ПРОТОКОЛ № ХLIX

 

            Днес, 29.08.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0106/23.08.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Пламен Проданов, Захари Захариев и Теодора Сулева.

На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

            В 9:00 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри четиридесет и девето заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.      Предложение относно одобряване на годишните отчети за 2016 - 2018 г. относно изпълнение на концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №: №BG16M1OP002-2.005-0014-C01, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промени в структурата на общинска администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен, терефталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.513.43 по КК на гр. Ямбол, Индустриална зона по искане на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ж.к. „Златен рог" 9-В-57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на части от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение от кмета на общината относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР ЯМБОЛ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Брънков – Искам да направя предложение за включване в дневния ред на XLIX заседание на ОбС - Ямбол като извънредна точка относно предоставяне за безвъзмездно управление на оп „Комунални и обредни дейности“ автобус Ивеко с рег. № У1765АТ, рама ZCF04580105263875, двигател 3049320, цвят бял.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Брънков - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, предложението което е внесено по извънредния ред, на основание чл. 42, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, в предложение този автобус Ивеко е необходим за дейността на гробищния парк, а именно за извозване на служителите, които са към него и за по-лесна логистика. Моето предложение е точката да влезе като т.10 в дневния ред.

Ибришимов – Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-н Брънков.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.      Предложение относно одобряване на годишните отчети за 2016 - 2018 г. относно изпълнение на концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №: №BG16M1OP002-2.005-0014-C01, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промени в структурата на общинска администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен, терефталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.513.43 по КК на гр. Ямбол, Индустриална зона по искане на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ж.к. „Златен рог" 9-В-57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на части от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение от кмета на общината относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР ЯМБОЛ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на оп „Комунални и обредни дейности“ автобус Ивеко с рег. № У1765АТ, рама ZCF04580105263875, двигател 3049320, цвят бял.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

           

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на годишните отчети за 2016 - 2018 г. относно изпълнение на концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – 6                  въздържали се – 3

            Приема се.

 

Сивкова – отр. вот - Гласувах „против“ приемането на годишните отчети, защото смятам, че не трябва да сме съучастни в едно абсолютно безхаберие относно изпълнението на концесионния договор, което демонстрира общинската администрация. Какво имам предвид, ние имаме в общинска собственост предоставени спирките от 15.02.2016 г., чак в началото на тази година общинската администрация е изискала да се представи графика за последващите инвестиции. Значи три години, мога да кажа почти цял мандат тази администрация не се е позаинтересувала какви последващи инвестиции ще се правят, а това виждаме, че не са малко пари. Значи през тези години, досега не е осъществяван контрол върху интервенцията, върху тази общинска собственост и сега в един момент ни се дава една информация за едни отчети, които просто не е ясно какво има в тях. Това, че общината е положила усилия да има достатъчно публичност на този концесионен договор и за неговото изпълнение, абсолютно не е вярно и не съм съгласна. На сайта на концесионния регистър, последната информация за изпълнението на този договор е от септември месец 2015 г. Значи досега изобщо, а за плащанията по него е от януари месец 2016 г., т.е. въпреки усилията да получим информация, няма как да се твърди, че има публичност, защото такава информация няма. В понеделник посках да бъдат предоставени тези отчети, за да видим какво пише в тях и ми бе отказано, и трябвало да се моля, за да ми ги дадат, а по нашия правилник всеки в тази администрация трябва да осигурява информация на общинските съветници във връзка с работата, която те имат, т. е. крие се и информация, а нещата изобщо не са ясни, говорим за едни 75 000 лв. за поддръжка на съоръженията и ремонтни дейности през 2016 г., едни 282 000 лв. през 2017 г., едни 26 900 лв. през 2018 г. и всичко това се твърди, че са разходи за придобиване на ДМА, и се увеличава стойността уж на инвестицията, а каква инвестиция е това в текущата поддръжка и ремонт на съоръженията. Ние знаем, че текущата поддръжка не увеличава стойността на съоръженията, а тя води само до възстановяване на техните качества. Тука се пишат едни средства, явно са писани от финансисти, но не става въпрос какво точно се е случило за тези над 300 и колко хил. лв. през тези три години в тази наша общинска собственост и поради тази причина гласувах „против“.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.40, ал.2, т.2 от Закона за концесиите, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява годишните отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. относно изпълнението на концесионен договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011г. за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация  на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №: №BG16M1OP002-2.005-0014-C01, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Ибришимов – Гласувах „за“.

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с поетите ангажименти по Договор №BG16M1OP002-2.005-0014-С01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“:

1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №BG16M1OP002-2.005-0014-С01 от 03.07.2017 г., по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-2.0052 – „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, с адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №22, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в размер до 10%  от  общия максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, във формат: образец към пакета документи за бенефициенти по ОПОС, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 17.09.2021 г. (до 60 дни от датата на финалното отчитане на проект ИСУН №BG16M1OP002-2.005-0014-С01), когато записът на заповед не е предявен.

 

                                               

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. Нямах допълнения и корекции към предложението, но искам да дам допълнителни разяснения по това, което е залегнало в това мое предложение, защото във всяко едно предложение за корекция на бюджета във всичките тези четири години на този мандат винаги е предизвиквало някакви спорове или емоции и затова за да съм максимално изчерпателен и обоснован ще започна едно по едно по това, което е залегнало. Първото предложение е за коригиране бюджета на ОП „Комунални и обредни дейности“ с 3 600 лв. за доставка и монтаж на хладилна камера. Изключително важно нещо за живота на града, защото се оказва, че все по-често се ползва хладилната камера в обредния комплекс, т.е. на гробището, по различни поводи най-вече, когато има починали роднини от чужбина, и затова е необходимо да актуализираме техниката, така че да отговаря на изискванията към момента. Следващото е спортна зала „Диана“, има ел. табло, което обаче към момента вече не отговаря на изискванията на различните федерации в часта за спортни състезания, когато трябва да се отброяват секунди, тъй като таблото е отпреди доста години, тогава не е имало такива изисквания, докато сега има изисквания освен минутите да се отброяват и секундите с всичките други допълнителни подобрения, които са пак част от изискванията на федерациите за ползването на това ел. табло. Знаете, че по стратегия на държавата домовете за медико-социални грижи, или така наречените домове „Дом майка и дете“, както ние си ги знаем и „Дом майка и дете“ в Ямбол, по стратегия на държавата бяха закрити като такъв тип неотговарящ на съвременните изисквания, заради което и поради което вече ни е върната тази материална база, сградата която е с всички съществуващи в момента, така както беше затворен дома с всички съществуващи в него и оборудване, и обзавеждане, цялата сграда с двора всичко, което си е общинско. Ако някой не се сеща това е между „Дом за стари хора“ и новата болница и к-с „Д-р Дончев“ на околовръстен път „Изток“, и тъй като към момента няма друга възможност по-ефективна за охрана освен видеонаблюдение и СОТ, сумата която съм поискал от вас като корекция на бюджета е в рамките на 5 000 лв. за изграждането на точно тази система за охрана и видеонаблюдение. В ДГ „Пролет“, която е може би най-натоварената детска градина в нашия град, тази година със собствени сили започна ремонт за откриване на нова група, тъй като там има много сериозен натиск за включването на нови деца и поради факта, че ремонта е достатъчно мащабен, а средствата недостигат, молбата ми към Вас е да се допълни с 30 000 лв., за да може да се ремонтира успешно и да се открие нова група в детската градина. Спортното училище „Пиер дьо Кубертен“, на което в момента се извършва ремонт на санитарните възли със средства на общината заложени в капиталовия списък, който Вие приехте бюджета тази година не достигат средства за преоборудване на общежитието в размер на 10 000 лв. по искане на директора на спортното училище. Тъй като наистина оборудването в това общежитие е много старо, а съвременните изисквания на живота предполагат и да се обнови, и да бъде по-функционално, затова предложението ми е за 10 000 лв. за увеличаване на бюджета на спортното училище, с което те целево да извършат това. И последната промяна е промяната в бюджета на ОП „Спортни имоти“ да се завиши със 17 000 лв., от които 11 000 лв. са за ограда в градския стадион на Ямбол, като разберете това не е ограда, която е около стадиона, това е ограда, която се изисква от българската федерация като предпазна мярка за ограничаване движението на публиката между седящите места, т.е. трибуната и стадиона, самото игрално поле. Така че, тези средства са необходими за една тип ажурна ограда, която да ограничи в буквалния смисъл, ако някой е ходил скоро на стадиона знае, че има една висока рекламна стена, която опасва цялото протежение на стадиона висока около 70-80 см., която виртуално казва не я прескачайте, защото все пак е ограда, но масовата практика е, че всички, които отидат да гледат футболен мач я прескачат или друго състезание, но в случая говорим конкретно за футболен мач, заради което се налага да се сложи тази ажурна ограда, която да ограничи движението на зрителите с цел сигурност, така както е задължителното изискване на федерацията. И 6 000 лв., които са със цел дооборудване на футболното игрище „Георги Дражев“, както си го знаем ние в парка на което миналата година реновирахме тревното покритие и то в момента е едно от най-добрите в областта, съизмеримо с това на футболния стадион, който пък като тревно покритие е един от най-добрите от Бургас до Пловдив, по признанието на всички които идват да играят на този стадион, но е необходимо да се дооборудва с трибуни, с допълнително надграждане на оградата, така че, когато се тренира и когато играят по-големите деца във възрастова група до 16 г., топката да остава във игралното поле, в стадиона и да има достатъчно седящи места, разбирайте трибуни за публиката, която присъства на тези мачове. Благодаря Ви!

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Имам процедурно предложение трите точки в предложението на вносителя да ги гласуваме анблок. Подлагам на гаслуване процедурното предложение.

Гласували       за – 27                         против – 2                  въздържали се – 5

Ибришиков – Гласувах „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

           3.  Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка трета от дневния ред на четиридесет и първото заседание на ОбС Ямбол от 31.01.2019 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2019 г. с проекта:

 - „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промени в структурата на общинска администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Председател, точката е много ясна и съвсем кратичка, но тъй като в последните дни, откакто я внесох като предложение, всъщност колежката Бицова я внесе. Откакто е внесена в публичното пространство има явни опити за злоупотреба със това, което е предложено и затова искам да дам малко повече разяснения за смисъла на тази корекция на числеността на администрацията и начина, по който я преструктурираме, тъй като на предно заседание на Общински съвет се взе решение за отделяне на средства за изграждане на  видеонаблюдение в кв. „Бенковски“, нещо което беше заложено в заема, който исках да бъде поет от Община Ямбол и нещо, което колегите от БСП и други приятели на гражданите, мога да кажа в кавички, блокираха успешно. Но тъй като живота изисква наистина много сериозна интервенция в най-деликатната част на града, а това е кв. „Бенковски“ и циганската махала, затова аз се радвам, че взехте това решеие на предната сесия на Общински съвет. Но това решение върви и с корекция на числеността, която е с цел да се създаде денонощно наблюдение от служители на системата за видеонаблюдение, т.е. всичките тези камери, които всеки момент служител ще наблюдава на мониторите и ще може да реагира подавайки сигнал към полицията и към СПООР, трябва да бъдат осигурени целево и те да се занимават единствено и само с това. И тъй като това е изключително важно не само за спокойствието на гражданите, които живеят в кв. „Бенковски“, то е изключително важно за спокоиствието на целия град, тъй като кв. „Бенковски“ е част от града, аз затова разчитам на вашата подкрепа безрезервно да подкрепите това мое предложение, защото четирима човека увеличение състава на общинската администрация, то няма по какъв друг начин да се случи освен да се интегрират в общинската администрация, не е предизборно мое желание, то е следване необходимостта и изискването на живота, ситуацията и обстановката такава каквато е в момента. И ако някой го е страх, че с четирима човека които ще бъдат назначени в общинска администрация с цел да дадат спокойстие на кв. „Бенковски и на всички живущи, и на града е опит на кмета скрито, зад кадър да спечели изборите, ще се радвам да го чуя от тази трибуна. Благодаря!

Стоянов – изк. - Точката, която разглеждаме е промяна в структурата на общината. Смятам, че ние като общински съветници трябва да имаме най-ясна и точна информация каква ще бъде тази структура на общината. Това, което ни е представено с пет чертички и шест чертички, по хоризонтала и по вертикала, абсолютно нищо не става ясно. Подкрепям г-жа Сивкова, за това че четири години сме в някаква мъгла, в някъкво заблуждение, в някъкво криене на информация, каквото и да е било. Вносителя, моля сега да излезе и да покаже всички квадратчета, които съществуват в тази структура със съответната численост, за да може наистина ние като общински съветници, да не бъдем като едно да го наречем стадо овце, което трябва само да гласува без да разбира нищо. Ако сега някой от вас каже: „На мен всичко ми е ясно“, да дойде тук до мен, ще му задам два въпроса, ако може да ми отговори. Абсолютно това е нищо, за да можем ние да гласуваме в общината една структура. Значи структурата означава да разбереш взаимовръзки по хоризонтали, по вертикали и численост вътре, за да можеш да вземеш решение. Зам.-кметове примерно три, защо са три? Защо всяка една чертичка води по вертикала надолу и отива към всеки един, този директор на дирекция трябва да бъде подчинен на зам.-кмет първи, зам.-кмет втори, на секретар, това не е така. Моля в момента вносителя да даде пълната схема с квадратчета, ако трябва да отложим това гласуване, но аз желая да бъде вложена със съответната численост, и съответната подчиненост по хоризонтали и по вертикали до последното звено, не искам като хора, а до последното звено.

Ибришимов –репл. - Г-н Стоянов. ще Ви направя реплика, значи приемането на структурата на администрацията го направихме в началото на мандата, там беше описано всичко и написано по бройки, в момента става промяна с четири човека. Значи вие и на тази сесия показвате, че пак не сте разбрали нещо, пак не знаете за какво сте тука, но това си е Ваш проблем не ни го вменявайте и на нас…

Стоянов: Така значи обидите ще приключат, затова че аз съм Ви дал в прокуратурата да Ви разследват, не означава, че трябва да говорите. Пише, точката е промени в структурата, значи пак говоря, аз мога да чета, ако ти неможеш „Промени в структурата на общинска администрация Ямбол и подобряване на общинската численост“. Промяна на структура, затова не ми говори че са само 2 точки или 3 точки Вие сте вносители на това нещо…

Ибришимов: Всеки гледайки тавана може да реши да напише един донос и да накара някой да го разглежда в прокуратурата, което не значи, че този някой е виновен. Така че, ако имате да кежете нещо важно кажете…

Стоянов: Пише, точка внесена относно „Промени в структурата на ОА и подобряване на общинската численост“…

Ибришимов - Промяната е 4 човека. Не приемане на структурата, а промяната…

Стоянов – Кой го писа това коя е точката, вижте в денвния ред?...

Ибришимов - Ако обичате седнете си на мястото. Вие се изказахте вече, да дадем думата на някой друг. Вие показахте отново

Стоянов - Моля с това вулгарно държание имам 5 мин.

Ибришимов - Не в 5 мин., Вие свършихте Вашето изказване и аз Ви направих реплика. Вие може да направите дуплика и вече я направихте.

Стоянов - Не съм направил никаква дуплика, а в момента…

Ибришимов - В момента Вие нарушавате реда в залата и пречите за продължаването на заседанието. Правя ви забележка и, ако не си седнете на мястото ще Ви отстраня за пореден път от залата . Казах ви!

Стоянов - Отстрани ме, за да няма кой да каже нещо, давайте.

 

Ибришимов - Уважаеми дами и господа общински съветници, поради това, че г-н Стоянов нарушава… (Антонова – Сяда, сяда)… късно е, нарушава реда в залата и пречи на продължаването на нашата работа го отстранявам от XLIX заседание на Общински съвет Ямбол. Ако обичате напуснете!

Стоянов - Аз ви преча за да няма…

Ибришимов - Изобщо не ми пречите, Вие за пореден път доказахте, че пак нищо не разбирате, нищо не знаете, не знаете защо сте тука....

Стоянов – Аз ли не разбирам, защото ти си доктор и преглеждаш хора в лечебно зааведение и вземаш пари, затова ли? С още един, ей къде е.

Ибришимов - След като не знаете за какво сте тука, аз Ви помагам да напуснете залата и да намерите някакво друго поприще, където може би ще разберете какво правите там. Ако обичате напуснете залата.

Стоянов - Добре, няма да я напусна обаче, ивикаите полиция. Извикай полиция няма да я напусна залата. Ей тука ще стоя извикай полиция да ме изхвърли.

Ибришимов - Прекратявам заседанието за 10 мин.р докато се въведе ред в залата, т.е. докато г-н Стоянов напусне залата. Това е, съжалявам уважаеми дами и господа. Няма как да не може, реда в залата е нарушен. Отстранил съм общински съветник и той не напуска залата, това е. След 10 мин. уважаеми колеги, заповядайте отново в залата.

 

Ибришимов - След почивката в 09:45 часа в залата присъстват…Уважаеми дами и господа, за да продължим работа в заседанието…

Стоянов - Може ли преди да продължим правилника да бъде изпълнен. Аз имам право съгласно чл. 35, т.9 да поискам отстраняването ми да бъде гласувано.

Ибришимов - Няма как да стане сега преди да определим кворума в залата. Вие наистина не знаете изобщо нищо от правилника, така че затова ще продължа по правилника. Уважаеми дами и господа, за да продължим заседанието трябва да определим кворума в залата и ще ви помоля да изразите вашето присъствие на ел. устройства.

 

Ибришимов - След почивката в 09:46 часа в залата присъстват 32 общински съветници, продължаваме XLIX заседание на Общински съвет Ямбол. Разбирам, че г-н Стоянов иска и има такова право по правилник, да поиска от нас да потвърдите или да отхвърлите моето решение за отстраняване от общински съвет. Така че, ще подложа на гласуване, който е за г-н Стоянов да бъде отсранен ще гласува със „за“, който е против или въздържал се съответно с „против“ и „въздържал се“. Подлагам на гласуване моето решение да отстраним г-н Стоянов от заседание на Общински съвет Ямбол.

Гласували       за – 17                         против – 11                въздържали се – 3

Приема се.

Ибришимов - Г-н Стоянов, Вие може да не напускате залата, може да си останете като гражданин, имате това право. Понеже не искахте да напускате казах Ви само, че имате това право. Така продължаваме колеги, извинявам се за забавянето по независещи от мен причини, разбирайте напълно това което изпитвам и аз. Значи продължаваме с т. 4 има ли други желаещи за изказване?

Сивкова – изк. - Мотивът, че се разширява видеонаблюдението и всичките тези неща, които г-н Славов каза така може би са едно оправдание за това, че числеността на администрацията постоянно се увеличава. Притеснителното е това което ни се предлага днес, че от един сектор „Превенция и опазване на обществения ред“ се създава нова дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“, т.е. ние отиваме на едно много сериозно звено в общинската администрация свързано с опазване на обществения ред. Ами, че ние държава в държавата ли ще правим? Ние полиция ли ще правим в общината? Защо тази функция, която трябва да се изпълнява от полицията и полицията е една структура, на която държавата отпуска достатъчно много средства, защо ние постоянно трябва да отделяме от тези дейности, които трябва да насочваме към хората, към кварталите, към социалните услуги, ние трябва да ги отделяме за осигуряване на работа на хора, които да се занимават с обществен ред, със сигурност, това не е основна функция на общината. Има си затова полиция и за мен определено това, което ни се предлага е притеснително, че създаваме една полицейска направо дирекция в администрацията. И това да го считаме като признание, че полицията не си върши работата на територията на Ямбол ли?

Костов - репл. - Уважаема г-жо Сивкова, каква е основната функция на общината? Основната функция на общината е да създава условия за добър живот и за развитие на нейните граждани, сметосъбиране, инфраструктура, естествено и сигурност. Когато стане нещо непоправимо недай си боже, какво казваме колко струва човешкия живот? Колко струва човешкия живот г-жо Сивкова, четири работни места? Сигурността е нещо много важно, не може да прехвърляме отговорност, да верно полицията за това се грижи, но все пак ние безучастни ли ще стоим за това нещо? Създава се нова дирекция, да разбира се, нормално е. Нормално е, ако за вас структурно една нова дирекция и едни четири човека, с които да се обезпечи това видеонаблюдение са проблем. Аз не мога да разбера изобщо вашите доводи, ако сте против сигурността кажете: „Ние сме против, не искаме видеонаблюдение, не искаме, както преди години вашите съратници и прикрепените към тях не искаха полицейски участък в кв. „Райна Княгиня“, сега приехме да има участък в кв. „Бенковски“ видеонаблюдение. Виждате, че има вече изградено видеонаблюдение на ул. „Преслав“, приехме в промяната на бюджета видеонаблюдение в кв. „Д-р Дончев“ и бившето „Дом майка и дете“. Аз съм бил винаги за сигурността. И аз благодаря, само като едно предложение г-н Председател, не го приемайте като процедурно предложение, много ви моля. Тия подвиквания, нагледахме се през тези четири години на няколко влизания подобни, г-н Стоянов явно е прихванал тази мода, г-жа Георгиева просто това е нейния начин на поведение, да подвиква от ъгъла, много Ви моля да не допускате тези неща.

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Председател. Не можах да разбера защо по подобен начин се опита и г-н Стоянов, и г-жа Сивкова да омаловажат тази толкова важна точка, която касае целия град. На пръв поглед само едни четирима човека, които обаче заедно с изградената система, надявам се да се случи още старта на изграждането още септември месец, с очакваното изграждане на системата за видеонаблюдение в кв. „Бенковски“ ще дадат изключителна сигурност на квартала и на града като цяло, и става дума само за четирима човека. Не мога да разбера какъв беше този опит за манипулация и деформация на истината от страна на г-жа Сивкова, ние стигнахме до държавна политика, до полиция. Аз предпочитам другия път да поканя или началника на ОД на МВР, или началника на РПУ, за да могат те да обяснят каква е функцията на полицията, за да стане ясно на всички каква е функцията на общината. Защото след четири години в ОбС да излезе общински съветник и да попита първо, г-н Стоянов каква е структурата, четири години да не се знае, да излезе друг общински съветник и да попита каква е функцията на общината, а той е съветник вече не четири години, а дванадесет години и да не се знае това за мен е малко необяснимо, но защо стана дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществен ред“ която ако бяхте взели първоначалната структура на общината приета от вас в началото на този мандат и тази която сега приемате щяхте да видите, че в тази дирекция влизат сектора „Превенция и опазване на обществен ред“ заедно с комисията за противообществени прояви, които общо заедно са 20 човека. В тази дирекция влизат дежурните по общински съвет, както ние си ги знаем, тези които стоят денонощо на телефона и приемат всички сигнали както от „112“ така и от всеки един, който се обади по спешност, които са 7 човека и сега новоназначените, ако вие приемете това решение 4 човека, коiто да се занимават изключително, единствено и само с проследяване видеонаблюдението на кв. „Бенковски“ в последствие и на останалата част на града, тъй като проекта, както четете в мотивите, които сме дали е достатъчно сериозен и става дума за няколко стотин камери, които трябва да бъдат разположени в града и които да дадат сигурност не само на този квартал, а в последствие и на целия град. Онова, за което съжалявам е, че с воденето на съдебни дела беше блокирано последната година, вече можеше да е станало, заради което града изгуби и това ще си лежи на съвестта на хората, които успяха да блокират тази сигурност на града.  Сектора за „Превенция и опазване на обществения ред“ е структура, която от момента, в който е създадена в Община Ямбол, годишно поема и реагира на повече сигнали на „112“, отколкото реагира полицията в Ямбол. И си изпълнява функциите много успешно, просто хората са по-малко от очакваните в града, за да могат да покрият всички нужди и искания, но все по-търсени и постоянно търсени са колегите, и сектора, и все по-голяма тежест продължават да натрупват с отношението си и коректността в работата. А комисията за противообществени прояви, която се занимава и с малолетните, такива с противообществени прояви е комисия, която е установена по нормативна уредба и тя е от преди аз да стана кмет преди 12 г. Дежурните по общински съвет са били такива от всичките над 20 г. назад във времето тогава, когато е сменена нормативната база и всяка община в държавата е задължена да има такива дежурни, и те са от преди аз да стана кмет, т.е. това, което някой излезе и се опита да обясни, че ставаме полицейска община, държава в държавата, защото създаваме дирекция само, ако бяхте направили паралел между едното и другото или бяхте попитали, или след толкова години бяхте поне малко от малко наясно какво върши СПООР, какво вършат другите структури в общината, нямаше да се опитате толкова явно да деформирате и да се опитате да изманипулирате всички ямболии. Мисля, че не е честно, не е коректно, не е почтенно и затова молбата ми е да подкрепите това предложение защото то е единствено и само в интерес на града, и единствено и само в интерес на хората, които живеят в кв. „Бенковски“, и в циганската махала, защото това ще вкара респект и в двете страни. И това увеличаване на числеността с 4 човека не е с 400 или с 4 000 за да всява страх у нашите и моите политически опоненти, че с това кмета ще си купи изборите. Това са 4 човека всеки на по 12 часа или 8, каквито са графиците за денонощно наблюдение, т. е. трисменен или двусменен режим на работа в зависимост от начина, по който ще се организира.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване  т. 1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – 5                  въздържали се – 4

            Приема се.

Подлагам на гласуване  т. 2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – 6                  въздържали се – 3

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Одобрява, считано от 01.09.2019 г. обща численост на персонала на общинската администрация - 181 щатни бройки.

2. Одобрява, считано от 01.09.2019 г. структура на общинската администрация – Приложение № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен, терефталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на "ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР"АД разрешение за изработване на Подробен устройствен план Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен терефталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.513.43 по КК на гр. Ямбол, Индустриална зона по искане на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Председател, да внеса малко яснота по това предложение, ако някой не се е ориентирал, с което и ще Ви помоля още веднъж да го подкрепите. Ако някой не се е ориентирал става дума за съсобственост с терена на завода за малц, както ние го знаем ние в Ямбол, старото „Пивоимпекс“. Към настоящия момент след съответни съдебни процедури собствеността е придобита от дружеството „Вега Пропъртис“, което иска разделяне на собствеността, т.е. изчистване, което дава свобода на потенциалния бъдещ инвеститор максимално бързо да започне своята инвестиция, а има такова намерение и желание, и аз искрено ще се радвам и със всичко възможно ще подкрепя, надявам се и общинския съвет в Ямбол, поредната инвестиция на нещо толкова спорно в годините да бъде завършена и да се отвори поредния голям завод в Ямбол.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Панайотова – „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.513.43,  като на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД с ЕИК 200335919, седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Георги Сава Раковски No 128, ет. 8, представлявано от  Веселин Борисов Воденичаров се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 1416/15910 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.43 целият с площ 15 910 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XXV за производствена, складова дейност, търговия и услуги в кв.162 по ПУП ПРЗ, актуван с АОС 2409/26.06.2019  г. за сумата от 14 868.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ж.к. „Златен рог" 9-В-57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.20.57 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка двадесет точка петдесет и седем) по КК на гр. Ямбол, с площ 64.19 (шестдесет и четири цяло и деветнадесет) кв.м., прилежащо мазе №12, с площ 3.27 (три цяло и двадесет и седем) кв.м., находящ се на 4 (четвърти) етаж в сграда с идентификатор 87374.560.24.20, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.542.24 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №592 за частна общинска собственост от 17.05.2002 г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.„Златен рог“ бл.9, вх.В, ет.4, ап.57, в размер на 26 130.00 лв. (двадесет и шест хиляди сто и тридесет лева), на която цена го продава на Галина Петровна Петрова и Васил Русков Петров, с адрес гр. Ямбол, ж.к.„Златен рог“ бл.9, вх.В, ет.4, ап.57.

           Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на части от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Председател. Съвсем кратичко като допълнителна обосновка към предложението което съм внесъл в Общински съвет, а то е в сградата, която е бивша детска градина, последно ние я знаем като сградата, в която беше разположена неправителствената организация „Каритас“, т.е. предпоследно, а последно там се помещаваше „Обединения детски комплекс“. Да бъдат предоставени помещения, част от тази сграда да бъдат съхраняване на инвентара, декорите на КТ „Георги Митев“ и ДТ „Невена Коканова“, тъй като те в момента ползват помещения, който не са им удачни и са им малки. Това, което предлагам на вашето внимание ще бъде достатъчно, за да се чувстват спокойни и да имат преспектива във времето, където да могат да се съхранява все по-увеличаващия се като обем сценичен инвентар. И другото, което е изключително важно отдаване на помещения за квартален клуб в кв. „Златен рог“ нещо, което гражданите живущи в този квартал искат от много дълго време, от много години, за моя голяма радост дойде този момент, надявам се те да го ползват по предназначение и със всичко онова, което са очаквали да получат от този квартален клуб. Надявам се, че и Вие ще подкрепите предложението, което е единствено в интерес на града.

Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                         против – 1                              въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Галин Костов – „за“

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в Община Ямбол, предоставя на Общинско предприятие ,,Комунални и обредни дейности“ – Ямбол за разкриване на квартален клуб в жилищен комплекс ,,Златен рог“, 2 помещения с обща площ 88 кв.м. и санитарни помещения с площ 20 кв.м., разположени на първи етаж в сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, с площ 468 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.,,Златен рог“ №2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г. и допълва чл.23. ал.1 в РАЗДЕЛ VІІ - ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО с Квартален клуб в ж.к. „Златен рог“, на първи етаж в сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, предоставя на Куклен театър ,,Георги Митев – Жоро“ - Ямбол, ЕИК 000964461, със седалище гр.Ямбол, ул.,,Жорж Папазов“ №1 временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещения с обща площ от 200 кв.м., разположени в сутерена на сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.,,Златен рог“ №2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г.

3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, предоставя на Драматичен театър ,,Невена Коканова“, ЕИК 000962706, със седалище гр.Ямбол, ул.,,Г.С.Раковски“ №18 временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещения с обща площ от 200 кв.м., разположени в сутерена на сграда с идентификатор 87374.560.12.1 на града, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. ,,Златен рог“ №2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г. 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР ЯМБОЛ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Председател, мисля че тук ще трябва да дам наистина малко повече разяснения, за да не се притесняват излишно хората, които си имат страховете, във връзка с децата на Ямбол, защото това има отношение единствено и само към децата на Ямбол. И за да разсея каквито и да е страхове за това, че общината по някакъв начин би злоупотребила в техните очи, искам да започна от там, че точката и предложението, което аз съм внесъл, точката, която трябва да гласувате касае искане на ОД на МВР за предоставяне на помещение за изпълняване на проект на ОД на МВР, т.е. участието на общината се заключава единствено и само, и решението на общинския съвет в това дали да бъде преотдадено помещение под наем, безвъзмездно на ОД Полиция за изпълнението на техен проект или да не бъде преотдадено. По никакъв начин това решение, Вашето не касае дейността, която ще бъде извършвана в това помещение, тъй като Община Ямбол няма абсолютно никакво отношение към изпълнението на проекта  на т. нар. „Синя стая“, който ще бъде изпълняван в тези помещения, които, ако Вие гласувате ще бъдат преотдадени на ОД на „Полиция“ Ямбол. С решение на Общински съвет, в годините назад, а и във вашия мандат сме преотдавали неведнъж безвъзмедно на държавни институции имоти, които те ползват и към настоящия момент безвъзмездно, такива като „Бюро по труда“, такива като Административен съд и ред други още, и те се отдават безвъзмездно дълги години повече от мандатите, в които съм аз тук, повече от 12 г. Закона за общинската собственост позволява в рамките до 10 г. с решение на ОбС безвъзмездно да се отдават помещения за целите на други държавни институции, след като те по надлежния ред си го поискат. Това е залегнало в предложението и сме описали с каква цел, което е коректно, ОД на Полицията иска това помещение. Ролята на общината и вашето решение, ако го вземете се изчерпва единствено и само с това да бъде ли продадено това помещение на полицията или не. Ако не бъде преотдадено полицията със сигурност ще си намери друго такова помещение, защото те имат спечелено финансиране по проект който касае тази „Синя стая“, който ще реализират. Ако бъде отдадено те ще го изпълнят в тази сграда. Може би доброто стечение на обстоятелствата, да е в тази сграда, е това, че тя е съседна на тази в която се помещава „Комисията за противодействие на обществените прояви“, която преди малко се опитах да обясня на г-жа Сивкова, че съществува отпреди аз да стана кмет и тя е част от тази дирекция, която толкова много страхове предизвика у нея, просто административно само я влагаме в една по-различна структура, но не я променяме като смисъл и като брой членове на комисията. Моята молба е, и за това съм внесъл предложението е да го подкрепите, нищо нередно по закон няма в това общината да отдаде помещение под наем така, както сме отдавали на много други държавни институции, а от там нататък дейността, която се извършва и ще се извършва, която е предмет на този проект, който ще изпълнява ОД на полицията е тема, която няма нищо общо с това решение, което Вие трябва да вземете тук.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Ако обичате тишина в залата…(гражданин говори от залата – не се чува)… Господине, ако не престанете ще Ви отстраня от залата… Прекъсвам заседанието за 10 мин., докато се въведе ред в залата.

 

След почивката в 10:30 ч. в залата присъстват 29 общински съветника.

 

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – 6                              въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост предоставя на ОД на МВР Ямбол за временно и безвъзмездно управление целият първи етаж и една стая от втори етаж от имот частна общинска собственост - двуетажна масивна административна сграда с идентификатор 87374.537.93.1 по КК и КР на град Ямбол, със застроена площ 94 кв.м. и административен адрес гр. Ямбол, ул. „Йордан Йовков“ № 8 за реализиране на проект „Повишаване на капацитета на полицията и създаване на съобразени с правата на детето условия и процедури за деца в конфликт със закона и деца, нуждаещи се от закрила“ по програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.- дейност - „Създаване на 3 Центъра за подкрепа на децата и създаване на интегрирана услуга “Обслужване на едно гише“ за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на оп „Комунални и обредни дейности“ автобус Ивеко с рег. № У1765АТ, рама ZCF04580105263875, двигател 3049320, цвят бял.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов - Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 2                  въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 1                  въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

1.      Предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ Автобус Ивеко, с рег.№ У1765АТ, рама ZCF04580105263875, двигател 3049320, цвят бял.

2.      Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаното по точка имущество, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

 

 

            Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                            Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                            д-р Д. Ибришимов

 

 

                                                            Протоколист:

 

 

                                                                                    Ан. Господинова

                                                                                   

 

Р. Георгиева