РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -

 

ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 3 СЕПТЕМВРИ 2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно предоставяне на част от имот публична общинска собственост безвъзмездно за управление на ЦДГ ,,Радост”, гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изменение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие ,,Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.517.78 за изграждане на нов БКТП "ТЕРУМ" и кабелна линия СрН 20 кV от съществуващо ЖР 2, отклонение за ТП "Индустрия" на ВЛ "Ямбол" 20 кV до нов БКТП "ТЕРУМ" 20/0.4 кV и ТЕПО за външно ел. захранване на КПС "Индустриална", ул. "Ямболен”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване по искане от ,,АВС Инженеринг Н” ЕООД за имот, находящ се на ул.,,Каранова” №3.                                             ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

9.      Предложение относно Приемане на пояснителен доклад на ликвидатора на ,,Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за счетоводен баланс към 31.05.2014г. и Отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на част от имот публична общинска собственост безвъзмездно за управление на ЦДГ ,,Радост”, гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на ЦДГ „Радост”  част от имот публична общинска собственост, представляващ първи етаж на източното крило от южния блок, с площ 109.12 кв.м., находяща се в масивна двуетажна сграда в общински недвижим имот на ул.”Лом” №5, гр.Ямбол, актуван с АОС № 322/04.10.2001г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изменение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие ,,Общински пазари и платени зони за паркиране”

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

І. Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ както следва:

& 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: „Управление и организация на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол“;

      

& 2. Ал. 1 на чл. 11 в раздел III „Структура“ се изменя по следния начин:

1.      В точка 3 числото „16“ се заменя с числото „17“;

2.      В точка 4 числото „4“ се заменя с числото „3“;

            & 3. Т. 1. на чл.24, ал.1 от раздел VІІ „Материална база“ се допълва със следния текст:

-  Специализиран автомобил DAF 45180, с рег. № Y 0920 AC

            

ІІ.Директорът на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ да подготви Правила за реда и начина за принудително отстраняване на неправилно паркирали пътни превозни средства на територията на Община Ямбол, които да представи на кмета на общината за утвърждаване.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на специализирания автомобил, описан като актив в чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“, което да се удостовери с предавателно - приемателен протокол, като от страните да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

ІV.Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ се задължава да поеме всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставения за безвъзмездно управление актив, с грижата на добър стопанин.

V. Определя терен в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор  87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ  на частта 2 000кв.м. в ж.к. „Хале”, гр. Ямбол / източно от блок №8/ за място, където принудителното преместено пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене.

            VІ. Измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“ влизат в сила от датата на приемането им с решение на Общински съвет-Ямбол.

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол, като:

1.Приложение № 2 „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ се изменя и допълва, както следва:

& 1. Създава се нова т.3.1.г със следното съдържание „Такса за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство неправилно паркирано на територията на Община Ямбол“ – за всеки отделен случай 40 лв. с ДДС.

 

& 2. Създава се нова т.3.1.д със следното съдържание „Такса за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство с поставена „скоба“ – за всеки отделен случай 60 лв. с ДДС.

 

& 3. Създава се нова т.3.1.е със следното съдържание „Такса за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство неправилно паркирано на територията на Община Ямбол, на място, преди поставяне на четирите сапана на колелата на пътното превозно средство“ – за всеки отделен случай 20 лв. с ДДС.

 

& 4. Създава се нова т.3.1.ж със следното съдържание „Такса за отговорно пазене на охраняем паркинг на преместено пътно превозно средство“ – 1 лв. с ДДС за 1 час престой.

 

2.Приложение № 7 „Цени на услуги и права, предоставяни от общината на физически и юридически лица“ се изменя и допълва както следва:

& 1. В т.12 се добавя „Забележка“ със следното съдържание: „Не се събира такса от ученици-спортисти от лицензиран спортен клуб на територията на Община Ямбол, включени в тренеровъчен процес по плувен спорт“.

 

 

            3. Измененията и допълненията на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им в местния печат и на електронната страница на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   Одобрява промени по собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

1.1. Функция ОБРАЗОВАНИЕ

Дейност 311 ЦДГ

Увеличава §51-00 Основен ремонт – 12 750 лв.

Намалява §10-00 Издръжка – 10 000 лв.

1.2. Функция ЖИЛ.СТР.,БЛАГОУСТР.,КОМ.СТОП. И ОП. НА ОК.СРЕДА

Дейност 619 Други дейности по жил. строит., благоустрояване и регионално развитие

Увеличава §52-00 Придобиване на ДМА – 60 000 лв.

1.3. Функция РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ФУНКЦИИ

Дейност 998 Резерв

Намалява §Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 93 750 лв.

 

2. Одобрява промяна по бюджета на ЦДГ „Радост“ за 2015 г., както следва:

Функция ОБРАЗОВАНИЕ

Дейност 311 ЦДГ

Увеличава §10-00 Издръжка – 10 000 лв.

 

3. Одобрява промяна по бюджета на ОП „Комунални и обредни дейности” за 2015 г., както следва:

Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Дейност 898 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

Увеличава §01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я – 5 300 лв.

Увеличава §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 14 700 лв.

Увеличава §05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 1 000 лв.

 

4. Извършва корекция в списъка за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

- създава обект „Пластика“ в §52-00 на дейност 619 Други дейности по жил. строит., благоустрояване и регионално развитие, с  източник на финансиране собствени средства, извън обхвата на §40;

- променя стойността на обект „Основен ремонт на тръбно отоплителна мрежа в ЦДГ „Биляна” от 19 250 лв. на 32 000 лв. с източник на финансиране собствени средства извън обхвата на §40.

 

         5. Одобрява промени по разходната част на собствения бюджет на Община Ямбол за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"

Намалява § 10-00 Издръжка – 13 600 лв.

Увеличава § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи - 13 600 лв.

            6. Одобрява промени по разходната част на бюджета на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” за 2015 г., както следва:

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

Намалява § 10-00 Издръжка – 6 000 лв.

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи – 6 000 лв.

           7. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с обект „Проектиране на ремонтно възстановителни работи на преливник и водобоен кладенец на разделително съоръжение на р. Тунджа при гр. Ямбол ” в дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" с 13 600 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00.

            8. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г.,  § 52-00 Придобиване на материални дълготрайни активи с обект „Контейнер за охрана със санитарен възел” в Дейност 898 „Други дейности по икономиката” с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00”.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти – земеделски земи по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  дава съгласие за продажбата чрез публични търгове на следните земеделски земи от общинския поземлен фонд  – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени и депозити на имотите предмет на търговете както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 834 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1372/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  4 277.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 140.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1377/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 578 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1378/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 964.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 480.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 274 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1373/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 405.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 700.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.64 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 379 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1391/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 943.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 970.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.62 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 319 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1374/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 636.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 820.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.55 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 464 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1390/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 379.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 190.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.54 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 356 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1362/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 10.00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 554 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1376/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 841.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 420.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 551 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1381/ 12.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 410.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.35 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 398 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1368/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 041.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 020.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1369/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.23 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 448 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1388/ 25.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 297.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 150.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.14 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1370/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 614 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1342/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 148.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 575.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 611 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1341/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 565.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.111 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 622 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1384/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 189.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 595.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 460 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1386/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 359.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 1196 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1367/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  6 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 065.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 449 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1366/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 302.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 150.00 лв.

21. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.949 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 92 656 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1132/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 616 485 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 308 245 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 27 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1133/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  561 250 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 280 625 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.72.60 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 001 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1130/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 555 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 280 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.55.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Подстанция”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 296 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1556/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  3 485 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 745 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.15.930 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Рибарника”. Начин на трайно ползване  - пасище с площ 2 380 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - X. Актуван с АОС №1289/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  1 866 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 935 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 4 780 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1554/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  7 256 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 630 лв.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.36 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 3 570 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1555/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  5 571 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 790 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 21 151 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1131/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота 46 130 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 065 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 6 069 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1403/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 10 267 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 135 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.19.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Червен баир”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 54 947 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - VI. Актуван с АОС №1153/ 07.02.2005г.

Начална тръжна цена на имота 119 840 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 59 920 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 411 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1411/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 108 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 055 лв.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.52 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 409 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1398/ 09.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 098 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 050 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 477 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1363/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 446 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 225 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.83 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 372 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1426/ 26.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота 1 907 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 955 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 413 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1425/ 26.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 118 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 060 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.112 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 977 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1357/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 5 010 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 505 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.115 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 564 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1365/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 892 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 450 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 462 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1343/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 369 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 185 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.144 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1344/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 528 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.152 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 771 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1348/ 21.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 954 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.233 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 482 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1689/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 472 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 240 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.235 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 337 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1690/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 1 728 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 865 лв.

43. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.237 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 574 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1680/ 02.02.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 905 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 455 лв.

44. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.239 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 496 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1692/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 544 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 275 лв.

45. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 488 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1696/ 17.06.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 503 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 255 лв

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.517.78 за изграждане на нов БКТП "ТЕРУМ" и кабелна линия СрН 20 кV от съществуващо ЖР 2, отклонение за ТП "Индустрия" на ВЛ "Ямбол" 20 кV до нов БКТП "ТЕРУМ" 20/0.4 кV и ТЕПО за външно ел. захранване на КПС "Индустриална", ул. "Ямболен”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка чл.7(2), чл.37(4)4 и чл.41(2) от ЗОС,  чл.180 и 182(2) от ЗУТ,  чл.62(2) от ЗЕ дава съгласие да се учреди право на строеж на  „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 11552190, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37,  представлявано от Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков за изграждане на нов БКТП „Терум” 20/0.4 кV, част от обект „Кабелна линия СрН 20 кV от съществуващо ЖР2, отклонение за ТП „Индустрия”  на ВЛ „Ямбол” 20 кV до нов БКТП „Терум” 20/0.4 кV и ТЕПО за външно ел.захранване на КПС „Индустриална”, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол“ в общински ПИ 87374.517.78 по КК на град Ямбол, с площ 678.00 кв.м., начин на трайно ползване „За съоръжение на канализацията“, актуван с АОС 1710 от 06.01.2010 г.  със застроена площ на съоръжението от 8.80 кв.м. и сервитутна зона от 35.20 кв.м. за сумата от 440 лв. (четиристотин и четиридесет) лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37(7) от ЗОС.

 

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се извърши продажба на движими вещи- общинска собственост- дървесина, чрез публичен търг, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, добита дървесина  на територията на Община Ямбол-  603. 411 пр.м3.

            Начална тръжна цена 2.00 лв./пр. м3, без ДДС

            Депозит за участие в търга- 10% върху началната тръжна цена на 1 пр.м3 дървесна маса или сумата от 120.68 лв., който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол

            Такса за участие в търга – 20.00 лв, без ДДС

   Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване по искане от ,,АВС Инженеринг Н” ЕООД за имот, находящ се на ул.,,Каранова” №3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване и надстрояване от 106.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.537.171. по КК на град Ямбол, целият с площ 2651 кв.м., с начин на трайно ползване за комплексно застрояване, идентичен с УПИ I, кв.59 по регулационния план на град Ямбол, одобрен с решение ХLVIII-1 от 03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, за който е съставен АОС 1880 от 16.02.2015 г., вписан в СВ Ямбол с вх. Рег. № 1032/19.02.2015 г., том 3, стр.120 за обект „Пристройка, преустройство и реконструкция на тавански етаж за сграда с идентификатор 87374.537.171.1 по КК на град Ямбол, находяща се на ул. „Каранова“ № 3 в размер на 15 700.00 / петнадесет хиляди и седемстотин/ лв. на която цена учредява правото на ООД „АВС Инженеринг Н“, ЕИК 128031110.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно Приемане на пояснителен доклад на ликвидатора на ,,Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация за счетоводен баланс към 31.05.2014г. и Отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.9 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.270, ал.2, чл.272, ал.4 и чл.273, ал.1 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.14 от Нардебата за условията и реда при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества:

1.                             Приема пояснителен доклад на ликвидатора за счетоводен баланс към 31.05.2014г.;

            2.               Приема Отчет на ликвидатора за цялостния период на ликвидацията