РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 ЮЛИ 2019г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект "Патронажна грижа за възрасти хора и лица с увреждания в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РР 2014-2020, приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" за изграждане на Кризисен център.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проект на споразумение за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между ЦГЧ и ж.к. "В. Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на имоти предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предоставяне на части от имот – общинска собственост за нуждите на ОД на МВР Ямбол, НЧ „Зора“ и ОП „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ II в квартал 84 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Манаф чаир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от кв.117 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част (УПИ I-24 и улица от о.т. 428 до о.т. 425).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно отстъпване безвъзмездно право на строеж за изграждане платформа за трудно подвижни хора към офис на ТД на НАП, ул. "Кабиле" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот -апартамент на ул."Богдан" 1-А-3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС в УПИ XI, кв. 13, ж.к. "Диана" по заявление  на Йордан Д. Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане на регулацията за УПИ III, кв. 144 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, с отреждане за комплексна автоснабдителна станция, търговия и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов 

15.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно отпускане ЕФП на Денис Вълчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект "Патронажна грижа за възрасти хора и лица с увреждания в община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

1. Разрешава поемане на задължение по обезпечаване на искане за авансово плащане в размер на 54 848,00 лева (петдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем лева), представляващо до 20 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по BG05М9OР001-2.040-0108 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“.

2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на труда и социалната политика – Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане и възлиза на 54 848,00 лева (петдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем лева).

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РР 2014-2020, приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" за изграждане на Кризисен център.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост,:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по проект за изграждане на Кризисен център в град Ямбол, по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

2. Дава съгласие сградата, обект на интервенция, да се ползва за целите на социална институция – Кризисен център, за период не по-малък от 5 години след крайното плащане от страна на Управляващия орган към Община Ямбол.

 

 

 

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно проект на споразумение за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между ЦГЧ и ж.к. "В. Левски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Одобрява проекта на споразумение за „Изграждане на Мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между Централна градска част и  ж.к. „Васил Левски“ в гр. Ямбол“.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да сключи споразумение съгласно одобрения проект по т.1.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на имоти предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.4 и чл. чл.36, ал.1 т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да закупи от "ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ" ООД с ЕИК: 205355256, седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Пейо Яворов“ № 82, представлявано от Атанас Къчев и Атанас Къчев ПИ с проектен идентификатор 87374.549.446 с площ 40 кв. м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.549.447 с площ 1949 кв. м. за общата сума от 44 602.50 лв. без ДДС и да продаде на "ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ" ООД ПИ с проектен идентификатор 87374.549.451 с площ 890 кв.м. за сумата от 20 025.00 лв. без ДДС, след което разпореждане, същото става собственик на цялото УПИ I за търговски комплекс, кв.24 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон.

            Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на части от имот – общинска собственост за нуждите на ОД на МВР Ямбол, НЧ „Зора“ и ОП „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА отменя решение по точка осма от 23 заседание на ОбС-Ямбол, проведено на 28.09.2017г., в частта на решението по т.1, а именно:

- Предоставя за временно и безвъзмездно управление на Районно управление на Областна дирекция на МВР Ямбол - част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, с обща площ 80.00 кв. м., находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС № 1764/28.01.2013г.

 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост учредява безвъзмездно право на ползване върху сграда с идентификатор 87374.521.26.3 по КК на град Ямбол, едноетажна с площ 73.00 кв. м.  находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 94, гр. Ямбол, актувана с АЧОС 1746/28.01.2013г., за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора на Министерството на вътрешните работи, за нуждите на Районно управление Ямбол към Областна дирекция на МВР-Ямбол.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост учредява безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, едноетажна с площ 80.00 кв. м.  находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС 1746/28.01.2013г., а именно една стая с площ 8.97 кв. м, с предназначение за библиотечен клон, за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора на Народно читалище „Зора - 1945” с ЕИК 000962817, регистрирано по ф. д. 721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2А, представлявано от Невена Димитрова – председател.

4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в община Ямбол предоставя за управление на ОП „Комунални и обредни дейности” - Ямбол, за разкриване на квартален клуб, част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, едноетажна с площ 80.00 кв. м.  находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ № 95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС 1746/28.01.2013г., а именно две стаи с площ 33.36 кв. м, с предназначение за клуб.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

           3.  Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка трета от дневния ред на четиридесет и първото заседание на ОбС Ямбол от 31.01.2019 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2019 г. с проекта:

          - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“.

 

 

 ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ II в квартал 84 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ II в квартал 84 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Тихомир Иванов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за производствена дейност, търговия и услуги”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.574.31 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ)  IX – 574.247 в кв. (масив) 574.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Тихомир Иванов, от гр. Ямбол, … се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.547.248 с площ 23 кв. м. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта. 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Манаф чаир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Геновева Стоянова разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за транспортен достъп до обект „База за промишлена дейност, търговия и услуги” в ПИ 87374.574.239, УПИ II -574.239, кв./м/ 574, местност „Манаф чаир”, преминаващ през ПИ 87374.574.58 и 87374.574.238 по ККарта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от кв.117 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част. (УПИ I-24 и улица от о.т. 428 до о.т. 425)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 104, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот на част от кв.117 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част /УПИ I-24 и улица от о.т. 428 до о.т. 425/

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отстъпване безвъзмездно право на строеж за изграждане платформа за трудно подвижни хора към офис на ТД на НАП, ул. "Кабиле" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.7, ал.2 ; чл.8, ал.1; чл.34, ал.6 от ЗОС и чл.184, ал.2 от ЗУТ учредява на Българската държава чрез Галя Димитрова изпълнителен директор на Национална агенция по приходите (НАП) безвъзмездно отстъпено право на строеж от 15.33 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.167, по КК на град Ямбол, целият с площ 5 939 кв. м. за изграждане на платформа за трудно подвижни хора с площ 15,33 кв. м. към офис ТД на НАП, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.152.4, разположена на ул. „Кабиле“ № 1.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот -апартамент на ул. "Богдан" 1-А-3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.551.168.2.3 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто шестдесет и осем точка две точка три) по КК на гр. Ямбол, с площ 77.00 (седемдесет и седем) кв. м., прилежащо мазе № 3, с площ 17.05 (седемнадесет цяло нула пет) кв. м., находящ се на 1 (първи) етаж в сграда с идентификатор 87374.551.168.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.551.168 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 2362 за частна общинска собственост от 15.04.2019г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Богдан“ бл.1, вх. А, ет.1, ап.3, в размер на 32 900.00 лв. (тридесет и две хиляди и деветстотин лева), на която цена го продава на Калинка Танева и Таньо Танев.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж върху ПИ - ЧОС в УПИ XI, кв. 13, ж.к. "Диана" по заявление  на Йордан Д. Йорданов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ  учредява право на пристрояване от 17.30 кв. м. върху общински ПИ 87374.547.63 по КК на град Ямбол, с площ 428 кв. м , идентичен с УПИ XI в кв.13 по плана на гр. Ямбол, ж.к. Диана“, актуван с АОС 1788 от 20.05.2013г. на Йордан  Йорданов, живущ в град Ямбол, … за обект „Разширение на магазин, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.63.1.1 в УПИ XI, с конкретно предназначение за КОО, кв.13 по плана на гр. Ямбол, ж.к. ,,Диана“, с административен адрес гр. Ямбол, ул. ,,Граф Игнатиев“ № 155. Определя пазарна цена на правото на пристрояване в размер на 2 547.60 лв. (две хиляди петстотин четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки).

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане на регулацията за УПИ III, кв. 144 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, с отреждане за комплексна автоснабдителна станция, търговия и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие за прилагане на регулацията за УПИ III144, кв.144 по плана за регулация на гр. Ямбол – Промишлена зона, с отреждане за комплексна автоснабдителна станция, търговия и услуги, одобрен със заповед № ТУ/02-00022 от 28.04.2014г. на кмета на община Ямбол, като прехвърля в собственост на „Анкол“ ЕООД, ЕИК: 128593707, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев‘‘ № 32А, представлявано от Николай Колев ПИ с проектен идентификатор 87374.510.235, с площ 64 кв. м. и приема в собственост ПИ с проектен идентификатор 87374.510.236, с площ 65 кв. м. 

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделска земя по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за продажбата чрез публични търгове имоти - общинска собственост, определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване  - нива, с площ 104 269 кв. м., актуван с АОС № 91/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота – 200 380.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 100 000.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.114 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих, с площ 1 004 кв. м., актуван с АОС №1359/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота – 11 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 6 000.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.115 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих, с площ 564 кв. м., актуван с АОС №1365/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота – 6 680.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 3 350.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Денис Вълчев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 5.2 от решение по т.3 от дневния ред на XLI заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2019г. отпуска еднократна финансова помощ на Денис Вълчев от гр. Ямбол, … в размер на 800 лв. (осемстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.