ПРОТОКОЛ № ХLIX

 

           

            Днес, 03.09.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0008/26.08.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 32, отсъстваха Стоян Проданов, Галин Костов, Калчо Донев, Наско Стефанов и Ясен Киров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 15:01 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно предоставяне на част от имот публична общинска собственост безвъзмездно за управление на ЦДГ ,,Радост”, гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изменение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие ,,Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.517.78 за изграждане на нов БКТП "ТЕРУМ" и кабелна линия СрН 20 кV от съществуващо ЖР 2, отклонение за ТП "Индустрия" на ВЛ "Ямбол" 20 кV до нов БКТП "ТЕРУМ" 20/0.4 кV и ТЕПО за външно ел. захранване на КПС "Индустриална", ул. "Ямболен”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване по искане от ,,АВС Инженеринг Н” ЕООД за имот, находящ се на ул.,,Каранова” №3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Заповядайте, г-н Миланов.

           

            Миланов – Предлагам като т.9 в дневния ред да бъде включено предложението на Постоянната комисия ,,Общинско имущество и контрол на дружествата с общинско участие” относно приемане на пояснителен доклад на ликвидатора на ,,Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за счетоводен баланс към 31.05.2014г. и отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията.

 

            Петкова – Има ли други предложения по проекта за дневен ред? Заповядайте, г-н Калиманов.

            Калиманов – Правя предложение като т.3 от дневния ред да влезе промяна в бюджета на Община Ямбол за 2015г.

 

            Петкова – Има ли други предложения? Няма други предложения. Заповядайте да си мотивирате предложенията.

 

            Миланов – В Общински съвет – Ямбол са внесени два материала от ликвидатора. Във връзка с приключването на ликвидацията е необходимо към документите, които е подготвил и внесъл да бъдат приети и тези, които сме гледали в постоянната комисия, и които предлагаме на вашето внимание.

 

            Калиманов – Моето предложение е свързано с предходната сесия. Мотивите на повечето са ясни, може би ще ги повторя пак, но преди това искам да съобщя нещо за това предложение. То е свързано с предвижването на деца и младежи, настанени в ЦНСТ и Защитено жилище и считам, че  закупуването на този микробус е необходимо за техните нужди. Мисля, че Община Ямбол дава една голяма част от тези ресурси и мисля, че един такъв микробус от 20 000 лева, който аз съм заложил е напълно достижим. След малко ще гледаме и други точки, свързани с бюджета и ще видим за какво даваме ресурси. Фактът, заради който аз сега внасям това предложение е, че моето предложение не достигна до вас. То беше входирано на 14.08.2015г. в Общински съвет – Ямбол, но така и не стигна до комисиите за обсъждане, не знам поради каква причина. Дали защото всеки един от вас трябва да си каже мнението, дали защото някой не желае да закупим този микробус? Не мога да разбера защо се игнорира едно такова предложение на един общински съветник. Решението, което предлагам е на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет – Ямбол да вземе следното решение:

,,1.Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 година, както следва:

Местни дейности

Функция ,,Общинска администрация”

Дейност 122 ,,Общинска администрация”

Намалява плана на § 10-00 ,,Издръжка” с 20 000 лв.

Дейност 530 ,,Център за настаняване от семеен тип”

Увеличава плана на § 52-00 ,,Придобиване на микробус 12 местен – МПС” с 20 000 лева.”

 

            Петкова – Може ли да конкретизирате предложението си дали искате да стане т.3 самостоятелна или т.3 в точката за корекция на бюджета?

 

            Калиманов – Като т.3 в дневния ред като всички останали се изместват с номер нагоре.

 

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов като т.9 в дневния ред да бъде записано приемане на пояснителен доклад на ликвидатора на ,,Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за счетоводен баланс към 31.05.2014г. и отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията.

 

            Гласували      за – 26            против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

           

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението н г-н Калиманов като т.3 от дневния ред да бъде записано приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015г.

 

            Гласували      за – 13            против – 17               въздържали се – 1

            Не се приема.

            Петкова – Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред заедно с направената поправка – като т.9 да бъде записано приемане на пояснителен доклад на ликвидатора на ,,Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за счетоводен баланс към 31.05.2014г. и отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията.

 

            Гласували      за – 24            против – 2                 въздържали се – 4

            Приема се.

 

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно предоставяне на част от имот публична общинска собственост безвъзмездно за управление на ЦДГ ,,Радост”, гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изменение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие ,,Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.517.78 за изграждане на нов БКТП "ТЕРУМ" и кабелна линия СрН 20 кV от съществуващо ЖР 2, отклонение за ТП "Индустрия" на ВЛ "Ямбол" 20 кV до нов БКТП "ТЕРУМ" 20/0.4 кV и ТЕПО за външно ел. захранване на КПС "Индустриална", ул. "Ямболен”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване по искане от ,,АВС Инженеринг Н” ЕООД за имот, находящ се на ул.,,Каранова” №3.                                             ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

9.      Предложение относно Приемане на пояснителен доклад на ликвидатора на ,,Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за счетоводен баланс към 31.05.2014г. и Отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

 

 

            По всички точки от дневния ред Мария Славова гласува с карта на името на Илиана Бицова, а Милен Томов гласува с карта на името на Юсеин Хюсеинов.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на част от имот публична общинска собственост безвъзмездно за управление на ЦДГ ,,Радост”, гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол).

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на ЦДГ „Радост”  част от имот публична общинска собственост, представляващ първи етаж на източното крило от южния блок, с площ 109.12 кв.м., находяща се в масивна двуетажна сграда в общински недвижим имот на ул.”Лом” №5, гр.Ямбол, актуван с АОС № 322/04.10.2001г.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изменение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие ,,Общински пазари и платени зони за паркиране”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Тази точка, както и следващата, които са предложени на вашето внимание касаят закупуването, експлоатацията и обслужването на моторно превозно средство, което е специализирано да вдига други моторни превозни средства, паркирали там, където не им е мястото. Говорим за така наречения паяк. Тъй като към подобни действия за покупката и използването на такова съоръжение настъпва тогава, когато има потребност и нужда, а аз мисля, че в нашия град има потребност и нужда и то от не малко време, затова и благодарих когато с бюджета за 2015г. одобрихте необходимите средства за закупуването на такова специализирано моторно превозно средство. Неговата роля е най-вече да дисциплинира водачите на моторни превозни средства. Тъй като то трябва да бъде стопанисвано и експлоатирано е нормално това да се извършва от предприятието, в чиято дейност е обслужването и на синята зона. Искам изрично да подчертая, че специализирани автомобили за репатриране тип ,,Паяк” се ползват навсякъде в другите градове в България, извън в България, надявам се и в Ямбол само срещу нарушители на закона, т.е. тези, които не са паркирали правилно и ощетяват останалите граждани. Затова молбата ми е наистина да подкрепите това предложение, за да може използвайки ,,паяка” ние да дадем възможност на всички съвестни ямболлии, всички съвестни водачи най-вече да се чувстват равноправни с тези, които не спазват, но най-вече да осигурим възможността пешеходците, възрастните хора, майките с колички, всички да ползват тротоарите по предназначение, да ползват детските градини, площадки и зелените площи по предназначение. Влязох малко в територията на следващата точка, но те са две взаимносвързани неща. Ще допълня и в следващата естествено с това, което е редно да си кажем. Ще Ви помоля да подкрепите това предложение, защото то предполага и предхожда експлоатацията и обслужването на ,,паяка”. Благодаря Ви!

           

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол).

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 19                        против – 6                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

І. Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ както следва:

& 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: „Управление и организация на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол“;

      

& 2. Ал. 1 на чл. 11 в раздел III „Структура“ се изменя по следния начин:

1.      В точка 3 числото „16“ се заменя с числото „17“;

2.      В точка 4 числото „4“ се заменя с числото „3“;

            & 3. Т. 1. на чл.24, ал.1 от раздел VІІ „Материална база“ се допълва със следния текст:

-  Специализиран автомобил DAF 45180, с рег. № Y 0920 AC

            

ІІ.Директорът на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ да подготви Правила за реда и начина за принудително отстраняване на неправилно паркирали пътни превозни средства на територията на Община Ямбол, които да представи на кмета на общината за утвърждаване.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на специализирания автомобил, описан като актив в чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“, което да се удостовери с предавателно - приемателен протокол, като от страните да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

ІV.Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ се задължава да поеме всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставения за безвъзмездно управление актив, с грижата на добър стопанин.

V. Определя терен в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор  87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ  на частта 2 000кв.м. в ж.к. „Хале”, гр. Ямбол / източно от блок №8/ за място, където принудителното преместено пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене.

            VІ. Измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ влизат в сила от датата на приемането им с решение на Общински съвет-Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Славов – Преди малко имах възможността да споделя, че двете точки са взаимно свързани. Преди всичко искам да благодаря на всички, които подкрепиха предходната точка, защото тя е неотменна част от тази. Убеден съм, че и включително тези, които са се въздържали и тези, които не подкрепиха това предложение са достатъчно съвестни водачи на моторни превозни средства и спазват закона. Вашето разрешение да бъде закупен ,,паяк” и да бъде използван по предназначение касае единствено и само тези ямболлии и гости на града, които паркират там, където им е забранено. Това съоръжение ще се ползва преимуществено и с предимство не в синята зона, а извън нея – в кварталите на града, в централна градска част, там където водачите на моторни превозни средства не са си паркирали автомобилите на определените за това места. Основната цел е наистина да бъдат дисциплинирани и да дадем възможността всяко нещо да бъде ползвано по предназначение. Не звучи логично в една детска площадка, вечер след 19:00 – 20:00 часа да бъдат паркирани 3-4 автомобила, защото точно до входа няма другаде места. Това място е предназначено за нашите деца. Не звучи логично в къта за отдих, зелените площи, където има пейки и беседки, дори и зелена площ само, някой да си е паркирал автомобила, защото точно там му е терасата и той трябва да си гледа вечерта колата. Това са публични, обществени места, които трябва да бъдат ползвани от всички и трябва да бъдат съхранявани и опазвани. Не звучи логично автомобили да бъдат паркирани на места, където изрично има знаци, че е забранено паркирането и пречат на останалите участници в движението. Това съоръжение е предназначено точно за такива дейности. Много малка част, ще бъде използвана за територията на синята зона и то от такива недобросъвестни потребители на синята зона, които имат сложени скоби, но в рамките на няколко часа не желаят да си заплатят дължимата такса или глоба, след което тези автомобили ще бъдат вдигнати, репатрирани до паркинга, който е определен в края на града, в ж.к.,,Хале”. Искрено се надявам всички вие да оцените смисъла на това, което е заложено в тези предложения. Тези предложения за ,,паяка” не са за да тормозят гражданите на Ямбол. Този ,,паяк” е точно за да даде свободата на гражданите на Ямбол, на възрастните хора, на младите майки с деца, на всички ни да ползваме тротоара като тротоар, детската площадка като детска площадка и зелената площ като зелена площ, и да имаме спокойствието и свободата, когато се движим по улиците. Благодаря Ви!

 

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                        против – 5                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Няма.

            Приема се.

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол, като:

1.Приложение № 2 „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ се изменя и допълва, както следва:

& 1. Създава се нова т.3.1.г със следното съдържание „Такса за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство неправилно паркирано на територията на Община Ямбол“ – за всеки отделен случай 40 лв. с ДДС.

 

& 2. Създава се нова т.3.1.д със следното съдържание „Такса за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство с поставена „скоба“ – за всеки отделен случай 60 лв. с ДДС.

 

& 3. Създава се нова т.3.1.е със следното съдържание „Такса за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство неправилно паркирано на територията на Община Ямбол, на място, преди поставяне на четирите сапана на колелата на пътното превозно средство“ – за всеки отделен случай 20 лв. с ДДС.

 

& 4. Създава се нова т.3.1.ж със следното съдържание „Такса за отговорно пазене на охраняем паркинг на преместено пътно превозно средство“ – 1 лв. с ДДС за 1 час престой.

 

2.Приложение № 7 „Цени на услуги и права, предоставяни от общината на физически и юридически лица“ се изменя и допълва както следва:

& 1. В т.12 се добавя „Забележка“ със следното съдържание: „Не се събира такса от ученици-спортисти от лицензиран спортен клуб на територията на Община Ямбол, включени в тренеровъчен процес по плувен спорт“.

 

 

            3. Измененията и допълненията на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им в местния печат и на електронната страница на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Искам преди да направя обосновка на предложението, тъй като се наложи преди няколко дни да се внесе допълнение към предложението за корекция на бюджета да зачета допълнението в частта за решение, което касае две неща, които са важни и ценни според нас като администрация и според мен като кмет, затова сме ги предложили на вашето внимание. Едното касае съоръжението, както ние си го знаем до подстанцията на Енергото зад бензиностанция ,,Шел”, там където сме виждали не малко рибари, там където ходят и не малко хора да се разхождат, но там където пролетта се появи една голяма язва кратер, която беше обследвана много обстойно от администрацията, включително бяха ползвани услугите и на водолаз, който да направи оглед на основите на съоръжението. Установи се, че те са много сериозно провокирани, подкопани от подпочвена вода, която е изнесла голяма част от почвата, заради което са се и получили едни големи кратери, които трябва да бъдат не само запълнени, но трябва да бъде стабилизирано и самото съоръжение, за да не се предизвика по-голямо бедствие  при прииждането на по-голяма вода. Знаете, че смисъла на това съоръжение е точно да отбие скоростта на водата и е хубаво ние да си го имаме като предпазно съоръжение, изградено във времето назад и напред. За тази цел, предложението за корекция на бюджета е само до размера на вече извършените разходи за специалистите и експертите, които са дали становище, както и предвидени средства за проектиране на решение, с което да се възстанови функционалното състояние на това съоръжение в необходимия му вид и форма. Второто предложение касае закупуването на един фургон, който да се постави в територията на паркинга, където ще бъдат репатрирани автомобилите, вдигнати от ,,паяка”, който коментирахме преди малко и където ще бъдат охранителите, както и най-вероятно служителите на общината, на които най-вероятно ще се заплаща таксата за използването на паркинга. Позволете ми да зачета решението, понеже такъв е нашият правилник:

,, 1. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"

Намалява § 10-00 Издръжка – 13 600 лв.

Увеличава § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи - 13 600 лв.

        2. Одобрява промени по разходната част на бюджета на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

Намалява § 10-00 Издръжка – 6 000 лв.

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи – 6 000 лв.

        3. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с обект „Проектиране на ремонтно възстановителни работи на преливник и водобоен кладенец на разделително съоръжение на р. Тунджа при гр. Ямбол ” в дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" с 13 600 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

        4. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 52-00 Придобиване на материални дълготрайни активи с обект „Контейнер за охрана със санитарен възел” в Дейност 898 „Други дейности по икономиката” с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00”

 

            Ако ми позволите и едно обяснение за корекцията на бюджета, която сме поискали в частта за придобиване на пластиката, която професор Иван Газдов е готов да предостави на града за поставяне в централна градска част. Тук искам да маркирам само няколко неща. Според мен като кмет и според администрацията, така както сме направили предложението към вас, това предложение, което сме получили от професор Иван Газдов за тази пластика, според нас е единствено и само в интерес на града. Нещо, от което можем да почерпим много дивиденти и ползи в бъдеще време, защото тази пластика като вид пластика е уникална по своето изпълнение и съдържание и тя е уникална от близо 20 години като стил на професор Газдов. Това, което той самия е дал в своята обяснителна записка и което ние сме поискали, за да сме наясно със значимостта на творбата е произведение от цикъла ,,Двойни силуети”, който в течение на повече от 20 години професор Газдов разработва, и вече се е превърнал в една от емблемите на неговото творчество. Творбите му са показани, приети и оценени от много световни арт форуми. Точно тази работа, която е предложена на вашето внимание за финансиране, за да може тя да стане част от града е откупена и във вид на графичен дизайн се намира в парижкия музей ,,Форне”, а цялата серия, част от която е тази работа е наградена на световен конкурс в Токио. Аз самия, а и всички бяхме длъжни да предприемем още и други действия в тази насока, за да можем да сме убедени, че не бъркаме в това да изложим една такава монументална творба в центъра на града, заради което в началото на годината направихме заседание на Консултативния съвет по култура. То беше проведено на 29 януари и точно това предложение беше обстойно разгледано, коментирано, обсъждано и всички приеха единодушно със за да бъде приета тази пластика в града, като се намери възможно най-подходящото място за нейното експониране. По същия начин, за да не сбъркаме, аз самия помолих да бъде събран и Консултативния съвет по градоустройство при Община Ямбол, който се събра на 16 февруари 2015г., и на който всички архитекти, инженери, всички членове на този консултативен съвет приеха идеята без забележки. Имаше спорове и там, но спорове относно мястото, на което да бъде изложена. Мястото, на което да бъде изложена тази пластика окончателно беше определено от професор Газдов и архитект Семерджиев, който е основния архитект за проекта за централна градска част, с идеята че това е възможно най-доброто място в центъра на града, където максимално може да се почерпи значимостта на тази пластика и тя да стане своеобразен символ на града. Благодаря Ви!

 

            Марчева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

 

            Драгов – Не разбрах от изложението на г-н Славов дали тази пластика ще бъде дарение, защото по мои изчисления 60 хил. лв. са годишния доход на 25 пенсионери или на 10 учители. 60 хил. лв. са много пари. Аз исках да кажа нещо друго по принцип. Изненадан съм, че никой не реагира от каскадата от промени в бюджета и за 2014г. и за 2015г. Даже в неформални разговори с колеги, този факт се приема за нещо обичайно. Доколкото знам в икономическата наука бюджета се приема за най-устойчивия нормативен документ. Вярно е, че някога се налагат корекции, предизвикани от динамиката на времето, от обстоятелства, от форсмажори. За мен това е необяснимо. Републиканският бюджет колко пъти се е променял? Сега се коментира неговото приемане. Тук тази практика се чудя как да я квалифицирам. Това е седма промяна на бюджета и никой не реагира. По принцип бюджетът е фокуса на обществения интерес. Той изразява стабилност и сигурност за това как се управляват публичните финанси, парите на данъкоплатците. Такава обществена потребност удовлетворява и само в крайни случаи търпи корекции. Ще се опитам да се изразя евфемистично, за мен това е израз на ментална немощ на прогностичните, целеполагащите и планиращите умения на неговите съставители, на които ние ставаме съучастници, а повтарям че става дума за парите на данъкоплатците.

 

            Костадинов (реплика) – Правя тази реплика, защото в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в Закона за публичните финанси, така и в Наредбата, която сме приели няма правна норма или правна разпоредба, която да ограничава правото на вносителя, в случая това е кмета на община Ямбол, но може да бъде и всеки общински съветник, относно корекцията на самия бюджет. Това означава, че имаме една администрация, която работи и когато възникнат необходими обстоятелства да се наложи тази корекция на бюджета, не виждам защо е необходимо вие преди да сте се запознали с тези обстоятелства да излизате и да говорите, че корекцията на бюджета означава, че едва ли не някой не си върши работата. Точно обратното е и няма такова ограничение в правните разпоредби, което да ограничава вносителя да не прави промени. Налагат се обстоятелства и тези обстоятелства са свързани именно с това, което г-н Славов преди малко обясни в предходните две точки, които са свързани с тази промяна на бюджета. Благодаря Ви!

 

            Драгов (дуплика) – Г-н Костадинов, някой смятал нещо и се оказало, че то няма да е толкова целесъобразно и финансово оправдано. Имам предвид предишната промяна и сега трябва да направим кладенци и басейни, които ще излязат по-евтино. Това добра целеполагаща, мисловна функция ли е? Добро умение ли е? Или някой планирал щат, но не предвидил финансовото му обезпечение. Да, има неща, които налагат корекции, но трябва предварително да се мисли. Ако един страничен наблюдател наблюдава тази каскада от промени, изглежда все едно, че бюджета се управлява от блондинка в мол.

 

            Бакърджиев – Искам да взема отношение относно тази пластика. Бих казал, че винаги е имало различни мнения по отношение на изкуството. Винаги има хора, които са за и хора, които са против. Искам да Ви дам пример с един случай от историята. При построяване на Айфеловата кула, общинския съвет в Париж е взел решение след 20 години това грозно нещо да бъде разглобено и пратено за скрап. Както виждаме в момента Айфеловата кула се е превърнала в един от символите на Париж, а и може би на цяла Франция. От друга страна мерилото да се мери изкуството в минимални работни заплати, средни работни заплати, брой хлябове, пенсии и т.н, просто профанизира разговора. От друга страна, ако се разсъждаваше по този начин, нито изкуство, нито култура щеше да има към този момент.

 

            Миланов (реплика) – Тъй като моят колега говореше за цената на изкуството, искам да му направя реплика, че тези 60 хил. лв. не включват никакво изкуство. Включват материала, от който ще се направи, включва фундамента, който ще се направи. Изкуството както се оказа в началото е дарено безплатно на град Ямбол.

 

            Илев (процед.) – Понеже точките от предложението са осем, предлагам да ги гласуваме анблок.

 

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Илев така станалите 8 точки да бъдат гласувани анблок.

            Гласували      за – 20                        против – 7                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок 8-те точки от предложението на вносителя, като съм длъжна да изчета точките, които влязоха допълнително:

         ,, 5. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"

Намалява § 10-00 Издръжка – 13 600 лв.

Увеличава § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи - 13 600 лв.

            6. Одобрява промени по разходната част на бюджета на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

Намалява § 10-00 Издръжка – 6 000 лв.

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи – 6 000 лв.

           7. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с обект „Проектиране на ремонтно възстановителни работи на преливник и водобоен кладенец на разделително съоръжение на р. Тунджа при гр. Ямбол ” в дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" с 13 600 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

            8. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 52-00 Придобиване на материални дълготрайни активи с обект „Контейнер за охрана със санитарен възел” в Дейност 898 „Други дейности по икономиката” с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00”.”

           

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването

            Гласували      за – 21                        против – 6                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Н. Димов – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   Одобрява промени по собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

1.1. Функция ОБРАЗОВАНИЕ

Дейност 311 ЦДГ

Увеличава §51-00 Основен ремонт – 12 750 лв.

Намалява §10-00 Издръжка – 10 000 лв.

1.2. Функция ЖИЛ.СТР.,БЛАГОУСТР.,КОМ.СТОП. И ОП. НА ОК.СРЕДА

Дейност 619 Други дейности по жил. строит., благоустрояване и регионално развитие

Увеличава §52-00 Придобиване на ДМА – 60 000 лв.

1.3. Функция РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв

Намалява §Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 93 750 лв.

 

2. Одобрява промяна по бюджета на ЦДГ „Радост“ за 2015 г., както следва:

Функция ОБРАЗОВАНИЕ

Дейност 311 ЦДГ

Увеличава §10-00 Издръжка – 10 000 лв.

 

3. Одобрява промяна по бюджета на ОП „Комунални и обредни дейности” за 2015 г., както следва:

Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Дейност 898 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

Увеличава §01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я – 5 300 лв.

Увеличава §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 14 700 лв.

Увеличава §05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 1 000 лв.

 

4. Извършва корекция в списъка за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

- създава обект „Пластика“ в §52-00 на дейност 619 Други дейности по жил. строит., благоустрояване и регионално развитие, с  източник на финансиране собствени средства, извън обхвата на §40;

- променя стойността на обект „Основен ремонт на тръбно отоплителна мрежа в ЦДГ „Биляна” от 19 250 лв. на 32 000 лв. с източник на финансиране собствени средства извън обхвата на §40.

 

         5. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"

Намалява § 10-00 Издръжка – 13 600 лв.

Увеличава § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи - 13 600 лв.

            6. Одобрява промени по разходната част на бюджета на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

Намалява § 10-00 Издръжка – 6 000 лв.

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи – 6 000 лв.

           7. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с обект „Проектиране на ремонтно възстановителни работи на преливник и водобоен кладенец на разделително съоръжение на р. Тунджа при гр. Ямбол ” в дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" с 13 600 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

   8. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 52-00 Придобиване на материални дълготрайни активи с обект „Контейнер за охрана със санитарен възел” в Дейност 898 „Други дейности по икономиката” с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол).

           

            Драгов – Искам да започна с една констатация. Общинското ръководство е облагодетелствано от факта, че в града няма организирано гей движение, защото 31 от парцелите се намират бившите погреби, известни като местността Манаф чаир. Там най-вероятно са палаували хората с нестандартна ориентация и може би е място за бъдещи паради. Направих си сметка, 31 парцела са и средната цена е 2500 лв. Цената която може да се получи от продажбата на тази земя е толкова, колкото струва пластиката. Ние от НФСБ сме твърдо против продажбата на държавна и общинска земя. Българската земя е свещена.

 

            Петкова - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 18            против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 9                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Н. Димов – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  дава съгласие за продажбата чрез публични търгове на следните земеделски земи от общинския поземлен фонд  – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 834 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1372/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  4 277.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 140.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1377/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 578 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1378/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 964.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 480.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 274 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1373/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 405.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 700.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.64 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 379 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1391/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 943.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 970.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.62 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 319 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1374/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 636.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 820.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.55 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 464 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1390/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 379.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 190.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.54 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 356 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1362/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 10.00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 554 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1376/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 841.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 420.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 551 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1381/ 12.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 410.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.35 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 398 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1368/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 041.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 020.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1369/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.23 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 448 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1388/ 25.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 297.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 150.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.14 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1370/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 614 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1342/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 148.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 575.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 611 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1341/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 565.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.111 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 622 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1384/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 189.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 595.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 460 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1386/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 359.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 1196 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1367/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  6 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 065.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 449 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1366/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 302.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 150.00 лв.

21. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.949 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 92 656 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1132/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 616 485 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 308 245 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 27 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1133/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  561 250 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 280 625 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.72.60 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 001 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1130/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 555 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 280 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.55.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Подстанция”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 296 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1556/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  3 485 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 745 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.15.930 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Рибарника”. Начин на трайно ползване  - пасище с площ 2 380 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - X. Актуван с АОС №1289/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  1 866 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 935 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 4 780 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1554/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  7 256 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 630 лв.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.36 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 3 570 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1555/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  5 571 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 790 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 21 151 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1131/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота 46 130 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 065 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 6 069 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1403/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 10 267 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 135 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.19.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Червен баир”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 54 947 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - VI. Актуван с АОС №1153/ 07.02.2005г.

Начална тръжна цена на имота 119 840 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 59 920 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 411 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1411/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 108 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 055 лв.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.52 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 409 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1398/ 09.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 098 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 050 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 477 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1363/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 446 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 225 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.83 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 372 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1426/ 26.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота 1 907 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 955 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 413 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1425/ 26.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 118 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 060 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.112 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 977 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1357/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 5 010 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 505 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.115 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 564 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1365/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 892 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 450 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 462 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1343/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 369 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 185 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.144 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1344/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 528 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.152 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 771 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1348/ 21.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 954 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.233 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 482 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1689/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 472 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 240 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.235 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 337 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1690/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 1 728 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 865 лв.

43. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.237 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 574 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1680/ 02.02.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 905 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 455 лв.

44. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 496 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1692/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 544 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 275 лв.

45. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 488 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1696/ 17.06.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 503 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 255 лв

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.517.78 за изграждане на нов БКТП "ТЕРУМ" и кабелна линия СрН 20 кV от съществуващо ЖР 2, отклонение за ТП "Индустрия" на ВЛ "Ямбол" 20 кV до нов БКТП "ТЕРУМ" 20/0.4 кV и ТЕПО за външно ел. захранване на КПС "Индустриална", ул. "Ямболен”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол).

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка чл.7(2), чл.37(4)4 и чл.41(2) от ЗОС,  чл.180 и 182(2) от ЗУТ,  чл.62(2) от ЗЕ дава съгласие да се учреди право на строеж на  „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 11552190, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37,  представлявано от Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков за изграждане на нов БКТП „Терум” 20/0.4 кV, част от обект „Кабелна линия СрН 20 кV от съществуващо ЖР2, отклонение за ТП „Индустрия”  на ВЛ „Ямбол” 20 кV до нов БКТП „Терум” 20/0.4 кV и ТЕПО за външно ел.захранване на КПС „Индустриална”, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол“ в общински ПИ 87374.517.78 по КК на град Ямбол, с площ 678.00 кв.м., начин на трайно ползване „За съоръжение на канализацията“, актуван с АОС 1710 от 06.01.2010 г.  със застроена площ на съоръжението от 8.80 кв.м. и сервитутна зона от 35.20 кв.м. за сумата от 440 лв. (четиристотин и четиридесет) лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37(7) от ЗОС

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол).

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23            против – 3                 въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се извърши продажба на движими вещи- общинска собственост- дървесина, чрез публичен търг, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, добита дървесина  на територията на Община Ямбол-  603. 411 пр.м3.

            Начална тръжна цена 2.00 лв./пр. м3, без ДДС

            Депозит за участие в търга- 10% върху началната тръжна цена на 1 пр.м3 дървесна маса или сумата от 120.68 лв., който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол

            Такса за участие в търга – 20.00 лв, без ДДС

   Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване по искане от ,,АВС Инженеринг Н” ЕООД за имот, находящ се на ул.,,Каранова” №3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол).

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване и надстрояване от 106.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.171. по КК на град Ямбол, целият с площ 2651 кв.м., с начин на трайно ползване за комплексно застрояване, идентичен с УПИ I, кв.59 по регулационния план на град Ямбол, одобрен с решение ХLVIII-1 от 03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, за който е съставен АОС 1880 от 16.02.2015 г., вписан в СВ Ямбол с вх. Рег. № 1032/19.02.2015 г., том 3, стр.120 за обект „Пристройка, преустройство и реконструкция на тавански етаж за сграда с идентификатор 87374.537.171.1 по КК на град Ямбол, находяща се на ул. „Каранова“ № 3 в размер на 15 700.00 / петнадесет хиляди и седемстотин/ лв. на която цена учредява правото на ООД „АВС Инженеринг Н“, ЕИК 128031110.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно Приемане на пояснителен доклад на ликвидатора на ,,Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за счетоводен баланс към 31.05.2014г. и Отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Петкова – Вносител на предложението е ПК ,,ОИКДОУ”, давам Ви думата за изказвания.            Няма желаещи да се изкажат.      

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 3                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.9 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.270, ал.2, чл.272, ал.4 и чл.273, ал.1 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Нардебата за условията и реда при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества:

1.                             Приема пояснителен доклад на ликвидатора за счетоводен баланс към 31.05.2014г.;

2.                             Приема Отчет на ликвидатора за цялостния период на ликвидацията.

           

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и деветото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                  

 

 

 

                                                                       Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                           д-р Т. Петкова

                                              

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                               Д.Събев