РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2019г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) - самостоятелнa съставнa част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Кабелна линия срн 20kv от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kv с трансформатор 400 kva, кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно изменение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Туризъм и култура", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ V 1399, 1396, кв. 30, ул. "Ксанти" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в сграда на ул. "Преслав" № 61.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. "Китка" по искане на Тодор Киров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ идн. 87374.17.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Рибарника“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" бл.38-В-59.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно временно спиране на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) - самостоятелнa съставнa част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Кабелна линия срн 20kv от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kv с трансформатор 400 kva, кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ,  Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Кабелна линия СрН 20kV от ЖР № 4 на изв.“Млекопреработване“ до нов БКТП 20/0,4kV с трансформатор 400 kVA, кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Цех за пелети“ в 87374.53.989, м.“Подстанция“, гр. Ямбол, общ. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „ТОШИ ТРАНС“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „База за авторемонтни услуги, търговия и обитаване”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 93 в кв. (масив) 36.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изменение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Туризъм и култура", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост приема изменение в Таблица № 1 Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП „Туризъм и култура“ при Община Ямбол, в чл.18, ал.1 от „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Туризъм и култура” град Ямбол, както следва:

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

ПЛОЩ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

АОС

1

Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3, включваща:

963

кв.м.

 

гр. Ямбол,                  пл. Освобождение, №1

1958/02.12.2015г.

 

Културно информационен център - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1

1978.35 кв.м.

2

Младежки Дом, представляващ сграда с идентификатор 87374.533.6.4

1300 кв.м.

гр. Ямбол, градски парк

1/15.11.1996г.

3

Самостоятелен обект, в сграда с идентификатор 87371.-537.198.1.2

публична общинска собственост, за обществен обект-комплекс

449.60 кв.м.

гр. Ямбол,                        ул. "Славянска"№4

1876/09.12.2014

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ V 1399, 1396, кв. 30, ул. "Ксанти" № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в УПИ V 1399,1396, кв.30, по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед ТУ02/00036-17.04.2008 г.  като на  Иван Ботев, с постоянен адрес ул. „Срем”, гр. Ямбол и Пламен Комитов, с постоянен адрес ул. „Ал. Стамболийски”, гр. Ямбол, при равни квоти се продаде правото на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 87374.543.483  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 321 кв.м., с начин на трайно ползване – ниско застрояване, находящ се на ул. „Ксанти“, за сумата от 19 700 лв. без ДДС, върху който с протоколно решение № 21/1961 на ИК на ГОНС са учредени права на строеж на наследодателите на Янко Янев от с. Недялско, обл. Ямбол, ул. „Слав Ж. Бонев“ и Петьо Енев от град Ямбол, ж.к. „Златен рог“ и които имат право да построят в имота жилищна сграда с разгъната застроена площ от 140 кв.м.

Договор за продажба, да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок, в който да бъде вписано условието на продажбата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в сграда на ул. "Преслав" № 61.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се продаде на ООД „Месокомбинат Бай Течо“ с ЕИК 128503930, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Индустриална“ № 26 правото на собственост върху имот частна общинска собственост – помещение - самостоятелен обект с идентификатор 87374.531.296.4.1  по КК на гр. Ямбол, с площ 19.00 кв.м., представляващо част от първи етаж на двуетажната масивна жилищна сграда с  идентификатор 87374.531.296.4 с вход от север, с административен адрес ул. „Преслав“ № 61 за сумата от 11 800.00  (единадесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. "Китка" по искане на Тодор Киров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.510.202 по КК и КР на град Ямбол, ул. „Китка“,  като на Тодор Киров, от град Ямбол, ул. „Йордан Йовков“ се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 659/4759 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.510.202  по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, целият с площ 4759 кв.м., вид територия урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид нива, актуван с АОС 2350/25.02.2019 г. за сумата от 23 700.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ идн. 87374.17.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Рибарника“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол и „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 128003989, със седалище и адрес на управление ул. „Ормана" № 34, управител Моньо Тодоров, чрез продажба частта на общината от 39 410 кв.м, представляваща 39 410/ 594 210 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 87374.17.103 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка седемнадесет точка сто и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол, с Акт за общинска собственост №1569, том 15,стр.181, рег.4787 от 01.07.2009г., вписан в Службата по вписвания под рег.№ 4781, том 15, стр,181 на 01.07.2009г., намиращ се в местност „Рибарника", град Ямбол, за сумата от 253 300 лв. /двеста петдесет и три хиляди и триста/, без включен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Ямбол администриране на последващите, съгласно закона, действия.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публични търгове с тайно наддаване помещения -  части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 87374.531.416.2 по КККР на град Ямбол, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2, актуван с АПОС №123/09.03.2000г., както следва:

1.                  Обект – Кабинет № 2, представляващ помещение с площ 17.92 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 119.00лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит715.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

2.                  Обект – Кабинет № 3, представляващ помещение с площ 17.92 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 119.00лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит715.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

3.                  Обект – Кабинет № 4, представляващ помещение с площ 20.16 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 133.86лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит800.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

4.                  Обект – Кабинет № 5, представляващ помещение с площ 20.16 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 113.86лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит800.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

5.                  Обект – Кабинет № 6, представляващ помещение с площ 17.92 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 119.00лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит715.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

6.                  Обект – Кабинет № 7, представляващ помещение с площ 18.48 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 122.70лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит730.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

7.                  Обект – Кабинет № 8, представляващ помещение с площ 20.16 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 133.86лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит800.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

8.                  Обект – Кабинет № 9, представляващ помещение с площ 26.88 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 178.48лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит1 070.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

9.                  Обект – Кабинет № 10, представляващ помещение с площ 15.68 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 104.12лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит620.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

10.              Обект – Кабинет № 11, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит760.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

11.              Обект – Кабинет № 15, представляващ помещение с  обща площ 27.00 кв.м., кабинет -  с площ 16.00 кв.м. и помощно помещение с площ 11.00 кв.м.,

-      Начална тръжна цена  - 179.28лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит1070.00 лв.

-      Предмет на дейност – за зъботехническа лаборатория;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

12.              Обект – Кабинет № 16, представляващ помещение с площ 26.32 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 174.76лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит1050.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

13.              Обект – Кабинет № 17, представляващ помещение с площ 21.28 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 141.30лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит850.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

14.              Обект – Кабинет № 18, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит750.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

15.              Обект – Кабинет № 19, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м., ведно с 27.06 кв.м. идеални части от общите части на сградата

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит750.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

16.              Обект – Кабинет № 20, представляващ помещение с площ 19.04 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 126.43лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит750.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

17.              Обект – Кабинет № 21, представляващ помещение с площ 16.80 кв.м.

-      Начална тръжна цена - 111.55лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит670.00 лв.

-      Предмет на дейност – за зъботехническа лаборатория;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

18.              Обект – Помещение, представляващо помещение за лаборатория, с площ 66 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 438.24лв., без ДДС /изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит2500.00 лв.

-      Предмет на дейност – за зъботехническа лаборатория;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

19.              Обект – Помещение с площ 19.00 кв.м., представляващо офис /за дентални услуги/

-      Начална тръжна цена  - 42.94лв., без ДДС /изчислена по т.43 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит260.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

20.              Помещение – магазин за промишлени стоки, с площ 24.00 кв.м.

-      Начална тръжна цена  - 88.08лв., без ДДС /изчислена по т.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит530.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществявана здравни услуги /дентална помощ/, извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Н. Петрини" бл.38-В-59.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.66.1.59 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка шестдесет и шест точка едно точка петдесет и девет) по КК на гр. Ямбол, с площ 44.05 (четиридесет и четири цяло нула пет) кв.м., прилежащо мазе №59, с площ 5.49 (пет цяло и четиридесет и девет) кв.м., находящ се на 3 (трети) етаж в сграда с идентификатор 87374.535.66.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.535.66 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №1211 за частна общинска собственост от 17.06.2005 г., с административен адрес гр.Ямбол, ул.,,Николай Петрини“, в размер на 23 110.00 лв. (двадесет и три хиляди сто и десет лева), на която цена го продава на Катя Табурова, с адрес гр.Ямбол, ул.,,Николай Петрини“.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение по точка първа на 41 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2019 г., раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”

Буква Б „Имотите, общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС

113.             

ПИ 87374.561.212

Площ: 552 кв.м.

АОС № 2367 от 13.05.2019 г.

Местност:

„Плачи могила“

1114.

ПИ 87374.561.213

Площ: 533 кв.м.

АОС № 2368 от 13.05.2019 г.

Местност:

„Плачи могила“

1115.

ПИ 87374.561.217

Площ: 573 кв.м.

АОС № 2369 от 13.05.2019 г.

Местност:

„Плачи могила“

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.561.212 по КК и КР на града, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 552 кв.м., находящ се в град Ямбол, местност „Плачи могила“, представляващ земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван с АОС 2367 от 13.05.2019 г.

Начална тръжна цена за имота  1 940.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 970.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.561.213 по КК и КР на града, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 533 кв.м., находящ се в град Ямбол, местност „Плачи могила“, представляващ земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена за имота  1 880.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 940.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.561.217 по КК и КР на града, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 573 кв.м., находящ се в град Ямбол, местност „Плачи могила“, представляващ земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена за имота  2 020.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 1 010.00 лв.

4. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.456 по кадастралната карта на град Ямбол, целия с площ 3 185 кв.м., начин на трайно ползване – ниско застрояване,  идентичен с УПИ I за ЖС, кв. 134 по ПУП ПР на град Ямбол, ведно с построените в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.553.456.2, със застроена площ 264 кв.м., сграда с идентификатор 87374.553.456.1, със застроена площ 78.00 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.553.456.3, със застроена площ 33 кв.м., актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015 г., находящ се в град Ямбол, ул. „Клокотница“ № 83.

Начална тръжна цена за имота  126 500.00 без ДДС.

Депозит за участие в търга 63 250.00 лв.

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по КК на град Ямбол с площ 376.00 кв.м., с предназначение за административна дейност, представляващ целия трети етаж от монолитна сграда с идентификатор 87374.546.16.7, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с административен адрес ул. "Търговска" № 164  гр. Ямбол, актуван с АОС № 215  от 19.04.2001 г.

Начална тръжна цена за имота  153 900.00 без ДДС.

Депозит за участие в търга – 76 950.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал. 1 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.32, ал.1 и чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

2. Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост-оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество за 76.44м3 в оценителния доклад от 03.05.2019г., при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена 56.76лв./пл.м3, без ДДС;

2.2. Депозит за участие в търга 10% върху началната тръжна цена на 1пл.м3 дървесна маса или сумата от 433.87лв., който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол

2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв, без ДДС.

2.4 Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

          1. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на община Ямбол за 2019 г., както следва:

Местни дейности

По прихода

Увеличава § 62-02 Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (-)  с (-) 2 427 лв.

Намалява § 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) с 2 427 лв.

По разхода

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

Намалява § 10-00 Издръжка с 70 000 лв.

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи с 160 000 лв.

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"

Намалява § 10-00 Издръжка с 30 000 лв.

ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"

Дейност 998 "Резерв"

Намалява § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 60 000 лева.

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи за 2019 г. да бъде включен обект:

 - „Изграждане на Рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40,  на стойност 160 000 лв.

3. Одобрява промени по разходната част на бюджета на Художествена галерия „Жорж Папазов“ за 2019 г., както следва:

Държавни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер"

Намалява § 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с 6 200 лв.

Намалява § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели с 1 200 лв.

            Увеличава § 10-00 Издръжка с 7 400 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно временно спиране на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Преустановяват се временно всички действия относно процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане, свързани с организиране и осъществяване на подписката по записване на облигациите, до конституирането на Общински съвет - Ямбол за мандат 2019-2023.