ПРОТОКОЛ № ХLVІІ

 

            Днес, 26.06.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0081/20.06.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Пламен Проданов.

На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

            В 9:05 часа присъстваха 32 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет. Запозна съветниците със заявление от Пл. Проданов относно прекратяване членство в ПП Атака. (приложено към материалите по заседанието)

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) - самостоятелнa съставнa част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Кабелна линия срн 20kv от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kv с трансформатор 400 kva, кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изменение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Туризъм и култура", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ V 1399, 1396, кв. 30, ул. "Ксанти" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в сграда на ул. "Преслав" № 61.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. "Китка" по искане на Тодор Киров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ идн. 87374.17.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Рибарника“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" бл.38-В-59.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Петкова – Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г. като т.12, за да не объркваме поредността на точките в проекта.

Костов - Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно временно спиране на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане. Като т.13.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Петкова – В обекта Преливника не е включен рибен проход, който да позволява рибата да върви срещу течението. Тези от вас, които са рибари знаят, че когато рибата си хвърля хайвера тя върви срещу течението. Наличието на такъв проход обаче е изискване на Басейнова дирекция за да се одобри обекта. И тъй като средствата за изграждането му не се поемат от финансиращата Комисия, се налага да ги набавим в размер на 160 хил. лв. Гонят се срокове и затова предлагам точката да бъде включена в дневния ред.

Костов – Мотивите ми са кратки и ясни. Това е най-дискутираната тема в ОбС и най-значимата за града В тази връзка предлагам да влезе в дневния  ред като т.13 да не се обърква дневния ред.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Петкова.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

Гласували      за – 28                        против – 7                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 27                        против – 4                             въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) - самостоятелнa съставнa част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Кабелна линия срн 20kv от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kv с трансформатор 400 kva, кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изменение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Туризъм и култура", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ V 1399, 1396, кв. 30, ул. "Ксанти" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в сграда на ул. "Преслав" № 61.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. "Китка" по искане на Тодор Киров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ идн. 87374.17.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Рибарника“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" бл.38-В-59.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно временно спиране на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) - самостоятелнa съставнa част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Кабелна линия срн 20kv от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kv с трансформатор 400 kva, кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ,  Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Кабелна линия СрН 20kV от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kV с трансформатор 400 kVA, кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол, общ. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „ТОШИ ТРАНС“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „База за авторемонтни услуги, търговия и обитаване”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 93 в кв. (масив) 36.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изменение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Туризъм и култура", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост приема изменение в Таблица № 1 Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП „Туризъм и култура“ при Община Ямбол, в чл.18, ал.1 от „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Туризъм и култура” град Ямбол, както следва:

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

ПЛОЩ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

АОС

1

Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3, включваща:

963

кв.м.

 

гр. Ямбол,                  пл. Освобождение, №1

1958/02.12.2015г.

 

Културно информационен център - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1

1978.35 кв.м.

2

Младежки Дом, представляващ сграда с идентификатор 87374.533.6.4

1300 кв.м.

гр. Ямбол, градски парк

1/15.11.1996г.

3

Самостоятелен обект, в сграда с идентификатор 87371.-537.198.1.2

публична общинска собственост, за обществен обект-комплекс

449.60 кв.м.

гр. Ямбол,                        ул. "Славянска"№4

1876/09.12.2014

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ V 1399, 1396, кв. 30, ул. "Ксанти" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в УПИ V 1399,1396, кв.30, по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед ТУ02/00036-17.04.2008 г.  като на  Иван Ботев, с постоянен адрес ул. „Срем”, гр. Ямбол и Пламен Комитов, с постоянен адрес ул. „Ал. Стамболийски”, гр. Ямбол, при равни квоти се продаде правото на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 87374.543.483  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 321 кв.м., с начин на трайно ползване – ниско застрояване, находящ се на ул. „Ксанти“ №6, за сумата от 19 700 лв. без ДДС, върху който с протоколно решение № 21/1961 на ИК на ГОНС са учредени права на строеж на наследодателите на Янко Янев от с. Недялско, обл. Ямбол и Петьо Енев от град Ямбол, ж.к. „Златен рог“ и които имат право да построят в имота жилищна сграда с разгъната застроена площ от 140 кв.м.

Договор за продажба, да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок, в който да бъде вписано условието на продажбата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в сграда на ул. "Преслав" № 61.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Н. Костадинов – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се продаде на ООД „Месокомбинат Бай Течо“ с ЕИК 128503930, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Индустриална“ № 26 правото на собственост върху имот частна общинска собственост – помещение - самостоятелен обект с идентификатор 87374.531.296.4.1  по КК на гр. Ямбол, с площ 19.00 кв.м., представляващо част от първи етаж на двуетажната масивна жилищна сграда с  идентификатор 87374.531.296.4 с вход от север, с административен адрес ул. „Преслав“ № 61 за сумата от 11 800.00  (единадесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. "Китка" по искане на Тодор Киров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.510.202 по КК и КР на град Ямбол, ул. „Китка“,  като на Тодор Киров, от град Ямбол, ул. „Йордан Йовков“ се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 659/4759 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.510.202  по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, целият с площ 4759 кв.м., вид територия урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид нива, актуван с АОС 2350/25.02.2019 г. за сумата от 23 700.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ идн. 87374.17.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Рибарника“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов- Питането ми е към вносителя, да се каже има ли в тази местност, която продаваме, съсобствеността на общината, предмет ли е на добив на инертни материали и на пясъчни залежи в нея? Има ли пясъчни залежи в този имот или не?

Славов - Малко нелеп въпрос ми се струва, но щом като иска отговор г-н Стоянов, ще дам. Няма към този момент подобно инвестиционно намерение внесено в община Ямбол, защото, за да се започне подобен вид дейност трябва да има съответните разрешения за всеки един терен, каквито искания към община Ямбол, а и към други институции като Басейнова дирекция, РИОСВ, аз не знам да има. Ако някой прави асоциация между концесията на Гърлата, както я знаем и този терен, който е в съседство, това са две коренно различни неща, нямащи нищо общо помежду си, нито преди, нито сега. За какво съсобственика на общината би използвал този терен, част от който 39 дка, близо 40 дка е общински и което аз ви предлагам да прекратим като съсобственост, тъй като за общината няма никакъв смисъл от тази съсобственост, но за какво собственика на този терен ще го използва или го използва в момента и за в бъдеще за какво ще го използва е единствено и само негово решение и право на негово решение.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол и „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 128003989, със седалище и адрес на управление ул. „Ормана" № 34, управител Моньо Тодоров, чрез продажба частта на общината от 39 410 кв.м, представляваща 39 410/ 594 210 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 87374.17.103 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка седемнадесет точка сто и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол, с Акт за общинска собственост №1569, том 15,стр.181, рег.4787 от 01.07.2009г., вписан в Службата по вписвания под рег.№ 4781, том 15, стр,181 на 01.07.2009г., намиращ се в местност „Рибарника", град Ямбол, за сумата от 253 300 лв. /двеста петдесет и три хиляди и триста/, без включен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Ямбол администриране на последващите, съгласно закона, действия.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            М. Янева – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публични търгове с тайно наддаване помещения -  части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 87374.531.416.2 по КККР на град Ямбол, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2, актуван с АПОС №123/09.03.2000г., както следва:

1.                  Обект – Кабинет № 2, представляващ помещение с площ 17.92 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 119.00лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит715.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

2.                  Обект – Кабинет № 3, представляващ помещение с площ 17.92 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 119.00лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит715.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

3.                  Обект – Кабинет № 4, представляващ помещение с площ 20.16 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 133.86лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит800.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

4.                  Обект – Кабинет № 5, представляващ помещение с площ 20.16 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 113.86лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит800.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

5.                  Обект – Кабинет № 6, представляващ помещение с площ 17.92 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 119.00лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит715.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

6.                  Обект – Кабинет № 7, представляващ помещение с площ 18.48 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 122.70лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит730.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

7.                  Обект – Кабинет № 8, представляващ помещение с площ 20.16 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 133.86лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит800.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

8.                  Обект – Кабинет № 9, представляващ помещение с площ 26.88 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 178.48лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит1 070.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

9.                  Обект – Кабинет № 10, представляващ помещение с площ 15.68 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 104.12лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит620.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

10.              Обект – Кабинет № 11, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит760.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

11.              Обект – Кабинет № 15, представляващ помещение с  обща площ 27.00 кв.м., кабинет -  с площ 16.00 кв.м. и помощно помещение с площ 11.00 кв.м.,

-      Начална тръжна цена  - 179.28лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит1070.00 лв.

-      Предмет на дейност – за зъботехническа лаборатория;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

12.              Обект – Кабинет № 16, представляващ помещение с площ 26.32 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 174.76лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит1050.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

13.              Обект – Кабинет № 17, представляващ помещение с площ 21.28 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 141.30лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит850.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

14.              Обект – Кабинет № 18, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит750.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

15.              Обект – Кабинет № 19, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м., ведно с 27.06 кв.м. идеални части от общите части на сградата

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит750.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

16.              Обект – Кабинет № 20, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит750.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

17.              Обект – Кабинет № 21, представляващ помещение с площ 16.80 кв.м.

-      Начална тръжна цена - 111.55лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит670.00 лв.

-      Предмет на дейност – за зъботехническа лаборатория;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

18.              Обект – Помещение, представляващо помещение за лаборатория, с площ 66 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 438.24лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит2500.00 лв.

-      Предмет на дейност – за зъботехническа лаборатория;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

19.              Обект – Помещение с площ 19.00 кв.м., представляващо офис /за дентални услуги/

-      Начална тръжна цена  - 42.94лв., без ДДС /изчислена по т.43 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит260.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

20.              Помещение – магазин за промишлени стоки, с площ 24.00 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 88.08лв., без ДДС /изчислена по т.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит530.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" бл.38-В-59.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.66.1.59 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка шестдесет и шест точка едно точка петдесет и девет) по КК на гр. Ямбол, с площ 44.05 (четиридесет и четири цяло нула пет) кв.м., прилежащо мазе №59, с площ 5.49 (пет цяло и четиридесет и девет) кв.м., находящ се на 3 (трети) етаж в сграда с идентификатор 87374.535.66.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.535.66 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №1211 за частна общинска собственост от 17.06.2005 г., с административен адрес гр.Ямбол, ул.,,Николай Петрини“, в размер на 23 110.00 лв. (двадесет и три хиляди сто и десет лева), на която цена го продава на Катя Табурова, с адрес гр.Ямбол, ул.,,Николай Петрини“. Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение по точка първа на 41 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2019 г., раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”

Буква Б „Имотите, общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС

113.             

ПИ 87374.561.212

Площ: 552 кв.м.

АОС № 2367 от 13.05.2019 г.

Местност:

„Плачи могила“

1114.

ПИ 87374.561.213

Площ: 533 кв.м.

АОС № 2368 от 13.05.2019 г.

Местност:

„Плачи могила“

1115.

ПИ 87374.561.217

Площ: 573 кв.м.

АОС № 2369 от 13.05.2019 г.

Местност:

„Плачи могила“

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.561.212 по КК и КР на града, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 552 кв.м., находящ се в град Ямбол, местност „Плачи могила“, представляващ земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван с АОС 2367 от 13.05.2019 г.

Начална тръжна цена за имота  1 940.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 970.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.561.213 по КК и КР на града, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 533 кв.м., находящ се в град Ямбол, местност „Плачи могила“, представляващ земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена за имота  1 880.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 940.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.561.217 по КК и КР на града, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 573 кв.м., находящ се в град Ямбол, местност „Плачи могила“, представляващ земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена за имота  2 020.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 1 010.00 лв.

4. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.456 по кадастралната карта на град Ямбол, целия с площ 3 185 кв.м., начин на трайно ползване – ниско застрояване,  идентичен с УПИ I за ЖС, кв. 134 по ПУП ПР на град Ямбол, ведно с построените в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.553.456.2, със застроена площ 264 кв.м., сграда с идентификатор 87374.553.456.1, със застроена площ 78.00 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.553.456.3, със застроена площ 33 кв.м., актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015 г., находящ се в град Ямбол, ул. „Клокотница“ № 83.

Начална тръжна цена за имота  126 500.00 без ДДС.

Депозит за участие в търга 63 250.00 лв.

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по КК на град Ямбол с площ 376.00 кв.м., с предназначение за административна дейност, представляващ целия трети етаж от монолитна сграда с идентификатор 87374.546.16.7, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с административен адрес ул. "Търговска" № 164  гр. Ямбол, актуван с АОС № 215  от 19.04.2001 г.

Начална тръжна цена за имота  153 900.00 без ДДС.

Депозит за участие в търга – 76 950.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

К. Георгиева – Взимам отношение по настоящата точка, тъй като тя е свързана с продажба на дървесина, подчертавам добита чрез отсичане на улична мрежа на Ямбол. Ние като съветници имаме задължение да се срещаме с нашите съграждани и тук в ОбС да поставяме техните въпроси, притеснения и да им даваме нужните отговори. Всички ние сме запознати, че от миналата година масово ямболци сигнализират, както нас, така и медиите за ударно отсичане на дървета в града, хората негодуват, тревожат се и не са доволни от липсата на информация за случващото се в зелената система на града ни и затова сега използвам тази точка, за да задам въпроси към г-н Славов и наистина призовавам дали в този момент или на следваща сесия, или по друг начин да получим отговори, а не да ни пращате с лекота по дирекции или пък на сайта на община Ямбол. Въпросите са следните - за всички тези дървета и тази дървесина добита от дървета, които предлагате за продажба има ли експертна оценка, от кого и правена ли е някога разяснителна кампания сред гражданството по квартали за предстоящите общински дейности по премахването на дървета, тъй като при срещата с гражданите те страдат за плодните дръвчета. Аз съм наясно, че плодни дръвчета в кварталите няма как да има, заради безопасност, заради оси и т.н., но хората са притеснени и никой не им дава информация. Колко и от какви видове са дърветата, които са отсечени от началото на годината в гр. Ямбол и в колко от случаите е дадено писмено съгласие от кмета на общината за сечта и спазва ли се разпоредбата да се прави ОВОС от РИОСВ. Има ли документи оказващи как се извършва санитарната сеч и защо при реализирането на строително монтажните дейности по уличната мрежа и съпътстващата и инфраструктура не се използват, а се налага отсичане на дългогодишни дървета? Интересува ме мен лично има ли строга отчетност за отсечената дървесина в Ямбол и колко от общото количество на тази дървесина реално стига до вашите предложения за продажба? Отговори са нужни, че при положение при поддържане на зелената система в крайна сметка става с парите на хората и мисля, че е редно всичко да се отчита пред тях. И завършвам с това г-н Славов, просто да ви информирам, че не изпълнявате Вашите задължения по Наредбата за зелената система на община Ямбол, която е приета още в далечната 2011г., там в преходните и заключителните разпоредби в § 4 е записано, че в едногодишен срок от влизане в сила на тази Наредба, кмета на общината трябва да организира съставянето и огласяването на публичен регистър за озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение в общината. Такъв публичен регистър аз поне не открих на сайта на общината и моя въпрос е защо?

Славов – Откровено се развеселих от една реплика на г-жа Катя Георгиева, която, ако тя усети какво е казала, сигурно никога нямаше да я каже, защото обезсмисли всичко друго, което каза, затова че хората са притеснени, че се отсичат плодните дръвчета и че тя е наясно, че трябва да се отсекат, но ние дали сме направили разяснителна кампания. Сега усещате ли цинизма в подхода? Общинските съветници всичките, които сте тук, както и аз като кмет и администрацията имаме грижата да обясним на хората какво трябва да се направи, как трябва да се направи и защо се прави. И когато общински съветник от опозицията, председател на ПП БСП в Ямбол като г-жа Георгиева, казва, че е абсолютно наясно, че това трябва да се случи, но използва генерираното недоволство от хората, което е абсолютно неоснователно, защото пък г-жа Георгиева е запозната с наредбите надявам се, където изрично се казва, че декоративната растителност не включва за регистъра, който накрая питахте, не включва нито сливи дивачки, нито круши дивачки или саморасли, нито каквито и да са други плодни дръвчета. И вместо да разясните на хората, че това е редно, ама без значение кой управлява града, вие го използвате 100% политически, за да нагнетите напрежение и да отидете да кажете на хората - браво ние сме с вас, - кмета и общината правят глупости. Ето на това му казвам политически цинизъм, ама такъв от най-добрите политически цинизми в хубавия смисъл на думата, в смисъл много старание се влага в това, много усилие се влага в това, чак, ако човек се замисли, че тези старания и усилия, ако се вложат в нещо друго, то чудеса ще направим в този град заедно. Задавате ми въпрос дали сме провели кампания, по същия начин би трябвало да зададете въпрос дали провеждаме кампания всеки път, когато започнем да косим тревата, това е абсолютно идентично, естествено е, че хората искат да бъдат окосени площите, по-голяма част от хората искат да бъдат махнати тези дървета, защото са опасни, от друга страна няма как да оставим саморасляци, когато искаш да направиш града си красив, квартала си красив, да го благоустроиш, да бъдат водещи в интереса на града, естествено, че няма как да се случи. И най-неприятното е, че тук в пълно съзнание и пълно разбиране от страна на г-жа Георгиева и БСП, че така е редно, и така трябва, и това е в полза на града се излиза и от тази трибуна, пък отделно се наслушах и нагледах на фалшиви новини, които генерирате и подкрепяте някакви недоволства измислени за това, което се случва. Иначе за всичко останало, което попитахте, абсолютно всичко се завежда на 100%, абсолютно всичко се оценява на 100%. Такава съвестна работа от страна на колегите и фирмата, която е избрана да поддържа зелената система, в това да извършваме санитарни сечи, прочистващи, каквито са тези, за да може да се случи следващото благоустрояване, затова да поддържаме зелената система като цяло, никога не е имало преди аз да стана кмет. Още далеч назад във времето и до такава степен, защото никога преди това не е имало, преди 12 години, до такава степен беше занемарен града, че ние след 10, 12 години все още не можем да наваксаме онова изтърване, което е направено със стара дата, защото дърветата са много, а града е огромен като зелена система, един от най-зелените градове в България. Колкото до новите улици и няма ли друг начин, много нелеп въпрос пак, сигурно има, ако има обаче здрави дървета. Когато няма здрави дървета и когато тези дървета са на по 50, 60, 70 и повече години, и са си изживели живота или са вече болни, естествено че ще се премахнат. Всяко едно дърво, на всеки един проект, включително и ул. „Преслав“ и много други улици в града, не само ул. „Преслав“, където сега последно направихме и пуснахме са с подменена дървесна растителност и то е защото няма здрави дървета или тези, които са там са дървета, които категорично пречат избивайки корените отдолу, влизайки в основите на къщите включително, за това нормално да върви живота на града на съответната улица. Винаги се оглеждат от експерти, при всички извършени проверки по сигнали една част, от които и вие сте пускали със стара дата са минавали и РИОСВ, и прокуратура включително, и няма абсолютно никакви нарушения, бъдете спокойни спазвали сме закона, правили сме го в интерес на гражданите на Ямбол и гражданите на Ямбол са доволни.

Стоянов – Не мислих да взимам думата, но г-жа Георгиева и кмета ме провокираха, няма вече смисъл да апелирам да спрете с тези политически разпри и политически глупости, и т.н. Г-н Славов, задавам глупави въпроси и на Вас Ви стана смешно, но ще Ви кажа 40 човека преди четири дни плакахме, защото пред жилищната ми кооперация бяха изсечени черница, орех и акация. Имам пуснато писмо до общината, 6-ти ден никой не ми отговаря, лично аз се грижех и окастрях черницата, лично аз се грижех за ореха, който изкорениха и лично за акацията. Бях на сватба на дъщеря ми, върнах се, докато ме няма всичко беше изкоренено. Моля ви, отговорете на моя въпрос, вярно е че са глупави моите въпроси, но ето с очите си писмото вижте при вас стои за черницата и за орехите, никой нищо, всичко продължава, ореха го няма, няма я черницата, няма ги и хората ги боли, наистина плакахме, не крия, орехчето го гледахме като очите си. Другото орехче, което г-жа Зам.-кметицата беше дала на инвеститора пишеше в него 40 г. орех, който също гледах, отрязан и изкоренен, когато аз отидох и писмо дадено на хората, които са вдигнали шумотевица, в което пише сух дъб, сух това. Имам  още снимки, идеален дънер, ама като е отрязан, прясно е всичко, пъпките на ореха са там, и чета в писмото, което ми дадоха, че имало сухи пъпки и т.н. Оставете политическите истории, оставете политическите неща, но това за мен е истината, няма да крия, не видях тази точка, нямаше да се изказвам, но бях провокиран от тези две изказвания, истината е тази, с очите си я видях, ако не вярвате, целия ОбС качваме се на автомобила отиваме и гледаме, показвам ви снимките на орехите, на черницата, на всичко. И да ми се отговори кой изсече черниците и орехите? Затова хората негодуват, затова ние сме ОбС да говорим реални неща, да видим как стоят нещата, може би и г-жа Георгиева преувеличава, може би и кмета преувеличава, може би истината е някъде по средата, но слушайте хората. Ето аз съм общински съветник и имам писмо, пети ден никой не ми отговаря, даже не ми обръщат внимание, писмото седи…

Ибришимов – Добре, това го разбрахме, г-н Стоянов.

Д. Стоянов - Ти може много неща да разбираш, но не ме прекъсвай, ако обичаш имам 5 мин…

Ибришимов – Повторихте едно и също нещо три пъти.

Д. Стоянов - Аз мога да говоря това, което си искам.

Ибришимов – Ако обичате, не ни губете времето с едно и също нещо.

Д. Стоянов - Това е моя работа, имам 5 мин. за изказване…

Ибришимов – Добре, помолих Ви да не повтаряте едно и също нещо, и да продължите напред или да спрете.

Д. Стоянов - Това не е Ваша работа. Аз, за да мога да покажа колко е съществен въпроса мога да го повторя и 16 пъти, когато вие имате въпрос да се изказвате, изкажете се, както искате, не повтаряйте. Та да приключа с това, просто нещата са сериозни. Ето, искам този ОбС на следващо заседание, някой да ме извика и да ме обори, и да каже г-н Стоянов ти не си прав, ситуацията е от четири дни, от десет дни хайде да речем.

Додов – Аз от името на кмета бих отговорил на току що поставения въпрос от г-н Стоянов, първо цитираните дървета бяха проблемни и Вие го знаете много добре г-н Стоянов, да бяхте присъствали…

Ибришимов - Не се обаждайте от място г-н Стоянов, правя Ви забележка.

Додов - Бихте ли ми дали възможност, както аз не ви прекъснах, така и Вие да ме изслушате, първо и второ, Вие много добре знаете, че въпросната черница беше саморастник и е израсла върху електрически кабел, нещо което е от професионалната надявам се Ваша компетентност, което би прекъснало захранването на три блока. Г-н Стоянов, за втори път ще Ви помоля да ме изслушате…

Ибришимов - И аз ви правя последна забележка, ако още веднъж се обадите ще Ви отстраня от заседанието.

Додов - Второ, въпросното дръвче, орехче, което Вие бяхте посадили, да бяхте се заинтересували, че не се сади в близост до спирка или каквато и да е друга сграда на отстояние по-малко от 3 м., това би следвало също да го прочетете в правилника. И трето, за въпросната акация, аз не си спомням как се казваше дървото, но съм поискал специално разрешение в предвид, че шушулките на дървото замърсяваха околната среда.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал. 1 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.32, ал.1 и чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

2. Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост-оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество за 76.44м3 в оценителния доклад от 03.05.2019г., при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена 56.76лв./пл.м3, без ДДС;

2.2. Депозит за участие в търга 10% върху началната тръжна цена на 1пл.м3 дървесна маса или сумата от 433.87лв., който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол

2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв, без ДДС.

2.4 Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Като вносител искам да разясня още няколко детайла, които смятам, че са важни и ценни, освен това, което д-р Петкова, като човек внесъл тази точка като извънредна обясни. Един проблем, който възникна преди няколко години в Ямбол на основното корито, което всички ямболлии знаем, че е изкуствено направено далечната 1963 г., след голямото наводнение 1962 г., когато почти целия кв. „Каргон“ и други части на града са били залети от р. Тунджа, тъй като тогава единственото корито е било това на реката минаващо през града. Може би 2015 г. се появи индикация за такъв проблем и след това 2016 г. се появи една голяма каверна, с помощта на водолаз на няколко пъти направихме обстойно обследване на това хидротехническо съоръжение, което е едно от любимите места за рибарите от Ямбол, а и за гражданите на Ямбол, със стара дата и към сегашния момент, и се установи, че е необходимо да има много сериозен ремонт, за да бъде предпазен града от нова драма, ако това съоръжение го няма и с новото корито би бил в заплаха при идването на по-високи води. Заради това се разработи проект още преди няколко години и това е третата година, в която искахме от комисията по бедствия и аварии като спешна мярка да се отпуснат средства, тъй като общината няма такива налични имайки и много други задължения, които трябва да реши, тази година за моя радост тези средства бяха отпуснати. Тъй като самата комисия за бедствия и аварии отпуска средства само за дейности, които пряко касаят и застрашават здравето и живота на хората, какъвто не е рибния проход, затова и средства за рибен проход не бяха отпуснати, но пък, за да се приеме обект, тъй като двете неща са едно цяло в това съоръжение, трябва да бъде създаден такъв по съвременните изисквания и норми, внесох корекция на бюджета по спешност, за да може след това решение на съвета в рамките на 20 дни или максимум до месец, за да започнат реални строителни дейности със спешен порядък да се използва ниското ниво на реката, което е до края на октомври месец за Ямбол конкретно да бъде решен този проблем, според мнение на специалистите за около месец, месец и половина би трябвало да могат да се отремонтира това съоръжение, но държа от тази трибуна да споделя и да го има като информация и за ямболлии. Преди да се започне ремонта на това съоръжение най-вероятно ще се наложи да се отбие водата от основното корито, цялата вода с голяма дига и тя да бъде пусната през коритото, което минава през града, за да може онова съоръжение да се осуши и да се извършат нормално всичките бетонови, железобетонни, насипни, укрепващи и всякакви други дейности, които са предвидени в проекта. Това предполага на 100% водата да тръгне през коритото, което минава през парка, покрай кв. „Каргон“ и излиза на Околовръстен път Юг, и покрай пречиствателната станция, която в момента се прави. За целта, за което в спешен порядък ще трябва да се прочисти това корито от всякакви растителни и други препятствия, разбирайте треви, папури, дървета, храсти, всичко онова, което е обрасло в момента в това корито ще трябва да бъде почистено, за да може като се пусне водата тя да не среща пречки и да не се случи друг голям проблем, което със сигурност ще предизвика интереса и на ямболлии, и на гости на Ямбол, тъй като в това корито много рядко се пуска вода и то само, когато града наистина, както беше няколко години назад във времето, при ударното изпускането на яз. Жребчево, на ръба на преливане на основното корито останаха едни 40 см. от 6 м. дига на града, за да прелее и тогава щеше да бъде залята една не малка част от града, тогава пуснахме и мисля, че още веднъж 2008 г. или 2009 г. вода през това корито, което минава през града. И за да няма злоупотреби с бъдеще време какво се прави, защо се прави, защо се пуска водата през това корито, държа да го споделя пред вас от тук, от тази трибуна, надявам се да стигне и до нашите съграждани, за да няма излишни притеснения и страхове.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов - Говорим за риба, значи ще има и вода. Може би си спомняте едно мое изказване мисля, че беше дебат за почистване на р. Тунджа, когато аз говорих, че това е едно прекрасно съоръжение, в което град Ямбол може да си позволи да произвежда ел. енергия, която може да храни цялото улично осветление на гр. Ямбол, което е собственост на общината. Тогава малко ехидно ме погледнахте, били правени изчисления, в момента 4 града в Европа съм посетил със същите съоръжения, които произвеждат ток. Моля ви, да дискутираме този проблем, вода ще има, енергия няма да има, енергията ще става все по-скъпа. Два малки водни мини генератора, които работят изцяло дистанционно и независимо, за бъдещите поколения, аз съм убеден в това, ще могат да снабдяват уличното осветление на гр. Ямбол с електрическа енергия. Сега е момента да се мисли фундамента ли да се изгради, съоръжението е евтино, елементарно е, дори хората вече ги поставят тези съоръжения във водопроводите на градовете, примерно, както е нашия големия тласкател нагоре датчани, други немци през 20 м. са сложени генераторите и си произвеждат ел. енергия. Ние имаме едно прекрасно съоръжение, в което има вода и ще има вода, съвсем спокойно може да задвижва генератори и да произвежда електрическа енергия. Моля ви, нека да го дебатираме този проблем и сега е момента да бъде взето решение, оставете политически и каквито и да е било дивиденти, и останалото, важно е за града, за следващите поколения е важно.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

          1. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на община Ямбол за 2019 г., както следва:

Местни дейности

По прихода

Увеличава § 62-02 Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (-)  с (-) 2 427 лв.

Намалява § 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) с 2 427 лв.

По разхода

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

Намалява § 10-00 Издръжка с 70 000 лв.

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи с 160 000 лв.

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"

Намалява § 10-00 Издръжка с 30 000 лв.

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

Дейност 998 "Резерв"

Намалява § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 60 000 лева.

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи за 2019 г. да бъде включен обект:

 - „Изграждане на Рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40,  на стойност 160 000 лв.

3. Одобрява промени по разходната част на бюджета на Художествена галерия „Жорж Папазов“ за 2019 г., както следва:

Държавни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер"

Намалява § 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с 6 200 лв.

Намалява § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели с 1 200 лв.

            Увеличава § 10-00 Издръжка с 7 400 лв.

 

 

 

Ибришимов – 10.00 часа е, обявявам почивка тридесет минути. ПК ЗОРПК да проведе заседание и разгледа точка 13.

След почивката в 10.30 часа присъстват 31 съветника.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно временно спиране на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Н. Костадинов - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. Предложението което аз внесох и което в конкретика зачете като предложение Председателя, за временно спиране на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа, облигации или условия на частно предлагане, което в публичното пространство последните две години се ползва с различни имена или „кредита който иска да изтегли кмета“, или „заема“, или „дълга“ и т.н., е наистина може би една от най-дискутираните теми и предизвикали най-много интерес, и в Общински съвет, и в града, и е нормално много от жителите на Ямбол да си зададат въпроса – Защо кмета внася това предложение? Някои, такива като ръководството на БСП в Ямбол и всякакви други измислени герои които през целия мандат, но най вече през последната година полагат неимоверни усилия да ме очернят като кмет, най-вероятно ще се радват от това което аз предлагам в момента, и ще са удовлетворени. Други, такива като всеки нормален човек, всеки нормален жител на Ямбол, убеден съм ще съжаляват, защото за пореден път ще се забави развитието на града и те, и целият град ще изгубят от това. Но защо всъщност предлагам на общинския съвет да вземе това решение, не е толкова просто и лесно да се отговори, затова ще се опитам малко по-просторно да го обясня като вносител. Смисълът на предложението ми още от 2017 г., когато за пръв път предложих такъв вариант за облигационен заем, който Ямбол да изтегли, беше да се продължи онова темпо, онази посока и начина по който се развива града, което последните 10 г. и аз като кмет, и ГЕРБ като общински съветници, и всички ямболлии които ни подкрепят го искаха, и то се случваше. Като това което аз предложих 2017 г. беше предхождано от един много сериозен анализ есента на 2015 г. за всичките най-големи проблеми в града, които не са включени и не могат да бъдат включени в оперативни програми, т.е. да се ползват европейски пари, предложих един дълъг списък от обекти, за които да отделим средства да се изготвят проекти, и Вие като Общински съвет 2016 г. приехте този дълъг списък от близо 20 обекта които ние възложихме, проектите бяха изготвени получихме ги и на база стойностите които получихме направихме разчети кое града може да си позволи да финансира със собствени средства. От всичките тези проекти, които бяха плод на анализ от искането на ямболлии във всички части на града и реалната сума, реалните пари които града може да си позволи да изтегли като заем без по никакъв начин финансово  да е обременен нито града, нито който и да е от жителите в града, и то всичкото това го взехме като решение, аз като кмет и екипа го предложихме на вашето внимание 2017 г. , след като бяха решени едни от най-големите проблеми в града, и няма как да не ги спомена защото те предполагат всички други мой действия и следствия от този заем. 10г. вече Ямбол не знае какво е да спре водата, едно цяло поколение израсна без всеки ден или през ден децата, и големите, и малките да пълнят кофи и легени, защото водата спира. Цяло поколение – 10 г. Парка, Безистена, Кабиле, центъра на Ямбол, училища, детски градини, детски ясли, почти всички улици в големите квартали, а и в по-малките, много малко е останало да не сме оправили, ул. „Индже войвода“, паркингите по кварталите, болницата която предстой да бъде стартирана, етнографския комплекс и още много неща, които вече са решени и като са решени вече на нас ни остава, като заем какво правим в момента, а в момента се изгражда пречиствателната станция колектор 9, продължаваме паркинги и благоустрояване в града и на нас ни остава, предстои ни всъщност почистване на реката, ремонт на хидротехническото съоръжение, които трябва още тази година да се случат надявам се, галерия, младежки дом, музей на бойната слава които са предначертани защото парите са осигурени и сме ги защитили – европейските пари през ОП „Региони в растеж“. И всъщност какво ни остава да направим в града, за да може града да стане онова место което всички искаме – остана ни ремонта на основните булеварди в града, за които европейски пари не могат да се дадат, остава ни цялостната подмяна на осветлението, което вече и да искаме да ремонтираме в голямата си степен не можем, защото то е тотално и морално, и физически остаряло, и няма как да се случи. Останаха ни такива места, големи територии, които се ползват от целия град като района около поликлиниката, възлови кръстовища, видеонаблюдение, т.е. всичко онова което аз исках с този кредит, т.е. заем, облигационен заем и всъщност което касае всеки един ямболлия всеки един ден. И всъщност какво се случва, поне лично за мен, вместо като една отговорна за развитието на Ямбол опозиция БСП да започне един дебат, в който да се дебатира кои обекти да бъдат включени, как да бъдат включени в тези предстоящи ремонти, което е нормално да върви като дебат, те започнаха директно да правят всичко възможно, за да пречат за този заем и то да пречат със всички сили и средства по начин, по който да спрат, реално пречейки на този заем, развитието на града. Основната теза беше че тези 17 млн. ще фалират града като не си спестиха и на ямболлии, че навсякъде по света се теглят кредити, за да се решават големи проблеми. Теглят се кредити от бизнеса, теглят се кредити от публичните организации каквато е общината, теглят се кредити от всяко едно семейство, за да си реши големите и сериозни проблеми, защото проблема като е проблем всеки иска да бъде решен сега, за да може да живее по-добре. А Ямбол има опит с такива кредити и по времето на БСП, и по времето на моето управление вече 10 г. плащаме заем, с който всъщност и покрихме финансирането на водопровода, заради който вече никой в града или по-голямата част не знае какво е това да спира водата. И тъй като изборите наближават и тъй като аз като морално отговорен човек и ямболлия не мога да допусна да позволя БСП да злоупотребява със страховете на ямболлии, да ги лъже, да ги подвежда и то водени от най-ниски политически цели, да си прави кампания на гърба на ГЕРБ и на мой гръб, затова искам да се знае, че всичко което съм предложил със този заем е в пряка полза на града, естествено и на хората в него, града са хората. А опита от страна на БСП да бъде спрян този кредит е пряка щета за града и за хората, които живеят в него, т.е. за всички нас ямболлии, защото те вече можеха и всички ние можехме да се ползваме от тия блага, от тия ползи, които щяха да ни донесат реализираните обекти в списъка на този облигационен заем който исках. Но за мен е изключително важно затова да се знае кой е виновен за това нещо, и кой е в основата на тази невъзможност тези неща да се реализират, тези изключително важни обекти за града. А тези обекти знаете бяха осветлението, освен пространството около ДКЦ, голямото паркинг пространство между блоковете на „Кабиле“, „Спарток“ и „Преслав“, паркинга на „Каранова“, възлови кръстовища на „Шел“, на гробищата, „Преслав“, цялата ул. „Търговска“ от Старата автогара и уличките около нея, „Кара Кольо“, зад хотел „Кабиле“, до изхода за Калчево, „Милин камък“ и още обекти сигурно изтървам с велоалеи, с видеонаблюдение и цялостна подмяна на осветлението в целия град. И затова искам да се знае кой, предлагайки Ви това и надявайки се гласувайки това решение, кой е виновен затова да не се случват? И моя отговор е - БСП. И то не за друго, а защото БСП в една пряка координация с едни други също толкова дребни хорица от някакъв инициативен комитет, в които обаче присъства председателя на БСП в Ямбол, Катя Георгиева, председателя на младежкото БСП в Ямбол Райно Георгиев, то не бяха жалби, то не бяха сигнали, то не бяха подписки, референдуми всъщност целият инструментариум познат на БСП го включиха в действие само и само единствено да бъде спряно това, и категорично за мен да се нанесе политическа вреда на мен като кмет и на ГЕРБ като ПП управляваща чрез кмета Ямбол. А всъщност истината е, че това е пряка щета за града, категорично и всички негови жители, включително и симпатизантите на БСП. Защото ние вече щяхме да ползваме тези ползи, преки ползи от онова което можеше да се построи и направи, а Ямбол да продължи да се развива  още по-динамично и още по-добре. И всички тези действия ги координира БСП, т. е. 100% политическа акция, с която БСП наказаха своите съграждани, наказаха Ямбол и то, за мене лично, заслепени от някакво неистово желание за власт, без да ги е еня изобщо за интересите на Ямбол, а само водени от чисто политически интереси. Още по-значещото за мен е, че всеки един и аз като кмет, и вие като общински съветници сме се заклели от тази банка да служим за интересите на града, какво обаче показват фактите, да, всички сме се заклели, а  фактите показват, че БСП системно работят срещу интересите на града и ще обясня защо.

Ибришимов - Г-н Стоянов не говорете от място.

Славов - Нито един от последните бюджети на града за последните 4 г. в този мандат, не е подкрепен от БСП. Ама и не само тези 4 г., нито един за последните 12 г. Да де, ама точно последните няколко години се вижда как Ямбол се развива наистина много добре, и върви напред и нагоре, и независимо от това че БСП ни пречат и то така, че и съседните нам градове ни завиждат, ама не само съседните нам градове да ни завиждат, аз от тази трибуна искам да кажа че всеки ямболлия трябва да е горд, от това което се случва в града ни, от начина по който се развива, защото ние вече се мерим с най-големите градове. Ние сме в топ 10 в България от това и единствено което правим последните години. А нали сте наясно, че в топ 10 от градовете в България са първите 7 големи, които няма как да ги стигнем като ресурс, и всичко онова което правим го правим с много добро и планиране, и съобразяване с всичко онова, което хората в града искат. И като казвам, че БСП работи срещу града Ямбол то това не е само за бюджета. Аз ще се върна малко назад може да не е във вашия мандат, ама още от 2011 г. бяха референдуми за депо, за канализация на „Каргона”, за пречиствателни станции, подписки, инициативни комитети това не е инструментариум от тоя общински съвет само, те си го имат това отдавна като опит тук просто го надградиха. И то защо, единствено и само ползват всички тези инструменти да нанесат щета, опитвайки се да очернят ГЕРБ, всъщност нанасят щета на града, и то в опита да се доберат до властта. Значи има неща които са почтени в политиката, има неща които не са почтени в политиката. А най-неприятното за мен е, че всичко това го правят с някакво вътрешно удовлетворение, с усмивка, което за мен вече е цинично. Това, тъй като направеното от мен предложение е 100 % политическо, затова и изказването ми е такова, виждам че някои тук недоволстват, то няма какво да е друго освен политическо.

Стоянов - Какво ме интересуват ГЕРБ и БСП?

Славов - За хора като вас инж. Стоянов, които са се отрекли от СДС, а бяхте кандидат за кмет, не звучи сериозно да го говорите.

Стоянов - Бях независим.

Ибришимов - Г-н Стоянов, правя Ви наистина последна забележка, ако още един път се обадите ще ви отстраня от заседанието.

Славов - А знаете ли кое е най-интересното за мен, че БСП могат да си го позволят, защото знаят че никога няма да управляват.  Града три мандата го е показал, преди това също и ще го покаже пак убеден съм. Но това каквото правят, наистина го правят срещу града. Какво беше обвинението спрямо мен, освен че ще фалира общината? Което масово се тиражира в медиите и то удобните за БСП медии, всъщност ГЕРБ няма медии в града, както всички знаят, всички са обединени срещу ГЕРБ и независимо от това нещата се случват. Бях обвинен и продължавам да съм обвинен, че ще открадна едни 17 млн., ама не само ще ги открадна за мене си лично, щото чух, че имам хотели по морето, хотели в Гърция и какви ли още не глупости се наслушах, и другото което чух е, че с тези избори, не само аз, защото съм ги откраднал за мене лично, но и с тези пари ще платим изборите на ГЕРБ есента, с което пак ще спечелим следващ мандат. Истината е, че за мен и БСП като ръководство, общински съветници, актив и всичките други драскачи са пределно наясно с ползите, които носи онова което исках да се случи, осветление, видеонаблюдение, благоустрояване и т.н. Но е много лесно да говориш лъжи, когато не носиш отговорност. Много е лесно да генерираш, фалшиви новини и да ги тиражираш в медии, когато не носиш никаква отговорност и да се опитваш да се заиграваш със страховете на хората. 10 г. вече плащаме кредит и никой от ямболлии не е усетил нещо драматично върху себе си, защото този кредит се плаща от данъците, които всеки си плаща в града, но благодарение на този кредит в Ямбол вече 10 г. не се знае какво е това да няма вода или да спира водата. А това са най-големите квартали  - Зорница, Хале, Диана, Графа, Възраждане, Левски, Аврен, Център, повече от половината град. Факт е обаче, че всеки иска още неща като удобства и ги иска сега, и то затова искахме този кредит, защото с парите които имаме всяка година ние не можем да направим всичко, което искат хората сега, веднага и на момента, и ако го бяхме изтеглили пак никой нямаше да усети нищо в Ямбол, защото те пак всяка година щяха да си плащат хората, и всички ние да си плащаме данъците, и пак с това да се покрива кредита без никой да го усети и за града и за ямболлии вътре нищо нямаше да се промени. И точно заради това, да не се използва тази теза в мръсната политическа кампания която ни очаква от страна на БСП за местните избори, каквато е била винаги досега, за да не бъдат заблуждавани гражданите на Ямбол, за да не чета и да не чувам явните лъжи на г-жа Сивкова, г-жа Катя Георгиева и останали от БСП, че аз съм излъгал хората, че ще изтегля един кредит и ще им реша проблемите, че аз съм излъгал хората че до юни тази година те вече ще бъдат готови. А което е върха на цинизма за мене е, че същите тези хора пречат това да се случи и излизат по медиите и казват – „Ето той Ви обеща обаче няма да го направи, защото ……. така”, не защото аз преча, ами защото той не може и е некадърен, да речем. И прочие лъжи, които се генерират в медиите. Затова Ви предлагам на вниманието и на всички Вас да подкрепите това решение, предложение за решение мое, за да се спре с каквито и да е интриги, злоупотреби и най-вече заигравка със страховете на хората от Ямбол, и вместо да използваме една уникална възможност да се обединим всички в тази зала, така както се обединихте за болницата, макар последния път когато гласувахме за дарението на терена БСП да не гласуваха „за”, но първия път когато дарявахме сградата и те гласуваха, значи и там може да има елемент на разум. И вместо да се обединим всички около това ,ей тези хубавите неща за града да станат, ние за пореден път сме свидетели как със тях една политическа партия се опитва да злоупотребява и по някакъв начин да се опита да спечели симпатиите на хората. За да не се случи това, защото то е неморално и неетично, то е цинично, предлагам на вашето внимание и искрено се надявам да ме подкрепите в това след изборите да се продължи всичко онова, което до тук сме решили. А факт е, че от понеделник имаме и документа които ни беше необходим от инвестиционния посредник банка „ОББ” затова да стартираме финално облигационния заем, т.е. да го предложим на тези банки и други финансови институции които искат, могат и имат интерес сериозен, затова да станат облигационери, т.е. да изкупят тази облигация на Община Ямбол. И нямаше никакъв проблем в рамките на може би 20 дни Община Ямбол да ги има парите и да започнем реално да работим по една част от обектите, за които вече имаме проведени поръчки за избор на изпълнител, които да се финализират, това можеше да стане в рамките на 10 дни. Факт е, че можехме да започнем, но аз самият вече не го искам, за да се реши проблема който Ви казах – да не се лъже града. За мен това е далеч по-морално, далеч по-истинско и далеч по-значещо и значимо, отколкото да се забавим малко. Може да се забавим с малко, но няма да спрем, след като минат изборите ще продължим. Затова се надявам искрено да ме подкрепите и както се казва с една опорна точка по-малко за опозицията, но с много повече спокойствие в града да вървим към местните избори. Благодаря Ви.

 

Костов – проц. – Наближава 11.00 часа. Предлагам да не излизаме в почивка и да  приключим по дневния ред.

            Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

            Петкова - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми съветници. Поисках думата за да се извиня на гражданите на Община Ямбол затова, че дълго чаканото строителство на значими за градската инфраструктура обекти, които биха променили качеството им на живот в положителна посока, обекти за които има готови проекти, има ясно определен източник на финансиране и са проведени обществените поръчки като почти всички фирми са ямболски, ще бъде отново отложено. Отново защото още през 2017 г. Община Ямбол имаше такива инвестиционни намерения, общински съвет има решение от 2017 г. за емитиране на дългосрочен дълг. Тогава това решение в опит да бъде осуетено бе дадено на съда от общинския съветник г-жа Катя Георгиева. Жалбата на г-жа Георгиева бе отхвърлена на всички инстанции. Сега същия общински съветник е част от инициативен комитет за който няма данни да е законосъобразно създаден, и който с нова сила и енергия продължава да се опитва да спъва развитието на града ни. И не защото вярват в правотата си, те знаят че жалбите им до съда няма да имат никакъв ефект, а с единствената ясна цел да протакат нещата и да вредят. За пореден път направиха всичко възможно да спрат развитието на града с множество жалби във всякакъв формат, г-жа Георгиева от позицията си на общински съветник, от името на инициативен комитет, зад който отново се крие БСП като партия, от името на уж много загрижени граждани за бъдещето на Ямбол. И всички решения на различните съдебни инстанции са в полза на Община Ямбол. Отделно от това в някои от местните медии се изсипаха потоци от клевети, невярна информация и подвеждащи общественото мнение публикации, единствено целящи да оклеветят цялото управление на общината и в частност кмета. Много е лесно когато притежаваш една медия, когато журналистите в нея са зависими от собственика, защото той им е работодател, да хвърляш кал по някого без да мислиш прав ли си или не. Журналистическите материали в тези медии са крайно необективни, отразяващи единствено гледната точка на БСП и колкото повече наближават местните избори, толкова клеветите и политическите спекулации ще стават по-злостни. Нито за миг не се съмнявайте в това. Така че уважаеми съграждани, пак Ви се извинявам макар и без вина, защото единствените губещи от тези политически интриги на опозицията в Общински съвет сте Вие. Много се надявам моето извинение да провокира доблестта и морала на ръководството на БСП също да Ви се извинят за това, че за пореден път пречат за развитието на града. Благодаря.

Ибришимов - Има право. Не коментирам имате ли право давам Ви право давам Ви думата за реплика.

Стоянов - репл. - Уважаема д-р Петкова, аз съм инж. Димитър Стоянов, ела сега излез и кажи коя е ямболската фирма която ще изпълнява уличното осветление на гр. Ямбол, което е 6 млн. заложено в този кредит, защото аз я следя постоянно, защото искам да участвам в тази обществена поръчка, мога да участвам с фирмите си. Излезте или се извинете има ли изпълнител за уличното осветление на гр. Ямбол, което е над 6 млн. което гласувахте…..

Ибришимов - Такова нещо д-р Петкова не е казала незнам какво искате да…..

Стоянов - Можем ли да прослушаме записа и каза, за всички обществени поръчки има избрани ямболски фирми…..

Ибришимов - Не е вярно.

Стоянов – Е, тогава какво да говорим?

Петкова – дупл. - Уважаеми г-н Стоянов, или сте пропуснали, или не сте ме слушали внимателно, точният израз беше „почти”. Почти всички фирми са ямболски.

Стоянов - Да бе, точно така. Да.

Ибришимов - Като е общински съветник не може да ползва това право. Трябва първо да напусне общинския съвет.

Стоянов - Стоя, не бой се, то всичко се следи стриктно. Уважаеми дами и господа общински съветници, искам да Ви сваля на земята. От тази трибуна искам да Ви кажа, че хората в града не са ГЕРБ и БСП, слезте на земята срамота е това какво правите тука. За ГЕРБ и БСП политизирани са 10-15%, както към ГЕРБ, така и към БСП, срамота е сега. Аз се срамувам от Вас. Срамувам се затова че 4 г. Вие се занимавате с пропаганди, БСП и ГЕРБ, както и ….

Ибришимов - г-н Стоянов, правя Ви забележка, че не говорите по същество, ако обичате по точката говорете.

Стоянов - По същество говоря, точно по същество говоря, казвам че….

Ибришимов – Добре, говорете по същество.

Стоянов - Благодаря, т.е. превръщаме хората в заложници на ГЕРБ и БСП, ама въобще не ги интересува хората ГЕРБ и БСП, хората са бедни в този град. Не го ли виждате, ние и вие сме богати, защото за 30 мин. вземаме 700 лв., а при мене една чистачка взема за 30 дни работа 600 лв. Та да продължа с изказването си, аз няма да крия знайте едно, аз казах и отпреди, аз съм „за” дълга да бъде изтеглен, аз съм „за” референдума, и защитавам тази позиция. Защото не може обект като улично осветление да се отлага затова, че ГЕРБ и БСП са се спречкали, че тоя или оня еди какво си станало. Ами уличното осветление е залог за живота Ви, за живота на вашите деца. Погледнете статистиката, аз три пъти съм осъден заради уличното осветление зя катастрофи които са станали. Три жертви съм осъден, какво искате сега, да малко съм….. Като ви гледам какви сте и що хора сте срамувам се от Вас, защото заради една политическа власт за 5 лв. се продадохте това исках…. (от залата) Това е, но истината е друга ами видеонаблюдението? Какво ще си играете с хората, това е улично осветление, това е видеонаблюдение, 70 % това е кредита. И искам да ви кажа следното нещо, защо в комисията гласувах против това, тука е председателя и му казах не е ли срамота да излезете и да ми кажете, че трябва да обсъждам нещо което ми е пратено по имейла в 17:02, което аз не съм имал никаква възможност да разгледам, и най-важното посочих на председателя на комисията – добре бе всяко едно нещо човек за да каже „да” или „не”, което Вие трябва да кажете, дайте да видя какви разходи до момента са направени, и най-важното, кой ще ги плати тия разходи? Сега питането към вносителя е следното - моля да бъде изнесено към момента, какви разходи към момента са направени по всички тези неща, за да достигнем до етап в който е избрана дори обслужващата банка? Това са разходи, които искам да ги знаем, и искам целият град да ги знае преди да гласуваме ще отлагаме или няма да отлагаме. И втория въпрос, който искам да задам към вносителя е да ми кажат, кой ще плати тези пари? Аз предлагам да е от бюджета на ГЕРБ и от бюджета на БСП. Какво са виновни хората сега, че Вие тук започнахте да политизирате всичко, че Катя Георгиева направила града, че оня направил града, и сега…..аз съм убеден че са много пари, защото преди всичко са работили много хора, на тия хора им се дават заплати. Кой ще плати сега с лека ръка? Вие тука ще ми вдигнете ръка и ще кажете „Да отлагаме”, да отлагате ама питате ли че в нашия квартал живеем вече 40 г. и нямаме тротоари, елате снимайте моя блок, идете отзад снимайте, 40 г. аз нямам, ние нямаме тротоари. Вчера с джипа закъсах като заваля дъжда с джипа закъсах, не мога да изляза с тази машина. Вие ми говорите тука за морал и за каквото и да било. Излезте бе, тука сте, хилите се, голяма част от вас не сте излезли тук пред хората, а вземахте 4 г. толкова пари. Това ли се служи на хората? Това ли ще правите в един общински съвет да поляризирате нещата? Пак повтарям не ме интересува ГЕРБ, не ме интересува БСП, 10 % от Ямбол са свързани с това дали БСП са това, дали ГЕРБ са искали да кажат еди какво си. Какво ги интересува хората? Хората ги интересува пари, бизнес да се прави, не виждате ли хората колко са бедни, вижте ги, ще ви разкарам в Седма петилетка, значи в Осма петилетка ще ви разкарам, из „Каргона” да видите каква нищета е. Хората, когато вървя облечен и с колата направо се отвращават от мен, гледат ме настрана, защото те са бедни и гладни, а една част от прослойката, с вас заедно сме се облекли с това, с колите и в момента ще им кажем „Да, няма да теглим кредита, защото еди какво си или пък еди що си.”. Знаете ли, аз така стигнахме и така виждах, че тоя общински съвет тези години,  това не е работа, това не е нищо. И сега вече с тоя заем като го видях снощи не вярвам на ушите си. Пак питам, дайте ми разходите и кажете кой ще плати тези разходи, защото кой ще бъде следващия кмет дали…..

Ибришимов -  Г-н Стоянов, времето ви изтече.

Стоянов - Г-н Славов, това мен не ме интересува, въобще не ме интересува. Мен ме интересуват парите, мен ме интересуват хората, за да работим за тях. … Благодаря и аз.

Ибришимов – Благодаря, времето Ви изтече.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, г-н Стоянов, както всеки път, слушайки който и да е от общинските съветници който излиза тук, си водя бележки, за да не объркам нещо. И ще започна от разходите – последното което питахте, а след това и към няколко други неща с които не мога да се съглася с вас. Разходите за този кредит, дотук са 9 хил. лв. 9 хил. лв. г-н Стоянов, които Вие 10 хил. лв. сте гласували с решение на общински съвет тук да бъдат възмездяването, което ще дадем на инвестиционния посредник, когато той бъде избран затова да подготви проспекта, който е необходим, като финална част от подготовка на документите, за да може да се предложи въпросната облигация. Като времето от финализиране на този проспект, до избора на облигационерите може да е между 3 дни и един месец. Реалността от други общини, които са теглили такъв облигационен заем, включително и Община Сливен е, че това се случва в рамките на около седмица. Затова ние казахме, че в понеделник го почнахме този проспект и можеше другия понеделник да ги имаме парите по сметка и да започнем да строим. Изпълнител на осветлението няма избран съзнателно, тъй като предходния, заради всички инсинуации и интриги, които се вкараха по негово име се отказа. Не всичко е пари както се казва, понякога името и достойнството са по-скъпи. И основната фирма в този консорциум, която е „Улично осветление София”, която поддържа повече от половината улично осветление в София, и Вие го знаете много добре, се отказа, не ямболския участник толкова, колкото софийската фирма. А фирма, която да изгражда повече от половината осветление в София, и тя да изгражда осветление в Ямбол, мисля че повече опит и защита интересите на града не знам какво да поискаме. Не, аз Ви казвам защо нямаме избрана фирма. Защото не сме избрали новата след като прекратихме договора, но имаме както го казах и в моето изказване не малко за голяма част от благоустрояването фирмите, които трябва да финализираме процедурата и могат да започнат да строят. Но разхода, реалният разход дотук е 9 хил. лв., хиляда лв. ще платим на посредника, тогава когато ще финализира процедурата, т.е. когато я предложи на съответните банкови институции, когато получим парите, тогава ще им платим. Защото това е част от техните ангажименти в решение на Общинския съвет, което Общинския съвет гласува в тази зала, т.е. реалните разходи дотук са 9 хил. лв. Ей те това се опитах да обясня в моето изказване, че ето за тези щети, които ще настъпят затова, че не са реализирани тези поръчки някой трябва да понесе отговорността, и ямболлии трябва да знаят кой е виновен, и за мен виновника е БСП и тук е 100% политика, прав сте. Но е факт, защото аз не мога да си позволя някой да се упражнява на гърба на ГЕРБ и на моя гръб, и на база на това да излъжем хората и да влезем в кампания за местните избори. Това е цинично за мене. С пълно съзнание, че ще лишим ямболлии веднага, на момента от едни придобивки, защото територията до ДКЦ има срок 2 до 3 месеца за изпълнение, септември месец щеше да е готова; кръстовищата – месец и щяха да са готови; дори и ул. „Търговска” има до 6 месеца срок на изпълнение, по-голямата част може би до кръстовището на „Христо Смирненски” щеше да е готова до 3 месеца. Но е безпредметно вече. За другото което казахте, така че разхода е 9 хил. лв. и то е с решение на Общински съвет, част от който сте и Вие. А колкото до онова, че хората в Ямбол са бедни. Със сигурност не само в Ямбол хората в България нямат тези доходи, които заслужават, ама ние ги нямаме точно заради управниците си и точно заради ей такива, които пречат за развитието в случая на Ямбол. Ама те същите пречат и за България, ама не ми е работа да го коментирам защото аз съм кмет на Ямбол. И е много хубаво като казвате че са бедни, няма  лошо да казвате че давате 600 лв. на чистачката, аз ако съм на вас ще й дам и 800 и 1 000 стига да мога, ако можете. Но някак си не ми звучи сериозно или поне е дразнещо, когато от тази трибуна кажете, че обикаляйки с джипа, той е от най-големите джипове, които човек може да си купи и от най-скъпите, обикаляйки с джипа виждате и най-бедните хора, и всички други недъзи в града, а този джип струва поне едни 150 000 лв. със стара дата. Повече даже. Нали разбирате, че едни 150 000 лв., когато човек може да си ги позволи и говори, че хората са бедни и едни 600 лв. не може да даде за заплата, не мен не ми звучи сериозно. И това аз да го приемам като някакъв упрек като кмет, не мога да го приема, защото ми звучи малко цинично.

Ибришимов - г-н Стоянов оставих Ви, не съм Ви отстранил още от заседание само за да изслушате отговора на кмета. От тук нататък обаче кмета вече не Ви отговаря, така че повече не говорете от място. Други желаещи за изказване? Заповядайте г-жо Георгиева обещах Ви че вие ще бъдете следващата.

Георгиева - Уважаеми г-н Славов, уважаеми г-н Председател на Общински съвет Ямбол, уважаеми колеги. Няма да коментирам факта, че едно толкова важно предложение за временно преустановяване на всички действия по процедурата за емитиране на общински дълг, се внася в последните часове преди сесията сякаш за изненада на общинските съветници. Но не мога да подмина внушенията, които кмета се опитва да прави към групата на БСП като опозиция в общинския съвет. Г-н Славов от 2017 г. насам нашата позиция на общински съветници е много ясна, последователна и категорична. Ние винаги сме заявявали, че не сме принципно против поемането на дълг и извършването на ремонтите с него, а сме против начина по който се опитвате да го направите. И при двете Ви искания, ние сме отстоявали позицията, че гражданите трябва да бъдат питани дали да се изтегли такъв огромен дълг и че общината може да го направи само ако има съгласието на тези, които ще го изплащат през следващите 11 г. Затова и внесохме исканията за провеждане на местен референдум през 2017 г., а след това подкрепихме и гражданската инициатива за събиране на подписи със същото искане. Не мога да подмина факта, че Вие отново искате да подведете гражданите и се опитвате да оправдаете вашите грешки със нашите действия. Когато внесохте предложението за емитиране на общински дълг Вие заявихте пред гражданите, че обектите ще бъдат завършени до края на месец юни. Месец юни си отива, така е записано колеги в предложението, но както и самия Вие казахте, имате само предложение за записване на емисия общински облигации. Аз лично подлагам на съмнение твърдението Ви, че има сключени договори за част от ремонтите, защото както е видно от сайта на общината поръчката за 9 от обектите по дълга не е приключила, и общината не е обявила сключените договори с избрания изпълнител, а за част от тях дори няма кандидати. Както знаем всички, най-голямата обществена поръчка е за уличното осветление, изпълнителите се отказаха и нова такава не е обявена. Това ясно показва, че зададения от самия Вас срок за изпълнение на обектите е неизпълним. Ако Вие наистина сте искали да поемете този дълг, г-н Славов можехте да го направите още през 2018 г. защото имахте решение на Общинския съвет. Но Вие и тогава отново се оправдахте с опозицията, ако съдим по действията за 2019 г. по-скоро не сте изтеглили заема не заради обжалванията, а защото не сте го включили в бюджета за 2018 както го изисква закона за публичните финанси. Не приемаме обвиненията в спекулации, оклеветяване, манипулации, защото целта нашата винаги е била само и единствено една – да се чуе мнението на ямболци. Говорите в предложението си за морален дълг, и аз се радвам, че най-накрая всички осъзнаваме че имаме такъв пред гражданите, защото през тези 2 г. ние сме се опитвали да Ви накараме точно това да се случи да осъзнаем точно това, че ние като общински съветници и като техни представители, на гражданите имаме дълг към тях и затова сме длъжни да ги питаме и да зачетем тяхното мнение. И аз се надявам че оттук нататък този общински съвет, в малкото оставащо време до края на мандата наистина няма да си позволява да игнорира мнението на хората. И нещо лично искам да си позволя, ще ме извините г-н Ибришимов. Г-н Славов, аз лично се обръщам към Вас, възпротивявам се тук го заявявам пред всички колеги, върху тези нехигиенични внушения, че се правят от наша страна опити за вашето лично очерняне и дискредитиране. Казвам се Катя Георгиева, хората които ме познават, дори и колегите ми от ГЕРБ, знаят че аз уважавам институциите. И мисля, че в рамките на осем години, в които съм общински съветник, съм показвала уважение към институциите, към Вас на позицията кмет, към колегите общински съветници, към Председателя на Общинския съвет. Никога не съм си позволявала да клеветя и вашето твърдение за съжаление възприемам като такова. И още нещо – да, аз се включих като член в инициативния комитет за събиране на подписи за провеждане на местен референдум, стояла съм по шатрите през зимните месеци, тук пред Вас заявявам, че в нито един момент, имаше и ваши хора, които минаваха, и с които разговаряхме, ваши членове, симпатизанти, никога не съм си позволила да оклеветя, да произнеса лъжа или да дискредитирам г-н Славов, обяснявала съм изключително коректно, че подписите се събират затова да има местен референдум, за да се възпроизведе една местна информационна кампания и гражданите да са запознати какво се случва в този град. Благодаря, извинявайте г-н Ибришимов.

Бакърджиев - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,  уважаеми г-н Славов. Аз искам да кажа, че тук малко нещата прозвучаха леко цинично, тъй като г-жа Георгиева трябва да си спомни първата пресконференция която БСП даде 2017г. по повод предложението за емитиране на общински дълг, точно в тази зала. Надявам се да се пазят записите от тази пресконференция, тя беше в присъствието на депутатите Кристиян Вигенин и Николай Пенев и тука ръководството на БСП категорично заяви, че те ще направят всичко възможно за да не допуснат Община Ямбол да изтегли този кредит. Надявам се г-н Банков много добре помни това което казах. Благодаря за вниманието.

Костов - Г-н Председател, г-н Славов, колеги. Г-жо Георгиева, за каква хигиена става въпрос, Вие говорите какво сте говорили Вие по шатрите, а знаете ли за какво говориха вашите т. нар., как ги наричаха не сътрудници, ами доброволци, когато тропаха по вратите на хората. Не, за пръв път го казвам днес. Ами колкото пъти Вие казвате че сте водили една добронамерена кампания, аз толкова пъти ще Ви повтарям, че не е добронамерена, напротив – оклеветяване, лъжи по етажите на хората, обикаляне по вратите, чукане по нощно време, абсолютно нехигиенична кампания, и абсолютно нехигиенично поведение.

Ибришимов - Г-жо Георгиева не говорете от място.

Костов - Освен това Вие не сте се включили в тази подписка за референдум, не, Вие я оглавихте, Вие я манипулирахте и я дирижирахте, включително събирахте на хората, който ви донесе, нали подписите, нали вие ги събирахте, Вие от инициативния комитет, Вие, г-н Райно Георгиев, така че това е крайно нехигиенично, за каква хигиена говорите, моля ви се. Вчера Корнелия Нинова, на вашия съвет, национален каза че едното от нещата, които били проблемни, бил заемът който кмета е изтеглил, Вие седяхте до нея. Защо не й подсказахте, че кмета не е изтеглил заем? Не, не съм изпуснал ще-то, прегледайте си пак….. Ами както седяхте до нея, трябваше да я побутнете леко и да кажете „Абе г-жо изпуснахте ще-то“. Няма да цитирам г-н Банков, той каза още по-нелепи неща. Благодаря.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, наистина, ако не беше трагично щеше да е много весело, както се разсмяхте всички тук, но не мога да се съглася с няколко неща, които са неистина. Първо, не е внесено в последният момент, защото някак си съветниците да не разберат за какво става дума. Изрично е написано в мотивите на 24.06 получихме конспекта от „ОББ“, която е инвестиционния посредник, все пак материала е достатъчно дълъг, както виждате и е необходимо време за да е подготвен той, да се огледа добре, за да не се получи някаква грешка, като например това да упоменем всички съдебни дела, които заведохте от 2017 г. и всичките ги загубихте и 2018 г. включително. Не мога да се съглася с това и съм бил прав, когато го споделих в аванс, преди вие да излезете, че една от опорните точки което и г-жа Сивкова насаждаше, и Вие насаждате, че кмета е излъгал града, че вече юни месец ще бъдат изпълнени обектите. Това беше казано 2016 г. когато стартирахме процедурата, извинявам се 2017 г. когато стартирахме процедурата, само че 2017 – 2018 г. вие пак вкарахте в съда всичко което можехте да жалите, и съда в края на юни с последното решение което получихме обезсили всичките ваши мераци да обезсилите кредита. Като мина и последното съдебно решение на ВАС 2018г., обстоятелствата вече бяха променени чувствително, заради което минахме към моето предложение, което аз Ви дадох за промяна на валутата и кредит в евро. И пак започнахте с жаленето, извинявайте, но докато има съдебни дела няма как да сме сигурни, нито Вие нито и аз, тъй като съда е последната инстанция, която отрежда кой е прав и кой не, ние да стартираме нещо. И точно тук е цинизма. Значи Вие в пълно съзнание, и го знаете, че е така, завеждате дела, те се проточват 5 – 6 и повече месеца, няма как да се стартира през това време каквото и да е, излизате и казвате „не станаха нещата в срок“. Ама излезте и кажете „защото ние заведохме делата“, „защото трябва да изчакаме  Върховния съд да се произнесе окончателно да видим дали сме прави или не, и тогава общината може да започне“. Сега на всички инстанции на местно ниво са отхвърлени претенциите и на инициативен комитет, и на отделните граждани, на всеки един. Последното обаче е само на решение на ямболски съд, с което са отхвърлени, на г-н Кърцъков, само че не се е произнесъл ВАС и ако трябва да съм откровен не бих стартирал каквито и да са дейности по продължаването на този кредит докато не излезе решение на ВАС. Но ето това е цинизма, че сте направили всичко възможно да попречите, а не излизате да кажете на хората защо това се бави, и че точно вашите действия са причина то да се бави. И когато говорите, че единствено сте искали да попитате хората в референдума дали са съгласни за този кредит или не и това е моралното. Не, Вие морала го разбирате много странно, когато ви отърва е морално, когато не Ви отърва не е морално, защото логиката е така много еднозначна. Ако за всичко значимо трябваше да питате хората, защо не поискахте референдум за центъра, референдум за парка, референдум за всеки един проект значим който правим, абсолютно, за „Безистена“, за всеки един значим проект. Всъщност искахте 2011г., но там целта пак беше същата да се блокира всичко преди изборите и го постигнахте 2011г. затова се забавихме със всичко във времето. А като казвате, че се радвате, че най-накрая и аз съм проявил морал, да, само че моя морал да не дава господа да е като вашия, защото моя морал е, че не трябва да се лъжат хората по никакъв начин, а вашия морал е да направите всичко така, че накрая да си постигнете целта, без значение дали ще ги излъжете хората или не, т.е. на всяка цена. Е с това не мога да се съглася. Благодаря Ви.

Георгиева – проц. – от място - не се чува ясно – Г-н Председател, уважавам г-н Славов като кмет, но позволявате тук се допускат квалификации, които надминават здравия разум.

Ибришимов – Г-жо Георгиева, имали сме сесии, които са били много по-тежки в това отношение, смятам, че днешната протича много спокойно, така че не съм съгласен с вас

Сивкова - Уважаеми г-н Председател, г-н Славов, колеги според мен се вложиха тук в днешното заседание много фалшиви емоции и манипулации и е време някак си да се приземим към конкретната тема, която ни вълнува. Опозицията в лицето на БСП се напада, че едва ли не ние сме причината в този град да не се случват хубавите неща, със това аз не съм съгласна, ние сме седем човека в залата, работили сме от самото начало със позицията, че гражданите трябва да бъдат питани дали да се поеме този общински дълг, и през тези 2 г. сме работили в тази посока. Това че, някой не му харесва това нещо, това си е негов проблем, не можем да бъдем упреквани за едно или друго. Факт е, че 2 г. този заем не се изтегли и сега ни се предлага „Временно спиране на процедурата по поемане на дългосрочен общински дълг, чрез емисии на общински ценни книжа, облигации при условията на частно предлагане“. Искам да кажа от името на колегите от групата на БСП, че ще гласуваме против, предложението да се преустановят временно тези действия до конституирането на Общински съвет Ямбол за мандата 2019 – 2023 г., и ще дам мотиви. Първо – няма такава процедура по закона за общинския дълг, без такова решение 2 г. кмета протака и не пое този дълг, още 3 м. може нищо да не прави ефекта ще е същия. Има решение на Общински съвет и решението на общинския съвет или се изпълнява или се отменя, не сме съгласни с мотивите на предложението, не приемаме че „доброжелателни граждани“ правят неоснователни спекулации с цел да осуетят поемането на дълга, защото не е вярно. Този дълг скандализира хората и с помощта на будни граждани и общински съветници, обществото разбра какво се случва, защото не знаеше, и като разбра това не му хареса. Гражданите се противопоставиха с подписка от над 6 000 подписа. На следващо място не сме съгласни със самото предложение. Не можем да се съгласим следващият кмет да е натоварен с тази тежест да изпълнява решение на този Общински съвет да тегли заем който не би искал може би. Не можем да сме съгласни поръчки за няколко милиона които предстои да бъдат възложени от този кмет да трябва да ги изпълнява следващия като наследство от този. Не можем да се съгласим следващият кмет да реализира една инвестиционна програма по която няма консенсус в този Общински съвет и която е наложена от този кмет. Позицията ни г-н Славов е, че след като сте изгубили доверието в Ямбол, което го показаха резултатите от последните избори и една от причините е желанието да се поеме този дълг от 9 млн. евро, е редно не да ни предлагате такива никакви решения за отлагане във времето, а да ни предложите решение за отмяна решението на Общински съвет за поемане на общински дълг. И следващият кмет, който и да е той – референдум и от там нататък да се движат от новия Общински съвет нещата. Едни такива половинчати и никакви да отлагаме във времето, като онези горе в София, дето се въртят и така, и така, или се отменя решението. Какво е това отлагане? Със тези мотиви групата на БСП няма да подкрепи решението. Благодаря.

Бакърджиев - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми общински съветница,  искам да напомня на г-жа Сивкова, че тези дето се въртят горе и не си знаят какво се иска са от тяхната партия.

Славов - Уважаема г-жо Сивкова, г-н Председател, дами и господа общински съветници. Първата мисъл, която чух от г-жа Сивкова беше „не съм съгласна че БСП пречи“, а на практика е точно обратното, ето тук говорим за морал. Не пречите обаче, жалите по всички възможни начини, а докато не излезе и последното решение на ВАС, е ясно за всеки един човек, че няма как да продължи нормално една такава процедура. Вие не пречите, да де, ама съда се произнася след 6 м., след година. Вие не пречите, да, ама то се забавя, защото Вие жалите, г-жа Катя Георгиева, 2017 г. като общински съветник, тази година инициативен комитет, членове, отделно хора и т.н., миналата година пак, иначе Вие не пречите. И казвате пак – ето обещал съм, че юни месец ще я изпълня, а нищо не се е случило, е как да се случи като Ви е пречите. Е на това му се вика липса на морал и цинизъм. За мен няма друго обяснение, явно ценностните ни понятия са много различни, но е хубаво наистина хората да разберат, добре е че ще се поляризират отношенията и така ще се обострят сетивата за местните избори, и надявам се на всички хора да им стане ясно, всъщност къде е истината. Защото истината е, че заради това, че пречихте няма как да се случи. А не е заради това, че кмета се е забавил или нещо не е направил, напротив изобщо не е така. И точно затова съм вкарал решение в Общински съвет сега, за да може с волята на общинския съвет да се спре това действие за този облигационен заем, защото с решение на Общински съвет то е стартирало, и е морално, в общинския съвет аз да го внеса, за да няма спекулации, защото вие продължавате с тези спекулации които си ги повтаряте като мантра от 2017г. и от 2018г. Точно общинския съвет, с волята си, да отложи всичко до първото заседание или ди конструирането на следващия Общински съвет, и така е морално, и така е редно за да не се злоупотребява в пълно съзнание, че от това губи града.

Костов - Уважаеми г-н Председател, г-н Славов, уважаеми колеги. За пръв път откакто съм общински съветник ще подкрепя предложение със толкова смесени чувства – преустановяване временно действията по тегленето на кредита, всички обекти, които нашите съграждани толкова дълго очакваха ще бъдат отложени. Нека обаче е ясно кой носи отговорността  за всичко това, като представител на политическа сила, която също е отговорна за развитието на Ямбол считам че основните виновници са ръководството на БСП, в лицето на г-жа Катя Георгиева, както и  общинските съветници от БСП. Но това не се случва за пръв път и ние всички сме свидетели на това как БСП системно работи против интересите на Ямбол, няма нито едно предложение за значим проект в града, досега, и то проект които е реализиран в града в последствие, за който БСП да са гласували „за“. Ако се върнем назад, ще си спомним и отношението и към проектите за парка, депото, а защо не и за бизнес инкубатора, който щеше да бъде настанен в рушащото се училище „Ради Ив. Колесов“. В по-широк план също можем да си припомним постановлението на Министерски съвет за източния околовръстен път Веселиново – Завой, ще Ви припомня само, че тогава с двама министри „уж“ от Ямбол от БСП, т.е. разбирайте членове на Министерския съвет които би трябвало да осъществяват контрол относно изпълнението на тяхното министерско постановление, тогава беше направен само Веселиново – Завой, и бяха ощетени конкретно ямболлии, и то не ощетени – наказани бих го казал по-точно. Едва миналата година успяхме да ремонтираме пътя от печатницата до „Бенковски“, и да наваксаме частично това изоставяне. Всички действия на БСП против Ямбол не могат да бъдат замазвани с някакви граждански инициативи, и измислени комитети. Самото присъствие на председателя на БСП Катя Георгиева, и председателя на младежкото БСП Райно Георгиев,  в един такъв инициативен комитет против кредита е ясен знак, кой и с какви цели е създал този инициативен комитет, а целта е една – да се спрат темповете на развитие на Ямбол. Сложната съдебна гимнастика с обжалването на решение на общинския съвет от страна на председателя на БСП Катя Георгиева, след това от инициативния комитет, след това“уж“ от заинтересовани граждани бяха без резултат, и това беше ясно за всички. Но то забавя реализацията на обектите предвидени да бъдат изпълнени със средствата от кредита. И нека никой не се заблуждава, че това е успех на БСП, не, не е това е загуба за Ямбол. Реализирането на тези проекти ще бъде голям напредък за града ни, но БСП винаги е работил в посока обратна на напредъка, успеха им се измерва с това каква вреда могат да нанесат на Ямбол. Аз обаче съм убеден, че Ямбол ще продължи да се развива въпреки тях в тази връзка приканвам целия общински съвет да подкрепим предложението т. 13 от дневния ред. Благодаря.

Додов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, значи изправени сме пред един въпрос, който доколкото аз разбирам се поляризира. На първо място ще обърна внимание защо беше емитиран този дълг, основно той касаеше демографската криза пред която сме изправени като държава, и в частност като град, на второ място идеята беше да повишим благосъстоянието на населението в града ни, на трето място да повишим качеството на живот и в частност да повишим икономическия просперитет в нашия град. Аз откакто съм общински съветник, винаги съм гласувал за икономически промени които да бъдат във полза на този град, и за мен е крайно неприятно че трябва да подкрепя едно такова предложение, което временно да отложи изтеглянето на въпросния дълг. Чисто политически е хода, приемам го като факт, но много от нещата които се казаха тук аз не ги приемам. Първо един от колегите ни стартира с определението „бедни“, значи ако през неговата призма приемаме чисто икономически да определяме хората за бедни – ок, но хората са не само икономически бедни, ние трябва да ги разглеждаме и в морален аспект, и в духовен разбира се. Така че нека да не слагаме такива етикети на нас като ямболлии. Второ засегна се въпроса с поръчките. Значи кой, какви интереси има би следвало да ги загърби след като е влязъл в този общински съвет, аз аналогично на този коментар съм загърбвал лични интереси, каквито знаете много добре че имам в частност, в полза на обществените, и в предвид повишаване на данъците, и в други аспекти разбира се. Искам да опонирам на г-н кмета че несамо в последните 10 г. Ямбол се развива. Ямбол е макар и с постепенен и бавен с предхождащи обстоятелства възход от 2004 г. насам, когато се усетиха значителни промени в икономически аспект за града ни, което включва и една друга партия, което твърде вероятно някой други приемат като отминала и ще ви напомня за СДС, които винаги са защитавали икономическия просперитет на държавата и на града ни в частност. Конкретно за дълга искам да обърна внимание, че когато се тегли даден дълг, се извършва оценка на риска, това е една дисциплина, която се изучава във всички висши учебни заведения по – специално, и тази оценка на риска доказва, че Ямбол може да си позволи лукса, ако така го приемаме в общественото пространство, да изтегли такъв дълг защото той може да го обслужва. Въпросът е обаче дали ние да изпреварим времето и да помогнем на младите хора, които живеят в гр. Ямбол да останат да живеят тука, да създават семейства, и да продължат да се развиват, или да се опитваме да търсим други методи и подходи, или да вкарваме чужденци които да населят града ни, като в същото време  правим референдум за да няма такива. Общо взето ние изпадаме в определение противоречия, т.е. ние трябва да подходим стратегически за този град. Доколко ние ще употребяваме общественото мнение, ама извинявайте ама общественото мнение се употребява, тогава когато дойдат избори. Значи определени политически партии излъчват лица, които те смятат че могат да ги представляват, на които те могат да се доверят, и ако тези лица не стоят устойчиво на своите позиции мисля, че не им е мястото в този местен парламент. Така че на някой хора които преди прежди говорещи се изказаха че са независими, ами те не се били издигнати като независими такива. Те са били участници от политическа партия,която ги е подкрепила и номинирала, така че да не са правят на ощипани госпожици, извинявам се за израза. Още нещо което исках да обърна внимание присъстващите….

Ибришимов - Г-н Додов свърши ви времето.

Додов - Благодаря. Само исках да отбележа че тук не става въпрос за 10-15% от тук присъстващите, които са одобрени от местното гражданство. Бих казал много неща, благодаря на този етап.

Банков - Снощи към 12-12:30 ч. си отворих пощата и видях предложението, и бях изненадан от направеното предложение от кмета. Да ви кажа бях приятно изненадан и едновременно с това, това предложение ми даде и някои отговори, но те са лично за мен. Искам сега да подчертая преди всичко, че се изказвам лично от мое име. Това, което беше декларирано, то е декларирано от името на групата, аз се изказвам лично от мое име и като такъв дори гласувах в комисията „за“ предложението. Сега вече при нас ситуацията е такава, морала е според ситуацията, сега ситуацията се промени може да ми се промени морала при гласуването, но такава ни е партията. Така че, аз също ще се постарая да се абстрахирам от изказванията, защото за моя жалост това е един много важен въпрос, както за нас така и за нашите съграждани, тук го политизирахме излишно според мен и затова няма да коментирам нищо от изказванията, защото започна ли там работата ще стане лоша, а имам позитивно настроение в изказването, което искам да направя. Може би е последното ми изказване в ОбС и това, че открих първата сесия на нашия мандат също ме задължава да бъда позитивен в последното си изказване. Сега, какви са мотивите за предложението, явните мотиви сигурно не са тези, които са написани, това което е написано аз не го разпределям , малко са и грубо дадени, сигурно има и други мотиви, но основния мотив, който е казан той е даден в предложението е подчертано и е даден в решението, това че с този дълг да се занимава новия ОбС. Това е основното, за мен това беше важното и за мен това беше изненадата, която аз получих, когато прочетох предложението. И в този смисъл поздравявам кмета, че е направил такова предложение пред ОбС. Разбирам, че при изразена позиция, при изразени действия е много трудно да се направи едно такова предложение, освен морален дълг, тук става въпрос за сила на характер и за воля, за да се направи това въпреки всичко, но аз пак подчертавам, мисля че това е в полза на нашите съграждани и затова приветствам предложението, и ви призовавам всичките, и не се съмнявам, че то ще бъде подкрепено от вас. Но, за да бъда все пак докрай искрен, предлагам на кмета, аз не го предлагам като допълнение на решението, но предлагам на кмета, ако той реши, решението да бъде допълнено с още едно изречение, а именно: „Решението за възстановяване на преустановените действия да се вземе от ОбС – Ямбол.“ Тъй като така предложено решението още с конструирането на ОбС, кмета, който и да е той, може да действа“. Разбирате ли, сега взимаме за преустановяване и новия ОбС за продължаване на действията, това имам в предвид и вече, ако кмета реши да си го позволи. Така че, аз мисля, че това е един добър политически ход, както беше подчертано от кмета, като едно политическо решение и ви призовавам пак да го подкрепите, това което предлагам като решение.

Славов – Г-н Банков, Вие наистина имате далеч по-богат управленски и политически опит от мен, и сме вече заедно 12 години в управлението на общината, Вие като общински съветник, аз като кмет и всеки път сте в състояние да ме изненадате, понякога не толкова хубаво, понякога хубаво, но винаги с респект и уважение към това което казвате, защото то е факт. Защо го казвам, анализа, който направихте е много близък до истината така, каквато аз се опитах да я представя и такава, каквато Вие четете между редовете, затова моето предложение е да се преустановят всички действия до конституирането на ОбС, защото ОбС се конституира с първото заседание, когато се закълнат всички тук и няма проблем още на първото заседание да се вземе решение, каквото и да е от ОбС. И аз не искам да вменявам на ОбС с мое предложение сега, както Вие казахте с решение на този ОбС, аз да вменявам конкретно действие, ако вие го приемете естествено, така както сте го разписали за следващия ОбС. Нека, когато той се конституира и ако има такава воля може още на първото заседание или на следващия ден, ако се направи сесия да се вземе решение, това зависи само от волята на ОбС и така мисля, че е редно в създалата се ситуация. Затова приемам по принцип онова, което предлагате, но мисля, че е по-редно не аз като вносител, дори не вие като съветник, ако вменим конкретно действие на следващия ОбС, но нека той да има свободната воля да прецени дали да, дали не, защото това решение може да го вземе винаги и още на момента на конституирането му.

Ибришимов – След изказването на г-н Славов и на моите колеги, д-р Петкова, г-н Костов, ще спомена и г-н Банков мисля, че няма кой знае какво да се добави, но аз искам да погледна нещата от един малко по-различен ъгъл. Често си задавах въпроса дали в политиката има морал и тук видяхте, че тази дума се използва многократно, г-н Банков също загатна за това, но аз искам най-отговорно да кажа, че за мен това проекторешение е един морален акт от страна на кмета и е пример за това, че в политиката наистина може да има морал. Това проекторешение показва, че кмета и общинските съветници, които ще го подкрепят, са хора с етика и които могат да носят политическа отговорност, и понеже преди мен, а и аз самия говоря за морал, искам да задам няколко въпроса на колегите от БСП, които отдавна искам да задам. Уважаеми колеги от БСП, какво морално има в това да пречиш на развитието на града си, какъв е морала в това да работите против интересите на Ямбол? Какво морално има в това, ви питам още, единствената ви цел бъде узурпирането на властта без да подбирате средства за това? И още нещо искам да ви питам отдавна, какъв е морала на хората, да разскачате на доноси и пасквили под формата на сигнали, които вие много умело използвате последните години, не се учудвайте изобщо, които вие така умело използвате последните години, прикрити под така наречени измислени инициативни комитети и които също така се натрапват на нашите съграждани от местна частна кабелна телевизия? Питам ви и отговор не искам, защото аз и моите съграждани го знаем отговора. Да, тук няма абсолютно никакъв морал в това, което изредих. Колеги, вече се обръщам към всички, от ситуацията, в която сме в момента аз съжалявам само за едно нещо - след дългото забавяне реализацията на тези проекти за съжаление ще трябва да бъде отложена за следващия мандат, вместо да бъдат направени сега и вместо хората живеещи в Ямбол да ги ползват още сега и ако бяха станали следващия мандат г-н Славов, щеше да прави нещо друго, нещо ново, нещо може би още по-добро пак в интерес на гражданите на Ямбол, ето затова наистина съжалявам.

Ибришимов - Няма повече желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 7                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Ст. Бакърджиев – Гласувах „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Преустановяват се временно всички действия относно процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане, свързани с организиране и осъществяване на подписката по записване на облигациите, до конституирането на Общински съвет - Ямбол за мандат 2019-2023.

 

 

 

            Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и седмото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

 

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова

 

 

                                                                                              Р. Георгиева