РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 АВГУСТ 2019г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на годишните отчети за 2016 - 2018 г. относно изпълнение на концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №: №BG16M1OP002-2.005-0014-C01, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промени в структурата на общинска администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен, терефталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.513.43 по КК на гр. Ямбол, Индустриална зона по искане на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ж.к. „Златен рог" 9-В-57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на части от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение от кмета на общината относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР ЯМБОЛ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на оп „Комунални и обредни дейности“ автобус Ивеко с рег. № У1765АТ, рама ZCF04580105263875, двигател 3049320, цвят бял.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на годишните отчети за 2016 - 2018 г. относно изпълнение на концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.40, ал.2, т.2 от Закона за концесиите, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява годишните отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. относно изпълнението на концесионен договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011г. за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация  на спиркови заслони на масовия градски транспорт на град Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №: №BG16M1OP002-2.005-0014-C01, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с поетите ангажименти по Договор №BG16M1OP002-2.005-0014-С01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“:

1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №BG16M1OP002-2.005-0014-С01 от 03.07.2017 г., по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-2.0052 – „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, с адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №22, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в размер до 10%  от  общия максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, във формат: образец към пакета документи за бенефициенти по ОПОС, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 17.09.2021 г. (до 60 дни от датата на финалното отчитане на проект ИСУН №BG16M1OP002-2.005-0014-С01), когато записът на заповед не е предявен.

                                              

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2019 г., съгласно Приложение № 2.

           3.  Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка трета от дневния ред на четиридесет и първото заседание на ОбС Ямбол от 31.01.2019 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2019 г. с проекта:

 - „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промени в структурата на общинска администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Одобрява, считано от 01.09.2019 г. обща численост на персонала на общинската администрация - 181 щатни бройки.

2. Одобрява, считано от 01.09.2019 г. структура на общинската администрация – Приложение № 1.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен, терефталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на "ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР"АД разрешение за изработване на Подробен устройствен план Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен терефталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.513.43 по КК на гр. Ямбол, Индустриална зона по искане на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.513.43,  като на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД с ЕИК 200335919, седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Георги Сава Раковски No 128, ет. 8, представлявано от  Веселин Борисов Воденичаров се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 1416/15910 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.43 целият с площ 15 910 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XXV за производствена, складова дейност, търговия и услуги в кв.162 по ПУП ПРЗ, актуван с АОС 2409/26.06.2019  г. за сумата от 14 868.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ж.к. „Златен рог" 9-В-57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.20.57 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка двадесет точка петдесет и седем) по КК на гр. Ямбол, с площ 64.19 (шестдесет и четири цяло и деветнадесет) кв.м., прилежащо мазе №12, с площ 3.27 (три цяло и двадесет и седем) кв.м., находящ се на 4 (четвърти) етаж в сграда с идентификатор 87374.560.24.20, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.542.24 по КК на град Ямбол, актуван с Акт №592 за частна общинска собственост от 17.05.2002 г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.„Златен рог“ бл.9, вх.В, ет.4, ап.57, в размер на 26 130.00 лв. (двадесет и шест хиляди сто и тридесет лева), на която цена го продава на Галина Петровна Петрова и Васил Русков Петров, с адрес гр. Ямбол, ж.к.„Златен рог“ бл.9, вх.В, ет.4, ап.57.

            Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на части от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в Община Ямбол, предоставя на Общинско предприятие ,,Комунални и обредни дейности“ – Ямбол за разкриване на квартален клуб в жилищен комплекс ,,Златен рог“, 2 помещения с обща площ 88 кв.м. и санитарни помещения с площ 20 кв.м., разположени на първи етаж в сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, с площ 468 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.,,Златен рог“ №2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г. и допълва чл.23. ал.1 в РАЗДЕЛ VІІ - ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО с Квартален клуб в ж.к. „Златен рог“, на първи етаж в сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, предоставя на Куклен театър ,,Георги Митев – Жоро“ - Ямбол, ЕИК 000964461, със седалище гр.Ямбол, ул.,,Жорж Папазов“ №1 временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещения с обща площ от 200 кв.м., разположени в сутерена на сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к.,,Златен рог“ №2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г.

3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, предоставя на Драматичен театър ,,Невена Коканова“, ЕИК 000962706, със седалище гр.Ямбол, ул.,,Г.С.Раковски“ №18 временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещения с обща площ от 200 кв.м., разположени в сутерена на сграда с идентификатор 87374.560.12.1 на града, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. ,,Златен рог“ №2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР ЯМБОЛ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост предоставя на ОД на МВР Ямбол за временно и безвъзмездно управление целият първи етаж и една стая от втори етаж от имот частна общинска собственост - двуетажна масивна административна сграда с идентификатор 87374.537.93.1 по КК и КР на град Ямбол, със застроена площ 94 кв.м. и административен адрес гр. Ямбол, ул. „Йордан Йовков“ № 8 за реализиране на проект „Повишаване на капацитета на полицията и създаване на съобразени с правата на детето условия и процедури за деца в конфликт със закона и деца, нуждаещи се от закрила“ по програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.- дейност - „Създаване на 3 Центъра за подкрепа на децата и създаване на интегрирана услуга “Обслужване на едно гише“ за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на оп „Комунални и обредни дейности“ автобус Ивеко с рег. № У1765АТ, рама ZCF04580105263875, двигател 3049320, цвят бял.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

1.      Предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ Автобус Ивеко, с рег.№ У1765АТ, рама ZCF04580105263875, двигател 3049320, цвят бял.

2.      Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаното по точка имущество, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.