РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 17 ЮЛИ 2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващ програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно закриване на социалните услуги "Преходно жилище за момичета" и "Преходно жилище за момчета" през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС, марка Оtoyol, модел е 27.14 School Bus 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно актуализиране на списък за броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми вземания от обезщетения за ползване без правно основание на общински терени.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане модернизирането на лекоатлетическата писта на градски стадион - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Донка Велчева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

12.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дженка Сотирова Стоянова, Данка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изпълнение на проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа на следващ програмен период" - договор № BG161PO001/5-02/2012/020.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация разрешава поемане на задължение и упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 192 465.00 лева, във формат: образец Приложение Е1-IX от пакета документи за бенефициенти по ОПРР за обезпечаване на авансово плащане по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/020, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” за период до два месеца след изтичане срока на договора за БФП, а именно - 19.02.2016 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по Закона за общинската собственост.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение по точка 1 на 42 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 16.02.2015 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост

 

81

Поземлен имот с идентификатор 87374.515.140

50 001.00 кв.м.

1902 от 18.05.2015 г.

Ямбол, Промишлена зона ул. „Ямболен”

82

Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621

166.00 кв.м.

1898 от 15.04.2015  г.

Ямбол ул. „Виза”

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за  продажба чрез публични търгове на имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.77 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 435 кв. м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1422/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 231.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 115.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 438 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1400/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 246.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 120.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.236 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 517 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1688/ 10.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота  2 651.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 325.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.126 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1340/ 16.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 392 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1414/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 010.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 005.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.74 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1421/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 060.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 030.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.33 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 818 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1380/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  4 020.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 010.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.65.33 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Кринчовица”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 21 435 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №101/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  27 240.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 620.00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.58.127 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Балар дере”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 4 172 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1143/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 300.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.54.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Емерлийски път”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 15 473 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1293/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.12.928 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Азмака”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 3 494 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1144/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 200.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.39.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Балтата”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 5 240 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1553/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  6 460.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 230.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 10 547 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №99/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  12 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 185.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.359 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 673 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV           . Актуван с АОС №89/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  11 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 685.00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 901 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1295/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  13 960.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 980.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 17 000 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1294/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  19 940.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 970.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 104 281 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №91/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  233 450.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 116 725.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 20 582 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №92/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  49 550.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 24 775.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 47 826 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №90/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  103 890.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 51 945.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 439 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1399/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 251.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 125.00 лв.

21. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1435/ 13.08.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 153.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 080.00 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1412/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 696 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1413/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 569.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 785.00 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 750 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1431/ 01.08.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 846.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 925.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.150 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1548/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 820.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 910.00 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.148 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 628 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1552/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  2 810.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 405.00 лв.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.153 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 824 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1549/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 330.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 165.00 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.91 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 4 241 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1551/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 800.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 400.00 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1402/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  9 580.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 790.00 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.147 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 5 269 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1545/ 05.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  6 550.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 275.00 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.37.239 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 154 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1544/ 05.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 460.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 730.00 лв.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.38.871 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 4 642 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1543/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  6 240.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 120.00 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 348 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІII. Актуван с АОС №1145/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  9 220.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 610.00 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.113 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 825 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1559/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 740.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 370.00 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.128 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 004 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1134/ 10.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  10 110.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 055.00 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 550 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1542/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  2 870.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 435.00 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.129 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 510 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - VІІ. Актуван с АОС №1541/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  390.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 195.00 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.17 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 13 001 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1292/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  15 140.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 7 570.00 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1290/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1291/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

    41. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.140  по КККР на гр. Ямбол, с площ 50 001.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - за производствен складов обект, идентичен с УПИ ХVІ 515.14  за Производствено складова дейност, търговия и услуги,  кв.333 - А по ПУП ПР, одобрен със заповед ТУ/02-00008 от 06.02.2015 г., актуван с АОС – частна № 1902 от 18.05.2015 г., находящ се на ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

         Начална тръжна цена на имота 489 000.00 (четиристотин осемдесет и девет хиляди) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 244 000.00 (двеста четиридесет и четири хиляди) лв.

      42. Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 166.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІІ  за ЖС, кв.4  по ПУП ПР, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995 г., актуван с АОС 1898 от 15.04.2015 г. 

         Начална тръжна цена на имота 17 100.00 (седемнадесет хиляди и сто) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 8 500.00 (осем хиляди и петстотин) лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местния печат и на интернет страницата на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол като се създаде нов Раздел девети „Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд“ към Глава втора „МЕСТНИ ТАКСИ“ със следния вид:

 

„Раздел IХ: Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд.

 

 Добавя се нов Чл. 37а. При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за незамеделски нужди, размера на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

 

Нов Чл. 37б. При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, размера на таксата се определя по следната формула:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол - коефициентът за поливност.

1. Коефициентът за площта на земята /К площ/ се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта и от вида на обекта, както следва:

1.1. за обектите, чиито видове са посочени в чл.37в от настоящата наредба

а) при площ до 1 дка. включително - 2,00;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3,00;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4,00;

г) при площ над 10 дка.- 5,00;

1.2.за обектите по чл.37г, независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;

1.3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти, независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

    2. Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

 

ГРУПИ ПО КАТЕГОРИЯ

    ВИД НА ОБЕКТА

По чл.37в

По чл.37г

1

2

3

За земи в землищeто на гр. Ямбол от I ,II и III категория

13,00

 1,20

За земи в землището на гр. Ямбол от IV и V категория

              9,00

              0,80

За земи в землището на гр. Ямбол от VI, VII и VIII категория

6,00

0,50

 

2.1. За линейни обекти коефициентът по т. 2 е 1,00.

2.2. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.

Нов Чл. 37в. Размерът на таксата се определя по формулата в чл.37б, като се ползва съответният коефициент в колона 2 от таблицата към т.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1. търговски обекти;

2. производствени обекти;

3. складови обекти;

4. административни обекти;

5. курортни обекти;

6. туристически и спортни обекти;

7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

   Нов  Чл. 37г. Размерът на таксата се определя по формулата в чл.37б,  като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към т.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1. здравни обекти;

2. обекти на науката, образованието и културата;

3. обекти на енергетиката и транспорта;

4. обекти със социално предназначение;

5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

7. обекти на отбраната и националната сигурност;

8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

9. хидромелиоративна инфраструктура;

10. игрални полета на игрища за голф.

Нов Чл. 37д. Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд в тримесечен срок от получаване на уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ от Комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ, след положително Решение по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя.

                 1. За определяне размера на таксата, инвеститора подава заявление в Общинската администрация, придружено със следните документи:

                 1.1. Уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ за постановено положително решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ;

                 1.2. Копие от акта за категоризация. Когато имотът представлява полски път (без категория) се прилага чл.1, ал.4 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

                 1.3. Копие от удостоверение за поливност.

                 2. Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя от комисия, назначена от Кмета на общината и се отразява в протокол. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд.

                 3. Таксата се заплаща еднократно, в срока предвиден в уведомлението към Решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, по бюджетна сметка на Община Ямбол.

                 4. При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ, както и в случаите по чл.24, ал.5, т.2 и т.3 от същия закон, заплатената такса по чл.37б, не се възстановява.

 

            II. Наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влиза в сила в деня на приемането й.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно закриване на социалните услуги "Преходно жилище за момичета" и "Преходно жилище за момчета" през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Закрива социалните услуги „Преходно жилище за момичета” и „Преходно жилище за момчета”  с адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 112, считано от 01.09.2015 г., с капацитет - 8 ползватели, целева група – деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин” (съгласно Решение на двадесет и петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 17 септември 2009 г.)         

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да изпрати мотивираното Решение на Общински съвет – Ямбол, както и всички необходими документи до директора на Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол и Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл. 36в, ал. 1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС, марка Оtoyol, модел е 27.14 School Bus 27+1 места с рег. № Y 35 91 АН, на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 44 от НРПУРОИ

            1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на движима вещ, представляваща, моторно превозно средство марка Otoyol, модел Е 27.14 School Bus 27+1 места с регистрационен № Y 35 91 АН, на СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол за срок от 5 (пет) години, считано от 01.09.2015 г.

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за изпълнение на решението.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно актуализиране на списък за броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, изречение второ от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол, определя общински жилищен имот, актуван с АОС №1463/26.05.2008 г., находящ се на ул. „Преслав” № 54, с обща площ 83.00 кв. м., и допълва Приложение №2A, т.6, а именно:

 

Приложение № 2 А

КЪЩИ ЗА ПРОДАЖБА

Адрес

Вид

м2

АОС

ж. к. / ул. / бул.

бл. / №

вх.

ет.

ап.

мазе

6

ул. „Преслав”

54

.-.

.-.

.-.

няма

къща

83

1463

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отписване на дългосрочни несъбираеми вземания от обезщетения за ползване без правно основание на общински терени.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 111, т. „б" и т. „в" от Закона за задълженията и договорите да се отпишат от счетоводните регистри на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране" дължимите суми за обезщетение, в размер на 33 070,41 лв. за периода от 1998 г. До 31.12.2011 г., съгласно приложената справка за длъжниците и размера на изчислените лихви към датата на влизане Решението на Общински съвет Ямбол в сила за отписването им.

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане модернизирането на лекоатлетическата писта на градски стадион - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Одобрява  проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане с наименование: „Модернизиране на  лекоатлетическата писта на Градски стадион – Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Донка Велчева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Донка Велчева Петрова от гр. Ямбол, ул. „Тополница” № 61.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Дженка Сотирова Стоянова, Данка Колева Динева.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г., отпуска еднократна финансова помощ на:

            1. Дженка Сотирова Стоянова от гр. Ямбол, живуща в ж.к. ,,Христо Ботев” 26-Б-23 в размер на 100 (сто) лв.;

            2. Данка Колева Динева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.,,Златен рог” 9-Б-1-22 в размер на 100 (сто) лв.