ПРОТОКОЛ № ХLVІІI

 

            Днес, 29.07.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0093/23.07.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Антоанета Антонова, Пламен Проданов, Юсеин Юсеинов.

На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

            В 9:05 часа присъстваха 32 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект "Патронажна грижа за възрасти хора и лица с увреждания в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РР 2014-2020, приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" за изграждане на Кризисен център.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проект на споразумение за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между ЦГЧ и ж.к. "В. Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на имоти предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ II в квартал 84 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Манаф чаир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от кв.117 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част (УПИ I-24 и улица от о.т. 428 до о.т. 425).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно отстъпване безвъзмездно право на строеж за изграждане платформа за трудно подвижни хора към офис на ТД на НАП, ул. "Кабиле" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имот -апартамент на ул."Богдан" 1-А-3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС в УПИ XI, кв. 13, ж.к. "Диана" по заявление  на Йордан Д. Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прилагане на регулацията за УПИ III, кв. 144 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, с отреждане за комплексна автоснабдителна станция, търговия и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

14.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно отпускане ЕФП на Денис Вълчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Славов - Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно предоставяне на части от имот – общинска собственост за нуждите на ОД на МВР Ямбол, НЧ „Зора“ и ОП „Комунални и обредни дейности“.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, предложението което е внесено по извънредния ред, касае сграда общинска собственост с площ 80 кв. м., която се намира в ж. к. „Бенковски“ и която към момента се ползваше от НЧ „Зора 1945“, както и от дирекция социално подпомагане Ямбол. Тъй като от 12.07.2019г. постъпи писмо от ОД на МВР със искане за отдаване на помещение в квартал „Бенковски“, което да бъде ползвано от полицията, се наложи да направим едно пълно обследване на това по какъв начин към момента се използва тази сграда. И след като направихме този анализ счетохме, че е напълно възможно да се отдаде исканото помещение от общината на Областна дирекция полиция, и едновременно с това останалите две помещения които остават да се отдадат на библиотеката на читалище „Зора“, и да се остави отделно помещение, което да се преобразува в пенсионерски клуб, така дълго желан от жителите на к-с „Бенковски“. Затова, тъй като проекта на полицията ОД на МВР е спешен, молбата ми е да бъде включен въпроса в днешното заседание на Общински съвет.

Ибришимов - Г-н Славов, само за момент, тъй като имайки предвид съдържанието на другите точки би трябвало тази точка да влезе като т. 5, а всички останали да бъдат след това.

Славов - Точно така, да предхожда бюджета, тъй като има предвидени средства за ремонт на тази сграда, ако естествено бъде отдадена.

Ибришимов – Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-н Славов.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект "Патронажна грижа за възрасти хора и лица с увреждания в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РР 2014-2020, приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" за изграждане на Кризисен център.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проект на споразумение за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между ЦГЧ и ж.к. "В. Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на имоти предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предоставяне на части от имот – общинска собственост за нуждите на ОД на МВР Ямбол, НЧ „Зора“ и ОП „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ II в квартал 84 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Манаф чаир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от кв.117 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част (УПИ I-24 и улица от о.т. 428 до о.т. 425).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отстъпване безвъзмездно право на строеж за изграждане платформа за трудно подвижни хора към офис на ТД на НАП, ул. "Кабиле" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот -апартамент на ул."Богдан" 1-А-3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС в УПИ XI, кв. 13, ж.к. "Диана" по заявление  на Йордан Д. Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане на регулацията за УПИ III, кв. 144 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, с отреждане за комплексна автоснабдителна станция, търговия и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

15.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно отпускане ЕФП на Денис Вълчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект "Патронажна грижа за възрасти хора и лица с увреждания в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, нямам допълнение към точката, но държа да споделя с няколко думи за какво става дума, за да бъде надявам се подкрепена от всички Вас. Както в самото заглавие на предложението сме подчертали изрично,  това е поемане на задължение за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане в Община Ямбол“. Тъй като Община Ямбол е бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане в Община Ямбол“, и тъй като този проект продължава във времето заради което от ОП „Развитие на човешките ресурси“ сме спечелили допълнително финансиране в размер на 274 244 лв. за изпълнение до 31.10.2020г., правилата на ОП са такива, че за да се преведе аванса трябва той да бъде изрично обезпечен със записна заповед, която се издава от общината. Записната заповед естествено както всички останали проекти финансирани с европейски проекти, за които общинския съвет е гласувал, се обезпечава след решение на Общински съвет, с което той упълномощава кмета да подпише такава записна заповед, която се изготвя по правилата на съответната ОП, които всъщност са идентични във всяка една ОП. Разликата е само за вида финансиране и вида проект, който се финансира по съответния проект. И тъй като става дума за проект в социалната сфера и то за възможно най-уязвимите наши съграждани - патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, затова молбата ми е да подкрепите всички тази точка и да дадете възможността на мен, в качеството си на кмет, да подпиша записната заповед, с което още веднъж да затвърдим община Ямбол като една от най-социалните общини в България с всички проекти които са направени и продължава да изготвя, да защитава и да се грижи за своите съграждани.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

1. Разрешава поемане на задължение по обезпечаване на искане за авансово плащане в размер на 54 848,00 лева (петдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем лева), представляващо до 20 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по BG05М9OР001-2.040-0108 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“.

2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на труда и социалната политика – Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане и възлиза на 54 848,00 лева (петдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем лева).

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РР 2014-2020, приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" за изграждане на Кризисен център.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, следващата точка също е с много социална насоченост и поради тоя факт пак искам да направя някои разяснения, за да няма опити за спекулация в публичното пространство, каквито вече успях да видя. Най-малкото като стане дума за социално уязвими хора, за социална сфера, не би следвало да се злоупотребява с положението на тази част от нашите съграждани, за да се трупат политически дивиденти, което аз видях в последно време, или да се злоупотребява с тях с някакви други цели. Тази точка си има своята и хронология, и предисловие, и то започва с това, че Община Ямбол, както и всички други допустими общини, беше и е бенефициент по „Безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на интегрирани планове за градско развитие 2014 – 2020г.“, която се развива в рамките на приоритетната ос Устойчиво интегрирано градско развитие, ОП „Региони в растеж“. Тази ОП предполагаше изпълнение на споразумение, което ние подписахме юли месец 2016 г. между Община Ямбол и Министерство на регионалното развитие и благоустройство за инвестиционната програма на града, за която по направени разчети в държавата на Община Ямбол се отпускаха 24 млн. и малко, с които да се реализират проектите в различни направления. В две от тях – градска среда и образователна инфраструктура ние вече приключихме, ремонтирахме детски градини, ясли, училища, ЦГЧ и ул. „Преслав“, с което постигнахме изискуемото от ОП 50% усвояване на тези средства. Следващото което трябва да направим с някакъв елемент на спешност това е по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по оперативната програма, което включва кризисен център, какъвто кризисен център определено е необходим за нашия град. Срокът за подаване на проектното предложение е до 31.12.2019 г. като то е по инвестиционния приоритет социална инфраструктура за изграждането на кризисен център, който ще има за цел предоставянето на комплекс от социални услуги за деца и лица пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално психологическа помощ. Когато се налага - незабавна намеса включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. Едно към едно това са изискванията на ОП, възможностите, които ние можем да ползваме от нея и нещото което предлагам аз да подкрепите, за да има Ямбол, такъв кризисен център. Сградата, където Ви предлагам това да се случи е на ул. „Ресен“ 2, в бивша детска градина, където преди време беше настанена клиниката на д-р. Кафалов, както много хора я знаят като клиниката на Кафалов, която сграда от дълги години е охранявана с не малко средства всяка година за денонощна 24 часова охрана, която и предлагаме междувременно за покупка от бъдещи инвеститори, което обаче до момента не се е случило по стечение на обстоятелствата, но инвеститорите си имат своите предпочитания. С подобно действие, мисля че ще се осмисли една част от тази сграда, ще се подобри средата в тази част на града и ще имаме възможност да реализираме и предоставим услуга, която е наистина потребна за ямболлии. И тъй като някъде в публичното пространство, както казах в началото, изтече информация, че едва сега в края на третия мандат кмета се е сетил за такъв кризисен център, нека да стане на всички ясно, че такива кризисни центрове ще се изградят в голяма част в градовете в България, точно поради факта, че те са допустими по ОП „Региони в растеж“, поради което и съседните нам градове сега защитават такива проекти, не защото са по-социални от Община Ямбол, изрично държа да кажа и това е факт, Община Ямбол е в първата десятка на най-социалните общини в България и е пример с Комплекс със социални услуги и другите социални услуги, които предоставя, за много други общини. И това е поредната стъпка и доказателство, затова че и администрацията, а и надявам се и общинския съвет сега с решение в подкрепа на този проект, ще даде поредното доказателство, а и не само доказателство, поредната подкрепа на уязвимите наши съграждани да могат да ползват тази бъдеща услуга.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Петров - Имам процедурно питане, дали комисията по здравна и социална политика е разгледала предложението за този социален проект, тъй като предложението на администрацията е внесено на дата 19 юли, а доколкото знам комисията е заседавала на 18 юли.

На второ място, какви точно обективни обществени потребности ще задоволява реализирането на Кризисен център? Като взимам предвид указанията в "Методическо ръководство за предоставяне на социална услуга Кризисен център", публикувано в сайта на Агенция за социално подпомагане, позицията на "АТАКА" е следната: Искам да изразя своето съмнение, че Кризисният център, за който ще бъдат усвоени немалко средства и ще ангажира немалко от административния капацитет на общинската администрация, ще прибере бездомниците от ямболските улици и ще осигури грижа за тези хора. Бездомните според мен са основно бедни възрастни хора, както и пълнолетни мъже с алкохолна и други зависимости. Ако Кризисният център се окаже ориентиран към иновативните политики за деца и жени в риск, то значи се връщаме обратно към нерешения истински проблем - какво трябва да предприемем по отношение на бездомните хора по улиците на град Ямбол? В приложение към позицията ми внасям копие от импровизирана гражданска подписка, проведена през тази година в град Ямбол, с която над 260 граждани свидетелстват за тревожността на проблема с бездомните хора в Ямбол.

Целта на разглежданата процедура на програма "Региони в растеж" е цит. "социално-икономическа интеграция на уязвими групи". Бих искал от името на ПП "АТАКА" да направя позитивно предложение за разработване на нов общински проект по "Региони в растеж": Общинската администрация да подготви проект за строеж на еднофамилни социални жилища на многодетни български семейства от град Ямбол и това да бъде първа реална стъпка от по мащабна Демографска програма на Общината. Нека да разгледаме многодетните семейства като уязвима група от нашето общество и рискът от бедност при тях - като реален. Всъщност българските семейства се въздържат от раждане на деца, тъй като са убедени, че повече деца ще ги поставят в риск от бедност и недостиг на добри жилищни условия. Общината има възможност в срока до края на настоящата година да предложи действително полезни проекти, с които не просто да усвояваме едни пари, а да задоволим обществени потребности и да чертаем перспективи за развитие.

Предоставям изявлението ми в писмен вид с молба да бъде цитирано в пълния му вид за протокола на заседанието на общинския съвет.

Петкова – В отговор на въпроса на колегата относно заседанието на ПК ЗСДСИ, Нашата комисия не е гледала точката, защото става въпрос за предоставяне на ОС за нуждите на проекта. Ако погледнете основанията за решението – чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС. Така че, на този етап ПК ЗСДСИ не е гледала точката. Когато се стигне до социалните услуги предлагани там, тогава ще дойде и работата на нашата ПК.

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Председател, твърде странно изказване за мен, направено по тази точка. Аз самият, с удоволствие в качеството на кмет, бих подкрепил подобна идея на ПП „Атака“, да се направи такъв център за бездомните хора стига ПП „Атака“ да подскаже откъде могат да бъдат намерени тези средства за създаването на такъв център. По-важното за мен е, че е добре всеки един от вас, ако излезе от светлината на политическите прожектори, да се опита да направи анализ, между задължения и правомощия на община и задължения и правомощия на държавата. И да имаме доблестта да си признаем докъде е общината и докъде е държавата, а не през цялото време, заради политически конюнктури, да вменяваме в задължения на общината неща, които е много хубаво да се случат, но те са задължение на държавата. Нашата държава е една от най-социалните по презумпция на конституцията и на действията, които извършва и в момента и Дирекция „Социално подпомагане“, както и Министерството на социалните грижи има ангажимента да се грижи за тези хора и да създаде такъв център, ако прецени, че е необходимо. Общината няма нито финансовия ресурс, нито възможността да кандидатства по различни проекти и ОП за изграждането на такъв център, държавата пък има практика да отпуска средства на общините за изграждането на такива центрове. Което не значи, че ако не се намерят финансови средства по друга линия, за което приветствам, пак казвам, за пореден път политиката на ПП „Атака“, стига тя да намери това финансиране. Ако намери това финансиране няма притеснения и проблем да се построи такъв център. Но то не е проблема само за построяването на центъра, след това този център трябва да се издържа със финансови средства също осигурени от някъде. В тази програма и за този кризисен център ако правилно сте анализирали онова, което сме написали за извършване на дейностите, а дейностите и целта на този кризисен център е предоставяне на комплекс от социални услуги за деца и лица пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 м. и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. Това всичкото трябва да се извършва от персонал, назначен в този кризисен център, след като бъде построен кризисния център, което ще бъде осигурено от ОП „Развитие на човешките ресурси“, за периода за който се поддържа кризисния център. Т.е. не само средства за неговото създаване, построяване, в случая ремонтиране на сградата, ако гласувате за това, но и след това средства за издръжка на този център, осигуряване на персонал и осигуряване на средства за всички хора които ще бъдат настанявани там. Колкото до това държавата да си влезе в своята роля за подобно нещо и аз самият съм правил такива постъпки и искания, досега не се е случвало, без значение кое правителство е било на власт последните 12 г. За сметка на това винаги сме готови и със ваше съгласия надявам се да се дадат помещения, каквито Община Ямбол е давала много пъти на много различни институции, безвъзмездно както по закон е допустимо за извършване на тяхната дейност. А колкото до еднофамилните жилища за многодетни семейства, това много ми намирисва за опит, защото на всички ни е ясно кои са многодетните семейства в нашия град включително към настоящия момент, така много ми намирисва на заигравка с циганското малцинство. Което мисля, че не е редно, аз самия съм отказвал неведнъж проекти насочени към подобен вид дейност, по изисквания и правила наложени от Европейски съюз да се построят такива многофамилни жилища максимално близо до големи жилищни комплекси, до училища и детски градини в които да бъдат настанени цигански семейства. Едно към едно това което г-н Петров току що предложи, и съм отказвал защото за мен това е житейски несправедливо поне към този момент, ако е инструмент да се стимулира раждаемостта на българите дълбоко се съмнявам, че това е механизма и начина бих последвал всеки добър пример и подкрепил всяка добра идея за това българските жени и семейства, млади семейства да се чувстват спокойни и да раждат повече от едно дете, две или три, включително с политика на общината, стига това да е работещо.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост,:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по проект за изграждане на Кризисен център в град Ямбол, по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

2. Дава съгласие сградата, обект на интервенция, да се ползва за целите на социална институция – Кризисен център, за период не по-малък от 5 години след крайното плащане от страна на Управляващия орган към Община Ямбол.

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно проект на споразумение за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между ЦГЧ и ж.к. "В. Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Председател. Ако предните две точки за които гласувахте, благодаря за което, бяха изцяло със социална насоченост към най-уязвимите наши съграждани жители на Ямбол, то тази точка е в посока вътрешното развитие на града. Мисля, че е поредното доказателство за това че Ямбол продължава да се развива с темпове, които са далеч по-сериозни от тези на съседни нам градове, радващо за нас, за да ни дава и самочувствие, но и да респектира с това което е може би най-важно и най-ценно за всеки един жител на Ямбол. Изграждането на мост на р. Тунджа в Ямбол не е правено повече от 40 може би 50 години тъй като това е едно много сериозно инвестиционно намерение което струва много сериозни средства ние дълго време водихме разговори с тези инвеститори с които предстои, ако Вие гласувате, да подпишем споразумение „ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ“  ООД, който са собственици и на терена на бившия Родопа, където имат желание да разгърнат голям търговски център, за да се случи това е необходимо да бъде построен мост, това е техния интерес и тяхното желание. Онова което Община Ямбол печели от това и всички жители на града е, че този мост ще отвори съвсем нова перспектива за развитие на тази част на града или ако трябва да ги структурирам в две посоки ползите на Ямбол от това което е предложено, споразумение с този инвеститор те за своя сметка да построят този мост, като имате предвид, че мостовите съоръжения са едни от най-скъпите съоръжения, а назад във вековете и годините е имало дадена максима, че за развитието на даден град през който минава река се съди по броя мостове, които има и затова за Ямбол това е изключително важно. Аз бих ги структурирал в две посоки ползите – преки и непреки. Преките са нов мост и то както казах за първи път от 40-50г. назад във времето, последния е строен по времето на социализма, нов търговски център, нови работни места. Непреките ползи обаче, който са не по-малко съществени за града са също няколко, това първо е рекламата за града в твърде малко градове в България последните години се строят нови мостове дори и в най-големите градове, такива като Пловдив, през който минава голяма река като Марица, нова инфраструктура и благоустрояване което категорично ще развие по един нов начин тази част на града затворена между р. Тунджа, ул. „Шести септември“ и околовръстен път „Юг“ и кв. Възраждане и В. Левски. Стимул за жилищно строителство в тази част на града. Това значи, че тази част на града става по-близка до центъра от кварталите „Граф Игнатиев“, „Диана“, „Хале“, Аврен. Сега се обикаля по другите два моста, ул. „Индже войвода“ и по ул. Битоля, ул. Руен или ул. Галац. Създава се възможност за вдигане цените на имотите и развиване на строителния бранш. Това е един ясен сигнал към бизнеса в Ямбол, че може да получи подкрепа във всяка една посока. Възможност е за това всички да се убедят, че Общината е готова да бъде максимално полезна за Ямбол. Бизнеса намира в Ямбол това, че се развива по-динамично и по-добре, има квалифицирана работна ръка, която да работи в този търговски център например. Винаги се прави анализ при инвестиране, в какво състояние е града, където се инвестира, до колко ще е устойчива средата и тогава се инвестира. Един мост струва много скъпо. Факта,  че в последните години тук инвестират Баумит, нов „Вилтон“ се построи, предстои откриване на „Славекс“ в „Златен рог“ и още обекти, които се реализират в момента, говори че Ямбол се развива, има покупателна способност, има развитие, каквото заслужаваме. Ще бъда много радостен, ако единодушно подкрепим това предложение, че бизнеса е добре дошъл в Ямбол, а не както за ПУП-а предния път, когато колегите от БСП не гласуваха за него, което е странно за хора, които държат града да се развива. Надявам се да го подкрепим сега за благото на Ямбол.

Ив. Йорданов – Изграждането на новия мост е една важна и стратегическа инвестиция за Ямбол, вяра, че Ямбол го чака светло бъдеще. Ще има и психологически ефект не само върху гражданите, но и върху цялостната представа за Ямбол в очите на инвеститорите от цяла България. Не е случаен факта, че Практикер избраха Ямбол, че Практикер избраха да си построят магазина тук Така и с построяването на моста се показва високо доверие към Ямбол, към институцията Община, към кмета, сигурност, че е защитен икономическия им интерес. Зад такава многомилионна инициатива наистина стоят много сериозни правни екипи. И ние като граждани си харчим парите тук, инвестираме, но когато видиш, че отвън идва такова доверие към нас това е светлина в тунела не само, но се вижда, че града се развива. Ще има нов Лидл в този ТЦ, Зора се завръща. Града е жив, притегателен център, развива се, доказват го големите компании. Тази инвестиция е на града, призовавам ви да се подкрепи, защото ще повлияе на кварталите „Възраждане“ и „В. Левски“ и на целия град. Огромен катализатор е за инвестиции, търговия, имотен пазар. Района през годините остана малко затворен. Смятам, че е редно да бъде подкрепена тази инициатива. Аз поздравявам       г-н Славов за добре проведените преговори. Инвеститорите ще построят за своя сметка моста и кръстовището към него, няма да се дават общински пари. Ние като общински съвет този мандат, взехме решения за няколко основни проекта – водния цикъл, проблема с ПСОВ почти 60% построена, всички градоустройствени проблеми решени, придвижва се Новата болница. Този общински съвет може да остави една трайна диря в града за десетилетия напред.

Д. Стоянов – Приветствам изграждането на мост, като живял във Възраждане тридесет години, където на осемдесет процента няма тротоари. Надявам се, че ще получим общински средства поне за тротоарчета, да не ходят децата с два чифта обувки, защото са в калта и локвите, а да ходят чистички на училище. По споразумението имам едни опасения. Много лесно се изграждат нови съоръжения, но трудно се ремонтират стари. Една от целта на това съоръжение е то да послужи за бъдещи комуникации. Засяга две неща – цялата мощност от подстанцията се изнася по дигата точно. Комуникациите винаги се изнасят през мостовите съоръжения. Инвеститорът да бъде запознат с необходимостта от детайл да се изгради с възможност за необходимото преустройство на комуникациите на двете диги и да бъде изграден съвременен елемент, който да позволява преминаването на комуникации. Моля, да бъде добавена такава точка към споразумението.

Славов – Относно комуникациите, мостовите съоръжения се изграждат така че да бъдат носители на такива комуникации. Наясно сте, че всички кабели, канализация и др. се измества и се адаптират с новия проект за сметка на изпълнителя или инвеститора. В случая от инвеститора. Няма как да не се направи всичко това и то за сметка на строителя, който реализира проекта и така е по закон. В случая това ще бъде инвеститора на моста. Новите мостове изрично се предвиждат с възможност за комуникации. Не виждам нужда като вносител да допълвам или да се гласува такова допълване. Колкото до това, че 80% нямате тротоари това не е вярно.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Нямате писмено предложение, г-н Стоянов и няма да го подложа на гласуване, съгласно правилника.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Одобрява проекта на споразумение за „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част и  жк „Васил Левски“ в гр. Ямбол“

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да сключи споразумение съгласно одобрения проект по т.1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на имоти предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Благодаря за предната точка, това е продължение на процедурата. Трябва да бъдат уредени имотните взаимоотношения на инвеститора с общината. Има улица, която се отнема от имота на инвеститора, ще има кръгово кръстовище от страната на кварталите, което се придава като част от проект. Улицата е ПОС, не може да е частна, тя е връзката към тази част на града. Направено е прихващане на това което Общината отчуждава и на това, което придава към проекта. Разликата накрая е в лева, със съответните оценки, по идентичен начин е подходено и е 24 хил. с ДДС. Трябва да се изчистят имотните отношения. Моля, да гласувате, за изчистим всичко по закон, за да осигурим инвестицията. Повече от година си говорим с инвеститорите, търсим решение за проблемите, за изработване, за благоустрояването, стигнахме до нещо, което на 100 % защитава интересите на Ямбол. Инвеститорите са от Сливен и надявам се разбирате какво значи това толкова сериозни инвеститори от Сливен да инвестират в Ямбол.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.4 и чл. чл.36, ал.1 т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да закупи от "ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ" ООД с ЕИК: 205355256, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. „Пейо Яворов“ № 82, представлявано от Атанас Къчев и Атанас Къчев ПИ с проектен идентификатор 87374.549.446 с площ 40 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.549.447 с площ 1949 кв.м. за общата сума от 44 602.50 лв. без ДДС и да продаде на "ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ" ООД ПИ с проектен идентификатор 87374.549.451 с площ 890 кв.м. за сумата от 20 025.00 лв. без ДДС, след което разпореждане, същото става собственик на цялото УПИ I за търговски комплекс, кв.24 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон.

            Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на части от имот – общинска собственост за нуждите на ОД на МВР Ямбол, НЧ „Зора“ и ОП „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов – Доста сериозни точки се събраха на днешното заседание, тълкуват се като предизборни действия, но това е доказателство, че живота не търпи политика, когато трябва да се решават проблемите. Не трябва да се виждат като опит за извличане на политически дивидент. Не трябва да се опитваме да печелим с това изборите, а трябва да сме в помощ на целия град, както аз лично винаги съм се стремял, в случая на к-с „Бенковски“ с искането на МВР за постигане на сигурност в квартала при близката циганска махала. Затова даваме помещение на МВР и едновременно с това се изпълнява желанието на пенсионерите там, и на читалище Зора се прави библиотеката. Присъствието на полицията там, заедно със СПООР, което постигна чувствително намаляване на шума там и тормоза над останали граждани, е допълнителна гаранция за спокойствието на хората там и на целия град. Моята молба е да подкрепите предложението. Ще бъде допълнителна придобивка и удобство за хората.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА отменя решение по точка осма от 23 заседание на ОбС-Ямбол, проведено на 28.09.2017г., в частта на решението по т.1, а именно:

- Предоставя за временно и безвъзмездно управление на Районно управление на Областна дирекция на МВР Ямбол - част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, с обща площ 80.00 кв.м., находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС № 1764/28.01.2013г.

 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост учредява безвъзмездно право на ползване върху сграда с идентификатор 87374.521.26.3 по КК на град Ямбол, едноетажна с площ 73.00 кв.м.  находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 94, гр. Ямбол, актувана с АЧОС 1746/28.01.2013г., за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора на Министерството на вътрешните работи, за нуждите на Районно управление Ямбол към Областна дирекция на МВР-Ямбол.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост учредява безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, едноетажна с площ 80.00 кв.м.  находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС 1746/28.01.2013г., а именно една стая с площ 8.97 кв.м, с предназначение за библиотечен клон, за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора на Народно читалище „Зора - 1945” с ЕИК 000962817, регистрирано по ф.д. 721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2А, представлявано от Невена Димитрова – председател.

4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в община Ямбол предоставя за управление на ОП „Комунални и обредни дейности” - Ямбол, за разкриване на квартален клуб, част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, едноетажна с площ 80.00 кв.м.  находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС 1746/28.01.2013г., а именно две стаи с площ 33.36 кв.м, с предназначение за клуб.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Бакърджиев – Обръщам се към съветниците от БСП да се откажат от магарешкия си инат и да гласуват против. Промяната е насочена към най-уязвимите наши съграждани, децата от ДГ, учениците. Част от точките са свързани с това училищата и ДГ да бъдат приведени в ред и да започне една успешна учебна година. Към най-възрастните ни съграждани в „Бенковски“, които искат своето място за срещи, пенсионерски клуб, който желаят от дълго време. И най-вече към осигуряване сигурността със съдействието на полицейския участък и видеонаблюдението. То можеше да е в целия град, но колегите от БСП направиха всичко възможно да провалят кредита. Въпреки това правим усилия с кмета и колегите от ГЕРБ да се осигури видеонаблюдението, поне там в този най- невралгичен квартал Бенковски …

            Ибришимов – Госпожо Георгиева, правя Ви забележка, че говорите от място.

Бакърджиев - … Затова отново искам да помоля общинските съветници да подкрепят това предложение.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

           3.  Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка трета от дневния ред на четиридесет и първото заседание на ОбС Ямбол от 31.01.2019 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2019 г. с проекта:

          - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ II в квартал 84 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ II в квартал 84 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Тихомир Иванов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за производствена дейност, търговия и услуги”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ)  IX – 574.247 в кв. (масив) 574.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Тихомир Иванов, от гр. Ямбол, … се задължават да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.547.248 с площ 23 кв.м. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта. 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Манаф чаир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Геновева  Стоянова разрешение за изработване на Подробен устройстен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за транспортен достъп до обект „База за промишлена дейност, търговия и услуги” в ПИ 87374.574.239, УПИ II -574.239, кв./м/ 574, местност „Манаф чаир”, преминаващ през ПИ 87374.574.58 и 87374.574.238 по ККарта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от кв.117 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част. (УПИ I-24 и улица от о.т. 428 до о.т. 425)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Г-н Бакърджиев направи изказване, свързано със следващата точка от дневния ред.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 104, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот на част от кв.117 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част /УПИ I-24 и улица от о.т. 428 до о.т. 425/

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отстъпване безвъзмездно право на строеж за изграждане платформа за трудно подвижни хора към офис на ТД на НАП, ул. "Кабиле" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Бакърджиев – Надявам се този път съветниците от БСП да подкрепят изграждането на платформата за хора в неравностойно положение, която ще бъде изградена в НАП, а не да гласуват въздържали се или против както беше в точката за бюджета.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Банков – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.7, ал.2 ; чл.8, ал.1; чл.34, ал.6 от ЗОС и чл.184, ал.2 от ЗУТ учредява на Българската държава чрез Галя Димитрова изпълнителен директор на Национална агенция по приходите (НАП) безвъзмездно отстъпено право на строеж от 15.33 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.167, по КК на град Ямбол, целият с площ 5 939 кв.м. за изграждане на платформа за трудно подвижни хора с площ 15,33 кв.м. към офис ТД на НАП, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.152.4, разположена на ул. „Кабиле“ № 1.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот -апартамент на ул. "Богдан" 1-А-3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.551.168.2.3 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто шестдесет и осем точка две точка три) по КК на гр. Ямбол, с площ 77.00 (седемдесет и седем) кв.м., прилежащо мазе № 3, с площ 17.05 (седемнадесет цяло нула пет) кв.м., находящ се на 1 (първи) етаж в сграда с идентификатор 87374.551.168.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.551.168 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 2362 за частна общинска собственост от 15.04.2019г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Богдан“ бл.1, вх. А, ет.1, ап.3, в размер на 32 900.00 лв. (тридесет и две хиляди и деветстотин лева), на която цена го продава на Калинка Танева и Таньо Танев.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС в УПИ XI, кв. 13, ж.к. "Диана" по заявление  на Йордан Д. Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ  учредява право на пристрояване от 17.30 кв.м. върху общински ПИ 87374.547.63 по КК на град Ямбол, с площ 428 кв.м, идентичен с УПИ XI в кв.13 по плана на гр. Ямбол, ж.к. Диана“, актуван с АОС 1788 от 20.05.2013г. на Йордан Йорданов, живущ в град Ямбол, ул. … , за обект „Разширение на магазин, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.63.1.1 в УПИ XI, с конкретно предназначение за КОО, кв.13 по плана на гр. Ямбол, ж.к. ,,Диана“, с административен адрес гр. Ямбол, ул.,,Граф Игнатиев“ № 155. Определя пазарна цена на правото на пристрояване в размер на 2 547.60 лв. (две хиляди петстотин четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки).

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане на регулацията за УПИ III, кв. 144 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, с отреждане за комплексна автоснабдителна станция, търговия и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие за прилагане на регулацията за УПИ III144, кв.144 по плана за регулация на гр. Ямбол – Промишлена зона, с отреждане за комплексна автоснабдителна станция, търговия и услуги, одобрен със заповед № ТУ/02-00022 от 28.04.2014г. на кмета на община Ямбол, като прехвърля в собственост на „Анкол“ ЕООД, ЕИК: 128593707, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев‘‘ № 32А, представлявано от Николай Колев ПИ с проектен идентификатор 87374.510.235, с площ 64 кв.м. и приема в собственост ПИ с проектен идентификатор 87374.510.236, с площ 65 кв.м. 

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за продажбата чрез публични търгове имоти - общинска собственост, определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване  - нива, с площ 104 269 кв.м., актуван с АОС №91/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота – 200 380.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 100 000.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.114 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих, с площ 1 004 кв.м., актуван с АОС №1359/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота – 11 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 6 000.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.115 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих, с площ 564 кв.м., актуван с АОС №1365/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота – 6 680.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 3 350.00 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Денис Вълчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 5.2 от решение по т.3 от дневния ред на XLI заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2019г. отпуска еднократна финансова помощ на Денис Вълчев от гр. Ямбол, живущ … в размер на 800 лв. (осемстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

                                                           Председател Об - Ямбол:

 

                                                                                                          д-р Д. Ибришимов

                                                           Протоколист:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова