзка с раздел Х, т.2 и т.3 от концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011г. дава съгласие да бъде освободена внесената от страна на „Телеинфоцентър” ООД гаранция за изпълнение по банкова сметка на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно съгласуване на Стратегически и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.27, ал.2 от ЗВОПС и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА:

            1. Съгласува Стратегическия план за дейността на Звеното за Вътрешен одит за 2015 г. - 2017 г.

            2. Съгласува Годишния план за дейността на Звеното за Вътрешен одит за 2015 г.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Юсеин Ахмедов Мустафов от гр. Ямбол, ул.,,Царевец” № 44.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Величков Танев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г., отпуска еднократна финансова помощ на Иван Величков Танев от гр. Ямбол, живущ на ул. ,,Граф Игнатиев”, бл.84, вх. Б, ет.3, ап.27 в размер на 100 лв. (сто лева).

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на надстрояване на СНЦ "Български червен кръст".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.37(5) и чл.38(3) от Закона за общинската собственост учредява БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на надстроямане от 236.00 кв.м. на СНЦ „Български червен кръст", Булстат 000703415 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 76, представлявано от председателя Христо Генадиев Григоров за надстрояване на сграда с идентификатор 87374.536.8.6., находяща се на ул. „Д. Благоев" № 1, построена в ПИ 87374.536.8 по КК на град Ямбол, с площ 7 711 кв.м., начин на трайно ползване - комплексно застрояване, актуван с АЧОС 1536/27.04.2009 г.                                        

         Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.540.179 по КК на гр. Ямбол по искане от Здравка Добрева и Веселинка Иванова, ул. "Ст. Караджа" 36 - ул. "Жельо войвода" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.540.179, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Здравка Добрева Джандармова и Веселинка Иванова Парушева се продаде по ½ от правото на собственост върху имот частна общинска собственост  15/574 /петнадесет от петстотин седемдесет и четири/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.179 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка сто седемдесет и девет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 36 - ул.”Жельо войвода” № 2, целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м., представляващ част от УПИ I 179 (римско едно, арабско сто седемдесет и девет) по регулационния план на ЦГЧ Ямбол, отреден за „жилищно строителство”, при граници на имота ПИ 87374.540.180, ПИ 87374.540.178, ПИ  87374.540.177 и ПИ 87374.539.152 по КК на града, актуван с АОС 1885 от 04.03.2015 г., за сумата от 1 900 (хиляда и деветстотин) лв. без ДДС.

Договори за продажба да се сключат от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж за обект на ул. "Радецки" № 125 по искане от Йонко Кръстев Посмолов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж за пристрояване на Йонко Кръстев Посмолов, с местоживеене гр. Ямбол, ул. ”Радецки” № 125 върху 39.48 кв.м. от общински ПИ 87374.527.57 по КК на гр. Ямбол, с площ 481 кв.м. във връзка с „Пристройка към съществуваща сграда в размер на 3 220.10 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Николай и Ваня Ангелови, ул."Пейо Яворов" 2-Б, ет.5, обект 8.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 14.02 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.559.93, по КК на град Ямбол, целият с площ 7 971.00 кв.м. за преустройство на таван в жилище – обект с идентификатор 87374.559.93.2.18, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Пейо К. Яворов”, бл.2, вх.Б, ет. 5, обект 8 в размер на 1 140.00 / хиляда сто и четиридесет/ лв., на която цена учредява правото на Николай Ангелов Ангелов и Ваня Иванова Ангелова, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Пейо К. Яворов” бл.2, вх.Б, ап.8.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасета на ел. кабел 20 кV, водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Христо Христов и Румен Христов.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Христо Динков Христов от гр. Ямбол, ул. „Абланово” № 3 и Румен Динев Христов от с. Завой, община Тунджа за трасе на подземен електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на град Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.574.58 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 4 043.00 кв.м, дължина на трасето 4.20 м. и площ на сервитута  104.70 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.231 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 379.00 кв.м, дължина на трасето 60.80 м. и площ на сервитута  161.60 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.65 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 1 198.00 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута  9.00 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.238 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 422.00 кв.м, дължина на трасето 3.80 м. и площ на сервитута  11.50 кв.м.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Христо Динков Христов от гр. Ямбол, ул. „Абланово” № 3 и Румен Динев Христов от с. Завой, община Тунджа за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ 87374.574.59 по КК на град Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.574.58 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 4 043.00 кв.м, дължина на трасето 3.70 м. и площ на сервитута  11.12 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.574.238 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с обща площ 422.00 кв.м, дължина на трасето 3.90 м. и площ на сервитута  11.80 кв.м.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен електропровод 20 кV, тръгващ от съществуващо ЖР В ПИ 87374.73.52 по КК на гр. Ямбол, преминаващ през 69.644, 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 в нов БКТП в границите на УПИ-І-7374 и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 69.649, преминаващ през 73.649 и достигащ до ПИ 73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление от „Златекс” ООД, гр. Стара Загора.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 2/19.02.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

 

            1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземен  електропровод 20 кV, тръгващ от съществуващо ЖР, разположено в поземлен имот с идентификатор 87374.73.52 по КК на гр.Ямбол, преминаващ през ПИ с идентификатор 87374.69.644 , ПИ 87374.73.649 и достига до ПИ 87374.73.747 в нов БКТП, разположено в границите на застроителната линия на УПИ І-73747.  

2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение, започващо от съществуващ водопровод РЕ-HD 110, разположен в ПИ с идентификатор 87374.69.649 преминава през ПИ с идентификатор 8737.73.649 и достига до ПИ с идентификатор 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол.

            ПУП – ПП са изработени за захранване на обект: „База за съхранение , поддържане и ремонт на селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 87374.73.747 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище”.           

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Христо Динков Христов и Румен Динев Христов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за промишлена дейност, търговия и услуги (производство на надгробни паметници и аксесоари)” .

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 20кV за захранване на ПИ с идентификатор 87374.574.59 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на същия имот.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Христо Динков Христов и Румен Динев Христов разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел.кабел 20 кV с начало от съществуващ МТП „Гробища”, изв. Кукорево, п/я Ямбол, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминавашо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231, 87374.547.65, 87374.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от съществуващ водопровод, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.222, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87474.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”,

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за промишлена дейност, търговия и услуги (производство на надгробни паметници и аксесоари)”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приключване ликвидационната процедура на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

           

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.270 от Търговския закон приема за информация Годишния финансов отчет на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за 2014г.