РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 7 ЮНИ 2019г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по ЗПУГДВМС.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по ЗПУГДВМС.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.23, от ЗМСМА, във връзка с чл.47, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общински съвет Ямбол оставя без разглеждане предложението на Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.