ПРОТОКОЛ № ХLVІІ

 

           

            Днес, 17.07.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0006/09.07.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35, отсъстваха Стоян Проданов, Румяна Тропчева.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова и Стоян Драгнев – заместник -кметове на община Ямбол.

В 9.05 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващ програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно закриване на социалните услуги "Преходно жилище за момичета" и "Преходно жилище за момчета" през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС, марка Оtoyol, модел е 27.14 School Bus 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно актуализиране на списък за броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми вземания от обезщетения за ползване без правно основание на общински терени.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане модернизирането на лекоатлетическата писта на градски стадион - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Донка Велчева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

12.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дженка Сотирова Стоянова, Данка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 29            против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващ програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно закриване на социалните услуги "Преходно жилище за момичета" и "Преходно жилище за момчета" през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС, марка Оtoyol, модел е 27.14 School Bus 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно актуализиране на списък за броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми вземания от обезщетения за ползване без правно основание на общински терени.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане модернизирането на лекоатлетическата писта на градски стадион - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Донка Велчева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

12.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дженка Сотирова Стоянова, Данка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 

 

            По всички точки от дневния ред Мария Славова гласува с карта на името на Галина Симеонова, Николай Костадинов гласува с карта на името на Илиана Бицова, Калчо Донев гласува с карта на името на Николай Пенев.

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                        против – 6                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 6                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

            Георгиева – отр. вот - Гласувах отрицателно, защото смятам, че действията на общинската администрация  винаги са закъснели относно детските заведения на територията на община Ямбол. В същото време на сайта на община Ямбол отново е обявена обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детските заведения в града и други социални домове, в която обаче има големи промени от предходна обществена поръчка. При тази всички хранителни продукти са обединени в една позиция и за мен това е направено за специална фирма.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващ програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - Както винаги това, което констатирам – малко от истината, но никога цялата. Така мога да характеризирам мотивационната част на предложението. Договорът с УО (управляващ орган) не е подписан за срок от 24 месеца, както пише, а е подписан за срок от 18 месеца, т.е. до 19.03.2015 г. Без обяснение кметът е подписал договор за удължаване на срока с 6 месеца, а сега ни се предлага второ удължаване – още с 3 месеца. Някой не прави разчети както трябва и постоянно се удължават сроковете. Против съм всякакво удължаване на срокове по проекти, финансирани с европейски средства. В края на мандата сме на кмет и общински съвет и нека да завършим започнатото, а не да удължаваме срокове. А тук няма и основание за удължаване и ще кажа моите съображения защо. На първо място общината би трябвало да е направила разчет за необходимото време за всеки един от етапите на проекта, още когато е кандидатствала през 2013 г. Нима не са знаели експертите, че художествената галерия е паметник на културата и проекта трябва да се съгласува с органите на Министерството на културата? Нима не са знаели експертите, че проектите трябва да се прегледат, да се върнат ако има забележки и тези грешки да се отстранят? Нима не са знаели експертите, че проектите трябва да се съгласуват с експлоатационните дружества. Това не са текстове в ЗУТ от вчера. Това сега ни се дава като мотиви за удължаване на срока, което е крайно несериозно. На второ място – от информацията за сключени договори на сайта на АОП (Агенция по обществени поръчки) се вижда, че последните договори за проектиране, тъй като там са по обособени позиции, са сключени през месец април. Срока за изработване по задание на обществената поръчка е 3 месеца. Към днешна дата би трябвало всички проекти да са готови и има достатъчно време да се внасят и в органите на Министерство на културата, да се съгласуват с експлоатационни дружества, така че срока 19.09.2015 г. за отчитане на проекта, съвсем спокойно може да се спази. На следващо място – защо не е редно и защо не трябва да се удължава срока. Остават за разплащане по този проект около 150 хил. лв. от общо 350 хил. лв. За този проект не ползваме заем от фонд ФЛАГ. Значи разплащането ще става със средства от общинския бюджет. Ако го приключим през месец септември, ще се разплатят средствата на фирмите и ще се направи искане до УО за възстановяване на средствата на парите в бюджета. С възстановените пари могат да се разплатят дейности, които по бюджета за тези пари вече са предвидени. Това, което ни се предлага е да се удължи срока до месец декември, това значи че ще платим и няма да ни се възстановят в рамките на този бюджет средства и реално няма да може да се извършат и разплатят вече предвидени в бюджета дейности за 150 хил. лв. Защо да се случва това, като може администрацията да се организира и да си свърши работата? На следващо място, следващ мотив (четвърти) – част от проектите касаят дейности по енергийна ефективност на детски градини, детски ясли и на Художествената галерия. От 10 юли е отворена схемата по ОП ,,Региони в растеж”, по която се набират проекти. Министър Павлова още през месец юни предупреди за предстоящото отваряне на схемата и обърна внимание на всички общини и главни архитекти, че трябва да са готови веднага да започнат кандидатстването по проектите. С предложението фактически се признава, че община Ямбол не е готова да кандидатства по тази схема, което за нас като общински съветници е тревожно, защото детски градини, ясли и Художествената галерия биха могли да приложат мерки за енергийна ефективност много по-скоро, а това се отлага за следващия общински съвет, което не е нормално. Тъй като не виждам никакви основания за искане за удължаване на срока, аз предлагам да гласуваме против, което ще значи, че администрацията ще трябва да се забърза и да приключи проекта до месец септември. Нито е невъзможно, нито пък има някакъв проблем. Мотивите, които ни се предлагат, съвсем не са обосновани и според мен няма основания за удължаване на срока.

            Миланов - Това, което каза г-жа Сивкова е много вярно в едната си част, както тя каза – половината истина, половината не съвсем. Приключването на проектите и удължаването на сроковете са две различни неща. Ние можем да го удължим и с една година и да го приключим след два месеца. Къде пречи едното на другото и къде пречи да се вземат парите след три месеца, макар че ние сме му гласували още една година удължаване? Сроковете за изпълнение и сроковете за приключване са две съвсем различни неща.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 8                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация разрешава поемане на задължение и упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 192 465.00 лева, във формат: образец Приложение Е1-IX от пакета документи за бенефициенти по ОПРР за обезпечаване на авансово плащане по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/020, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” за период до два месеца след изтичане срока на договора за БФП, а именно - 19.02.2016 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по Закона за общинската собственост.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Славов - Има внесено допълнение към това предложение от мое име за два терена, които да бъдат включени към списъка от такива за одобряване на техните оценки от ОбС и евентуално последващо предлагане за продажба поради проявен инвестиционен интерес. Налага се и корекция в решението, което е предложено с основната точка. Позволете ми да го зачета за да се впише в протокола на заседанието. ,,Предвид изложеното, предлагам  проекта за решение да бъде допълнен като: Създава точка –„ І” и точка „ІІ”:           

             І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение по точка 1 на 42 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 16.02.2015 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б.

            - „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост:

81

Поземлен имот с идентификатор 87374.515.140

50 001.00 кв.м.

1902 от 18.05.2015 г.

Ямбол, Промишлена зона ул. „Ямболен”

82

Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621

166.00 кв.м.

1898 от 15.04.2015  г.

Ямбол ул. „Виза”

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за  продажба чрез публични търгове на имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва: Създава т.41 с описание на имот:      

   Поземлен имот с идентификатор 87374.515.140  по КККР на гр. Ямбол, с площ 50 001.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - за производствен складов обект, идентичен с УПИ ХVІ 515.14  за Производствено складова дейност, търговия и услуги,  кв.333 - А по ПУП ПР, одобрен със заповед ТУ/02-00008 от 06.02.2015 г., актуван с АОС – частна № 1902 от 18.05.2015 г., находящ се на ул. „Ямболен”, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота 489 000.00 (четиристотин осемдесет и девет хиляди) лв. без ДДС. Депозит за участие в търга 244 000.00 (двеста четиридесет и четири хиляди) лв.

      Създава т.42 с описание на имот: Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 166.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІІ  за ЖС, кв.4  по ПУП ПР, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995 г., актуван с АОС 1898 от 15.04.2015 г. Начална тръжна цена на имота 17 100.00 (седемнадесет хиляди и сто) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 500.00 (осем хиляди и петстотин) лв.”

            Извинявам се, че трябваше да изчета толкова подробно едни технически детайли, но такива са правилата. Ще Ви помоля да гласувате както основното предложение, така и това. Благодаря Ви!

            Миланов – ПК ОИКДОУ на две заседания разгледа и приема предложението и допълнението на вносителя.. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – 7                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение по точка 1 на 42 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 16.02.2015 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост

 

81

Поземлен имот с идентификатор 87374.515.140

50 001.00 кв.м.

1902 от 18.05.2015 г.

Ямбол, Промишлена зона ул. „Ямболен”

82

Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621

166.00 кв.м.

1898 от 15.04.2015  г.

Ямбол ул. „Виза”

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за  продажба чрез публични търгове на имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.77 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 435 кв. м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1422/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 231.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 115.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 438 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1400/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 246.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 120.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.236 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 517 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1688/ 10.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота  2 651.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 325.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.126 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1340/ 16.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 392 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1414/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 010.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 005.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.74 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1421/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 060.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 030.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.33 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 818 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1380/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  4 020.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 010.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.65.33 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Кринчовица”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 21 435 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №101/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  27 240.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 620.00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.58.127 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Балар дере”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 4 172 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1143/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 300.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.54.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Емерлийски път”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 15 473 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1293/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.12.928 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Азмака”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 3 494 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1144/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 200.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.39.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Балтата”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 5 240 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1553/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  6 460.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 230.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 10 547 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №99/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  12 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 185.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.359 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 673 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV           . Актуван с АОС №89/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  11 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 685.00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 901 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1295/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  13 960.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 980.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 17 000 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1294/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  19 940.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 970.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 104 281 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №91/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  233 450.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 116 725.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 20 582 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №92/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  49 550.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 24 775.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 47 826 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №90/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  103 890.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 51 945.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 439 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1399/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 251.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 125.00 лв.

21. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1435/ 13.08.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 153.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 080.00 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1412/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 696 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1413/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 569.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 785.00 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 750 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1431/ 01.08.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 846.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 925.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.150 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1548/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 820.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 910.00 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.148 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 628 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1552/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  2 810.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 405.00 лв.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.153 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 824 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1549/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 330.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 165.00 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.91 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 4 241 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1551/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 800.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 400.00 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1402/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  9 580.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 790.00 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.147 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 5 269 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1545/ 05.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  6 550.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 275.00 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.37.239 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 154 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1544/ 05.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 460.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 730.00 лв.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.38.871 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 4 642 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1543/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  6 240.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 120.00 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 348 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІII. Актуван с АОС №1145/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  9 220.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 610.00 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.113 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 825 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1559/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 740.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 370.00 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.128 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 004 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1134/ 10.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  10 110.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 055.00 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 550 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1542/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  2 870.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 435.00 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.129 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 510 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - VІІ. Актуван с АОС №1541/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  390.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 195.00 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.17 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 13 001 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1292/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  15 140.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 7 570.00 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1290/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1291/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

    41. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.140  по КККР на гр. Ямбол, с площ 50 001.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - за производствен складов обект, идентичен с УПИ ХVІ 515.14  за Производствено складова дейност, търговия и услуги,  кв.333 - А по ПУП ПР, одобрен със заповед ТУ/02-00008 от 06.02.2015 г., актуван с АОС – частна № 1902 от 18.05.2015 г., находящ се на ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

         Начална тръжна цена на имота 489 000.00 (четиристотин осемдесет и девет хиляди) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 244 000.00 (двеста четиридесет и четири хиляди) лв.

      42. Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 166.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІІ  за ЖС, кв.4  по ПУП ПР, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995 г., актуван с АОС 1898 от 15.04.2015 г. 

         Начална тръжна цена на имота 17 100.00 (седемнадесет хиляди и сто) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 8 500.00 (осем хиляди и петстотин) лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Янкова – ПК ЗОР приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                        против – 4                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местния печат и на интернет страницата на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - Както всички други общини, така и община Ямбол предлага да се приеме една методика за формиране на таксата, която фактически методика е описана в държавната тарифа за таксите, което е абсолютно нормално. Но в тази методика има един важен момент. На стр.3 в представеното ни предложение, долу, т.2 пише: ,,Коефициентът за категория на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта.” Но написаното не съответства на описаното в таблицата. Там в първа колона не е записана категорията на населеното място, а е записана категорията земеделска земя. Категория на населеното място и категория на земеделската земя са две съвсем различни неща. Има една заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-2021 от 14 август 2012г. за утвърждаване на категоризацията на населените места. Тази заповед трябва да се ползва тук. Там Ямбол е населено място – първа категория. В тази таблица трябва да има не три реда долу (три позиции), а трябва да има само една позиция, да пише – за населено място град Ямбол – първа категория и ще има цена 13 лв. за обекти по чл.37а и 1.20 лв. за обекти по чл.37г. Смятам, че това е една съществена грешка в това, което ни се предлага, тъй като няма съответствие между текста и това, което е в таблицата. Така че предлагам да отложим за следващо заседание гледането на точката. Не е чак толкова фатално. Законът е изменен преди 4 години, дали днес или на следващия месец ще го оправим, но така записано то би трябвало да се върне от областния управител, защото е грешно.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за отлагане.

            Гласували      за – 13                        против – 15                           въздържали се – 4

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 6                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 10                           въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол като се създаде нов

Раздел девети „Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд“ към Глава втора „МЕСТНИ ТАКСИ“ със следния вид:

„Раздел IХ: Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд

 Добавя се нов Чл. 37а. При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за незамеделски нужди, размера на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

 

Нов Чл.37б. При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, размера на таксата се определя по следната формула:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол - коефициентът за поливност.

1. Коефициентът за площта на земята /К площ/ се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта и от вида на обекта, както следва:

1.1. за обектите, чиито видове са посочени в чл.37в от настоящата наредба

а) при площ до 1 дка. включително - 2,00;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3,00;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4,00;

г) при площ над 10 дка.- 5,00;

1.2.за обектите по чл.37г, независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;

1.3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти, независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

    2. Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

 

ГРУПИ ПО КАТЕГОРИЯ

    ВИД НА ОБЕКТА

По чл.37в

По чл.37г

1

2

3

За земи в землищeто на гр. Ямбол от I ,II и III категория

13,00

 1,20

За земи в землището на гр. Ямбол от IV и V категория

              9,00

              0,80

За земи в землището на гр. Ямбол от VI, VII и VIII категория

6,00

0,50

 

2.1. За линейни обекти коефициентът по т. 2 е 1,00.

2.2. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.

Нов Чл.37в. Размерът на таксата се определя по формулата в чл.37б, като се ползва съответният коефициент в колона 2 от таблицата към т.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1. търговски обекти;

2. производствени обекти;

3. складови обекти;

4. административни обекти;

5. курортни обекти;

6. туристически и спортни обекти;

7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

   Нов  Чл.37г. Размерът на таксата се определя по формулата в чл.37б,  като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към т.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1. здравни обекти;

2. обекти на науката, образованието и културата;

3. обекти на енергетиката и транспорта;

4. обекти със социално предназначение;

5. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

7. обекти на отбраната и националната сигурност;

8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

9. хидромелиоративна инфраструктура;

10. игрални полета на игрища за голф.

Нов Чл.37д. Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд в тримесечен срок от получаване на уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ от Комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ, след положително Решение по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя.

                 1. За определяне размера на таксата, инвеститора подава заявление в Общинската администрация, придружено със следните документи:

                 1.1. Уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ за постановено положително решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ;

                 1.2. Копие от акта за категоризация. Когато имотът представлява полски път (без категория) се прилага чл.1, ал.4 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

                 1.3. Копие от удостоверение за поливност.

                 2. Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя от комисия, назначена от Кмета на общината и се отразява в протокол. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд.

                 3. Таксата се заплаща еднократно, в срока предвиден в уведомлението към Решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, по бюджетна сметка на Община Ямбол.

                 4. При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ, както и в случаите по чл.24, ал.5, т.2 и т.3 от същия закон, заплатената такса по чл.37б, не се възстановява.

 

            II. Наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влиза в сила в деня на приемането й.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно закриване на социалните услуги "Преходно жилище за момичета" и "Преходно жилище за момчета" през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Антонова – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Закрива социалните услуги „Преходно жилище за момичета” и „Преходно жилище за момчета”  с адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 112, считано от 01.09.2015 г., с капацитет - 8 ползватели, целева група – деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин” (съгласно Решение на двадесет и петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 17 септември 2009 г.)         

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи до директора на Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол и Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал. 1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС, марка Оtoyol, модел е 27.14 School Bus 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 44 от НРПУРОИ

            1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на движима вещ, представляваща, моторно превозно средство марка Otoyol, модел Е 27.14 School Bus 27+1 места с регистрационен № Y 35 91 АН, на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол за срок от 5 (пет) години, считано от 01.09.2015 г.

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за изпълнение на решението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно актуализиране на списък за броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, изречение второ от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол, определя общински жилищен имот, актуван с АОС №1463/26.05.2008 г., находящ се на ул. „Преслав” № 54, с обща площ 83.00 кв. м., и допълва Приложение №2A, т.6, а именно:

 

Приложение № 2 А

КЪЩИ ЗА ПРОДАЖБА

Адрес

Вид

м2

АОС

ж. к. / ул. / бул.

бл. / №

вх.

ет.

ап.

мазе

6

ул. „Преслав”

54

.-.

.-.

.-.

няма

къща

83

1463

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми вземания от обезщетения за ползване без правно основание на общински терени.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 21                        против – 8                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 111, т. „б" и т. „в" от Закона за задълженията и договорите да се отпишат от счетоводните регистри на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране" дължимите суми за обезщетение, в размер на 33 070,41 лв. за периода от 1998 г. До 31.12.2011 г., съгласно приложената справка за длъжниците и размера на изчислените лихви към датата на влизане Решението на Общински съвет Ямбол в сила за отписването им.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане модернизирането на лекоатлетическата писта на градски стадион - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Тодоров – ПК ОКСМД приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - Искам да кажа, че и аз и колегите ми от БСП ще гласуваме „За” направеното предложение, тъй като е наистина важно този ремонт да се случи на градския стадион и действително пистата и съоръженията там да бъдат използваеми. Аз имам някои съображения, поради които смятам, че така разписания проект няма как да бъде финансиран от Министерството на младежта и спорта и искам да изложа тези съображения.

            Общината е подготвила проект по Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. Наредбата е  на Министерството на младежта и спорта. По тази наредба има две възможности – кандидатстваш с количествено

-стойностна сметка, т.е. за текущ ремонт, когато не се изисква разрешение за строеж. Другата възможност е да кандидатстваш с работен проект и разрешение за строеж.

            Общината е избрала първата възможност, при която не се изисква разрешение за строеж. За подкрепа на този факт има и приложено удостоверение от главният  архитект, че за извършване на дейностите не се изисква разрешение за строеж. До тук добре, но като започнем да четем описанието виждаме противоречия:

-         Т.2 – ще се избира строителен надзор, а това е необходимо, когато се изпълнява работен проект, при обикновен ремонт с КСС това не е нужно.

-         Т.3 – фирмата изпълнител, разбираме строител, ще изготвя работен проект, който ще представя на възложителя за одобрение, а уж нали ще е без разрешение?!

-         Т.4 – ще има авторски надзор, такъв се избира само когато има одобрен проект, т.е. с разрешение за строеж, и авторския надзор следи за изпълнението на одобрения проект;

-         Т.3 – този проект ще се разработва на база количествено – стойностна сметка. Това не може да стане, защото проекта се разработва на база задание на възложителя – така е по ЗУТ;

-         Т.8 – след изпълнение на СМР (строително монтажни работи) в съответствие с издадените строителни книжа, обектът ще се въвежда в експлоатация и е записано по чл.177, ал.2 от ЗУТ. За пояснение чл.177, ал.2 гласи, че обекти от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация на база на разрешение за ползване от Дирекцията за национален строителен контрол.

            Всички, които извършват строителство знаят, че за да се въведе обект от висока категория трябва да има всички строителни книжа, в т.ч. и разрешение за строеж. Обобщавам - от написаното излиза, че хем ще кандидатстваме само с КСС, хем ще правим работен проект и ще избираме строител и строителен надзор. Такъв трети вариант в наредбата няма.

            Разработения проект съдържа явни несъответствия в себе си и това не може да не се констатира от експертите в министерството. Също така няма яснота кой ще финансира проектиране, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, след като това не е предмет на финансиране по наредбата. Колко струват те? Изобщо има  доста неясноти. Аз предлагам да отложим за следващо заседание да се разгледа предложението,  за да се направят тези корекции. Независимо какво ще вземете като решение ние ще гласуваме „За”, но просто силно се съмнявам, че ще бъде финансиран така написания проект.

            Атанасов - През ноември миналата година  ямболската лека атлетика чества 90 години организирана лека атлетика. Само с едно съобщение в пресата се събраха над 100 бивши лекоатлети, треньори и общественици. През 1979 година, когато чествахме 55 години организирана лека атлетика в Ямбол бе открита една от модерните тогава за времето си зебранова лекоатлетическа писта и бяха проведени балкански игри за юноши и девойки в Ямбол. Изминаха 36 години до сега. В момента, не само са ни изпреварили всички области около нас – Сливен, Стара Загора и Бурга, но тук пистата е амортизирана и негодна за водене на качествен тренировъчен процес. Въпреки всички трудности само през тази година, двата лекоатлетически клуба имат над 60 медалиста от държавните първенства. Две момичета участваха на Балканските игри в Сърбия и Румъния. Само преди 20 дни на отборното първенство на Европа в Стара Загора един ямболски лекоатлет с много успешното си класиране спомогна българският отбор да премине от втора в първа лига в Европа. Всичко това говори, че ямболската лека атлетика, не е само минало, а е и настояще. Ако пистата стане факт аз поемам ангажимента, докато все още имам някакъв авторитет в средите на българската лека атлетика да сложим началото на един традиционен турнир по лека атлетика, който в бъдеще да се превърне в международен, в памет на многото ямболски лекоатлети, треньори и деятели. Такива като Васил Боев участник в квалификационните турнири за определяне отбора на България за Олимпийските игри в Париж 1924 година. Бил е участник и в първия държавен шампионат на България през 1926 година. Проф. Михаил Бъчваров и проф. Живко Филипов са със заслуги за леката атлетика. Заслужилите признание треньори – Петър Топалов, Велислав Велев, Енчо Ковачев, Йордан Кескинов и много други, които са дали своя принос за ямболската лека атлетика. За това приканвам да подкрепим този проект.

            Ганев - Уважаеми колеги, става въпрос за ямболския стадион. Много от тук присъстващите сме тренирали там и там са ни минали младините. Моите уважения към г-жа Сивкова, тя както винаги си е перфекционистка, обаче по-добре нещо да тръгне да се направи, отколкото да не се почва да се прави. Призовавам ви да подкрепим това предложение и не само за пистата, а да оправим целия стадион.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за отлагане.  

            Гласували      за – 9                          против – 16                           въздържали се – 5

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

            РЕШИ:

 

Одобрява  проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане с наименование: „Модернизиране на  лекоатлетическата писта на Градски стадион – Ямбол”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Донка Велчева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Антонова – Представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Донка Велчева Петрова от гр. Ямбол, ул. „Тополница” № 61.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дженка Сотирова Стоянова, Данка Колева Динева.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Антонова – Представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г., отпуска еднократна финансова помощ на:

            1. Дженка Сотирова Стоянова от гр. Ямбол, живуща в ж.к. ,,Христо Ботев” 26-Б-23 в размер на 100 (сто) лв.;

            2. Данка Колева Динева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.,,Златен рог” 9-Б-1-22 в размер на 100 (сто) лв.

 

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и седмото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

                                              

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

 

                                                                                                                      Д. Събев