РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 6 АВГУСТ 2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно осигуряване на авансово финансиране чрез използване на механизма разписан в Указанието ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на Министерството на финансите, с цел обезпечаване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на водещ партньор по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, финансиран чрез Оперативна програма ,,Околна среда” 2007-2013, по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предварително съгласие от Общински съвет Ямбол за прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ 87374.73.45 по КК на град Ямбол, местност "Старото селище" през поземлен имот собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП Ф90 за захранване на ПИ с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 135, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог", бл.13, вх. Е, ет.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 138, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Граф Игнатиев" бл.72, вх. Е, ет.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:      1. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда".

Намалява плана на § 10-00 Издръжка” с 40 000 лв.

Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация".

Увеличава плана на § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи” с

40 000 лв.

            2. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” с 40 000 лв. в дейност 603 "Водоснабдяване и канализация", от източник на финансиране – собствени приходи извън обхвата на § 40 през 2015 г., със следния нов обект:  „Хидрогеоложко проучване, проектиране, изграждане и оборудване на 2 бр. тръбни поливни кладенци със съпътстващи шахти и водопроводи в Централна градска част”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно осигуряване на авансово финансиране чрез използване на механизма разписан в Указанието ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на Министерството на финансите, с цел обезпечаване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на водещ партньор по проект ,,Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, финансиран чрез Оперативна програма ,,Околна среда” 2007-2013, по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 6 и чл. 17 от Закон за общинския дълг и във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси и ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на Министерството на финансите:

1.        Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искане за авансово финансиране по реда на Указание ДДС № 6/03.09.2011г. на Министерството на финансите  за обезпечаване на необходимите оборотни средства по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Ямбол – Първа фаза" финансиран по договор за безвъзмездна помощ №. DIR-5112122-C008/17.10.2012,  при следните основни параметри:

·                    Максимален размер на исканото авансово финансиране – 12 000 000 лв.

·                    Валута – лева;

·                    Условия за погасяване: до 15 работни дни от постъпването по банковата сметка на Община Ямбол сума на междинното и/или окончателното плащане, за който авансовото финансиране е отпуснато.

·                    Максимален лихвен процент – безлихвен;

·                    Начин на обезпечение полученото авансово финансиране:

-       Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-5112122-C008/17.10.2012

-       подлежащите за получаване субсидии/трансфери от централния/републиканския бюджет.

2.        Упълномощава Кмета на Община Ямбол, да декларира съгласно искане за авансово финансиране, следните обстоятелства, част от бланката на искането за авансово финансиране:

2.1.            ще преведем сумите в СЕБРА на наши подведомствени разпоредители-бенефициенти, така както са одобрени от УО;

2.2.            в случай, че не погасим в срок задължението по полученото авансово финансиране, сме запознати с възможността за прихващане без наше съгласие на тази сума с подлежащите за получаване субсидии/трансфери от централния/републиканския бюджет.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предварително съгласие от Общински съвет Ямбол за прокарване на трасе на водопровод за захранване на ПИ 87374.73.45 по КК на град Ямбол, местност "Старото селище" през поземлен имот собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на ЕООД „Агромашина груп Ямбол”, ЕИК 202615713, ж.к. „Диана” , бл.20, вх.”Г”, ап. 78, представлявано от Васил Стоянов Иванов за трасе на водопровод за захранване на ПИ 87374.73.45 по КК на град Ямбол през общински ПИ с идентификатор 87374.73.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Старото летище” - земеделска територия, начин на трайно ползване – за Селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 1322.00 кв. м, дължина на трасето 38.50 м. и площ на сервитута 74.00 кв. м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „АГРОМАШИНА ГРУП ЯМБОЛ“ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Старото летище” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за „База за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и складова дейност”.

2. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал.1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Старото летище ” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасето на водопровод ПЕВП Ф90 за захранване на ПИ с идентификатор 87374.73.45 и одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „АГРОМАШИНА ГРУП ЯМБОЛ“ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на трасето на водопровод ПЕВП ф90 за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.73.45 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.73.742 – земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път. Поради малката широчина на полският път, част от сервитута засяга ПИ 87374.72.673 – държавна публична собственост – път от републиканската пътна мрежа.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 135, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Златен рог", бл.13, вх. Е, ет.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на общински жилищен имот: Апартамент 135 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.46.135 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка четиридесет и шест точка сто тридесет и пет), находящ се в гр. Ямбол, ж. к. ”Златен рог” бл.13, вх.Е, ет.6, с площ 83.48 м², заедно с прилежащото му: мазе № 18 с площ 3.69 м², заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 87374.560.24, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж 87374.560.24-46.134, под обекта 87374.560.24.46.132, над обекта 87374.560.24.46.138, актуван с АОС № 1194 от 02.06.2005г.  в размер на 35 400 лв. без ДДС, на която цена го продава на наемателя Недялка Георгиева Паскалева.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 138, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. "Граф Игнатиев" бл.72, вх. Е, ет.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на общински жилищен имот: Апартамент 138 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.54.7 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка петдесет и четири точка седем), находящ се в гр. Ямбол, ж. к. ”Граф Игнатиев” бл.72, вх.Е, ет.8, с площ 64.12 м², заедно с прилежащото му: мазе № 10 с площ 2.35 м², заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 87374.548.54, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж 87374.548.54.7.137, под обекта 87374.548.54.7.135, над обекта няма, актуван с АОС № 439 от 30.01.2002г.  в размер на 29 100 лв. без ДДС , на която цена го продава на наемателите Димитър Радулов Димитров и Янка Иванова Димитрова.